فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشید دانش*، سمیه قویدل صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  گسترش چالش برانگیز و جهانی کروناویروس، موجب تولید علم قابل توجهی در این خصوص در پایگاه های استنادی معتبر بین المللی شده است. پژوهش حاضر با هدف پایش، رصد و ارزیابی کمی بروندادهای فوق طی 50 سال در قلمرو کروناویروس به مطالعه پرداخته است.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش علم‏سنجی با رویکرد تحلیلی انجام گردید.  تمامی انتشارات کروناویروس (5128 مدرک) که در پایگاهWOS  در بازه زمانی1970 تا 2019 نمایه شده‏اند، جامعه آماری این مقاله را شامل می‏شود. به منظور  تشخیص کلیدواژه های اصلی از سرعنوان های موضوعی پزشکی (MeSH) و جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها، نرم افزار Excel 2016 به کار رفت.

  یافته ها

  روند تولید علم جهانی کروناویروس در بازه های زمانی مختلف در نوسان بود. بیشترین میزان تولید علم در سال 2005 (349 مدرک) و بیشترین تعداد استناد (11385) مربوط به 2019 است. "Enjuanes L"، ایالات متحده، و "University of Hong Kong" پرتولیدترین دانشمند، کشور و سازمان در زمینه موضوعی کروناویروس در نیم قرن اخیر در جهان هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد بین OutBreakهای کروناویروس و میزان تولید علم جهانی این قلمرو رابطه مستقیمی وجود دارد. کیفیت تولیدات پژوهشگران این قلمرو از روش های علم سنجی، قابل تامل و خوداستنادی پژوهشگران بر اچ ایندکس آن ها تاثیر داشته است. آگاهی با نتایج مطالعات علم‏سنجی کروناویروس، برای پژوهشگران، سیاست گذاران و برنامه‏ریزان جهت شناسایی اهداف درمانی مناسب تر، اتخاذ تصمیم گیری بهتر و ارائه راه‏ حل‏های اثربخش‏تر در کوتاه‏ترین زمان ممکن، ضروری است.

  کلیدواژگان: کروناویروس، کروناویروس جدید، کووید-19، علم سنجی
 • فاطمه نافیان*، سیمین نافیان، بابک کمالی دوست آزاد صفحات 17-29

  برنامه جهانی نظارت بر تولید و توسعه واکسن ها، امکان دسترسی به انواع ایمن و کارآمد آن را باکیفیت تضمین شده فراهم می آورد. در این برنامه، چالش های مرتبط با فناوری های سنجش محصولات جدید بررسی می شود و درک جامع تری نیز از سود و زیان محصولات حال حاضر به دست می آید. در نظارت آزمایشگاهی، روابط حاکم بر ایمنی و سلامت ارزیابی و خواص محصول و توانمندی سنجش آنها بهبود داده می شود. سپس روش های بالینی آنالیز سود-زیان واکسن ها و استانداردسازی فرایند نظارتی طراحی می شود. هدف از دستورالعمل جهانی نظارت، تبدیل تلاش های فعلی آژانس های نظارتی به یک طرح اجرایی هماهنگ در حمایت از اهداف ایمن سازی جهانی است. در این مقاله، نقش دانش نظارت برای دسترسی مناسب تر به واکسن موثر تفسیر و شکاف های موجود در آن شناسایی بیان شده است. همچنین، چالش های پیاده سازی یک دستورالعمل واحد، بررسی و استراتژی رفع این نقایص مطرح می شود. هدف از ایجاد این دستورالعمل جهانی نیز اجرای اقدامات متحولانه توسط ناظران، دانشگاهیان و سایر ذینفعان است تا در حمایت از اهداف جهانی ایمن سازی واکسن ها، فرایندهای نظارتی هماهنگ داشته باشند.

  کلیدواژگان: نظارت بر واکسن، کیفیت واکسن، استانداردسازی واکسن، آزمایش های بالینی، ایمنی زیستی
 • منوچهر احمدی هدایتی*، دلنیا خانی صفحات 30-43
  سابقه و هدف

