فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 11، بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا غلام نیا، محسن برزگر مریم ابادی* صفحات 209-308
  مقدمه

  هدف تعیین ارتباط بین 6 فاکتور اصلی موثر در پیشگیری از حوادث با استفاده از معادلات ساختاری بوده است.

  روش بررسی

  ابتدا با استفاده از مطالعات گذشته اکثر مولفه های موثر در پیشگیری از حوادث بیان و نحوه ارتباط این مولفه بر یکدیگر تعیین گردید و روابط بین آنها مطابق با روش معادلات ساختاری، به صورت یک الگوی اولیه ترسیم گردید. سپس با استفاده از یک پرسشنامه کارکنان حادثه دیده 5 سال یکی از صنایع فولاد استان یزد بررسی شدند. در مرحله سوم داده های به دست آمده با نرم افزار Smart-PLS آماده تحلیل شد.

  یافته ها

  6 عامل اصلی تقریبا به میزان 58 درصد از سهم عوامل پیشگیری از حوادث را شامل شده که در سطح اطمینان 95% مقدار تاثیر فرهنگ ایمنی 31/0، قوانین و دستورالعمل ها 29/0، آموزش 28/0 ، مهندسی 24/0 ، فاکتور های انسانی 31/0و سرمایه و تجهیزات 38/0 می باشد. همچنین 42 درصد باقی مانده عواملی هستند که در صنعت مورد نظر ناشناخته هستند. همچنین 3 فرضیه از 14 فرضیه ارائه شده یعنی تاثیر قوانین بر روی مهندسی، آموزش و فاکتور های انسانی که جزء روابط فرعی بوده، مورد تائید قرار نگرفت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که سه عامل بیشترین تاثیر را دارند: عامل اقتصادی اندکی نسبت به دیگر عوامل سهم بیشتری را دارا می باشد، فرهنگ ایمنی بعد از موارد اقتصادی بیشترین تاثیر را دارد. فاکتور های انسانی نیز دارای رتبه سوم می باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری از حوادث، معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی، الگوی حوادث
 • حامد یارمحمدی، یونس سهرابی، حسین سلیمی، آرمان محمدی، احسان محمدی* صفحات 309-318
  مقدمه

  جو ایمنی در واقع بینش های مشترک کارکنان در مورد نحوه مدیریت ایمنی در یک مکان و زمان خاص می باشد. یکی از مشاغل پر مخاطره شغل پرستاری بوده که توجه به مسائل ایمنی در این حرفه ضروری می باشد. این پژوهش با هدف نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه نسبت به جو ایمنی انجام گردید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی بر روی 112 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیکی و شغلی پرستاران و قسمت دوم  پرسشنامه جو ایمنی پرستاران بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار جو ایمنی در پرستاران در مطالعه حاضر 56/0±06/3 بدست آمد. بین تمامی عامل ها با یکدیگر به جز فرسودگی تجمعی با گزارش دهی خطاها و اشتباهات ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. جو ایمنی در بین مردان و زنان تقریبا برابر بود، همچنین در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل بود. در شیفت صبح بیشترین جو ایمنی در محیط کار حاکم می باشد. همچنین افرادی که شغل دوم داشتند جو ایمنی بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان داد که جو ایمنی در پرسنل پرستاری مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود، لذا توصیه می شود با انجام آموزش مسائل ایمنی، برگزاری کلاس های تخصصی ایمنی، تنظیم زمان کار-استراحت و... باعث بهبود جو ایمنی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد ایمنی کمک کرد.

