فهرست مطالب

 • سال سی و سوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صادق افضلی نیا*، علیداد کرمی، سیدمنصور علوی منش صفحات 421-454

  علیرغم قدمت نسبتا طولانی خاک ورزی حفاظتی در دنیا، این فناوری در کشور ما نوپا است، بنابراین بررسی آثار آن بر ویژگی های خاک و عملکرد محصولات مختلف ضروری است. از این رو، این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار از سال 1389 تا 1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب فارس انجام شد. تیمارها عبارت بودند از T1) کم خاک ورزی با خاک ورز مرکب (عمق 15 سانتی متر)، T2) کشت مستقیم گندم و کنجد به مدت چهار سال، T3) کشت مستقیم کنجد به مدت چهار سال وکشت مستقیم گندم در سال های اول، دوم و چهارم و کشت مرسوم آن در سال سوم ، T4) کشت مستقیم گندم به مدت چهار سال وکشت مستقیم کنجد در سال های اول، دوم و چهارم و کشت مرسوم آن در سال سوم و T5) خاک ورزی مرسوم با استفاده از گاوآهن برگردان دار (عمق 25 سانتی متر)، دیسک و لولر. رطوبت خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، پایداری خاکدانه ها، درصد برگردان شدن پسماندهای گیاهی، سوخت مصرفی، ظرفیت مزرعه ای و عملکرد گندم اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که روش بی خاک ورزی در کشت گندم رطوبت خاک را در مقایسه با خاک ورزی مرسوم تا 18 درصد افزایش داد، اما اثر معنی داری بر جرم مخصوص ظاهری خاک نداشت. همچنین، روش های خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم مصرف سوخت را تا 77 درصد کاهش و ظرفیت مزرعه ای موثر انجام عملیات تهیه زمین و کاشت را 8/2 برابر افزایش دادند.  عملکرد گندم در تیمارهای خاک ورزی حفاظتی به طور معنی داری کمتر از روش خاک ورزی مرسوم بود (تا 21 درصد) که به نظر می رسد خاک لومی منطقه داراب نیاز به زمان بیشتری دارد تا بتواند با روش های خاک ورزی حفاظتی سازگار گردد. مقایسه اقتصادی تیمارها نیز نشان داد که روش های خاک ورزی حفاظتی توان رقابت با خاک ورزی مرسوم را ندارند و خاک ورزی مرسوم اولویت اول تهیه زمین در تناوب گندم-کنجد در منطقه داراب می باشد و کم خاک ورزی و کشت مستقیم به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: پایداری خاکدانه ها، جرم مخصوص ظاهری خاک، رطوبت خاک، روش های مختلف خاک ورزی
 • پیمان کشاورز*، مهدی عباس زاده صفحات 425-440

  کارایی مصرف نیتروژن شاخص بسیار مهمی برای قضاوت در مورد استفاده آگاهانه نیتروژن در گیاهان به شمار می رود. این شاخص تحت تاثیر عوامل مدیریتی، اقلیم و همچنین ویژگی های خاک قرار دارد. به منظور تخمین کارایی مصرف نیتروژن در مقیاس مزرعه ای و تعیین نقش عوامل خاکی، تعداد 20 مزرعه گندم در نقاط مختلف استان خراسان رضوی انتخاب گردید. دو سطح کودی نیتروژن صفر و برابر با عرف زارع از منبع اوره در هر یک از مزارع اعمال گردید. در مزارع آزمایشی عملکرد دانه گندم (عرف زارع) پس از ثبت به دوگروه جامعه با عملکرد بالا (بیش از 5 تن در هکتار) و جامعه با عملکرد پایین (کمتر از 5 تن در هکتار) تقسیم شدند. سپس شاخص های کارایی نیتروژن در هر دو گروه جامعه تعیین گردید. نتایج نشان داد شاخص های کارایی نیتروژن در هر دو گروه جامعه عملکردی بسیار کمتر از حد مطلوب بود. با وجود این، در جامعه عملکرد بالا، کارایی زراعی (2/8 کیلوگرم در کیلوگرم)، کارایی بازیابی ظاهری (25 درصد) و بهره وری ناخالص (46 کیلوگرم در کیلوگرم) بیش از جامعه عملکرد پایین بود، اما تفاوتی بین کارایی فیزیولوژیک در دو جامعه عملکردی وجود نداشت. بر خلاف جامعه عملکرد بالا، در گروه جامعه عملکرد پایین همبستگی معنی داری بین کارایی زراعی نیتروژن و کربن آلی خاک (P

  کلیدواژگان: کارایی زراعی نیتروژن، بهره وری ناخالص نیتروژن، عوامل خاکی، کربن آلی خاک، کارایی فیزیولوژیک نیتروژن
 • علی اسدی کنگرشاهی*، نگین اخلاقی امیری صفحات 455-471
  آزمایشی به منظور تعیین تاثیر برگ پاشی پائیزه نیتروژن، روی و بور در تشکیل میوه درختان هلو در فصل بعد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار به مدت سه سال (97-1394) با 56 اصله درخت بارده هلو در شرق مازندران انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد، 2- محلول پاشی اوره 10 در هزار، 3- محلول پاشی اوره 10 در هزار + سولفات روی 5 در هزار، 4- محلول پاشی اوره 10 در هزار + سولفات روی 5 در هزار + اسید بوریک 4 در هزار، 5-  محلول پاشی اوره 15 در هزار + سولفات روی 5 در هزار + اسید بوریک 4 در هزار، 6- محلول پاشی اوره 20 در هزار + سولفات روی 5 در هزار + اسید بوریک 4 در هزار، 7- محلول پاشی اوره 25 در هزار + سولفات روی 5 در هزار + اسید بوریک 4 در هزار بود. محلول پاشی در اواخر فصل رشد و زمانی که حدود 10 تا 15درصد برگ ها زرد بودند انجام شد. نتایج نشان داد که اوره به سرعت توسط برگ ها جذب شد و در فاصله زمانی کوتاهی پس از محلول پاشی، غلظت نیتروژن در بافت برگ افزایش یافت. پس از محلول پاشی، ابتدا غلظت نیتروژن در بافت برگ افزایش یافت و بعد از آن مجددا شروع به کاهش کرد. به طوری که میانگین غلظت نیتروژن از 2% قبل از محلول پاشی در تیمار شماره هفت در فواصل زمانی 4، 24 و 48 ساعت پس از محلول پاشی به ترتیب به 15/3%، 07/3% و 06/2% رسید. نتایج جذب و تغییرات غلظت روی در برگ نیز نشان داد که در همه تیمارهای دارای محلول پاشی سولفات روی، غلظت آن در برگ افزایش یافت و این روند جذب در بافت برگ تا 48 ساعت پس از محلول پاشی نیز ادامه داشت. محلول پاشی اسید بوریک نیز موجب افزایش غلظت بور در بافت برگ شد و غلظت بور در بافت برگ، پس از چهار ساعت به بیشترین مقدار رسید و سپس به تدریج غلظت آن کاهش یافت. به طور کلی محلول پاشی پاییزی اوره، سولفات روی و بور، به طور معنی داری موجب افزایش تشکیل میوه در مقایسه با شاهد شد و تیمار شماره هفت بیشترین تاثیر در تشکیل میوه را داشت و حدود 50 درصد بیشتر از شاهد بود. بنابراین، برای کاهش ریزش گل ، افزایش تشکیل میوه و کاهش ریزش میوه چه ها، محلول پاشی اوره با غلظت 20 تا 25 در هزار، سولفات روی با غلظت 5 در هزار و اسید بوریک با غلظت 4 در هزار در پاییز زمانی که 10 تا 15 درصد برگ ها زرد شده اند توصیه می شود.
  کلیدواژگان: انتقال مجدد، ریزش برگ ها، اوره، سولفات روی، اسید بوریک
 • عبدالحسین ضیائیان*، ابوالفتح مرادی، غلامرضا زارعیان، سیدماشاالله حسینی صفحات 473-483

