فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • افشین یوسف گمرکچی* صفحات 1-10

  با توجه به کمبود شدید آب در سال های اخیر و بنا بر سیاست های اجرائی در بخش کشاورزی، بکارگیری آبیاری قطره ای در اکثر گیاهان ایران به اجرا در آمده و یا در حال تحقیق و توسعه است. با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره ای، بازده آبیاری در این روش بیشتر از سایر روش های آبیاری می باشد. اگر چه آبیاری قطره ای روش آبیاری بسیار موثری است، اما با توسعه روز افزون اجرای سامانه های آبیاری قطره ای در سطح کشور، مناطق مستعد اجرای سامانه مذکور نیز محدود شده و ممکن است در برخی از اراضی محدودیت هایی جهت اجرای سامانه های آبیاری قطره ای وجود داشته باشد. از این رو لازم است در برخی از موارد همچون تغییر روش آبیاری سطحی به آبیاری قطره ای در درختان مسن، تغییر شیوه تربیت ریشه درختان به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از آفات و...، تمهیداتی در اجرای سامانه های آبیاری قطره ای پیش بینی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی قابلیت ها، مزایا و محدودیت های سامانه آبیاری قطره ای عمقی انجام گرفته تا بهره برداران، کشاورزان و مروجین بر اساس یک شناخت جامع از سامانه مذکور، تصمیم گیری نمایند.

  کلیدواژگان: آبیاری تحت فشار، رطوبت عمقی، کارایی مصرف آب، نفوذ عمقی
 • علیرضا کیانی*، نورمحمد آبیار صفحات 11-20

  افزایش تولید محصولات کشاورزی و درآمد زارعین از اهداف مهم سیاست گذاران بخش کشاورزی می باشد. اما محدودیت و بحران منابع آب این بخش را با چالش های جدی مواجه نموده و به تبع مدیریت منابع آب بخش کشاورزی را به چاره جویی و استفاده از منابع آب جایگزین به ویژه آب های شور، برای تداوم فعالیت های کشاورزی واداشته است، چرا که با علم موجود، تغییر شرایط اقلیمی با هدف بهبود شرایط کم آبی تقریبا غیر ممکن است. اما با تغییر نگرش مدیریتی در نحوه استفاده از منابع آبی موجود و با کاربرد منطقی آب شور به عنوان یک منبع آب آبیاری، ضمن افزایش تولیدات کشاورزی می توان از رقابت موجود برای آب غیرشور کاست. در این مقاله با استناد به شواهد تجربی و یافته های علمی داخلی و خارجی، امکان پذیری کاربرد منابع آب شور در فعالیت های کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی است مصرف آب های شور زهکش ها که از نظر معیارهای کیفی جزء آب های غیرقابل مصرف در کشاورزی محسوب می شوند، می توانند تاثیر مثبت و تعیین کننده ای در افزایش تولید و درآمد برخی محصولات کشاورزی مانند گندم، پنبه، گیاهان علوفه ای و... داشته باشند، ضمن اینکه می توانند زمینه های صرفه جویی در مصرف منابع آب شیرین و توسعه سطح کشت را فراهم نمایند. برای مثال آبیاری گندم با آب شور زهکش (12 دسی زیمنس بر متر) در استان گلستان، عملکرد محصول را حدود 10 درصد کاهش می دهد. همچنین ترکیب آب شور زهکش با شوری 20 دسی زیمنس بر متر با آب غیرشور (1 دسی زیمنس بر متر) به نسبت 50 درصد، اگر چه عملکرد گندم را از 4000 کیلوگرم به حدود 3600 کیلوگرم در هکتار کاهش می دهد اما با صرفه جویی 50 درصدی منابع آب شیرین فرصت جدیدی برای حفظ پایداری منابع آبی و یا توسعه سطح کشت و افزایش تولید ایجاد می شود. در پایان مقاله چالش های اصلی کاربرد منابع آب شور بیان و پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری و کاربرد پایدار این منابع در بخش کشاورزی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: آب شور، آبیاری، گندم
 • مسعود پورغلام آمیجی، عبدالمجید لیاقت*، محمد حسین ولی، حمیدرضا پارسامهر صفحات 21-38

  با توجه به مسئله کمبود آب و خشک سالی در کشور ایران، مدیریت آب کشاورزی بسیار ضروری و الزامی است. مدیریت آب کشاورزی نیازمند سیاست گذاری در راستای استفاده درست و بهینه از آب بوده که سامانه آبیاری هوشمند راهی مناسب و بهینه جهت استفاده درست از آب می باشد. بدین منظور، دستگاه حسگر رطوبتی در بهمن و اسفندماه 1397 طرح ریزی و ساخته شد تا زمان مناسب قطع آبیاری در آبیاری جویچه ای را تعیین کند. آزمون دستگاه در آزمایشگاه و کاربرد آن در مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در محمدشهر از فروردین تا پایان تیرماه 1398 به انجام رسید. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد حسگر هوشمند رطوبت خاک برای تعیین عمق بهینه نصب و ثبت رطوبت خاک در عمق های 10، 30 و 50 سانتی متر و نسبت های مختلف طول در روش آبیاری جویچه ای انجام شد. ابتدا واسنجی دستگاه بر روی خاک مزرعه مطالعاتی انجام شده و بر اساس صحت سنجی حاصل شده، دستگاه مورد نظر به مزرعه منتقل شد. در مزرعه مذکور نیز برای رسیدن به اهداف عمق نصب بهینه دستگاه و طول بهینه آن، جویچه های 36 متری با فاصله 75/0 متری ایجاد شد. طول های حساس در جویچه با نسبت 50، 75 و 85 درصد از طول مسیر به عنوان نقاط شاخص انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در مرحله واسنجی و صحت سنجی مقدار R2 (ضریب تبیین) به ترتیب برابر 93/0 و 95/0 و در مرحله واسنجی و صحت سنجی مقدار NRMSE (جذر میانگین مربعات خطای نرمال شده) به ترتیب برابر 80 و 81/13 درصد بوده که حاکی از آموزش خوب مدل در مرحله واسنجی به صحت سنجی می باشد. ضمن اینکه متوسط مقدار پارامتر RE (خطای نسبی) در برآورد رطوبت خاک برابر 74/2 درصد به دست آمد که بیانگر دقت بالای دستگاه در برآورد رطوبت خاک می باشد. همچنین نتایج نشان داد که اگر دستگاه در عمق 30 سانتی متری از سطح خاک و در طول 75 درصد از ابتدای مزرعه نصب گردد، تلفات عمقی و رواناب حداقل بوده و کفایت آبیاری بهترین مقدار خود را نسبت به دیگر اعماق و طول ها خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آبیاری سطحی، نفوذ عمقی، حسگر، آبیاری هوشمند، واسنجی و صحت سنجی
 • ابوالفضل ناصری*، محمدباقر خورشیدی، علی فرامرزی، زهرا متقی‏ فرد صفحات 39-48

