فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 6 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیه عبدالهی، اسما عبدالله یار، محمدمهدی دوست محمدی* صفحات 1-7
  مقدمه

  خستگی و کاهش توانایی انجام فعالیت های روزانه از شایعترین پیامدهای بیماری نارسایی قلبی می باشند. بکارگیری الگوی سازگاری روی برای موارد مذکور مستلزم بررسی دقیق و اجرای برنامه مراقبتی مطابق این الگو می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر میزان خستگی و فعالیت های روزانه بیماران نارسایی قلبی انجام گرفت.

  روش

   مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی بود که در سال 1396 با حضور 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های آموزشی افضلی پور و شفا در شهرکرمان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص داده شدند. مداخله در 6 جلسه آموزشی شامل دو جلسه به صورت آموزش گروهی و چهار جلسه به صورت آموزش چهره به چهره برای هر بیمار بر اساس الگوی سازگاری روی انجام گردید. میزان خستگی بر اساس مقیاس پایپر و فعالیت های روزمره با مقیاس بارتل محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون های تحلیلی از جمله کای دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه [S1] وتوکی با  سطح معناداری 05/0 ≥ P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد بین دو گروه اختلاف آماری معنا داری در میزان خستگی وسطح فعالیت های روزانه بعد از مداخله وجود داشت (05/0≥p). نتایج نشان داد در گروه آزمون میانگین وانحراف معیار میزان خستگی قبل از مداخله (2/2±3/6) در مقایسه با بعد از مداخله (7/1± 5/3) به شکل معنا داری کاهش یافت (001/0=p). همچنین در گروه آزمون میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت های روزانه قبل از مداخله (2/11±3/45) نسبت به بعد از مداخله (8/12± 2/62) به شکل معنا داری افزایش یافت (001/0=p).

  نتیجه گیری

  استفاده از برنامه مراقبتی طراحی شده بر اساس الگوی سازگاری روی برای کاهش خستگی و افزایش توان انجام فعالیتهای روزانه بیماران نارسایی قلبی به عنوان روشی کم هزینه، غیر تهاجمی و موثر در ارایه مراقبت های پرستاری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، الگوی سازگاری روی، خستگی، فعالیت های روزانه
 • معصومه برخورداری شریف آباد*، حمیدرضا نادیان سده، مریم صداقتی کسبخی صفحات 8-17
  مقدمه

  رفتار مراقبتی پرستار یکی از عوامل رضایت بیماران می باشد. از طرفی همدلی یکی از مولفه های اساسی کیفیت مراقبت بهداشتی محسوب می شود. رفتار مراقبتی و همدلی می تواند تحت تاثیر هوش معنوی باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین هوش معنوی با رفتار مراقبتی و همدلی پرستاران می باشد.

  روش کار

  این پژوهش، یک پژوهش توصیفی همبستگی می باشد که در سال 1398 انجام شد. جامعه هدف پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان بودند که تعداد 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ، رفتار مراقبتی ولف و همدلی جفرسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزار ها در تحقیقات پیشین تعیین شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین هوش معنوی پرستاران (12/26±35/97) بود که در حد متوسط قرار داشت. میانگین همدلی پرستاران (30/18±37/98) و میانگین رفتار مراقبتی پرستاران (60/41±5/198) بود که بالاتر از متوسط و قابل قبول می باشد. ارتباط آماری معناداری بین هوش معنوی و رفتار مراقبتی (138/0=P)، و هوش معنوی و سطح همدلی (621/0=P) پرستاران مشاهده نشد. با این وجود، ماتریس همبستگی مولفه ها، حاکی از وجود ارتباط معنادار بین برخی از مولفه های مورد نظر بود.

  نتیجه گیری

  بین هوش معنوی با همدلی و رفتار مراقبتی پرستاران ارتباطی وجود نداشت، اما با تقویت بعضی از مولفه های هوش معنوی نظیر بسط هوشیاری و آگاهی متعالی می توان باعث ارتقاء رفتار مراقبتی پرستاران و در نهایت بهبود مراقبت از بیماران شد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، رفتار مراقبتی، همدلی، پرستاری
 • هانیه خرازی نوتاش*، علی خادمی، جلیل باباپور خیرالدین، مرضیه علیوندی وفا صفحات 18-25
  مقدمه