  به منظور بررسی اثرات کاربرد بیوچار و میکوریزا بر فراهمی فسفر، رشد و عملکرد سورگوم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک، یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق اثرات مصرف بیوچار (0 و 5/1 درصد حجمی)، میکوریزا (تلقیح و عدم تلقیح قارچ میکوریزا) و فسفر (چهار سطح صفر، 55، 110 و 165 میلی گرم در کیلوگرم سوپر فسفات تریپل) بر روی سورگوم مطالعه گردید. نتایج نشان داد که با کاربرد فسفر و بیوچار وزن اندام های هوایی و ریشه ها، حجم ریشه ها و همچنین جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نیز با تلقیح ریشه ها با میکوریزا وزن اندام های هوایی و جذب کل نیتروژن، فسفر و پتاسیم بطور معنی داری (P<0.01) افزایش یافت. اما، مصرف توام فسفر، بیوچار و میکوریزا صفات یاد شده را به میزان بیشتری افزایش دادند. مصرف فسفر یا بیوچار به تنهایی شوری خاک را افزایش دادند اما مصرف توام آن ها همراه با تلقیح ریشه ها با میکوریزا میزان شوری را کاهش داد. کاربرد فسفر مقدار کربن آلی خاک را کاهش داد در حالی که مصرف بیوچار و میکوریزا مقدار آن را بطور معنی داری افزایش دادند. بیشترین میزان علوفه خشک (4/24 گرم در گلدان) و بیشترین جذب فسفر (9/79 میلی گرم در گلدان) از کاربرد توام میکوریزا، بیوچار و مصرف 55 میلی گرم سوپر فسفات به ازا هر کیلوگرم خاک به دست آمد. نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار و یا میکوریزا بر میزان فسفر مصرفی [H1] تاثیر می گذارند اما باید توجه داشت که مصرف طولانی مدت بیوچار می تواند شوری خاک را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سورگوم علوفه ای، سوپر فسفات تریپل، ریزجاندارن، شوری خاک
 • مهربان شاهپوری ارانی، احمد فرخیان فیروزی*، نعیمه عنایتی ضمیر، افراسیاب راهنما صفحات 485-495
  تراکم خاک یکی از مشکلات زیست محیطی جهانی است. تاکنون عمده پژوهش ها بر تاثیر تراکم خاک بر ویژگی های فیزیکی خاک و رشد گیاه تمرکز داشته اند، درحالیکه تعیین اثر تراکم خاک بر فعالیت ریزجانداران و فرآیندهای بیولوژیکی خاک بسیار ضروری است. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تراکم خاک و افزودن مواد آلی بر برخی ویژگی های زیستی شامل تنفس، کربن زیست توده میکروبی خاک، فعالیت آنزیم اوره آز و شدت نیتریفیکاسیون در خاک بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تراکم خاک (صفر، 10 و 20 درصد) و افزودن ماده آلی (صفر و 2 درصد کمپوست باگاس نیشکر) بودند. نتایج نشان داد که اثر جداگانه تراکم خاک و ماده آلی بر تنفس، کربن زیست توده میکروبی خاک، فعالیت آنزیم اوره آز و شدت نیتریفیکاسیون معنی دار بود. همچنین، اثر متقابل تراکم خاک و افزودن ماده آلی به خاک بر ویژگی های اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بود. با افزایش تراکم خاک، تمام ویژگی های بیولوژیکی مورد بررسی کاهش یافت، اما افزودن مواد آلی به خاک موجب بهبود فعالیت میکروبی و افزایش میزان تنفس و کربن زیست توده میکروبی، فعالیت آنزیم اوره آز و شدت نیتریفیکاسیون شد. بنابراین افزایش مواد آلی یا بقایای گیاهی یک شیوه مدیریتی مهم است که می تواند باعث بهبود ویژگی ها و عملکرد خاک شود.
  کلیدواژگان: اوره آز، تنفس خاک، کربن زیست توده میکروبی، نیتریفیکاسیون
 • ندا محمدی فارسانی*، احمد کریمی، جهانگرد محمدی، مهدی نادری صفحات 497-510