  هدایت روزنه‏ای یکی از شاخص‏های مهم برای ارزیابی تنش کمبود آب در گیاه است. به منظور تعیین زمان مناسب آبیاری با ارزیابی هدایت روزنه ای در برگ های گیاه ذرت، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی (خسروشهر) انجام گرفت. آزمایش در سه شرایط صورت گرفت. شرایط عبارت از آبیاری کامل در همه دوره های رشد محصول، آبیاری کامل در دوره گلدهی با محدودیت آب تا پایان دوره رسیدگی ، آبیاری کامل در دوره خمیری با محدود آب تا پایان دوره رسیدگی بودند. هدایت پخشیدگی بخارآب در روزنه در فواصل مختلف از طول یک برگ، در برگ های مختلف از یک بوته و نیز در برگ مشخصی از بوته ها در قبل و بعد از آبیاری به کمک دستگاه پورومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد هدایت روزنه ای برگ در طول آن و نیز هدایت روزنه ای در برگ های یک بوته ذرت مقدار ثابتی نداشت. با افزایش فاصله از دمبرگ تا نوک برگ و نیز با افزایش شماره برگ های یک بوته از سطح خاک به طرف بخش هوایی گیاه، میزان هدایت روزنه ای افزایش یافت. تغییرات هدایت روزنه ای در طول برگ مشخصی از گیاه ذرت و تغییرات هدایت روزنه ای به ازای شماره برگ های گیاه ذرت به صورت یک تابع مشخص ریاضی مدل بندی گردید. درحالی که تغییرات دما در طول برگ مشخصی از گیاه ذرت به صورت یک تابع متفاوت مدل بندی گردید. مقدار هدایت روزنه ای در برگ های ذرت در یک روز قبل از آبیاری در شرایط آزمایش متفاوت بود. مقدار هدایت روزنه ای در دو روز بعد از آبیاری در شرایط مختلف آزمایش به طور تقریب باهم برابر بوده و میانگین آن مساوی 31/0 سانتی‏متر بر ثانیه بود. به عنوان توصیه ترویجی می توان گفت زمان شروع آبیاری ذرت در هدایت روزنه ای 21/0 سانتی متر بر ثانیه و زمان قطع آبیاری آن در هدایت روزنه‏ای 33/0 سانتی‏متر بر ثانیه تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: آبیاری محدود، هدایت روزنه ای، ابعاد روزنه، ذرت
 • نسیم منجزی* صفحات 49-58

  ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بهره وری و مصرف آب در تولید محصول نیشکر، مستلزم شناخت دقیق از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سیستم تولید این محصول است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل استراتژیک مدیریت بهره وری نهاده آب در تولید محصول نیشکر در استان خوزستان با تاکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آن می باشد. روش شناسی تحقیق، در دسته روش های توصیفی و تحلیلی قرار می گیرد که در آن از روش های پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه، مصاحبه و ابزار تحلیلی SWOT  به منظور شناسایی و تحلیل عوامل استراتژیک محیط درونی (نقاط قوت و ضعف) و محیط بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) با مشارکت کارشناسان و متخصصین صنعت نیشکر استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مکانیزه بودن الگوی کشت و تولید نیشکر با وزن نهایی 862/0 به عنوان مهم ترین قوت شناخته شد. ناکافی بودن آگاهی کارگران آبیاری از مسائل آب، خاک و گیاه با امتیاز نهایی 744/0 با اهمیت ترین ضعف، وجود محققین و متخصصین آبیاری در صنعت تولید نیشکر  با وزن نهایی 864/0 مهم ترین فرصت و مدیریت بهره برداری نامناسب با امتیاز نهایی 551/0 به عنوان مهم ترین تهدید شناخته شدند. همچنین راهبرد رقابتی با وزن نهایی عوامل داخلی 745/2 و وزن نهایی عوامل خارجی 104/3 به عنوان مهم ترین راهبرد در مدیریت بهره وری نهاده آب در تولید محصول نیشکر در استان خوزستان اتخاذ شده است.

  کلیدواژگان: تهدید، ضعف، فرصت، قوت، SWOT
 • علی عبدزادگوهری* صفحات 59-66

  استفاده درست و بهینه از آب در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو دست یابی به توسعه، بدون جلوگیری از هدر رفت آب و بهره مندی از تکنولوژی های جدید امکان پذیر نیست. یکی از راه های نیل به این هدف، جایگزینی سامانه آبیاری قطره ای نواری بر روش آبیاری جویچه ای است. به این منظور، دو روش آبیاری و مقادیر نیاز آبی بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در بادام زمینی، در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال1394 در استان گیلان انجام شد. تیمار اصلی شامل دو سطح آبیاری سطحی (جویچه ای) و قطره ای نواری (تیپ) و تیمار فرعی شامل مدیریت 40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه بود. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک، غلاف و دانه در شرایط آبیاری قطره ای و نیاز آبی 100 درصد، به ترتیب با میانگین 13894، 5029 و 3273 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین بهره وری مصرف آب مبتنی بر عملکرد بیولوژیک، در شرایط آبیاری قطره ای و در 100 و 75 درصد نیاز آبی با میانگین 12/2 کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد. بیشترین بهره وری مصرف آب مبتنی بر عملکرد غلاف و دانه در شرایط آبیاری قطره ای و 100 درصد نیاز آبی به ترتیب با میانگین 77/0 و 5/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. با توجه به نیاز آبی بادام زمینی و محدودیت نزولات جوی و منابع آب در زمان گل دهی، باید از کمترین آب، بیشترین بهره برداری صورت گیرد. لذا، روش آبیاری قطره ای نواری می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و سودمند برای بهینه سازی رطوبت در بادام زمینی استفاده شود.

