فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکرم حاتمی، داود محمدی*، ناصر عیوضیان صفحات 1-13

  عصاره های برخی گیاهان به دلیل دارا بودن اثرات زیستی مختلف مانند کشندگی، دورکنندگی و ضدتغذیه ای می توانند به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار گیرند. در این بررسی تاثیر عصاره ی دو گیاه علف داسی، Falcaria vulgaris Bernh و کرفس،Apium graveolens L.  از تیره ی چتریان، بر چند ویژگی زیستی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculellaZeller, 1873، مورد بررسی قرار گرفت. حشرات در دمای 2±26 درجه ی سلسیوس، دوره ی نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) و رطوبت نسبی 5±50 درصد، بر روی غده های سیب زمینی پرورش یافتند. اندام های هوایی گیاهان مورد بررسی پس از شستشو در سایه خشک شده و به ترتیب با روش خیساندن در حلال های هگزانی، اتیل استاتی و متانولی عصاره گیری شدند. اثرات کشندگی تماسی عصاره ها بر تخم های 24 ساعته، اثر تدخینی عصاره ها بر لاروهای سن اول و اثر بازدارندگی تخم گذاری عصاره ها بر حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره های هگزانی و اتیل استاتی گیاه علف داسی به ترتیب با مقادیر LC50معادل 5/2 و 38/3 و کرفس 12/2 و 81/2 گرم بر لیتر اثر تخم کشی خوبی در مقایسه با سایر عصاره ها داشتند. اثر تدخینی عصاره های هگزانی و اتیل استاتی علف داسی با LC50معادل 59/5 و 43/13 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری بیشتر از بقیه ی عصاره ها بود. عصاره ی متانولی هر دو گیاه فاقد اثرات تخم کشی و تدخینی بودند. عصاره های اتیل استاتی، هگزانی و متانولی هر دو گیاه اثرات بازدارندگی تخم گذاری خیلی خوبی داشتند. عصاره ی اتیل استاتی کرفس به طور کامل و عصاره ی اتیل استاتی علف داسی بیش از 80 درصد از تخم گذاری  حشرات کامل جلوگیری کردند. اثرات زیستی مختلف عصاره های گیاهان مورد بررسی، توان بالای آن ها را به عنوان عامل کنترلی در برنامه های مدیریت بید سیب زمینی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: اتیل استات، اثرات تدخینی، تخم کشی، متانول، هگزان
 • زهرا صادقی، سعید نصرالله نژاد*، میلاد لکزیان، سیداسماعیل رضوی، مجید جعفری صفحات 14-27

  بیماری های زردی محصولات در گلخانه و مزارع کدوئیان که توسط ویروس های قابل انتقال با مگس سفیدBemisia) (tabaci ایجاد می شود به طور فزاینده ای در جهان و ایران در حال افزایش می باشند. به منظور بررسی آلودگی های ویروسی در استان سیستان و بلوچستان، تعداد 195 نمونه ی برگ دارای علایم ویروسی جمع آوری و آلودگی آن ها به برخی از ویروس های شایع کدوئیان از طریق RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی مورد بررسی و برخی از آنها تعیین توالی شدند. نتایج بدست آمده نشانگر آلودگی 59 % نمونه ها به ویروس های غالب کدوئیان در کلیه ی مناطق مورد بررسی بود. برخی از نمونه ها به ویروس اختلال کوتولگی زرد کدوئیان (Cucurbit yellow stunting disorder virus)، ویروس زردی شته زاد کدوئیان (Cucurbit AphidBorneYellows virus)، ویروس زردی رگبرگ خیار (Cucumber vein yellowing virus)، ویروس زردی کلروتیک کدوئیان (Cucurbit chlorotic yellows virus) و ویروس کوتولگی سبززرد هندوانه ((Watermelon chlorotic stunt virus آلوده بودند. بیشترین میزان آلودگی نمونه های جمع آوری شده به ترتیب 43، 28 و 8 درصد مربوط به ویروس های WCSV، CVYV و CYSDV بود. نتایج آنالیزهای تبارزایی روی جدایه های CYSDV نشان داد که جدایه ها در دو زیرگروه شرقی و غربی و دو جدایه SB و SB2 همراه با 12 جدایه ی ایرانی و چهار جدایه ی عربستان در زیرگروه شرقی قرار گرفتند. همچنین مطالعات ژنتیکی روی بخشی از ژن پروتئین پوششی نشان داد که در جدایه های ایرانی و زیرگروه شرقی، جهش CGA به CCA اتفاق افتاده که منجر به جایگزینی آرژنین به جای گلوتامین در کدون 73 پروتئین پوششی شده است. بنابراین اختلاف نوکلئوتیدی جدایه های ایرانی در مقایسه با جدایه های مناطق مختلف نشان دهنده ی تنوع ژنتیکی بالا و قدمت طولانی این ویروس بومی در ایران است

