فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیدا شریفی ساکی*، احمد علیپور، علیرضا آقایوسفی، محمدرضا محمدی، باقر غباری بناب صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در میان زنان بوده و درصد زیادی از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. این نوع سرطان، بار منفی زیادی را برای بیماران به همراه دارد و می تواند منجر به افسردگی شود. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی به خدا با افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان با متغیر میانجی اضطراب مرگ در ارتباط با بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش توصیفی حاضر که از نوع همبستگی می باشد را کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به "مرکز پزشکی مهدیه" و "بیمارستان های امام خمینی، فیروزگر و پارس" تهران در سال 1396 تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، 397 نفر از این افراد به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش که عبارت بودند از: پرسشنامه افسردگی (Beck (BDI-II: Beck Depression Inventory) (2001، پرسشنامه سبک دلبستگی به خدا Rowat و (Kirkpatrick (2002 و پرسشنامه اضطراب مرگ (Templar (1979 پاسخ دادند. در انتها، داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار آماری smart PLS تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که سبک های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ، توانایی پیش بینی افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان را دارند (P<0/05). همچنین مشاهده گردید که با درنظرگرفتن متغیر اضطراب مرگ به عنوان متغیر میانجی، روابط بین سبک های دلبستگی به خدا و افسردگی تعدیل می گردند (P<0/05).

  استنتاج

  نتایج حاکی از آن بودند که هرگونه دلبستگی به خدا موجب کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود؛ درحالی که وجود اضطراب مرگ منجر به افزایش میزان افسردگی می گردد؛ از این رو پیشنهاد می شود که در مداخلات تکمیلی، این دو عامل مورد توجه کادر درمانی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، افسردگی، سبک های دلبستگی به خدا، سرطان پستان
 • آمنه مرزبان، سجاد بهاری نیا، مهران برزگران* صفحات 12-21
  سابقه و هدف

  آینده هر کشور در دست کودکان و نوجوانان آن است و با تمرکز بر رفع نیازهای مرتبط با سلامتی آن ها، احتمال اینکه بزرگسالان جامعه زندگی سالم و ارزشمندی را در آینده داشته باشند، افزایش می یابد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر 500 نفر (250 دختر و 250 پسر) از دانش آموز شهر یزد به روش نمونه گیری تصادفی و به نسبت تعداد جمعیت هر مدرسه در سال تحصیلی 1397 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجه دینداری سراج زاده و رفتار تغذیه ای استاندارد بود. داده ها پس از ورود به نرم افزارSPSS 24  با استفاده از آمار توصیفی و آزمون هایt  مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی Pearson تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان به ترتیب معادل 67/4±25/72 و 14/55±3/75 بود. بر مبنای نتایج، بین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (00/0PR=، 88/0=)؛ اما بین متغیر نگرش مذهبی با وضعیت اقتصادی (04/0) و رفتار تغذیه ای با جنسیت (03/0) رابطه آماری معناداری مشاهده نشد.

  استنتاج

  نتایج نشان دادند که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، رفتار تغذیه ای مطلوب تر خواهد بود؛ بنابراین، به نظر می رسد که ترویج و انجام دستورات و مناسک مذهبی می تواند به بهبود رفتار تغذیه ای نوجوانان در جامعه کمک کند.

  *فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: رفتار تغذیه ای، نگرش مذهبی، دانش آموزان دبیرستانی
 • فرزین باقری شیخانگفشه*، رضا شباهنگ صفحات 22-32
  سابقه و هدف

