فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 561 (هفته اول فروردین 1399)
 • پیاپی 561 (هفته اول فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/12
 • تعداد عناوین: 3
|
 • علیرضا ترکان، هادی فرهادی *، محسن گل پرور صفحات 1-7
  مقدمه

   آشفتگی روابط افراد، تاثیرات منفی قابل توجهی بر کیفیت زندگی زوجین و فرزندان آن ها دارد. این پژوهش، با هدف مقایسه ی اثربخشی درمان روایتی و هیجان مدار بر کیفیت زندگی افراد انجام شد.

  روش ها

  طرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و نمونه ی آماری شامل 45 نفر از افراد ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی آفتاب مهر و راه عشق در شهرستان اصفهان بود که به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه های مداخله، در 5 جلسه، درمان های مربوط به گروه خود را دریافت کردند. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه ی کیفیت زندگی باسبی ارزیابی شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های 2</sup>χ و ANCOVA، آزمون تعقیبی Bonferroni و آزمون One-way ANOVA و نیز نرم افزار SPSS واکاوی گردید. در سطح آمار استنباطی، از آزمون 2</sup>χ جهت مقایسه ی توزیع فراوانی جنسیت و سطح تحصیلات در بین سه گروه، از آزمون One-way ANOVA جهت مقایسه ی میانگین سن در بین سه گروه و از آزمون ANCOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni برای ارزیابی تاثیر مداخله ی درمانی بر بهبود کیفیت زناشویی افراد استفاده شد.

  یافته ها

  پبه طور کلی، بیشترین افزایش کیفیت زندگی زناشویی در گروه روایت درمانی و پس از آن با اندکی تفاوت در گروه هیجان مدار دیده شد. در گروه شاهد، کاهش غیر معنی دار کیفیت زندگی در مرحله ی پس آزمون نسبت به پیش آزمون مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  مداخله های مبتنی بر روایت درمانی و هیجان مدار نسبت به گروه شاهد در افزایش کیفیت زندگی زناشویی اثربخشی معنی داری داشته اند.</div>

  کلیدواژگان: روایت درمانی، درمان هیجان مدار، کیفیت زندگی
 • مجید بیگی، سعید کشاورز *، جمشید بنایی، حمید زاهدی صفحات 8-13
  مقدمه

   فعالیت ورزشی با تغییر در غلظت عوامل رشدی و گیرنده های آن، ممکن است اثرات مفیدی برای عضله ی قلبی داشته باشد. از این رو، هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر گیرنده ی کینازی نوع II قلب و سطوح پلاسمایی میوستاتین Ratهای نر بود.

  روش ها

  تعداد 20 سر موش صحرایی نر با محدوده ی سنی سه ماه، بعد از گذراندن دوره ی آشناسازی، به صورت تصادفی به دو گروه شاهد (10 = n) و مورد یا تمرین تناوبی شدید (10 = n) تقسیم شدند. تمرینات تناوبی شدید با شدت 95-85 درصد و شیب 20 درجه در مدت زمان 80 دقیقه در طول هشت هفته و هر هفته پنج جلسه به طول انجامید. میوستاتین به روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) و گیرنده ی کینازی نوع II بطن چپ قلب به روش Immunohistochemistry (IHC) اندازه گیری شد. داده های به دست آمده توسط آزمون Independent t در سطح معنی داری 050/0 > P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   با مقایسه ی بین گروهی، اختلاف معنی داری در متغیر میوستاتین میان گروه های مورد و شاهد دیده شد (0/001 = P)، اما اختلاف معنی داری میان گروه ها در گیرنده ی کینازی نوع II قلب مشاهده نشد (0/820 = P).

  نتیجه گیری

  با احتیاط به نظر می رسد تمرینات تناوبی شدید، اثرات مطلوبی بر کاهش میوستاتین دارد، اما بر گیرنده ی کینازی نوع II قلب تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی شدید، گیرنده ی کینازی نوع II، میوستاتین، Rat های نر
 • جلال کریمی* صفحات 14-23
  مقدمه

  در اوایل دی ماه سال 1398، نوع جدیدی از پنومونی ناشی از کرونا ویروس از شهر ووهان چین گزارش گردید. وزارت بهداشت چین این بیماری را جزء بیماری های واجد قرنطینه قرار داد و اقدامات پیش گیرانه و کنترلی سخت گیرانه را برای این بیماری عفونی اتخاذ نمود. در ایران، اولین موارد ابتلا به بیماری Coronavirus disease 2019 (COVID-19) از شهر قم گزارش گردید و 15 روز پس از آن، موارد �%A