  نگرانی پاتولوژیک یکی از مهمترین عوامل استرسزای موثر بر علایم سردردهای میگرنی پرستاران محسوب می شود. درمان شناختی - رفتاری از جمله درمانهای روانشناختی است که امکانسنجی و کاربرد آن در بهبود علایم این بیماری به تازگی توجه محققان را به خود معطوف ساخته است. لذا، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر علایم سردردهای میگرنی و نگرانی پاتولوژیک پرستاران زن انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه پرستاران زن مبتلا به میگرن شهر تبریز در سال 1398 بود که تعداد 30 نفر که براساس براساس ملاک های ICHD-3 در پرسشنامه سنجش علایم سردرد میگرن، تشخیص بیماری میگرن را دریافت کرده بودند، با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش و کنترل (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه ها پرسشنامه های علایم سردرد میگرن نجاریان (1376) و پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا Meyer و همکاران (1990) را به عنوان پیشآزمون و پسآزمون تکمیل کردند. درمان شناختی- رفتاری گروهی طی 8 جلسه 60 دقیقهای (هفته ای دو جلسه به مدت 4 هفته) در گروه آزمایش اعمال شد و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تکمتغیره در نرم افزار SPSS.23 تحلیل شدند.

  یافته ها:

  نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بر علایم سردردهای میگرنی و کاهش نگرانی پاتولوژیک پرستاران تاثیر معناداری دارد (001/0 = P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه درمان شناختی- رفتاری در تخفیف علایم سردردهای میگرنی و کاهش نگرانی پاتولوژیک پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی موثر می باشد، لذا، آموزش این رویکرد درمانی به عنوان یک روش مداخلهای موثر در جمعیت پرستاران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سردرد میگرنی، نگرانی پاتولوژیک، درمان شناختی - رفتاری، پرستاری
 • زهرا فرج زاده، زهرا کریمی * صفحات 26-33
  مقدمه

  ارتباط اثر بخش مدیران پرستاری با پرستاران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری دارد.این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در ارتباط اثربخش میان مدیران پرستاری و پرستاران از دیدگاه پرستاران انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از بین پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، 100 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر در ارتباط اثربخش سازمانی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. برای تعیین میزان تبیین ارتباط اثربخش مدیران پرستاری و پرستاران توسط عوامل انسانی، سازمانی و ارتباطی از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  عوامل انسانی، سازمانی و ارتباطی در تبیین ارتباط اثربخش مدیران پرستاری و پرستاران موثر است.از بین مولفه های عوامل انسانی، بیشترین میانگین نمره مربوط به مولفه ویژگی های فردی (70/0±82/3) و کمترین میانگین مربوط به مولفه ویژگی های اجتماعی (76/0±73/3)  می باشد همچنین میانگین نمره عوامل سازمانی در ابعاد ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب 64/0±58/3 و 57/0±42/3  و میانگین نمره عوامل ارتباطی در ابعاد کانال های ارتباطی و سبک های ارتباطی به ترتیب 60/0±06/3 و 50/0±39/3 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  عوامل موثر در ایجاد ارتباط اثربخش بین مدیران پرستاری و پرستاران شامل عوامل انسانی،سازمانی و در نهایت عوامل ارتباطی می باشد. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی و توجه بیشتر مدیران به ارتباط اثربخش گامی موثر در بهبود تعاملات ارتباطی می باشد.

  کلیدواژگان: مدیران پرستاری، پرستار، ارتباط اثربخش
 • هوشنگ زندی، امیر صادقی، فرشید شمسایی*، لیلی تاپاک صفحات 34-40
  مقدمه

    رضایت از زندگی یکی از  مولفه های سلامت روان است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله خودکارامدی است که در دانشجویان پرستاری بررسی و مطالعه این مفهوم اهمیت بسیاری دارد. بنابراین  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با رضایت از زندگی دردانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی _ تحلیلی است که جامعه پژوهش شامل کیله دانشجویان  کارشناسی پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 98-97 می باشد. نمونه مورد بررسی شامل  200 نفر از دانشجویان پرستاری بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد، رضایت از زندگی دینر و همکاران، و خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار spss16 و روش های آماری شامل محاسبه میانگین و انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی انجام شد.

  یافته ها:

   5/51 درصد دانشجویان زن، 9/82 درصد مجرد، 53 درصد غیر بومی و میانگین سنی آنان 23 سال بود. نتایج پژوهش نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره رضایت از زندگی 29/4± 09/15 بود که بالاتر از مقدار متوسط بود و همچنین میانگین نمره خودکارآمدی 67/6± 82/56 که در سطح متوسط بود. همچنین بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت معناداری وجود داشت (4/0r=،001/0>p) . 

