فهرست مطالب

 • Volume:22 Issue: 2, Mar 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 22
|
 • س. امیر زاده مراد آبادی*، س. ضیایی، ح. مهرابی بشر آبادی، ا.کیخا صفحات 289-304

  با توجه به رشد جمعیت و کاهش ظرفیت های زیست محیطی طبیعت برای تولید مواد غذایی، امروزه دستیابی به امنیت غذایی بسیار دشوارتر از دهه های پیش است. برای رفع این بحران، توسعه کشاورزی پایدار در بهبود امنیت غذایی نقش بسزایی خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی اثرات فضایی پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در 30 استان ایران طی دوره زمانی2006 تا 2016 است. بدین منظور ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایدار کشاورزی (ICSA) و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه گردید. از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی استفاده شد و میزان اثر گذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در کنار سایر عوامل موثر، با استفاده از مدل خودرگرسیونی فضایی (SAR) با داده های پنلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرات سرریزهای فضایی پایداری کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی مثبت و معنی داری است: یک درصد افزایش در شاخص پایداری کشاورزی هر استان، باعث 0.043 درصد افزایش امنیت غذایی در همان استان به طور مستقیم می شود و یک درصد افزایش در شاخص پایداری کشاورزی در سایر استان ها ، باعث افزایش0.0131 درصد شاخص امنیت غذایی به طور غیر مستقیم می شود. از اینرو، با توجه یه تاثیر مثبت پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی لازم است متولیان،بخش کشاورزی با سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های تولید در استان های مختلف ایران اقدامات خود را به سمت افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است، پیش ببرند.

 • گ. م. آرمل نونوید* صفحات 305-316

  برای بهبود عملکرد برنج در کشور بنین، کاربرد واریته های اصلاح شده برنج ازاهمیت برخوردار است. مطالعه حاضر از یک مدل دو مرحله ای (double-hurdle model) برای ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد واریته های اصلاح شده برنج استفاده کرد و از مجموعه داده های مقطعی (cross-sectional dataset) مربوط به 360 کشاورز استفاده شد که در شهرستان Malanville در کشوربنین به طور تصادفی انتخاب شده بودند. برآورد مرحله اول چنین اشاره داشت که در شهرستان Malanville ، عواملی مانند سطح آموزش، بسآمد و دفعات ملاقات با مروجین، دفعات حضور در جلسه های نهاد های روستایی مبتنی بر کشاورز، دسترسی به اعتبارات، حضور و مشارکت در بازار، فعالیت های خارج از مزرعه، کار برد کود شیمیایی، درک و ارزیابی از حاصلخیزی خاک، دسترسی به رسانه ها، و داشتن تلفن همراه نقش مهم و موثری در فرایند تصمیم گیری در باره پذیرش و کاربرد (این واریته ها) بازی میکند. نتایج مرحله دوم نشان داد که سطح زمین زیر کشت برنج اصلاح شده به طور مثبتی با آموزش، تجربه در برنجکاری، اعتبارات مالی، فعالیت های خارج از مزرعه، و حاصلخیزی خاک همراه است. این نتایج، اقداماتی قوی را در زمینه پشتیبانی نهادی برای ترویج کاربرد واریته های اصلاح شده برنج در بنین توصیه می کند.

 • ح. قادرمزی، ع. احمدی دهرشید، م. بیژنی* صفحات 317-332

  هدف این پژوهش توصیفی تحلیلی، تحلیل مزایا و محدودیت های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در روستاهای شهرستان دهگلان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 190 نفر از کشاورزان در روستاهای دهرشید (که در آن طرح یکپارچه سازی توافقی میان بهره برداران اجرا شده) و تلوار (که در آن این طرح تاکنون میان کشاورزان اجرا نشده است)، بود.در این راستا، به عنوان نمونه، 140 نفر با بهره گیری از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته که جهت تایید روایی صوری و محتوایی، در اختیار پانلی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیای روستایی دانشگاه خوارزمی قرار داده شد. همچنین، پایایی گویه های مورد سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت (81/0=α). جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نظرات کشاورزان از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (فازی تاپسیس) و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مهمترین عوامل اجرای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در ناحیه مورد بررسی، موانع "اقتصادی" (416/0=β) و "فنی" (304/0=β) هستند. همچنین تفاوت معنی داری میان دو دوره قبل و بعد از اجرای یکپارچه سازی در میزان تولید و کاهش هزینه های بهره برداری، مشاهده شد. در کل، اثرات یکپارچه سازی، بیانگر افزایش میزان تولید در واحد سطح در محصولات زراعی، عملکرد در واحد سطح، درآمد حاصل از کشاورزی و پایدار بودن آن، تنوع شغلی و نیز کاهش مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه بود.

 • ح. شعبانعلی فمی، س. عزیزی، و ا. علم بیگی* صفحات 333-346

  این تحقیق به بررسی تاثیر خشکسالی بر تولیدات دامی پرداخته و با هدف اساسی مطالعه نقش راهبرد های سازگاری با فرآیند تغییر شیوه تولید کشاورزی از زراعت به دامداری توسط بهره برداران شهرستان کمیجان در استان مرکزی به اجرا در آمد. کمیجان یک دوره طولانی خشکسالی که نظام های بهره برداری منطقه را تحت تاثیر قرار داده تجربه کرده است. داده های اولیه با استفاده از یک پرسشنامه و روش مصاحبه به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1000 نفر از دامداران منطقه بود که از بین آنها 200 نفر به عنوان نمونه برای مصاحبه انتخاب شدند. پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی و روش پیمایشی مورد مصاحبه قرار گرفتند. رگرسیون لجستیک به عنوان روش آماری برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. تابع لو جیت با برتری نسبی 4/70 درصد نشان داد که راهبرد های جابجایی دام و مدیریت تولید مهمترین پاسخ دامداران مورد مطالعه به شرایط خشکسالی بود. آن دسته از کشاورزان با سطح بالای آسیب پذیری درک شده توانمندی بیشتری برای ساز گاری خود با شرایط خشکسالی داشتند. بنا باین آسیب پذیری درک شده با شیوه تولید مرتبط است.

  کلیدواژگان: خشکسالی، شیوه تولید، راهبرد، ساز گاری، شهرستان کمیجان
 • م. ح. آیدوغدو*، و ف. کایا صفحات 347-359

  هدف این پژوهش ارزیابی دلایل و عوامل موثر بر مصرف کنندگان مواد غذایی ارکانیک در پروژه GAP در منطقه Şanlıurfa ترکیه بود. اندازه نمونه برای مطالعه با استفاده از فاصله اطمینان 95% تعیین شد و 382 مصاحبه با پرسشنامه انجام شد. شرکت کنندگان ازمیان مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک و با استفاده از روش ساده نمونه برداری تصادفی انتخاب شدند. همچنین، برای تجزیه و تحلیل، مقیاس نگرش لیکرت (Likert) و آزمون های Mann-Whitney U و Kruskal-Wallis  را به کار بردیم. چنین مشاهده شد که دانش و تبلیغات موجود در باره مواد غذایی ارگانیک کافی نیست، و منبع اصلی اطلاعات در این مورد اینترنت بود. نیز، نتایج نشان داد که مصرف کنندگان ترجیح می دهند که مواد غذایی ارگانیک را مستقیما از تولید کنندگان بخرند و در این مورد نیاز به راه اندازی بازار غذای ارگانیک است. بسامد مصرف consumption frequency)) میوه های تازه و سبزیجات 1/74% بود و بعد از آن شیر و مواد لبنی با بسامد 56% . مطابق نظر 7/93% پاسخ دهندگان، مهمترین دلیل برای مصرف این مواد، بدون-هورمون بودن آنها است و بعد از آن از نظر بو-طعم و مزه (7/92%). از نظر اهمیت، جنبه های رنگ- ظاهر- و بسته بندی در ردیف آخر قرار داشت. سطح آموزش، و به دنبال آن درآمد، جنسیت، وضعیت تاهل، سن، موقعیت سکونت، و تعداد اعضای خانواده دلایلی هستند که به طور معناداری رفتار مصرفی را توجیه می کنند.. این پژوهش در نوع خود جزو اولین پژوهش ها در پروژه GAP در منطقه Şanlıurfa می باشد. نتایج پژوهش برای تولید کنندگان کشاورزی و سیاستگزاران تولیدات کشاورزی، بازار یابی و توسعه روستایی از اهمیت برخوردار است.