  سرطان از اولویت های سازمان بهداشت جهانی و چالشی جدی در مرگ نابهنگام انسان ها است. بررسی ریسک فاکتورهای اجتماعی و فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کارسینومای معده می تواند روشنگر دلایل شیوع بالای این نوع سرطان در شهر سنندج باشد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی به صورت توصیفی تحلیلی متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، شغل و عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه 50 بیمار مبتلا به گاستریت و 50 بیمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج از مهر ماه 1396 تا اسفند ماه 1397 بررسی شد. بیماری های گاستریت و سرطان معده بوسیله اندوسکوپی و پاتولوژی مشخص شدند. پس از ثبت نتایج هر بیمار در پرسش نامه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون های آماری خی دو  تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد شیوع کارسینومای معده با افزایش سن بیشتر می شود (0/000=P). از طرفی با افزایش سطح تحصیلات و ثبات شغلی شیوع سرطان معده کاهش می یابد تا آنجایی که شیوع سرطان معده در گروه بیماران بی سواد دارای بالاترین نرخ آماری بود  (0/000=P). نرخ شیوع کارسینومای معده در جامعه آماری این مطالعه در مردان 4 برابر زنان بود  (0/001=P). بیشترین جایگاه تومور در کاردیای معده و بیشترین درجه تومور G2 بود. شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در 48% بیماران مبتلا به سرطان معده و 46% بیماران مبتلا به گاستریت وجود داشت.

  نتیجه گیری

  ریسک فاکتورهای اجتماعی در میان افراد مبتلا به کارسینومای معده مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج الگوی مشابهی با استان های دارای شیوع بالای سرطان معده دارد.

  کلیدواژگان: کارسینومای معده، ریسک فاکتورها، ویژگی های هیستوپاتولوژی، هلیکوباکتر پیلوری، کردستان
 • حسن محمودی، نیره زارع فهیم، محمد یوسف علیخانی، لیلی شکوهی زاده* صفحات 44-54
  زمینه و اهداف

  اسینتوباکتربومانی یکی از عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی به خصوص در بخش مراقبت های ویژه است. ظهور سویه هایی با مقاومت چند دارویی اسینتوباکتربومانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. از جمله راه های مقابله با پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده از داروهای گیاهی و مشتقات آنها به جای آنتی بیوتیک ها و یا در ترکیب با آنها است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مهارکنندگی بربرین به عنوان یکی از مشتقات زرشک، بر ایزوله های بالینی اسینتوباکتربومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم است.

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه 70 ایزوله بالینی اسینتوباکتر بومانی جمع آوری و با روش های متداول میکروب شناسی تشخیص داده شدند. مقاومت ایزوله ها در برابر ایمی پنم و سیپروفلوکساسین به روش دیسک دیفیوژن و میکرو براث دایلوشن سنجیده شد. حداقل غلظت مهاری بربرین و نیز اثر ترکیبی آن با آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش میکرو براث دایلوشن بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بیش از 90 درصد ایزوله ها نسبت به سیپروفلوکساسین و ایمی پنم مقاوم بودند. میزان حداقل غلظت مهاری (MIC) ایمی پنم از 8 تا 28 وMIC  سیپروفلوکساسین از 4 تا 32 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. بربرین، MIC ایمی پنم و سیپروفلوکساسین را به طور میانگین صفر تا دو برابر و بین صفر تا 1 برابر به ترتیب کاهش داد.

  نتیجه گیری

  مقاومت سطح بالا به ایمی پنم و سیپروفلوکساسین در میان ایزوله های اسینتوباکتر بومانی موجب نگرانی است. بربرین به صورت ترکیب با ایمی پنم و سیپروفلوکساسین MIC را به میزان مناسبی کاهش می دهد که می توان از آن به عنوان ماده موثری جهت کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، سیپروفلوکساسین، ایمی پنم، بربرین
 • زینب قمی، فرزانه تفویضی*، وحید ناصح، ایمان اکبرزاده صفحات 55-69
  زمینه و اهداف

  فعالیت پمپ افلاکس norA یکی از مکانیسم های ایجاد مقاومت در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین است. در این مطالعه، اثر عصاره Artemisia ciniformis  در کاهش بیان ژن پمپ افلاکس norA، در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین بررسی شد.

  مواد و روش کار

  ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین، تحت تیمار با غلظت های مختلف عصاره  ciniformisA. قرار گرفتند. پس از استخراج RNA  و سنتز cDNA، بیان ژن افلاکس norA توسط Real Time PCR بررسی شد.

