فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم نامنی*، آزاده مذهب یوسفی صفحات 5-27
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست بود.

  روش

  روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 24 دختران نوجوان بی سرپرست بود که از میان دختران نوجوان بی سرپرست مقیم در مراکز نگهداری دختران بی سرپرست در شهر مشهد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده بودند، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل گمارده شدند. مداخله به شیوه گروهی، طی 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دوالساندرو و بورتون بود که شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به سئوالات آنها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ انعطاف پذیری شناختی و نگرش ناکارآمد (کمال گرایی خودمحور) تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>P). بنابراین تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی باعث افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش نگرش ناکارآمد (کمال گرایی خودمحور) دختران بی سرپرست گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی، نگرش های ناکارآمد
 • علیرضا پهلوان، قاسم آهی* صفحات 28-42
  هدف

  بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه ام اس شهر بیرجند

  روش

  روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 24 زن بود که از میان بیماران زن مراجعه کننده به درمانگاه های شهر بیرجند در سال 1397 به صورت در دسترس انتخاب شدند. این 24 نفر به صورت تصادفی ساده در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل گمارده شدند. مداخله به شیوه گروهی، طی 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ و اضطراب مرگ تمپلر بود که آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به سوالات آن ها پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین افراد گروه آزمایش وکنترل  در اضطراب مرگ و کیفیت خواب تفاوت معنی داری وجود دارد (0/001>p). بنابراین مداخلات روان درمانی مثبت گرا باعث کاهش اضطراب مرگ و بهبود کیفیت خواب افراد مبتلابه ام اس زنان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت گرا، اضطراب مرگ، کیفیت خواب، مولتیپل اسکلروزیس
 • سجاد بداقی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد*، علی مشهدی صفحات 43-55
  هدف

  بررسی اثربخشی گروه درمانی بین فردی گروهی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی.

  روش

  شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانشجویان موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد تشکیل می دادند. 20 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه ی هفتگی 90 دقیقه ای روان درمانی بین فردی کوتاه مدت قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اختلال اضطراب اجتماعی لیبوئیتز (LSAS) و ابرازگری هیجانی (EEQ) و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. داده ها با تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS نسخه ی19 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نمره سه زیر مقیاس اضطراب اجتماعی (اضطراب عملکرد، اجتناب عملکرد و اجتناب موقعیت) در گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود(0/05>P). و نمره زیرمقیاس دیگر اضطراب اجتماعی (اضطراب موقعیت)، و ابرازگری هیجان افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت (0/05<P). از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت روش موثری برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی می باشد.

 • محمدحسن فیاض صابری*، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حمید نجات صفحات 56-70
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با پایداری ازدواج با میانجی‏گری هوش هیجانی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با مدل تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش متاهلین شهر مشهد در سال 1397 بودندکه حداقل 3 سال از ازدواج آنها گذشته بود. تعداد نمونه پژوهش، طبق جدول مورگان 384 نفر مرد و زن متاهل بودند که پس از دریافت فراخوان پیامکی، به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه‏های «شاخص بی ثباتی ازدواج  ادواردز و همکاران»، «سازگاری زناشویی اسپانیر»، «شاخص احقاق جنسی هالبرت» و «آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-آن» استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد تا میزان رابطه دومتغیری بین سازگاری زناشویی، خود ابرازی جنسی، هوش هیجانی و پایداری ازدواج بررسی شود. برای برازش مدل و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها در مدل نظری تحقیق از مدل تحلیل مسیر و برای بررسی نقش میانجی هوش هیجانی، از روش بوت استراپ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‏ها نیز از نرم افزارهای SPSS-23 و AMOS-23 استفاده شد.

  یافته ها

    نتایج حاصل از تحلیل مسیر  و روش بوت استراپ نشان داد که پایداری ازدواج براساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی، با میانجی‏گری هوش هیجانی قابل پیش‏بینی است (P<05). بنابراین آموزش زوجها برای افزایش سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی و نیز بالابردن هوش هیجانی می تواند پایداری ازدواج را پیش‏بینی کند.