 • م. اکبری*، ک. سخدری، م. دانش صفحات 361-375

  در حالی که دانشمندان به تازگی شروع به بررسی عوامل سازمانی آمادگی یک سازمان برای کارآفرینی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی، همانند عملکرد مالی و عملکرد نوآوری کرده اند، ولی درک کمتری از مکانیزم های توضیح این ارتباطات و شرایط مرزی آنها وجود دارد. در این راستا این مطالعه به بررسی تاثیر آمادگی سازمانی برای کارآفرینی سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و نوآوری سازمان می پردازد. نتایج بررسی بر روی 256 شرکت در صنایع غذایی ایران نشان می دهد که آمادگی سازمانی برای کارآفرینی سازمانی، عملکرد مالی و نوآوری را از طریق نقش میانجی گرایش کارآفرینانه ارتقا می دهد.علاوه بر این، رابطه بین آمادگی سازمانی برای کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمان، زمانی که سازمان محیط پویای کسب وکار خود را درک کند، قوی تر خواهد بود.همچنین درک بهتری از شیوه ای که سازمان ها می توانند عملکرد خود را به ویژه در عرصه های جدید در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه افزایش دهند فراهم می کند.

 • ا. جان* صفحات 377-387

  در این مقاله، عوامل اجتماعی- اقتصادی تعیین کننده سامانه جمع آوری باران (RWHS) در پاکستان تحلیل می شود. پژوهش مربوطه بر مبنای نظر سنجی از 200 خانوار کشاورز انتخاب شده در دو روستا در پاکستان انجام شد. به این منظور از یک مدل ورود باینری (binary logit model) برای شناسایی عوامل تعیین کننده سامانه جمع آوری باران استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر آماری، سن پاسخ دهندگان، اندازه زمین آبیاری نشده، و درآمد ماهانه خانوار با پذیرش سامانه جمع آوری باران رابطه معنادار و مثبتی داشتند. بر عکس، متغیر هایی مانند نوع شغل به عنوان کارگر و عضویت در هر نهاد مبتنی بر جامعه (CBO) تاثیر معنادار و معکوسی بر پذیرش سامانه جمع آوری باران داشت. به طور کلی این مدل در سطح p<0.05 معنادار بود و این نشان می دهد که ویژگی های اجتماعی-اقتصادی جامعه عوامل اصلی در پذیرش سامانه جمع آوری باران است. بر پایه توصیه این آزمایش، برای گسترش سامانه جمع آوری باران در پاکستان، ایجاد حرکتی اجتماعی با افزایش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی و مداخله فعال سازمان های غیر دولتی (NGO) و سازمان های داوطلب ضروری است.

 • ع. پاپزن، ش. گراوندی* صفحات 389-400

  در مطالعه حاضر سعی شد به بررسی و پهنه بندی نظام بهره برداری خانوادگی در استان کرمانشاه از لحاظ پایداری پرداخته شود. به منظور دستیابی به این هدف، دو گام طراحی شد. در مرحله ابتدایی به شناسایی چارچوبی جامع در خصوص سنجش پایداری در نظام های بهره برداری خانوادگی پرداخته شد. سپس با استفاده از روش فازی به ارزیابی معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده در چارچوب اقدام شد. در این راستا، 12 نفر از متخصصان نظام های بهره برداری که دارای تجربه عملی و میدانی در حوزه نظام های بهره برداری بودند، شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی به بررسی پایداری نظام مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج نشان داد به ترتیب: مدیریت، سرمایه ها، آسیب پذیری و استرس بیشترین اهمیت را در پایداری نظام های بهره برداری از زمین دارا می باشند. همچنین بر اساس یافته ها، اسلام آباد غرب و هرسین به ترتیب با مقادیر 72.91 و58.76 دارای بالاترین میزان پایداری بودند. این در حالی بود که قصر شیرین بیشترین ناپایداری (20.92) را به خود اختصاص داد. در این میان، سرپل ذهاب (57.95)، کرمانشاه (57.67) جوانرود (52.92) در حد واسط طیف بودند و در وضعیت نیمه پایدار به سر می بردند.

 • ف. محمدی* صفحات 401-413

  مطالعه کنونی با هدف 1) شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در روغن اسانسی M. pulegium L. و A. graveolens L و 2) بررسی اثرات خوراکی پودر گیاهان مذکور بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی، خونی و استرس اکسیداتیو طراحی و اجرا گردید. کارآزمایی کاملا تصادفی با استفاده از 240 قطعه جوجه گوشتی (راس 308)، تقسیم شده به 4 گروه اصلی با 3 تکرار و تحت تیمار قسمت های هوایی مواد گیاهی به ترتیب ذیل اجرا گردید: 1) کنترل (فقط جیره مبتنی بر سویا و ذرت)، 2) 1% پونه، 3) 1% شوید، 4) ترکیبی از هر دو گیاه (5/0+ %5/0). ترکیبات شیمیایی فعال متعددی در اسانس روغنی هر دو گیاه شناسایی شد. 1,8-cineole بیشترین ترکیب شمیایی موجود در اسانس روغنی پونه و Carvone در شوید بود. مقادیر کلسترول سرمی، تریگلیسرید و همچنین لپیوپروتئین با چگالی زیاد و اندک به طور معنی داری بین گروه های تحت تیمار متفاوت بود (P< 0.05). با این وجود، ترکیبی از هر دو گیاه اثرات چشمگیرتری بر فاکتورهای فوق الذکر داشت. همچنین یک افزایش معنی دار در مقادیر پروتئین تام در گروه های تحت تیمار با مکمل گیاهی مشاهده شد. با این وجود، پودر شوید هیچ اثر معنی داری بر میزان گلوکز نداشت. تعداد هتروفیل و لنفوسیت در بین گروه ها متفاوت بود (P< 0.05). بعلاوه، فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به دنبال مصرف مکمل های گیاهی به طور معنی داری تغییر یافت. یک افزایش معنی دار در مقادیر مالون دی آلدئید و کاهش در ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در تمامی گروه های تیمار ثبت شد. مطمعنا تیمار با پودرهای گیاهی می تواند باعث بهبود بیوشیمی سرم و ارتقاء وضعیت آنتی اکسیدانی شود. اما، به نظر می رسد که ترکیبی از هردو گیاه موثرتر است.

 • ج. مساح*، ح. اعتضادی، ب. آزادگان، س. ر. حسن بیگی صفحات 415-424

  مطالعه جابجایی ذرات خاک به هنگام عبور یک تیغه خاکورزی می تواند منجر به طراحی هندسی مناسب ابزار خا کورز شده و بنابراین، انرژی مورد نیاز برای خاکورزی را کاهش دهد. در این تحقیق، جابجایی خاک بر اثر حرکت یک تیغه پنجه غازی متداول اندازه گیری و مدل سازی شده است. تیغه پنجه غازی دارای عرض برشی برابر با 150 میلی متر بود و عملیات خاکورزی آن در شرایط آزمایشگاهی و در خاک لومی با رطوبت 5.5٪ (بر پایه خشک) در عمق کاری 50 میلی متر و سرعت پیشروی 133/0 متر بر ثانیه مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نشانه با رنگ های مختلف در سطح خاک با یک نظم خاص در مسیر پیشروی تیغه پنجه غازی قرار داده شد تا بتوان برهم کنش خاک-ادوات را مدل کرد. مسیر حرکت نشانه ها به مدت 10 ثانیه از لحظه برخورد با تیغه به کمک یک دوربین CCTV نصب شده در بالای تیغه ردیابی شدند. نتایج تجربی نشان داد که بیشترین جابجایی ها در اطراف مرکز مسیر تیغه بود و با دورتر شدن از مرکز تیغه کاهش می یافت. جابه جایی جانبی اندازه گیری شده بین 167- تا 71+ میلی متر بود. همچنین، یک معادله چندجمله ای به مسیر حرکت هر یک از نشانه ها برازش شد. نقطه اکسترمم این معادلات نشان دهنده بیشترین میزان جابجایی خاک در مسیر حرکت نشانه ها بود. روش ارائه شده در این تحقیق می تواند در مسائل طراحی ادوات خاکورزی به منظور مطالعه اثر تیغه های پنجه غازی با هندسه های مختلف بر روی جابه جائی خاک در طی عملیات خاکورزی مورد استفاده قرار گیرد.

