فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم ستوده*، افسانه امیری بهروسی، رعنا بهادری، حسن حبیبی، سالم مرمضی صفحات 299-314

  اثرات نانو ذرات سولفات منگنز (MnSo4) جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 400 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 1/0±8/0 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار با 3 تکرار درون آکواریوم ها تقسیم شدند. ماهیان مورد آزمایش با جیره های مختلف شامل جیره شاهد (فاقد منگنز)، جیره حاوی منگنز غیرنانو (Mn-M)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان (10 mg/kg (Mn-N10، جیره حاوی نانو منگنز با میزان (15mg/kg (Mn-N15 به مدت 6 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد (فاقد منگنز) در مقایسه با گروه های تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز به طور معنی داری کمتر است (P<0.05). فعالیت لیزوزیم پلاسمای بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز نسبت به بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). فعالیت کمپلمان در تیمار Mn-M نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). میزان پروتئین خام لاشه بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی منگنز (به شکل نانو ذره و غیرنانو) نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر به دست آمد (P>0.05). فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهیان مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری نشان نداند (P>0.05). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد نانو ذرات منگنز به جیره تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان ندارد، اما برخی از پاسخ های ایمنی این گونه را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: مکمل غذایی، نانو ذره، تغذیه، لیزوزیم، کمپلمان
 • حمیدرضا مددی*، حسین وارسته مرادی، میثم مددی صفحات 315-328
  تغییرات کاربری اراضی در سال های اخیر منجر به تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه های طبیعی و درنتیجه کاهش تنوع زیستی جهانی گردیده است. در این میان، پستانداران بزرگ جثه بیش از سایر گونه ها به دلیل فعالیت های انسانی در معرض خطر انقراض قرارگرفته اند. نیاز غذایی گوشت خواران موجب افزایش تعارضات میان این گونه ها و انسان و درنتیجه آسیب پذیری آن ها در سال های اخیر شده است. جمعیت خرس قهوه ای به عنوان گونه چتر در کشور، به علت تخریب زیستگاه و شکار غیرمجاز کاهش چشمگیری داشته است. مدل های ارزیابی زیستگاه، محدوده توزیع گونه ها و زیستگاه هایشان را پیش بینی می کنند و می توانند به عنوان ابزاری مناسب برای اهداف حفاظتی و مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرد. جهت ارزیابی زیستگاه خرس قهوه ای، از روش تجزیه وتحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در محیط نرم افزار Biomapper استفاده شده است. از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از 10 متغیر محیطی به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. نقشه مطلوبیت زیستگاه به دست آمده نشان می دهد که زیستگاه مطلوب در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا، شیب های بالاتر از 20 درصد، تمامی جهت های جغرافیایی و در مناطقی با پوشش گیاهی درختچه ای شامل درختچه های سیب وحشی، گلابی وحشی و تمشک واقع شده است. بر اساس نتایج حاصل از میزان حاشیه گرایی این جانور تمایل به زندگی در زیستگاه های مرکزی دارد. همچنین، فاکتور تحمل گرایی نشان می دهد که خرس قهوه ای یک گونه غیرمتخصص در محدوده منابع زیستگاهی خود است. بر اساس مقادیر تخصص گرایی مهم ترین عوامل موثر در آشیان بوم شناختی گونه مورد مطالعه فاصله از رودخانه، فاصله از چشمه و فاصله از پاسگاه محیط بانی است.
  کلیدواژگان: خرس قهوه ای، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی، پارک ملی گلستان
 • امین مخلص آبادی، سالار درافشان*، فاطمه پیکان حیرتی، عیسی ابراهیمی درچه صفحات 329-346

