فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عایشه قلی زاده هشجین، فرزانه لطفی پور، سمیه حلاج نژادی* صفحات 325-345

  فرآورده های دارویی از لحاظ وجود میکروارگانیسم، به دو گروه دسته بندی میگردند: 1) فرآورده های استریل و 2) فرآورده های غیراستریل. اصطلاح استریل به فرآورده هایی اطلاق می شود که عاری از هرگونه میکروارگانیسم بوده و تولید آنها تحت شرایط آسپتیک صورت گیرد، اما تولید فرآورده های غیر استریل تحت شرایط آسپتیک ناست؛ بنابرین این فرآورده ها عاری از میکروارگانیسم نیستند؛ برای این دسته از فرآورده ها توسط نهادهای قانونی محدوده مجاز میکروبی تعریف شده است. آلودگی محصولات دارویی توسط میکروارگانیسم ها می تواند سبب تغییرات نامطلوب فیزیکی در فرم دارویی (تغییر در ظاهر، رنگ، بو، گرانروی)، کاهش اثرات درمانی، ایجاد بیماری و در نهایت سلب اعتماد مصرف کنندگان شود. وجود گزارش هایی مبنی بر حضور میکروارگانیسم های غیرمجاز در فرآورده های دارویی غیر استریل، منجر به توجهات و تحقیقات بیشتری در این زمینه گردیده است. در این مقاله روش های کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های دارویی غیر استریل براساس آخرین ویرایش فارماکوپه ایالات متحده (USP)، فصول ، و مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند به عنوان منبع موثقی برای محققان و شاغلان در صنعت داروسازی و آزمایشگاه های کنترل دارو، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، فرآورده های دارویی غیر استریل، فارماکوپه ی ایالات متحده
 • سمیه مرادی، محمد جواد نصیری، مسعود داداشی، داود دربان ساروخلیل* صفحات 346-354
  زمینه و اهداف

  اکوسیستم های آبی مهمترین منابع آبی برای مایکوباکتریوم های غیرسلی هستند که منجر به بیماریهای مختلف در انسان می شوند. به دلیل انکوباسیون طولانی مدت کشت مایکوباکتریوم ها از منابع آبی، میکروارگانیسم های سریع الرشد و آلودگیهای محیطی معمولا از رشد مایکوباکتریوم ها جلوگیری می کنند.  در این مطالعه با مقایسه روش های مختلف، روشی که جداسازی مایکوباکتریوم های غیرسلی از منایع آبی را افزایش می دهد را توضیح داده ایم.

  مواد و روش کار

  در مجموع تعداد 35 نمونه از منابع آبی مانند شیر آب و سایر تجهیزات پزشکی مانند مانومتر، دستگاه دیالیز، نبولایزر، ونتیلاتور و یونیت های دندانپزشکی جمع آوری شد. پس از جمع آوری هر نمونه در فالکون 50 میلی لیتری، جهت کشت بر روی محیط لون اشتاین جانسون سریعا به آزمایشگاه انتقال داده شد. برای جداسازی بهتر مایکوباکتریوم های غیر سلی، غلظت های مختلف سود، سدیم دودسیل سولفات، ستیل پیریدینیوم کلراید، اسید اگزالیک و سیکلوهگزیمید مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  محلول سود 3%، اسید اگزالیک 5% و SDS 3% به طور کامل باکتریهای آلوده کننده را حذف کرد و دارای کمترین میزان تاثیر مهاری بر روی مایکوباکتریوم ها بود. غلظت 1 الی 3/0 گرم از سیکلوهگزیمید، بهترین اثر مهاری را بر روی رشد قارچها داشت.