 • ا. هوروز*، ه. بوزکورت، ه. کاراتاز، م. ماسکان صفحات 425-437

  خشک کردن همراه با میکروویو یک روش جایگزین است که می تواند برای خشک کردن مواد غذایی به ویژه میوه جات و سیزیجات از آن استفاده کرد زیرا که در آن، زمان خشک کردن کوتاه و راندمان انرژی بیشتراست. در این پژوهش، اثر خشک کردن با روشی هیبریدی (میکروویو- روش مرسوم) روی سینتیک، مدل سازی، مشخصات دمایی، پخشیدگی رطوبت و حرارت، و انرژی فعال سازی فلفل قرمز در یک اجاق ویژه ساخت محلی بررسی شد. به این منظور، ازسه سطح از توان میکروویو (120،150، و 180 وات) و سه دمای هوا (50، 60، و 70 درجه سلسیوس) استفاده شد. در طی تمامی فرایند خشک کردن،هر دو منبع انرژی همزمان به کار گرفته شد. فرایند خشک کردن تا زمانی که مقدار رطوبت فلفل قرمز به 10% برمینای وزن تر رسید، ادامه یافت. طول زمان خشک کردن با افزایش توان میکروویو و افزایش دما، کاهش یافت. در 60 دقیقه آغازین، دمای برش های فلفل قرمز سریعا افزایش یافت و سپس با محیط خشک کننده به تعادل رسید و نهایتا در اواخر فرایند خشک کردن افزایش یافت. برای تعیین رفتار نمونه ها در حین خشک شدن، تعداد 9 مدل نیمه-تئوری به کار گرفته شد. مدل تغییر یافته لجستیک (Modified Logistic model) به عنوان بهترین مدل تعیین شد زیرا کمترین مقدار RMSE  و  و بیشترین مقدار R2  را داشت. مقادیر رطوبت موثر و پخشیدگی حرارتی با افزایش توان میکروویو و دمای هوا افزایش یافت و به ترتیب در محدوده 8.86×10-10  تا 4.23 ×10-9 m2/s و 4.57×10-10 تا 1.81 ×10-9 m2/s قرار داشت. همچنین، انرژی فعال سازی برش های فلفل قرمز بین 30/29 تا 61/56 کیلو ژول در مول بود. بنا بر این می توان از خشک کن هیبرید به عنوان روش جایگزین برای خشک کردن فلفل قرمز استفاده کرد.

 • ن. شمس نجف آبادی، م. ع. سحری*، م. برزگر، ز. حمیدی اصفهانی صفحات 439-451

  در این تحقیق، اثرات ترکیبی متغیرهای مختلف (غلظت حلال، دمای استخراج، pH، زمان استخراج و شرایط نوری) بر بازیافت ترکیبات شیمیایی میوه عناب (Ziziphus jujuba var vulgaris) با استفاده از طرح آماری فاکتوریل کامل مورد بررسی قرار گرفت. قبل از آن متغیرهای مستقل در دو سطح کدگذاری شدند و مقادیر آنها با استفاده از روش یک فاکتور در هر زمان انتخاب گردید. محتوای فنول کل، محتوای آنتوسیانین کل و محتوای ویتامین ث به عنوان شاخص ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره عناب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که pH، دمای استخراج و غلظت حلال مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار (05/0<p) بر محتوای فنول کل، آنتوسیانین کل و ویتامین ث عصاره عناب بود. شرایط بهینه استخراج ترکیبات فیتوشیمیایی شامل غلظت اتانول 60%، pH 3، زمان استخراج 180 دقیقه، دمای استخراج °C25 و عدم حضور نور ارزیابی شد. تحت شرایط بهینه، بیشترین مقدار فنول کل، آنتوسیانین مونومری کل و ویتامین ث به ترتیب 51/164 میلی گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک عصاره، 94/52 میلی گرم سیانیدین-3-گلوکوزید در 100 گرم ماده خشک عصاره و 12/137 میلی گرم L-آسکوربیک اسید در 100 گرم ماده خشک عصاره گزارش گردید. محتوای بالای ترکیبات فیتوشیمیایی، حاکی از امکان استفاده عصاره عناب به عنوان یک منبع غذا-دارو در آینده می باشد.

  کلیدواژگان: عناب، استخراج، بازیافت، فیتوشیمیایی، طرح آماری فاکتوریل کامل
 • ب. زاجدل*، ز. جاسینسکی، ک. کوچارسکا صفحات 453-463

  هدف این پژوهش بررسی این مطلب بود که آیا زنبورعسل نر هم آسیب می بیند یا خیر. در این پژوهش، ما درجه آسیب دیدگی زنبور نر را در کلونی خودی با بیگانه مقایسه کردیم. زنبورهای نر درداخل قفس های پستی (mailing cage) در کلونی خودشان و کلونی بیگانه نگهداری شدند. سه روز و 7 روز بعد از قرار دادن در قفس پستی، تعداد آسیب ها و مرگ ومیر کنترل شد. در کل، بیش از 4608 زنبور نر مورد بررسی قرار گرفت. 9 نوع آسیب مختلف برای زنبورهای نرمشاهده شد که در میان آنها، آسیب های مربوط به پا (نداشتن قسمتی از پنجه) از همه بیشتر بود (تقریبا 75-70% از موارد). آسیب های دیگر شامل آرولیوم سیاه (black arolia)، فقدان آرولیوم، و صدمه به بال و شاخک بود. پژوهش نشان داد که زنبورهای نر نگهداری شده در کلونی همانند ملکه و زنبورهای کارگر آسیب می بینند، هرچند که مقدار این آسیب ها به طور معناداری کمتر است. نیز، این پژوهش نشان داد که نگهداری زنبورهای نر در قفس های پستی منجر به مرگ ومیر زیاد در حد 75-62% می شود.

 • ز. معقولی فرد، ش. حسامی، ر. مرزبان*، غ. صالحی جوزانی صفحات 465-476

  پروانه برگخوار مصری پنبه، Spodoptera littoralis، به عنوان یکی از گونه های آفات مهم و بسیار پلی فاژ در دنیا شناخته شده است. هدف از مطالعه کنونی، بررسی اثر سینرژیستی باکتری Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki و ویروس nucleopolyhedrovirus (SpliMNPV) روی لاروهای پنج روزه آفت در شرایط آزمایشگاهی است. برای انجام این، لاروهای پروانه برگخوار مصری پنبه از غذاهای مصنوعی آلوده حاوی باکتری Bt (105×31/8، 107×78/2 و 108×69/9 اسپور در میلی لیتر) و ویروس SpliMNPV (10×26/5، 102×03/7 و 103×39/9 OB در میلی لیتر) به صورت جداگانه و ترکیب تغذیه کردند. در نتایج تیمارها، میزان مرگ و میر لاروی در اکثر ترکیبات Bt-SpliMNPV (غلظت های مختلف) بیشتر از کاربرد جداگانه هر کدام از عوامل کنترل بیولوژیک مورد مطالعه بود. ترکیبات Bt-SpliMNPV انواع مختلفی از برهم کنشها، شامل اثرات سینرژیستی، افزایشی و آنتاگونیستی را نشان دادند. تیمار حاوی 105×31/8 اسپور در میلی لیتر باکتری و 10×26/5 OB در میلی لیتر ویروس به عنوان اثر سینرژیستی تفسیر شد که مرگ و میر واقعی (% 43/12±41/72)به طور قابل توجهی از مرگ و میر مورد انتظار (% 28/48) بیشتر بود. علاوه بر این، کاربرد ترکیبات Bt-SpliMNPV باعث افزایش طول دوره لاروی و شفیرگی و کاهش درصد شفیره شدن، وزن شفیره ها و درصد خروج حشرات کامل به طور معنی دار نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای حاوی باکتری Bt و ویروس SpliMNPV بصورت جداگانه، شدند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که کاربرد توام باکتری Bt و ویروس SpliMNPV می تواند کنترل اقتصادی و کارآمد پروانه برگخوار مصری پنبه را افزایش دهد.

 • ح. رحمانی*، ن. افشاری صفحات 477-487

  در این مطالعه به شکارگری درون گونه ای و همخواری (تغذیه از هم گونه) در دو کنه شکارگر از خانواده فیتوزییده پرداخته شده است. کنه های ماده بالغ و پوره های سن اول دو کنه Neoseiulus californicus و Amblyseius andersoni به عنوان شکارگر در آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفتند. از تخم، تخم+ لارو و پوره سن اول هم گونه و غیر هم گونه نیز به عنوان طعمه استفاده شد. صرف نظر از نوع گونه شکارگر و طعمه مورد استفاده (طعمه درون گونه ای و یا هم گونه)، کم ترین و بیش ترین میان شکارگری کنه های ماده به ترتیب از تخم و تخم+لارو ثبت شد. پوره سن اول هم گونه و غیر هم گونه مورد توجه کنه های ماده نبوده و تفاوت معنی داری در تغذیه از آن در تیمار ها مشاهده نشد. تغذیه از طعمه درون گونه ای (مرحله لاروی) باعث افزایش مرگ و میر و کاهش نرخ شکارگری در نابالغین کنه A. andersoni شد. در خصوص کنه N. californicus ، میزان تغذیه نابالغین از لارو غیر هم گونه بیش تر از لارو هم گونه بود. بنابراین این طور به نظر می رسد که هر دو کنه شکارگر قادر به زنده ماندن هنگام تغذیه از طعمه هم گونه و غیر هم گونه می باشند.