  امروزه با وجود پیشرفت علم بهداشت و گسترش آن، هر ساله بر شمار سالمندان جهان افزوده می شود؛ از این رو، توجه به افزایش بهزیستی روان شناختی سالمندان امری لازم و ضروری می باشد. در این ارتباط، از طریق افزایش معنویت، حمایت اجتماعی و خوش بینی می توان به این مهم دست یافت. با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان براساس معنویت، حمایت اجتماعی و خوش بینی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از مطالعات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را سالمندان ناحیه یک شهر رشت در سال 1397 تشکیل دادند. حجم نمونه معادل 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس بهزیستی روان شناختی 18 گویه ای (Ryff (1989، پرسشنامه معنویت Parsian و (Dunning (2009، سنجه حمایت اجتماعی Sherbourne و (Stewart (1991 و آزمون تجدیدنظرشده جهت گیری زندگی Scheier و  (Carver(1985 جمع آوری گردیدند و توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از روش همبستگی Pearson و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که معنویت، حمایت اجتماعی و خوش بینی، همبستگی مثبتی با بهزیستی روان شناختی سالمندان دارند (0/001>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بودند که معنویت، حمایت اجتماعی و خوش بینی، 54 درصد از بهزیستی روان شناختی سالمندان را پیش بینی می کنند.

  استنتاج

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که با کسب معنویت، ارائه حمایت اجتماعی و افزایش میزان خوش بینی در زندگی می توان بهزیستی روان شناختی سالمندان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، حمایت اجتماعی، خوش بینی، سالمندان، معنویت
 • ابوالقاسم یعقوبی، اکبر عروتی موفق، احمد بیات* صفحات 33-44

  یکی از شاخه های علوم انسانی که به تازگی مورد توجه روان شناسان قرار گرفته، انسان شناسی است. هدف این پژوهش مقایسه ی مفاهیم بنیادی سلامت روان از دیدگاه آدلر با صفات متقین در نهج البلاغه است که با روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. صفات افراد باتقوا که در خطبه ی متقین به آن اشاره شده است، همانند امیدواری، میانه روی، بخشش و فروتنی با مفاهیم بنیادی سلامت روان از دیدگاه آدلر (علاقه ی اجتماعی، شیوه ی زندگی و غایت نگری) ارتباط زیادی دارد و تقوا از لحاظ مفهومی به مفاهیم روان شناختی مانند بازداری، تربیت و خودکنترلی، نزدیک است؛ این متغیرها و مفاهیم روان شناختی نقش مهم و تعیین کننده ای در سلامت روان یک فرد بازی می کنند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین آن چه که در نهج البلاغه به عنوان صفات افراد باتقوا آمده است با مفهوم سلامت روان از دیدگاه آدلر، ارتباط وجود دارد و بسیاری از این صفات با مفاهیم مطرح شده در رویکرد آدلر قابل مقایسه هستند (مانند آگاهی در مورد رفتار و گفتار خود با خودآگاهی). این ارتباط به خاطر نوع برداشت فرد از خود، دیگران و جهان، نحوه ی تعامل او با آن ها و نیز ملاحظاتی است که فرد در رفتار خویش در نظر می گیرد. بنابراین می توان گفت که هر اندازه فرد از صفات افراد باتقوا برخوردار باشد به همان اندازه از سلامت روان بیشتری برخوردار خواهد بود.

  کلیدواژگان: آدلر، تقوا، سلامت روان، نهج البلاغه
 • سیدحسین حسینی کارنامی، مرتضی دارابی نیا، مصطفی معلمی، محمدعلی افضلی، سجاد اسکندری، محمد یوسف پور* صفحات 45-55

  رهنمودهای بهداشتی بسیاری در ارتباط با سلامت انسان در جوامع حدیثی ارایه شده است که یکی از آن ها بهداشت موی سر می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل و واکاوی راهبرد تنظیفی و شستشوی موی سر با شوینده هایی چون حنا، سدر، خطمی و کتم و نقش بهداشتی و درمانی آن ها پرداخته است. در حقیقت هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بخشی از ابعاد آموزه های طبی روایات در زمینه شوینده های موی سر و نقش آن در مراقبت از بهداشت و سلامت می باشد. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش تحلیل محتوا است، ابتدا با مراجعه به کتب معتبر حدیثی مانند "الکافی" و "وسایل الشیعه"، احادیث مربوط به مراقبت از موی سر و شوینده های آن شناسایی شدند و محورهای مراقبت از بهداشت و سلامت مو تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان دادند شوینده هایی مانند حنا، سدر، خطمی و کتم که در احادیث مورد تاکید قرار گرفته اند، علاوه بر خاصیت شویندگی موی سر و پاک کنندگی، حاوی موادی طبیعی هستند که در ازمیان بردن غم و اندوه فرد موثر می باشند. این مواد تسکین بخش بوده و در احادیث از آن ها به عنوان عامل دور کردن وسواس شیطان از انسان یاد شده است. احادیث طبی مربوط به شوینده های مو، حاوی آموزه هایی ناظر بر مداخلات معنوی و بهداشتی در مورد مراقبت از مو و سلامت آن هستند. به نظر می رسد که استفاده از چنین شوینده هایی و ترویج آن می تواند بر ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه و کاهش هزینه های دارویی اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: بهداشت، روایات طبی، سلامت، شوینده ها، موی سر
 • زهرا آقالری*، سمیه جعفریان صفحات 56-61
  سابقه و هدف