  کلیدواژگان: بادامزمینی، روشهای آبیاری، نیاز آبی
 • رحمان باریده*، سینا بشارت، فرشته نسیمی صفحات 67-78

  روش های مختلف کود دهی و آبیاری در روش جویچه ای به منظور افزایش راندمان ها، کاهش تبخیر، آبشویی و نفوذ عمقی باید ارزیابی و مدیریت شوند. یکی از روش های کم آبیاری در روش جویچه ای، خشکی موضعی ریشه است. بنابر این هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع و جذب آب و نیترات، آبشویی نیترات و کارآیی مصرف آب روش های آبیاری جویچه ای معمولی (EFI)، آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر (AFI) و آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت (FFI) بود. برای این منظور گیاه ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704) در پانزدهم اردیبهشت 1395 در استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان، کشت گردید. به منظور اعمال روش های مختلف آبیاری تعداد 12 جویچه با عرض 70 سانتی متر و طول 40 متر انتخاب شد و به سه تیمار تقسیم بندی گردید. نمونه برداری با سه تکرار در جویچه تر، خشک و پشته و در عمق های 10، 30، 50 و 70 سانتی متر خاک به فواصل 1، 3، 5 و 9 روز بعد از هر آبیاری صورت گرفت. با توجه به نتایج مقدار جذب آب و نیترات در روش های EFI، AFI و FFI به ترتیب برابر 198/0، 178/0 و 143/0 مترمکعب آب بر مترمکعب خاک در 30 روز و 0022/0، 0018/0 و 0011/0 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که زیر جویچه خشک در روش FFI تجمع نیترات صورت گرفته است. راندمان کاربرد آب در روش های EFI، AFI و FFI به ترتیب برابر 51%، 81% و 77% محاسبه گردید. در نهایت روش AFI با کمترین مقدار آبشویی، به عنوان روش برتر انتخاب شد.

  کلیدواژگان: آبیاری جویچه ای، بیلان آب، راندمان کاربرد، کم آبیاری
 • مسعود پورغلام آمیجی*، محمد انصاری قوجقار، مجتبی خوشروش، عبدالمجید لیاقت صفحات 79-92

  در این پژوهش، از اطلاعات اقلیمی شامل: رطوبت نسبی، سرعت باد، دمای خاک و همچنین شوری اعماق مختلف خاک (پنج، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متر) مربوط به بازه زمانی ده ساله (2017-2008) با هدف بررسی روند ارتباط پارامترهای اقلیمی و نوسانات شوری خاک استفاده شد. برای این منظور، از داده های شوری خاک کشت برنج که قبلا اندازه گیری شده بود، استفاده شد. در هر فصل کشت برنج که دو فصل بود (انجام شده در یکی از نهالستان های استان البرز)، نوسانات شوری در اعماق مختلف خاک در دوره پنج تا هفت روز ثبت شد و شوری خاک مورد نیاز برای اهداف این پژوهش از آن به دست آمد. همچنین از آزمون هرست برای یافتن واریانس کافی داده ها جهت تحلیل روند سری های زمانی، و آزمون من-کندال، اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی پارامترهای مورد مطالعه با توجه به ضریب هرست بزرگتر از 5/0، از واریانس کافی جهت تحلیل روند سری های زمانی برخوردار هستند. نتایج بخش آزمون من-کندال و اسپیرمن نشان داد که در لایه های سطحی خاک (5 و 10 سانتی متر)، با گذشت از بازه ده ساله موردنظر، شوری خاک روند نزولی گرفته اما در لایه های عمیق (20، 30، 50 و 100 سانتی متر)، هر دو آزمون روند افزایشی و صعودی را داشته و عمق 50 و 100 سانتی متر، دارای روند افزایشی معنی دار در سطح 5 درصد بود. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که دمای عمق پنج سانتی متر و متوسط رطوبت نسبی هر کدام با 16 درصد و متوسط سرعت نسبی با 6 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر شوری عمق مذکور خاک داشتند. همچنین در چهار عمق از شش عمق موجود، دمای عمق پنج سانتی متر خاک بیشترین تاثیر را بر شوری اعماق مختلف خاک داشت. به عنوان یک نتیجه کلی باید گفت که در مناطقی که شرایط مطالعه حاضر را دارند، کاشت گیاهان با ریشه های سطحی امکانپذیر است زیرا نوسانات شوری در لایه های سطحی اندک بوده و خطری گیاه تحت کشت را تهدید نمی کند اما کشت گیاهان با ریشه های عمیق با محدودیت مواجه می باشد زیرا نوسانات شوری روند افزایشی داشته که باید تدابیری اندیشیده شود تا شوری خاک، اثر کاهشی بر عملکرد گیاه نگذارد.

  کلیدواژگان: پارامترهای اقلیمی، رگرسیون چندمتغیره، عملکرد، من-کندال و اسپیرمن، نوسانات شوری
 • محمد هوشمند، امید رجا، مسعود پورغلام آمیجی*، حامد ابراهیمیان صفحات 93-104

  در این پژوهش به منظور ارزیابی مدل اینرسی صفر در نرم افزار SIRMOD و WinSRFR از داده های زمان پیشروی، زمان پسروی و حجم رواناب در روش های آبیاری معمولی (CFI)، یک درمیان ثابت (FFI) و یک درمیان متغیر (AFI) استفاده شد. نتایج شبیه سازی به کمک شاخص خطای نسبی (RE) برای حجم آب نفوذیافته و شاخص جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) برای پیش بینی زمان پیشروی و پسروی استفاده شد. برای تعیین ضرایب نفوذپذیری خاک از مدل SIPAR-ID، روش بهینه سازی چند سطحی، روش دونقطه ای الیوت - واکر و IPARM استفاده شد. نتایج روش CFI در نرم افزار SIRMOD نشان داد که روش دونقطه ای الیوت - واکر با RMSE برابر 81/1 دقیقه و در نرم افزار WinSRFR، مدل بهینه‏سازی چند سطحی با RMSE برابر با 66/1 دقیقه بیشترین دقت را در پیش بینی زمان پیشروی داشتند. نتایج شبیه سازی زمان پیشروی روش FFI نشان داد که بهترین مقدار شاخص RMSE مربوط به استفاده از مدل SIPAR-ID با مقدار 41/2 دقیقه در نرم افزار WinSRFR و 42/2 دقیقه در نرم افزار SIRMOD بود. همچنین نتایج نشان داد در روش AFI، مدل IPARM در نرم افزار SIRMOD با RMSE برابر با 61/1 دقیقه و روش بهینه‏سازی چند سطحی در نرم افزار WinSRFR با RMSE برابر با 24/1 دقیقه بیشترین دقت را در محاسبه زمان پیشروی داشتند. بنابراین به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که با توجه به پیش بینی مشابه دو نرم افزار SIRMOD و WinSRFR، استفاده از آن ها جهت شبیه سازی، طراحی و ارزیابی سامانه های آبیاری در صورت برآورد دقیق ضرایب نفوذ توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آبیاری جویچه ای، پارامترهای نفوذ، موج کینماتیک، SIRMOD، WinSRFR، هیدرولیک
 • رحیم محمدیان* صفحات 105-116