  کلیدواژگان: پرستار، جو ایمنی، بیمارستان، کرمانشاه
 • طالب عسکری پور*، حمیدرضا ناصحی نیا، مرضیه خان بیگی، بهاره مرادی صفحات 319-330
  مقدمه

  در سال های اخیر، دفع غیراصولی پسماندهای خطرناک، ضمن تهدید سلامتی انسان، بحران های زیست محیطی زیادی را در جوامع بشری به وجود آورده است. نظر به خطرات مستقیم و غیرمستقیم این پسماندها، جمع آوری اطلاعات جهت مدیریت اصولی آنها در کشور بسیار ضروری می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین کمی و کیفی پسماندهای خطرناک و نحوه ی مدیریت آنها در صنایع شهرستان دامغان بوده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، ابتدا لیست صنایع موجود در شهرستان تهیه شد. سپس با هماهنگی سازمان های ذی ربط، واحدهای فعال شناسایی گردید. پس از بازدید میدانی، اطلاعاتی در مورد کیفیت و کمیت و نحوه مدیریت پسماندهای خطرناک با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید.

  یافته ها: 

  نتایج مطالعه نشان داد که کل پسماندهای تولیدی خطرناک در صنایع موردبررسی 4795 کیلوگرم در ماه می باشد که 36/36 درصد از صنایع، مواد سمی، 09/9 درصد مواد خورنده، 36/36 درصد مواد قابل اشتعال و 18/18 درصد مواد واکنش پذیر تولید می کردند. هیچ کدام از واحدهای صنعتی موردبررسی دارای سیستم کنترلی پس از دفع پسماندهای صنعتی خطرناک نبودند. همچنین فقط 36/36 درصد از صنایع دارای کارکنان مخصوص جهت جمع آوری و دفع پسماندهای خطرناک بودند.

  نتیجه گیری:

   جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ سلامت انسان ها، برقراری یک سیستم مدیریتی مناسب جهت ساماندهی پسماندهای صنعتی ضروری به نظر می رسد. همچنین، شناخت و جمع آوری اطلاعات در مورد فرایندهای صنعتی، مواد اولیه و محصولات تولیدی می تواند در مدیریت پسماندهای صنعتی خطرناک بسیار تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، پسماند صنعتی خطرناک، دامغان
 • عادل شریفی، آنوش سادات امینی نسب، امین دلاور* صفحات 331-334
  مقدمه

  یکی از مهم ترین منابع آلاینده ها، مواد شیمیایی می باشد که در اثر مرور زمان مشکلات حادی را برای کارکنانی که با مواد شیمیایی مختلفی در واحدهای فرآیندی پالایشی تماس هستند ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تعیین بالاترین سطح مواجهه با ترکیبات BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه کارکنان محوطه پالایش در یکی از شرکت های پتروشیمی ماهشهر است.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در سال های 1396 و 1397 در یکی از شرکت های پتروشیمی ماهشهر صورت گرفت. در این مطالعه ابتدا عوامل زیان آوری محیط کار بر اساس گروه های شغلی مشخص گردید. و مطابق روش 1501 سازمان NIOSH، نمونه برداری هوا و آنالیز ترکیبات BTEX انجام شده و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. و در نهایت ارزیابی ریسک بهداشتی مطابق روش شماره  84101042 وزرات نفت انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بنزن با میانگین تراکم (ppm58/0) در محدوده کاری سایت من ها، (ppm 43/0) برای کارکنان سر شیفت و با تراکم (ppm 33/0) برای زمان های حضور سرپرست در محل ایستگاه، دارای بیشترین تراکم نسبت به اتیل بنزن و تولوئن می باشد و همچنین نتایج بررسی نشان داد که سطح ریسک و رتبه ریسک آلاینده های موجود در شرکت پتروشیمی (سایت من ها) مورد مطالعه 7/66 درصد دارای ریسک پایین، 3/8 درصد ریسک بالا و 5/12درصد ریسک متوسط و خیلی بالا می باشند. در نتیجه پر مخاطره ترین شغل در پتروشیمی، سایت ‍ من می باشد.

