فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 105، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدرضا اسد، سرور هدایت نژاد، علی برزگری*، محبوبه قلی زاده آهنگری صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  فعالیت ورزشی ترشح عوامل نوروتروفیک مشتق از مغز را هدف قرار داده و آثار گسترده ای بر سلامت کلی مغز دارد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر حفاظتی یک دوره تمرین تناوبی بر عوامل نوتروفیکیBDNF  وCDNF در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در تحقیق تجربی حاضر، 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه برابر با تغذیه ی نرمال، تغذیه ی پرچرب و تغذیه ی پرچرب+ تمرین تناوبی تقسیم شدند. تمرین تناوبی در 3 هفته اول با شدت کم، هفته 4 با شدت متوسط و در هفته 5 تا 8 با شدت بالا، 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته انجام شد و پس از پایان هفته هشتم موش ها قربانی و سطوح شاخص های مورد مطالعه توسط کیت های مربوطه به روشELISA بررسی شدند. جهت تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پس از یک دوره رژیم غذایی پرچرب، کاهش معنی داری در سطوح پلاسمایی BDNF (0/001P=) و CDNF (0/001P=) در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد. از سویی دیگر به دنبال یک دوره تمرین تناوبی و تغذیه، افزایش معنی داری در سطوح BDNF (0/001P=، 0/002P=) و CDNF (0/001P=، 0/003P=) به ترتیب نسبت به گروه های کنترل و تغذیه پرچرب مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  این نتایج احتمالا می تواند نشان دهنده نقش مثبت این نوع تمرین در پیشگیری و خنثی سازی مضرات ناشی از رژیم غذایی پرچرب، بیماری های متابولیکی و همچنین سلامت مغزی باشد.

  کلیدواژگان: BDNF، CDNF، غذای پرچرب، تمرین تناوبی، موش صحرایی
 • مهدی خوبدل، محمد مرادی، حسین ثباتی، هیمن یوسفی، امید دهقان، محمدرضا عبایی* صفحات 12-22
  زمینه و هدف

  وجود تنوع اقلیمی در کشور، زمینه افزایش غنای گونه ای در گیاهان دارویی کشور فراهم کرده است. با توجه به گزارش های متعدد بروز عوارض جانبی متعاقب استفاده از مواد شیمیایی دورکننده حشرات در انسان، ضرورت انجام این پژوهش برای ارزیابی مواد دورکننده جدید با منشاء گیاهی بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر تمام تلاش ها معطوف به کشف و جایگزینی مواد دورکننده با منشاء گیاهی است تا خصوصیت محافظت فردی قابل قبولی در طول فعالیت پشه های خون خوار ایجاد نماید و بدین ترتیب شیوع بیماری های منتقل شده از بندپایان به انسان تحت کنترل قرار گیرند.

  مواد و روش ها

  دو گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و دارچین (Cinnamomum verum) با داشتن خواص متعددی از جمله ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی و حشره کشی جهت این پژوهش انتخاب گردیدند. اسانس ها به ترتیب از دانه و پوست تنه به روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر تهیه شدند. اجزاء شیمیایی اسانس ها با روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی تعیین شدند. تست های زیست سنجی به منظور تعیین مدت زمان حفاظت دهی و تعیین دوز موثر اسانس ها، روی مدل حیوانی (خرگوش نیوزلندی) و با پشه آیدس وگزنس (Aedes vexans) در انسکتاریوم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) انجام گردید.

  یافته ها:

   به ترتیب 18 و 15 نوع ترکیب شیمیایی در اسانس های دو گیاه رازیانه و دارچین شناسایی شدند که در گیاه رازیانهCadina-1,4-diene  و در گیاه دارچینb-Oplopenone  بالاترین درصد را در اجزاء شیمیایی اسانس ها داشتند. زمان حفاظت دهی اسانس 50% رازیانه به ترتیب 3 تا 3/5ساعت و برای اسانس دارچین 1 تا 1/5ساعت علیه پشه آیدس وگزنس برآورد شد. میانه دوز موثر (ED50) اسانس ها علیه پشه ها به ترتیب 13/7 و 84/2 میکرولیتر بر سانتی متر مربع برای رازیانه و دارچین محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش اثرات حفاظت دهی اسانس گیاه رازیانه را علیه گزش پشه ناقل تب دانگ در مدل حیوانی در کمترین غلظت نشان داد. انجام این پژوهش در مدل انسانی توصیه می شود

  کلیدواژگان: رازیانه، دارچین، اسانس، خواص دور کنندگی، آیدس وگزنس
 • نیره قمیان*، مرضیه لطفعلیزاده، فهیمه قانعی مطلق، مهناز برومند رضازاده صفحات 23-32
  زمینه و هدف