  نتیجه گیری:

  یافته نشان داد خودکارامدی با رضایت از زندگی در دانشجویان پرستاری ارتباط دارد. به عبارتی با بالا رفتن خودکارامدی میزان رضایت از زندگی نیز بیشتر میشود. بنابراین پیشنهاد میشود با اقداماتی نظیر برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های خودکار آمدی سطح رضایت از زندگی در دانشجویان پرستاری را  به عنوان یکی از اقشار مهم و تاثیرگذار جامعه افزایش داد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، خودکارآمدی، دانشجویان پرستاری
 • ندا رشیدی، مهدی رعدآبادی، الهام رمضان پور* صفحات 41-47
  مقدمه

  صلاحیت بالینی یکی از عوامل مهم در حفظ استانداردهای مراقبت، شناسایی نیازهای آموزشی، سطح دانش و پیشرفت حرفه ایی تکنولوژیست های جراحی می باشد.  با توجه به پیشرفت تکنولوژی های جراحی لزوم افزایش صلاحیت بالینی تکنولوژی های اتاق عمل به چشم می خورد. هدف از این مطالعه بررسی صلاحیت بالینی تکنولوژیست های جراحی در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تحلیلی صلاحیت بالینی 97 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر ساری و قائم شهر که زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند، بررسی شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو بخش مشخصات دموگرافیکی و پرسشنامه صلاحیت بالینی عرب خزایی و همکاران (1397) در 45 سوال و 6 بعد بود. استفاده برای سنجش صلاحیت بالینی، پرسشنامه ای محقق ساخته توسط عرب خزایی  و همکاران بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 22 و بر اساس آماره های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.

  یافته ها

  تکنولوژیست های اتاق عمل سطح صلاحیت خود را با میانگین نمره کلی 39/0±99/2 متوسط گزارش کردند. بالاترین و پایین ترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به ارزیابی تشخیص و مراقبت از بیمار جراحی (55/0±48/3) و عملکرد اخلاقی قانونی (32/0±95/1) بود. ارتباط معنی داری بین نوع استخدام و جنسیت با صلاحیت بالینی تکنولوژیست های جراحی مشاهده شد(05/0>P).

  نتیجه گیری

  سطح صلاحیت بالینی تکنولوژیست های جراحی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح متوسط قرار داشت. لزوم برنامه ریزی جهت انجام تحقیقات و به کار بردن نتایج آن در بالین و پرورش روحیه تحقیق و تفحص در تکنولوژیست ها و همچنین ارائه آموزش های مداوم توصیه می شود. علاوه بر این به نظر می رسد آگاهی دست اندرکاران آموزش دانشگاه های علوم پزشکی از سطح صلاحیت بالینی افراد شاغل در مراکز آموزشی، درمانی اطلاعات ارزشمندی برای طراحی برنامه های آموزش اثر بخش و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت بالینی، تکنولوژیست های جراحی، اتاق عمل
 • محمد مهری، هلیا بینائیان، غلامرضا شریف زاده* صفحات 48-56
  مقدمه

  درگیری شغلی بر نگرش و رفتار حرفه ای پرستاران تاثیرداشته و باعث افزایش بازده کاری می شود. از آنجایی که هوش معنوی و فرهنگی نیز بر رفتار فرد موثر می باشد، این مطالعه با هدف تعیین بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرهنگی با درگیری شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی همبستگی 200 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند در سال 1397 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی درگیری شغلی کانونگو و پرسشنامه ی هوش معنوی کینگ و پرسشنامه ی استاندارد و بومی شده هوش فرهنگی  استفاده شد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 22 استفاده شد.