  رشد سریع جمعیت جهان و افزایش وقوع خشکسالی های ناشی از تغییر اقلیم و اقدامات بشر، سبب شده است آب قابل دسترس برای کشاورزی در سراسر جهان کاهش یابد. کاهش شدید منابع آبی، بخش کشاورزی را بعنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آبی، با چالش جدی تنش خشکی روبرو کرده است. با توجه به نیاز مصرفی کشور به مواد غذایی و بالا بردن عملکرد محصولات و همچنین کمبود آب در کشور، افزایش عملکرد در واحد سطح، باید با صرفه جویی در مصرف آب و همچنین افزایش بهره وری آب مصرفی انجام شود. در ایران، در حال حاضر بهره بروری مصرف آب در زراعت چغندرقند، حدود 6/0 کیلوگرم شکر به ازای مصرف هر مترمکعب آب است. بر اساس اهداف کلان موردنظر در برنامه های ارتقای بهره وری مصرف آب، درنظر است در سال افق (1404) به عدد تولید یک کیلوگرم شکر به ازای مصرف هر مترمکعب آب دست یافت. برای دستیابی به اهداف برنامه، ضرورت دارد ضمن افزایش عملکرد شکر به حدود 10 تن در هکتار، مصرف آب حتی المقدور با مدیریت بهتر منابع آبی و استفاده از راهکار های کاهش مصرف آب به عدد نیاز آبی واقعی محصول نزدیک تر شود. در این مقاله ضمن ارائه مسائل مرتبط با علل پایین بودن بهره وری آب در زراعت چغندرقند، بسته مدیریتی، جهت کاهش مصرف آب آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب که حاصل تحقیقات متعدد مزرعه ای در مناطق مختلف کشور می باشد، ارائه شده است. موارد پیشنهاد شده عبارتند از 1- کشت زود هنگام چغندرقند، 2- تغییر آرایش کاشت چغندرقند، 3- کم آبیاری در مراحل رشدی مقاوم به کم آبی، 4- استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، 5- توسعه کشت پائیزه چغندرقند، 6- استفاده از ارقام توصیه شده برای شرایط کمبود آب، 7- کاشت چغندرقند با استفاده از سیستم کشت نشائی و 8- کشت چغندرقند بعد از برداشت و یا آخرین آبگیری غلات پاییز ه. در این مقاله پس از معرفی یافته ها، اثر بخشی آنها و همچنین راهکارهایی جهت الزامات توسعه یافته در عرصه ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بهره وری آب، تغییر اقلیم، چغندرقند، کاهش مصرف آب، مدیریت آبیاری
 • یحیی چوپان، سمیه امامی*، ابوطالب هزارجریبی صفحات 117-124

  زعفران گیاهی ارزشمند و دارای بازدهی اقتصادی بالایی است که چنانچه به موقع برداشت نگردد، موجب کاهش بازدهی آن می شود. این تحقیق بدلیل عدم وجود نیروی انسانی کافی در زمان برداشت محصول زعفران، تفاوت در شرایط آب و هوایی مناطق مختلف و نوسان قیمت در زمان خرید محصول انجام شد. تیمارهای تحقیق شامل، آبیاری در زمان عرف منطقه (15 روز قبل از برداشت به عنوان تیمار شاهد)(T1) ، آبیاری با 15 روز تاخیر (T2) و آبیاری با 30 روز تاخیر (T3)، بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد صفات عملکرد و مقدار علوفه در سطح احتمال 5% معنی دار ولی صفات تعداد گل و وزن بنه فاقد تفاوت معنی دار آماری در سطح احتمال 5% شدند. بیش ترین و کم ترین مقدار برای صفات عملکرد گل زعفران و تعداد گل به ترتیب در تیمارهای T3 و شاهد مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصله، بیش ترین وزن بنه و مقدار علوفه تازه برای تیمار T2 با مقادیر 6/7 گرم و 3/988 گرم در متر مربع به دست آمد. به طور کلی می توان اظهار نمود تیمار آبیاری با 30 روز تاخیر، موجب افزایش عملکرد محصول زعفران می شود.

  کلیدواژگان: زعفران، تعداد گل، وزن بنه، علوفه
 • سید ابوالقاسم حقایقی مقدم*، ابوالفضل ناصری، اردلان ذوالفقاران صفحات 125-134

  در بعضی از مناطق، به دلایل خاص ازجمله هزینه های زیاد تامین انرژی، تبخیر و بادبردگی زیاد، وجود شرایط شوری و الگوی کشت خرده مالکی، اجرای سامانه های نوین آبیاری با فشار زیاد امکان پذیر نمی باشد. بنابراین گزینه مناسب استفاده از سامانه های نوین آبیاری از نوع کم فشار است. سامانه کم فشار مجموعه ای از مجاری لوله ای است که از کانال، مخزن آب یا ایستگاه پمپاژ تغذیه شده و نقش انتقال و توزیع آب با فشار کم تا آبگیر قطعات زراعی یا باغی را به عهده دارد. در این مطالعه، به سابقه، مزایا و چالش های کاربرد سامانه های آبیاری کم فشار و برخی رهیافت‏های ترویجی در این خصوص اشاره شده است. از عمده ترین مزایا می‏توان به کاهش زمان انتقال آب بین منبع آب و مزرعه، افزایش راندمان آبیاری، کاهش تلفات انرژی،  جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، کنترل بیماری‏های انسانی و کاهش هزینه‏های بهره برداری و نگهداری سامانه‏های آبیاری اشاره نمود. چالش‏های کاربرد سامانه‏های آبیاری کم‏فشار عبارت از پیچیده تر بودن نسبت به سامانه‏ نهر روباز، آشنایی کم مهندسین طراح با مبانی طراحی و اجرای سامانه‏ها، نیاز به ارتفاع هیدرولیکی بیشتر، عدم امکان برای پایش جریان آب در سامانه توزیع آب می باشند. در این مقاله موضوعات حائز اهمیت برای طراحی و اجرای سامانه‏های کم فشار از جمله مشخصات آب وخاک پروژه، الگوی کشت و نیاز آبی، مدیریت آبیاری، طراحی ابعاد نوارها، شیارها یا کرت ها، طراحی خطوط انتقال و استخر ذخیره، طراحی لوله های دریچه دار، برنامه ریزی آبیاری و دستورالعمل بهره برداری و نگهداری، هزینه های اجرایی پروژه، ارزیابی اقتصادی پروژه،  برنامه زمان بندی اجرای پروژه، طراحی ابعاد قطعات زراعی یا باغی و ضوابط طراحی روش های آبیاری سطحی معرفی گردیده است.