  هدف از این مطالعه بهبود سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و شاخص های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی پرت در مواجه با تنش نانو ذرات نقره محلول در آب با استفاده از جیره غنی شده با آستاگزانتین به تنهایی یا توام بانمک صفراوی بود. 200 قطعه ماهی پرت در سه تیمار، شامل تیمارهای شاهد، آستاگزانتین، آستاگزانتین- نمک صفراوی به مدت 90 روز تغذیه شدند. ماهیان سپس به مدت پنج روز در معرض μg/L250 نانو ذرات نقره محلول در آب قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پس از تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین به تنهایی، سطح تمام آنزیم های اکسیداتیو پلاسما در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی کاهش یافت (p<0.05). تنش نانو ذرات نقره منجر به افزایش سطح آنزیم های اکسیداتیو پلاسما در ماهیان گروه شاهد شد اما چنین افزایشی در ماهیان تغذیه شده با استاگزانتین مشاهده نشد (p>0.05). پس از دوره تغذیه 90 روزه، سطوح آنزیم های کبدی آسپارات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز در تیمار آستاگزانتین- نمک صفراوی پایین تر از سطوح این آنزیم ها در ماهیان سایر گروه های آزمایشی بود (p<0.05)، پس از تنش نانوذرات نقره سطح دو آنزیم مذکور در تیمار های شاهد و آستاگزانتین، به طور محسوسی کاهش یافت با این وجود تغییر محسوسی در تیمار آستاگزانتین- نمک صفراوی مشاهده نشد (p>0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آستاگزانیتن به تنهایی یا در تلفیق با نمک صفراوی می تواند باعث بهبود شاخص های اکسیداتیو و بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی پرت در مواجه با نانو ذرات نقره شود، اثرات تقویت کننده نمک صفراوی بر اثر بخشی استاگزانتین در برخی شاخص ها مشاهده شد.

  کلیدواژگان: ماهی پرت، آستاگزانتین، تنش اکسیداتیو، نانو ذرات نقره
 • فاطمه فارسی، کبری فتوحی، جاماسب نوذری*، سید حسین گلدانساز، وحید حسینی نوه صفحات 362-375

  فاکتورهای زنده و غیرزنده متعددی بر حشرات اثرگذار هستند. در این بین، نور از جمله فاکتورهای غیرزنده ای است که نه تنها بر رشد و نمو و رفتار شب پره ها، بلکه بر مرفولوژی اندام های داخلی و خارجی آن ها هم تاثیر می گذارد. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر، بررسی دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک اندام های تولیدمثلی در جنس های نر و ماده (بیضه و کیسه جفت گیری) بید آرد(E. Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae می باشد. بر اساس نتایج، بزرگترین طول بیضه در مقیاس میلی متر (mean= 1.034± 0.01 SEM, n= 30) و نیز بیشترین مساحت کیسه جفت گیری در مقیاس میلی متر (mean= 1.44±0.01 SEM, n= 30) تحت دوره نوری روشنایی و تاریکی متناوب (12L: 12D) به ثبت رسید. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می دارد که دوره های مختلف نوری می تواند با ایجاد تغییر در ابعاد مرفومتریک بخش های مختلف دستگاه تولیدمثلی هر دو جنس نر و ماده، بر فرآیندهای آزادسازی اسپرم و تولیدمثلی شب پره تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: بیضه، کیسه جفت گیری، بید آرد، مرفومتریک
 • هدیه جعفری*، بهزاد مسیحی پور، علیرضا فروزان صفحات 376-388
  سلول های خونی شاخص مهم ایمنی بندپایان در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. با توجه به تحقیقات بسیار اندک در بیولوژی عقر ب ها در این تحقیق، سلول های خونی مزوبوتوس اپئوس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در عقرب مزوبوتوس اپئوس شناسایی شد که شامل پروهموسیت ها، گرانولوسیت ها، پلاسموتوسیت ها، ائونوسیت ها و اسفرولوسیت ها بودند. شمارش تفرقی سلول های خونی نشان داد که پلاسموسیت ها 2/70% - 2/81% و گرانولوسیت ها 6/18% -7/29% بیشترین و ائونوسیت ها 2٪ و اسفرولوسیت ها 3٪ کمترین فراوانی را نسبت به سایر سلول ها داشتند. سلول های پروهموسیت با 5/5-7 میکرومتر کوچکترین و پلاسموسیت ها (75/22-5/12میکرومتر) بزرگترین سلول های همولنف عقرب مزبوتوس اپئوس گزارش شدند. شناخت سلولهای خونی این عقرب برای اولین بار انجام شده است و فراوانی بالای سلول های پلاسموسیت ها و گرانولوسیت ها می تواند زمینه مطالعه ایمنی این عقرب را در برابر عوامل پاتوژن و مقاومت آن در برابر شرایط محیطی آن فراهم کند.
  کلیدواژگان: عقرب، مزوبوتوس اپئوس، سلولهای همولنف
 • حمزه اورعی*، یونس شیخ، اسکندر رستگار پویانی صفحات 389-404