  بهره مندی از قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در انجام مطالعات مختلف در حوزه علوم پزشکی می تواند نقش مثبت و موثری در ترویج اندیشه های دینی و بسط علوم بهداشتی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره گیری از آیات و روایات (منابع مذهبی) در تدوین مقالات و پروژه های علمی در رشته مهندسی بهداشت محیط انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه کمی حاضر به صورت مروری و با استفاده از چک لیستی پژوهشگرساخته، به شیوه سرشماری در ارتباط با پروژه های تحقیقاتی دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال های 95-1389 و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش های بهداشت محیط طی 16 سال متوالی انجام شد.

  یافته ها

  بررسی 2711 منبع از 121 گزارش درسی نشان داد که 11 گزارش (1/9 درصد) از منابع مذهبی همچون قرآن کریم و نهج البلاغه استفاده کرده بودند. از میان 2928 خلاصه مقاله ارائه شده در همایش های بهداشت محیط نیز پنج مقاله (1/0 درصد) در ارتباط با آیات و روایات منتشر شده بودند.

  استنتاج

  با وجود کلیدواژه ها و موضوعات فراوان مرتبط با بهداشت محیط در منابع اسلامی، سهم استفاده از این منابع در تدوین مقالات علمی- پژوهشی اندک است؛ از این رو پیشنهاد می شود با حضور اساتید متخصص در مطالعات میان رشته ای، کارگاه های آموزشی- پژوهشی با محوریت آشنایی با موضوعات و مفاهیم مرتبط با بهداشت محیط در منابع اسلامی و روش جستجو در آن ها برگزار شود.

  کلیدواژگان: آیات، بهداشت محیط، روایات، منابع مذهبی
 • اسماعیل اکبری، مصطفی معلمی* صفحات 62-67

  علی بن عباس مجوسی اهوازی؛ یکی از بزرگ ترین پزشکان دوران دولت آل بویه، در فاصله زمانی بین دو اسطوره پزشکی یعنی پس از رازی و پیش از ابن سینا می زیست. وی یک دایره المعارف طبی به نام "کامل الصناعه الطبیه" (کتاب جامع هنر طب) را برای کتابخانه عضدالدوله دیلمی نوشت. این کتاب را می توان نخستین کتاب طبی دانست که به صورت علمی تدوین شده است؛ زیرا در آن نظریات پزشکی پیشینیان مورد نقد علمی قرار گرفته است. اولین ترجمه این کتاب در قرن یازدهم میلادی توسط قسطنطین آفریقی انجام شد. وی بدون ذکر نام اهوازی، ترجمه کتاب "الملکی" را با نام "لیبر پانتگنی" با نام خود معرفی کرد. قسطنطین یا کنستانتین آفریقایی (Constantine the African) در ترجمه این کتاب (همانند دیگر کتاب هایی که ترجمه کرده است) از عربی به لاتین تلاش نموده است تمامی نشانه هایی را که ممکن است نویسنده اصلی را بشناسانند، از میان ببرد. با وجود این عمل غیراخلاقی و نیز مطالعاتی که دانشمندان مختلف در دو قرن اخیر درباره اصالت آثار کنستانتین آفریقی انجام داده اند، در مقاله حاضر یک شاهد در ارتباط با نام گذاری پرده های مغزی ارائه شده است که نشان می دهد کتاب لیبر پانتگنی در واقع همان کتاب الملکی می باشد.

