فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ایرج هاشم زاده*، سیده نرجس طباطبائی، نبی الله قائدرحمتی، محسن امیری، لوئیس برناتچز صفحات 1-8

  غار محل زیست ماهیان کور لرستان در حوضه رود دز در مجاورت رودخانه سزار در منطقه ای با ساختار کارستی قرار گرفته است. در مجاورت رودخانه سزار در دیواره های دره رودخانه چشمه هایی وجود دارد که ممکن است امکان ورود ماهیان رودخانه ای را به داخل منابع آب زیرزمینی فراهم کنند. این مشاهدات احتمال رابطه مهاجرتی در بین ماهیان gymnothorax Garra رودخانه سزار و ماهیان کور typhlops Garra  و Garra lorestanensis را پیش می آورد. علاوه بر این در بین ماهیان کور در مورد هر گونه، تنوع شکل بدن قابل مشاهده است. تنوع فنوتیپی یادشده ممکن است گویای تنوع ژنتیکی ناشناخته ای در بین این ماهیان باشد و یا ناشی از شرایط محیطی حاکم بر بخش های مختلف غار ماهی کور باشد. در این مطالعه برای پاسخ به سوالات موجود از روش های تعیین توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک (COI) و تعیین توالی نسل جدید استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اشکال دوکی شکل و اشکال دارای بدن کشیده و غیر دوکی گونه های typhlops G.  و lorestanensis G. از نظر ترکیب ژنوم و ژن میتوکندریایی تفاوتی ندارند. همچنین نتایج مقایسه ترکیب ژنومی ماهیان کور و ماهی gymnothorax G.  رودخانه های دز و کرخه نشان می دهد احتمالا نفوذ ژنتیکی بسیار کمی (کمتر از 3 درصد) از گونه gymnothorax G. به ماهی کور typhlops G.  وجود دارد. شاید بتوان این نفوذ ژنتیکی کم ماهیان سطح زی را به سازگاری پایین تر آن ها برای ورود و انطباق با شرایط زیستگاه زیرزمینی نسبت داد.

  کلیدواژگان: ترکیب ژنوم، تنوع شکل، توالی یابی نسل جدید، ژنوم میتوکندریایی، غار ماهی کور
 • ایلناز ابوالحسنی، جواد بهارآرا*، ناصر مهدوی شهری، الهه امینی صفحات 9-18

  در طب سنتی عصاره های گیاهان دربردارنده پلی ساکارید به طور وسیعی برای درمان زخم پوستی به کار می رود. ستاره شکننده به عنوان یک موجود دریایی دارای ترکیبات فعال زیستی است که به آن قدرت بازسازی بازوهای آسیب دیده را می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پلی ساکارید استخراج شده از ستاره شکننده خلیج فارس (Ophiocoma erinaceus) در ترمیم زخم پوستی موش صحرایی نر نژاد  ویستار است. در این پژوهش تجربی، 60 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 5 گروه شاهد، شاهدمثبت (تیمار با عسل)، گروه تجربی1 تا 3 به ترتیب از راست به چپ تحت تیمار با دوز 12/5، 25 و 37/5 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن پلی ساکارید ستاره شکننده تقسیم شدند. زخم در بخش پشتی بدن ایجاد شد و موش ها تحت تیمار موضعی قرار گرفتند. در روزهای 3، 7، 10 و 14 از زخم های در حال ترمیم نمونه برداری شد و پس از رنگ آمیزی توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. سپس، داده های کمی توسط نرم افزار SPSS ، آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند. نتایج میکروسکوپی نشان داد که در زخم های تیمار شده با دوز 37/5 پلی ساکارید مشابه با گروه شاهد مثبت بازسازی اپی تلیوم، رگ زایی و کاهش تعداد سلول های التهابی سریع تر ازگروه شاهد بود. بیش ترین ضخامت اپی تلیوم در روز 7 و کم ترین تعداد سلول های التهابی در روز 14 در گروه تجربی 3 و شاهد مثبت نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که پلی ساکارید ستاره شکننده باعث تسریع روند ترمیم زخم می شود که می تواند به عنوان یک ترکیب طبیعی در تکوین داروهای ترمیم دهنده زخم پوستی پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: التیام زخم، ترکیبات فعال زیستی، خلیج فارس، کربوهیدرات، مدل آزمایشگاهی
 • آزاده حکمت*، زینب فهیمی، سیدعلی حائری روحانی صفحات 19-29

  آلودگی صوتی یکی از عوامل خطرزا در محیط زیست است. یکی از منابع مهم این آلودگی، صدای ناشی از حمل و نقل شهری به ویژه سیستم راه آهن شهری (مترو) و مراکز تجاری است. در این مطالعه تاثیر آلودگی صوتی بر سطح پروتئین های سرم خون در رت های نر نژاد ویستار بررسی شد. ر ت های نر به طور تصادفی به سه گروه تقسیم بندی شدند. رت های شاهد در شرایط استاندارد آزمایشگاه و دو گروه تجربی در محدوده بازار بزرگ تهران و حوالی ایستگاه مترو صادقیه (خیابان رز غربی) نگهداری شدند. پس از اتمام هشت هفته نمونه های خون همه گروه ها جمع آوری شد و سطح پروتئین های سرم خونی توسط آزمون الکتروفورز بررسی شد. پس از آن نمونه های سرم خون توسط دستگاه مرئی -فرابفش بررسی شد و سپس مطالعات کمومتریکس توسط تحلیلMCR-ALS انجام پذیرفت. سنجش درصد پروتئین های سرم خون نشان داد که در بین پنج پروتئین شاخص خون، درصد آلفاگلوبین و بتاگلوبین در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد اختلاف معناداری دارد (P < 0.05). این در حالی است که در میزان پروتئین گاماگلوبولین تغییری معنادار مشاهده نمی شود. نتایج طیف جذبی مرئی-فرابنفش سرم خون و تحلیل کمومتریکس بیانگر وجود گونه های متفاوت پروتئینی در هر دو گروه تجربی نسبت به گروه شاهد بود. نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی صوتی در دو منطقه بازار بزرگ تهران و مترو صادقیه موجب تغییر در میزان پروتئین های سرم خون می شود. لذا اقدامات کنترلی و اصلاحی برای کاهش صدا در این مناطق ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آلفاگلوبین، بتاگلوبین، تحلیل کمومتریکس، طیف جذبی مرئی-فرابنفش، گاماگلوبولین
 • علی بهرامی*، بیتا جناب زاده، حمید مثمری، محمدداوود غفاری صفحات 30-36