  نتیجه گیری کلی: 

  با توجه به نتایج بنزن بیشترین رتبه ریسک بهداشتی بخارات تولید شده در پتروشیمی را دارا می باشد و با توجه به بالا بودن پیامد مواجهه با بنزن انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای حذف یا کاهش میزان مواجهه با آن توصیه گردید.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، ریسک بهداشتی، آلاینده های شیمیایی، برنامه حفاظت تنفسی، NIOSH1501
 • سمیرا قیاسی*، مسعود مطلبی کاشانی، عزت الله حیدری صفحات 345-352
  مقدمه

  به منظور بهبود سطح ایمنی و کنترل حوادث در محیط های کاری بررسی سطح جو ایمنی و رفتار ایمن ضروری می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن در بین افراد شاغل در مجتمع پتروشیمی اراک بود. 

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی در مجتمع پتروشیمی اراک انجام گرفت. بطوریکه تمام افراد شاغل شامل در این مجتمع بصورت سرشماری (122 نفر) در سال 1397 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه برای ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن بترتیب از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. از نرم افزار SPSS22 برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. 

  یافته ها

  براساس نتایج از بین فاکتورهای جو ایمنی، فاکتور کفایت رویه ها و قوانین ایمنی و بهداشت و فاکتور مشارکت پرسنل در مسائل ایمنی و بهداشت بترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نمره بودند. همچنین از بین فاکتورهای رفتار ایمن، فاکتور مشارکت و فاکتور رعایت ایمنی بترتیب دارای نمره 77/2 و 72/2 بودند. در این مطالعه بین فاکتورهای آموزش و صلاحیت و فشار تولید با گروه های سنی، بین فاکتورهای فشار تولید و نقض قوانین با سابقه کاری و بین فاکتور آموزش و صلاحیت با وضعیت تاهل، رابطه آماری معنی داری گزارش شد. همچنین بین همه فاکتور جو ایمنی با گروه های شغلی مورد مطالعه رابطه آماری معنی داری گزارش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود ارتباط آماری معنی دار بین جو ایمنی و رفتار ایمن با گروه های شغلی و مشخصات دموگرافیک، بیانگر لزوم توجه بیشتر و موثرتر به نیروی انسانی در محیط کار می باشد.

  کلیدواژگان: جو ایمنی، رفتارایمنی، پتروشیمی
 • پروین سپهر* صفحات 353-364
  مقدمه

  با روند صنعتی شدن راهکارهای زیادی برای کنترل حوادث بیشنهاد گردیده است یکی از بهترین راهکارهای کنترل حوادث، ارتقا و بهبود فرهنگ ایمنی سازمان می باشد. مطالعه حاضر به اندازه گیری فرهنگ ایمنی در بین کارگران کارخانه پروفیل سازی با کمک  فرایند ممیزی با رویکرد PDCA   به ارتقای فرهنگ ایمنی پرداخته شده است.  

  روش بررسی:

   مطالعه ی حاضر در مقطع زمانی سه ساله از سالهای 94 تا 97 صورت گرفته و از نوع توصیفی-تحلیلی و بررسی قیل و بعد از مداخله بوده است در گام اول فرهنگ ایمنی سازمان مذکور اندازه گیری شد سپس اقدامات کنترلی با دید چرخه دمینگ و رویکرد ممیزی اجرا گردید در سال آخر مجددا فرهنگ ایمنی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. میزان اثر بخشی مداخلات با استفاده از آزمون های آماری مانند T-test زوجی و نرم افزارهای SPSS19  مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین  نمره فرهنگ ایمنی قبل از مداخلات  (33/62184±)  منفی براورد گردید  بعد از اجرای اقدامات کنترلی به نمره  (38/25  ±  279)  رسیده است و فرهنگ ایمنی سازمان مثبت گردیده است  از ده بعد فرهنگ ایمنی بعد آموزش، نگرش کارکنان ، مشارکت و ارتباطات و ارجحیت تولید بر ایمنی نمره مطلوب را کسب ننموده اند.آزمون های آماری بیانگر تاثیر مثبت مداخلات کنترلی بوده است (001/ 0=p).

