فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 108 (زمستان 1398)
 • پیاپی 108 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیلی ابوالحسنی، ناصر شاهنوشی*، آرش دوراندیش، حمیدرضا طاهرپور، عباس غفاری صفحات 1-19

  با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم‏ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت‏ بندی مهم‏ترین عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله‏ مراتبی و تحلیل سلسله ‏مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله‏ مراتبی فازی و تایید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله ‏مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله‏ مراتبی نشان داد که مهم‏ترین عوامل موثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ‏ترتیب مهم‏ترین عوامل موثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این‏رو، با توجه به تاثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت‏های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ‏ناپذیر می‏ نماید.

  کلیدواژگان: قیمت آرد، قیمت نان، تحلیل سلسله‏ مراتبی فازی
 • نجمه علی آبادی، صدیقه نبی ئیان*، حسین مهرابی بشرآبادی صفحات 21-40

  با بررسی کانال های توزیع و عوامل موثر بر انتخاب نوع کانال، می توان به کارآیی نظام بازاریابی کمک کرد. بدین منظور، با انتخاب نمونه ای از دویست دامدار به روش تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری شد. سپس، با استفاده از مدل لاجیت چندگانه، عوامل موثر بر انتخاب نوع کانال بررسی شد. بر پایه یافته‏ های پژوهش، در کانال‏های اول و سوم بازاریابی، شیر تولیدشده توسط دامدار به کارخانه شیر منتهی می‏شد، در حالی که در کانال‏های دوم و چهارم بازاریابی، به مصرف کننده نهایی می‏رسید. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییر نحوه پرداخت از نقدی به صورت چک، اعتماد دامدار به خریداران محلی شیر خام در سطح شهر بیش از واسطه هاست، اما با افزایش قیمت شیر، دامدار فروش به واسطه ها را ترجیح می دهد؛ البته با افزایش تولید شیر، دامداران حذف واسطه ‏ها را ترجیح می دهند؛ و با افزایش فاصله تا مرکز فروش، احتمال انتقال شیر به کارخانه افزایش می یابد. در این راستا، پیشنهاد می شود که مدیران کارخانه های لبنی بر قیمت خرید از دامدار نظارت بیشتری داشته باشند و رضایت و اعتماد او را به‏ویژه با پرداخت نقدی به دست آورند.

  کلیدواژگان: مدل انتخاب گسسته، الگوی لاجیت چندگانه، کانال های بازاریابی شیر، دامداران، کرمان (شهرستان)
 • فهیمه رستمی مسکوپایی، علی کرامت زاده*، رامتین جولایی، حبیب الله کشیری صفحات 41-62

  پنبه به‏عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به‏دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به ‏عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به‏گونه‏ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

  کلیدواژگان: سیاست های حمایتی، نمونه گیری تصادفی طبقه ای، برنامه ریزی ریاضی اثباتی، کشت مخلوط، گرگان (شهرستان)
 • مهدی جعفری، جواد شهرکی*، احمد اکبری صفحات 63-90

  در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این ‏رو، بررسی اثرات زیست ‏محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه ‏سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب‏های بهینه به‏ دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به‏ صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب‏های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان ‏داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره‏ وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره‏ وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: بهینه‏ یابی چندهدفه دوسطحی، سیاست های زیست محیطی، محصولات زراعی، خمین (دشت)
 • حسین صادقی، مینو خان زاده* صفحات 91-120

  در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تامین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این ‏رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره ‏گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به‏ ترتیب، عبارت‏اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه ‏سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، برنامه ریزی راهبردی، مدل SWOT، ماتریس کمی QSPM
 • نوید کارگر ده بیدی، محمدحسن طرازکار* صفحات 121-144

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به‏ عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به‏ عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک‏طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به‏ صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تاثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

  کلیدواژگان: ارزش افزوده بخش کشاورزی، شدت مصرف انرژی، انتشار گاز دی اکسید کربن، الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL)، ایران (استان‏ها)
 • قادر دشتی*، خدیجه الفی، محمد قهرمان زاده صفحات 145-171
  حبوبات، به ‏عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به ‏صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب‏ وهوا تاثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب ‏وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به‏ کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به‏ کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تاثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل موثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم‏ترین عوامل موثر بر عملکرد این محصول بودند. از این‏ رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم ‏آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به‏ کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: احتمال تصمیم، کشت محصول، نخود، تغییرات آب‏ وهوا، عملکرد، مدل هکمن فضایی
 • پروانه نصیری، سعید یزدانی*، رضا مقدسی صفحات 171-204

  یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان‏پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله‏ مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه ‏گیری خوشه ای دو مرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره‏ گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع ‏آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص ‏های زیست محیطی تاثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می‏یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این‏رو، اجرای سیاست قیمت ‏گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست‏ های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: شاخص های ترکیبی، پایداری، ابزارهای قیمت گذاری آب کشاورزی، برنامه ریزی ریاضی اثباتی، قزوین (استان)
 • محمدرضا رضائی فر*، محمدرضا زارع مهر جردی، حسین مهرابی بشر آبادی صفحات 205-237

  از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تاثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تاثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفا یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تاثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خنثایی پول، تولید بالقوه روستایی، نیوکلاسیک ها، تورم، بیکاری، ایران
 • فرشید ریاحی درچه*، امیرحسین چیذری، رضا اسفنجاری کناری صفحات 239-272

  حمل‏ و نقل یک رشته خدماتی است که از تولید تا مصرف تمامی کالاها و خدمات نقش و سهم به ‏سزایی دارد. این مسئله برای کالاهای فسادپذیر همانند گوشت مرغ و همچنین، در شهرهای بزرگ اهمیت دوچندان پیدا می کند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی مسیریابی ناوگان حمل‏ ونقل ناهمگن در حالت چندقرارگاهی و با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی در قالب الگوهای برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط انجام شد. بدین منظور، با توجه به تقاضای روزانه گوشت مرغ در بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، الگوی بهینه حمل ونقل، طراحی و تحلیل شد. در همین راستا، الگوی مسیریابی برای سه روز مختلف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل طراحی‏ شده می تواند هزینه های حمل ‏ونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، به‏ گونه ‏ای که برای سه روز مورد آزمون، هزینه ها به‏ ترتیب 5/29، 9/27 و 5/32 درصد (معادل 16698، 14596 و 14116 هزار ریال) نسبت به شرایط حمل‏ و نقل موجود کاهش می یابد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با به‏ کارگیری سامانه ثبت تقاضا و توزیع و همچنین، استفاده از مدل طراحی ‏شده برای توزیع گوشت مرغ، به کاهش هزینه های حمل و نقل بپردازد.

  کلیدواژگان: مسیریابی، گوشت مرغ، FSMTW، MILP، سازمان مدیریت میادین میوه و تره ‏بار شهرداری تهران
|
 • L. Abolhassani, N. Shahnoushi *, A. Dourandish, H. Taherpour, A. Ghaffari Pages 1-19

  Given the importance of pursuing a policy of free-market prices in bread and flour markets within Iran’s subsidies reform, this study aimed at recognizing and prioritizing the most important factors affecting the bread and flour prices under such an assumed situation using AHP and FAHP methods and comparing the results. The required data were gathered in 2013 through questionnaires and interviews with seven experts who had been active in government offices as well as the bread and flour producers. Unlike the FAHP results, the AHP results were proven to be valid. Furthermore, the AHP results indicated that the most important contributing factors of flour prices would be domestic wheat prices, international wheat prices plus export volume, respectively; in addition, bread prices would be influenced firstly by flour prices and then by wages and fuel costs, respectively. Therefore, since following the implementation of free-market price policy in bread and flour markets, the bread prices might be significantly influenced by the wheat ‎prices, it would be inevitable to build up a stable wheat market through a market regulation mechanism and to make a careful reconsideration ‎of wheat guaranteed prices in this respect. ‎

  Keywords: Bread Price, Flour Price, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) Model, AHP model
 • N. Ali Aabadi, S. Nabieyan *, H. Mehrabi Boshrabadi Pages 21-40

  This study aimed at investigating the raw milk distribution channels and the factors affecting the channel choice to improve the effectiveness of the marketing system in Dairy Supply Chain in Kerman County of Iran. For this purpose, a simple random sample of 200 dairy farmers was collected, and respective questionnaires were completed. Then, the effective factors were determined by the use of multinomial logit model. The study results showed that in the first and third marketing channels, the product was led to milk factory while in the second and fourth marketing channels; it was delivered to the final consumer. In addition, the findings showed that change in payments caused the farmers trust local raw milk purchasers in the county more than the intermediaries while with milk prices rising, livestock breeders preferred them to sell their products; also, by increasing milk production, they preferred mediator elimination and by increasing the distance to the sales center, the likelihood of milk transfer to the plant increased. In this regard, it was recommended that dairy plant managers would monitor the purchase price from the breeders as well as gain their satisfaction and trust, especially by cash payments.