  فنازین 1-کربوکسیلیک اسید از جمله ترکیبات آنتی بیوتیکی موثر بر گستره وسیعی از میکروارگانیزم ها به شمار می آید. این ترکیب در صنایعی همچون دارویی، کشاورزی و کنترل آفات، صنایع دریایی، صنایع شیمیایی و هم چنین تصفیه آب کاربرد دارد. در پژوهش حاضر PCA با استفاده از سویه بومی سودوموناس آئروجینوزا MUT.3 که در کلکسیون میکروبی دانشگاه صنعتی مالک اشتر نگه داری می شود، تولید شد. در ادامه، تاثیر دما و شرایط نور بر فعالیت آنتی بیوتیک مذکور در طی 230 روز تحت بررسی واقع شد. با بهره گیری از آزمون کروماتوگرافی با عملکرد بالا میزان افت غلظت PCA در طول مدت آزمایش تحت بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییر فعالیت آنتی بیوتیک با استفاده از روش تعیین میزان حداقل غلظت مهاری و حداقل غلظت کشندگی آنتی بیوتیک بر سویه E. coli DH5α تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که PCA به دور از نور و در دمای 25 درجه سانتی گراد قابلیت فعالیت تا 210 روز را دارد. این درحالی بود که با افزایش دما به 35 و 45 درجه سانتی گراد مدت زمان این فعالیت به ترتیب به 100 و 50 روز کاهش یافت. هم چنین با در معرض نور قرار دادن آنتی بیوتیک PCA مشخص شد که فعالیت آن از 210 روز به 120 و 10 روز به ترتیب تحت نور مرئی و نور فرابنفش کاهش می یابد. نتایج MIC و MBC حاصل از نمونه ها تاییدکننده نتایج به دست آمده بود. به این ترتیب، پژوهش حاضر موجب حصول اطلاعاتی دقیق از میزان فعالیت و پایداری آنتی بیوتیک فنازین 1-کربوکسیلیک اسید تحت شرایط محیطی مختلف شده که می تواند در کاربردهای صنعتی آن بسیار راه گشا باشد.

  کلیدواژگان: فنازین، پایداری آنتی بیوتیک، پایداری دمایی، پایداری نوری، فعالیت ضدباکتریایی
 • غلامرضا قزلباش*، مریم حدادی صفحات 37-45

  باکتری های مولد آنزیم اوره آز می توانند با تولید اوره آز در حضور اوره و کلسیم نانوکریستال های کلسیت تولید کنند. رسوب کلسیت طی فعالیت میکروبی فرایندی است که موجب سیمانی شدن ذرات خاک در طبیعت می شود. هدف از این بررسی جداسازی باکتری های نمک دوست مولد اوره آز به منظور رسوب کلسیت در خاک های شور بود. نمونه های طبیعی اعم از خاک و آب های شور برای این منظور انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از محیط های TSB حاوی نمک باکتری های نمک دوست و سپس با استفاده از محیط های اختصاصی حاوی اوره و فنل رد باکتری های مولد اوره آز جداسازی شدند. جدایه های مولد اوره آز با آزادسازی آمونیوم موجب قلیایی شدن محیط کشت و تشکیل هاله صورتی رنگ اطراف کلنی ها می شدند. سپس باکتری های منتخب که هاله بیش تری داشتند طی سنجش آزادسازی آمونیوم به روش نسلر تحت بررسی قرار گرفتند. توانایی یا عدم توانایی تولید نانوکریستال جدایه ها با کشت به مدت 10 روز بر روی محیط رسوبی حاوی درصد نمک های متفاوت تحت بررسی قرار گرفت. مجموعا 110 جدایه نمک دوست جداسازی شد که از این میان 58 جدایه مولد اوره آز بودند. مطالعات میکروسکوپی کلنی ها نشان داد که تنها 6 جدایه بر روی محیط های رسوبی قادر به تولید کریستال هستند. جدایه 6 به منظور مطالعات بیشتر انتخاب و خصوصیات کریستال های آن طی تحلیل هایی توسط XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به EDX  تحت بررسی قرار گرفت. مطالعات فعالیت اوره آزی نشان داد که این جدایه دارای قدرت آزادسازی آمونیوم به میزان 86/20 میلی مولار آمونیوم بعد از 18 ساعت است. این باکتری طی تست های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شد و مقایسه توالی 16S rRNA آن تشابه 92/99 درصدی با استافیلوکوکوس زایلوسوس نشان داد و در بانک ژنومی NCBI با شماره دسترسی MG655155 ثبت شد. این مطالعه نشان داد که این باکتری در محیط فاقد نمک و محیط حتی با نمک 10 درصد  قادر به تولیدکلسیت است. امروزه تلاش های زیادی در جهت تولید سیمان های پاک و زیستی انجام شده است و از همین رو استفاده از باکتری های متحمل به نمک مولد اوره آز کاندیداهای مناسبی به منظور سیمان سازی زیستی در محیط های شور است.