  به منظور بررسی تنوع مارهای منطقه ی سیستان، 45 حلقه مار از شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون مورد بررسی ریخت شناسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه، هفت گونه متعلق به شش جنس از دو خانواده در منطقه ی سیستان مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari وSpalerosophis diadema از خانواده ی Colubridae وEchis carinatus از خانواده ی Viperidae. نتایج این مطالعه تفاوت های ریخت شناسی قابل توجهی را در گونه های Echis carinatus، Spalerosophis diadema و Platyceps rhodorachis نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهد. به منظور بررسی تنوع مارهای منطقه ی سیستان، 45 حلقه مار از شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون مورد بررسی ریخت شناسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه، هفت گونه متعلق به شش جنس از دو خانواده در منطقه ی سیستان مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari وSpalerosophis diadema از خانواده ی Colubridae وEchis carinatus از خانواده ی Viperidae. نتایج این مطالعه تفاوت های ریخت شناسی قابل توجهی را در گونه های Echis carinatus، Spalerosophis diadema و Platyceps rhodorachis نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مار، سیستان، ریخت شناسی، تنوع
 • مسرور ذاکری نسب*، شهلا جمیلی، احسان رمضانی فرد، سید محمد رضا فاطمی، علیرضا ولی پور، علی ماشینچیان مرادی، وجیهه خلیلی، شهلا امری، رضا خمیرانی، محمود رامین صفحات 405-419
  ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) از ماهیان استخوانی دریای خزر است. نمونه برداری از این ماهی به صورت تصادفی در روزهای 1 تا 5 و روزهای 7، 8، 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50، 60، 75، 90 بعد از تفریخ، پیش بلوغ و ماهی بالغ انجام شد. آنزیمهای گوارشی مورد مطالعه در این ماهی شامل آنزیمهای پانکراسی (تریپسین، کموتریپسین، لیپاز، آمیلاز) و آنزیمهای روده ای شامل (فسفاتاز قلیایی و N- آمینوپپتیداز) می باشد. در طی رشد ماهی آنزیم تریپسین، کموتریپسین و N- آمینوپپتیداز دارای روند افزایشی بوده که ناشی از نوع رژیم غذایی حاوی پروتئین بالا می باشد. آنزیم فسفاتاز نیز تا یک ماهگی روند افزایشی داشته و سپس تحت تاثیر pH محیط ثابت شده است. آنزیمهای آمیلاز و لیپاز دارای پیک کاهشی افزایشی بوده که نشان می دهد رژیم غذایی ماهی کمتر دارای ترکیبات قندی و چربی بوده است. اختلاف معنی داری برای تمام آنزیمها (P≤0.05) بوده که شروع اختلاف معنی داری برای تریپسین و کموتریپسین از روز سوم، آنزیم لیپاز روز دوم، آنزیم آمیلاز روز هفتم و فسفاتاز قلیایی و N- آمینوپپتیداز از روز پنجم بوده است. تمام آنزیمهای گوارشی مورد مطالعه در این ماهی نیز در روز شروع تغذیه فعال دارای پیک افزایشی بوده است.
  کلیدواژگان: ماهی شاه کولی، آنزیم های گوارشی، مراحل رشد، دریای خزر
 • لقمان ملکی*، حمیدرضا حیدری، ادریس قادری صفحات 420-429
  در این مطالعه، 300 عدد ماهی از نه گونه در دو ایستگاه حوزه ی قشلاق استان کردستان شامل رودخانه و سد قشلاق از نظر آلودگی به انگل های کرمی از شهریور 1395 تا مرداد 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. کرم های جداشده شامل سه گونه Digenea (Clinostomum complanatum، Posthodiplostomum sp. و Allocreadium sp.)، دو گونه کرم نواری (Khawia armenica و Schyzocotyle acheilognathi)، دو گونه مونوژن (Dactylogyrus hypophthalmichthys و Paradiplozoon sp.) و یک گونه کرم خاربرسر (Pallisentis (Pallisentis) cholodkowskyi) بودند. گونه های Digenea فقط از ایستگاه رودخانه، مونوژن ها از سد و کرم های نواری و خاربرسر از هر دو ایستگاه جداسازی شدند. C. damascina با داشتن شش گونه انگل، S. cephalus چهار گونه و A. mossulensisبا سه گونه دارای بیشترین گونه انگل بودند. در این مطالعه 45٪ ماهیان به انواع انگل ها آلوده بودند و Posthodiplostomum sp. با 7/26٪ و P. (P.) cholodkowskyi با 7/10٪ بیشترین آلودگی را داشتند. بیشترین شدت آلودگی (mean abundance) به ترتیب مربوط به P. (P.) cholodkowskyi (3/2±63/0) و Posthodiplostomum sp. (2/1±56/0) بود و بیشترین شدت آلودگی (mean intensity) مربوط به P. (P.) cholodkowskyi (3/4±3/1) و Posthodiplostomum sp. (5/2±1/1) بود. شدت و درصد آلودگی به تفکیک فصل نمونه برداری و گروه های طولی ماهی بررسی شد. این مطالعه اولین گزارش از آلودگی به C. complanatum و Posthodiplostomum sp. در استان کردستان و انگل های فوق برای بار اول از C. damasccina، A. mossulensis و G. rufa گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: انگل های کرمی، ماهی، حوزه قشلاق، شدت و درصد آلودگی
|
 • Ebrahim Sotoudeh *, Afsaneh Amiri Behrosi, Raana Bahadori, Hasan Habibi, Salim Morammazi Pages 299-314