  استرپتوکوک های گروه B (GBS) عامل مهم مرگ و میر مادر و نوزاد هستند. کلونیزاسیون GBS در مادر می تواند گذرا یا متناوب بوده به همین دلیل بررسی آن در طی زایمان ارزش بیشتری نسبت به انجام غربالگری در سنین حاملگی پایین تر دارد. هدف این مطالعه، مقایسه عوارض زایمان زودرس با ترم در موارد مثبت  GBSبه روش PCR می باشد که از حساسیت، ویژگی و سرعت بیشتری برخوردار است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک بررسی مقطعی، مربوط به 160 خانم با زایمان را ارایه می کند. 80 خانم با سن بارداری 28 الی36 هفته و 6 روز (گروه پره ترم) و80 خانم با سن بارداری 37 تا 41 هفته (گروه ترم)، پذیرش شده در بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا(ع)، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اسفندماه 1394 تا شهریورماه 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. با سواپ های واژینال جداگانه، از هرکدام از افراد به منظور تشخیص GBS با PCR نمونه گیری انجام شد. دو گروه از نظر فراوانی GBS و عوارض مادری و نوزادی مقایسه شدند.

  یافته ها

  در مجموع فراوانی GBS 9/4% بود، که شامل 12/3% مادران گروه پره ترم و 6/3% مادران گروه ترم بود. به ترتیب در مادران پره ترم و ترم با آزمون مثبت PCR، فراوانی باکتری اوری 50%-40% (0/001<p)، پیلونفریت 20%- 0% (0/039=p) و متریت 70%- 60%(0/001<p) بود. در نوزادان گروه پره ترم و ترم با مادر با آزمون مثبت PCR، به ترتیب، فراوانی اوتیت 40%- 40% (0/039=p)، مننژیت 40%- 20% (0/001<p)، پنومونی 80%- 60% (0/001<p)، سپسیس 50%- 20% (0/001<p)، زجر تنفسی 80%- 40% (0/001<p)، آپنه 40%- 20%(0/001<p)، افت فشار خون 30%- 0% (0/001<p) و بستری در NICU 100%- 40% (0/001P<) بود.

  نتیجه گیری

  عوارض مادری و نوزادی در موارد مثبت بودن GBS در حاملگی های پره ترم نسبت به حاملگی ترم بیشتر است. انجام آزمونPCR  جهت تشخیص آن در موارد زایمان زودرس ضروری است.

  کلیدواژگان: استرپتوکوک گروه B، زایمان زودرس، واکنش زنجیره پلیمراز
 • حسن رضایی سرشت*، حمید چشمی، لیلا سادات الداغی، آرزو کسکنی صفحات 33-42
  زمینه و هدف

  گیاه مینای نیشابوری یکی از گونه های تیره کاسنی (Compositae) است که گونه بومی ایران است. این گیاه معطر به عنوان مهار کننده رشد باکتری معرفی شده است. در این مطالعه سعی شده است تا اثر آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی عصاره این گیاه بر روی رده سلولی MCF-7 و HEK-293 مورد ارزیابی شود.

  مواد و روش ها

  عصاره های هگزانی، کلروفرمی، اتیل استاتی و متانولی اندام هوایی گیاه مینای نیشابوری به روش خیساندن تهیه شد. به منظور تعیین خاصیت آنتی اکسیدانی از آزمون DPPH استفاده و همچنین محتوی فنولی کل اندازه گیری شد. سمیت سلولی عصاره ها بر روی رده های سلولی MCF-7 و HEK-293 در دو زمان 48 ساعت و 72 ساعت با استفاده از آزمون MTT مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی نشان داد که توانایی مهار به صورت اسکوربیک اسید>متانولی>اتیل استاتی>کلروفرمی>هگزانی بوده است. در حالی که محتوی فنولی کل به صورت: کلروفرم>متانول>اتیل استات>هگزان بود و بالاترین و کمترین سمیت سلولی به ترتیب مربوط به عصاره کلروفرمی و متانولی در مقابل رده سلولی MCF-7 بود. تمامی عصاره ها به جز عصاره اتیل استاتی بر روی سلولی HEK-293 فاقد سمیت بودند.

  نتیجه گیری: 

  یافته های ما حاکی از آن است که عصاره کلروفرمی اندام هوایی گیاه مینای نیشابوری، بهترین اثر را در برابر رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) را دارا است. این در حالی است که عصاره های گیاه مورد نظر در برابر سلول های نرمالHEK-293 سمیتی ندارد.

  کلیدواژگان: Sclerorhachis platyrachis، عصاره، رده سلولی HEK293 و 1، 1-DPPH
 • محسن شمس، محمد فرهادی، مصطفی ملکی، صدیقه شریعتی نیا، سعید محمودیان* صفحات 43-53
  زمینه و هدف

  سواد سلامت را توانایی افراد، جوامع و گروه ها برای کسب، درک و به کارگیری اطلاعات پایه و خدمات مورد نیاز برای بازیابی، حفظ و ارتقای سلامت تعریف می کنند. این مطالعه با هدف سنجش سواد سلامت مرتبط با گوش و شنوایی نوجوانان و جوانان ایرانی طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  با توجه به نبود ابزار اختصاصی برای سنجش سواد سلامت مرتبط با گوش و شنوایی، ابتدا پیش نویس پرسشنامه تدوین و روایی آن از طریق برگزاری نشست خبرگان و محاسبه نسبت و شاخص روایی محتوا تایید شد. همبستگی درونی پرسشنامه با محاسبه آلفا کرونباخ و پایایی آن با روش آزمون-بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. پس از نهایی شدن ابزار، سواد سلامت گوش و شنوایی 4890 نفر از جوانان و نوجوانان ایرانی اندازه گیری شد.