  خاک یکی از منابع طبیعی و سرمایه ای هر کشوری است که بایستی به طور جدی در آمایش سرزمین در مقیاس ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاربری اراضی بر مقدار ماده آلی و توزیع اندازه ذرات خاک در حوضه آبخیز بارده به‎منظور استفاده از اطلاعات به دست آمده در تصمیم گیری های مدیریتی انجام شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و مرکب از دو عمق صفر تا 5 و صفر تا20 سانتی متری سطح خاک از 140 نقطه انجام گردید. تجزیه وتحلیل آماری ویژگی ها در کاربری ها انجام و سپس به ‎منظور مطالعه الگوی ساختار مکانی ویژگی ها، میان‎یابی و پهنه‎ بندی به روش کریجینگ صورت گرفت و در آخر با استفاده از تصاویر لندست 8 رابطه ویژگی های خاک با تشعشع، انعکاس و درجه حرارت تشعشعی به کمک مدل های رگرسیون بررسی شدند. نتایج تجزیه‎وتحلیل آماری ویژگی ها نشان داد در دو عمق نمونه برداری صفر تا 5 و صفر تا20 سانتی متری در کاربری های مختلف ضریب تغییرات تفاوت چندان بالایی را نشان نمی دهد. نتایج پهنه بندی ویژگی ‎ها نشان دادند که الگوی توزیع ماده آلی و توزیع اندازه ذرات به‎طور عمده ناشی از تغییرپذیری فاکتورهای ذاتی خاک (مانند مواد مادری) و بخشی از آن توسط شیوه های مدیریتی (مانند عملیات مدیریتی خاک) می باشد. تغییرات ضرایب همبستگی حاکی از قوی ترین رابطه بین مقدار ماده آلی، رس، سیلت و شن با میزان بازتاب در محدوده نور مرئی، مادون‎قرمز نزدیک و پانکروماتیک مادون‎قرمز طول‎ موج بلند از طیف الکترومغناطیس بود. مقایسه قدرت همبستگی بین بازتاب باندها و مقدار ماده آلی در بخش مادون‎قرمز نزدیک همبستگی بیشتری را نشان داد. اعتبارسنجی های انجام شده نشان دادند که نقشه های به دست آمده به روش زمین آماری و سنجش از دور به خوبی توزیع ویژگی ها را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: ‎یابی و پهنه‎ بندی، تغییرات مکانی، کریجینگ، درجه حرارت تابشی، طیف الکترومغناطیس
 • مطهر فاخری، مژگان احمدی ندوشن*، الهام چاوشی صفحات 511-524

  ماده آلی خاک از مهم ترین خصوصیات فیزیکی خاک است که تحت تاثیر عواملی از جمله پوشش گیاهی، خصوصیات خاک و اقلیم منطقه می باشد. به منظور بررسی میزان ماده آلی خاک با استفاده از اندازه گیری زمینی و نیز سنجش از دور، پس از بررسی تصاویر ماهواره ای، نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه، بخشی از منطقه سمیرم برای انجام آزمایش های زمینی مشخص گردید و تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 نیز دانلود شد و بر اساس مرز منطقه مورد نظر بریده شد. نقاط نمونه برداری با استفاده از شناسایی اولیه منطقه، نقشه ها و آمارهای رسمی و تصاویر رنگی تهیه شده از منطقه انتخاب شد و بدین ترتیب تعداد 50 نمونه خاک سطحی (عمق صفر تا 20 سانتی متری) برداشت گردید و میزان ماده آلی ، هدایت الکتریکی و pH خاک در آنها اندازه گیری شد. برای بررسی استفاده از قابلیت تصاویر ماهواره ای در برآورد میزان ماده آلی خاک، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده و شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده با استفاده از باندهای قرمز و مادون قرمز تصویر ماهواره ای لندست 8 OLI و نرم افزارهای Terrset و ArcGIS 10.5 برآورد گردید. رابطه بین داده های بهدست آمده از ماده آلی با شاخص های گیاهی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی و تعیین ضریب همبستگی بررسی شد. نتایج نشان دهنده همبستگی معنی دار بالاتر از 70 درصد بین شاخص های گیاهی و میزان ماده آلی خاک بود. می توان گفت که استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای می تواند بر محدودیت های ناشی از روش های سنتی غلبه کرده و به عنوان یک جایگزین مناسب پایش کیفیت خاک با امکان نمایش نتایج در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف به خصوص برای مناطق وسیع تر استفاده شود.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده، شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده
 • حسن مظفری، سیدعلی اکبر موسوی*، علیرضا سپاسخواه صفحات 525-540

  تخریب خاک یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بشر است که بر کیفیت خاک اثر می گذارد. از آنجایی که تغییر در کاربری اراضی بر ویژگی های خاکی دخیل در کیفیت خاک موثر است، این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. آزمایش در 25 نقطه واقع در یک شبکه نسبتا منظم با فواصل 5×5 متر (حدود 400 متر مربع) [H1]  در هر یک از سه کاربری زراعت معمولی، زراعت یونجه و باغ در منطقه باجگاه در استان فارس انجام و نمونه خاک از عمق صفر تا 20 سانتی متری هر نقطه برداشت شدنمونه ها هوا خشک و از الک دو میلی متری عبور داده و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شدند. میزان رس، بعد فراکتال، سدیم، پتاسیم و منیزیم محلول، نسبت جذب سدیم و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک کاربری زراعت یونجه در مقایسه با کاربری زراعت معمولی به طور معنی داری به ترتیب به میزان 9/15%، 05/1%، 1/70%، 1/50%، 5/36%، 5/69%و 9/12% کاهش یافت. درحالی که میزان شن، سیلت، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع، کلسیم محلول و کربنات کلسیم معادل در خاک کاربری زراعت یونجه در مقایسه با زراعت معمولی به طور معنی داری به ترتیب به میزان 8/32%، 85/8، 4/37%، 7/29% و 15% افزایش یافت. تفاوت معنی داری بین میانگین چگالی ظاهری (به ترتیب با مقادیر 24/1 و 27/1 گرم بر سانتی متر مکعب)، رطوبت اشباع (28/0 و 27/0 سانتی متر مکعب بر سانتی متر مکعب)، شاخص پایداری ساختمان (54/2% و 52/2%)، پ هاش (03/8 و 03/8)، ماده آلی (44/2% و 39/2%)و توانایی ترسیب کربن (352 و 352 تن در هکتار) در خاک کاربری های زراعت معمولی و یونجه مشاهده نشد. تغییر کاربری از زراعت معمولی به باغ سبب کاهش معنی دار سیلت، رس، بعد فراکتال، رطوبت اشباع، پ هاش و ظرفیت تبادل کاتیونی به ترتیب به میزان 36/3%، 8/34%، 46/2%، 07/%6، 0/1 و 7/16% شد. درحالی که تغییر کاربری مذکور سبب افزایش معنی دار میزان شن، شاخص پایداری ساختمان، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع، ماده آلی، توانایی ترسیب کربن، سدیم، پتاسیم و کلسیم محلول، نسبت جذب سدیم و کربنات کلسیم معادل به ترتیب به میزان 404%، 5/83%، 8/68%، 7/53%، 1/57%، 107%، 7/65%، 7/58%، 81% و 3/33% شد. تفاوت معنی داری بین چگالی ظاهری و منیزیم محلول خاک در اثر تغییر کاربری از زراعت معمولی به باغ مشاهده نشد. به طور کلی بسیاری ویژگی های موثر بر کیفیت خاک تحت تاثیر تغییر کاربری اراضی قرار گرفت. بنابراین مدیریت مناسب اراضی برای حفاظت از منابع خاک ضروری می باشد.  [