  نتیجه گیری: 

  در سالهای اخیر وجود سیستم مدیریت ایمنی باعث بهبود چشمگیر در کاهش نرخ حوادث و زمان کاری از دست رفته داشته است. در واقع مداخلات ایمنی در طراحی مهندسی و پروسه عملیاتی منجر به ارتقائ فرهنگ ایمنی می گردد.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، چرخه PDCA، اقدامات کنترلی، آموزش
 • شکیبا بختم*، علی امیری، سارا تارخ صفحات 365-377
  مقدمه

  معاینات شاغلین یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی میباشد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت فعلی و ارتقاء سطح سلامت کارکنان، نظارت و پایش سلامت نیروی کار به منظور پیشگیری از بروز بیماریها و پیگیری و درمان به موقع می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی طرح پایش سلامت94 نفر از پرسنل خدماتی یکی از شرکتهای گاز انجام شد، اطلاعات در فرم 4 برگی معاینات شغلی حاوی مشخصات فردی، وضعیت سلامت عمومی(فشارخون، مصرف سیگار، سابقه آلرژی، عمل جراحی، حوادث شغلی، BMI)، سیستم قلبی عروقی، اسکلتی عضلانی،کبدی، کلیه، گوارش، معاینه بالینی و ارزیابی پاراکلینیکی غدد داخلی، کلسترول، تری گلیسیرید، آنزیم های کبدی، سیستم هماتو پوئتیک بررسی و تحلیل داده ها از نرم افزار 25SPSS  انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه تمامی افراد مرد بودند، میانگین(انحراف معیار) سن و BMI به ترتیب (00/8 ±  96/42) و  BMI(08/4±   83/26) بود، بررسی  BMI نشان داد 45 نفر(38/48 درصد) اضافه وزن،15 نفر(12/16 درصد) درمحدوده چاق هستند، 3/22 درصدسابقه استعمال دخانیات،7/27 درصدکلسترول  بالای 200 و 5/8 درصد تری گلیسیرید بالای 300 داشتند. 80/25 درصد دچار نقص در دید دور ، 5/24 درصد اختلالات اسکلتی عضلانی، 6/9 درصد فشارخون ، 4/56 درصد (غلظت خون بالا، پلاکت خون پایین)، 4/7 درصد قند خون، 1/1 درصد  مشکلات  قلبی عروقی،  8/12 درصد مشکلات کلیه دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اجرای منظم سالیانه برنامه معاینات شغلی، تا کنون گزارش جامع و بازخورد مناسب از معاینات به پرسنل وجود نداشته است. ضروری است تمرکز بیشتر به پیگیری نتایج معاینات و آزمایش ها و موارد ارجاع به متخصص ریه، داخلی جهت موارد چربی خون، چشم پزشک، در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: معاینات شغلی، غربالگری، پرونده های پزشکی، بیماریهای شغلی، طب کار
 • سیدمحمدرضا انجوی، شانتیا قاسم زاده، هادی سالاری* صفحات 378-388
  مقدمه