 • ح. عینی نرگسه، م. آقا علیخانی*، ا. ح. شیرانی راد، ع. مختصی بیدگلی، س. ع. م. مدرس ثانوی صفحات 489-503

  تنش خشکی یکی از عوامل زیست محیطی است که رشد، نمو و تولید محصولات زراعی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. به‎منظور ارزیابی شاخص‎های تحمل به خشکی در 17 ژنوتیپ زمستانه کلزا دو آزمایش مزرعه‎ای در سال‎های 1395-1394 و 1396-1395، در کرج، ایران انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. برای شناسایی ژنوتیپ‎های متحمل به خشکی، چندین شاخص مبتنی بر عملکرد دانه تحت شرایط قطع آبیاری و آبیاری معمولی استفاده شد. نتایج عملکرد نشان داد که ژنوتیپ‎های Artist (25/5043 کیلوگرم در هکتار) و L72 (25/3915 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب تیمارهای برتر تحت شرایط آبیاری معمولی و قطع آبیاری بودند. با توجه به نتایج همبستگی برای طبقه‎ بندی ژنوتیپ‎های زمستانه کلزا، نمودارهای سه بعدی بر اساس متوسط بهره‎ وری هندسی (GMP) و عملکرد دانه تحت شرایط آبیاری معمولی و قطع آبیاری در هر دو سال رسم شدند. در سال اول، ژنوتیپ‎های Zorica و Lauren در گروه A قرار گرفتند، در حالی که در سال دوم، این جایگاه به ژنوتیپ‎های Mercure، SW102، L72 و HL3721 اختصاص یافت. بر این اساس می توان اذعان داشت که این ژنوتیپ ها تحت هر دو تیمار آبیاری برتری و عملکرد دانه پایدار داشتند. نمودار بای‎پلات نشان داد Lauren (سال اول) و Mercure (سال دوم) در شرایط بدون تنش برتر بودند. در مجموع، ژنوتیپ Artist تحت شرایط آبیاری معمولی و ژنوتیپ‎های Mercure، L72 و HL3721 تحت شرایط تنش برای کشت قابل توصیه می باشند.

 • ح. چوکالیی، ح. ریاحی، ز. شریعتمداری*، ز. مزارعی، م. سید هشترودی صفحات 505-518

  ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی از جمله مهمترین ترکیبات موثر موجود در گیاهان دارویی هستند که دارای قابلیت آنتی اکسیدانی اثبات شده اند. در این مطالعه، اثر عصاره پنج نمونه سیانوباکتریایی، به عنوان عوامل تحریک کننده رشد و افزاینده متابولیت های ثانویه گیاه، بر گیاه بارهنگ بزرگ بررسی شد. سیانوباکتری های مورد نظر از بستر رویشی این گیاه واقع در زیستگاه های طبیعی آن جداسازی شدند. محیط کشت BG11 جهت آماده سازی جدا کشت های سیانوباکتریایی مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات گلدانی از طریق پاشش عصاره سیانوباکتریایی بر بستر رویشی گیاه در فواصل 20 روزه و به مدت 60 روز صورت گرفت. در انتهای محدوده زمانی مورد نظر، ارزیابی فاکتورهای رویشی و زایشی گیاهان تیمار و شاهد، نظیر طول ریشه و ساقه، وزن تر و خشک گیاه، سطح برگی و خصوصیات گل آذین صورت گرفت. همچنین محتوای فنل و فلاونوئید گیاهان پس از طی دوره تیمار ارزیابی گردید. آنالیزهای آماری نشان دهنده اختلاف معنی دار شاخص های رشد و محتوای فنل و فلاونوئیدی گیاهان تیمار در مقایسه با گیاهان کنترل بود. بطوریکه مقایسه عصاره متانولی گیاهان نشانگر بیشینه حضور ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی با مقادیر µg GA.mg-1 21/3±23/77 و µg RU.mg-1 43/34±67/389 در گیاهان تیمار شده با سیانوباکتری Cylindrospermum michailovskoence بود. بر اساس نتایج به دست آمده، سیانوباکتری ها به عنوان الیسیتورهای زیستی مناسب جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول گیاهان دارویی پیشنهاد می شوند. به نظر می رسد ترکیبات تحریک کننده رشد نظیر فیتوهورمون ها از عوامل مهم تاثیرگذار بر فاکتورهای رشد گیاهان تیمار است.

 • ح. محمدی، ع. ایمانی*، و. عبدوسی، م. ر. اصغری، ع. ر.طالیی صفحات 519-534

  اثر شوری آب آبیاری (0، 2، 6 و 8 دسی زمنس بر متر) بر برخی پارامترهای فتوسنتزی و ویژگی های مورفولوژیکی 3 رقم بادام" تونو"، شکوفه" و "سهند" با و بدون تیمار اسید سالیسیلیک (صفر، 1 و 2 میلی مولار بر لیتر) در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت 1 میلی مولار بر لیتر به طور قابل توجهی خواص مورفولوژیکی و فتوسنتزی گیاهان تحت تنش شوری را بهبود می بخشد، در حالی که غلظت نسبتا بالاتر آن (2 میلی مولار بر لیتر) باعث بهبود رشد و ویژگی های فتوسنتز نمی شود. از میان رقم های مورد آزمایش،"شکوفه" روی پایه GF677 تحمل به نمک بالاتر از سایرین نشان داد. این مطالعه شواهد قانع کننده ای در رابطه با پتانسیل اسید سالیسیلیک در بهبود رشد بادام تحت تنش شور را فراهم نمود. غلظت مناسب اسید سالیسیلیک هنگام افزودن به شرایط شوری، گیاهان را در تنظیم اسمزی برای کاهش اثرات مضر شوری کمک کرد. اثربخشی اسید سالیسیلیک را می توان در شرایط مزرعه آزمایش کرد تا قبل از این که آن را به عنوان یک ابزار عملی برای افزایش کارایی بادام در خاک های شور توصیف نمود.

 • ش. سروندی، ع. احتشام نیا*، ع. رضایی نژاد، م. ح. عظیمی صفحات 535-546

  اثر تنش خشکی و شوری بر ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی سه رقم زنبق ('بلومجیک ارغوانی'، 'مدونا سفید' و 'دیپ ریور آبی') بررسی شد. آزمایش تنش خشکی در سه سطح (60، 75 و 90 درصد ظرفیت زراعی (FC)) و آزمایش تنش شوری در چهار غلظت شوری (صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار NaCl) اجرا گردید. تیمارهای خشکی و شوری اثر معنی داری بر صفات مورفولوژیک (سطح برگ، قطر ریشه اصلی، تعداد ریشه ای جانبی و وزن خشک برگ) و صفات فیزیولوژیک (محتوی نسبی آب، کاروتنوئید، مالون دی آلدئید و نشت الکترولیت) سه رقم مورد بررسی داشتند. بهترین و ضعیف ترین صفات رشدی و شرایط فیزیولوژی به ترتیب تحت تیمار شاهد (شرایط بهترین وضعیت از نظر رطوبت (90 درصد ظرفیت زراعی) و بدون استفاده از نمک در آب آبیاری) و شرایط تنش شدید (60 درصد ظرفیت زراعی و 150 میلی مولار شوری در آب آبیاری) حاصل شد. با افزایش تنش خشکی در سطح 60 درصد ظرفیت زراعی و افزایش شوری 100 و 150 میلی مولار به ترتیب در ارقام 'مدونا' و 'بلومجیک' گل تشکیل نشد. از این نظر، رقم 'دیپ ریور' در هر دو تنش خشکی و شوری توانست سیکل زندگی خود را با ورود به فاز زایشی و گلدهی کامل کند. ما نتیجه گرفتیم که فرایند گلدهی در برخی ارقام زنبق تحت تاثیر تنش خشکی و شوری قرار می گیرد، اما با گزینش می توان ارقام یا ژنوتیپ های متحمل یا مقاوم به این فاکتورهای تنش های غیر زنده را شناسایی و توصیه نمود.