  کلیدواژگان: پراش اشعه ایکس، سیمان زیستی، کلسیت، نانوکریستال، میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • پوریا خداوندی، فهیمه علیزاده، علیرضا خداوندی* صفحات 46-54

  شیوع باکتری های تولید کننده آنزیم های بتالاکتاماز طیف گسترده یکی از مسائل مهم در بهداشت عمومی است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی فنوتیپی و ‍‍‍ژنوتیپی جدایه های اشرشیا کلی دارای بتالاکتاماز طیف گسترده ctx-m ، per و veb از فراورده های لبنی خام بود. برای این منظور، اشرشیا کلی از 247 نمونه فراورده های لبنی خام (شیر و پنیر) از سال 1394 تا 1396در یاسوج جداسازی و شناسایی شد. حساسیت آنتی بیوتیک این جدایه ها، تولید بتالاکتامازهای طیف گسترده و همچنین حضور ژن های ctx-m ، per و veb در آن ها بررسی شد. از 247 نمونه فراورده های لبنی خام 200، جدایه اشرشیا کلی شناسایی شد. بیش ترین مقاومت مشاهده شده مربوط به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین (5/96 درصد) و آمپی سیلین (5/95 درصد) و کم ترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ایمی پنم (5/12 درصد) بود، همچنین مقاومت چندگانه به چهار یا تعداد بیش تری از آنتی بیوتیک ها مشاهده شد. تعداد 86 جدایه (43 درصد) اشرشیا کلی تولیدکننده آنزیم بتالاکتاماز طیف گسترده شناسایی شد و ژن های ctx-m، per و veb به ترتیب در 82، 0 و 7 جدایه اشرشیا کلی قابل شناسایی بود. این یافته ها نشان می دهد که فراورده های لبنی خام ممکن است مخزن هایی برای انتشار آنتی بیوتیک های بتالاکتام باشند و ژن های مقاومت آن ها می توانند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل شوند.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، باکتری، پنیر فراوری نشده، ژن، شیر خام
 • سوگل توانائیان، جواد حامدی*، ستاره حقیقت صفحات 55-63

  اگزوپلیمرها پلیمرهای با وزن مولکولی بالا هستند که توسط برخی میکروارگانیسم ها به محیط پیرامونی باکتری ترشح می شوند و کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی، دارویی، بسته بندی، کشاورزی و پزشکی دارند. اکتینوباکتر ها، میکروارگانیسم های ارزشمندی در زیست فناوری هستند و بسیاری از داروهای تجاری همانند آنتی بیوتیک ها، آنتی اکسیدانت ها و ترکیبات سرکوبگر ایمنی توسط این باکتری ها تولید شده اند. اخیرا توانمندی دیگری از این باکتری ها از جمله تولید اگزوپلیمر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به توانمندی های بالای اکتینوباکترها در تولید ترکیبات مختلف و افزایش شیوع بیماری های عفونی ناشی از عوامل بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک، هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی اکتینوباکتر های بومی ایران در تولید اگزوپلیمر با خاصیت ضدمیکربی بوده است. به این منظور نمونه های جمع آوری شده پس از تیمار و رقیق سازی در محیط ISP2 کشت داده شدند. شناسایی اولیه جدایه های خالص شده با روش های مورفولوژیک انجام شد. سپس توانایی آن ها در تولید اگزوپلیمر با کشت در محیط BHI دارای 5 درصد سوکروز بررسی شد. اگزوپلی ساکارید سویه برتر با استفاده از طیف سنجی فرابنفش-مرئی و FT-IR تحت آزمون قرار گرفت. در نهایت جدایه برتر با روش مولکولی شناسایی شد. از 120 جدایه به دست آمده، 38 جدایه توانایی تولید اگزوپلیمر را داشتند و 6 جدایه برتر توانایی تولید اگزوپلیمر در طیف وزنی g/L10 تا 14 داشته و خواص ضدمیکربی علیه Staphylococcus aureus،Bacillus subtilis  و Aspergillus niger نشان دادند. بر اساس نتایج طیف سنجی فرابنفش-مرئی چون اگزوپلی ساکارید سویه برتر So41 دارای جذب قابل توجهی در طول موج nm230-190 و فاقد جذب در طول موج های 280-260 بود، این اگزوپلی ساکارید فاقد ناخالصی پروتئینی است و براساس نتایج FT-IR دارای گروه های عملکردی هیدروکسیل و کربوکسیل است. بر اساس تحلیل ژن 16S rRNA، جدایه برتر 68/99 درصد مشابهت به سویه Promicromonospora xylanilytica دارد.

  کلیدواژگان: اکتینوباکترهای کمیاب، پرومیکرومونوسپورا، پلی ساکارید، فعالیت ضدباکتری، فعالیت ضدقارچ
 • مژگان پاس، حدیث شهبازی*، لیلا ابراهیمی صفحات 64-75

  بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از قارچ  phaseolina Macrophomina یکی از مهم ترین بیماری های خاکزاد گیاهان مختلف از جمله لوبیا است که همه ساله خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازد. مهار زیستی بیماری پوسیدگی ذغالی اهمیت زیادی دارد زیرا کنترل شیمیایی این بیماری علاوه بر تاثیر سو بر محیط زیست ، میکروفلور و حاصل خیزی خاک، مشکل و گاه بی تاثیر است. سودوموناس های فلورسنت با تولید و ترشح آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها، سیدروفورها و برخی هورمون های گیاهی، علاوه بر محدود کردن یا توقف رشد بیمارگرهای گیاهی به ویژه قارچ ها، سبب افزایش رشد گیاهان نیز می شوند. در این پژوهش به منظور مهار زیستی قارچ M. phaseolina، در تابستان 1394 نمونه برداری از مزارع لوبیای آلوده در شهرستان خرم آباد (لرستان، ایران) صورت گرفت. پس از شناسایی جدایه های قارچی، آزمون بیماری زایی در گلخانه انجام و جدایه بیمارگر با قدرت بیماری زایی بیش تر جهت ادامه آزمایش ها انتخاب شد. توانایی آنتاگونیستی هشت سویه بیوکنترل Pseudomonas fluorescens که توانایی مهارزیستی آن ها در مطالعات قبلی به اثبات رسیده بود، در مقابل قارچ  phaseolina M. در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بازدارندگی از رشد M. phaseolina، با استفاده از آزمون کشت متقابل، اثر ترکیبات خارج سلولی باکتری و ترکیبات فرار ضدقارچی تولید شده توسط سویه ها ارزیابی شد. سویه P. fluorescens UTPf125 که در تمامی آزمایش ها بیش ترین بازدارندگی از رشد میسلیومی بیمارگر را نشان داد به عنوان سویه منتخب در آزمون های گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت و سبب کاهش معنی دار (50 درصد) میزان بیماری و افزایش معنی دار وزن تر و خشک بوته ها شد. محتوای فنل کل در روزهای 1، 3، 5، 7 و 9 پس از مایه زنی با بیمارگر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان فنل کل در روزهای سوم و پنجم پس از مایه زنی به بیش ترین مقدار خود رسید، سپس در روزهای هفتم و نهم کاهش یافت.