  یافته ها:

  نتایج نشان داد بین هوش معنوی (02/0=p، 16/0=r) و هوش فرهنگی (004/0=p، 20/0=r) با درگیری شغلی همبستگی مثبت، ضعیف و معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش معنوی در بعد تولید معنای شخصی (01/0=p، 17/0=r) و هوش فرهنگی در ابعاد انگیزشی (001/0=p،  24/0=r) و شناختی (001/0=,p 24/0=r) با درگیری شغلی همبستگی مثبت، ضعیف و معناداری وجود دارد، اما درگیری شغلی با ابعاد تفکر وجودی انتقادی، آگاهی متعالی و بسط حالت روحی از هوش معنوی و ابعاد راهبردی و دانش از هوش فرهنگی همبستگی معناداری نداشت (05/0> p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط درگیری شغلی با هوش معنوی و فرهنگی پرستاران و با توجه به اکتسابی بودن هوش معنوی و هوش فرهنگی پیشنهاد می گردد که مدیران سازمان موانع کسب هوش معنوی و هوش فرهنگی را شناسایی و از بین برداشته و شرایط را برای رشد آنها فراهم کنند و با برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط در این زمینه و با آموزش راه های عملی تقویت هوش معنوی و هوش فرهنگی، به قابلیت های کارکنان افزوده و در جهت ارتقای درگیری شغلی و عملکرد آنان گام بردارند.

  کلیدواژگان: پرستار، درگیری شغلی، هوش فرهنگی، هوش معنوی
 • زهرا فرج زاده، حلیمه حسنی* صفحات 57-63
  مقدمه

  مهارت های مدیریتی مدیران، عملکرد کارکنان را در راستای اهداف سازمان هدایت و ارتقاء می بخشد. مدیران پرستاری نقش مهمی در افزایش توانمندسازی، بهره وری، انگیزه کاری، رضایت شغلی و کاهش فشار شغلی پرستاران دارند. این مطالعه باهدف بررسی عملکرد مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند در سال 97-1396 انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های امام رضا (ع) و ولیعصر (عج) شهر بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، 140 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل فرم مشخصات دموگرافیک (جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، وضعیت استخدامی) و پرسشنامه عملکرد مدیران توسط پرستاران تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و آمار های توصیفی تحلیل شدند.

  یافته ها:

  حدود نیمی از پرستاران سطح عملکرد سرپرستاران و مترون ها را در کل و حیطه های آن مطلوب و سطح عملکرد سوپروایزرین را متوسط ارزیابی کردند. همچنین نتایج نشان داد که سرپرستاران و سوپروایزرین در حیطه ارزشیابی عملکرد بیشترین نمره (به ترتیب 34/4±78/18 و 85/4±21/15) و هدایت و رهبری کمترین نمره (به ترتیب 47/5±76/17 و 85/4±58/13) را کسب کردند. در بررسی عملکرد مترون از دیدگاه پرستاران، حیطه برنامه ریزی بیشترین نمره (48/4±26/19) و هدایت و رهبری کمترین نمره (23/5±13/18) را به خود اختصاص داده بود.

  نتیجه گیری:

  از دیدگاه بیشتر پرستاران موردمطالعه، سطح عملکرد سرپرستاران و مترون ها مطلوب و سطح عملکرد سوپروایزرین متوسط بود و مدیران پرستاری در حیطه هدایت و رهبری کمترین نمره را کسب کردند. با توجه به اینکه مدیران پرستاری به عنوان رهبرانی آموزش دیده جهت بهسازی و توانمندسازی پرستاران نقش مهمی را ایفا می کنند، پیشنهاد می گردد جهت بهبود عملکرد آنان به خصوص در حیطه هدایت و رهبری با برگزاری کارگاه های آموزشی گامی موثر در جهت ارتقای صلاحیت های مدیریتی آن ها برداشت.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد پرستاران، مدیران، پرستار، بیمارستان
|
 • Mahdieh Abdolahi, Asma Abdollahyar, Mohammadmahdi Doustmohamadi* Pages 1-7
  Introduction

  Fatigue and decreased ability to perform daily activities are the most common complications of heart failure. Applying the Roy Adaptation Model for these cases requires careful consideration and implementation of a care plan according to this model. The aim of this study was to determine the effect of care plan based on Roy adaptation model on fatigue and daily activities in patients with heart failure.

  Methodes

  The present study was an experimental study carried out in 2018 on 60 patients with heart failure in Shafa and Afzalipour Educational Hospitals in Kerman. Samples were simple [S1] randomly selected and assigned to two groups of control and test. Intervention was performed in 6 training sessions including two sessions of group training and four sessions of face to face training for each patient based on the "Roy" adaptation model. Fatigue level was calculated based on piper fatigue scale and daily activities were calculated by Barthle scale. Data were analyzed by SPSS 20 software using descriptive statistics including mean and standard deviation and analytical tests including Pearson correlation coefficient, chi square, independent t-test, paired t-test, ANOVA and Tukey at the significance level of 0.05.