  یافته ها: 

  در این مطالعه 45/9 درصد را مردان و 54/1 درصد را زنان تشکیل دادند و میانگین و انحراف معیار سن آن ها 3 ± 17 سال بود. میانگین نمره سواد سلامت گوش و شنوایی 3/75± 30/81 بود. سواد سلامت گوش و شنوایی در 2/8درصد از نمونه های مورد مطالعه کافی و در 97/2 درصد ناکافی بود. اختلاف آماری معنی داری در وضعیت سواد سلامت گوش و شنوایی در افراد با سن، جنسیت، تعداد سال های تحصیل، شغل، وضعیت تاهل و درآمد متفاوت مشاهده شد.

  نتیجه گیری: 

  سطح کلی سواد سلامت مرتبط با گوش و شنوایی در جوانان و نوجوانان ایرانی و نیز مهارت های جستجو، درک و ارزیابی و به کارگیری اطلاعات و خدمات سلامت پایین است.

  کلیدواژگان: نوجوانان و جوانان، سواد سلامت، گوش و شنوایی
 • مامک شریعت، مژده زارعی، نسرین صوفی زاده، صدیقه حنطوش زاده، راحله مرادی* صفحات 54-61
  زمینه و هدف

  بارداری با تغییرات فیزیولوژیک بسیاری همراه است که می تواند اثرگذاری داروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مصرف خودسرانه داروها در بارداری و عوارض احتمالی ناشی از آن ها است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه طی سال های 96-1395 بر روی 1300 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سنندج و جنوب شهر تهران صورت گرفت. اطلاعات موردنظر از طریق مصاحبه با مادران و بررسی مستندات زایمان به دست آمد. در نهایت تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون مربع کای و تی تست انجام شد.

  یافته ها

  غالب افراد مورد مطالعه در گروه سنی 35-18 سال به سر می بردند (80/2%)، خانه دار بودند (78/5%) و حداقل سواد دیپلم داشتند (87/3%). مصرف خودسرانه دارو در مادران با حاملگی ناخواسته و آن هایی که مراقبت های دوران بارداری خود را از افراد غیرمتبحر دریافت می کردند، بیشتر بود (0/05<p).

  نتیجه گیری: 

  میانگین سال های تحصیل در زنان با مصرف خودسرانه دارو، کمتر از سایرین بود که این موضوع حاکی از نقش نظام آموزشی در تغییر آگاهی، نگرش و عملکرد افراد جامعه است. مراجعه به افراد غیرمتبحر جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری در جمعیت زنان با مصرف خودسرانه دارو بیشتر گزارش شد و نیز خود درمانی در میان مادران با حاملگی خواسته، کمتر رخ داده بود که این موضوع لزوم گسترش صد درصدی دسترسی به خدمات بهداشت باروری را در راستای توسعه یافتگی جامعه زنان و مادران ایرانی می رساند.

  کلیدواژگان: الگوی مصرف دارو، بارداری، مصرف خودسرانه دارو
 • فاطمه دربان، عنایت الله صفرزایی، بتول تیرگری، پروین منگلیان شهربابکی، جمیله فرخ زادیان* صفحات 62-75
  زمینه و هدف

  اجتماعی شدن حرفه ای به عنوان یک موضوع مهم در پرستاری، فرآیندی است که طی آن پرستاران تازه کار به پرستاران حرفه ای با عملکرد مناسب تبدیل می شوند. اجتماعی شدن پرستاران از ضروریات این حرفه مراقبتی بوده و رابطه مستقیمی با کیفیت خدمات ارایه شده توسط پرستاران را دارد؛ لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی موانع و تسهیل کننده های اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با روش Broom انجام گرفت. مطالعات متناسب با هدف پژوهشی، دارای زبان انگلیسی و یا فارسی که دسترسی به متن کامل آن ها ممکن بود، وارد مطالعه شدند. کلیدواژه های مورد استفاده شامل اجتماعی شدن حرفه ای،پرستاری، موانع و تسهیل کننده بود. برای یافتن مطالعات از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و بین المللی,SID Magiran، Iranmedex، Google Scholar، Medline، Scopus، Elsevier، Pubmed، Sciencedirectاستفاده شد. در نهایت 31 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند عوامل سازمانی، سیستم جذب نامناسب دانشجویان، فاصله بین تیوری و عمل و دیدگاه جامعه نسبت به حرفه پرستاری، ازموانع اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران بودند. همچنین اصلاح منابع و ساختار آموزشی، فراهم کردن محیط آموزشی پذیرا، استفاده از الگوهای شایسته، توانمندی فردی و حرفه ای پرستاران از تسهیل کننده های این فرآیند بودند.

