فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا عبدالله نسب، علی شیرخانی*، مقصود رنجبر صفحات 10-28

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تاسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  فقهای جبل عامل، به دلیل اتخاذ رویکرد اصولی در دستگاه فقاهتی خویش، حضوری فعال در سپهر اجتماعی صفوی اتخاذ نمودند و با تثبیت نهاد مرجعیت و ایجاد شبکه اداری علماء، جریان تصوف را به حاشیه رانده و دایره اختیارات فقها افزایش یافت، از این رو آئین ها و مناسک مذهبی شیعه  با قرائت فقیهانه انجام می شد.

  کلیدواژگان: جبل عامل، عصر صفویه، فقهای جبل عامل، مکتب فقهی اصفهان، اعتکاف، فقه شیعه
 • سعید سعیدیان، غفار زارعی* صفحات 30-54
  هدف پژوهش حاضر ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت الله خامنه ای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که رفع تهدیدات فرهنگی- رسانه ای و جنگ نرم در خارج و هویت ملی و انقلابی در داخل به عنوان عوامل ساختاری و نقش آفرینی نخبگان فرهنگی و دانشگاهی و همچنین نخبگان سیاسی جامعه به عنوان کارگزاران موثر بر هویت، نقش مهمی در شکل دهی و معنابخشی به هویت نوین انقلاب اسلامی در آراء آیت الله خامنه ای ایفاء می کنند. بنابراین، تلاش برای ساختن هویت نوین انقلاب اسلامی با توجه به تهدیدات خارجی و فرصت های داخلی امری ضروری است.
  کلیدواژگان: هویت انقلابی، آیت الله خامنه ای، انقلاب اسلامی ایران
 • رشید رکابیان*، حسن علی یاری صفحات 56-79
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و مناسبات دین و سیاست در مکتب عمل گرایی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا با نگاهی ریشه ای، مبانی، ویژگی ها و زمینه های پیدایش و شکل گیری مکتب عمل گرایی بررسی شد، سپس تلقی عمل گراها از سیاست و دین تبیین گردید و استلزامات و چگونگی تعامل بین دین و سیاست در مکتب عمل گرایی بررسی شد. نتایج نشان داد، تلقی ای که مکتب عمل گرایی از دین دارد، منبعث از نگاه اومانیستی و عمل گرایانه اندیشمندان آن می باشد که عملا با انکار مبدا غیبی، دین را به کارکردهای عملی آن تقلیل داده و آن را تا حد امری ابزاری، شخصی و تجربی تنزل می دهد و آن را با توجه به کاربردش که ممکن است فوایدی فردی، اخلاقی و اجتماعی برای انسان داشته باشد، تفسیر می نماید و اجازه دخالت به دین در امور سیاسی داده نمی شود. علاوه بر این، سیاست در این مکتب، رسالتی آرمانی ندارد، بلکه تنها به عنوان فلسفه ای عمل گرایانه موردنظر است.
  کلیدواژگان: دین، سیاست، اندیشه سیاسی، مکتب عمل گرایی، پراگماتیسم، پراگماتیست سیاسی
 • محسن عزیزی*، حسین حسن زاده، علیرضا مقدسی صفحات 82-110

  هدف پژوهش حاضر تبیین شاخص های مهم مقاوم سازی اقتصاد ایران در حوزه مرزبان اقتصادی و براساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بود. روش تحقیق، کاربردی بوده و با روش آمیخته و تلفیقی(کمی و کیفی) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شده است. نتایج نشان داد، پیاده کردن دولت الکترونیک در گمرکات، کوتاه شدن زمان انجام تشریفات گمرکی، اجرای دقیق قوانین و مقررات بهداشتی برای جلوگیری از ورود کالاهای ناسالم و مضر به کشور، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و ارائه تسهیلات ویژه برای شرکت های تولیدی از مهمترین شاخص های مقاوم سازی اقتصاد ایران به شمار می آیند.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مرزبان اقتصادی، قاچاق کالا، تجارت خارجی، گمرک ایران، آیت الله خامنه ای
 • میرابراهیم صدیق*، گارینه کشیشیان، احمد حبیبی صفحات 112-140