  یافته ها

  کاهش معنی داری در بیان ژن norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین در اثر تیمار با عصاره دیده شد. همچنین بیان متفاوتی از ژن norA در ایزوله های مختلف مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد عصاره  ciniformisA. به عنوان مهارکننده طبیعی، قادر به مهار و کاهش فعالیت پمپ افلاکسnorA  است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، سیپروفلوکساسین، پمپ افلاکس، norA، Artemisia ciniformis
 • سحر اسکندری، زهرا اعتمادی فر* صفحات 70-83
  زمینه و اهداف

  رنگدانه ملانین ساختار پیچیده آبگریز با بار منفی داشته و بطور طبیعی در باکتری ها برای محافظت در مقابل اشعه فرا بنفش، رادیکال های آزاد و تنش های محیطی تولید می شود. تولید رنگدانه در باکتری ها به دلیل رشد سریع، بازدهی بالاتر و استخراج راحت تر نسبت به سایر منابع زیستی دارای مزایای بیشتری است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری تولید کننده ملانین و مطالعه برخی ویژگی های زیستی این رنگدانه بوده است.

  مواد و روش ها

  نمونه خاک پارک دانشگاه اصفهان جمع آوری و در محیط کشت نوترینت آگار حاوی ال- تیروزین کشت و باکتری مولد هاله قهوه ای رنگ جداسازی و با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شد. رشد باکتری در محیط حاوی ال-تیروزین و تولید ملانین با روش اسپکتروفتومتری بترتیب در 600 و 400 نانومتر اندازه گیری شد. استخراج رنگدانه بوسیله افزایش اسیدیته مایع رویی کشت مایع انجام گرفت، و میزان ملانین تولید شده، خواص آنتی اکسیدانی (DPPH) و میزان خاصیت محافظتی آن در برابر نور (SPF) اندازه گیری شد.

  نتایج

  سودوموناس استوتزری سویه UIS2 با توانایی رشد در نوترینت آگار و تولید ملانین جداسازی و با شماره دسترسی MG519615 در بانک ژن NCBI ثبت شد. حداکثر تولید ملانین در این سویه 600 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. خاصیت آنتی اکسیدانتی ملانین استخراج شده در آزمایش DPPH  9/74 % و خاصیت محافظتی در برابر نور آفتاب (SPF) 05/49 واحد بر میلی لیتر بدست آمد.

  بحث

  رنگدانه ملانین سودوموناس جدا شده فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی در برابر تنش های ROS داشته و باSPF  بالا می تواند به عنوان کاندید مناسبی برای کاربردهای آرایشی، دارویی، و رفع آلودگی محیط زیست پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانت، SPF، رنگدانه ملانین، سودوموناس استوتزری
 • ندا چوبدار، چنگیز احمدی زاده* صفحات 84-100
  زمینه وهدف

  براساس سرشماری های صورت گرفته سرطان رحم و پستان شایع ترین نوع بیماری و عامل مرگ و میر درمیان زنان ایرانی به شمار می رود. مطالعات مختلف نشان داده است که پروبیوتیک ها نقش موثری در مقابله با سرطان دارند. هدف از مطالعه حاضر مطالعه تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8)  در سلول های سرطانی HeLa می باشد.

   مواد و روش ها

  در این مطالعه باکتری لاکتوباسیل برویس از مایع واژینال خانم های مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا جمع آوری شد و با کشت در محیط  MRS آگار جداسازی و تعیین هویت شدند. مهار تکثیر سلول های سرطانی HeLa توسط باکتری ها با استفاده از روش  MTT بررسی شد. همچنین با استفاده از روش DAPI آپوپتوز سلول های سرطانی با میکروسکوپ فلورسنت مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت میزان بیان ژن های کاسپاز وژن AKT با استفاده از روش Real time PCR سنجیده شد.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده حاکی از اثرمهاری لاکتوباسیلوس برویس برسلول های سرطانی HeLa بوده است و بیان ژن CASP3 و CASP8 در ساعت 12، 24 و 36 پس از تیمار با عصاره کشته شده باکتری افزایش معنی داری پیدا نموده است. 0/42= P value و  0/26= P value از طرفی افزایش معنی داری در بیان ژن AKT در این ساعت ها مشاهده نشده است (p>0.05).

  نتیجه گیری

  از باکتری های لاکتوباسیلوس برویس می توان جهت ایجاد یک راهکار نوین درمانی با تاثیر بالا، عوارض جانبی پایین، مصون از نظر بیولوژیکی دانست. از طرفی درمان جانبی و پیشگیری برعلیه سرطان مقرون به صرفه خواهد بود.