  کلیدواژگان: رشد، زنبق، محتوای نسبی آب، محتوی کلروفیل، شوری
 • ع. ریحانی تبار*، ا. فرهادی، ح. رمضانزاده، ش. اوستان صفحات 547-561

  یکی از رهیافت های رایج غلبه بر مشکل دفع ضایعات آلی حاصل از فعالیتهای کشاورزی تبدیل آنها به بیوچار است. اما نقش نوع پس ماند و دمای پیرولیز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بیوچار هنوز به خوبی درک نشده است. در این مطالعه نمونه های بیوچار از بیوماس های اولیه مختلف همانند تفاله چای، چوب درخت سیب، کاه گندم و پوسته گردو در دماهای 300و400و500و600 درجه سلسیوس با زمان ماندگاری یک ساعت تولید شدند. نتایج نشان داد که با افزایش دمای پیرولیز، عملکرد بیوچار کاهش معناداری یافت. بیشینه و کمینه عملکرد در بیوچار حاصل از پوسته گردو در دمای 300 درجه و چوب درخت سیب در دمای 600 به ترتیب برابر 2/69 و 9/19 درصد حاصل شد. پ هاش بیوچارهای تولید شده دارای دامنه 5.3 تا 9.7 بودند و مقدار پ هاش و محتوای خاکستر در تمام نمونه ها با افزایش دمای پیرولیز به استسنای پوست گردو افزایش یافت. غلظت کل عناصر فسفر، کلسیم، پتاسیم، سدیم، آهن، روی، مس و منگنز و غلظت قابل جذب پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر با افزایش دمای پیرولیز به استسنای بیوچار حاصل از پوسته گردو افزایش یافت. بر طبق نتایج آنالیز CHN، با افزایش دما غلظت کل کربن افزایش و نیتروژن و هیدروژن کاهش یافتند. همچنین پ هاش تا 72 ساعت کاهش و سپس تقریبا به شرایط پایدار رسید. رابطه بین پ هاش و مقدار کربنات کلسیم نزدیک و خطی بود. طیف سنجی  FT-IR نمونه ها نشان داد که کربن آروماتیک با افزایش دما افزایش یافت. همچنین با افزایش دمای پیرولیز متوسط قطر منافذ کاهش اما حجم میکروپورها افزایش یافت که منجر به افزایش سطح ویژه نمونه های بیوچار شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیوچارهای تولیدی در دمای 300 و 400 درجه سلسیوس به دلیل pH و EC پایین و عملکرد بالا ممکن است از پتانسیل کودی در خاک های آهکی برخوردار باشند.

 • ل. پرویز* صفحات 563-578

  پیش بینی دقیق بارندگی با توجه به پیچیدگی ماهیت آن بسیار مورد توجه است. در این تحقیق از مدل ترکیبی خودهمبسته - میانگین متحرک تلفیق شده فصلی (SARIMA) و الگوریتم یادگیری ماشین مانند شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) جهت توسعه پیش بینی بارندگی استفاده شد. دو مفهوم تحلیل تغییرات زمانی و تفکیک سری زمانی به بخش خطی و غیرخطی جهت ساخت مدل ترکیبی استفاده شدند. مقایسه عملکرد دو مفهوم با سری زمانی ماهانه بارندگی در دو ایستگاه در شمال ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل تغییرات زمانی سری های زمانی با آنالیز خوشه ای انجام شد که منجر به افزایش دقت پیش بینی با کاهش 99/20% نسبت میانگین هندسی خطا در دو ایستگاه شد. مدل SVM در برابر ANN خطای پیش بینی را کاهش داد (متوسط میانگین خطای نسبی (MRE) و میانگین خطای مطلق (MAE) در دو ایستگاه برابر با MRESVM= 0.72, MREANN= 0.89 MAESVM= 18.02 MAEANN= 23.88)، بنابراین مدل SVM دارای عملکرد بهتری نسبت به ANN است. مقایسه عملکرد دو مدل ترکیبی بیانگر دقت بیشتر مفهوم تفکیک سری زمانی است (کاهش خطای جذر میانگین مربعات از مفهوم تغییرات زمانی به تفکیک سری زمانی به ترتیب برابر با 35/13% بود.). استخراج الگوی داده ها با مدل ترکبیی SARIMA با تفکیک سری زمانی، پیش بینی سری زمانی را توسعه داد. برخی از ساختارهای مربوط به بخش غیرخطی سری زمانی مورد آزمایش قرار گرفت که ساختاری با گام های زمانی مختلف باقی مانده ها دارای عملکرد خوبی بود (میانگین ضریب همسانی =9/0). همچنین عملکرد بهتر مدل ترکیبی در سری زمانی فصلی نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مدل هیبرید ابزار کارا و موثری در فرآیند تصمیم گیری است و تفکیک سری زمانی به دو بخش خطی و غیر خطی دارای عملکرد بهتری است.

 • ر. رادمهر، م. قربانی، س. کولشرشدا* صفحات 579-593

  آب به عنوان یک جزء مهم اما یک نهاده محدود در تولید کشاورزی ایران محسوب می شود. در خصوص مدیریت منابع آب، با توجه به دسترسی محدود به آب و هزینه بالای عرضه آن برای مصرف کنندگان، بهبود بهره وری مصرف آب به عنوان یکی از مناسبترین رویکردها برای مدیرت تقاضای آب در نظرگرفته شده است. در زمینه جلوگیری از سطح بالای کمبود آب، ابزارهای مختلفی برای سیاست مدیریت منابع آب در نظر گرفته شده است. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاستی مختلفی برای مدیریت تقاضای آب ارزیابی شده اند. این شامل ارزیابی اثرات هر سناریوی سیاستی بر شاخص های بهره وری فیزیکی، اقتصادی و اشتغال، با استفاده از مدل های برنامه ریزی مثبت و حداکثر بی نظمی می باشند. این روش برای استفاده از آب در دشت قزوین ایران بکار گرفته شد. نتایج پیشنهاد می کند، استفاده از این سناریوهای سیاستی علیرغم کاهش مصرف آب دارای اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی هستند. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که سیاست مالیات بر نهاده نتایج بهتری را برای منطقه مورد مطالعه ایجاد می کند. همچنین، نتایج تایید می کند که انتخاب بهترین سناریوی سیاستی وابسته به وزن است که سیاست گذاران برای شاخص های مختلف انتخاب می کنند.

|
 • S. Amirzadeh Moradabadi*, S. Ziaee, H. Mehrabi Boshrabadi, A. Keikha Pages 289-304

  Population growth and loss of environmental capacities for food production have rendered the realization of food security a more complicated task as compared to the previous decades. To cope with this crisis, sustainable agricultural development can play a remarkable role in improving food security. The present study aimed to explore the spatial effects of agricultural sustainability on food security of rural households in 30 provinces of Iran over the period of 2006-2016. For this purpose, first, the overall level of agricultural sustainability using a Composite Sustainable Agriculture Index (ICSA) and weighting indicators were calculated based on Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) was used to determine the food security of households in rural areas. Also, the effectiveness of agricultural sustainability on food security of rural families, as well as other effective factors, was examined using the mixed Spatial Autoregressive (SAR) model with panel data. Results show that the spatial spillovers of the agricultural sustainability influence food security positively and significantly. In fact, 1% increase in the agricultural sustainability index of a certain province directly improves food security of the same province by 0.043%, while its food security is indirectly enhanced by 0.0131% with 1% increase in the agricultural sustainability index of other provinces. It is imperative for policymakers of the agricultural sector to invest in production infrastructure of different provinces in Iran and focus on enhancing sustainable production as a prerequisite for the establishment of sustainable food security.

  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Agricultural sustainability index, Mixed Spatial Autoregressive (SAR) model
 • G. M. Armel Nonvide* Pages 305-316

  Adoption of improved rice varieties is important for improving rice yield in Benin. This study employed a double-hurdle model to assess factors influencing the adoption of improved rice varieties using a cross-sectional dataset of 360 farmers randomly selected in the municipality of Malanville in Benin. Estimation of the first hurdle indicates that education, frequency of extension visits, frequency of farmer-based organization meetings, access to credit, participation in market, off-farm activities, fertilizer use, perception of soil fertility, access to media and ownership of mobile phone play significant roles in adoption decision-making process in the municipality of Malanville. The results from the second hurdle show that the land under improved rice is positively associated with education, rice-farming experience, credit, off-farm activities, and soil fertility. These findings suggest a strong institutional support measures for promoting the improved rice varieties in Benin.