  The effects of dietary Manganese sulfate nanoparticles on digestive enzyme activity and non-specific immune responses for rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss) juveniles were determined. Four-hundred rainbow trout (with an initial average weight of 0.8±0.1 g) were randomly distributed into four treatments, with three replicates and fed with four diets including a control diet (without manganese), Mn-M (containing manganese sulfate), Mn-N10 (containing 10 mg/kg manganese nanoparticles), Mn-N15 (containing 15 mg/kg manganese nanoparticles) for six weeks. At the end of the experiment, the average weight of fry fed the control diet (without manganese) was lower than other treatments and was significantly different compared to the groups fed diets containing manganese sulfate nanoparticles (P<0.05). The crude protein in juveniles fed diets containing manganese was significantly higher compared to the control group (P<0.05). Amylase, lipase and protease activity did not show statistically significant differences (P> 0.05). Plasma lysozyme activity of fish fed with Mn-N10 and Mn-N15 were significantly higher than fish fed control diet (P<0.05). Plasma complement activity was significantly higher in Mn-M compared to control treatment (P <0.05) but did not show significant difference with other treatments (P> 0.05). The results obtained in this study revealed that inclusion of manganese nanoparticles has no significant impact on activities of digestive enzymes in rainbow trout, but influences some immune responses of this spices.

  Keywords: Dietary supplement, nanoparticles, Nutrition, lysozyme, Complement
 • Hamidreza Madadi *, Hossein Varasteh Moradi, Maysam Madadi Pages 315-328
  Land use changes in recent years have led to the destruction, loss and fragmentation of natural habitats and, consequently, the reduction of global biodiversity. Meanwhile, large mammals have been endangered as a result of human activities, more than other species. The high nutritional requirements of meaty mammals have led to increased conflict between these species and humans that leads to their vulnerability in recent years. The brown bears population, as an umbrella species in the country, has been significantly reduced in recent years due to the destruction of habitats and unauthorized hunting. In order to modeling the habitat of this species ENFA method in a Biomapper software has been used. In this study, the presence points of species used as a dependent variable and 10 environmental variables used as an independent variables. So These layers were prepared and analyzed. Habitat suitability map which prepared in this study has showed that suitable habitat for Brown bears in Golestan National Park located in the slopes of more than 20% and altitude of 1400 meters above sea level, all the geographical and peripheral directions, mainly by covering herb shrubs include wild apple shrubs, wild pears and raspberries. Based on the results of marginalization, The Brown bears tends to live in central habitats. Also, the tolerance factor indicates that the Brown bears of a non-specialized species are within their range of habitat resources. The most important variables for determining the suitability of brown bears habitat is distance from rivers, springs and rangers sites.
  Keywords: Brown bear, Habitat suitability modeling, Ecological Niche Factor Analysis, Golestan National Park
 • Amin Mokhlasabady Farahany, Salar Dorafshan *, Fatemeh Paykan Heyrati, Issa Ebrahimi Pages 329-346