  کلیدواژگان: سامانه آبیاری کمفشار، طراحی سامانه کمفشار، لوله‏های دریچهدار، مزایای کمفشار، معایب سامانه کمفشار
 • افروز تقی زاده قصاب*، آزاده صفادوست، محمدرضا مصدقی صفحات 135-146

  از چالش های مهم توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی، حفاظت از منابع آب و خاک با الگوی فعلی تولید محصولات زراعی است. در اغلب موارد، افزایش عملکرد محصول همراه با پیامد های منفی بر محیط زیست بوده است. شور و سدیمی شدن خاک یک خطر عمده محیط زیستی است که پتانسیل کشاورزی را محدود می کند و با مدیریت نادرست کشاورزی و استفاده بیش از حد از منابع آب به ویژه در اقلیم های خشک ارتباط تنگاتنگی دارد. این مقاله به منظور کمک به تولید کننده زراعی یا مالک زمین های کشاورزی برای درک تفاوت های بین شرایط شور و سدیمی تهیه شده است و در آن، پیامدهای منفی شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر خاک بررسی شده و به کاربرد نتایج پژوهش در مدیریت مناسب زمین ها و بررسی عوامل موثر بر تخریب ساختمان خاک اشاره شده است. در این پژوهش، دو خاک لوم رسی و لوم شنی با کیفیت های متفاوت آب (ترکیبی از سطح های مختلف EC و SAR) پنج بار تر و خشک شدند. مقدار رطوبت خاک در مکش های ماتریک 0، 10، 20، 40، 60، 100، 300، 1000، 2000، 4000 و 15000سانتی متر، رس قابل پراکنش و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش سدیم سبب پراکنش ذرات ریز خاک گردید و با افزایش رس قابل پراکنش خاک، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را کاهش می دهد. همچنین افزایش سدیم با تبدیل منافذ درشت به منافذ ریز، رطوبت خاک را در مکش های ماتریک بالا افزایش داد. افزایش شوری آب، سبب هم آوری ذرات خاک شد و با ایجاد منافذ جدید در خاک، ظرفیت نگهداشت آب افزایش یافت.

  کلیدواژگان: پراکنش ذرات خاک، ساختمان خاک، کیفیت آب
 • ابراهیم وطنخواه، حامد ابراهیمیان، طاها معارفی صفحات 147-156

  کمبود منابع آب شیرین برای تولیدات کشاورزی از یک سو پایین بودن هزینه اجرا و تامین انرژی سیستم های آبیاری و تعمیر و نگهداری آسان از سوی دیگر باعث شده تا پژوهشگران مطالعات زیادی را در زمینه افزایش راندمان آبیاری سطحی انجام دهند. در این مطالعه تاثیر کم آبیاری در انتهای جویچه بر شاخص های مدیریتی آبیاری جویچه ای و تاثیر پروفیل رطوبتی تشکیل شده بر عملکرد ماده خشک تولیدی ذرت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، چهار تیمار آبیاری (100 درصد آبیاری، 75 درصد آبیاری، 50 درصد آبیاری و 25 درصد آبیاری در انتهای جویچه) واقع در شهرستان کرج، سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. کم آبیاری باعث افزایش راندمان کاربرد آب آبیاری شد. عمده تلفات بدلیل شیب زیاد و کوتاه بودن طول جویچه ها به صورت رواناب بود. اعمال کم آبیاری باعث افزایش غیریکنواختی پروفیل رطوبتی و افزایش پراکندگی محصول در طول جویچه شد. بیشترین پراکندگی عملکرد بیوماس در طول جویچه برای تیمار 50 درصد آبیاری در انتهای جویچه بدست آمد (برابر 26 درصد). عملکرد محصول در ابتدای جویچه بیشتر از انتهای جویچه بود. عملکرد ذرت با راندمان ذخیره رابطه مستقیم داشت. تیمار 25 درصد کم آبیاری در انتهای جویچه به عنوان بهترین تیمار از نظر صرفه جویی مصرف آب و کاهش بسیار کم مقدار محصول شناخته شد.

  کلیدواژگان: آبیاری سطحی، ذرت علوفهای، تنش آبی، شاخصهای ارزیابی
 • نوربخش ریاحی* صفحات 157-178

  بعد ازخانواده، روستا با اهمیت­ ترین کانون زندگی، شالوده اجتماع و مرکز فعالیت­ها و تولیدات کشاورزی است. کشور ما متکی بر تولیدات کشاورزی است و کشاورزی حق یا ارزش اساسی برای روستائیان ایجاد می­کند. بنا­بر­این روستائیان درحق بهره­برداری از آب کشاورزی پیش ازهمه و بیش ازهمه در اولویت و استحقاق می­باشند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و در موارد جزئی به صورت پیمایشی با این هدف صورت گرفته است که آیا حقوق روستا و روستائیان در آب کشاورزی از جایگاه علمی، منطقی، غیر­مقطعی و عادلانه برخوردار است؟. نتیجه کلی تحقیق این است که در وضع حاضر، حقوق روستائیان درآب کشاورزی از مبانی و سیاست­های متعارضی رنج می­برد و قوانین عرفی و شرعی روشنی آن را پشتیبانی نمی­کند. در نتیجه حقوق روستائیان بر آب کشاورزی نظام­مند و هدفدار نیست. پروژه ملی آب کشاورزی روستای برمامیون نیز در گرو سیاست آتی دولت و وعده­های انتخاباتی است. راهکار این مقاله در وهله نخست، ایجاد قانون جامع نظام اختصاصی آب کشاورزی روستا­ها، در وهله بعدی دموکراتیزه کردن نظام اداری ایران یعنی انتخاب، نظارت و عزل مدیران و روسای ادارات مختلف محلی به وسیله جامعه نخبگان منتخب مردم محل است.

  کلیدواژگان: حقوق آب، سیاست دولت، روستای برمامیون، مالکیت اراضی
|
 • A. Uossef Gomrokchi * Pages 1-10

  Due to the severe shortage of water in recent years and the implementation of agricultural policy in the agricultural sector, the use of drip irrigation in most Iranian plants has been implemented or under research and development. Due to technical characteristics of drip irrigation method, the irrigation efficiency in this method is more than other irrigation methods. Although drip irrigation is very effective in irrigation methods, but with the increasing expansion of drip irrigation in the country, the areas susceptible to the implementation of the system are limited and there may be restrictions on the implementation of drip irrigation systems in some areas. Therefore, in some cases it is necessary to predict the implementation of drip irrigation systems in some cases, such as changing the surface irrigation method to drip irrigation in the old trees, changing the root trees in the cause of some problems caused by pests..., etc. The purpose of this study was to investigate the capabilities, advantages and limitations of deep drip irrigation systems to make farmers and propagators based on a comprehensive knowledge of the system.