  نتیجه گیری

  محیط کشت با غلظت 1-3/0 گرم از سیکلوهگزیمید و تیمار با سود 3%، اسید اگزالیک 5% و SDS 3% می تواند جداسازی و کشت مایکوباکتریوم های غیر سلی از منابع آبی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم های غیر سلی، منابع آبی بیمارستان، ایران، روشهای جداسازی
 • راضیه رنجبر، محمد رعایایی اردکانی*، مهدی مهرابی کوشکی، ایرج ایرج کاظمی نژاد صفحات 355-373
  زمینه و اهداف

  غلات به واسطه داشتن میزان زیادی کربوهیدرات و رطوبت کافی محیط مناسبی برای رشد قارچ های توکسین زا هستند. با توجه به سرطان زایی و جهش زا بودن مایکوتوکسین ها، جلوگیری از ورود آنها به زنجیره غذایی امری ضروری است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان و نوع آلودگی غلات وارداتی و برنج تولیدی استان خوزستان انجام شد.

  مواد و روش کار

  50 نمونه برنج تولید خوزستان در آبان ماه 94 به صورت دردسترس از شالیکاران جمع آوری شد. شناسایی آسپرژیلوس ها براساس معیارهای تشخیصی و نیز روش PCR، انجام شد. در ادامه میزان و نوع آفلاتوکسین نمونه های برنج و مایکوتوکسین های نمونه های غلات وارداتی (زمستان 94 تا پاییز 95) به روشHPLC مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  براساس آزمون one sample t-test و مقایسه میانگین مایکوتوکسین های آلوده کننده غلات در فصل های مختلف با حد استاندارد ملی، میزان مایکوتوکسین ها در جو و گندم درحد استاندارد بود، اما 4/8% نمونه ذرت، آلودگی بیش از حدمجاز (ppb5) بهAFB1 نشان دادند. بررسی آفلاتوکسین ها در برنج نیز حاکی از آلودگی در حد مجاز 16 نمونه به آفلاتوکسین B1 بود. آسپرژیلوس فلاووس با حضور 1/42 درصدی، آلاینده اصلی و گونه غالب (%1/42) جدا شده از برنج بود.

  نتیجه گیری

  آسپرژیلوس فلاووس مهم ترین عامل تولید کننده آفلاتوکسین B1 در برنج های داخلی است. بررسی غلات وارداتی نیز آمار بالایی از رشد قارچ ها و تولید متابولیت های ثانویه را نشان داد که احتمالا به خاطر مناسب نبودن شرایط نگهداری، دما و رطوبت بالا باشد. از این رو پیشنهاد می گردد ابزارهای نظارتی درکنترل مراحل فرآوری و ذخیره سازی برنج و غلات تقویت شود.

  کلیدواژگان: مایکوتوکسین، HPLC، سرطان زایی، آسپرژیلوس، غلات
 • مهتاب قربان موحد*، غلامحسین ابراهیمی پور، عبدالرزاق مرزبان صفحات 374-379
 • نادیا بنی اسدی، اشرف کریمی نیک*، سید محمد رضا خوشرو صفحات 380-391
  زمینه و هدف

  کاربرد نانوذرات در حذف باکتری های بیماری زا ، از اهمیت خاصی برخوردار است . استفاده از این مواد می تواند برای کنترل باکتری های ناشی از غذا نیز ، انتخاب مناسبی باشد . هدف از پژوهش حاضر، سنتز نانوذرات اکسید منیزیم و بررسی اثر ضد باکتریایی آن بر چند باکتری عامل مسمومیت غذایی بوده است.

  مواد و روش ها

  نانوذرات اکسید منیزیم به روش رسوب گیری شیمیایی سنتز شد. جهت کیفیت و ریخت شناسی نمونه ها از روش های XRD وSEM  استفاده شد. تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات حاصله بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و باسیلوس سرئوس به روش انتشار چاهک انجام شد و همچنین تاثیر غلظت های متفاوت نانوذرات با چند آنتی بیوتیک مقایسه گردید.