  کلیدواژگان: علی بن عباس مجوسی، کامل الصناعه الطبیه، لیبر پانتگنی
 • ساحل خاک کار، مهدی جهانگیری*، سید محمد اسماعیل زاده صفحات 68-74

  مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی با استفاده از مرور منابع علمی و پژوهشی انجام شد . به منظور انجام این مطالعه، کلیدواژه های "دین، سلامتی، پیشگیری و بهداشت" و به ویژه "سلامت+اسلام" و "بهداشت+اسلام" در عناوین مقالات در پایگاه های اطلاعاتی نظیر Scopus، Google Scholar،ISC  وSID  در بازه زمانی معین (سال های 96-1379) جستجو گردیدند. در مجموع، 245 مقاله یافت شد که پس از مطالعه چکیده آن ها، 131 مقاله بررسی محتوایی گردیدند و در انتها، 28 مورد به همراه منابع آن ها دسته بندی شده و مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق با یافته های پژوهش حاضر، هر چهار بعد سلامت شامل: سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی (براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت) در مکتب اسلامی مشاهده گردید. نتایج نشان دادند که اسلام دینی سلامت محور است و جوامع انسانی در پرتو اسلام و آموزه های دینی با رعایت دستورات و اعمال مراقبت ها می توانند به کمال صحت و سلامت خود دست یابند.

  کلیدواژگان: اسلام، بهداشت، پیشگیری، دین، سلامتی
|
 • Sheida Sharifi Saki*, Ahmad Alipour, Alireza Aghayousefi, Mohammad Reza Mohammadi, Bagher Ghobari Bonab Pages 1-11
  Background and Purpose

  Breast cancer, which accounts for a high mortality rate due to cancer, is the most common cancer in females. Since this disease has negative effects on life, it can lead to depression. Therefore, this study aimed to investigate the relationship of attachment styles to God and depression in females suffering from breast cancer with death anxiety as a mediator.

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study included all women with breast cancer referring to Mahdieh Medical Clinic, as well as Imam Khomeini, Firoozgar, and Pars hospitals in 2017. The sample size was determined at 397 people using Cochrane formula and a convenience sampling method. The participants were then asked to complete the Beck Depression Inventory (2001), God Attachment Questionnaire by Rowat and Kirkpatrick (2002), and Templar’s Death Anxiety Questionnaire (1979). The data were analyzed in smart PLS software through structural equation modeling.

  Results

  According to the results, the quality of attachment to God and death anxiety can predict depression among the females suffering from breast cancer (P<0.05). It was also found that death anxiety as a mediator can mediate the relationship between attachment styles to God and depression (P<0.05).

  Conclusion

  It is concluded that any attachment to God reduces the level of depression in females with breast cancer, whereas death anxiety leads to an increase in the levels of depression. Therefore, it is suggested that these two factors be taken into consideration by the medical staff in complementary interventions.

  Keywords: Attachment styles to God, Breast cancer, Death anxiety, Depression
 • Ameneh Marzban, Sajjad Bahariniya, Mehran Barzegaran* Pages 12-21
  Background and Purpose

  Children and adolescents are vital to the future of every country. Therefore, meeting their health-related needs would increase the likelihood of adults' healthy and deserved life in the future. In this regard, the present study was conducted to investigate the relationship between religious attitude and nutritional behavior in high school students in Yazd, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 500 students in Yazd (250 female and 250 male). They were selected by random sampling method and in proportion to the number of students in each school in the academic year of 2018. The data collection tool included Sarajzadeh's religious attitudes questionnaire and Standard Nutritional Behavior questioner. Data were analyzed in SPSS software (version 24) using descriptive statistics, independent t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient.

  Results

  Mean and standard deviation of religious attitude and nutritional behavior of participants were reported as 72.25±4.67 and 75.55±3.14, respectively. The results were indicative of a positive correlation between religious attitude and nutritional behavior (P=0.00; R=0.88). Nonetheless, no significant relationship was observed between religious attitudes and economic status (0.04). In the same vein, nutritional behavior showed no significant relationship with gender (0.03).