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش سیاسی با کارآمدی نمایندگان مجلس در ایران با نگاه موردی به دوره های ششم و هفتم مجلس بود. پرسش اصلی پژوهش این بود که گرایشات سیاسی و الگوهای کنش انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر عملکرد و همکاری آنان با سایر نهادهای حکومتی و میزان مشارکت دارد؟ نتایج این تحقیق که بر اساس روش توصیفی تحلیلی که از نظر زمانی یک تحقیق مقطعی و از نظر نوع ارتباط بین داده ها یک تحقیق همبستگی می باشد، نشان داد که هرگاه زمینه برای رقابت سیاسی سالم و شفافیت سازمانی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، نشانه هایی از همکاری های سازمان یافته بین مجلس و سایر نهادهای حکومتی به وجود می آید. نتیجه چنین فرآیندی را می توان حداکثرسازی کارآمدی سیاسی بین نیروهایی دانست که از انگیزه لازم برای نقش آفرینی سیاسی برخوردار خواهند بود. وضعیت در یک تحلیل نهایی موجب افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه و همچنین گامی مهم در جهت توسعه سیاسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، مشارکت سیاسی، احزاب، نظام انتخاباتی، گرایش های سیاسی، توسعه سیاسی
 • مهدی محمدی عزیزآبادی*، سیدصمد بهشتی صفحات 142-174

  هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد ورزش حرفه ای به مثابه طرفداران پرشمار با کارکردهای سیاسی همه جا حاضر که در اختیار نیروهای اجتماعی قرار دارد، چه تاثیراتی بر سطوح مختلف زندگی سیاسی امروزین برجای می گذارد. به عبارتی چه عرصه هایی از سیاست جهان امروز بیشتر از همه تحت تاثیر ورزش و ورزشکاران قرار گرفته است. روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که با مدرن و فراگیر شدن ورزش، این پدیده جدید قابلیت های سیاسی تاثیرگذار از جمله سیاست هویت، ملی گرایی، کاهش یا افزایش تعارضات و شکاف های جامعه، کنترل امور سیاسی و اجتماعی، ابزار تبلیغاتی، مشارکت سیاسی، انگیزه های انتخاباتی، ترویج ایدیولوژی و غیره پیدا کرده، و نقش های زیادی در برخی از عرصه های مهم سیاست جوامع بازی می کند. نتایج مقاله نشان داد که ورزش ابزار سیاسی - اجتماعی جدید و تاثیرگذار بر صحنه سیاست جوامع قلمداد می شود و همچنین نیروهای اجتماعی توانسته اند با این پدیده، نسبت به گذشته توانمندی سیاسی قابل ملاحظه ای کسب کنند.

  کلیدواژگان: ورزش و ورزشکاران حرفه ای، جامعه شناسی سیاسی، نیروهای اجتماعی، زندگی سیاسی، جامعه شناسی ورزش
|
 • Mohammadreza Abdolahnasab, Ali Shirkhani *, Maghsoud Ranjbar Pages 10-28

  The purpose of the present study is to investigate the effects of the Jabal ‘Amil’s school on the cultural transformation of the Safavid dynasty. In this regard and using descriptive-analytical method, it was attempted to survey the nature and extent of the immigration of Jabal ‘Amil’s scholars’ to Iran, the formation of the Safavid dynasty and its relationship with Jabal ‘Amil’s scholars, the effects of Jabal ‘Amil on the Safavid social developments, and the establishment of the jurisprudential school of Isfahan. The results showed that due to their principled approach in jurisprudence, the jurists of the Jabal ‘Amil played an active role in the Safavid social sphere. They margined Sufi movements and increased their authority by consolidating the authority of Marja’iat and establishing an administrative network of the Ulama. Therefore, Shiite religious rituals were performed according to jurisprudence.