  یافته ها

  باکتری ها دارای مقاومت آنتی بیوتیکی گسترده ای بوده ولیکن نانوذرات بر هر سه باکتری موثر بوده و حداقل غلظت ممانعت از رشد نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس ، سالمونلا انتریکا و باسیلوس سرئوس به ترتیب 075/0، 25/1 و 5 و حداقل غلظت کشندگی  به ترتیب15/0 ، 5/2 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  نانوذرات MgO اثرات ضد باکتری های قابل توجهی را نسبت به باکتری های عامل مسمومیت غذایی نشان داده که می تواند به عنوان یک عامل ضد باکتریایی به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید منیزیم، باکتری های عامل مسمومیت غذایی، خواص ضدباکتریایی
 • احمد نصرالله زاده، مرتضی خمیری*، ماندانا محمودی، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی صفحات 392-405
  سابقه و هدف

  امروزه علی رغم بهبود ایمنی مواد غذایی، نزدیک به یک چهارم جمعیت در معرض خطر ابتلا به بیماری های ناشی از مواد غذایی می باشند. بنابراین استفاده از لاکتیک اسید باکتری ها به دلیل تولید مواد ضد میکروب طبیعی پیشنهاد می شود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، ابتدا جدایه های لاکتیکی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس به منظور ارزیابی خاصیت ضد میکروبی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت (CFSM) از روش میکرودایلوشن استفاده گردید.

  یافته ها

  توالی یابی محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز  نشان داد که گونه های شناسایی شده مربوط به جنس های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس بودند. نتایج  حاصل از ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت بر رشد باکتری های بیماریزا گرم مثبت نشان داد که همه جدایه ها قابلیت جلوگیری از رشد این دو پاتوژن را داشتند و درصد بازدارندگی آن ها از 38/21 -14/86 درصد متغیر بود. نتایج اثرات بازدارندگی جدایه های لاکتیکی بر رشد دو باکتری گرم منفی  اشریشیا کلای و سالمونلا انتریکا نیز نشان داد که میزان بازدارندگی جدایه های مورد بررسی به ترتیب از 93/36-42/2 درصد و 97/31-14/1 درصد متغیر بود. مقایسه میزان بازدارندگی جدایه های لاکتیکی بر روی باکتری های بیماری زا نشان داد که میزان بازدارندگی تمام جدایه های لاکتیکی مورد بررسی بر روی باکتری های گرم مثبت به شکل معنی داری (P<0.05) بیشتر از تاثیر آن ها بر روی باکتری های گرم منفی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از جدایه های لاکتیکی لبنی بومی و متابولیت های بدست آمده از آن ها می توان به عنوان نگهدارنده زیستی و یا در ترکیب با نگهدارند های سنتزی در صنعت غذا و دارو استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ضد میکروبی، باکتری های اسید لاکتیک، نگهدارنده های طبیعی
 • محدثه زینعلی، اشرف سادات حاتمیان زارمی*، محدثه لاری پور صفحات 406-424
  زمینه و اهداف

  قارچ شیزوفیلوم کومینه از جمله قارچ های دارویی - غذایی مهم در دنیاست که به دلیل دارا بودن ترکیبات مهمی نظیر پلی ساکارید های خارج سلولی و داخل سلولی مصرف زیادی در صنعت و پزشکی دارد. ازجمله پلی ساکارید های مهم این قارچ کمپلکس کیتین-گلوکان (CGC) است. هدف  از  این پژوهش بررسی رشد قارچ شیزوفیلوم کومینه بومی جداسازی شده از جنگل های شمال ایران و بهینه سازی تولید CGC آن در کشت غوطه ور است.

  مواد و روش ها

  مطالعات سینتیک رشد قارچ شیزوفیلوم کومینه بومی ایران و تولید CGC انجام و منحنی رشد رسم شد. به منظور افزایش میزان تولید CGC بهینه سازی محیط کشت با بررسی متغیر های مستقل pH ، درصد مایه  تلقیح و درصد هوادهی با روش سطح پاسخ انجام شد.