  Conclusion

  From the results presented in the current study, it can be concluded that the higher religious attitude leads to more favorable nutritional behavior. Therefore, it seems that the propagation and implementation of religious orders and rituals can help improve the nutritional behavior of adolescents in society.

  Keywords: Adolescents, High school students, Nutritional behavior
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe*, Reza Shabahang Pages 22-32
  Background and Purpose

  Nowadays, thanks to the advancement and expansion of health science, the number of elderly people is growing worldwide. Therefore, it is necessary to improve the psychological wellbeing of this population by increasing the levels of spirituality, social support, and optimism. In this regard, the present study aimed to predict the psychological wellbeing of elderly people based on spirituality, social support, and optimism.

  Materials and Methods

  This study was conducted based on a descriptive-correlational design. The statistical population of this study included all elderly residents living in District-1 in Rasht, Iran, during 2018. In total, 300 individuals were selected by the convenience sampling method. The data were collected using the 18-item Ryff's psychological well-being scale (Ryff, 1989), Persian and Dunning’s spirituality questionnaire (Persian and Dunning, 2009), Social Support Survey (Sherburne and Stewart, 1991), and revised version of the Life Orientation Test (Scheier and Carver, 1985). Moreover, the data were analyzed in SPSS software (version 24) through the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  According to the results, the psychological wellbeing of the elderly people correlated significantly with spirituality, social support, and optimism (P<0.001). Moreover, the results of multiple regression analysis revealed that spirituality, social support, and optimism predicted 54% of the psychological wellbeing of the elderly people.

  Conclusion

  In this regard, it is probable to improve the psychological wellbeing of the elderly people through achieving spirituality, providing social support, and increasing the level of optimism in life.

  Keywords: Elderly people, Optimism, Psychological wellbeing, Social support, Spirituality
 • Abolqasem Yaghoubi, Akbar Orvti Movafagh, Ahmad Bayat* Pages 33-44

  Anthropology is one of the branches of human sciences that recently has been under attention of the psychologists. The purpose of this paper was to compare the fundamental concepts of mental health from Adler's point of view with traits of virtue individuals in Nahj-Ol-Balagheh. The method of gathering information was library and the research method was descriptive of the analytical type. The traits of virtue individuals mentioned in the faithful sermon, such as hope, moderation, forgiveness, and humility, are closely related to fundamental concepts of mental health from Adler's point of view (social interest, life-style, and finalism). Virtue is closely related to psychological concepts such as inhibition, education, and self-control; Most important psychological variables and concepts that playing the crucial role in the mental health of an individual. The findings of this study showed that what is mentioned in Nahj-Ol-Balagheh as traits of the virtue individuals is related to the concept of mental health from Adler's point of view and many of these traits are comparable with the concepts mentioned in Adler's approach (such as awareness of your behavior and speech with self-awareness). This relationship is due to how one perceives oneself, others, and the world; how he interacts to them; and the considerations that he considers in his behavior. It is concluded that the more a person possesses the traits of the virtue individuals, the more he / she will possess mental health.

  Keywords: Adler, Mental health, Nahj-Ol-Balagheh, Virtue
 • Seyed Hossein Hosseini Karnami, Morteza Darabinia, Mostafa Moallemi, Mohammadali Afzali, Sajjad Eskandari, Mohammad Yousofpour* Pages 45-55

  Various healthcare guidelines are presented in Islamic tradition regarding human health, one of which is about hair care. The current study aimed to analyze the cleaning and washing approach in hair care with cleansers, such as Henna, Cedrus, Hibiscus, and Katam (Buxus dioica) and their curative and hygienic role. In addition, some dimensions of the medical instructions of the narratives concerning hair cleansers and their influence on healthcare are investigated. This content analysis was completed by referring to the authentic hadith books, namely Al-Kafi and Wasa’el al-Shi’ah and extracting the hadiths about hair care and hair cleansers. The basics of hair care and health in these hadiths were assessed. Our findings demonstrated that cleansers, including Henna, Cedrus, Hibiscus, and Katam (Buxus dioica) which are emphasized in the hadiths, in addition to their cleansing properties, contain natural ingredients that diminish the feeling of sadness in an individual. These materials play a sedative role interpreted as the eliminator of the evil temptations in Islamic traditions. Medical hadiths concerning hair cleansers contain instructions about spiritual and hygienic interventions in hair care and health. It seems that using such detergents and promoting their application can be effective in elevating the physical and mental health of the community and reducing medication costs.