  کلیدواژگان: آلودگی های ویروسی_استان سیستان و بلوچستان_تنوع ژنتیکی_ویروس اختلال کوتولگی زرد کدوئیان (CYSDV)
 • موسی نجفی نیا*، مهدی آزادوار، فرحناز جهانشاهی صفحات 29-46

  مرکبات (Citrus spp.) در جنوب استان کرمان نقش بسیار مهمی از نظر اقتصادی ایفا می کند. در سال های اخیر شیوع بیماری جدید زوال درختان مرکبات  تهدید جدی برای مرکبات این منطقه به شمار می رود. درختان آلوده ظاهری ضعیف و رنگ پریده نشان می دهند. علائم پوسیدگی شدید ریشه ها در تمامی درختان آلوده دیده می شود. در این تحقیق، پراکنش نسبی بیماری زوال مرکبات و وضعیت آلودگی درختان سالم و در حال زوال به نماتد ریشه ی مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) و شبه قارچ فیتوفترا (Phytophthora nicotianae) موردبررسی قرار گرفت. درصد وقوع بیماری زوال مرکبات در منطقه 76 درصد تعیین گردید. نتایج نشان داد نمونه های موردبررسی دارای آلودگی متوسط تا شدید به نماتد ریشه ی مرکبات و شبه قارچ فیتوفترا بودند. میانگین دو سال (92 و 93) جمعیت لارو سن دو نماتد ریشه در 200 سانتی متر مکعب خاک درختان آلوده و سالم به ترتیب 2572 و 183 شمارش شد. میانگین ماده ی بالغ در یک گرم ریشه ی درختان آلوده و سالم به ترتیب 210 و 11 عدد شمارش شد. میانگین تعداد زادمایه ی قارچ فیتوفترا در یک گرم خاک ریزوسفر درختان آلوده و سالم به ترتیب 5/13 و چهار عدد شمارش گردید. مایه زنی گیاهچه های بکرایی با نماتد و قارچ فیتوفترا، منجر به بروز پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه شد. نتایج نشان داد که اگرچه نماتد و فیتوفترا نمی توانند به عنوان عامل اصلی بروز زوال ناگهانی مرکبات در جنوب کرمان باشند ولی ترکیبی از نماتد ریشه ی مرکبات و شبه قارچ فیتوفترا، می تواند به عنوان یکی از عوامل همراه و تشدیدکننده ی بیماری زوال ناگهانی مرکبات در منطقه ی جنوب کرمان باشد.

  کلیدواژگان: پوسیدگی ریشه_زوال ناگهانی_جیرفت_قارچ و نماتد
 • علی اکبر فدایی تهرانی*، زبیده فتحی صفحات 47-59

  نماتد مولد سیست، یکی از بیمارگرهای مهم چغندرقند می باشد که مطالعات زیادی جهت کنترل موثر آن صورت گرفته است. اکثر روش های کنترل نماتد سیست با مشکلات فراوانی همراه می باشد. در سال های اخیر با گسترش موارد استفاده از نانوذرات در جنبه های مختلف زندگی انسان، استفاده از نانوتکنولوژی در کشاورزی و به ویژه در گیاهپزشکی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بررسی دقیقی درباره اثر نانوذرات عناصری همچون روی و نقره بر نماتد مولد سیست انجام نشده است. لذا جهت بررسی امکان کنترل این نماتد، اثر نانوذرات روی و نقره بر مراحل مختلف زندگی نماتد سیست چغندر قند (H. schschtii) در شرایط آزمایشگاهی و اثر مواد مذکور بر بیماریزایی و خسارت نماتد در شرایط گلخانه انجام پذیرفت. در ازمایشگاه اثر غلظت های مختلف نانوذرات روی تخم و لارو، و در گلخانه اثر اضافه کردن غلظت های مذکور به خاک بعد از مایه زنی گیاهان با نماتد بررسی شد.  نتایج حاصل از آزمون های آزمایشگاهی نشان دهنده ی افزایش مرگ و میر لاروها وممانعت از تفریخ تخم در اثر استفاده از نانو ذرات نقره و اکسید روی بود. مقایسه میانگین نانوذرات مورد استفاده نیز بیانگر تاثیر بیشتر نانو ذره نقره بر مرگ و میر لارو و بازداری از تفریخ تخم نماتد بود. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نانو ذرات بر بیماری زایی نماتد سیست چغندرقند در شرایط گلخانه موید تاثیر نانو ذرات در کاهش بیماری زایی و خسارت نماتد سیست چغندر بود. براساس نتایج بدست آمده، نانو ذره نقره با غلظت 100 میلی گرم در لیتر مخلوط با خاک در کنترل نماتد موثرتر از تیمارهای دیگر بود. با توجه به نتایج آزمایشگاهی و گلخانه ای، احتمالا بخش عمده ی کنترل نماتد سیست چغندرقند در تیمار مذکور، ناشی از اثر مستقیم سمیت نانوذرات بر نماتد بوده است.