  Keywords: Depercolation, Deep moisture, Pressured irrigation, Water use efficiency
 • A.R. Kiani, N. Abyar Pages 11-20

  Increasing the production of agricultural products and income of farmers is one of the important goals of agricultural sector policy makers. But the limitations of water resources in this sector are facing serious challenges and, as a result of water resource management, has led the agricultural sector to cope with the use of alternative sources of water, especially saline waters, for the continuation of agricultural activities, because with existing knowledge, climatic conditions change are almost impossible to improve hydrological conditions. But by changing the managerial attitude on how to use the available water resources and using the rational use of salt water as an irrigation water source, while increasing agricultural production, the competitiveness of non-water can be reduced. In this paper, based on empirical evidence and internal and external scientific findings, the feasibility of using saline water resources in agricultural activities is discussed. The results indicate that water consumption of drainage water, considered qualitatively as non-consumable water in agriculture, can have a positive and determining effect on increasing the production and income of some agricultural products such as wheat, cotton, and forage plants, while they can provide conservation areas for fresh water resources and cultivation area development. For example, irrigation of wheat with drainage water (12 dS/m) in Golestan province (Iran) reduced wheat yield by only about 10%. Also, the composition of drainage water with a salinity of 20 dS/m with non-saline water (1 dS/m) is 50%, although the yield is reduced from 4000 kg to about 3600 kg ha-1, but by saving 50 percent of freshwater resources, a new opportunity will be created for sustainability of water resources, or to expand cultivation and increase production. Main challenges are also expressed in applying saline water resources, and suggestions for policy and proper application of these resources in the agricultural sector are presented.

  Keywords: Saline water, Irrigation, Wheat
 • M. Pourgholam, Amiji, A. Liaghat *, M. H. Vali, H. R. Parsamehr Pages 21-38

  Due to the issue of water scarcity and drought in Iran, agriculture water management is essential. Agriculture water management requires a policy of correct and efficient use of water, and the smart irrigation system is a suitable and optimal way to use water properly. For this purpose, a moisture sensor device was designed and constructed in February and March 2019 to determine the appropriate time to stop irrigation in furrow irrigation. Testing the device in the laboratory and its application in the Farm of the Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, (Mohammad Shahr), Iran, from April to July 2019. The purpose of this study was to evaluate the performance of smart sensor of soil moisture to determine the optimum depth of installation and recording of soil moisture at 10, 30 and 50 cm depths and different length ratios in furrow irrigation. Initially, calibration of the device was carried out on field soil and based on the obtained validation, the device was transferred to the field. To achieve the goals of optimum depth of installation and optimum length, 36-meter furrows with a distance of 0.75 meters were created in the field. Sensitive lengths in furrows with 0.5L, 0.75L, and 0.85L ratios were selected as the starting points. The results showed that in the calibration and validation phase the R2 value (coefficient of determination) were 0.93 and 0.95, respectively, and in the calibration and validation stage the value of NRMSE (Normal Root Mean Square Error) was 80 and 13.81%, that indicating good model training in the calibration stage. Also, the average RE (Relative Error) parameter in estimating soil moisture was 2.74%, indicating high accuracy of the device in estimating soil moisture. The results also showed that if the device was installed at a depth of 30 cm from the soil surface of the furrow and at 75% from the beginning of the field, the depth and runoff losses would be minimal and irrigation adequacy would be best compared to other depths and lengths. It is expected that with optimal water consumption and timely interruption of irrigation, deep losses and runoff will be avoided and with low water consumption, the productivity of crops will increase.

  Keywords: Surface Irrigation, Deep Percolation, Sensor, Smart Irrigation, Calibration, Validation
 • A. Nasseri, MB Khorshidi, A. Faramarzi, Z. Mottaghifard Pages 39-48

  Stomatal conductance is one of the important indices to assess water deficit stress in plants. To evaluate stomatal conductance in corn leaves for scheduling irrigation, an experiment was conducted at East Azarbaijan Research Center for Agriculture and Natural Resources. The experiments were as Randomly Complete Blocks with three replications and with treatments of a: full irrigation, b: deficit irrigation from stages of 6-7 leaves to the end of ripening with full irrigation at flowering stage, c: deficit irrigation from stages of 6-7 leaves to the end of ripening with full irrigation at dough stage. The stomatal dimensions were determined by copy method. Stomatal conductance was measured along a leaf with different distances, at different leaves of a plant and at before and after irrigation events by a porometer. Results showed that the stomatal along a leaf and at leaves of a plant had a variable value. So that the stomatal conductance increased with increasing distance from petiole to leaf tip and with an increasing leaves number for soil surface to the canopy. The stomatal conductance changes along the leaf and its variability in leaves numbers were modeled as Logistic functions. The temperature variability along leaf was modeled as Sinusoidal function. Results also showed that the stomatal conductance from irrigation treatments were different. The stomatal conductance from two days after irrigation were similar and averaged 0.31 ms-1. The suitable time for irrigation and its cutoff were at stomatal conductance of 0.21 and 0.33 ms-1.

  Keywords: Deficit irrigation, Stomatal conductance, Stomata, Corn
 • N. Monjezi Pages 49-58

  Providing appropriate solutions for the management of water productivity and consumption of sugarcane crop production requires a thorough understanding of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the crop production system. In this regard, the present study seeks to strategically analyze the water productivity management of sugarcane crop production in Khuzestan province with emphasis on its strengths, weaknesses, opportunities and threats. Research methodology is classified into descriptive and analytical methods in which questionnaire-based surveys, interviews and SWOT analytical tools are used to identify and analyze the strategic factors of internal environment (strengths and weaknesses) and external environment (opportunities and threats). Sugar cane experts are used. According to the results of the study, mechanization of sugarcane cultivation and production pattern with 0.862 final weight was identified as the most important strength. Inadequate awareness of irrigation workers about water, soil and plant issues with a final score of 0.744 with the most significant weakness, the existence of researchers and specialists in the sugar cane production industry with a final weight of 0.864, the most important opportunity and inappropriate utilization management with a final score of 0.555 to They were identified as the most important threat. In addition, competitive strategy with final weight of internal factors of 2.745 and external weight of external factors of 3.104 has been adopted as the most important strategy in the management of water input productivity in sugarcane production in Khuzestan province.

  Keywords: Threat, Weakness, Opportunity, Strength, SWOT
 • A. Abdzad Gohari Pages 59-66

  Proper and efficient use of water in the agricultural sector is of great importance. Therefore, it is not possible to achieve development without preventing water loss and utilizing new technologies. One way to achieve this aim is to replace the tape irrigation system Instead furrow irrigation method. For this purpose, two irrigation methods and water requirement for peanut yield and water use productivity in a split plot experiment were conducted in a completely randomized block design with three replications in 2015 in Guilan province. The main treatment consisted of two levels of surface irrigation (furrow) and tape and sub-treatment consisted of 40, 60, 80 and 100% water requirement management. The results showed that the highest biological yield, pod and seed yield under tape irrigation and 100% water requirement were 13894, 5029 and 3273 kg ha-1, respectively. The highest water use productivity based on biological yield was observed in diameter irrigation conditions at 100 and 75% of water requirement with average of 2.12 kg / m3. The highest water use productivity was based on pod and seed yield under tape irrigation and 100% water requirement with mean of 0.77 and 0.5 kg m-3, respectively. Due to the peanut water requirement and the limited rainfall and water resources at flowering time, the least water should be used to the maximum. Therefore, tape irrigation can be used as an efficient and useful tool for optimizing peanut moisture.