  کلیدواژگان: آنتاگونیست، آنتی بیوتیک، بیماری زایی، پوسیدگی ذغالی، ترکیبات فرار
 • الهام محجل کاظمی*، مقصود پژوهنده، پریسا جنوبی، مینا کاظمیان صفحات 76-84

  یکی از روش هایی که از طریق آن می توان مقاومت به شوری در گیاه را بهبود بخشید بیان بیشینه ژن هایی است که بوسیله تنش شوری القا می شوند و در برقراری تعادل یونی و اسمزی در گیاه نقش ایفا می کنند. ژن SOS3 یکی از مهم ترین ژن های مسیر SOS است، بنابراین افزایش بیان این ژن می تواند قدم مهمی در تولید گیاهان مقاوم به شوری باشد. در این پژوهش رقم های متفاوت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) بواسطه آگروباکتریوم دارای پلاسمید حاوی ژن SOS3 تراریخت شد که بیشترین درصد تراریختی مربوط به برگ لپه ای رقم Falat CH بود. استفاده همزمان لپه ها و هیپوکوتیل در محیط کشت در هنگام آغشتگی بهترین نتیجه را حاصل کرد. علاوه بر این بهترین زمان برای همکشتی، یک روز بعد از تلقیح مشخص گردید و همچنین بهترین سویه آگروباکتریوم جهت تراریختی، سویه GV3101 تشخیص داده شد که می توان این امر را به دلیل اثر متقابل نژاد آگروباکتریوم و رقم گوجه فرنگی دانست. استفاده از آهن سکسترون در محیط کشت گیاهان تراریخت به طور مشخص باعث سبزی گیاهان و تسریع در رشد آن ها گردید. در نهایت با توجه به نتایج مولکولی، حضور ژن SOS3 در گیاهان تراریخت به وسیله PCR و RT-PCR تایید شد که نشانگر حضور و بیان ژن مذکور در این گیاهان است.

  کلیدواژگان: آگروباکتریوم، باززایی، تراریخت، لپه، هیپوکوتیل
 • وحیده پیام نور*، اکرم حسنی، صادق آتشی، عباس رضائی اصل صفحات 85-91

  تحقیق حاضر با هدف بهبود شاخص های جوانه زنی و عملکرد اولیه بذر بنه با بررسی تاثیر احتمالی میدان مغناطیسی و همچنین تیمارهای بهبود دهنده اسموپرایمینگ به صورت همزمان انجام شده است. 10 سطح تیمار مغناطیسی شامل 10، 20 و 30 میلی تسلا به مدت 5، 15، 25 دقیقه و تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) در سه تکرار انجام و بهترین سطح مغناطیس انتخاب شد. نتایج نشان داد که قرار دادن بذر در معرض میدان موجب افزایش طول ساقه چه، ریشه چه و طول کل گیاهچه، وزن تر و خشک ساقه چه، ریشه چه و سرعت جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد می شود ولی بر درصد جوانه زنی و یکنواختی بذرها تاثیر معنی داری ندارد. بذرهای قرارگرفته در معرض میدان مغناطیسی با تیمار انتخابی برتر (10 میلی تسلا به مدت 15 دقیقه) با محلول های نیترات پتاسیم، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید در سطوح 10، 25 و 40 میلی مولار و تیمار شاهد (بهترین سطح میدان مغناطیسی) در سه تکرار پیش تیمار شدند. بهترین نتایج از هیومیک اسید (25 میلی مولار) به دست آمد. با توجه به هزینه پایین خرید و یا ساخت دستگاه مغناطیس کننده و آثار مثبت آن پیشنهاد می شود تا به منظور بالا بردن کیفیت نهال های تولیدی بنه از این تیمار (10 میلی تسلا به مدت 15 دقیقه) به صورت مشترک با هیومیک اسید (25 میلی مولار) استفاده شود.

  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، عملکرد اولیه بذر، میلی تسلا، نیترات پتاسیم، هیومیک اسید
 • بهنام حمزه*، مصطفی خوشنویس، پروانه عشوری، ولی الله مظفریان، هومن روانبخش صفحات 92-105

  آتش سوزی بر پوشش گیاهی اثر گذاشته و موجب تغییر مسیر توالی در آن می گردد. در این مقاله، پوشش گیاهی ایستگاه تحقیقات سیراچال که در تابستان 1393 دچار آتش سوزی شد، بر اساس شاخص های تنوع با مناطق سالم مانده از آتش مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. طرح به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شده است. ابتدا پوشش گیاهی منطقه از نظر فیزیونومی به سه بخش مشجر، مرتع مشجر و مرتع تقسیم گردید. سپس هر بخش به دو قسمت شامل بخش سوخته و بخش نسوخته (شاهد) که در مجاورت آن قرار دارد تفکیک گردید. درون هر بخش (سوخته و نسوخته) سه واحد نمونه برداری با استفاده از روش PNP به طور تصادفی مستقر شده و اندازه گیری های مربوط به پوشش گیاهی انجام گردید. بر اساس تحلیل داده ها، در مجموع 141 آرایه در قالب 28 تیره، 95 سرده شامل یک گونه بازدانه، 19 آرایه تک لپه ای و 121 آرایه دولپه ای در دو بخش سوخته و نسوخته ایستگاه سیراچال شناسایی گردید. براساس تحلیل های آماری انجام شده با نرم افزارهای Past3 و SPSS، هیچ اختلاف معنی داری از نظر تعداد آرایه ها بین پوشش گیاهی بخش های مختلف سوخته و نسوخته وجود نداشت. از میان شاخص های بررسی شده در نرم افزار Past3، تعداد افراد و شاخص غنای منهینیک و تا حد زیادی شاخص تنوع شانون در بین تیمارهای مختلف در بخش های سوخته و نسوخته تفاوت معنی دار وجود دارد. طبق مقایسات میانگین دانکن تعداد افراد در بخش نسوخته با تاج پوشش زیر 25 درصد، بیش تر از بخش سوخته با این تاج پوشش است اما بین بخش سوخته با تاج بیش از 25 درصد و بخش نسوخته با تاج بیش از 25 درصد اختلاف معنی داری در تعداد افراد وجود ندارد. همچنین غنای گونه ای در بخش سوخته با تاج پوشش کم تر از 5 درصد به طور معنی داری بیش تر از بخش نسوخته با همین تاج پوشش است.