  کلیدواژگان: شاخص پایداری ساختمان، کاربری باغ، کاربری زراعت معمولی، کاربری زراعت یونجه، کیفیت خاک
 • نفیسه رنگ زن*، مهرنوش گل سلطانی، محبوبه لجمیراورک نجاتی صفحات 541-557

  حضور فلزات در شکل های [Y1]  شیمیایی مختلف در خاک ها می تواند نقش آنها را در بروز آثار تغذیه ای و یا آلودگی تحت تاثیر قرار دهد. خاک های نواحی اطراف کارخانجات فولاد همواره در معرض تهدید و آلودگی بوده اند و عمده تحقیقات انجام شده بر غلظت کل این فلزات در خاک تمرکز یافته است. این تحقیق با هدف بررسی توزیع شکل های شیمیایی عناصر آهن و منگنز و همبستگی اشکال شیمیایی این عناصر با غلظت آنها در گیاه شاهی صورت گرفت. نمونه خاک از منطقه مسکونی نزدیک به کارخانه فولاد با سابقه کشت سبزیجات برداشت شد و توزیع شیمیایی عناصر مورد نظر در آن انجام و شاخص های آلودگی خاک محاسبه شد. با کشت گیاه شاهی در خاک آلوده سلامت گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده در مورد عنصر آهن و منگنز بخش محلول، تبادلی و کربناتی به ترتیب در مجموع 13/0% و 4/12% از کل غلظت در خاک را تشکیل می دهند که این مقدار برای بخش پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز، بخش پیوندشده با مواد آلی و سولفیدها، و بخش باقیمانده به ترتیب 1/44%، 9/0%و 8/54% برای آهن و 5/41%، 7/0% و 4/45% برای منگنز می باشد. بیشترین سهم توزیع به بخش های باقیمانده و سپس در پیوند با اکسیدهای آهن و منگنز اختصاص یافته است. عنصر آهن در مقایسه با منگنز دارای مقادیر کمتری در بخش قابل جذب بوده لذا کلیه شاخص های محاسبه شده در مورد عنصر آهن عدم آلودگی بالفعل را نشان می دهند. در مقابل در مورد عنصر منگنز سهم بیشتری در بخش قابل جذب قرار داشته که با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار این بخش با غلظت عناصر در گیاه، باعث افزایش نسبت خطر در گیاه گردید. در مورد هردو عنصر، فاکتور تغلیظ زیستی کمتر از حد مجاز گزارش می شود؛ اما با توجه به غلظت بالای این عناصر در خاک، دقت در انتخاب گیاه (با توجه به مسکونی بودن منطقه و سبزیکاری) ضروری به نظر می رسد.  [Y1] به پیشنهاد سر دبیر محترم اصلاح گردید

  کلیدواژگان: آلودگی خاک، عصاره گیری متوالی، کد ارزیابی خطر، نسبت خطر، فاکتور تغلیظ زیستی
 • سحر ظهیرنژاد، حسین بیات* صفحات 559-577
  جهت شیب، نوع پوشش گیاهی و عمق نمونه برداری از فاکتورهای موثر بر خصوصیات شیمیایی خاک می باشند. این عوامل با افزایش یا کاهش مواد آلی، کیفیت خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. با این وجود تاثیر همزمان نوع بوته و جهت شیب بر برخی خصوصیات خاک به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین تاثیر جهت شیب، نوع بوته گیاه و عمق نمونه برداری بر ویژگی های شیمیایی خاک، آزمایشی فاکتوریل در چارچوب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی حوضه آبخیز زوجی گنبد اجرا شد. نمونه برداری خاک در مرداد ماه سال 1395 انجام شد و خصوصیات شیمیایی اندازه گیری گردید. پ-هاش خاک در شیب های جنوبی بیشتر از شیب های شمالی بود. پ-هاش خاک زیر پوشش گون به طور چشم گیری کمتر از پ-هاش خاک زیر پوشش بوته علف پشمکی بود. در جهت شیب شمالی، CEC در تیمار گون زرد نسبت به گونه علف پشمکی و موقعیت بین بوته بیشتر بود.در حالیکه در جهت شیب جنوبی، CEC در موقعیت بین بوته به طور معنی داری نسبت به گیاه علف پشمکی و گون زرد کمتر بود. در تمامی موقعیت های بوته و بین بوته مقدار CEC و ماده آلی در جهت شیب جنوبی به طور معنی داری نسبت به جهت شیب شمالی کمتر بود. در جهت شیب شمالی و جنوبی در خاک عمق اول و دوم، در خاک زیر بوته گون زرد افزایش معنی دار ماده آلی و کربنات کلسیم خاک نسبت به بوته علف پشمکی و موقعیت بین بوته مشاهده شد. همچنین در عمق اول شیب شمالی، در زیر بوته علف پشمکی، افزایش معنی دار ماده آلی و کربنات کلسیم نسبت به موقعیت بین بوته ثبت شد. تاثیرپذیری کل ویژگی های مورد بررسی از عوامل جهت شیب و نوع پوشش گیاهی بیشتر از عمق نمونه برداری بود.
  کلیدواژگان: ظرفیت تبادل کاتیونی، ماده آلی، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی خاک، نوع پوشش گیاهی
 • مژده تقی پور، نفیسه یغمائیان مهابادی*، محمود شعبانپور شهرستانی صفحات 577-590