  کلیدواژگان: لاکتوباسیل برویس، کاسپاز، سرطان، سلول های HeLa
 • حسن مروتی، سید جواد سیدطبایی، مهرداد غلامزاد* صفحات 101-115
  زمینه و اهداف

  دشواری تشخیص عفونت با انگل توکسوپلاسما موجب شده این بیماری به‌عنوان چالشی در سلامت انسان مطرح باشد. از آنجا که پروتیین gra7 می‌تواند کاندیدای مناسبی برای تشخیص این بیماری در فاز حاد باشد، مطالعه حاضر با هدف تولید آن در سیستم باکتریایی و استفاده در روش تشخیص سریع مبتنی بر ایمونوکروماتوگرافی انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  پس از تکثیر انگل و استخراج DNA، ژن gra7 با کمک پرایمرهای اختصاصی PCR و در داخل وکتور بیانی pET-32a (+) کلون گردید. سپس پلاسمید مورد نظر به میزبان نهایی (E.coli Rosetta DE3) وارد و بیان شد. پروتیین از سلول باکتریایی لیز شده با ستون کروماتوگرافی رزینی Ni-NTA تخلیص شد. آنتی هیومن آنتی‌بادی متصل به نانوذرات طلا و خط تست و خط کنترل بروی به ترتیب لایه کونژگه و کاغذ نیتروسلولز پاشیده شد و سپس تمامی لایه های آماده شده بروی هم مونتاژ شد و تست نواری مونتاژ شده با استفاده از سرم بیماران و افراد سالم ارزیابی گردید.

  یافته‌ها

   نتایج الکتروفورز و وسترن بلاتینگ نشان‌دهنده بیان مناسب و استخراج موفقیت‌آمیز پروتیین gra7 در سیستم پروکاریوتی بود.حساسیت و اختصاصیت تست استریپ در این مطالعه به ترتیب 100 درصد و 96/7 درصد تعیین شد. مدت زمان پایداری کیت در دمای°C 37 نیز معادل 16 هفته محاسبه شد.

  نتیجه‌گیری

   انتخاب آنتی‌ژن مناسب براساس شاخصه‌های مهم سلولی و بالینی انگل همراه با بهره‌گیری از نتایج آزمون‌های قبلی منجر به ساخت و ارزیابی موفقیت‌آمیز تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز گردید.

  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، آنتی ژن GRA7، تست تشخیص سریع، نانوذرات طلا
|
 • Farshid Danesh*, Somayeh Ghavidel Pages 1-16
  Background

   Scientometrics studies are one of the most efficient methods of quantitative evaluation of the scientific outputs of valuable information and citation databases for understanding and observing the status of scientific publications in different subject areas. The main aim of this article was to study the 50 years of Coronavirus scientific publications in the world.

  Materials & Methods

    This applied research was carried out using scientometrics methods and an analytical approach. The statistical population of this article includes 5128 Coronavirus subject area documents indexed on the WoS from 1970 to 2019. The keywords were extracted from MeSH and analyzed using Excel 2016.

  Results

    Data analysis showed that the highest science production was in 2005, and the highest citation number was in 2019. “Enjuanes L.” is the most proliferated author, the United States, the most productive country, and the University of Hong Kong, the top organization in Coronavirus in the last half-century.

  Conclusion

    The results showed, there is a direct relationship between the Coronavirus outbreaks and the amount of Scientific Publications in this area in the World. The quality of the researchers' productions in this area can be deliberated by scientific methods and researchers' self-citation has affected their h-index. For health care researchers, policymakers, and planners, it is necessary to be aware of the results of scientific studies of strategic and vital research areas, such as Coronavirus, to identify more appropriate therapeutic goals, make better decisions, and provide more effective solutions in the shortest time.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, 2019-nCoV, Coronavirus Disease 2019, Scientometrics
 • Fatemeh Nafian*, Simin Nafian, Babak Kamali Doust Azad Pages 17-29

  The global regulatory plan for vaccines provides a unique opportunity to develop safe and effective ones with assured quality. Methods used by regulators address challenges of new products and technologies and also increase understanding of benefits and risks of existing products. First, the laboratory-based regulatory sciences evolve correlates of immunity and safety; or improve the product characterization and potency assays. Second, these sciences design clinical trial tools to analyze novel benefit-risk methodologies for vaccines, and standardize regulatory processes. The aim of the Global regulatory agenda is to transform current national efforts into a coordinated execution plan to support worldwide immunization goals. In the current article, it has been defined the role of regulatory science to improved access to effective vaccines, and identified gaps that could be addressed through that. Also, the challenges of implementing a regulatory agenda have been investigated, and proposed strategies to resolve these gaps. In this way, an appropriate agenda will enable regulators, academics and other stakeholders to work in a coordinated way to innovate in the regulatory processes in support of global immunization goals.