  Results

  Findings of the study showed that there was a statistically significant difference between the two groups in the amount of fatigue and the level of daily activities after intervention (P ≤ 0.05). The results showed that in the experimental group the mean and standard deviation of fatigue were significantly decreased before intervention (6.2 ± 2.2) compared to after intervention (3.5 ± 1.7) (p = 0.001). Also in the experimental group the mean daily and standard deviation of daily activities before intervention (45.3 ± 11.2) was significantly increased than after intervention (62.2 ± 12.8) (p = 0.001).

  Conclusion

  Using a program designed in the care program based on Roy Adaptation Model to reduce fatigue and increase the ability to perform daily activities of heart failure patients is suggested as a low cost, non-invasive and effective method of providing nursing care.

  Keywords: Heart failure, Roy adaptation model, Fatigue, Activities of daily living
 • Maasoumeh Barkhordari, Sharifabad*, Hamidreza Nadian, Sadeh, Maryam Sedaghati Kesbakhi Pages 8-17
  Introduction

  Nurses' caring behavior is one of the factors of patient satisfaction. Empathy, on the other hand, is an essential component of the quality of health care. Caring behavior and empathy can be influenced by spiritual intelligence. The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence with caring behavior and empathy for nurses.

  Methods

  This is a descriptive correlational study conducted in 2019. The target population was nurses working in educational hospitals of Kashan that 185 were selected by stratified random sampling. Data were collected using Questionnaires of King's Spiritual Intelligence, Wolf's Caring Behavior and Jefferson's Empathy. The validity and reliability of the instruments have been determined in previous studies. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency distribution) and inferential (Pearson correlation test) by SPSS 16 software.

  Results

  The mean spiritual intelligence of nurses was in the moderate range (97.35 26 26.12). The mean of nurses 'empathy (98.37±18 18.30) and nurses' caring behavior (198.5±41 41.60) were above average and acceptable. There was no statistically significant relationship between spiritual intelligence and caring behavior (P = 0.5), and also spiritual intelligence and empathy level (P = 0.621). However, the correlation matrix indicated a significant relationship between some of the components.

  Conclusions

  There was no relationship between spiritual intelligence with empathy and caring behavior of nurses, but by reinforcing some components of spiritual intelligence such as expanding consciousness and transcendent awareness, it can enhance nursing caring behavior and ultimately improve patient care.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Caring Behavior, Empathy, Nursing
 • Haniye Kharazi Nutash*, Ali Khademi, Jalil Babapour, Marzieh Alivandi Vafa Pages 18-25
  Introduction

  Pathologic worry is one of the most important stressor factors affecting the symptoms of migraine headaches among nurses. Cognitive-behavioral therapy is one of the psychological treatments whose feasibility and application in improving the symptoms of the disease have recently attracted the attention of the researchers. Therefore, this study aimed to determine the effect of cognitive-behavioral therapy on migraine headache symptoms and pathologic worry among female nurses.

  Methods

  This research was a quasi-experimental (pre-test - post-test with the control group). The statistical population of this study included all female migraine nurses in Tabriz in the year of 2019 that 30 patients who received the diagnosis of disease based on ICHD-3 criteria and received higher than the standard deviation in the migraine headache symptom questionnaire were selected using purposeful sampling. They were randomly assigned to experimental and control groups (15 individuals in each group). The groups completed the survey of Najjarian Migraine Headache Symptoms (1997) and Penn State Worry Meyer et al. (1990) as a pre-test and post-test. Cognitive-behavioral group therapy was applied to the experimental group during eight sessions of 60 minutes (weekly two courses for four weeks), and the control group did not receive the intervention. Data were analyzed using multivariate and univariable covariance analysis in SPSS.23 software.

  Results

  The results of covariance analysis showed that cognitive-behavioral therapy has a significant effect on reducing migraine headache symptoms and pathologic worry in nurses (P = 0.001).

  Conclusions

  Considering that cognitive-behavioral therapy is effective in relieving the symptoms of migraine headaches and reducing the pathological worry of nurses with migraine headaches; therefore, the training of this therapeutic approach is suggested as an effective interventional method in the nursing population.