  افزایش فعالیت های انسانی به ویژه تغییر کاربری اراضی از مهمترین علل تخریب کیفیت خاک در جهان است، زیرا نوع استفاده از زمین بر ذخیره کربن آلی خاک و اجزای آن بسیار اثرگذار است. کربن آلی خاک به علت تاثیر مستقیم بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، در ارزیابی کیفیت خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر تغییرات اجزای اندازه ای کربن آلی خاک و شاخص های مدیریت کربن خاک در منطقه توتکابن استان گیلان می باشد. به این منظور سه کاربری متفاوت شامل جنگل، گندم دیم و مرتع و سه موقعیت دامنه انتخاب شدند و در هر کاربری و موقعیت دامنه، از عمق 15-0 سانتی متری خاک نمونه های مرکب خاک به طور کاملا تصادفی برداشت شد. سپس، ماده آلی ذره ای در توده خاک و خاکدانه ها و ماده آلی هم اندازه سیلت و رس و کربوهیدرات در توده خاک اندازه گیری شد. مقدار ذخیره کربن [f1] و شاخص ذخیره کربن بر اساس کربن آلی ناپایدار محاسبه شد. نتایج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر ماده آلی ذره ای، ماده آلی هم اندازه سیلت و رس، کربوهیدرات و ذخیره کربن مربوط به جنگل و کم ترین مقادیر مربوط به مرتع است. میانگین ماده آلی ذره ای در کاربری جنگل نسبت به دیم و مرتع به ترتیب 105% و 423% درصد بیشتر بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کربن آلی ذره ای در خاکدانه های درشت وجود داشت. بنابراین، عواملی که پایداری و تخریب این خاکدانه ها را کنترل می کنند، می توانند ذخایر کربن آلی خاک را نیز کنترل نمایند. شاخص ذخیره کربن در کاربری های گندم دیم و مرتع نسبت به جنگل به ترتیب 45% و 82% کاهش نشان داد. همچنین شاخص مدیریت کربن در کاربری گندم دیم و مرتع نسبت به جنگل به ترتیب 67% و 2/80% درصد کمتر بود.  [f1]عبارت "با روش عمق ثابت" حذف شود.در قسمت مواد و روش ها کامل و روشن این روش توضیح داده شده است.

  کلیدواژگان: بخش بندی اندازه دانه ای، ماده آلی ذره ای، ماده آلی هم اندازه سیلت و رس، شاخص مدیریت کربن
 • صابر حیدری*، امیر محسنی، عادل ریحانی تبار، جواد سرحدی صفحات 591-600
  روش های مختلفی برای ارزیابی زیست فراهمی عناصر غذایی کم مصرف در خاک ارائه شده است. یکی از تکنیک های جدید در این مورد روش شیب پخش در غشاء نازک (Diffusion Gradient in Thin Films) است. این روش بر پایه انتقال یون ها یا عناصر به صورت پخشیدگی از لایه پخش و جذب آن ها در لایه جاذب عمل می کند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد DGT در خاک یا مقایسه آن با روش DTPA در اندازه گیری زیست فراهمی روی و مس برای گیاه ذرت بود. برای این منظور، DGT در 10 خاک با خصوصیات مختلف که دارای رطوبت اشباع بودند به مدت 24 ساعت قرار داده شد. همچنین کشت ذرت به صورت گلدانی در این خاک ها انجام گرفت و در نهایت مقدار عناصر جذب شده توسط گیاه با مقدار روی و مس اندازه گیری شده توسط روش های DGT و DTPA مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تغییرات Zn و Cu درگیاه و غلظت این عناصر در خاک و  مقدار اندازه گیری شده توسط DGT رابطه خطی وجود داشت. Zn اندازه گیری شده با روش DGT (CEDGT) نسبت به روش DTPA، همبستگی بالاتری با جذب Zn در گیاه داشت (r2=0.8 برای DTPA، r2=0.82 برای CE) و نشان داد که در 10 خاک مختلف، CEبیان کننده 82% تغییرات مربوط به جذب Zn توسط گیاه است. همچنین، رابطه بین Cu اندازه گیری شده توسط DTPA و جذب آن توسط ذرت دارای ضریب تبیین 75/0 بود در حالیکه Cu اندازه گیری شده با روش DGT (CEDGT) دارای r2=0.78 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که برای پیش بینی جذب عناصر فوق در برگ های گیاه ذرت،روش DGT در مقایسه با روش DTPA نسبتا دقیقتر بود.
  کلیدواژگان: زیست فراهمی، عناصر کم مصرف، ذرت، عصاره گیر
|
 • Sadegh Afzalinia *, Alidad Karami, SayedMansour Alavimanesh Pages 421-454

  Despite the relatively long history of conservation tillage in the world, this technology is still new in Iran; therefore, evaluating effects of conservation tillage on soil properties and crops yield is necessary. Thus, this study was conducted using a randomized complete block experimental design with five treatments and four replications in Darab region of Fars province for four years (2010-2014). Treatments were T1) reduced tillage with 15 cm tilling depth, T2) wheat and sesame direct seeding, T3) sesame direct seeding for four years, wheat direct seeding for the first two years and the fourth year, and conventional planting in the third year, T4) wheat direct seeding for four years, sesame direct seeding for the first two years and the fourth year, and conventional planting in the third year, and T5) conventional tillage using moldboard plough (tilling depth of 25 cm), disk harrow, and land leveler. Soil moisture content, soil aggregates, soil bulk density, percentage of residue inversion, fuel consumption, field capacity, and wheat yield were measured. Results showed that conservation tillage methods increased soil moisture content by up to 18%, but soil bulk density was not affected by tillage methods. Conservation tillage methods decreased fuel consumption compared to the conventional tillage by up to 77% and increased effective field capacity for seed bed preparation and planting for up to 2.8 times. Wheat yield significantly decreased in the conservation tillage methods compared to the conventional tillage by 21%; therefore, soil needs more time to get adapted to the conservation tillage conditions in Darab region. Economic evaluation also showed that conventional tillage was the first option for the seed bed preparation in the wheat-sesame cropping system in Darab region, and the reduced and no-till were the second and third priorities, respectively.