  Keywords: Vaccine regulation, Vaccine qualification, Vaccine standardization, Clinical trials, Biosafety
 • Manouchehr Ahmadi Hedayati*, Delniya Khani Pages 30-43
  Background

  Cancer is the priority of the World Health Organization (WHO) and a serious challenge in death of human untimely. Assessment of social and physiological risk factors in gastric carcinoma patients can reveal the reasons of high prevalence gastric carcinoma in Sanandaj city.

  Methods

  In a descriptive cross-sectional study, the variables of sex, age, education, occupation and active Helicobacter pylori infection were evaluated in two groups of 50 patients with gastritis and 50 patients with gastric carcinoma referred to Sanandaj hospitals during 2018-2019. After recording the results of each patient in the questionnaire, data were analyzed using SPSS 25 and Chi-square test.

  Results

  The results of this study showed that increasing of age, increased the prevalence of gastric carcinoma (P=0.000). On the other hand, the prevalence of gastric cancer decreased with increasing of the level of education and job stability, whereas the prevalence of gastric cancer in the illiterate group was the highest rate (P=0.000). The prevalence of gastric carcinoma in men was 4 times higher than women (P=0.001). G2 tumor was the highest prevalence amongst other tumor grades. The prevalence of H. pylori infection was 48% in patients with gastric carcinoma and 46% in patients with gastritis.

  Conclusion

  Prevalence of Social and physiological risk factors among patients with gastric carcinoma refer to Sanandaj hospitals is similar to societies with high prevalence.

  Keywords: Gastric carcinoma, Risk Factors, Histopathological characteristics, Helicobacter pylori, Kurdistan
 • Hassan Mahmoudi, Nayreh Zare Fahim, Mohammad Yousef Alikhani, Leili Shokoohizadeh* Pages 44-54
  Background

  Acinetobacter baumannii is one of the causes of nosocomial infections, especially in the intensive care unit. The emergence of multidrug-resistant strains of A. baumannii has caused many problems. One of the ways to handle the phenomenon of antibiotic resistance is the use of herbal medicines and their derivatives in place of or in combination with antibiotics. The aim of this study was to investigate the effect of inhibitory effects of berberine as a barberry derivative on clinical isolates of A. baumannii, resistant to ciprofloxacin and imipenem in Hamadan hospitals.

  Materials and Methods

  In this study, 70 clinical isolates of A. baumannii. were identified and diagnosed using conventional microbiology. Resistance of isolates was detected against imipenem and ciprofloxacin by disk diffusion and broth microdilution method. Minimum inhibitory concentration (MIC) of berberine as well as its combined effect with antibiotics were performed using broth microdilution method.

  Results

  The results of this study showed that more than 90% of isolates are resistant to ciprofloxacin and imipenem. Imipenem and ciprofloxacin MICs  were dtermined from 8 to 28  and 4 to 32 μg / mL, respectively. The berberine decreased the imipenem and ciprofloxacin MIC from zero to two fold and zero to one-fold, respectively

  Conclusion

  High level resistance to imipenem and ciprofloxacin among A.baumannii isolates is cause of concern. Berberin, in combination with imipenem and ciprofloxacin, reduces MIC to a proper level, which can be used as an effective agent to reduce antibiotic resistance in bacteria.

  Keywords: Acinetobacter baumannii, Ciprofloxacin, Imipenem, Berberine
 • Zeynab Ghomi, Farzaneh Tafvizi*, Vahid Naseh, Iman Akbarzadeh Pages 55-69
  Background

  Activity of norA efflux pump is one of the antibiotic resistance mechanisms in ciprofloxacin resistant Staphylococcus aureus. In this study, the effect of Artemisia ciniformis extract on reducing the expression of norA efflux pumps gene in ciprofloxacin-resistant Staphylococcus aureus isolates was studied.

  Materials and Methods

   Ciprofloxacin resistant S. aureus isolates, were treated by different concentration of A. ciniformis extract. After extracting RNA and synthesizing cDNA, norA efflux pump expression was evaluated by Real Time PCR. 

  Results

  There was significant decrease of norA efflux pump expression in ciprofloxacin-resistant S. aureus isolates treated by A. ciniformis extract (P<0.05). Also, a different expression of norA efflux pump gene was reported.