  ناراحتی های اسکلتی- عضلانی یکی از مهم ترین عوامل آسیب زای شغلی و ناتوانی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای ناراحتی های اسکلتی- عضلانی و مداخله ارگونومیک به منظور کاهش این ناراحتی ها می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مداخله ای بود و بر روی 116 نفر از کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس انجام پذیرفت. به منظور جمع آوری داده ها در قبل و بعد مداخلات از پرسشنامه نوردیک و روش QEC استفاده شد. برنامه  مداخله ای عبارت بود از کاهش وزن بار، تغییر در ارتفاع سطح کار، چرخش شغلی و آموزش کارگران. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در یک سال اخیر بیشترین فراوانی ناراحتی های اسکلتی - عضلانی مربوط به اندام های کمر 52/65 درصد، شانه 10/43 درصد و زانو 10/43 می باشد. طبق آزمون کوکران تفاوت معنی داری بین ناراحتی ها در قبل و بعد از مداخلات در اندام ها مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه کاهش قابل توجه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در 3 ماه پس از مداخلات را نشان داد. در نتیجه میتوان استنباط نمود که استفاده توام از مداخلات مهندسی و مدیریتی به صورت ساده، کاربردی و کم هزینه و پایش مستمر نحوه صحیح اجرای این مداخلات در طی مدت زمان طولانی در سایه تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان ممکن است باعث دستیابی به نتایج مطلوبی در جهت کاهش ناراحتی های اسکلتی- عضلانی گردد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، تولید روی بندرعباس، عوامل استرس زا
|
 • Reza Gholamnia, Mohsen Barzegar Maryam Abadi* Pages 209-308
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the relationship between six main factors affecting prevention of accidents using structural equations.

  Method

  Initially, most previous studies were investigated and the most effective factors in preventing accidents and their relationship with each other were determined using the structural equations.  Later, a questionnaire was administered to investigate the accident victims of a steel industry in Yazd during five years. In the last stage, the data were examined by Smart-PLS software.

  Results

  By examining the numerical results, six main factors included about 58% of the share of accident prevention factors. At the 95% confidence level, the impact of safety culture (0.31), rules and instructions (0.29), training (0.28), engineering (0.24), human factors (0.31), as well as capital and equipment (0.38) factors were calculated. Moreover, the remaining 42% included unknown factors in the industry.

  Conclusion

  We found that economic, safety culture, and human factors had the highest effects.

  Keywords: Accident prevention, Structural equations, Accident pattern, Steel industry, Safety culture
 • Hamed Yarmohammadi, Younes Sohrabi, Hosain Salimi, Arman Mohammadi, Ehsan Mohammadi* Pages 309-318
  Introduction

  Safety climate is defined as the employees' common insights about safety management in a specific place and time. Nurses have a highly risky occupation, in which they are required to take safety issues into consideration. This study aimed at investigating the attitude of nurses towards safety climate in the hospitals of Kermanshah City, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical research was conducted with 112 nurses in the hospitals of Kermanshah City. A two-section questionnaire was administered for data collection. The first part was related to the nurses' demographic and occupational characteristics and the second part contained the nurses' safety climate questionnaire. After data collection, the data were analyzed by SPSS-16.

  Results

  Results showed that the mean and standard deviation of the safety climate in nurses was 0.56 ± 3.06. A significant relationship was found between all factors, except for the relationship between cumulative burnout and error reporting. The safety climate was almost equal between men and women. Moreover, safety climate was higher in single people than the married ones. In the morning shift, the highest safety climate was in the workplace. Furthermore, people with a second job felt safety climate more.

  Conclusion

  Research results showed that safety climate was not at a satisfactory level in the studied nursing personnel. Therefore, it is suggested to improve the safety climate and its effects on the safety performance by training safety issues, holding technical courses on safety, and adjusting work-rest time.

  Keywords: Nurse, Safety Climate, Hospital, Kermanshah
 • Taleb Askaripoor*, HamidReza Nasehinia Pages 319-330
  Introduction

  In recent years, unauthorized disposal of the hazardous wastes has threatened the human health and created many environmental problems in human societies. Given the direct and indirect hazards of these wastes, it is essential to collect information with regard to their appropriate management in Iran. The purpose of this study was to determine the quantity and quality of the hazardous waste and its management in industries of Damghan City in Iran.

  Methods

  Initially, the list of industries in Damghan City was prepared. Later, the necessary coordination was made with the relevant organizations and active units were identified. After the field tours, information on the quality, quantity, and management of the hazardous wastes was collected by a questionnaire.  