  کلیدواژگان: ارس، البرز مرکزی، ایران، پوشش گیاهی، توالی ثانویه
 • سپیده پیروزی، فریده عطار*، محسن فلاحتی عنبران، کاظم مهدیقلی صفحات 106-118

  سرده پتروسفالوس از تیره آقطیان دارای 30 گونه در مناطق معتدله نیمکره شمالی جهان بوده که 14 گونه آن شامل 5 گونه انحصاری در ایران گزارش شده است. در این مطالعه، صفات تشریحی شامل 35 صفت مربوط به برگ و 30 صفت مربوط به دمگل با استفاده از میکروسکوپ نوری، بر روی 15 آرایه از 11 گونه سرده پتروسفالوس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین گونه های مورد مطالعه دو تیپ کلی از نظر میان برگ، شش نوع کرک در برگ و پنج نوع کرک در دمگل وجود دارد. بلور اگزالات کلسیم در دمگل و برگ اکثریت گونه ها به غیر از P. plumosus و P. brevis دیده شد. مقطع دمگل، به صورت شش ضلعی، دایره ای و یا بیضوی شکل بود و استوانه آوندی دمگل از حالت کاملا صاف تا کاملا سینوسی متغیر بود. گونه P. wendelboi که از نظر ریخت شناسی تفاوت زیادی با گونه های دیگر دارد، از نظر صفات تشریحی برگ و دمگل نیز به خوبی از سایر گونه ها جدا شده است. گونه های P. kurdicus، P. ghahremanii و دو نمونه P. szovitsii علاوه بر دارابودن مقطع دمگل شش ضلعی، از نظر ریخت شناسی مشابه یکدیگر هستند، به طوری که صفات نام برده برای سایر گونه ها جداکننده نیستند. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که صفات تشریحی برگ و دمگل برای برخی از گونه های مورد بررسی ارزش آرایه شناسی دارند.

  کلیدواژگان: آرایه شناسی، بلور اگزالات کلسیم، تیره خواجه باشیان، صفات ریزریخت شناسی، کرک
 • زهره طغرانگار، مهناز وفادار* صفحات 119-132

  مطالعه فلوریستیکی از موثرترین روش‌ها برای آگاهی از ظرفیت‌های زیستی و نیز مدیریت و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی در سیستم‌های اکولوژیکی است. شهرستان زنجان منطقه‌ای کوهستانی با وسعتی برابر6763 کیلومترمربع و با میانگین ارتفاع 1663 متر از سطح دریا است. مناسب بودن شرایط بوم شناختی، رویشگاه‌های متنوع و منابع آبی مناسب دلیل تنوع مطلوب پوشش گیاهی در این شهرستان است. برای بازنمایی تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای چوبی در این شهرستان، بخش مرکزی آن با وسعت 2/2600 کیلومترمربع انتخاب شد. به‌منظور شناسایی گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای، بررسی شکل رویشی و کورولوژی این گیاهان، نمونه‌های درختی و درختچه‌ای این منطقه با روش مرسوم مطالعات فلوریستیک جمع‌آوری و با استفاده از منابع معتبر آرایه شناسی گیاهی شناسایی شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 122 گونه درختی و درختچه‌ای چوبی متعلق به 76 سرده و 39 تیره گیاهی وجود دارد. تیره‌های گل سرخیان با 29 گونه و زیتونیان با 9 گونه در مجموع 15/31 درصد از کل گونه‌ها را شامل می‌شوند. مزوفانروفیت‌ها (7/37 درصد) و میکروفانروفیت‌ها (79/32 درصد) شکل‌های زیستی غالب منطقه به روش رانکیه هستند. عناصر رویشی ایرانی- تورانی از مهم‌ترین گروه‌های کورولوژیک موجود در منطقه بر اساس دیدگاه زهری بوده است. در منطقه مورد مطالعه، Prunus lycioides به عنوان یکی از گونه‌های انحصاری ایران شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: شکل زیستی، درختان، درختچه ها، عناصر رویشی، مطالعه فلوریستیک
|
 • Iraj Hashemzadeh*, SeyedehNarjes Tabatabaei, Nabiallah Ghaed Rahmati, Mohsen Amiri, Louis Bernatchez Pages 1-8

  The cave barb habitat is located in a Karst formation along the Sezar River. The springs on the walls of the Sezar River valley may provide a means for fish in surface waters to penetrate into the underground waters. These observations propose the probability for a migratory relationship between Garra gymnothorax in the Sezar River and the cave barbs (Garra typhlops and Garra lorestanensis). In addition, a variety of different body shapes including fusiform and slender body forms are observed among the cave fish. This phenotypical variation may be a sign of an unknown genetic diversity or could be attributed to the variable environmental conditions in different parts of the subterranean habitat. To clarify the situation, we used the sequences of mtDNA cytochrome oxidase subunit I and next generation sequencing method. The results showed that the fusiform and slender body shapes of G. typhlops and G. lorestanensis were not different with regard to their mtDNA and genomic compositions. Moreover, the analysis of the genomic their mtDNA and genomic compositions. Moreover, the analysis of the genomic showed that a limited level of gene flow (less than 3%) from G. gymnothorax probably existed in G. thyphlops. The low level of gene flow may be related to the lower fitness and adaptability of the surface dwelling fish to the subterranean life conditions.