  Keywords: Discrete Choice Models, Multinomial Logit Model, Milk Marketing Channels, Dairy Farmers, Kerman (County)
 • F. Rostami Maskopaee, A. Keramatzadeh *, R. Joolaei, H. Kashiri Pages 41-62

  The cotton as a strategic crop has the important role in creating job, foreign currency and increasing income in agricultural sector and related industries which has been considered by government. In the last couple of decades, the cotton cultivation area in Gorgan County which is one of the major cotton-producing regions has decreased considerably duo to high costs of production and continuation of import. Therefor the object of this study is mainly concentrate on assessing the influence of cultivation and profitability of cotton in Gorgan County influenced by government supportive policies using PMP. The data has been collected by filling out 295 questionnaires using the stratified random sampling method from farmers of Gorgan County in 2014-2015. Three cropping systems of cotton are considered in this study, including: mono-cropping, double cropping and intercropping systems and the governments supportive policies are measured in three parts such as cotton pricing policy, cotton production input subsidy policy and direct payment to cotton production policy. The result shows that the cotton production inputs subsidy has positive profitability among different government supportive policies, so that the most profitable one is related to the cotton mechanic harvesting policy with 1.78 percent of the change. According to results, it is recommended to increase cotton cultivation in Gorgan by applying production inputs subsidy.

  Keywords: Supportive Policies, Stratified Random Sampling, Positive Mathematical Programming (PMP), Intercropping, Gorgan (County)
 • M. Jafari, J. Shahraki *, A. Akbari Pages 63-90

  Over the past three decades, due to population growth, economic growth and energy consumption, environmental hazards have increased. Iran is a growing country and one of the examples of growth patterns with pressure on natural resources. Therefore, it is very important to study the environmental impacts of natural resources consumption and development in Iran. This study aimed at optimizing the agricultural policies with the orientation of environment conservation and improved economic productivity through building a two-level multi-objective optimization model as well as evaluating the optimal set of solutions obtained from two policy tools of 'increase in price of inputs' and 'introduction of taxes on fertilizer consumption'. This research was conducted as a case study in agricultural sector of Khomein Plain in Iran and during the 2015-2016 cropping year. The 'Pareto-optimal' set of answers obtained from the evaluation of the concerned policies showed that cultivars including beans and onions resulted in higher yields and lower fertilizer consumption than the other optimal cultivar patterns. Also, changing the cropping pattern to the proposed products would lead to an increase in water use productivity by 162 percent and a 29 percent reduction in the average consumed fertilizer while reducing the soil erosion by 33 percent. Given the study results, the bean and onion products are recommended to be used in the composition of farmers' cultivation pattern.

  Keywords: : Multi-Objective Bi-Level Optimization, Environmental Policy, Crop Production, Khomein (Plain)
 • H. Sadeghi, M. Khanzadeh * Pages 91-120

  Over recent years, agricultural sector of Urmia Lake Basin has been in crisis and due to its impact on Iran's food supply, it is essential to formulate a plan to stabilize the agricultural sector in this region. This study aimed at presenting a strategic plan for sustainable development of the agricultural sector in the Urmia Lake Basin through SWOT method using matrix of QSPM. The study results indicated that the main strategy for developing agricultural sector in this region was a defensive strategy; in addition, the priority to implement its sustainable development programs included management of agricultural water consumption, development of mechanization in the agricultural sector, integration of agricultural lands and their integrated management, and promoting the literacy and knowledge of the human resources employed in the agricultural sector, respectively. Sustainable agriculture is the only rationale way out of the crisis.

  Keywords: Sustainable agriculture, Strategic planning, SWOT model, QSPM matrix
 • N. Kargar Dehbidi, M. H. Tarazkar * Pages 121-144

  This study aimed at investigating the relationship between economic growth and environmental degradation in agricultural sector among provinces of Iran. Thus, the value added generated by the agricultural sector was utilized as the index of economic growth and Carbon Dioxide emission from the agricultural sector as the environmental degradation index; then, a panel data of 24 provinces of the country over 1990 to 2014 was obtained from statistical center of Iran. The panel vector autoregressive (PVAR) model was employed to study the causal relationship between variables of the model; also, the panel autoregressive distributed lag (Panel ARDL) was used for estimating the model. Empirical results of the study revealed that there was a unidirectional relationship from agricultural value added and energy consumption intensity to agricultural Carbon Dioxide emission. In addition, the relationship between agricultural Carbon Dioxide emission and the agricultural growth was found N-shaped and statistically significant. Moreover, the results indicated that a relative increase in agricultural energy consumption intensity positively affected the Carbon Dioxide emission. As a result, future policies in the agricultural sector should involve appropriate plans for the conservation of environmental and natural resource of the country.