  Keywords: Irrigation methods, peanut, water requirement
 • Rahman Barideh *, Sina Besharat , Fereshteh Nasimi Pages 67-78

  Various methods of fertilization and irrigation in furrow method should be evaluated and managed in order to increase efficiency, reduce evaporation, leaching and deep percolation. One of these deficit furrow irrigation methods is partial root zone drying. So, the purpose of this study was to investigate the distribution and absorption of water and nitrate, nitrate leaching and water use efficiency of Every Furrow Irrigation method (EFI), variable Alternate Furrow Irrigation method (AFI) and Fixed alternate Furrow Irrigation method (FFI). For this purpose, corn (S.C. 704) was planted on early May 2016. In order to apply different irrigation methods, 12 furrows with a width of 70 cm and a length of 40 m were selected and divided into three treatments. Samplings with three replications were made at 1, 3, 5 and 9 days intervals after each irrigation at 10, 30, 50 and 70 cm below the surface of soil in dry and wet furrow. Results showed that the amount of water and nitrate absorption in EFI, AFI and FFI methods were 0.198, 0.178 and 0.143 (m3-water/m3-soil×30day) and 0.0022, 0.0018 and 0.0011 (mg/kg), respectively. Also in FFI method nitrate accumulation was occurred under the dry furrow. Water application efficiency in EFI, AFI and FFI methods was 51%, 81% and 77%, respectively. Finally, the AFI method with the least amount of leaching was chosen as the preferred method.

  Keywords: furrow irrigation, deficit irrigation, water balance, application efficiency
 • M. Pourgholam, Amiji *, M. Ansari Ghojghar, M. Khoshravesh, A. Liaghat Pages 79-92

  This research was used from climate information such as average humidity, average wind speed, soil temperature and salinity of different soil depths (5, 10, 20, 30, 50, and 100 centimeters) in 10 years (2008-2017). The purpose of this study was to investigate the relationship between climate parameters and soil salinity fluctuations. For this purpose, rice soil salinity data were used which were previously measured. In both seasons of rice cultivation (conducted in one of the nurseries of Alborz province), salinity fluctuations at different depths of soil were recorded over a period of five to seven days, and soil salinity required for the purposes of this study was obtained, and then with the required meteorological data, the research was done. Also, Hurst test to find enough variance of the data to analyze the time series trend, and Mann-Kendal, spearman, and multivariate regression tests were applied for data analysis. The results showed that all parameters of the study based on the Hurst coefficient bigger than 0.5, had a significant variance for time series analysis. The results of Mann-Kendal and spearman tests showed that in surface soil layers (5 and 10 cm) after 10 years period, the soil salinity had a descending trend. However, both tests had an increasing trend in deeper layers (20, 30, 50 and 100 cm) and at depths of 50 and 100 cm observed the significantly increasing trend at a 5% level. Result of the multivariate regression test illustrated that the temperature in depth of 5 cm and average relative humidity (each 16%) and average speed of 60% had the most and the least effect, respectively on the soil salinity in the mentioned soil depth. Also, in four depths of six depths, the temperature in depth of 5 cm was the most effect on soil salinity of different soil depths. As a general result, in areas where the conditions of this present study, cultivation of plants with surface roots is possible because salinity fluctuations in the surface layers are low and it does not pose a threat to the plant under cultivation but crop cultivation with deep roots is limited because salinity fluctuations is an increasing trend that should be addressed so that soil salinity does not have a detrimental effect on plant yield.

  Keywords: Climate Parameters, Man-Kendal, Spearman, Multivariate Regression, Salinity Variations, Yield
 • M. Hooshmand, O. Raja, M. Pourgholam, Amiji *, H. Ebrahimian Pages 93-104

  In this research, to evaluate the Zero inertia model in SIRMOD and WinSRFR software, data from the advance time, recession time and runoff volume were obtained from conventional furrow irrigation (CFI), fixed alternative furrow irrigation (FFI) and alternate furrow irrigation (AFI). The simulation results were used with the help of the relative error index (RE) for the infiltrated water volume and the root means square error (RMSE) index for prediction of advance and recession time. To determine soil permeability coefficients were used of the model SIPAR-ID, Multi-level optimization, Two-point method of Elliott-Walker and IPARM. The results of the CFI method in SIRMOD software, the Elliott-Walker two-point method with RMSE equal to 1.81 and in the WinSRFR software, the multi-level optimization model with RMSE equal to 1.66 The results had the highest accuracy in predicting advance times. The simulation of the advance and recession time of the FFI method indicated that the best value of the RMSE index for using the SIPAR-ID model in SIRMOD and WinSRFR software was 2.42 and 2.41 minutes, respectively. The results showed that in the AFI method, using the IPARM model in SIRMOD software and the multi-level optimization model with WinSRFR software, the best accuracy was achieved with RMSE 1.61 and 1.24 min, respectively, at advance times, respectively. As a general result, it can be stated that according to the similar prediction of two SIRMOD and WinSRFR software, it is recommended to simulate, design and evaluate irrigation systems in the case of accurate estimation of influence coefficients.

  Keywords: Furrow Irrigation, Hydraulic, Kinematic Wave, Infiltration Parameters, SIRMOD, WinSRFR
 • R. Mohammadian Pages 105-116

  The rapid growth of the world's population and the increasing occurrence of droughts due to climate change and human actions have made available water available for agriculture worldwide reduced. The sharp decline in water resources has made agriculture section, as the largest consumer of water resources, involve to serious drought challenge. Given the need to food and increasing crop yields as well as water scarcity in the country, increasing yields per unit area should be achieved by saving water consumption as well as increasing water productivity. In Iran, the current productivity of sugar beet is about 0.6 kg of sugar per m-3 of water. According to the major goals of water use productivity improvement plans, it is expected that in the year 2025, one kg of sugar will be produced per m-3 of water. To achieve the goals of the plan, it is necessary, besides to increase the yield of sugar to about 10 t.ha-1, make the water consumption closer to actual water requirement by managing the water resources and using water reduction strategies. This paper shows the issues related to the causes of low water productivity in sugar beet farming and presents a management package to reduce irrigation water use and increase water use productivity resulting from numerous field studies in different regions of the country. Suggested items are: 1- Early seeding of sugar beet, 2- Change in sugar beet planting pattern, 3- Deficient irrigation in growth stages of drought-tolerate, 4- use of pressure irrigation systems, 5- development of autumn sugar beet cultivation, 6- Use of recommended Varieties for water deficit conditions, 7 -Sugar beet planting using transplanting system, and 8 - Sugar beet seeding after harvest or last irrigation of autumn cereals. In this article, after introducing the management package, their effectiveness as well as guidelines for the requirements developed in the field are presented.