  Keywords: Cave barb locality, genome composition, mitochondrial genome, morphological diversity, next generation sequencing
 • Ilnaz Abolhasani, Javad Baharara*, Naser Mahdavi Shahri, Elaheh Amini Pages 9-18

  In traditional medicine, extracts of polysaccharide-containing plants are widely employed for the treatment of cutaneus wounds. The brittle star, as one of marine organisms, encompasses bioactive compounds, which confer the healing potency of damaged arms. The aim of the present study is to investigate the effects of extracted polysaccharide from the Persian Gulf brittle star )Ophiocoma erinaceus( on male Wistar rat skin wound healing. In this experimental study, 60 male Wistar rats were divided randomly into 5 groups including control, positive control (treatment with honey), experimental 1 to 3 (treatment with 12.5, 25, 37.5 mg/kg body weight of extracted polysaccharide, respectively). In all groups, the wound was inflicted in the posterior part of the body of rats. Then, rats were treated locally. On the 3th, 7th, 10th and 14th days, samples were collected from the healing hole and histological changes were investigated by light microscopy. Then, quantitative data were analyzed by SPSS software, one-way ANOVA at the level of p<0.05. Microscopic results showed that, in treated wounds by 37.5 mg/kg of extracted polysaccharide, as well as positive control, the re-epithelialization, the angiogenesis and the attenuation of inflammatory cells were significantly improved in comparison with the control group. Maximum epithelium thickness (on the 7th day) and minimum inflammatory cells (on the 14th day) were observed in the experimental group 3 (treated with 37.5 mg/kg of extracted polysaccharide) and positive control, as compared with the control group (p≤0.05). The findings of this research indicated that the polysaccharide extracted from O. erinaceus accelerated the cutaneus wound healing in male rats, which can be used as a natural component in the development of natural source agents for the treatment of cutaneous wounds.

  Keywords: animal model, bioactive compounds, carbohydrate, Persian Gulf, wound healing
 • Azadeh Hekmat*, Zeinab Fahimi, SeyedAli Haeri Rohani Pages 19-29

  Noise pollution is one of the hazardous factors in the environment. One of the major sources of noise pollution is urban transportation, mostly the subway system and transportation in business centers. In this study, the effects of noise pollution on blood serum proteins level of Wistar male rats were investigated. Rats were divided into 3 groups (1 control and 2 experimental, n=6). The control group was kept in standard conditions and the experimental groups were kept in Tehran Grand Bazaar and the vicinity of Sadeghiyeh metro-station (West Rose Street). After eight weeks, the blood serum proteins of each group were analyzed by electrophoresis assay. Then, the blood serum samples were investigated by Ultraviolet-Visible spectroscopy and chemometrics method (MCR-ALS). Assessment of serum proteins indicated that among 5 essential proteins in the blood, the percentage of alpha-globulins and beta-globulins displayed significant difference (p<0.05) in experimental groups. The UV-Visible spectra and chemometrics method showed that there were different species in both experimental groups as compared with the control group. Thus, the noise pollution of the areas studied led to alterations in blood proteins. Consequently, it seems crucial to take control and prevention measures for noise reduction in these areas.

  Keywords: alpha-globulins, beta-globulins, gamma-globulins, chemometrics analysis, ultraviolet-visible spectra
 • Ali Bahrami*, Bita Jenabzadeh, Hamid Mosmeri, MohammadDavoud Ghafari Pages 30-36

  Phenazine 1-corboxylic acid (PCA) is an antibiotic, which inhibits the growth of a vast number of micro-organisms. PCA has has been applied in fields such as pharmaceutical, agricultural, marine and chemical industries. In this study, the antibiotic properties of PCA (produced by pseudomonas aeruginosa MUT.3, which is kept at the Microbial Collection of Malek Ashtar University of Technology) was studied. The impacts of temperature and light conditions on the activity of PCA was investigated within a 230-day period. To investigate the rate of PCA destruction in the experiment, high performance liquid chromatography (HPLC) was utilized. Moreover, the antibacterial activity of PCA under various conditions was studied by minimum inhibitory (MIC) and minimum biocidal concentration (MBC) methods against E. coli DH5α. The results showed that PCA could be active up to 210 days in darkness (at 25oC). Meanwhile, the antibacterial activity of PCA was reduced to 100 and 50 days by increasing the temperature to 35 and 45oC, respectively. In addition, PCA could be active up to 120 and 10 days in visible and ultraviolet light condition, respectively. The MIC and MBC data were consistent with the HPLC results. Detailed data on the activity and stability of phenazine 1-corboxylic acid under various environmental conditions, as presented in this study, could be helpful in industries and healthcare services.

  Keywords: antibacterial activity antibiotic stability, light stability, phenazine, temperature stability
 • GholamReza Ghezelbash*, Maryam Haddadi Pages 37-45

  Urease-producing bacteria can precipitate calcite nano-crystals by producing urease in the presence of urea and calcium. Calcite precipitation resulting from microbial activity is a process which causes cementation of soil particles in nature. The purpose of this study was to isolate urease-producing halophilic bacteria in order to precipitate calcite in saline soil. Natural samples, including soil and saline waters, were selected for this purpose. At First, halophilic bacteria were isolated by salt-containing TSB medium. Then, a selective medium containing phenol red and urea facilitated the isolation of urease-producing bacteria. Hydrolysis of urea by urease causes alkalization of the medium and the formation of pink halo around colonies. Finally, the best isolate was selected for further study by measuring the release of ammonium by the Nessler method. The ability or inability of isolates to produce calcite was investigated by culturing the isolates on sedimentary medium with different salt concentrations for 10 days. In total, 110 halophilic isolates were isolated, among which 58 isolates had the ability of urease production. The microscopic studies of colonies showed that only 6 isolates were able to produce crystals on precipitation medium. Isolate 6 was selected for further study and then analyzed by X-ray diffraction crystals on precipitation medium. Isolate 6 was selected for further study and then analyzed by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) equipped with an energy dispersive X-ray (EDX) detector. Studies of urease activity showed that this strain released 20.86 mM ammonium after 18 hours. This bacterium was identified by biochemical and molecular analyses and the comparison of its 16S rRNA gene sequence showed 99.92% similarity with the similar gene sequence in Staphylococcus xylosus and then this sequence was submitted in NCBI database with the accession number MG655155. This isolate was able to produce calcite in free salt medium, with salinity up to 10%. Nowadays, many efforts have been made to produce environmental-friendly cements, and therefore, the use of urease-producing halophilic bacteria is an appropriate candidate for bio-cementing in saline environments.