  Conclusion

   It seems A. ciniformis extract as a natural inhibitor, had potential for suppression of norA efflux pump activity.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Ciprofloxacin, norA, Efflux Pump, Artemisia ciniformis
 • Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar* Pages 70-83
  Background

  Melanin is a negative charge hydrophobic complex pigment. Melanin is produced naturally in bacteria to protect them against UV, free radicals and environmental stresses. Pigment production in bacteria has more advantages than other biosources due to its rapid growth, higher efficiency and easier extraction. The aim of this study was the isolation, biochemical and molecular identification the melanin pigment producing bacterium in the presence of l-tyrosine and the evaluation of the pigment biological properties.

  Methods

  The soil sample was collected from the University of Isfahan Park, and cultured in nutrient agar medium containing l-tyrosine. The colony with brown halo was isolated and identified using phenotypic and molecular methods. The bacterial growth and melanin production were evaluated by spectrophotometry at 600 and 400 nm, respectively. The melanin pigment was extracted by increasing the acidity of the broth culture supernatant. The melanin production yield, antioxidant activity and sun protection factor (SPF) of melanin were determined.

  Results

  Pseudomonas stutzeri strain UIS2 capable to grow in nutrient agar and melanin production, was isolated and registered in NCBI GenBank with accession no. MG519615. The maximum melanin production was obtained 600 mg l-1 by isolated strain. The antioxidant property of melanin in DPPH test was determined as 74.9% and its SPF was 49.05 U/mL.

  Conclusion

  The melanin pigment from the isolated Pseudomonas showed high SPF and high antioxidant activity against ROS stresses. So, it can be suggested as a suitable candidate for application in cosmetic, pharmaceutical, and environmental decontaminant.

  Keywords: Antioxidant, SPF, Melanin pigment, Pseudomonas stutzeri
 • Neda Chobdar, Changiz Ahmadizadeh* Pages 84-100
  Background and Aim

  Cervical and breast cancer are considered to be the most common cause of death among Iranian women. Various studies have shown that probiotics are effective fighting cancer. The aim of the present study was to investigate the effect of Lactobacillus brevis on apoptosis and casp (casp3, casp8) gene expression in HeLa cancer cells.

   Materials and Methods

  In this study, L. brevis bacteria were collected from the vaginal fluid of females referred to Alzahra Hospital and isolated and cultured in MRS agar medium. Inhibition of HeLa cancer cell proliferation by bacteria was evaluated by MTT assay. Apoptosis of cancer cells was measured by fluorescent microscopy using DAPI method. Finally, expression of Caspase and akt genes was measured by Real time PCR.

  Results

  The results indicated that L. brevis had the same effect on HeLa cancer cells (P=0.42, P=0.26). On the other hand, there was no significant increase in akt gene expression (p> 0.05).

  Conclusion

  Lactobacillus brevis bacteria can be considered biologically safe for the development of a novel, high-impact, low-throughput therapeutic strategy. On the other hand, side-by-side treatment and prevention against cancer will be cost-effective.

  Keywords: Lactobacillus brevis, Caspase, Cancer, HeLa cells
 • Hassan Morovati, Seyyed javad Seyyedtabaei, Mehrdad Gholamzad * Pages 101-115
  Background

  One of the most important complications of toxoplasmosis is its early diagnosis. It seems that GRA7 protein can be a good candidate for detection of the acute phase in Toxoplasmosis. Accordingly, the present study aimed to diagnose toxoplasmosis via a newly immunochromatographic test using recombinant antigen gra7.

  Methods

  The parasite was cultured in mice and then were used for DNA extraction. The gra7 gene was amplified by PCR and cloned into the pET-32a (+) plasmid. Thereafter, the recombinant vector was transferred into the Escherichia coli Rosetta strain and gra7 was detected via SDS-PAGE and western blotting. The bacterial lysate was used to purify the protein by Ni-NTA affinity chromatography .Anti-human gold conjugated antibody, test line and control line were injected to conjugate pad and nitrocellulose membrane, respectively, and all the layer were assembled. By using serum of patients and healthy individuals, manufactured kits were evaluated.

  Results

  Our results indicated that the selected gene was correctly cloned and the protein of interest was produced and purified. The test revealed sensitivity and specificity of 100 and 96.7 percent, respectively. The kit was also shown to be stable over 16 weeks in 37°C.

  Conclusion

  The choice of antigen based on cellular and clinical features of the parasite, as well as the use of previous outcomes yielded to develop a rapid diagnostic test for toxoplasmosis.

  Keywords: Toxoplasmosis, GRA7 antigen, RPD, Gold nanoparticles