  نتیجه گیری

  اجتماعی شدن موثر در حرفه پرستاری مستلزم فراهم بودن شرایط و تمهیدات در عرصه آموزش و خدمات است. مدیران پرستاری برای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و رضایت مندی بیماران بایستی موانعاجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده و در جهت رفع این موانع تلاش کنند.

  کلیدواژگان: اجتماعی شدن حرفه ای، پرستاری، موانع، تسهیل کننده، مرور سیستماتیک
 • اسماعیل ایزدپناه، الهام ساعی، امید عبدالهی، عباس احمدی، محمد رامان مولودی* صفحات 76-83
  زمینه و هدف

  گزارش هایی مبنی بر اثرات ضد دردی، ضد التهابی، هیپنوتیک، نوروپروتکتیو و آنتی اکسیدانی سافرانال وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد دردی سافرانال در موش صحرایی به روش القاء درد حاد و تعیین نقش مسیر گابایرژیک و اپیوییدرژیک بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر از نژاد ویستار در 6 گروه 6 تایی قرار گرفتند: گروه های آزمایش شامل گروه کنترل، گروه های تحت تیمار با دوزهای 1 ، 2 و mg/kg 4 سافرانال، گروه های تحت تیمار با موثرترین دوز عصاره به همراه نالوکسان یا فلومازنیل از طریق داخل صفاقی بودند. اثر ضد دردی با استفاده از دستگاه پلانتار در زمان های 30، 60 و 90 دقیقه ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه ما نشان داد تزریق داخل صفاقی دوز  mg/kg2 سافرانال مدت زمان تاخیر در پاسخ به اثرات درد زایی حرارتی در زمان های 30، 60 و 90 دقیقه پس از تزریق را بصورت معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد (0/05>P). در حالیکه تجویز فلومازنیل به همراه همان دوز در هر سه زمان از اثر ضد دردی آن جلوگیری کرد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از اثر ضد دردی سافرانال بود. با توجه به اثر فلومازنیل در پیشگیری از اثر ضد دردی آن، به نظر می رسد اثر ضد دردی سافرانال با واسطه مسیر گابایرژیک باشد

  کلیدواژگان: اثر درد زایی حرارتی، فلومازنیل، سافرانال، نالوکسان
 • کامل عبدی، مختار یعقوبی، آروین برزنجی، شیلان قادری، دایم روشنی، آرام کریمیان* صفحات 84-92
  زمینه و هدف

  سازه های دلبستگی شغلی و تمایل به ترک خدمت از بازخوردهای مهم مرتبط با کار می باشند. این مطالعه  با هدف بررسی ارتباط دلبستگی شغلی با تمایل به ترک خدمت درکارکنان هوشبری شاغل در بیمارستان های شهر سنندج در سال1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ، تعداد 90 نفر از کارکنان هوشبری شاغل در بیمارستان های شهر سنندج به روش تمام سرشماری وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو، پرسشنامه ی پیش بینی ترک خدمت آتوود ( Attwod) و هین شاو (Hinshaw) و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شغلی استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از نسخه 23 نرم افزار SPSS استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون آماری تی تست مستقل و کای دو استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار وابستگی شغلی و ترک خدمت به ترتیب برابر با 0/056±2 و 0/063±2 بود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین وابستگی شغلی و تمایل به ترک خدمت با همه متغیرهای دموگرافیک و شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد(0/05<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به پایین بودن درگیری شغلی و بالا بودن تمایل به ترک خدمت در کارکنان هوشبری بیمارستان های شهر سنندج، ریشه یابی و برنامه ریزی دقیق از سوی مدیران مربوطه دراین زمینه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دلبستگی شغلی، تمایل به ترک خدمت، هوشبری، بیمارستان
 • رسول کاویان نژاد، جواد امینی سامان، سعید محمدی، شیلا امینی، مریم میرزایی، حسنعلی کریم پور* صفحات 93-104
  زمینه و هدف

  عفونت ریوی وابسته به ونتیلاتور یک عارضه شایع، جدی و پر هزینه در بیماران بخش های مراقبت ویژه است. بهداشت دهان به عنوان یکی از اقدامات بالینی مهم جهت کاهش میزان عفونت ریوی در این بیماران است؛ لذا این پژوهش به مقایسه اثرات دهان شویه کلرهگزیدین و اورتودنتول در پیشگیری از عفونت ریوی بیماران دارای لوله تراشه تحت تهویه مکانیکی می پردازد.