  The aim of this study was improving antioxidant defense system and monitoring some plasma biochemical parameters of parrot fish fed on diet enriched with astaxanthin alone or in combination with bile salt after exposure to water-born silver nanoparticles (AgNPs). 200 parrot fish were randomly distributed in three different treatments as control, astaxanthin and astaxanthin-bile salt. The fish were fed for 90 days and then subjected to AgNPs 250 μg/L for five days and some plasma biochemical parameters were measured before and after AgNPs stress. The results showed that feeding fish with diet enriched with astaxanthin could cause significant reduction in the plasma levels of all studied oxidative enzymes in comparison to the other groups (P<0.05). AgNPs caused significant elevation in the levels of plasma oxidative enzymes in the control while such elevations were not visible in fish fed on astaxanthin (P>0.05). At the end of feeding trail, day 90th, plasma levels of hepatic enzymes, asparat transaminase and alanin transaminase were significantly lower in the astaxanthin - bile salt group (P<0.05); after AgNPs stress, the levels of the mentioned enzymes were significantly reduced in groups of control and astaxanthin, while such reductions were not observed in the group fed on astaxanthin-bile salt diet (P>0.05). The results of this study showed that astaxanthin alone or in combination with bile salt could improve some plasma oxidative and biochemical parameters of parrot fish when the fish were subjected to AgNPs. The positive effect of bile salt on astaxanthin function was observed on some parameters.

  Keywords: Parrot fish, Astaxanthin, oxidative Stress, Silver nanoparticles
 • Fatemeh Farsi, Kobra Fotouhi, Jamasb Nozari *, Hossein Goldansaz, Vahid Hosseininaveh Pages 362-375

  Insects are influenced by many biotic and abiotic factors. Light is one of the environmental factors that affect not only the growth and development of the moth, but also the morphology of their internal and external organs. Regarding the mentioned effect, aim of the present study is to investigate light diets on the morphometric changes of male and female reproductive organs (testes and corpus bursa) of flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Based on the results, the largest testicular length on a millimeter scale (mean= 1.034± 0.01SEM, n= 30) and the largest area of corpus bursa on a millimeter scale (mean= 1.44±0.01SEM, n= 30) was recorded under the alternating light and dark condition (12L: 12D). The obtained results suggest that different light diets can affect the sperm release and reproductive processes of moth by changing the morphometric of different parts of the reproductive system in both male and female.

  Keywords: Testicle, Corpus Bursa, Ephestia. kuehniella, Morphometric
 • Hedieh Jafari *, Behzad Masihipour, Alireza Forouzan Pages 376-388
  Arthropoda hemocytes are an important indicator of the safety of arthropoda against pathogens and parasitoids. Morphological characterization of hemocytes, is the first step to investigate the involvement of hemocytes in scorpion immunity and specific functions of cells. Due to limited researches on the biology of scorpion in this research the hemocytes of Mesobuthus eupeus were examined using light microscopy. Giemsa staining was used to identify these cells. Five identified types of hemocytes in this scorpion were; Prohemocyte, plasmatocyte granulocytes, spherulocytes, and oenocytoids. Two cell types are very common, plasmatocytes and granulocytes, Plasmatocytes constitute 70.2–81.2%, followed by granulocytes with 18.6–29.7% of the total cell population. Prohomocyte with 5-7 μm was the smallest and plasmocytes (12.25- 75.2 μm) were reported to be the largest hemolymph of Mesobuthus eupeus. Identification of blood cells of this scorpion for the first time and can provide a study of the immunity of scorpion against pathogens and its resistance to environmental conditions
  Keywords: scorpion, Mesobuthus eupeus, hemocyte
 • Hamzeh Oraie *, Younes Sheikh, Eskandar Rastegar Pouyani Pages 389-404