  Keywords: soil aggregates stability, soil bulk density, soil moisture content, Tillage methods
 • P. Keshavarz *, Mahdi Abbaszadeh Pages 425-440

  Nitrogen use efficiency (NUE) is a critically important indicator for judging the wise use of N fertilizer in crops. It can be affected by management factors or soil properties. This study was conducted to estimate NUE in wheat based on large scale fields (20 wheat farms) trials and determining the role of soil factors, in Khorasan Razavi province. Two levels of N as urea (0 and conventional) were applied in each of the fields. In the fields, grain yield (conventional) was divided into low yield population (LYP, GY< 5 Mg ha-1) and high yield population (HYP, GY ≥ 5 Mg ha-1) categories. Then, apparent recovery efficiency (ARE), physiological efficiency (PE), agronomic efficiency (AE) and Partial Factor Productivity (PFP) were calculated for N in both yield populations. The results showed that nitrogen efficiency indices in both yield populations were much lower than optimum level. However, AE (8.2 kg/kg), ARE (25%), and PFP (46 kg /kg) in the HYP were more than in the LYP, but there was no difference between PE in both yield populations. There was a significant correlation between AE and soil organic carbon (r = -0.97, P <0.01,   also ARE with soil organic carbon (r = -0.82, P<0.05) and soil clay content (r = 0.68, P <0.05) for LYP in contrast to the HYP). While PFP exhibited positive correlation with soil organic carbon (r = 0.86, P <0.01) and negative correlation with soil electrical conductivity (r = -0.77, P <0.05) for LYP, this relationship was weaker with soil organic carbon in HYP. None of soil factors had a significant effect on PE. These results show that soil factors such as organic carbon, salinity, and clay content of soil had a decisive role in AE, ARE, and PFP in the LYP. In contrast, soil factors had no effect on nitrogen efficiency indices in the HYP (with the exception of the effect of soil organic carbon on PFP).

  Keywords: Nitrogen agronomic efficiency, Apparent recovery efficiency, Physiological efficiency, soil factors, Soil organic carbon
 • Ali Asadi Kangarshahi *, Negin Akhlaghi Amiri Pages 455-471
  In order to increase the storage of nitrogen, zinc and boron of peach trees and its effect on flowering and fruit set, an experiment was conducted in a randomized complete block design with seven treatments and four replications for three years (2015-2018) on 56 trees with the same age and size trees in the east of Mazandaran. Treatments included: 1) control, 2) Urea (10 gL-1), 3) Urea (10 gL-1) + Zinc sulfate (5 g.i-1), 4) Urea (10 g.l-1) + Zinc sulfate (5 g.l-1) + Boric acid (5 g.l-1), 5) Urea (15 gL-1) + Zinc sulfate (5 gL-1) + Boric acid (5 gL-1), 6) Urea (20 g.L-1) + Zinc sulfate (5 gL-1) + Boric acid (5 gL-1), and 7) Urea (25 g.L-1) + Zinc sulfate (5 gLl-1) + Boric acid (5 g.L-1).   The results showed that urea was quickly absorbed by leaves, so that nitrogen concentration in leaf tissue increased shortly after spraying. The measuring trend of nitrogen concentration at different times in foliar spray treatments showed that nitrogen concentration in leaf tissue increased initially and then began to decrease again. Therefore, in treatments 7, nitrogen concentration at 4, 24, and 48 hours after spraying increased from 2% before spraying to, respectively, 3.15%, 3.07%, and 2.06%. That indicates the absorption and then removal of nitrogen from the leaf tissue. Zinc concentrations in the leaves increased in all treatments by foliar spray of zinc sulfate, and this trend of absorption and increase of zinc concentration in the leaf tissue lasted for 48 hours after spraying. Boric acid foliar spray also increased the concentration of boron in the leaf tissue, such that the concentration of boron in the leaf tissue reached the maximum after 4 hours, and then decreased gradually. Results showed that fallspray treatments were effective in increasing fruit set and reducing abscising fruitlets, and this increase in fruit set was statistically significant. However, treatment seven that accelerated leaf loss had the highest effect on fruit formation, and was about 50% higher than the control. Therefore, to increase the fruit set and reduce the flower and fruitlets drops, applying treatment 7 in autumn, when 10-15% of the leaves are yellow, is recommended.
  Keywords: Boric acid, Falling leaves, remobilization, Urea, Zinc Sulfate
 • A.H. Ziaeian *, Abolfath Moradi, Gholamreza Zareian, M. Hosseini Pages 473-483

  In order to investigate the role of mycorrhiza inoculation and Biochar application on the phosphorus availability, growth, and yield of sorghum and some chemical properties of soil, a pot experiment were conducted as a factorial experiment in completely randomized design, with three replications. In this research, application effects of biochar (0 and 1.5 % by weight), mycorrhiza (inoculation and non-inoculation of mycorrhiza fungi) and phosphorous (four levels of triple superphosphate: 0, 55, 110, and 165 mg .kg-1 soil) on sorghum were studied. The results showed that phosphorus and biochar application significantly (P<0.01) increased foliage and roots weights, roots volume, and also nitrogen, phosphorous and potassium uptake. Furthermore, the application of phosphorus in combination with biochar and inoculation of plant roots with mycorrhiza increased the above-mentioned traits to a higher level. Application of phosphorus or biochar alone increased soil salinity, but their combined application together with the plant root inoculation using mycorrhiza decreased it. Application of phosphorus decreased soil organic carbon, whereas biochar and mycorrhiza significantly increased it. The maximum dry foliage (24.4 g.pot-1) and the maximum phosphorous uptake (79.9 mg.pot-1) were obtained from combined application of mycorrhiza, biochae and 55 mg.kg-1 triple superphosphate. The results showed that biochar and or mycorrhiza application affect the amount of phosphorus consumed[H1] , but it should be noted that prolonged use of biochar could increase soil salinity.

  Keywords: forage sorghum, Triple superphosphate, Microorganisms, Soil salinity
 • Mehraban Shahpouri Arani, A. Farrokhian Firouzi *, N. Enayatizamir, Afrasyab Rahnama Pages 485-495
  Soil compaction is a worldwide environmental problem. Investigations on soil compaction have focused mainly on its effects on soil physical parameters and plant growth. There is an essential need to identify the effect of soil compaction on soil organisms and biological process, especially in arid and semiarid regions such as Iran. The main objective of this research was to investigate the effect of soil compaction and organic matter on soil respiration and microbial biomass carbon, urease activity, and soil nitrification. Therefore, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications in greenhouse conditions. Treatments included different compaction levels (0, 10, and 20 %) and organic matter addition (0 and 2 %W/W from the bagasse compost). The results indicated that the effects of soil compaction and organic matter on soil respiration, microbial biomass carbon, urease activity, and soil nitrification rate were significant. Also, the interaction effect of soil compaction and organic matter on the measured biological properties were significant (p<0.01). Furthermore, the results showed that the value of all measured biological properties decreased with increasing soil compaction, whereas, increasing soil organic matter improved those properties and the amount of microbial respiration, microbial biomass carbon, urease activity and soil nitrification significantly increased. Therefore, increasing organic matter or plant residues is an important management approach that can improve soil characteristics and performance.
  Keywords: Microbial Biomass Carbon, Soil respiration, Urease activity, biomass carbon, Nitrification
 • Neda Mohammadi Farsani *, A. Karimi, J. Mohammadi, M. Naderi Pages 497-510