  Keywords: Migraine Headache, Pathological Worry, Cognitive-Behavioral Therapy, Nursing
 • Zahra Farajzadeh, Zahra Karimi Pages 26-33
  Introduction

  Effective communication between nursing managers with nurses plays an important role in improving the quality of nursing care. The aim of this study was to investigate the effective factors on the relationship between nursing managers and nurses from the viewpoints of nurses.

  Methods

  In this descriptive-analytical study among nurses working in Birjand's Vali-e-Asr Hospital who met the inclusion criteria, 100 patients were selected by random sampling and entered the study. Data collection tools included a demographic form and a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test and one-way ANOVA. Structural equation modeling was used to determine the effective relationship between nursing managers and nurses by human, organizational and communication factors.

  Results

  Human, organizational and communication factors are effective in explaining the effective relationship between nursing managers and nurses. Among the human factors components, the highest mean score related to the individual characteristics component and lowest mean was related to the social characteristics component. Also the mean score of organizational factors in the dimensions of organizational structure and organizational culture were[1] (3.58 ±0.64) and (3.42 ± 0.57) respectively and mean score of communication factors in communication channel dimensions and communication styles were (3.06 ± 0.60) and (3.39 ± 0.50) were obtained.

  Conclusion

  Effective factors in creating effective communication between nursing managers and nurses include human, organizational and ultimately communication factors. Therefore, holding workshops to familiarize and pay more attention to managers' effective communication is an effective step in improving communication interactions.

  Keywords: Nursing Managers, Nurses, Effective Communication
 • Farshid Shamsaei Pages 34-40
  Introduction

  Life satisfaction is one of the components of mental health that is influenced by many factors, including self-efficacy, which is very important for nursing students to study and study this concept. The purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy and life satisfaction in nursing students.
   

  Methods

   This study is a descriptive-analytical study that the research population includes all undergraduate nursing students studying in Hamadan University of Medical Sciences in 2018-2019. The sample consisted of 200 nursing students who were selected by available sampling method. Standard questionnaires, life satisfaction of Diner et al., And Sherrer et al. Self-efficacy were used for data collection. Data analysis was performed using spss16 software and statistical methods, including mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA and independent t-test.

  Methods

   This study is a descriptive-analytical study that the research population includes all undergraduate nursing students studying in Hamadan University of Medical Sciences in 2018-2019. The sample consisted of 200 nursing students who were selected by available sampling method. Standard questionnaires, life satisfaction of Diner et al., And Sherrer et al. Self-efficacy were used for data collection. Data analysis was performed using spss16 software and statistical methods, including mean and standard deviation, Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA and independent t-test.
    

  Results

  51/5% of female students, 82/9% were single, 53% were non-native and their mean age was 23 years. The results showed that the mean and standard deviation of students' life satisfaction was 15/09±4/29, which was higher than the average value, and the mean self-efficacy score was 56/82 ±6/67 that was at a moderate level.  There was also a significant positive correlation between self-efficacy and life satisfaction (p<0.001، r=0.4).
   
  Conclusion : Findings showed that self-efficacy was related to life satisfaction in nursing students. In other words, as self-efficacy increases, life satisfaction increases. Therefore, it is suggested that measures such as holding self-efficacy skills training workshops increase the level of life satisfaction among nursing students as one of the important and influential strata of society. One of the most important and influential segments of society has grown.

  Keywords: Life satisfaction, Self-regulation, Self-efficacy, Nursing students
 • Neda Rashidi, Mehdi Raadabadi, Elham Ramezanpour* Pages 41-47
  Introduction

  Clinical competence is one of the most important factors in maintaining standards of care, identifying educational needs, knowledge level and professional development of surgical technologists. Due to advances in surgical technology, there is a need to increase the clinical competence of operating room technologies. The aim of this study was to evaluate the clinical competence of surgical technologists in medical-educational hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Methods

  In this analytical study, the clinical competence of 97 operating room technologists of Sari and Ghaemshahr medical-educational hospitals supervised by Mazandaran University of Medical Sciences was investigated. Data were collected using two sections: demographic characteristics and Arab Khazaee et al. (1997) clinical competence questionnaire in 45 questions and 6 dimensions. A questionnaire designed by Arab Khazaee et al. was used to assess clinical competence. Data analysis was performed by SPSS software version 22 based on descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation and independent t-test and one-way ANOVA.

  Results

  Operating room technologists reported their level of competence as average with a mean overall score of 2.99 ± 0.39. The highest and the lowest mean and standard deviation were related to evaluation of diagnosis and care of surgical patient (3.0 ±48.55) and legal ethical functioning (1.0± 95.32), respectively. There was a significant relationship between type of employment and gender with clinical competence of surgical technologists (P <0.05).