  The Alburnus chalcoides is of the species of teleost fish of the Caspian Sea. Sampling was done randomly on days 1 to 5 and days 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90 after hatching, pre-puberty and puberty. The digestive enzymes studied in this fish include pancreatic enzymes (trypsin, chtotripsin, lipase, amylase) and intestinal enzymes (alkaline phosphatase and N-aminopeptidase). During the growth of fish, trypsin, kumotrypsin and N-aminopeptidase enzymes had an increasing trend which is caused by a high-protein diet. The phosphatase enzyme also has a rising trend up to one month of age and is then fixed under the effect of the pH of the environment. Amylase and lipase enzymes have an incremental reduction peak which shows that the fish diet has low sugar and fat compounds. Significant differences were observed for all enzymes (P≤0.05) which has been the start of a significant difference for the trypsin and chomitripsin from the third day, lipase enzyme from the second day, amylase enzyme from the seventh day and the alkaline phosphatase and N-aminopeptidase from day five. All the digestive tract enzymes studied in this fish on the day of onset of active feeding has had incremental peak.

  Keywords: snakes, Sistan, Morphology, Diversity
 • Masrour Zakeri Nasab *, Shahla Jamili, Ehsan Ramezani Fard, Seyed Fatemi, Alireza Vali Pour, Ali Mashinchian Moradi, Vajihe Khalili, Shahla Amri, Reza Khomeyrani, Mahmood Ramin Pages 405-419
  The Alburnus chalcoides is of the species of teleost fish of the Caspian Sea. Sampling was done randomly on days 1 to 5 and days 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90 after hatching, pre-puberty and puberty. The digestive enzymes studied in this fish include pancreatic enzymes (trypsin, chtotripsin, lipase, amylase) and intestinal enzymes (alkaline phosphatase and N-aminopeptidase). During the growth of fish, trypsin, kumotrypsin and N-aminopeptidase enzymes had an increasing trend which is caused by a high-protein diet. The phosphatase enzyme also has a rising trend up to one month of age and is then fixed under the effect of the pH of the environment. Amylase and lipase enzymes have an incremental reduction peak which shows that the fish diet has low sugar and fat compounds. Significant differences were observed for all enzymes (P≤0.05) which has been the start of a significant difference for the trypsin and chomitripsin from the third day, lipase enzyme from the second day, amylase enzyme from the seventh day and the alkaline phosphatase and N-aminopeptidase from day five. All the digestive tract enzymes studied in this fish on the day of onset of active feeding has had incremental peak.
  Keywords: Alburnus chalcoides, digestive enzymes, Ontogeny, Caspian Sea
 • Loghman Maleki *, Hamidreza Heidari, Edris Ghaderi Pages 420-429
  A total of 300 freshwater fishes, belonging to nine species were collected from Gheshlagh basin. Sampling was carried out in the two stations namely river and dam Gheshlagh seasonally in the vicinity of Sanandaj city, Kurdistan Province from September 2016 to August 2017. In the present study were found three digenean trematode (Clinostomum complanatum, Posthodiplostomum sp. and Allocreadium sp.), two tapeworms (Khawia armenica and Schyzocotyle acheilognathi), two Monogenea (Dactylogyrus hypophthalmichthys and Paradiplozoon sp.) and an Acanthocephala (Pallisentis (Pallisentis) cholodkowskyi). The digenean parasites were isolated from the river, monognean parasites from the dam and the tapeworms and spiny-headed worm from both stations. The C. damascina was highly infected with parasites (6 species), followed by S. cephalus (4 species), A. mossulensis (3 species), C. trutta (2 species), B. lacerta (2 soecies), G. rufa (2 species), C. auratus (2 species) and H. molitrix (1 species). A total of 45% of fish were infected with parasites, and Posthodiplostomum sp., P. (P.) cholodkowskyi were the most prevalent (25.7% and 10.7%, respectively) and Schyzocotyle acheilognathi was scarce (0.3%). The highest mean abundance of infection was 0.63±2.3 (P. (P.) cholodkowskyi) and followed by 0.56±1.2 (Posthodiplostomum sp.) and the highest mean intensity of infection was 1.3±4.3 (P. (P.) cholodkowskyi) and 1.1±2.5 (Posthodiplostomum sp.). The prevalence and intensity of infection based on season and fish length were investigated. The present study is the first report of C. complanatum and Posthodiplostomum sp. from this region and the first report from their host species, C. damascina, A. mossulensis and G. rufa.
  Keywords: helminth parasites, Fish, Gheshlagh basin, prevalence, intensity of infection