  Keywords: Cleansers, Hair, Health, Hygiene, Medical narrations
 • Zahra Aghalari*, Somayeh Jafarian Pages 56-61
  Background and Purpose

  Religious sources, such as the Holy Quran, Nahjul Balāgha, and Al-Sahifa al-Sajjadiyya play a significant role in the promotion of religious thoughts and development of health sciences. The present study aimed to determine the rate of the usage of verses and narrations (religious sources) in the compilation of studies and projects of the Environmental Health Engineering.

  Materials and Methods

  The present quantitative research was conducted using a researcher-made checklist to review and survey research projects of Environmental Health students of Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, within 2010-2016. In addition, the abstracts of presented articles in Environmental Health conferences from 16 consecutive years were included in the current research.

  Results

  A review of 2,711 sources from 121 studies showed that a total of 11(9.1%) reports used religious sources, such as the Holy Quran and Nahjul Balāgha. Out of 2,928 abstracts presented in the Environmental Health Conferences, five studies (0.1% of the total articles) were published in relation to the verses and narrations.

  Conclusion

  Although keywords and topics with regard to Environmental Health are abundant in religious sources, the compilation of scientific research articles using these sources are scarce. Therefore, it is recommended to involve interdisciplinary studies experts and hold research workshops focusing on understanding the concepts and searching techniques for Environmental Health-related topics in Islamic sources.

  Keywords: Environmental health, Narrations, Religious sources, Verses
 • Esmaeil Akbari, Mostafa Moallemi* Pages 62-67

  'Ali ibn al-'Abbas al-Mağūsī, one of the prominent physician during Būyid dynasty (also called Buwayhid), lived between the lifetime of Razes and Avicenna the two legendary characters of medicine. He wrote a medical encyclopedia for the royal library of Aḍud al-Dawla (949-983) and named it Kāmil al-Ṣināʿa al-Ṭibbīya (i.e., complete medical art). This book could be considered the first medical compendium scientifically written during the Islamic era because it criticizes the prior books and justifies the necessity of the present work (i.e., Kāmil Al-Ṣināʻa Al-Ṭibbīya). The first Latin translation of this book has been performed by Constantine the African in the 11th century under the name of Liber Pantegni. He did not mention the real author's name and attributed it to himself. He removed all signs in the book that could have any reference to its origin (as he did in other cases). Despite this immoral act and in addition to all studies carried out during the last two centuries regarding the Constantine plagiarism, the present study presented clear evidence on the denomination of meninges indicating that Liber Pantegni is, in fact, Kāmil Al-Ṣināʻa Al-Ṭibbīya.

  Keywords: 'Ali ibn al-'Abbas al-Mağūsī, Liber Pantegni, Kāmil Al-Ṣināʻa Al-Ṭibbīya
 • Sahel Khakkar, Mahdi Jahangiri*, Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh Pages 68-74

  The present study aimed to investigate the health status and its dimensions in the Islamic teachings by reviewing their scientific sources. Databases such as Scopus, Google Scholar, Islamic World Science Citation Database, and scientific information database were searched for keywords, such as Islam, religion, health, prevention, and especially "Health + Islam" and "Health + Islam" within 2000-2017. A total of 245 articles were selected and their abstracts were studied. Thereafter, a survey was performed on the content of 131 papers. Finally, 28 studies with their sources were categorized and examined. According to the findings of the current study, all four dimensions of health, including physical, mental, social, and spiritual health according to WHO definition were present in the Islamic school of thought. The results of the present study showed that Islam is a health-based religion and human societies can maintain their health and well-being in the light of Islam and its religious teachings.

  Keywords: Health, Hygiene, Islam, Prevention, Religion