  یافته ها

  بررسی نتایج نشان داد، ضریب   ویژه   رشد قارچ شیزوفیلوم کومینه بومی ایران (max µ) برابر با 1-day0/991 می باشد. همچنین روز دهم به عنوان بهترین زمان رشد و تولید در محیط کشت غوطه ور انتخاب شد. در شرایط بهینه، pH اولیه 8/92، درصد مایه  تلقیح 9/ 99 و درصد هوادهی150 بود. پس  از 10 روز مقدار وزن خشک سلولی  g/L 13/05 و مقدار کمپلکس کیتین-گلوکان تولیدی به  g/L 2/9 رسید.   

  نتیجه گیری

  بررسی پارامترهای سینتیکی رشد و تولید نشان داد، تطابق داده های تجربی با مدل رشد لجستیک با 0/9665=R2 و مدل لودکینگ-پایرت برای تولید با 0/9439=R2 همخوانی خوبی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد pH  اولیه اثر معنی داری بر   رشد این  قارچ دارد.

  کلیدواژگان: شیزوفیلوم کومینه، کمپلکس کیتین-گلوکان، بهینه سازی، کشت غوطه ور
|
 • Aiesheh Gholizadeh Hashjin, Farzaneh Lotfipour, Somayeh Hallaj Nezhadi* Pages 325-345

  Pharmaceutical products are classified into two groups according to the microbiological point of view: 1) sterile products and 2) non-sterile products. The sterilized term refers to the products that are free of any microorganisms, their production were done under aseptic conditions, but the production of non-sterile products were not under aseptic conditions; therefore, they are not free from microorganisms; for this type of products legal authorities defined microbial limit ranges. The contamination of medicinal products by microorganisms can lead to adverse changes such as: change in physical attribute (appearance, color, smell, and viscosity), reduction of therapeutic effects, development of disease and ultimately the loss of consumer reliance. There have been reports about presence of unauthorized microorganisms in non-sterile medicinal products, which has led to more research and attention in this regard. In this paper, the methods for controlling the microbial quality of non-sterile drug products have been reviewed based on the latest version of United States’ Pharmacopoeia, including , , and general chapters that can be used as a reliable source for researchers in the pharmacy industry and drug control labs.

  Keywords: Quality control, Non-sterile drug products, United States’ Pharmacopoeia
 • Somayeh Moradi, Mohammad Javad Nasiri, Masoud Dadashi, Davood Darban Sarokhalil* Pages 346-354
  Background

  Aquatic ecosystems are an important source of nontuberculous mycobacteria (NTM) that can cause different diseases in human. Since culture of mycobacteria needs long-term incubation, fast-growing microorganisms and contaminants in the environment usually prevents the isolation of mycobacteria. Here, we compare different treatment protocols and describe a method that increases the recovery and improve the culturability of NTM from aqueous samples.

  Materials and methods

  A total of 35 samples from the water sources like tap water, and medical devices such as manometer, dialysis devices, nebulizers, ventilator and dental units were collected. Containers containing 50 mL of the sample were immediately transferred for culture on Lowenstein-Jensen medium to the laboratory and examined. For better isolation of NTM, different concentrations of NaOH, sodium dodecyl sulphate (SDS), cetylpyridinium chlorid (CPC), oxalic acid and cyclohexamide in culture media were examined.

  Results

  Culture media with 1% solution of NaOH, 3% SDS and 5% oxalic acid was completely effective to eliminate the contaminants and it also showed the lowest inhibitory effect on mycobacteria. The concentrations between 0.3 gr to 1 gr of cyclohexamide had the best inhibitory effect on growth of fungi.

  Conclusion

  Culture media with NaOH 1%, SDS 3%, 5% of oxalic acid and 0.3-1 gr cyclohexamide can increase the recovery and improve the culturability of NTM from aqueous samples.