  Keywords: biocement, calcite, nanocrystal, scanning electron microscope, X-ray diffraction
 • Khodavandi, Fahimeh Alizadeh, Alireza Khodavandi* Pages 46-54

  The occurrence of extended-spectrum beta-lactamases-producing bacteria is an important public health issue. The aim of this study was to investigate phenotypic and genotypic characteristics regarding the presence of extended spectrum β-lactamase ctx-m, per and ver producing Escherichia coli isolated from raw dairy samples. For this purpose, E. coli were isolated from 247 raw dairy samples (milk and cheese) in Yasooj in 2015-2017, and the isolates were screened for antibiotic resistance, extended spectrum β-lactamase and the presence of ctx-m, per and ver. In total, 200 isolates were selected. The highest frequency of resistance in isolates was against tetracycline (96.5%) and ampicillin (95.5%) antibiotics and the lowest against imipenem (12.5%), In addition, multidrug resistance against four or more antibiotics was observed in some isolates. Extended spectrum β-lactamase resistance was detected in 86 isolates (43%) and ctx-m, per and ver genes were detected in 82, 0 and 7 E. coli isolates, respectively. These findings demonstrated that raw dairy products may be reservoirs for the dissemination of β-lactam antibiotics and that resistance genes could be transmitted to humans through the food chain.

  Keywords: antibiotic, bacteria, gene, raw milk, unprocessed cheese
 • Sogol Tavanaeian, Javad Hamedi*, Setareh Haghighat Pages 55-63

  Exopolymers (EPS) are high-molecular-weight polymers secreted by some micro-organisms and have several applications in food, pharmaceutical, packaging and agricultural industries, as well as medicine. Actinobacteria are valuable bacteria in biotechnology and many commercial drugs such as antibiotics, antioxidants and immune-suppressant agents are derived from Actinobacteria. Recently, their other capabilities such as exopolymer production have been taken into consideration. Due to the high potential of actinobacteria in producing various compounds and increased prevalence of infections by antibiotic-resistant pathogens, the aim of the present study was to evaluate the potential of isolated Actinobacteria from various locations of Iran to produce EPS with antimicrobial activity. Appropriate dilutions of the samples were, therefore, cultured in ISP2 medium after treatment. The isolates were primarily identified by morphological tests. Then, their ability to produce EPS was investigated in BHI medium with 5% sucrose. The exopolymers of the most efficient strain were analyzed by UV-visible spectroscopy and FT-IR. Finally, the most efficient isolate was molecularly identified. Of the 120 isolates, 38 were able to produce EPS, and six had significant capability of producing EPS (10-14 g/L) and showed antibiotic activity against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis and Aspergillus niger. The EPS of the strain So49 had high absorbance in 190-230 nm, but did not have absorbance in 260-280 nm. Therefore, it does not have any protein impurity. The EPS has hydroxyl and carboxyl functional groups, according to FT-IR analysis. 16S rRNA gene analysis showed that the most efficient isolate had 99.68% similarity to Promicromonospora xylanilytica.

  Keywords: antibacterial activity, antifungal activity, polysaccharide, Promicromonospora, rare actinobacteria
 • Mozhghan Pas, Hadis Shahbazi*, Leila Ebrahimi Pages 64-75

  Charcoal rot caused by Macrophomina phaseolina is one of the most important soil borne diseases with a broad host range including bean, which annually brings a significant damage to this plant. Biological control of charcoal rot is very important because its chemical control harms the environment, microflora and soil fertility. Chemical control of charcoal rot is also difficult and sometimes ineffective. Fluorescent Pseudomonads are able to increase plant growth and inhibit the development of plant pathogens by producing and secreting antibiotics, enzymes, siderophores, and plant hormones. In this study, infected bean plants by M. phaseolina were collected from infected bean fields of Khorramabad (Lorestan Province, Iran) in the summer of 2015. Virulence of fungal isolates was evaluated in a greenhouse and one isolate with the highest pathogenicity was chosen for further experiments. The biocontrol potential of eight Pseudomonas fluorescens strains, whose biocontrol abilities were proved in previous studies, was examined against M. phaseolina in vitro. The growth inhibition of M. phaseolina was examined by dual culture test and the antifungal activity of bacterial volatile and nonvolatile metabolites. P. fluorescens UTPf125, which showed the highest inhibitory effect on the mycelial growth, was selected for greenhouse tests. UTPf125 strain led to a significant reduction (%50) of disease severity and increased fresh and dry weight significantly. Phenol compounds were evaluated 1, 3, 5, 7 and 9 days after inoculation by pathogen. The results showed that the highest value of total phenol content was obtained on the third and fifth days after inoculation, decreasing on the seventh and ninth days.

  Keywords: antagonist, antibiotic, charcoal rot, pathogenicity, volatile metabolites
 • Elham Mohajel Kazemi*, Maghsoud Pazhohandeh, Parisa Jonoubi, Mina Kazemian Pages 76-84

  One of the main strategies to improve plant tolerance is the expression of stress-induced genes, which play a significant role in the ionic balance of plants. SOS3 is one of the important components of SOS-regulated ionic homeostasis pathway. Therefore, the expression of this gene could be an important step towards producing salt-resistant plants. In this work, we have transformed tomato (Solanum lycopersicum) by Agrobacterium (GV3101 and LBA4404) containing plasmids with SOS3 genes. The maximum regeneration rate was determined in cotyledons of CH genotype. The simultaneous use of cotyledons and hypocotyls in the culture medium had the best outcome. In addition, the best time was found to be one day after inoculation. Also, the best transgenic variety was detected for Agrobacterium GV3101, which can be attributed to the interaction between the genus Agrobacterium and the tomato variety. Transgenic plants were transferred to a culture medium containing sequestrene, which caused the acceleration of the seedling growth in particular. The presence of the SOS3 in the transgenic plants was verified by PCR and RT-PCR methods.