  Keywords: Jabal ‘Amil, Safavid Dynasty, Jabal ‘Amil’s Jurists, Jurisprudence School of Isfahan, I’tikaf, Shi’ite Jurisprudence
 • Saeed Saeedian, Ghaffar Zarei * Pages 30-54
  The purpose of the present study was the necessity of transformation of the identity of the Islamic Revolution based on the structure-agent approach with regard to Ayatollah Khamenei's views. The research method was descriptive-analytical and the results showed that elimination of cultural-media threats and soft war abroad and national and revolutionary identity as structural factors and role of cultural and academic elites as well as political elites of society as effective agents. On identity, they play an important role in shaping and giving meaning to the new identity of the Islamic Revolution in the votes of Ayatollah Khamenei. Therefore, it is necessary to try to build a new identity of the Islamic Revolution in light of external threats and internal opportunities.
  Keywords: Revolutionary Identity, Ayatollah Khamenei, Islamic Revolution of Iran
 • Rashid Rekabian *, Hasan Aliyari Pages 56-79
  The purpose of this study was to investigate the position and relationships of religion and politics in the school of pragmatism. In this regard, first with a descriptive-analytical method, a thorough look at the foundations, basics, characteristics, and contexts of the emergence and formation of the Pragmatic School,then Pragmatists' views of politics and religion were then explained, and the implications and how interaction between religion and politics in the school of pragmatism were examined.The results showed,The pragmatic view of religion, derives from the humanist and pragmatic view of its thinkers.By virtually denying the origin of religion, it reduces religion to its practical functions and downgrades it to an instrumental, personal, and empirical point.It is interpreted in light of its application that may have individual, moral, and social benefits to human beings, and that religion is not allowed to interfere in politics. In addition, politics in this school is not an ideal mission, but only as a pragmatic philosophy.
  Keywords: Religion, Politics, Political Thought, Pragmatism school, Pragmatism, Political Pragmatist
 • Mohsen Azizi *, Hossein Hassanzadeh, AliReza Maqdisi Pages 82-110

  The purpose of the present study is to explain important indicators of resistance Economy in Iran for the protection of frontiers based on the guidelines of the Supreme Leader on resistance Economy. Applied research method was used in this study and it was conducted by mixed method (qualitative-quantitative) and analytic hierarchy process (AHP). The results showed that the introduction of e-government in customs, shortening customs procedures, strict enforcement of health laws and regulations to put ban on importing unhealthy and harmful goods, creating a unique cross-border trade window, and providing special facilities for manufacturing companies are among the most important indicators for strengthening the Iranian economy.

  Keywords: resistance economy, economic border guard, smuggling, Foreign Trade, Iranian Customs, Ayatollah Khameneii
 • MirEbrahim Seddigh *, Garineh Keshishyan, Ahmad Habibi Pages 112-140

  Understanding the electoral system in every country, including Iran, is directly related to the efficiency of the parliamentarians in the performance of their representative duties. This article attempts to examine the relationship between the political tendency and the efficiency of Iranian parliamentarians with a case study of the sixth and seventh periods. The main question of this article is how the political tendencies and patterns of election of parliamentarians have an impact on their performance and cooperation with other governmental institutions and the extent of participation?The results of this research, based on a descriptive methodology - an analysis that is a cross-sectional and correlational research in terms of the relationship between data - show that whenever there is a context for healthy political competition and organizational transparency, There are MPs, signs of organized cooperation between the Parliament and other government bodies. The result of such a process can be seen as the maximization of political efficiency among the forces that have the necessary impetus for political role-playing. The situation in a final analysis will increase the political participation of individuals in the community as well as an important step towards political development.

  Keywords: political development, political participation, parties, Political Tendency, Electoral System
 • Mehdi Mohammadi Aziz Abadi *, SeyedSamad Beheshty Pages 142-174

  The purpose of the present study is to show how the impact of professional sport as a supporter of the ubiquitous political functions available to social forces affects the different levels of today's political life. In other words, what areas of world politics today are most affected by sports and athletes. The research method is descriptive-analytical using library and internet resources. The hypothesis under study is that with the modernization of sport, this new phenomenon has influential political capabilities including identity politics, nationalism, reducing or increasing conflicts and gaps in society, controlling political and social affairs, propaganda tools, political participation, electoral incentives, Promote ideology and so on, And it plays many roles in some of the most important areas of community politics. The results of the article showed that sport is considered as a new and influential political-social tool on the political scene of societies and social forces have been able to gain considerable political empowerment with this phenomenon in the past.

  Keywords: Sports, Professional athletes, political sociology, Social Forces, Political life, Sociology of Sport