  کلیدواژگان: روی، نقره، نانوذره، نماتد سیست چغندرقند
 • فاطمه شهریاری نسب*، شهزاد ایرانی پور، شهریار عسگری صفحات 61-80

  بید گوجه فرنگی Meyrick (Lep.: Gelechiidae)  Tuta absoluta از آفات قرنطینه ای است که در سال های اخیر وارد کشور شده و تولید گوجه فرنگی را با مشکل مواجه کرده است. سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter (Hem.: Miridae) اخیرا به عنوان عامل کنترل زیستی بالقوه برای بیدگوجه فرنگی مطرح شده است. در این مطالعه، فراسنجه‏های زیستی این شکارگر در قالب واکنش عددی دموگرافیک به تراکم های مختلف تخم بیدگوجه فرنگی، در شرایط آزمایشگاهی (دمای °C1±25، رطوبت‏نسبی 10±65% و دوره نوری 16: 8 ساعت روشنایی: تاریکی) تعیین گردید. برای پوره های سن اول تا پنجم و افراد بالغ به ترتیب تراکم های10، 20، 30، 40، 50 و 60 شکار (تراکم بالا)؛ 5، 10، 15، 20، 25 و 30 شکار (تراکم میانی) و 2، 5، 7، 10، 12 و 15 شکار (تراکم پایین) و یک تیمار بدون شکار در نظر گرفته شدند. N. tenuis بدون حضور شکار تا مرحله دوم پورگی زنده ماند. در بالاترین تراکم شکار، دوره پیش از بلوغ و طول عمر حشرات نر و ماده به ترتیب 19/0±62/21، 02/1±2/18 و 70/1±21/24 روز به دست آمد؛ زادآوری ماده ها 26/16±71/100 پوره بود؛ نرخ  خالص زادآوری (R0) ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، و مدت زمان یک نسل (T) به ترتیب 48/10±57/40 پوره/فرد، 009/0±119/0 بر روز، و 543/0±88/30 روز برآورد شد. زادآوری سن شکارگر با تغذیه از تراکم بالای شکار هفت برابر و با تغذیه از تراکم میانی،  سه برابر بیشتر از تراکم پایینی بود. این نتایج بیان می کند که N. tenuis  می تواند در شرایط کمتر از بهینه (حد سیری)، بقای خود را حفظ کند و تا اتمام کامل منبع شکار، بید گوجه فرنگی را کنترل کند.

  کلیدواژگان: جدول زندگی، زادآوری، کنترل زیستی
 • جلال غلام نژاد*، فروغ سنجریان، مسعود فهرستی صفحات 81-101