  کلیدواژگان: پایداری ازدواج، سازگاری زناشویی، خودابرازی جنسی، هوش هیجانی
 • زهرا نوعی*، عبدالله معتمدی، حسین اسکندری، نورعلی فرخی، مرجان پشت مشهدی صفحات 71-86
  هدف

  مسئولیت پذیری اجتماعی به افراد کمک می کند که خود و نقش های شان را به عنوان بخشی از جامعه تعریف کنند و به عنوان اعضای این اجتماع مسئول و فعال باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان در معرض خطر است.

  روش

  روش پژوهش، روش نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، نوجوانان در معرض خطر شهر تهران بودند. نمونه پژوهش نوجوانان مدرسه ای در منطقه 17 شهر تهران شامل 39 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برنامه آموزشی به صورت گروهی طی 10 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار پژوهش مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود. داده ها در SPSS با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  مقدار F بدست آمده در آزمون تحلیل کوواریانس برابر با 5.52 و سطح معناداری آن نیز کوچکتر از 0.05 است؛ با توجه به پایین تر بودن میانگین گروه آزمایش در پس آزمون،  بنابراین برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیر معناداری دارد و موجب کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر شده است. در نتیجه ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند به نوجوانان کمک کند که از درگیر شدن در رفتارهای پرخطر اجتناب کنند.

  کلیدواژگان: نوجوانان، گرایش به رفتارهای پرخطر، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • مژگان گرایلی*، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 87-100
  هدف

  نشانگان ضربه ی عشق، مجموعه علائم شدیدی است که پس از فروپاشی یک رابطه ی رمانتیک بروز پیدا می کند، عملکرد فرد را در زمینه های متعدد، مختل می کند و مشکلاتی از جمله کاهش امید و عدم بخشودگی را در فرد ایجاد می کند. هدف از این مطالعه اثربخشی روان درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق می باشد.

  روش

  این مطالعه، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های مشهد، می باشد که دارای نشانگان ضربه عشق هستند. روش نمونه گیری، هدفمند و داوطلبانه می باشد و در نهایت30 نفر از دانشجویان، با توجه به معیارها انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در جریان مداخله 6 نفر از آنها از ادامه درمان انصراف دادند، بنابراین حجم نمونه به 24 نفر رسید، که در نهایت در هر گروه کنترل و آزمایشی 12 نفر حضور داشتند. گروه آزمایشی، 10 جلسه درمان هیجان مدار را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت درمانی را دریافت ننمودند.

  یافته ها

  میانگین هر دو مولفه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافت و تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون ایجاد شد (P< 0/05). بر اساس نتایج به دست آمده، می توان دریافت که درمان هیجان مدار می تواند به طور معناداری باعث افزایش امید و بخشودگی بین فردی در مراجعان شود.

  کلیدواژگان: نشانگان ضربه عشق، درمان هیجان مدار، امید، بخشودگی بین فردی
 • عبدالله احراری، فاطمه شهابی زاده* صفحات 101-119
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت رفتار درمانی مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر  انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی است.

  روش

  روش این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر درمیان سال تحصیلی 95-96 است. در مرحله اول به صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب شد و سپس  پرسشنامه دلبستگی بین 150 دانش آموز توزیع شد و در نهایت 40 دانش آموز دارای سبک ایمن (20نفر از 32 دانش آموز) و ناایمن (20نفر از 29 دانش آموز) به هر دو والد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی (10 ایمن و 10 ناایمن) و کنترل (10 ایمن و 10 ناایمن) قرار گرفتند. برای گرد آوری داده  ها از دو ابزار انعطاف پذیری شناختی (CFI) و ادراک دلبستگی دوران کودکی (CPA) استفاده شد. در مطالعه حاضر تحلیل کواریانس دو راهه چند متغیره  (MANCOVA) مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد اثر اصلی گروه و دلبستگی و اثر تعاملی گروه و دلبستگی معنادار است(05/0>p). اثر تعاملی نشان داد در هر دو گروه ایمن و ناایمن (به ویژه در گروه ناایمن) میزان هر سه خرده مقیاس انعطاف پذیری در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش یافت که حاکی از اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم بر افزایش انعطاف پذیری است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، سبک های دلبستگی، شناخت رفتار درمانی مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی
 • حانیه شعفی زاده*، سمانه نجارپوریان، زهره سپهری شاملو صفحات 120-140
  هدف

  بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج با روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دختران مجرد دانشگاه هرمزگان تشکیل می دادند؛ از بین کسانی که نمرات کمتری در مولفه های تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی گرفتند، 32 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند (هر گروه شامل 16 آزمودنی). پرسشنامه انتظار از ازدواج نلسون و جونز، تمایزیافتگی اسکورن و نگرش به ازدواج روزن و براتن، و نیز هشت جلسه آموزش مبتنی بر سیمبیس، ابزارهای گردآوری اطلاعات در این مطالعه بودند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که 1) آموزش پیش از ازدواج با استفاده از مدل سیمبیس هم بر تمایزیافتگی، نگرش زناشویی و انتظارات زناشویی و هم بر واکنش پذیری، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران و انتظار بدبینانه تاثیر معناداری داشت، اما بر جایگاه من، انتظار واقع بینانه و ایده آل گرایانه تاثیر معناداری نداشت؛ 2) اثربخشی قبل از ازدواج مبتنی بر مدل سیمبیس بر نگرش زناشویی، انتظارات زناشویی، واکنش پذیری عاطفی، گریز عاطفی، هم آمیختگی با دیگران و انتظار بدبینانه را تا مرحله پیگیری سه ماه حفظ کرد، در حالی که چنین تاثیرهایی در تمایزیافتگی تا مرحله پیگیری تداوم مشاهده نشد.بنابراین با توجه به محتوای این برنامه، آموزش پیش از ازدواج در افزایش تمایزیافتگی، بهبود نگرش جوانان وکاهش انتظارات بدبینانه قبل از ازدواج موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس، تمایزیافتگی، نگرشهای زناشویی، انتظارات زناشویی
|
 • Ebrahim Namani*, Azadeh Mozahab Yousefi Pages 5-27
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of a combination of acceptance and commitment therapy and mindfulness methods on cognitive flexibility and dysfunctional attitudes among orphan adolescent girls.

  Method

  The method of this study was quasi -experimental with a pretest-posttest and control group. The research sample included 24 orphan adolescent girls than among orphan adolescent girls who lived in Orphanages in Mashhad and responded to researcher recall that were selected by volunteer sampling and randomly assigned into two groups, which are experimental and control groups. The group-based intervention was performed in the experimental group in 8 sessions. The instrument used in this study includes Denis and Vender Val questionnaire of cognitive flexibility and Dual sander and Borton questionnaire to which the participants responded in the pretest and posttest. Data analyzed using analysis of multivariate variance.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference (p<0.001) between the experimental and control groups in terms of cognitive flexibility and inefficient attitude (self-centered perfectionism). So a combination of acceptance and commitment therapy and mindfulness methods increases cognitive flexibility and reduces inefficient attitude (self-centered perfectionism) among orphan adolescent girls in the experimental group, compared with the control group

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Mindfulness, Cognitive Flexibility, Inefficient Attitudes
 • alireza pahlavan, ghasem ahi* Pages 28-42
  Purpose

  The aim of the study was to investigate the effectiveness of positive psychology intervention on death anxiety and sleep quality of female patients with Multiple Sclerosis.

  Method

  The method of this study was quasi -experimental with a pretest-posttest and control group. The research sample included 24 female patients who were selected from available female patients referring to Birjand clinics in 1397 and randomly assigned into two groups, which are experimental and control groups. The group-based intervention was performed in the experimental group in 8 sessions. The instrument used in this study includes Pittsburgh Sleep Quality Index-PSQI and Death Anxiety scale to which the Subjects responded in the pretest and posttest. Data analyzed using analysis of covariance (ANCOVA).

  Findings

  The results showed that there was a significant difference (p<0.001) between the experimental and control groups in death anxiety and sleep quality. Therefore, positive psychotherapeutic interventions reduce the anxiety of death and improve sleep quality in people with MS in the experimental group compared to the control group

  Keywords: Positive psychology interventions, Death anxiety sleep quality, multiple sclerosis
 • sajjad Bodaghi, Mohammad javad Asghari ebrahimabad*, Ali Mashhadi Pages 43-55
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on Social Anxiety Disorder and Emotional Expression in college students.