  Keywords: Double-hurdle model, Rice production policy, Sub-Saharan Africa, Tobit model
 • H. Ghadermazi, A. Ahmadi Dehrashid, M. Bijani* Pages 317-332

  The purpose of this descriptive-analytical research was to analyze the advantages and limitations of agricultural land consolidation in the villages of Dehgolan Township, Iran. The statistical population of this study included 190 farmers in the villages of Dehrashid (where the adaptive consolidation plan was implemented between beneficiaries) and Telvar (in which the plan has not yet been implemented among farmers). The samples were selected from 140 people by using the Krejcie and Morgan sample size table and stratified random sampling method. The data gathering instrument was a researcher-made questionnaire, which was presented to the faculty members of the Department of Rural Geography at Kharazmi University to confirm the face and content validity. Further, the reliability of the tested items was confirmed by using the Cronbach's alpha (α= 0.81). To analyze the data obtained from the farmers' opinions, multi-criteria decision making FTOPSIS (Fuzzy TOPSIS) analysis methods and linear regression in SPSS24 were used. The results of regression analysis indicated that the main obstacles of implementing consolidation in the studied area were "economic" (β= 0.416) and "technical" (β= 0.304). Also, there was a significant difference between the two periods before and after consolidation of agricultural lands in terms of crop production and reduction of operating costs. In general, the effects of consolidation indicated a higher level of crops production per unit area, yield per unit area, income from agriculture and its sustainability, job diversification, and a decrease in immigration in the studied villages.

  Keywords: Agriculture, Fragmented land, Fuzzy TOPSIS, Researcher-made questionnaire
 • H. Shabanali Fami, S. Azizi, A. Alambeigi* Pages 333-346

  The current empirical research was conducted to investigate the impact of drought on livestock production with the main objective of studying the role of adaptation strategies in the process of changing the farming mode from crop-oriented to livestock-oriented by farmers in Komijan Township, Iran. Komijan has been facing a long period of drought that has affected farming systems of the area. Primary data were collected through interview using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of livestock farmers in the area (N= 1,000), out of which 200 people were selected. The participants in research were interviewed using simple random sampling and Descriptive–Correlation research method. Logistic regression was used as the main statistical technique. Logit function with an odds ratio of 70.4% showed that strategies of shifting livestock as well as production management were the main responses of the farmers to drought conditions. Those farmers with a high level of perceived vulnerability were more capable of adapting themselves to drought than the others. Hence, perceived vulnerability is associated with production or farming mode.

  Keywords: Descriptive–Correlation research, Perceived vulnerability, Production Mode, Strategy
 • M. H. Aydogdu*, F. Kaya Pages 347-359

  This study aimed at evaluating the reasons affecting organic food consumption of consumers in GAP-Şanlıurfa of Turkey. The sample size was determined using a 95% confidence interval and 382 questionnaire interviews were conducted. The participants were selected among the organic food consumers using a simple random sampling method. The Likert attitude scale, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used for analysis. It was observed that the existing knowledge and publicity about organic foods were insufficient; the main source of information was the internet. The consumers prefer to buy organic foods directly from the producers and there is a need for the organic bazaar. The fresh fruits and vegetables have a consumption frequency of 74.1%, followed by milk and milk products with 56%. The most important reason for consumption is being hormone-free, as shown by 93.7% of respondents, followed by odor-taste and flavor, with 92.7%. Color-appearance-packaging ranked last in terms of importance. The education level, followed by income, occupation, gender, marital status, age, settlement location and number of household members, are reasons that significantly explain the consumption behaviors. This study is one of the first of its kind in the GAP-Şanlıurfa. The results are important for agricultural producers and policymakers concerning agricultural production, marketing, and rural development.

  Keywords: Consumer behavior, Consumer preferences, Organic agricultural products, Organic bazaar
 • M. Akbari*, K. Sakhdari, M. Danesh Pages 361-375

  While scholars have recently started to connect organizational factors in preparing a firm for corporate entrepreneurship to organizational outputs such as financial and innovative performance, there is less understanding of the mechanisms explaining these connections and their boundary conditions. In this vein, this study theorizes how and when Organizational Preparedness for Corporate Entrepreneurship (OPCE) enhances corporate financial and innovative performance. Our observation of 256 firms in the food industry of Iran indicates that OPCE promotes financial and innovative performance through the mediating role of entrepreneurial orientation. Moreover, the relationship between OPCE and organizational outputs is stronger when firms perceive their business environment more dynamic. This provides a better understanding of the way firms can enhance their performance, in particular in the novel context of Iran as a developing country.

  Keywords: Entrepreneurial orientation, Environmental dynamism, Financial performance, Innovative performance
 • I. Jan* Pages 377-387

  This paper analyzes the socio-economic determinants of Rainwater Harvesting Systems (RWHS) in Pakistan. The study was based on a survey of 200 farming households selected from two villages in Pakistan. A binary logit model was used to identify determinants of RWHS. The study found that the age of respondents, size of non-irrigated land, and household monthly income were statistically significant and positively related to the adoption of RWHS. On the contrary, variables such as occupation as laborer and membership of any Community-Based Organization (CBO), though significant, had an inverse effect on the adoption of RWHS. The overall model was significant as shown by P< 0.05 which depicts that the socio-economic characteristics of the population are the main factors contributing to the adoption of RWHS. The study recommends that increased public and private investment and active involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs) and voluntary organizations for social mobilization are essential for the promotion of RWHS in Pakistan.

  Keywords: Agricultural productivity, Monsoon, Non-governmental organizations, Rain-fed agriculture
 • A. Papzan, Sh. Geravandi* Pages 389-400

  This study aimed to address analysis and zoning of sustainability of family farming system in Kermanshah province. To achieve this objective, two steps were taken: (1) Identification of a comprehensive framework to measure the sustainability of family farming system, and (2) Evaluation criteria and sub-criterion weight for the proposed framework by conducting Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). In this regard, firstly, 12 agrarian experts who had theoretical and practical experiences were selected by purposed sampling for FAHP. Secondly, descriptive cross-sectional survey was carried out on family farming system. Results of FAHP revealed that management, capitals, vulnerabilities, and stresses were of utmost importance in a context of sustainability of family farming system, respectively. According to the findings, Eslamabad-e Gharb and Harsin with scores of 72.91 and 58.76 have high sustainability. In contrast, Qasr-e Shirin (20.92) showed high unsustainability. Furthermore, Sarpol-e Zahab, Kermanshah, and Javanroud with values of, respectively, 57.95, 57.37, and 52.92 lie in the middle of the spectrum.

  Keywords: Agrarian System, DPSIR, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • F. Mohammadi* Pages 401-413

  The current study was conducted to determine chemical constituents present in M. pulegium L and A. graveolens L. essential oils and investigate dietary effects of the herbal powders on some biochemical, hematological and oxidative stress parameters. A 42-day fully randomized trial was conducted using 240 broilers (Ross 308) divided into 4 main groups with three replicates, supplemented with the aerial parts of the plant materials as follows: (I) Control (corn-soybean meal only); (II) 1% pennyroyal; (III) 1% dill; (Ⅳ) the combination (0.5% pennyroyal+0.5% dill). Numerous active compounds were detected in the essential oils of both plants. 1,8-cineole was found to be the major constituent in pennyroyal's essential oil and Carvone in dill. The serum cholesterol, triglyceride as well as High and Low Density Lipoprotein (HDL and LDL) levels were significantly different among treatments (P< 0.05). However, the combination of both plants had more pronounced effects on the aforementioned parameters. A significant increase in total protein content also was observed in the groups supplemented with herbal powders. Nevertheless, dill powder had no significant effect on glucose levels. Heterophil and lymphocyte counts also were different between groups (P< 0.05). Moreover, activities of glutathione peroxidase, superoxide dismutase and catalase were significantly changed following the herbal supplementation. A significant decrease in malondialdehyde content and increase in total antioxidant capacity were recorded in all supplemented groups. Conclusively, supplementation with the dried powders can improve serum biochemistry and enhance the antioxidant status. However, it seems like the combinatorial supplementation is more effective.

  Keywords: A. graveolens, Combinatorial supplementation, Herbal supplementation, M. pulegium
 • J. Massah*, H. Etezadi, B. Azadegan, S. R. Hassan Beygi Pages 415-424

  The study of soil particles displacement through the passage of a tillage blade can lead to an appropriate geometrical design of soil-engaging tools, which can reduce the energy consumption required for tillage. In this study, soil displacement by a conventional sweep was measured and modelled. The sweep had a cutting width equal to 150 mm, and it was tested in an indoor soil bin containing a loam soil with 5.5% moisture content (dry basis) at a working depth of 50 mm and a travel speed of 0.133 m s-1. Five pins with different colors were placed at the soil surface with a certain order in front of the sweep to model the interaction of soil and the soil-engaging part of the sweep. The pins movements were tracked for 10 seconds from the moment they were in touch with the sweep using a CCTV camera installed above the sweep. Experimental results showed a general trend of the highest displacements around the center of the path of sweep, reducing at further distance away from the center. The measured lateral displacement ranged from -167 to +71 mm due to the displacements of the pins. Furthermore, a polynomial equation was fitted to the path of each pin. The extremum of these equations indicated the highest soil displacement in the paths. The method presented in this study can be used in designing problems where agricultural engineers can study the effects of sweeps with different geometries on the trend of soil translocations during the tillage.