  اندازه گیری میزان بیان ژن های دفاعی گیاهی روشی پرکاربرد و مفید برای بررسی مکانیسم مقاومت در گیاهان است، اما این روش در عین حال هزینه بر و زمان بر نیز می باشد. به منظور بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر تغییرات بیان بعضی از ژن های دفاعی درگیر در مقاومت (NADPH اکسیداز، اگزالات اکسیداز، پروتئین Stress responsive، گلوتاتیون S ترانسفراز و سوپراکسید دیسموتاز) گندم های تلقیح شده با بیمارگر  Z. triticiبه روش نوردرن بلات معکوس بررسی شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نوردرن بلات معکوس جهت پیش بینی بیان ژن های درگیر در مقاومت از روش های میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک وزنی و هموار سازی نمایی استفاده شد. در  24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر در همه ژن های مورد بررسی و در هر دو تیمار میزان بیان به بیشترین مقدار خود رسید و علی رغم تفاوت در هر ژن روند کلی افزایشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش هموارسازی نمایی، با توجه به محاسبه و مقایسه شاخص‏های قدرت پیش بینی، دارای دقت بالاتری نسبت به دو روش دیگر می باشد. میزان بیان، در مورد سه ژن NADPH اکسیداز، گلوتاتیون S ترانسفراز و اگزالات اکسیداز روند مشابه داشتند، به عبارتی تا 24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر، اسیدسالیسیلیک باعث افزایش شد و سپس میزان بیان روند کاهشی در پیش گرفت. بررسی بیان ژن روش بسیار حساسی است، و باید تحت شرایط کنترل شده باشد، و فقط تیمار مورد نظر محقق، تاثیرگذار بر روی بیان ژن در گیاه باشد، در این شرایط، پیشنهاد می شود اطلاعات بیان ژن ها در طی دوره هایی ابتدایی اندازه گیری شود، سپس با استفاده از این اطلاعات و روش های پیش‏بینی میزان بیان، برای زمان های بعدی مورد پیش بینی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، نوردرن بلات معکوس، پیش بینی، گندم، Zymoseptoria tritici
 • فاطمه فارسی*، جاماسب نوذری، وحید حسینی نوه صفحات 103-110

  با وجود افزایش پژوهش های کاربردی در خصوص خانواده ی Trichogrammatidae، مطالعه ی ریخت شناسی مراحل رشدی نابالغ گونه های این خانواده اندک و ضروری به نظر می رسد. یکی از عوامل کنترل زیستی مهم علیه آفات متعددی از بالپولکداران Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) است. در مطالعه ی حاضر، صفات زیست شناسی شامل طول دوره ی رشدی نابالغ و صفات شکل شناختی شاخص در هر مرحله ی رشدی نابالغ این پارازیتویید (لارو، پیش شفیره و شفیره) شامل میانگین طول و عرض بدن و فاصله ی چشم های مرکب  از طریق تشریح تخم های پارازیته شده میزبان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی صفات بیولوژیک نشان داد که در 1±25 درجه ی سیلسیوس، میانگین طول دوره ی لاروی کمی بیش از دو روز، دوره ی پیش شفیرگی 5/2 روز و دوره ی شفیرگی 4- 5/3 روز بود. لارو نئونات (جوان)، با بدنی غیرشفاف که فاقد هرگونه صفت شکل شناختی معین است، دارای میانگین بیشترین طول (0.98± 0.002SEM) و عرض (068±0.001SEM) بدن در مقایسه با سایر مراحل رشد و نمو نابالغ در این پارازیتویید بود. ظهور دیسک های اورات، نویدبخش شروع مرحله ی پیش شفیرگی، تقریبا 52 ساعت بعد از تخمگذاری ظاهر می شدند. شفیره ی زنبور، از نوع آزاد و فاقد پیله بود. با توجه به مطالعات بسیار اندک روی مراحل رشدی نابالغ پارازیتویید Trichogramma brassicae نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای سایر مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پارازیتویید تخم_مرحله ی نابالغ_ویژگی ریخت شناسی_Trichogramma brassicae
|
 • Akram Hatami, Davood Mohammadi *, Naser` Evazian Pages 1-13

  Extracts of some plants could be used as botanical pesticides because of their lethal effects, repellency and antifeedant activity on insect pests. In this study, bioactivities of different extracts of two plant species, the sickleweed Falcaria vulgaris Bernhand the celery Apium graveolens L., (both belonging to the Apiaceae family) were evaluated against the potato tuber moth (PTM) Phthorimaea operculella (Zeller, 1873). Insects were reared in controlled conditions at 26±2ºC, a photoperiod of 16:8 (L: D) h and 50±5% RH, on potato tubers. Foliage of plants were washed by distilled water, and air-dried in shadow. Extraction was carried out by maceration method using hexane, ethyl acetate and methanol as solvents of different polarity, respectively. Ovicidal activity, lethal toxicity against 1st instars and oviposition deterrency of extracts were investigated. The median lethal concentration (LC50) of hexane and ethyl acetate extracts of F. vulgaris against one-day old eggs of PTM was estimated as 2.5 and 3.38 g/l, respectively. Also, the same extracts of A. graveolens showed ovicidal activity at concentration rates of 2.12 and 2.81 g/l, respectively. Inhalation toxicity of hexane and ethyl acetate extracts of F. vulgaris with LC50 estimated values of 5.59 and 13.43 mg/l was significantly more than other extracts. Methanol extracts of both plants showed neither ovicidal nor inhalation toxicity. Ethyl acetate, hexane and methanol extracts of both plants showed effective oviposition deterrency against adults of PTM. Ethyl acetate extract of A. graveolens and F. vulgaris showed 100% and more than 80% oviposition deterrency respectively. Considerable toxicity and oviposition deterrency of both plant extracts detected in this study show their potential as a control agent in PTM management programs.