  مواد وروش ها

  این مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی 60 بیمار تحت تهویه مکانیکی در دو گروه مداخله (30n=) و کنترل (30n=) در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه انجام شد. در گروه کنترل، دهان شویه کلرهگزیدین 0/2 درصد و در گروه مداخله، از فرآورده دهان شویه گیاهی اورتودنتول به صورت سه بار در روز استفاده شد. نتایج دو گروه در مورد میزان عفونت ریوی زودرس و دیررس بر اساس معیار CPIS با استفاده از آزمون های کای دو، Fisher’sexact test و تی تست مقایسه شدند.

  یافته ها:

   میزان بروز پنومونی زودرس و دیررس در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود؛ ولی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). فراوانی کلی عفونت ریوی در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (0/03=P). فراوانی عامل پنومونی در بیشتر موارد در گروه مداخله کمتر بود؛ ولی این کاهش در عامل استافیلوکوک اوریوس به صورت معنی داری مشاهده شد (0/03=P).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج پژوهش، دهان شویه اورتودنتول می تواند در کاهش بروز عفونت ریوی مرتبط با تهویه مکانیکی موثر باشد.

  کلیدواژگان: بهداشت دهان، عفونت ریوی، بخش مراقبت های ویژه، لوله تراشه
 • ناصر قره باغی، محمدامین ولیزاد حسنلویی*، آرش موسی الرضایی، سیما محسنی راد صفحات 105-116
  زمینه و هدف

  پنومونی اکتسابی از ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی تهاجمی شایع است، روش های مختلف جهت پیشگیری و کاهش میزان بروزآن وجود دارد که یکی از آن ها استفاده از دهان شویه های ترکیبی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دهان شویه ترکیبی در پیشگیری از پنومونی اکتسابی از ونتیلاتورانجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی، بیماران به صورت تصادفی وارد مطالعه شده و موارد 3= GCS و مرگ مغزی و تهویه مکانیکی کمتر از 48 ساعت از مطالعه خارج شدند. بیماران به دو گروه تقسیم شدند: گروه یک (کنترل) جهت دهان شویه از کلرهگزیدین 2/0% استفاده نمودند و گروه دو (مطالعه) دهان شویه ترکیبی جنتامایسن 2%، کلستین 2% و ونکومایسین 2% دریافت نمودند. از دهان شویه ها تا زمان ایجاد علایم پنومونی، مرگ ومیر بیماران و یا در آوردن لوله تراشه استفاده شدو پس از اتمام مطالعه تحت آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  بروز پنومونی در گروه مطالعه 19 نفر (30/64%) و در گروه کنترل 16 نفر (25/8%) بود (0/23= P). 39 نفر (62/9%) از بیماران گروه مطالعه و 40 نفر (64/5%) از گروه کنترل ترخیص شدند (0/49= P). کشت ترشحات لوله تراشه در 40 نفر (64/5%) از بیماران گروه مطالعه و 45 نفر (72/58%) از گروه کنترل منفی گزارش شده بود (0/04= P). باکتری های جدا شده در گروه مطالعه عبارت بود از 11 مورد (50%) آسیتنوباکتر، 4 مورد (18/18%) سودومونا، 2 مورد (9/09%) E.coli،  دو مورد (9/09%) کلبسیلا و 3 مورد (16/63%) گرم مثبت و در گروه کنترل این باکتری ها به تفکیک 11 مورد (64/7%) آسینتوباکتر، 3 مورد (17/64%) کلبسیلا، 2 مورد (11/76%) سودومونا، 1 مورد (5/9%) E.coli، گزارش شده بود (0/001= P).

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد دهان شویه ترکیبی جنتامایسین، کلستین وانکومایسین در مقایسه با کلرهگزیدین در پیشگیری از پنومونی اکتسابی از ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه موثرتر نبود.

  کلیدواژگان: پنومونی اکتسابی از ونتیلاتور، دهان شویه ترکیبی، کلرهگزیدین˓ بخش مراقبت های ویژه
|
 • MohammadReza Asad, Soroor Hedayatnejad, Ali Barzegari*, Mahbobeh Gholizadeh Ahangari Pages 1-11
  Background and Aim

  Exercise targets the secretion of brain-derived neurotrophic factors and has a major impact on the overall health of the brain. The present study aimed to investigate the protective effect of a period of interval training on neutrophilic factors of BDNF and CDNF in rats fed with high-fat foods.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 42 male Wistar rats were randomly divided into 3 groups with same number: normal nutrition, high fat diet, and high fat diet + interval exercise. Interval exercises were performed in the first 3 weeks with low intensity, moderate intensity in week 4, and week of 5-8th at high intensity and 5 days in per week for 8 weeks. After the end of the eighth week, the rats were killed and the levels of the indices studied were evaluated by ELISA assay kits. One-way ANOVA and Bonferroni test were used to analyze of the data.

  Results

  The results showed that after a high-fat diet, there was a significant decrease in plasma levels of BDNF (P = 0.001) and CDNF (P = 0.001) compared to control group. On the other hand, after a period of interval exercise and nutrition, a significant increase was observed in BDNF levels (P= 0.001, P= 0.002) and CDNF (P= 0.001, P= 0.003) respectively, Compared to control and high fat diet groups.