  Soil is one of the natural and capital resources of each country that should be seriously considered in land-use planning at national and local scales.   The purpose of this study was to investigate the effect of land use on organic matter content and soil particle size distribution in Bardeh watershed. To fulfil the objective, 140 composite and random surficial soil samples were taken from a depth of 0-5 and 0-20 cm. Geostatistical analysis of the spatial structure of soil characteristics showed that their distributions followedan exponential model and had medium to intermediate spatial dependencies. The results also showed that there were significant Pearson correlation coefficients between reflection in visible, infrared, and thermal bands with soil texture components. In order to map different variables, the interpolation and zoning were done by Kriging method. The maps of different soil properties showed that the distribution pattern of organic matter and particle size distribution were mainly due to the variability of soil inherent factors (such as soil material) and partly by management practices (such as soil management). Lastly, using Landsat 8 images, the soil properties were compared with radiation, reflection and degree. Radiation heat was investigated using regression models. The results showed that at the two depths of sampling 0-5 and 0-20 cm, and in different applications, the coefficient of variation did not show a significant difference.  Correlation coefficients showed that the strongest relationship existed between the percentage of organic matter, clay, silt, sand, with the reflection in the visible light range and near infrared and the long-wave infrared panchromatic wavelength of the electromagnetic spectrum. Comparison of the power of correlation between the bands reflection and the percentage of organic matter in the section (NIR) shows greater correlation. Validation showed that the maps obtained by geostatistics and remote sensing well characterized the distribution of features.

  Keywords: Kriging, Spatial variation, Interpolation, zoning, Electromagnetic spectrum
 • Motahar Fakheri, Mozhgan Ahmadi Nadoushan *, Elham Chavoshie Pages 511-524

  Soil organic matter is one of the most important physical properties of soil, and is affected by such factors as vegetation, soil properties, and the climate of the region. In order to determine the amount of soil organic matter, after studying satellite images and resource assessment and land capability maps, a part of Semirom region was selected for conducting field studies, and Landsat 8 OLI image was cut in accordance with the border of the study area. Sampling points were chosen through identification of the region and using maps, official statistics, and false-color composite images of the area. Accordingly, 50 soil samples were taken from the surface soil (0-20 cm) and the amount of organic matter, electrical conductivity and pH were measured. To investigate the efficiency of satellite images in determining the amount of soil organic matter, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) were estimated using satellite images and Terrest and ArcGIS 10.5 softwares, and the corresponding maps were developed. The relationship between the organic matter and vegetation indexes was examined using linear regression analysis and correlation coefficient. The results indicated significant correlation higher than 70 % between the organic matter and the vegetation indices. It could be concluded that remote sensing and satellite images can serve as tools for overcoming the limitations of traditional methods and are appropriate for monitoring the quality of soil. Remote sensing allows for displaying the results in terms of temporal and spatial scales, and is especially appropriate for extensive areas.

  Keywords: Remote Sensing, Normalized Difference Vegetation Index, Soil Adjusted Vegetation Index
 • Hasan Mozaffari, SeyyedAliAkbar Moosavi *, Alireza Sepaskhah Pages 525-540

  Soil degradation is one of the most important issues facing humanity.Since land use change affects soil properties, this study aimed to investigate the effects of land use on some soil physical and chemical attributes. Experiment was conducted at 25 experimental locations on a relatively regular network design with 5×5 meter distance intervals in each three studied land uses including annual cultivated field (ACF), perennial alfalfa field (PAF) and orchard field (OF) in Bajgah region, Fars Province.  Soil samples were collected from 0 to 20 cm depth, air dried, and passed through a 2 mm sieve and some physico-chemical properties were determined. Clay content, fractal dimension (D), soluble sodium (Na), potassium (K) and magnesium (Mg), sodium adsorption ratio (SAR) and soil cation exchange capacity (CEC) in PAF in comparison with ACF showed significant decreases of 15.9%, 1.05%, 70.1%, 50.1%, 36.5%, 69.5%, and 12.9%, respectively. However, values of sand, silt, electrical conductivity (EC), soluble calcium (Ca) and calcium carbonate equivalent (CCE) in the soil of PAF in comparison with ACF showed significant increases of 32.8%, 8.85%, 37.4%, 29.7%, and 15%, respectively. There were no significant differences between the mean values of bulk density (BD, respectively with 1.24 and 1.27 g cm-3), saturation moisture (0.28 and 0.27 cm-3), structural stability index (SI, 2.54 and 2.52%), pH (8.03 and 8.03), organic matter (OM, 2.44 and 2.39%) and carbon sequestration (CS, 352 and 352 ton ha-1) between the ACF and PAF land uses. Land use change from ACF to OF caused a significant decrease of 3.36%, 34.8%, 2.46%, 6.07%, 1.0, and 16.7% in silt, clay, D, saturation moisture, pH, and CEC, respectively. However, ACF to OF land use change caused significant increases of 404%, 83.5%, 68.8%, 53.7%, 57.1%, 107%, 65.7%, 58.7%, 81%, and 33.3% in sand, SI, EC, OM, Cs, soluble Na, K, and Ca, SAR, and CCE, respectively. There were no significant differences between BD and soluble Mg in the soils of ACF and OF. Generally, land use change affected many soil physical and chemical properties influencing soil quality. Therefore, proper land management is essential to protect soil resources.