  Keywords: agrobacterium, cotyledon, hypocotyl, regeneration, transgene
 • Vahide Payamenoor*, Akram Hasani Satehi, Sadegh Atashi, Abbas Rezaii Asl Pages 85-91

  The present study aimed to increase the seed germination and the initial performance of pistachio seeds by investigating the effects of the magnetic field and osmopriming treatments simultaneously. 10 treatment levels of 10, 20 and 30 mT for 5, 15, 25 minutes and 1 control treatment (without exposure to a magnetic field) were performed in three replicates and the best level of magnetic surface was selected. The results showed that seeds subjected to the magnetic field showed an increase in plumule length, radicle length, total length of seedlings, fresh and dry weight of plumule as well as radicle and germination speed compared with the control treatment. However, there was no significant difference in the germination percentage and uniformity of seeds. Magnetized seeds, with the superior selective treatment (10 mT for 15 minutes), were primed with solutions of potassium nitrate, humic acid and salicylic acid at levels of 10, 25 and 40 mM and a control level (the best level of magnetism) in three replicates. The best result was obtained from humic acid (25 mM). With regard to the low cost of the purchase or construction of magnetic devices and their positive effects, their application could be recommended (10 mT for 15 minutes) combined with the humic acid (25 mM)) so that the quality of pistachio seedlings production would be increased.

  Keywords: humic acid, millitesla, potassium nitrate, salicylic acid, seed initial performance
 • Behnam Hamzeh’Ee*, Mostafa Koshnevis, Parvaneh Ashouri, Vailolah Mozaffarian, Hooman Ravanbakhsh Pages 92-105

  Fire affects vegetation and changes plant succession. In this paper, the vegetation of Sirachal Research Station, which burned in the summer of 2014, was studied and compared with the unburnt areas, based on biodiversity indices. The research was implemented as a factorial experiment in a completely randomized design. First, on the basis of physiognomy, the area was divided into three parts: shrubland, shrubland-rangeland, and rangeland. Each part was, then, divided into two sections, including a burnt area and an adjacent unburnt area (control area). In each area (burnt and unburnt), three sampling units were randomly assigned using PNP method, and vegetation measurements were subsequently performed. Based on data analysis, a total of 141 taxa were identified, belonging to 28 families and 95 genera, including one species of Gymnosperm, 19 monocotyledons and 121 dicotyledons in two burnt and unburnt areas of Sirachal Station. Based on the statistical analysis, using Past3 and SPSS softwares, there was no significant difference in the number of taxa between the vegetation of the burnt and unburnt areas. Of the indicators analyzed in Past3, the number of individual, the index of Menhinick's richness and the Shannon diversity index were significantly different in the treatments sampled from the burnt and unburnt areas. According to the Duncan test average, the number of individuals in the unburnt area, with a canopy cover below 25%, was greater than that in the burnt area, with the same canopy cover, however, no significant difference was observed between the individuals in the burnt area and unburnt area, with the same canopy cover of more than 25%. Also, the richness of the burnt area with a canopy of less than 5% is significantly higher than that in the unburnt area with the same canopy cover.

  Keywords: Central Alborz, Iran, Juniperus excelsa, secondary succession
 • Sepideh Piroozi, Farideh Attar*, Mohsen Falahati–Anbaran, Kazem Mehdigholi Pages 106-118

  Pterocephalus (Caprifoliaceae) consists of 30 species worldwide, mainly distributed in the temperate regions of the northern hemisphere, of which 14 species were reported from Iran, including five endemic ones. In this study, 35 leaf-related traits and 30 peduncle-related traits were investigated by light microscopy of 15 samples from 11 Iranian species of Ptreocephalus. Our results showed that there were two types of midrib, six types of leaf indumentum and five types of peduncle indumentum. Crystalized calcium oxalate was observed in the leaves and peduncles of most species except in P. plumosus and P. brevis. The profiles of the peduncles were hexagonal, circular or elliptical. The vascular cylinder shape varied from circular to sinuate form. P. wendelboi, with a very different morphology as compared with other species, also exhibited different anatomical characters. The hexagonal sections of peduncle in P. ghahremanii and P. kurdicus and two samples of P. szovitsii were found to be very similar. However, the mentioned characters were found to be less informative or charachterisation of other species. In conclusion, the results showed that the anatomical characters of the leaves and peduncles might have some taxonomic importance in the identification of some species of the genus Pterocephalus.

  Keywords: crystalized calcium oxalate, Dipsacaceae, indumentum, micromorphology, taxonomy
 • Zohreh Toghranegar, Mahnaz Vafadar* Pages 119-132

  Floristic study is one of the most efficient methods of gaining knowledge about biological capacities, as well as management and conservation of plant genetic resources in ecological systems. Zanjan county town is located in a mountainous region with an area of 6763 km2 and the average altitude of 1663 m.a.s.l. Its favorable vegetation diversity is the result of suitable ecological conditions, diverse habitats and appropriate water resources in the region. The central district of Zanjan county town, with an area of 2600.2 km2, was chosen as a representative to show tree and woody shrub species diversity. In order to identify tree and shrub species, life forms and chorology of plants, samples were collected by the conventional method of floristic studies and were, then, identified using taxonomic references. In total, there were 122 tree and woody shrub species, belonging to 76 genera and 39 families, in the studied area. The richest families included Rosaceae (29 species) and Oleaceae (9 species), which comprised 31.15% of the arboreal and woody shrub species. Mesophanerophytes (37.7%) and microphanerophytes ‌(32.79%) ‌were the dominant life forms in the area studied as determined by the Raunkiaer method. The Irano-Turanian vegetative elements were the most important elements in this area based on Zohary approach. Prunus lycioides was found to be endemic to Iran.

  Keywords: floristic study, life form, shrubs, trees, vegetative elements