  Conclusion

  These results may indicate the positive role of this type of exercise in preventing and neutralizing the disadvantages of high-fat diet, metabolic diseases, and as well as maintain of brain health.

  Keywords: BDNF, CDNF, Full-fat diet, Interval training, Rat
 • Mehdi Khoobdel, Mohammad Moradi, Hossein Sobati, Hemn Yousefi, Omid Dehghan, MohammadReza Abai* Pages 12-22
  Background and Aim

  The presence of different climatic conditions in Iran has resulted in the high richness of medicinal plants. The occurrence of adverse side effects was reported following use of the chemical-based repellents which extensively used for personal protection against nuisance mosquitoes. All the efforts are made for exploring new repellents originated from medicinal plants and could be protected safe and whole night against biting arthropods. This will be an effective action for preventing of risk of arthropod-borne diseases.

  Materials and Methods

  The fennel seeds and cinnamon bark were chosen due to antibacterial, antioxidant and insecticidal properties. The essential oils were obtained using hydro-distillation using a Clevenger-type apparatus. The chemical components of essential oils were determined by gas chromatography-mass spectrometry. A well-colonized Aedes vexans in insectary was used for repellency assays on the animal model (the white rabbit).

  Results

  Eighteen and 15 components were identified in the essential oils of fennel and cinnamon and Cadina-1,4-diene and b-Oplopenone were respectively as the main components. The protection time of 50% essential oils was assessed against lab-bred Aedes vexans, and protection time were estimated 3 and 3.5 h for F. vulgare and 1 and 1.5 h for C. verum,. According to a dose-response analysis, the median effective dosage (ED50) of essential oils was 13.7 and 84.2 μl/cm2 for F. vulgare and C. verum.

  Conclusion

  The essential oil of F. vulgare could provide acceptable protection against dengue fever vectors on the animal subject. It is recommended to be continued the investigation on human volunteers against other medically important arthropods.

  Keywords: Foeniculum vulgare, Cinnamomum verum, Essential oil, Repellency, Aedes vexans
 • Nayere Ghomian*, Marzieh Lotfalizade, Fahimeh Ghanei Motlagh, Mahnaz Boroumand Rezazadeh Pages 23-32
  Background and Aim

  Group B Streptococcus (GBS) is a major contributor to maternal and neonatal death. GBS colonization in the mother can be transient or intermittent, which is why its examination during delivery is more valuable than screening at lower gestational age. The aim of this study was to compare the complications of premature delivery with term ones in positive cases of GBS by PCR method, which has a higher sensitivity and specificity.

  Material and Methods

  This study provides a cross-sectional study of 160 births. Eighty women with gestational age 28 to 36 weeks and 6 days (preterm group) and 80 women with gestational age 37 to 41 weeks (term) admitted in gynecology ward of Imam Reza Hospital, affiliated to Mashhad University of Medical Sciences since March 2016 to September 2016 were investigated. Separate vaginal swabs were obtained from each person to detect GBS by PCR. The two groups were compared in terms of the prevalence of GBS and maternal and neonatal complications.

  Results

  The prevalence of GBS was 9.4%, which included. 12.3% of mothers of preterm group and 6.3% of mothers of the term group. The frequency of bacteriuria was 40% -50% (P <0.001), pyelonephritis 0% -20% (P = 0.039), and metritis 60% -70% (P <0.001) in preterm and term groups with positive PCR assays, respectively. The prevalence of otitis was 40% -40% (P = 0.039), meningitis 20% -40% (P <0.001), pneumonia 60%
  -80% (P <0.001 ), sepsis 20% - 50% (P <0.001), respiratory distress 40% -80% (P <0.001), apnea 20% -40% (P <0.001), hypotension 0% -30% (P < 0.001) and hospitalization in NICU 40% - 100% (P <0.001) in the infants of the preterm and term group with PCR positive test in mother, respectively.

  Conclusion

  Maternal and neonatal complications are more common in GBS positive cases in preterm pregnancies than in term pregnancy. PCR testing is required for diagnosing in premature labor.

  Keywords: : Group B Streptococcus, premature Labor, Polymerase Chain Reaction
 • Hasan Rezaei Seresht*, Hamid Cheshomi, Leila Sadat Aldaghi, Arezou Kaskani Pages 33-42
  Background and Aim

  One of the spices of compositae is the Sclerorhachis platyrachis that is Iranian native. This aromatic plant has been known as bacterial growth inhibitor. This study have been attempted to investigate antioxidant activity and cytotoxicity effect of Sclerorhachis platyrachis extractson the MCF-7 cell line.

  Materials and Methods

  The Hexane (HE), Chloroform (CE), Ethyl acetate (EE), Methanolic extracts (ME) of Sclerorhachis platyrachis leaves prepared by usingmaceration method. The DPPH assay was used for determination of antioxidant activity. Also, total phenolic content measured. The cytotoxicity of the extracts on MCF-7 and HEK-293 cells evaluated using MTT assay in both 48h and 72h.