  Results

  The results showed that the total hazardous waste products in the investigated industries were 4795 kg per month; 36.36% of the industries produced toxic substances, 9.09% created corrosive substances, 36.36% flammable materials, and 18.18% resulted in reactive substances. None of the studied industrial units had a control system after disposal of the industrial hazardous waste. Furthermore, only 36.36% of the industries had specialized staff to collect and dispose the hazardous waste.

  Conclusion

  To prevent environmental pollution and preserve the human health, a proper management system should be established for organizing the industrial wastes. Furthermore, identifying and gathering information about the industrial processes, raw materials, and waste products can be very useful in managing hazardous industrial wastes.

  Keywords: Waste management, hazardous industrial waste, Damghan
 • Adel Sharifi, Anoosh Sadat Amini Nasab, Amin Delavar* Pages 331-334
  Introduction

  Chemicals are one of the most important sources of contaminants that over time cause severe problems for employees exposed to various chemicals in the refining process units . The purpose of this study was to determine the highest level of exposure to BTEX compounds and to assess the health risk caused by exposure to refinery personnel in a petrochemical company in Mahshahr City, Iran.

  Methods

  The present descriptive-analytical study was conducted in a petrochemical company in Mahshahr City during 2016-2017.  In this study, we identified the causes of workplace harm by occupational groups. Air sampling and BTEX analysis were performed according to NIOSH method number 1501. To analyze the results, SPSS software was used. Finally, the risk assessment was done in accordance with the method number 84101042 of Oil Ministry.

  Results

  The results of this study showed that benzene with a mean density of 0.58, 0.43, and 0.38 ppm in the work areas of site men, shift workers, and a supervisor had the highest density compared with ethyl benzene and toluene. Based on the results, 66.7%, 8.3%, and 12.5% of risk levels were low, high, and moderate/very high. respectively.

  Conclusion

  According to the results, benzene has the highest health risk among the petrochemicals produced in petrochemicals. Due to the high level of exposure to benzene, it is recommended to take corrective and preventive measures to eliminate or reduce its exposure.

  Keywords: Risk Assessment, Health Risk, Chemical Pollutants, Respiratory Protection Program
 • Samira Ghiasi*, Masoud Motlleby Kashani, Ezatollah Heidari Pages 345-352
  Introduction

  In order to improve the level of safety and control accidents in the workplaces, it is essential to check the level of safety and safe behavior. The purpose of this study was to evaluate the safety climate and safe behavior among the personnel of Arak petrochemical complex.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out at Arak Petrochemical Complex in 2018. All personnel of this complex (n = 122) were selected using the census method. In order to assess the safety climate and safe behavior, standard questionnaires were used. Data analysis was performed using the SPSS version 18.

  Results

  Among the factors affecting on safety climate, adequacy of health and safety procedures and rules as well as personnel participation in safety and health issues were the highest and lowest scores, respectively. Furthermore, among the factors of safe behavior, participation and safety observance factors received 2.77 and 2.72 scores, respectively. In this study, education, competency, and production pressure factors had a significant relationship with age groups. Moreover, production pressure and violations of rules factors had a significant association with work experience. Education and competency factors were also significantly correlated with marital status. In addition, a significant relationship was found between all safety climate factors and the occupational groups.

  Discussion and Conclusion

  Considering the significant statistical relationship between safety climate and safe behavior with occupational groups and demographic characteristics, more effective attention should be paid to workforce in the workplace.

  Keywords: Safety climate, Safe Behavior, Petrochemical
 • Parvin Sepehr* Pages 353-364
  Background and Aim

  Regarding the industrialization process, many accident control strategies have been proposed. One of the best solutions to control accidents is to improve the organizations' safety culture. The present study investigated the safety culture among profiling factory workers and implemented the Plan-Do-Check –Act (PDCA) approach to promote the safety culture.