  Keywords: Ethyl acetate, Hexane, Inhalation toxicity, Methanol, Ovicidal activity
 • Zahra Sadeghi, Saeid Nasrolahnejad *, Milad Legzian, Emaeil Razavi, Majid Jafari Pages 14-27

  Yellowing disease of greenhouse and open-grown cucurbits by whitefly-transmitted viruses is dramatically rising in the world and Iran. To study the viral infection of cucurbits in Sistan-Baluchistan Province, 195 leaf samples with viral symptoms were collected and tested for infection of some prevalent cucurbit viruses by RT-PCR using specific primers and some expected amplified DNA fragments were sequenced. Results confirmed the presence of viral infection (%59) in all surveyed areas. Including CABYV, CYSDV, CCYV, CVYV and WmCSV. The most infection of collected samples were %43, % 28 and % 8 of WmCSV, CVYV and CYSDV respectively. Phylogenetic analysis showed that the CYSDV isolates were divided into two sub-groups of East and West and two SB and SB2 isolates with 12 Iranian isolates and 4 Saudi Arabia isolates were clustered in eastern subgroup. Also genetic studies on the part of the coat protein gene showed that in Iranian isolates and Eastern subgroup the CGA had changed to CCA which led to the substitution of Glutamine by arginine at the codon position 73 of coat protein. Therefore, the nucleotide differences of Iranian isolates than the isolates from different regions indicate high genetic diversity and long dating of this native virus in Iran. 

  Keywords: Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV), Genetic Diversity, Sistan, Baluchestan Province, viral infection
 • Mosa Najafinia *, Mehdi Azadvar, Farhnaz Zanhanshahi Pages 29-46

  Citrus production is very important in term of economical and productivity in south of Kerman province, Iran. During recent years, occuring a new decline disease caused sever threat in citrus orchards in south part of Iran. The disease symptoms starting with significant growth retardation of infected plants. Sever  root rot can be seen easily on infected trees. In this research, the partial distribution of citrus declining disease, the population of citrus root nematode (Tylenchulus semipenetrans) and Phytophthora nicotiana were counted in bouth healthy and infected trees. The partial distribution of citrus decline was 76 percent. The results showed that the investigated samples were infected to citrus root nematode moderate to sever level. The mean of female nematode population per gram root of infected and healthy plant reported 210 and 11 respectively. The mean of 2nd larva populations per 200cm3 soil samples of infected and healthy plants were calculated 2573 and 183 respectively. The numbers of propogules of P. nicotiana in one gram soil rhizosphere of infected and healthy trees reported 13.5 and four respectively. Inoculations of bakraee seedling (rootstock) with nematode and Phyophthora showed sever root rot and nematode infection and finally death of plants. Based on the results of this research, a complex of Phytophthora and citrus nematode are involved in citrus decline disease and can affect the disease severity in south of Kerman.

  Keywords: Fungus, Jiroft, Nematode, Root rot, Sudden Decline
 • Aliakbar Fadei Tehrani *, Zbideh Fati Pages 47-59

  The cyst nematode is one of the major pathogens of sugar beet, which, many studies has been done for its effective control. The most of existing control methods of cyst nematode are troublesome. Recently, the use of nanoparticles in various aspects of human life, the application of nanotechnology in agriculture and especially in the plant protection has also been considered. However, a detailed study on the effect of zinc and silver nanoparticles on cyst nematode has not been done. In order to examine the possibility of nematode control, the effect of zinc and silver nanoparticles on different life stages of sugar beet cyst nematode (H. schachtii) in vitro and the effect of the nanoparticles on the nematode pathogenicity and damages were assessed under greenhouse conditions. The results of laboratory tests showed increased mortality of larvae, and reduced egg hatching, due to the use of silver and zinc oxide nanoparticles. Mean comparisons of nanoparticles were revealed the more effective of nano silver on the inhibition of the hatching egg and larvae mortality. Results of the effect of nanoparticles on nematode pathogenicity under greenhouse conditions revealed that the nanoparticles reduce the cyst nematode damages. The results showed that silver Nano Silver at a concentration of 100 mg/l mixed with soil were more effective than other treatments. According to the results, probably the toxicity of nanoparticles had been more effective to control of cyst nematode in 100 mg/l nanoparticles in soil mixed method.