  Results

  evaluation of antioxidant activity indicated that radical scavenging ability was as ascorbic acid> ME > EE > CE > HE, While, total phenolic content was as CE>ME>EE>HE. The highest and the lowest cytotoxicity against MCF-7 cells were related to CE and ME respectively. Except for ethyl acetate extract, all extract were non toxic on the HEK-293 cells.

  Conclusion

  Our findings showed that the chloroform extract of aerial part of Sclerorhachis platyrachis had the strongest effect against breast cancer carcinoma (MCF-7). Whereas,the extracts of this plant had no cytotoxicity on the normal cells.

  Keywords: Sclerorhachis platyrachis, Extract, HEK293 cell line, 1, 1-DPPH
 • Mohsen Shams, Mohammad Farhadi, Mostafa Maleki, Sedigheh Shariatinia, Saeid Mahmoudian* Pages 43-53
  Background and Aim

  Health literacy refers to abilities of individuals, communities and groups to obtain, understand, and use the basic necessary information and services to improve, maintain and promote health. This study aimed to determine the status of ear and hearing- related health literacy in adolescents and young adults.

  Materials and Methods

  Given the lack of specific tools for measuring the ear and hearing- related health literacy, an appropriate tool was developed. The validity of the tool was confirmed by a survey of experts and calculating the content validity rate and index. Internal correlation of questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha; and the reliability of questionnaire was approved by a test-retest method. After the tool finalization, the ear and hearing- related health literacy was measured in 4890 Iranian young adults and adolescents.

  Results

  In the selected sample, 45.9% were male and 54.1% were female, and the mean and standard deviation of participants' age were 17± 3. The mean score of ear and hearing- related health literacy was 30.81 ± 3.75. The ear and hearing- related health literacy was adequate in 2.8% of samples and inadequate in 97.2%. There were significant statistical differences in the status of ear and hearing- related health literacy in people with different age, gender, number of study years, occupation, marital status, and income.

  Conclusion

  There were low general levels of ear and hearing- related health literacy as well as skills of searching, understanding, evaluating and using health information and services in Iranian adolescents and young adults.

  Keywords: Adolescents, young adults, Health literacy, Ear, hearing
 • Mamak Shariat, Mozhdeh Zarei, Nasrin Soufizadeh, Sedigheh Hantoushzadeh, Raheleh Moradi* Pages 54-61
  Background and Aim

  Pregnancy is associated with many physiological changes that can affect the effectiveness of drugs. Our purpose in this study was to asses the pattern of drug use during pregnancy, self-administration consumption, maternal and fetal complications.

  Materials and Methods

  This study was conducted on 1300 pregnant women referred to health centers of Sanandaj and south of Tehran during 2016-17. The information was obtained by interviewing mothers and examining the documentation of the delivery. Finally all data analysis was performed by SPSS software, v.18 and Chi square and T- test. 

  Results

  The largest age group of participants was 18-35 years old (80.2%). The most of them were housewives )78.5%) and 87.3% of them had at least a diploma. self-administration consumption was significantly more common in mothers with unwanted pregnancies and those who received their prenatal care from unskilled persons (P<0.05).

  Conclusion

  In women with self-administration consumption, the mean of education was less. It is concluded that education system has a important role in the change of knowledge, attitude and performance. self-administration consumption more happened between they who were advised by unskilled assistance and they who had uwanted pregnancy. Therefore, we should extend Reproductive Health services for development of Iranian women and mothers society.

  Keywords: Drug use pattern, Pregnancy, Self-administration consumption
 • Fatemeh Darban, Enayatolla Safarzai, Batool Tirgary, Parvin Mangolian Shahrebabaki, Jamileh Farokhzadian* Pages 62-75
  Background and Aim

  Professional socialization, as a major issue in nursing, is a process during which novice nurses become professiona nurses with good fanction. Professional socialization of nurses is essential in this caring profession and has a direct link with the quality of provided services. Therefore, aim of this study is to assesed the barriares and facilitators of professional socialization of nurses.

  Materials and Methods

  This review conducted based on the Broom approach. The studies related to the purpose of study, with English or Persian language, that the full text was accessible, were included in the study, Key words used include professional socialization, nursing, barriers and facilitators. Persian and International accredited online databases such as Magiran, SID, Iranmedex, Pubmed, google scholar, MEDLINE, Scopus, Elsevier and Sciencedirect were used. Ultimately 31 articles were included.

  Results

  results showed that organizational factors, inadequate student selection system, gap between theory and practice, and perspectives of the community to the nursing profession were barriers to nurses' professional socialization. Also, reforming resources and educational structure, providing an accessible learning environment, using proper role models, empowering individual and professional nurses, were facilitators of this process.