  Method

  Study was experimental with a pretest-posttest control group. The population includes all Shandiz college students. 20 participants were selected based on purposive Sampling and randomly placed in experimental and control groups. In this research, Brief Interpersonal Psychotherapy was as an independent variable, and social anxiety disorder and emotional expression were as dependent variables. For collecting data, the Liebowitz Social Anxiety Scale- self-report and King & Emmons, Emotional Expression Questionnaire was used.  At the start of the procedure, participants answered to the researcher's questionnaires and then after 10 sessions of Brief Interpersonal Psychotherapy, for the second time the scales were completed.

  Findings

  The results of ANCOVA revealed that Brief Interpersonal Psychotherapy was significantly effective on decreasing symptoms of Social Anxiety Disorder in the three subscales (performance anxiety, performance avoidance, and situation avoidance). The scores of the other subscale of LSAS (situation anxiety) and emotional expression participants do not significantly different in pre-test and post-test. The finding indicates that Brief Interpersonal Psychotherapy is a potent treatment for Social Anxiety Disorder.

  Keywords: Brief Interpersonal Psychotherapy, Social Anxiety Disorder, Emotional Expressiveness
 • Mohammad Hassan Fayyaz Saberi*, Hassan Toozandehjani, Ali Akbar Samari, Hamid Nejat Pages 56-70
  Purpose

  This study was done in order to investigate the relationship between marital adjustment and sexual self-disclosure with marriage stability, by mediating the role of emotional intelligence.

  Method

  The method of this research was a correlation with path analysis, and its statistical population was married couples at Mashhad in 2018, which were married at least for 3 years. The sample of the study, according to Morgan's table, was 384 married men and women who voluntarily participated in the study after receiving a recall SMS.Applied tools for gathering data were: Edwards’ et al. Marital Instability Index (MII), Spanier’s Dyadic Adjustment Scale (DAS), Hulbert Index of Sexual Assertiveness (HISA), Bar-On Emotional Intelligence Inventory (90-Item). This study used the Pearson correlation coefficient to examine the bipartite relationship between marital adjustment, sexual self-disclosure, emotional intelligence, and marital stability. To fit the model and study the direct and indirect effects of variables in the theoretical model, the path analysis method was used; and Bootstrap method was used to investigate emotional intelligence mediating role. Also, SPSS-23 and AMOS-23 software were used to analyze the data, statistically.

  Findings

  The results of the path analysis and bootstrap method showed that marriage stability is predictable based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence (P<0.05). Therefore, training couples to enhance marital adjustment and sexual self-disclosure, as well as enhancing emotional intelligence, can predict marriage stability.

  Keywords: Marital stability, marital adjustment, sexual self-disclosure, emotional intelligence
 • Zahra Noei*, Abdollah Moatamedy, Hossein Eskandari, Noorali Farokhi, Marjan Poshtmashhadi Pages 71-86
  Purpose

  Social responsibility helps individuals define themselves and their roles as part of society and act responsible and active as a member of this community. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of social responsibility- based educational program on the tendency toward high-risk behaviors at risk adolescents.

  Method

  The research method was Pre-test – post-test quasi-experimental method with control group. The statistical population of the study was adolescents at risk in Tehran. The sample was students of a school in the 17th district of Tehran (consisted of 39 students) that was selected as available sample. Sample was randomly assigned to experimental and control groups. The educational program was administered to the experimental group in 10 sessions. The instrument used in this study was Iranian Adolescents Risk-taking Scale. Data were analyzed by SPSS and by using One-Way Analysis of Covariance (ANCOVA).

  Findings

  The results of the study showed that the F value obtained in the covariance analysis test is 5.52 and its significance level is less than 0.05; therefore, social responsibility- based educational program has a significant effect on the tendency towards risky behaviors in adolescents and decreases tendency to high risk behaviors. Promoting social responsibility can help adolescents avoid engaging in high-risk behaviors.