  Keywords: Cyst nematode, Nanoparticles, Silver, Zinc oxide
 • Fatemeh Shahraieinasab *, Shahzad Iranipour, Shahriar Asgari Pages 61-80

  Tomato leafminer, Tuta absoluta Meyrick is an invasive quarantine pest that causes high losses on tomato crops in Iran. Predatory bug, Nesidiocoris tenuis Reuter is cosidered recently as potential biological control agent of T. absoluta. In this study, some biological attributes of N. tenuis were stuided on the eggs of T. absoluta at 25±0.5˚C, 65±5% RH, and 16: 8 h (L: D) photoperiod. A food supply of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 prey eggs was provided as high density (above satiation level) for the five nymphal stages and adult N. tenuis, respectively. The prey densities of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 eggs were used as intermediate density (satiation level) and 2, 5, 7, 10, 12 and 15 prey eggs as low density (under satiation level) for the same developmental stages and finaly a no prey treatment also was included. The developmental time of immature stages, male longevity and females longevity were 21.62±0.19, 18.2±1.02 and 24.21±1.70d on upper prey density respectively. The average fecundity was 100.71±16.26 nymphs on the same treatment. Net reproduction rate (R0), intrinsic rate of increase (r), and mean generation time (T) were 40.57±10.48 nymphs/generation, 0.119±0.009 d-1and 30.88±0.543 d respectively. The bugs developed no more than 2nd nymphal stage on tomato leaves without prey supply. All life table parameters significantly affected by prey density. These results suggest that N. tenuis can persist in suboptimal condition and continue control of tomato leafminer as long as prey reservoirs are not fully depleted.

  Keywords: Biocontrol, Fecundity, Life history
 • Jalal Gholamnejad *, Forogh Sanjarian, Masoud Fehresti Pages 81-101

  The measurement of the level of defense genes expression is a useful method for investigating the resistance mechanisms of plants, but it is also time consuming and costly. In this study, it was investigated the effect of salicylic acid on the defense genes expression involved in the resistance of wheat inoculated with Z. tritici, by reverse northern blot method. In this research, the amount of genes expression was measured including NADPH oxidase, oxalate oxidase, stress responsive protein and glutathione S transferase superoxide dismutase was by reverse northern Blot method. In the next step, based on the information of reverse northern Blot method, it was predicted the rate of genes expression using prediction methods including simple moving average, weighted moving average and single exponential smoothing. The highest genes expression was observed at 24 hours after pathogen inoculation, in both treatments; however, there were differences for each gene, but the overall trend was incremental. The results of this study showed that the use of single exponential smoothing method, with regard to calculating and comparing predictive power indexes, has a higher accuracy than two simple and weighted moving averages. The expression of NADPH oxidase, glutathione S transferase and oxalate oxidase genes showed a similar trend, however salicylic acid increased the genes expression to 24 hours after inoculation, and then the rate of expression decreased. Examining gene expression is a very sensitive method, and should be under controlled conditions, and should be the only treatment the researcher can influence on gene expression in the plant. Then, using this information and methods of predicting the expression, predict the next time.

  Keywords: Gene expression, Reverse northern blot, Prediction, Wheat, Zymoseptoria tritici
 • Fatemeh Farsi *, Jamasab Nozari, Vahid Hossein Nasab Pages 103-110

  In spite of increasing the use of applied research in Trichogrammatidae family, study the morphology of the immature stages of the species seems to be necessary and important. One of the important biological control agents against numerous pests of Lepidoptera is Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae). In the present study, biological traits including the lengths of the developing period of the immature stages, morphological traits were measured in each immature stages of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) including larvae, prepupae and pupae, as well as mean body length and width and compound eyes spacing by dissecting of parasitized host egg. At 25± 1°C, an average of the larval stage lasted a bit more than two days, the pre-pupa stage was 2.5 days and the pupa stage was 3.5- 4 days. Neonate Larvae, with an opaque body, which is lack of external morphological characters had the highest mean length ((mean= 0.98± 0.002 SEM) and width (mean= 068±0.001 SEM) of the body in comparison with other immature stages of development. The emergence of urate disks, promising the being the prepupa stage, appeared approximately 52 hours after egg-laying. Pupa was exarate and without cocoon. As there are very few studies on the immature stages of Trichogramma parasitoid, the results of this study can be used as the basis for other future studies.

  Keywords: Egg parasitoid, Immature stage, Morphological trait, Trichogramma brassicae