  Keywords: Annual cultivated field, Alfalfa field, Orchard field, Soil quality, Soil structural stability index
 • Nafiseh Rang Zan *, Mehrnoosh Golsoltani, Mahboobeh Lajmirorak Nejati Pages 541-557

  Presence of metals in soils in various chemical forms can affect their role in development of nutritional effects or contamination. Considering the proven effects of the Khuzestan Steel Company on contamination of surrounding soils, the purpose of this study was: (1) to investigate the chemical distribution of iron and manganese in soils taken from the vicinity of the Khuzestan Steel Company, and (2) to determine the correlation of the chemical forms of these elements with some soil characteristics and concentrations in the aerial parts of the garden cress plant. After preparation of the soil sample, physical and chemical properties were determined by standard methods. Sequential extraction was performed by modified BCR method. The data were used to calculate the risk assessment code in the soil, reduced partition index, the ratio and risk index in the plant and the bioavailability factor. Based on the results for iron, the soluble, exchangeable, and acid extractable fractions constituted 0.13% of the total iron concentration in the soil, including 44.1%, 0.9% and 54.8% as, respectively, reducible, oxidizable, and residual fractions. Therefore, the highest amount of iron in the soil was in the residual and reducible fractions, which are stable and relatively stable parts of solid phase in the soil. In case of manganese, soluble, exchangeable and carbonate fraction constituted 12.3 percent of total manganese concentration in the soil, including 51.5%, 0.7% and 45.4% as, respectively, reducible, oxidizable and residual fractions. Iron had lower amounts in soluble, exchangeable, and carbonated forms as compared to manganese, therefore, all calculated indices for iron showed no contaminated situation. In case of manganese, the conditions were different and the share of soluble, exchangeable, and carbonate was significant. Due to the positive and significant correlation of this part with concentration of element in the plant, hazard quotient was also increased in plant. Concerning both elements, the bio-concentration factor was lower than its permitted value, but due to the high concentrations of these elements in the soil and the normal vegetation of this region, it seems necessary to pay attention to the type of cultivated plant.

  Keywords: Soil pollution, Sequential extraction, Risk assessment code, Hazard quotient, Bioconcentration factor
 • S. Zahirnezhad, H. Bayat * Pages 559-577
  Slope aspect, vegetation type, and depth of sampling are factors affecting soil chemical properties. These factors affect soil quality by increasing or decreasing organic matter content. However, the simultaneous effects of plant type and aspect on some soil properties have rarely been studied. For this purpose, the effect of aspect, plant type, and depth of sampling on soil chemical properties were studied based on factorial experiment in a completely randomized design with 6 replications, in the Gonbad Paired Watershed Research Station. Soil sampling was done in August 2016 and chemical properties were measured. The soil pH was higher in the southern slopes than in the northern slopes. The pH of the soil under Astragalus parrowianus was significantly lower than that of Bromus tomentellus. In the northern slope, CEC of soil under Astragalus parrowianus was higher compared to that under Bromus tomentellus and inter-plant position, while in the southern slope, soils in the inter-plant position had significantly lower CEC in comparison with those under Bromus tomentellus and Astragalus parrowianus plants. At all plant and inter-plant positions, the CEC and organic matter content were significantly lower in the southern slope than in the northern slope. At the first and second depths of the northern and southern slopes, soil under Astragalus parrowianus plants had significantly higher organic matter and calcium carbonate compared to the Bromus tomentellus and inter-plant position. Also, at the first depth of the northern slope, soil under Bromus tomentellus plants had significantly higher organic matter and calcium carbonate compared to the inter-plant position. Generally, influence of the factors of aspect and vegetation type was more than that of the depth of sampling.
  Keywords: Cation Exchange Capacity, Organic Matter, soil acidity, Soil electrical conductivity, Vegetation type
 • Mozhdeh Taghipour, N. Yaghmaeian Mahabadi *, Mahmoud Shabanpourshahrestani Pages 577-590

  Increasing anthropogenic disturbances, especially on land use change, is the major cause of soil quality deterioration in the world. Soil organic carbon has recently gained prominence in assessment of soil quality since it affects chemical, physical and biological aspects of the soil. This study was carried out to investigate the impact of land use change on some carbon fractions and carbon management index (CMI) in Tootkabon area, Guilan province. Three land uses (forest, dry farming, and rangeland) and three slope positions were selected. Soil sampling was done randomly from 0-15 cm depth of each land use and slope position. Particulate organic matter (POM) was measured in both bulk soil and aggregate particles and mineral associated organic matter (MOM) and extractable carbohydrate were measured in bulk soil. Carbon management index and carbon pool index were calculated using forest soil as a reference. Results showed that the highest and lowest amounts of particulate organic matter, mineral associated organic matter, and carbohydrate, and carbon pools were obtained in, respectively, forest and rangeland. Results also showed that the particulate organic matter in forest was increased by, respectively, 105% and 423% compared to dry farming and rangeland.[H1]  The highest percentage of particulate organic carbon was stored in macro aggregates, thus, the factors that control the stability and degradation of these aggregates can control soil organic carbon storage. Results showed that carbon pool index in dry farming and rangeland was decreased by, respectively, 45% and 82% compared to forest; and carbon management index in dry farming and rangelands was declined by 67% and 80.2%, respectively.

  Keywords: Particle size fractionation, Particulate organic matter, Mineral associated organic matter, Carbon management index
 • Saber Heidari *, Amir Mohseni, Reyhanitabar A., JAVAD SARHADI Pages 591-600
  There are different methods for assessing the bioavailability of micronutrients in soil and water. One of the new techniques in this regard is diffusive gradient in thin films (DGT). This method acts on ion transport in the diffusion layer and absorption in the resin layer. The aim of this study was to evaluate the performance of DGT for soil Zn and Cu determination and to compare it with Zn- and Cu-DTPA measured for the bioavailability of these elements in maize (Zea mays L.). For this purpose, DGT was placed in 10 soils with different properties that had saturated moisture for 24 h. Also, maize cultivation was done in these soils and, finally, the amount of elements absorbed by the plant was compared with the amount of zinc and copper measured by DGT and DTPA methods. The results showed that there was a linear relationship between Zn and Cu changes in the plant and the concentration of these elements in soil measured by DGT. Zn measured by DGT method (CEDGT) had higher correlation with Zn uptake compared to the DTPA method (r2 = 0.8 for DTPA, r2 = 0.82 for CE) and in the 10 different soils, CE represented 82% of the changes related to the plant Zn uptake. In the case of Cu, the correlation between Cu measured by DTPA and its uptake by maize had a correlation coefficient of 0.75, whereas Cu measured by (CEDGT) had r2 = 0.78. The results of this study showed that DGT is relatively more accurate than the DTPA method for predicting uptake of these elements in maize leaves.
  Keywords: Bioavailability of microelements, Maize, Extractant