  Keywords: adolescents, tendency towards high-risk behaviors, social responsibility
 • Mojgan gerayeli*, hamidreza Aghamohammadian Sharbaaf, Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad Pages 87-100
  Purpose

  Love Trauma Syndrome is a set of signs and symptoms that occur after a romantic relationship collapses, disrupting the function of the person in many fields, and arise problems such as loss of hope and unforgiveness. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group emotion-focused therapy on increasing hope and interpersonal forgiveness in the love trauma syndrome.

  Method

  This study was a quasi-experimental, pretest-posttest with a control group. The statistical population is the male and female students of Mashhad Universities, who have the love trauma syndrome. The sampling method is purposeful and voluntary. Eventually, 30 of students entered the project according to the criteria and randomly divided into two groups of experiment and control. During the intervention 6 students canceled therapy. So each experimental and control were 12 students. The experimental group gets treated in 10 sessions and the control group did not receive treatment during this period.

  Findings

  The average of both components increased in post-test compared to the pre-test and a significant difference was observed in the experimental group compared to the control group in the post-test (P <0.05). Finally, based on the results, it can be concluded that emotion-focused therapy can significantly increase hope and interpersonal forgiveness among clients.

  Keywords: Love Trauma Syndrome, Emotion focused Therapy, Hope, Interpersonal Forgiveness
 • AbdollaH Ahrari, fatemeh shahabizadeh Pages 101-119
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the Effects of Mindfulness-based cognitive behavioral therapy Anger Management in cognitive flexibility with the Moderating Role of perceived childhood attachment.

  Method

  The method of this study was quasi -experimental. The statistical population is all high school male students of the first grade in the academic year of 2015-2016. First, they were randomly selected from one school and then 150 parents' attachment questionnaires were distributed among volunteer students. Finally, 40 students with secure attached (20 students from 32) and insecure attached style (20 students from 29) to both parents were randomly selected and divided into two experimental groups (10 safe and 10 insecure) and control (10 safe and 10 insecure). To collect data, self-reporting tools, the Cognitive Flexibility Questionnaire (CFI) and the Childhood Perceived Attachment (CPA) Questionnaire were used.

  Findings

  The results of covariance analysis showed that the main effect of group and attachment and the interaction effect of group and attachment were significant (p <0.05). Interaction effect showed that in both secure and insecure groups (especially insecure group), the three subscales of flexibility increased in experimental group compared to control, Which indicates the effectiveness of Mindfulness-based cognitive behavioral therapy of Anger Management on increasing flexibility.

  Keywords: mindfulness-based, Cognitive Behavior therapy for Anger Management, Cognitive Flexibility, Attachment Styles
 • Hanie Shaafizadeh*, Samaneh Najarpourian, Zohreh Sepehri Shamloo Pages 120-140
  Purpose

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of SYMBIS-based premarital training on marital differentiation, attitudes, and expectations among single girls of Hormozgan University.

  Method

  This study was quasi-experimental research, pre-test-post-test design with a control group. The statistical population consisted of single girls of Hormozgan University those who scored lower on differentiation components, attitudes, and marital expectations, 32 people were selected through convenient sampling method, randomly assigned to experimental, and control groups (each group consisting of 16 subjects). The Nelson and Jones Marriage Expectation Scale, Skowron Differentiation, and Braaten & Rosén Marital Attitudes Scale Questionnaire were used to collecting data.  We performed an 8-session SYMBIS-based premarital training in experimental group.

  Findings

  The findings showed that 1) SYMBIS-based premarital training had a significant effect on differentiation, marital attitudes, and marital expectations, as well as on emotional reactivity, cutoff, and fusion with others and pessimistic expectation, but it did not have a significant effect on "I position", Realistic and idealistic expectation; 2) SYMBIS-based premarital training had a significant effect on marital attitudes and marital expectations, emotional reactivity, cutoff, and fusion with others in follow up phase, but it did not have a significant effect on differentiation in follow up. Therefore, according to the content of this intervention, it can be used in promoting differentiation, improving youth attitudes, and reducing pessimistic expectations before marriage.

  Keywords: Premarital training (SYMBIS), Differentiation, marriage attitudes, marriage expectations