  Keywords: Agricultural Value Added, Energy Consumption Intensity, Carbon Dioxide Emission, Panel ARDL, Iran (Provinces)
 • Gh. Dashti *, Kh. Alefi, M. Ghahremanzadeh Pages 145-171
  Legumes, as the second most important source of food after grains, account for 770,000 hectares of annual crops cultivation area in Iran. About 61.3 percent of the legumes cultivation area was allocated to the pea production, some 97.7 percent of which included the rainfed legumes. Given the high contribution of rainfed cultivation, it is expected that climate change will have a major impact on the yield of pea. So, this study aimed at investigating the effect of climate change on the probability of deciding to cultivate pea product and its yield using the spatial Heckman model. The model was estimated by using agronomic data of pea and meteorological and geographical information of 336 counties of the country during 2012-2013. According to the study findings, spatial contiguity, human influence index and wind speed affected the probability of deciding to cultivate the pea plant, and the spatial contiguity, wind speed, precipitation and irrigation were the most important factors affecting the pea yield. Therefore, production of drought resistant varieties of chickpea as well as more attention to the management of water resources and application of efficient water storage methods in the production areas of this product such as Kermanshah, Lorestan, Kordestan and West Azarbayjan provinces were recommended.
  Keywords: Probability of Decision, cultivation, Pea, Climate change, yield, Spatial Heckman Model
 • P. Nasiri, S. Yazdani *, R. Moghaddasi Pages 171-204

  One of the most difficult duties for public decision-makers is to select a practical and legal instrument to receive water tariffs in the agricultural water pricing policies. This study aimed at analyzing the potential consequences of different instruments for irrigation water pricing (area, volumetric and two-part tariff) and their effects on the sustainability of irrigated lands with respect to economic, social and environmental impacts. For this purpose, farmers’ behavior in response to pricing instruments was simulated through positive mathematical programming and the composite indicators were calculated for sustainability measurement of different instruments in these irrigation water pricing policies using Analytic Hierarchical Process (AHP). The required data were collected in two-stage cluster sampling by 120 questionnaires completed from farmers under the irrigation network of Qazvin Plain in Iran as well as opinions and experiences of experts and documentary data. The results showed that the implementation of the studied irrigation water pricing policy instruments had negative impacts on economic sustainability indicator (i.e. profitability) and social sustainability indicator (i.e. employment) and a positive impact only on environmental sustainability indicators; and water consumption increased in area pricing and decreased in volumetric and two-part tariff pricing. In addition, the overall sustainability index in two-part tariff was higher than other water pricing instruments. Therefore, a two-part tariff pricing policy and adoption of alternative policies to achieve complete sustainability and compensate for the negative effects of this pricing policy were recommended.

  Keywords: indicators, sustainability, Irrigation Water Pricing Instruments, Positive Mathematical Programming, Qazvin (Province)
 • M. R. Rezaeefar *, M. R. Zare Mehrjerdi, H. Mehrabi Boshrabadi Pages 205-237

  Since the share of agricultural sector's employment in rural areas is more than those of services and industry sectors, identifying and explaining the relationship between production gap of agricultural sector and inflation in rural areas can contribute to the economic decisions in these areas. Therefore, this study aimed at estimating the production gap of agricultural sector and its impact on inflation rate in rural areas of Iran during 1986-2013 in neoclassical Phillips curve perspective. For this purpose, Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) method was used. The results showed that the neutral money and rational expectations theories of Lucas were unacceptable for the rural areas of Iran. In other words, the impact of monetary policies on inflation, employment and production gap in these areas was positive in both short and long terms; in addition, the Phillips curve in these areas was significantly descending in either short or long terms, indicating a negative relationship between inflation and unemployment in the rural areas of Iran but a positive relationship between inflation and production gap in these areas. The study results indicated that the inflation in rural areas was not simply a monetary phenomenon and it was also affected by the real variable of production gap of agricultural sector. So, in addition to the monetary policies, the actual sectors should be considered in inflation control of rural areas.

  Keywords: Neutral Money, Rural Potential Production, Neoclassic Thinkers, Inflation, Unemployment, Iran
 • F. Riahi Dorcheh *, A.H. Chizari, R. Esfanjari Konari Pages 239-272

  Transportation is a field of service with a significant role in the cycle of all goods and services from production to consumption. This is especially true for perishable goods like poultry meat, the distribution of which becomes even more important for major cities. The purpose of this study was to design a model for heterogeneous multi-depot transport fleet routing with due consideration of the limited time window (FSMTW) in the form of patterns mixed integer linear programming (MILP). For this purpose, the model was designed according to the daily demand of poultry markets of Tehran Municipality in 2013. Routing pattern was examined for three different days. The results showed that the model designed could significantly reduce transportation costs, so that it reduced costs for three studied testing days by 29.56, 27.91 and 32.58 percent (i.e. 16698, 14596 and 14116 thousand IR rials), respectively, compared to the existing transportation conditions. Therefore, it was suggested that Tehran Municipality use the system for registering and distribution of the demand as well as using the designed models for the distribution of poultry meat to reduce the logistics costs.

  Keywords: Routing, Poultry, FSMTW, MILP, Tehran Municipality Management of Fruit, Vegetables Organization