  Keywords: Nontuberculous mycobacteria, hospital water sources, Isolation protocols
 • Razie Ranjbar, Mohammad Roayaei Ardakani*, Mehdi Mehrabi Kushki, Iraj Kazeminezhad Pages 355-373
  Background

  Due to their high amount of carbohydrate and enough moisture, cereals are a good environment for the growth of toxigenic fungi. Because of the carcinogenicity and mutagenicity of mycotoxins, preventing them from entering the food chain is essential. Therefore, the present study was conducted to determine the amount and type of contaminated imported cereals and rice produced in Khuzestan province

  Materials & Methods

  In October and November 2015, a total of 50 random samples of rice was collected from paddy fields. Aspergillus were identified based on available diagnostic criteria and PCR. The amount and type of aflatoxin in rice samples and mycotoxins in imported cereals (winter 2015 to autumn 2016) were evaluated by HPLC

  Result

  Based on one sample t-test and comparing the mean of mycotoxins contaminating cereals in different seasons with national maximum standard, the amount of mycotoxins in barley and wheat were within the standard range but %8.4 of corn was higher than the permitted level (ppb5). Analysis of aflatoxins in rice also showed that 16 samples were contaminated with aflatoxin B1.  Aspergillus flavus was the major pollutant (%42.1) isolated from rice.
   

  Conclusion

  Aspergillus flavus is the major producer of aflatoxin B1 in domestic rice. Examination of imported cereals also showed high rates of fungal growth and production of secondary metabolites, possibly due to inadequate storage conditions, high temperature and humidity.   Therefore, it is recommended to strengthen the monitoring tools in the processing and storage of rice and cereals.

  Keywords: Mycotoxin, HPLC, Carcinogenic, Aspergillus, Cereals
 • Mahtab Ghorbanmovahed*, Gholamhossein Ebrahimipour, Abdolrazagh Marzban Pages 374-379
  Background

   Asparaginases are known to be the cornerstone for the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) and are used for treatment in all pediatric regimens as well as in the majority of adult treatment protocols. Clinical hypersensitivity reactions against commercially available asparaginase have resulted in the failure in the treatment of ALL in more than 60% of cases. Thus, it is required to search for serologically different asparaginases from new organisms for patients exhibiting sensitivity to one formulation of asparaginase.

   Materials & Methods

     The experiments were conducted in 250 mL flasks containing 100 mL of M9 broth medium and incubated at 35˚C for 48 h with shaking 100 rpm. The bacterium produced an extracellular asparaginase enzyme in which a heavy metal-rich medium was influenced—considering that this idea, enzyme activity was marked at the presence of metal salts such as FeCl3, ZnCl2, CoCl2, MgCl2, CaCl2, CuSO4, KCl and NaCl with the different concentrations as 0-3% W/V.

  Results

     In this research, we isolated a bacterium that belonged to staphylococcus species named strain MGM1 and deposited to NCBI by accession number of KT361190. The results showed that Na+, Fe2+, and K+ were inducted to enzyme production, and Zn2+ had no effects, while Cu2+, Ca2+, and Mg2+ inhibited enzyme activity when their concentrations increased up to 1%. 

  Conclusion

  This study aimed to investigate the effects of different ions on the activity of the enzyme in the blood and fluid of the body. Such compounds are vital elements in the blood, and therefore, their effect on the enzyme is very important, So This experiment suggests that asparaginase could be affected by the metals.

  Keywords: Heavy metal, inhibitory effect, stimulatory effect, L-asparaginase, Staphylococcus
 • Nadia Baniasadi, Ashraf Kariminik*, Sayed Mohamad Reza Khoshroo Pages 380-391
  Background

  Application of nanoparticles in the removal of pathogenic bacteria is very important. The use of these materials can be appropriate for controlling pathogens and food-borne diseases. The purpose of this study was to synthesize magnesium oxide nanoparticles and investigate its antibacterial effect on several bacteria causing food poisoning.

  Materials and Methods

  Oxide magnesium nanoparticles are synthesized by chemical deposition method. In order to control the quality and morphology of samples, XRD and SEM methods were used. The effect of different concentrations of nanoparticles on Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Bacillus cereus was evaluated by Agar well diffusion technique and the antibiotic resistance patterns of the bacteria used were also examined.