  Keywords: Geometry of tillage implements, Soil displacement model, Soil-tool interaction, Tillage sweep, Tracer method
 • E. Horuz*, H. Bozkurt, H. Karatas, M. Maskan Pages 425-437

  Microwave combined drying is an alternative technique that can be applied to dry foodstuffs, especially fruits and vegetables, due to shorter drying time and higher energy efficiency. In this regard, the effect of hybrid (microwave-conventional) drying conditions on drying kinetics, modeling, temperature profile, moisture and thermal diffusivities and activation energy of red pepper was investigated in a specially designed hybrid domestic oven. Three levels of microwave powers (120, 150, and 180W) and air temperatures (50, 60, and 70°C) were used. Both energy sources were applied simultaneously during the whole drying process. The drying process continued until the moisture content of the red pepper reached 10% on wet basis. Drying time decreased with increasing microwave power and air temperature. Temperature of red pepper slices sharply increased within the first 60 minutes, then reached equilibrium with drying medium and finally increased at the end of the drying process. Nine semi-theoretical models were applied to determine the drying behavior of the samples. Modified Logistic model was determined as the best model because it had the lowest RMSE and χ2 and the highest R2 values. Effective moisture and thermal diffusivity values increased with increasing microwave power and air temperature and ranged from 8.86×10-10 to 4.23×10-9 m2 s-1 and 4.57×10-10 to 1.81×10-9 m2 s-1, respectively. The activation energy of the dried red pepper slices was between 29.30 and 56.61 kJ mol-1. The hybrid drying can be used as an alternative drying method for red pepper drying.

  Keywords: Energy efficiency, Hybrid drying, Modified Logistic model, Thermal diffusivity
 • N. Shams Najafabadi, M. A. Sahari*, M. Barzegar, Z. Hamidi Esfahani Pages 439-451

  In this study, the combined effects of various experimental parameters (solvent concentration, extraction temperature, pH, extraction time, and light conditions) on the recovery of phytochemical compounds from the jujube (Ziziphus jujuba var vulgaris) fruit were investigated in a batch system using a 25 full-factorial design. The independent variables were coded at two levels and their actual values were selected based on the results of single-factor experiments. Total Phenolic Content (TPC), Total Monomeric Anthocyanin Content (TMAC), and vitamin C content values were used for the determination of phytochemical compound content in jujube extract. The results showed that pH, extraction temperature, and solvent concentration were the most significant (P< 0.05) factors affecting the TPC, TMAC, and vitamin C content. The optimal extraction conditions of phytochemical compounds were found to be as follows: ethanol concentration of 60%, pH of 3, extraction time of 180 min, extraction temperature of 25°C, and absence of light. In the optimized conditions, the maximum experimental values for TPC, TMAC, and vitamin C content were 164.51 mg gallic-acid equivalents per gram of dry weight (mg GAE g-1 DW), 52.94 mg cy-3-glu 100 g-1 DW, and 137.12 mg L-AA 100 g-1 DW, respectively. The high content of phytochemical compounds in the jujube extract indicates that jujube extract might be considered as a potential source of nutraceuticals in the future.

  Keywords: Herbal medicines, Nutraceuticals, Ziziphus jujuba var vulgaris
 • B. Zajdel*, Z. Jasinski, K. Kucharska Pages 453-463

  The aim of this study was to check whether honey bee drones are also injured. We also compared the degree of injury to drones in own and stranger colonies. Drones were stored in mailing cages in their own colonies and stranger colonies. The number of injuries and the death rate were checked twice, after 3 and 7 days of storage. In total, over 4,608 drones were examined. Nine different types of injuries were observed for the drones, with leg injuries being the most common – lack of segments of tarsus (ca. 70-75% of all injuries). Other types of injuries included black arolia, missing arolia, wing and antenna injuries. The research showed that drones stored in bee colonies suffer injuries just like queens and worker bees do, though to a significantly lesser extent.This study also showed that storage of drones in mailing cages resulted in very high mortality of 62 to 75%.

  Keywords: Honey bee, Drone storage, Mailing cages, Mortality
 • Z. Magholifard, S. Hesami, R. Marzban*, G. Salehi Jouzani Pages 465-476

  The Egyptian cotton leafworm, Spodoptera littoralis (Boisduval) , is known as an important and highly polyphagous pest species worldwide. The objective of the present study was to evaluate synergistic effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki and NucleoPolyhedroVirus (SpliMNPV) on the 5-day-old larvae (2nd instars) of S. littoralis under laboratory conditions. To do this, the larvae of S. littoralis were fed on the treated artificial diet containing only one or combination of Bt (8.31×105, 2.78×107, 9.69×108 spore mL-1) and SpliMNPV (5.26×10, 7.03×102, 9.39×103 OB mL-1). According to the results, the mortality rate for most of the Bt-SpliMNPV combinations (different concentrations) was higher than that in the treatments containing only one of the studied biocontrol agents. The Bt-SpliMNPV combinations showed different types of interactions, including synergistic, additive, or antagonistic effects. The treatment containing 8.31×105 spore mL-1 of Bt and 5.26×10 OB mL-1 of the SpliMNPV was interpreted as synergism effect, as the real mortality (72.41±12.43%) was significantly more than the expected (48.28%). In addition, application of the Bt-SpliMNPV combinations could significantly increase larval and pupal periods, and reduce pupation, pupal weight and the adult emergence rate compared to the control and treatments containing only one of Bt or SpliMNPV. Finally, it could be concluded that co-application of Bt and SpliMNPV can enhance economic and efficient control of S. littoralis.

  Keywords: Biocontrol agents, Insect virus, Microbial control, Synergistic effects
 • H. Rahmani*, N. Afshari Pages 477-487

  Intraguild predation and cannibalism (conspecific predation) of two generalist phytoseiid mites were determined in this study. Adult females and protonymphs of Neoseiulus californicus (McGregor) and Amblyseius andersoni Chant were considered as intraguild and cannibalistic predators, provided with eggs, eggs+larvae and protonymphs as intraguild or conspecific prey. A side from predator species and prey type (IG prey versus conspecific prey), females exhibited lowest predation rates on eggs. Not including prey type, the highest predation rate was recorded in A. andersoni and N. californicus when provided with eggs+ larvae. Female predators were not interested in the first nymphal stage of prey and there was no significant difference in consumption rates and oviposition when provided with conspecific or intraguild prey. Feeding on intraguild larval prey did not only increase mortality of A. andersoni immatures, but also decreased their consumption rates. For N. californicus immatures, predation on IG larval prey was higher than on conspecific larvae. Therefore, it seems that the predator species are able to survive on both con- and heterospecific prey.

  Keywords: Acari, Cannibalistic predators, Conspecific prey, Interspecific predation
 • H. Eyni Nargeseh, M. Aghaalikhani*, A. H. Shirani Rad, A. Mokhtassi Bidgoli, A. M. Modarres Sanevi Pages 489-503

  Drought stress is one of the environmental factors influencing crops growth, development, and production. Two field experiments were performed in Karaj, Iran, to evaluate the drought tolerance indices of 17 winter rapeseed genotypes in 2015-2016 and 2016-2017 growing seasons. The factorial arrangement of treatments was set up as RCBD with three replications. To identify drought tolerant genotypes, several indices were used based on grain yield under normal and deficit irrigation conditions. Yield results showed that cultivars Artist (504.325 g m-2) and L72 (391.525 g m-2) were the superior treatments under normal and deficit irrigation conditions, respectively. According to correlation results, 3-D graphs were drawn based on Geometric Mean Productivity (GMP) and grain yield under normal irrigation and deficit irrigation to categorize the winter rapeseed genotypes in both years. In the first year, Zorica and Lauren were in group A, while in the second year; Mercure, SW102, L72, and HL3721 were in group A. Therefore, they had superior performance and stable grain yield under both irrigation conditions. Biplot diagram showed Lauren (first year) and Mercure (second year) were superior regardless of stress conditions. Altogether, under normal irrigation, Artist genotype, and under stress condition, Mercure, L72 and HL3721 genotypes could be used for cultivation.