  کلیدواژگان: کرونا ویروس جدید، اپیدمی، بیماری های عفونی، بیماری های تنفسی
|
 • Alireza Torkan, Hadi Farhadi, Mohsen Golparvar Pages 1-7
  Background

  Disturbance in human relationships has significant negative effects on the quality of life of couples and their children. The purpose of this study was to compare the effectiveness of narrative couple therapy (NCT) and emotionally focused therapy (EFT) for couples on quality of life of individuals

  Methods

  This study was a quasi-experimental study with pretest and posttest, and the statistical sample consisted of 45 insociable patients referred to Aftab Mehr and Rahe Eshgh counseling centers in Isfahan City, Iran. They were randomly divided to three equal groups, who received treatment in 5 sessions. Subjects were evaluated using Busby Quality of Life Questionnaire. Data were analyzed using chi-square, covariance analysis, Bonferroni post hoc, and one-way analysis of variance (ANOVA) tests via SPSS software. Chi-square was used test to compare sex distribution and educational level among three groups, one-way ANOVA to compare the mean age of the three groups, and covariance analysis and Bonferroni post hoc test to assess the effect of therapeutic intervention on improving marital quality.

  Findings

  The highest increase in marital quality of life was in the NCT group, and then in the EFT group. In control group, the decrease in the quality of life in the posttest was not significant compared to the pretest.

  Conclusion

  NCT and EFT interventions has significant effect on marital quality of life compared to the control group.

  Keywords: Narrative therapy, Emotion-focused therapy, Quality of life
 • Maijd Beigi, Saeed Keshavarz, Jamshid Banaei, Hamid Zahedi Pages 8-13
  Background

  Exercise trainings have beneficial effects on myocardium by changing the concentration of growth factors and their receptors. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of high-intensity interval training on activin receptor type II in heart and plasma levels of myostatin in male rats.

  Methods

  After the familiarization period, twenty male rats with the limitation of three months of age were randomly divided to control (n = 10) and high-intensity interval training (n=10) groups. High-intensity interval training was continued for eight weeks, five sessions in each week and each session lasted 80 minutes with 85-90 percent intensity of rats’ power with 20-degree ramp. Activin receptor type II in the myocardial left ventricle was measured using immunohistochemistry method, and myostatin was measured by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The data were analyzed using independent-samples t test at the statistically significant level of P < 0.050.

  Findings

  In between groups comparison, there was a significant difference between the high-intensity interval training and control groups in myostatin variable (P = 0.001). There was no significant difference between the groups in myocardium activin receptor type II (P = 0.820).

  Conclusion

   It cautiously seems that high-intensity interval training have desirable effects on reducing myostatin, but it has no effect on heart activin receptor type II.

  Keywords: High-intensity intermittent exercise, Activin receptors, Myostatin, Male, Rats
 • Jalal karimi* Pages 14-23
  Background

  Pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China, was the first report on 31 December 2019. The World Health Organization (WHO) officially named it New Coronavirus Disease or COVID-19: "COVI" comes from coronavirus. The "D" stands for the disease. Chinese ministry of Health categorized it as a quarantined disease, and took strict preventive and control measures for this infectious disease. In Iran, the first cases of COVID-19 were reported from Qom on February 19, 2020, and spread to the other 31 provinces in 15 days. This study conducted to investigate some epidemiological features of the COVID-19 epidemic in Iran.

  Methods

  This study was conducted as a narrative review from February 19 to March 15, 2020. In this study, the most recent documentation published in pieces of literature, especially in China, has been reviewed. Moreover, mortality and morbidity of definite cases in Iran were summarized and reported.

  Findings

  The COVID-19 epidemic officially confirmed with two deaths in the city of Qom, Iran, on February 30, 2020, and spread rapidly throughout the 31 provinces in the country. During this period, 13938 cases and 724 deaths due to COVID-19 were reported by the Ministry of Health in Iran.

  Conclusion

  Shreds of evidence suggests that early measures for timely action and early detection of COVID-19 were slightly delayed.

  Keywords: Coronavirus, Pandemics, Epidemics, Infectious diseases, Respiratory tract diseases