  Method

  The present study was conducted over three years from 2016 to 2019. In the first step, the safety culture of the organization was measured and then the control measures were taken with a view to the Deming Cycle and the audit process approach. In the final year, the safety culture of the organization was reevaluated. The effectiveness of interventions was evaluated by statistical tests such as paired t-test and SPSS 19 software.

  Results

  The safety culture mean score was negative before intervention (±18433.62), which changed into the positive value of 279± 25.38 after implementing the control measures. Considering 10 dimensions of the safety culture, dimensions of training, employee attitudes, participation and communication, and product safety priority did not received a good score. Statistical tests showed a positive effect of control interventions (P = 0.001).

  Conclusion

  In recent years, existence of a safety management system has dramatically improved the rate of accidents and loss of time. Safety interventions in engineering design and operational processes lead to the promotion of the safety culture.

  Keywords: Safety culture, PDCA cycle, control measures, training
 • Shakiba Bakhtom*, Ali Amiri, Sara Tarokh Pages 365-377
  Background

  Employee examination is one of the requirements of the occupational health care system. The present study aimed to evaluate the current health status of the staff working in an Iranian gas company to prevent, follow-up, and treat the disease.

  Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on the data collected from health screening of 94 service personnel in one of the gas companies in Iran. Data were collected by the 4-sheet forms of occupational examinations containing the following information: demographic data, general health status (blood pressure, smoking, allergy history, surgery, occupational accidents, body mass index), cardiovascular system, musculoskeletal, liver, kidney, gastrointestinal, clinical examination, paraclinical evaluations of the internal gland, cholesterol, triglycerides, liver enzymes, and hematopoietic system (CBC). Data were analyzed using SPSS 25.

  Results

  All participants were male with an average (Standard Deviation) age and BMI of 42.96 ± 8.00 and26.83 ± 4.08, respectively. The participants' body mass index indicated that 45 staff (48.38%) were overweight and 15 individuals (16.12%) were in the range of obesity. The participants had history of smoking (22.3%), cholesterol above 200 (27.7%), and triglycerides above 300 (8/5%). The rate of hypermetropia, musculoskeletal disease, hypertension, high blood concentration and low blood platelets, hyperglycemia, cardiovascular disease, and kidney disease were 25.80%, 24.5%, 9.6%, 56.4%, 7.4%, 1.1%, and 12.8%, respectively.

  Conclusion

  Although the studied company has a yearly occupational medical examination, the workers have not been provided with a comprehensive report and appropriate feedback. Therefore, it is essential to follow up the health reports and examinations and refer the patients to the related physicians.

  Keywords: Occupational examinations, Screening, Medical records, Occupational diseases, Occupational medicine
 • SyedMohammadReza Enjavi, Shantia Ghassemzadeh, Hadi Salari* Pages 378-388
  Introduction

  Musculoskeletal discomfort is one of the most important causes of occupational injury and disability. The aim of this study was to evaluate the risk factors of musculoskeletal disorders and ergonomic intervention in order to reduce them.

  Methods

  This analytic-descriptive study was conducted on 116 employees of Bandar Abbas Zinc Production Company. The Nordic questionnaire and QEC method were used to collect data before and after the interventions. An intervention program was conducted to reduce the workers' load weight, change their work level height, job rotation, and training. Finally, the collected data were analyzed using SPSS 23.

  Results

  During the last year, the highest frequency of musculoskeletal disorders were 65.52% in the lower limbs, 43.10% in the shoulder, and 43.10% in the knees. According to Cochran test, a significant difference was found between the discomfort before and after the intervention in the organs.

  Conclusion

  The results revealed a significant reduction in musculoskeletal discomfort 3 months after the intervention. As a result, it can be deduced that integrated use of engineering and management interventions in a simple, practical, and cost-effective manner can reduce these diseases. Furthermore, continuous monitoring over appropriate implementation of these interventions over a long period of time along with commitment of the management and employee participation may  reduce the musculoskeletal disorders.

  Keywords: Job stress, Bandar Abbas Zinc Production Company, stressors