  Results

  MgO nanoparticles had an extensive antibiotic resistance but were effective on all bacteria and the minimum inhibitory concentration of growth on Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Bacillus cereus was 0.75, 1.25, and 5 mg/mL and the minimum bactericidal concentration of them were determined to be 0.15, 2.5 and 10 mg/mL, respectively.

  Conclusion

  MgO nanoparticles exhibited remarkable antibacterial activity against food poisoning causing bacteria and can be used as an antibacterial agent more effectively.

  Keywords: Magnesium oxide Nanoparticles, Food poisoning, Antibacterial properties. Preservative
 • Ahmad Nasrollahzadeh, Morteza Khomeiri*, Mndana Mahmoudi, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi Pages 392-405
  Background

   Today, despite improved food safety, nearly a quarter of the population is at risk for foodborne diseases. Therefore, the use of lactic acid bacteria and their metabolites due to their potential health benefits, safety and production of natural antimicrobial compounds is an appropriate solution to reduce microbial spoilage of food.

   Materials & Methods

     In this research, lactic isolates were first identified by PCR method and Micro-dilution method was used to evaluate the antimicrobial activity of the Cell Free spent Medium (CFSM).

  Results

     The sequencing of PCR products showed that the species identified were Lactobacillus and Enterococcus species. The results of the evaluation of the antibacterial properties of the CFSM on the growth of Gram-positive bacteria showed that all isolates were able to prevent the growth of these pathogens and their inhibitory percentages varied from 86.81 to 38.81 percent. The results of inhibitory effects of lactic isolates on the growth of two gram-negative bacteria of Escherichia coli and Salmonella enterica also showed that the inhibitory levels of the isolates were varied from 2.43 to 36.43 percent and 14.1 to 31.97 percent, respectively. Comparison of the inhibitory effect of lactic isolates on pathogenic bacteria showed that the inhibitory effect of all lactic isolates on gram positive bacteria was significantly (P <0.05) more than their effect on gram negative bacteria.

  Conclusion

    The results of this study showed that native dairy lactic acid isolates and their metabolites can be used as biological preservatives or in combination with synthetic preservatives in the food and drug industry.

  Keywords: Antimicrobial, Lactic acid bacteria, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Natural preservatives
 • Mohaddeseh Zeynali, Ashrafalsadat Hatamian Zarmi*, Mohaddeseh Larypoor Pages 406-424
  Background

  Schizophyllum commune, is one of the important medicinal-fungi foods in the world. Due to its important constituents such as extracellular and intracellular polysaccharides, it is widely used in industry and medicine. One of the important polysaccharides of this fungus is chitin-glucan complex (CGC). The aim of this study was to investigate the growth of native fungus Schizophyllum commune isolated from northern forests of Iran and to optimize its CGC production in submerged cultivation.

  Materials and Methods

  Growth kinetics studies of native Schizophyllum commune fungi of Iran and CGC production were performed and growth curves were plotted. In order to increase CGC production, optimization of culture medium was done by investigating independent variables of pH, inoculum percentage and aeration percentage by response surface methodology.

  Results

  The results showed that the specific growth coefficient of Iranian native Schizophyllum commune (max µ) was 0.991-day. Tenth day was also selected as the best time for growth and production in the submerged medium. In optimum conditions, initial pH of 8.92, percentage of inoculum 9.99 and aeration percentage of 150 was obtained. After 10 days, the amount of dry cell weight was 13.05 g/L and the amount of chitin-glucan complex produced was 2.9 g/L.

  Conclusion

  Investigation of kinetic parameters of growth and production showed that the experimental data are in accordance with the logistic growth model with R2=0.9665 and the  Luedeking and Piret  model for production with R2 = 0.9439. The results also show that the initial pH has a significant effect on the growth of this fungus.

  Keywords: Schizophyllum commune, Chitin glucan complex, Optimization, Submerged Cultivation