  Keywords: Biplot, Principal component analysis, Stress susceptibility index
 • H. Chookalaii, H. Riahi, Z. Shariatmadari*, Z. Mazarei, M. Seyed Hashtroudi Pages 505-518

  The flavonoid and phenolic compounds are among the main pharmaceutical components of medicinal plants. These compounds are considered as effective anti-oxidant sources. Five cyanobacterial extracts were used to stimulate the plant growth and increase production of specific secondary metabolites in Plantago major as a medicinal plant. These cyanobacteria were isolated from the growth bed of the plant in its natural habitats. Nitrate-free BG11 medium was used for preparing axenic monoalgal cultures. Pot experiments were performed by spraying cyanobacterial extracts on the soil of treated plants every 20 days from the time of planting. Growth of plants was evaluated by measuring growth parameters such as plant height, root length, dry and fresh weight of plant, leaf number, leaf area, as well as inflorescence characteristics 60 days after planting. In addition to growth factors, the total amount of phenol and flavonoid of plants was also assessed. Statistical analysis showed that there was a significant difference in the vegetative and reproductive characteristics compared to the control plants. Also, the methanolic extraction of treated and control plants displayed the highest total phenolic and flavonoid content 77.23±3.21 µg of GA mg-1 and 389.67±34.43 µg of RU mg-1 in plants treated with Cylindrospermum michailovskoence. Based on the obtained results, cyanobacterial fertilizers are suggested as the biological elicitors to improve the quantity and quality of medicinal plants products. As a result of this study, chemical content of cyanobacterial extracts and the production of plant growth stimulating substances such as phytohormones can be proposed as factors affecting plant growth parameters and metabolites production.

  Keywords: Bioelicitor, Cyanobacterial fertilizers, Medicinal plant, Phytohormones
 • H. Mohammadi, A. Imani*, M. R. Asghari, V. Abdossi, A. R. Talaie Pages 519-534

  Effects of salinity (0, 2, 6, and 8 dS m-1) on some photosynthetic parameters and morphological characteristics of 3 almond cultivars (‘Tuono’, ‘Shoukofeh’ and ‘Sahand’), with or without Salicylic Acid (SA) treatment (at 0, 1 and 2 mM), were studied in a factorial experiment using the completely randomized design with 3 replications, in a greenhouse experiment. Results revealed that while SA at 1 mM significantly improved morphological and photosynthetic properties of salinized plants, its relatively higher concentration (2 mM) impaired growth and photosynthetic attributes. Of the tested cultivars, Shokoufeh grafted on the GF677 rootstock showed higher salt tolerance than the others. This study provides convincing evidence with regard to the potential of SA in improving almond plant growth under salt stress; suitable concentrations of SA when added to saline situations helped the plants in osmotic adjustment for alleviating the harmful effects of salinity. Efficacy of SA may be tested under field conditions before recommending it as a practical tool to enhance almond plant performance in saline soils.

  Keywords: Chlorophyll fluorescence, Gas exchange, Prunus amygdalus L., Stomatal conductance
 • S. Sarvandi, A. Ehtesham Nia*, A. Rezaei Nejad, M. H. Azimi Pages 535-546

  The effects of drought and salinity stresses on morpho-physiological characteristics of three Iris (Iris spp.) cultivars (‘Purple Blue Magic’, ‘White Madonna’ and ‘Blue Deep River’) were investigated. Drought stress experiment included three drought levels (60, 75, and 90% of field capacity), and the salinity stress experiment included four concentration of NaCl (0, 50, 100 and 150 mM). Different drought and salt treatments had significant effects on the morphological characteristics (leaf surface, main root diameter, number of branched roots and corm dry weight) and the physiological characteristics (Relative Water Content= RWC, Carotenoid, Lipid Peroxidation= MDA, and Electrolyte Leakage= EL) of the three iris cultivars. The best vegetative growth characteristics and physiological conditions were recorded under the control treatments [most favorable moisture conditions (90% FC) and without using salt in irrigation water] and the poorest were under the most severe stress conditions (60% FC and 150 mM NaCl in irrigation water). With increasing drought stress in 60% FC level and increasing NaCl salt treatments in 100 and 150 mM, no flower appeared in the ‘Madonna’ and ‘Blue Magic’ cultivar, respectively. In this aspect, only ‘Deep River’ cultivar could reach flowering phase and complete life cycle in both drought and salinity stresses. We concluded that the process of flowering in some iris cultivars were sensitive to drought stress and salinity. However, by selection, resistant or tolerant cultivars or genotypes could be identified and promoted under these abiotic stress conditions.

  Keywords: Deep River cv., Drought tolerant, Purple Blue Magic cv., Salt tolerant, White Madonna cv
 • A. Reyhanitabar*, E. Frahadi, H. Ramezanzadeh, Sh. Oustan Pages 547-561

  Converting feedstock into biochar is a popular approach to overcome the disposal problem, yet the role of waste type and pyrolysis temperature on biochar properties is not understood well. In this study, biochars were produced from various feedstock such as tea waste, apple wood, wheat straw and walnut shell at 300, 400, 500 and 600°C with 1-hour residence time. The results showed that increase in pyrolysis temperature significantly decreased biochar mass yield. The maximum and minimum mass yields were observed in walnut shell at 300˚C and apple-wood-derived biochars at 600˚C by 69 and 20%, respectively. The produced biochar had pH range between 5.3 to 9.7, and its pH value and ash content increased significantly with increasing pyrolysis temperature, except for walnut shell. Total concentrations of P, Ca, K, Na, Fe, Zn, Cu, and Mn and available concentrations of K, Ca, Mg, and P increased with pyrolysis temperature increasing in all samples, except at walnut shell-derived biochar. According to CHN analysis, by increasing pyrolysis temperature, the total carbon concentration increased but total nitrogen and hydrogen concentrations decreased. The pH value decreased with time until 72 hours, beyond which a near steady-state condition was attained. Relationships between pH and CaCO3-eq content of biochars were close and linear. The FT-IR spectra showed that aromatic C increased by increment in heating. Also, by increasing pyrolysis temperature, the mean pore diameter decreased but micropores volume increased and led to increase in the specific surface area of biochars. The results of this study suggest that biochars produced at 300 and 400˚C may have potential as fertilizer in calcareous soils because of low pH and EC, with high mass yield.

  Keywords: CHN analysis, FT-IR spectra, Organic waste
 • L. Parviz* Pages 563-578

  Accurate precipitation forecasts are much attractive due to their complexity. This study aimed to use the hybrid Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) model and machine learning techniques such as Artificial Neural Networks (ANN) and Support Vector Machines (SVM) to improve precipitation forecasts. Time variation analysis and time series decomposition were the two concepts applied to construct the hybrid models. The performance of the two concepts was evaluated with monthly precipitation time series of two stations in northern Iran. Time variation analysis of time series was conducted with the clustering analysis, which increased the accuracy of forecasting with 20.99% decrease in the geometric mean error ratio for the two stations. SVM model decreased the forecasted error compared to ANN in the internal process of time variation analysis. Average of Mean Relative Error (MRE) were MRESVM= 0.72, MREANN= 0.89, and Mean Absolute Error (MAE) in the two stations were MAESVM= 18.02 and MAEANN= 23.88. Therefore, SVM outperformed the ANN model. Comparison of the two hybrid models indicated that more accurate results belonged to the concept of time series decomposition (the decrease in root mean square error from time variation to time series decomposition concepts was 13.35%). Extracting the pattern of data with SARIMA-based hybrid model with time series decomposition improved the precipitation forecasting. Configurations related to nonlinear components of time series with time steps of residual had good performance (the average of agreement index was 0.9). The results suggest that the hybrid model can be a valuable and effective tool for decision processes, and time series decomposition to linear and nonlinear components has a better performance.

  Keywords: Support Vector Machines, Cluster analysis, Nonlinear component, Configuration
 • R. Radmehr, M. Ghorbani, S. Kulshreshtha* Pages 579-593

  Water is considered as the most important component, but a limiting input, for agricultural production in Iran. In the context of water resources management, due to the limited availability of water and high cost of supplying it to the users, improvement of water use productivity has been regarded as one of the most appropriate approaches to manage water demand. Various tools have been applied for water management policy in the context of preventing high levels of water deficit. In the present study, different policy scenarios related to water supply management are assessed. These include estimation of the impacts of each policy scenario on physical and economic productivity indices and employment, using positive mathematical programming methods and maximum entropy. This methodology was applied to water use in the Qazvin Plain, Iran. Results suggested that application of these policy scenarios not only decreased water consumption but also generated desirable social and economic effects. Results of the ranking showed that the policy of imposing tax on input generated the best results for the study area. However, it is admitted that selection of the best policy scenario is dependent on the weight that policy makers would select for various indicators.

  Keywords: Positive Mathematical Programming, Maximum Entropy, ELECTRE, AHP, Water Productivity