  Conclusion

  The level of clinical competence of surgical technologists in the medical-educational centers of Mazandaran University of Medical Sciences was average. The need to plan for research and applying its results in clinical practice and fostering the spirit of research and inquiry in technologists is recommended as well as the provision of continuing education. In addition, it seems that awareness of medical university education practitioners about the level of clinical competence of those working in medical-educational centers provides valuable information for designing effective education programs and ultimately, improving the quality of health-medical services.

  Keywords: Competence, Clinical Competence, Surgical Technologists, Operating Room
 • Mohammad Mehri, Helia Binaeian, Gholamreza Sharif Zade*, Helia Binayian, Gholamreza Sharifzadeh Pages 48-56
  Introduction

  Job involvement affects nurses' professional attitude and behavior and increases their productivity. Since spiritual intelligence and cultural intelligence are conducive to one's behavior, this study aimed to investigate the relationship between spiritual and cultural intelligence and job involvement in nurses working in Birjand teaching hospitals.

  Methods

  In this descriptive correlational study, 200 nurses working in Birjand teaching hospitals were selected by convenience sampling method. Data were collected using Kanungo's Job Involvement Questionnaire, King's Spiritual Intelligence Questionnaire, and the standardized and localized Cultural Intelligence Questionnaire. The collected data were analyzed in SPSS 22 software.

  Results

  The results showed a positive, weak, and significant correlation between spiritual intelligence ( r = 0.16, p = 0.02) and cultural intelligence ( r = 0.20, p = 0.004). Moreover, there was a positive, weak, and significant correlation between job involvement and spiritual intelligence in its personal meaning production dimension (r = 0.17, p = 0.01) and cultural intelligence in its motivational ( r = 0.24, p = 0.001) and cognitive (r = 0.24 , p = 0.001) dimensions. However, job involvement was not associated significantly with the dimensions of critical existential thinking, transcendental awareness, and spiritual state development of spiritual intelligence, and strategic and knowledge dimensions of cultural intelligence (p > 0.05).

  Conclusion

  Given the results of the study and the relationship between occupational involvement and spiritual and cultural intelligence of nurses and considering the acquisitional nature of intellectual and cultural intelligence in nurses, it is suggested that organizational managers identify and eliminate the barriers to spiritual and cultural intelligence acquisition and pave the ground for the growth of these parameters. They can enhance staff capabilities and take steps to enhance their job engagement and performance by providing relevant educational classes in this regard and by training practical ways to enhance spiritual intelligence and cultural intelligence.

  Keywords: Nurse, Occupational Conflict, Cultural Intelligence, Spiritual Intelligence
 • Zahra Farajzadeh, Halimeh Hassani* Pages 57-63
  Introduction

  Managing managerial skills effectively guides and promotes employee performance in line with organizational goals. Nursing managers play an important role in enhancing nurses' empowerment, Efficiency, motivation, job satisfaction and job stress.
  this study was conducted to evaluate the performance of nursing managers from nurses' viewpoints in the hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2017.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 140 nurses working in Imam Reza and Vali- Asr hospitals of Birjand who had the criteria for the study were randomly selected via quota sampling method. The questionnaire consisted of demographic characteristics (gender, age, marital status, educational level, service record, employment status) and manager performance completed by nurses. Data were analyzed using SPSS 15 software and descriptive statistics.

  Results

  About half of the nurses assessed the performance of head nurses and matrons as desirable in general and its domains and evaluated the level of supervisors’ performance as average. The results also showed that head nurses and supervisors obtained the highest score in the performance evaluation (Respectively 18.78±4.34, 15.21±4.85) and lowest score in leadership and management (Respectively 17.76±5.47, 13.58±4.85). In assessing matrons’ performance from the viewpoint of nurses, the planning domain had the highest score (19.26±4.48) and leadership and management had the lowest score (18.13±5.23).

  Conclusion

  From the viewpoints of most of the nurses studied, the level of performance of head nurses and matrons was desirable and the level of performance of supervisors was moderate, and nursing managers received the lowest score in leadership and management. Given that nursing managers as educated leaders play a significant role in improving and empowering nurses, it is recommended to take effective steps by holding workshops for improving their performance especially in the domain of leadership and management.

  Keywords: Nurses Performance evaluation, Administrators, Nurse, Hospital