  Keywords: Climate Change, Irrigation Management, Sugar Beet, Water Consumption Reduction, Water Productivity
 • Y. Choopan, S. Emami, A. Hezarjaribi Pages 117-124

  Saffron is a valuable and highly economical plant that will reduce its yield if not harvested in a timely manner. The research was conducted because of lack of sufficient manpower at harvest time, differences in weather conditions and price fluctuations at the time of purchase of the product. Irrigation treatments were irrigation on the conventional time (15 days before harvest), T1, irrigation with 15 days delayed T2 and irrigation delayed by 30 days. In the mean study, the yield and forage content were statistically significant at 5% probability level, but no significant differences were observed between the number of flowers and corm weight. The highest and lowest values for yield and number of flowers were observed in T3 and control treatments, respectively. The highest fresh weight and fresh fodder for T2 treatment with 7.6 grams and 88.3 g / m2 were obtained according to the results. The results showed that analysis of variance of yield and forage yield at 5% probability level (P <0.05) were statistically significant. There were no significant differences between the number of flowers per square meter and the weight of the bunches. In general, it can be stated that irrigation treatment with 30 days delay increases the yield of saffron.

  Keywords: Saffron, Flower number, Corm weight, Forage
 • S. A. Haghayeghi Moghaddam *, A. Nasseri, A. Zolfagharan Pages 125-134

  Implement of pressurized irrigation systems within the farms are not possible in some provinces of Iran, due to high cost of energy supply, evaporation and wind-drift losses, salinity conditions and ownership patterns. Therefore, the appropriate option is the application of low- pressure irrigation systems. The low- pressure system is a series of tubes that are supported by the canal, water tank or pumping station and distributes water to the farm ditches with a low pressure. The history, advantages and challenges of the application of low-pressure irrigation systems and some extension approaches are mentioned in this study. The major advantages can be referred to the reducing water conveyance time, increasing the irrigation efficiency, decreasing energy losses, preventing pollution of groundwater resources, controlling human diseases and reducing the cost of maintenance and applications. The challenges of application of low- pressure irrigation systems include the more complication relative to open irrigation systems, the inability of designer engineers to design and implement systems, the need for higher hydraulic height, and impossibility for monitoring water flow in the distribution system. It highlighted the importance of factors of design and implementation of low - pressure systems such soil and water characteristics; cultivation pattern and water requirements; irrigation management; design of border, furrows and basins dimensions; design of conveyance lines and pools; design of gated pipes; irrigation scheduling; maintenance procedure; cost of project implementation; economic evaluation; project management ; dimensional design; and design criteria for surface irrigation methods

  Keywords: Low pressure irrigation system, Gated pipes, Low pressure system design, Low pressure advantages, Disadvantages of low pressure system
 • A. Taghizadehghasab, A. Safadoust, M. R. Mosaddeghi Pages 135-146

  A challenge of sustainable development is related to agriculture, food security, and conservation of water and soil resource, under the current crop production paradigm. Increasing crop yields often have negative environmental impacts. Soil salinization and sodication are major environmental hazards that limit agricultural potential and are closely related to agricultural unsuitable management and water resources overexploitation, especially in arid climates. In this study, we investigated the negative impacts of saline and sodic irrigation water on soil properties that it is necessary to study the factors affecting the degradation of soil structure to implement proper land management and we intended to help the farm producer or landowner to understand the fundamental differences between these two problems. Samples of clay loam and sandy loam soils were treated in 5 wetting and drying periods with different types of water quality (which combinate different levels of EC and SAR). Soil water content of samples was achieved at soil matric suctions of 0, 10, 20, 40, 60, 100, 300, 1000, 2000, 4000 and 15000 cm. Also, dispersible clay and saturated hydraulic conductivity were determined. Results showed that increasing of SAR caused dispersion of clay and saturated hydraulic conductivity was decreased with increasing of dispersed clay. Increasing SAR caused some macropores and mesopores changed to micropores and as result enhanced water retention especially at high matric suctions. Water retention capacity was enhanced by increasing in water EC as that flocculated soil particles and created new soil pores.

  Keywords: Dispersion of soil particles, Soil structure, Water quality
 • E. Vatankhah, H. Ebrahimian *, T. Maarefi Pages 147-156

  The scarcities of fresh water resources for agriculture production on the one hand and low cost establishment and energy supply and easy maintenance on the other hand, has led researchers to conduct many studies about increasing surface irrigation efficiency. In this study, effect of deficit irrigation at the furrow end on furrow irrigation performance indicators and effect of soil moisture profile on silage corn yield (biomass) were investigated in Karaj, Iran, in 2014. Four treatments (100% irrigation: full irrigation, 75% irrigation: 25% deficit irrigation, 50% irrigation: 50% deficit irrigation and 25% irrigation: 75% deficit irrigation at the furrow end) were considered. Deficit irrigation increased application efficiency. Runoff was as a main irrigation water loss due to short furrow and high slope. Deficit irrigation increased non-uniformity of moisture profile and crop production along the furrow. The most non-uniformity of crop yield along the furrow was observed in the 75% deficit irrigation treatment. Crop yield was greater at the upstream than at the downstream of experimental furrows. There was a direct relationship between crop yield and storage efficiency. The treatment with 25% deficit irrigation at the furrow end was identified as the best treatment regarding water saving and low reduction of crop yield.

  Keywords: Drought stress, evaluation indices, Silage corn Surface irrigation
 • N. Riahi Pages 157-178

  The village, after the family, is the most important center of life, the foundation of society and the center of agricultural activity and production. Our country also relies on agricultural products and agriculture creates a value or a basic right for the villagers. Therefore, the villagers are entitled to the use of agricultural water first and foremost and in the first place. Therefore, this research has been done by descriptive-analytical method and data gathering by documentary method and in some cases it has been surveyed with the aim of whether the rights of villagers and peasants in agricultural water have a scientific, rational, impartial and equitable status. The overall conclusion of the study is that in the present situation, the rights of peasants in agricultural water suffer from conflicting principles and policies and do not support its clear customary and religious laws. As a result, the rights of the villagers to agricultural water are not systematic and targeted. The national agricultural water project in Barmayoun village is also in line with the government's future policy and election promises. The solution of this article is firstly to create a comprehensive law on the system of rural agricultural water, and then to democratize the Iranian administrative system, namely the election, supervision and dismissal of various local administrations and heads by the elite community of local people.

  Keywords: Water rights, government policy, Barmamion village, land ownership