  Conclusion

  Effective profession socialization in the nursing requires the provision conditions and Arrangements in the field of education and services. So, nursing managers need to consider barriers of professional socialization and apply the necessary measures to eliminate these barriers in order to improve the quality of care and patient satisfaction.

  Keywords: Professional socialization, Nursing, Barriers, Facilitator, systematic review
 • Esmael Izadpanah, Elham Saei, Omid Abdollahi, Abbas Ahmadi, MohammadRaman Moloudi* Pages 76-83
  Background and Aim

  There are reports for analgesic, anti-inflammatory, hypnotic, neuroprotective and anti-oxidative effects of safranal. The aim of this study was to investigate the analgesic effects of safranal using acute pain method in rat and determine the role of GABAergic and Opioidergic pathways.

  Material and Methods

  Wistar male rats were randomly divided into six groups (n=6). Experimental groups including: Control, safranal (1, 2, 4, mg/kg, ip) and the most effective dose of safranal in combination with naloxone or flumazenil receiving groups. The analgesic effect was assessed by plantar apparatus in 30, 60 and 90 min after drugs or vehicle administration.

  Results

  Our results showed that safranal injection (2 mg/kg, ip) significantly increased the time delay in response to thermal inducing pain effect at 30, 60 and 90 min after injection compared with the control group(P <0.05). While, the administration of flumazenil with the same dose, prevented analgesic effect of safranal at all three times (P <0.05).

  Conclusion

  Our findings support the analgesic effect of safranal. Considering the effects of flumazenil in preventing the safranal analgesia, it seems that GABAergic system may mediate the analgesic effect of safranal.

  Keywords: Thermal pain inducing effect, naloxone, safranal, flumazenil
 • Kamel Abdi, Mokhtar Yaghobi, Arvin Barzanji, Shilan Ghaderi, Daem Roushani, Aram Karimian* Pages 84-92
  Background and Aim

  job involvement and intention to leave job are important feedbacks of work. The purpose of this study was to investigate the relationship between job involvement and intention to leave job among anesthetist employed in Sanandaj hospitals in 2017.

  Material and Methods

  In this descriptive-analytical study, 90 anesthetist working in Sanandaj hospitals were enrolled in the study. Data were collected from the Kanongo Job Anxiety Questionnaire, Attwod and Hinshaw Vacancy Forecasting Questionnaire and demographic and occupational information questionnaire. Version 23 of SPSS software was used for data analysis. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test and chi-square test.

  Results

  The mean and standard deviation of job involvement and intention to leave job were 2±0.056 and 2±0.063, respectively. Also, the results showed that there is a significant relationship between job involvement and intention to leave job with all demographic and occupational variables (p <0.05).

  Conclusion

  Considering the low level of job involvement and the high intention to leave job in anesthetist, rooting and planning is recommended by the authorities.

  Keywords: Job Involvement, Intention to Leave, Anesthesia, Hospital
 • Rasool Kawyannejad, Javad Aminisaman, Saeed Mohammadi, Shila Amini, Maryam Mirzaei, Hasanali Karimpour* Pages 93-104
  Background and Aim

  Ventilator-associated pneumonia is a common, serious and costly complication in patients of intensive care units. Oral hygiene is one of the important clinical measures to reduce the amount of pulmonary infection in these patients. Therefore, this study compares the effects of chlorhexidine and orthodontal mouthwashes on prevention of pulmonary infection in patients with endotracheal tracheal intubation under mechanical ventilation in intensive care units.

  Materials and Methods

  This double-blind clinical trial study was performed on 60 patients undergoing mechanical ventilation in two groups of intervention (n = 30) and control (n = 30) in ICU department of Imam Reza hospital in Kermanshah. In the control group, chlorhexidine (0.2%) mouthwash and in the intervention group, Ortodontol mouthwash was used three times a day. Data on the rate of early and late pneumonia were compared based on CPIS criteria applying t-test and Chi-square.

  Results

  The incidence of early and delay pneumonia in the intervention group was lower than that of control, but no significant difference was observed (P >0.05). The overall frequency of pulmonary infection in the intervention group was significantly lower than the control group (P = 0.03). The frequency of pneumonia causes was lower in the intervention group, but this decrease was statistically significant in Staphylococcus aureus (P = 0.03).

  Conclusion

  According to the results of this study, orthodontol mouthwash can be effective in reducing the incidence of pulmonary infection associated with mechanical ventilation.

  Keywords: Oral Hygiene, Pneumonia, Intensive Care Unit, Endotracheal Tube
 • Naser Gharebaghi, MohammadAmin Valizade Hasanloei*, Arash Mosarrezaii, Sima Mohseni Rad Pages 105-116
  Background and Aim

  Ventilator-acquired pneumonia is common in invasive mechanical ventilatory patients. There are various methods to prevent and reduce the incidence of ventilator-acquired pneumonia, one of which is the use of combined mouthwashes. The purpose of this study was to evaluate the effect of combined mouthwash on the prevention of ventilator-acquired pneumonia.

  Materials and Methods

  In this clinical-trial study, patients were randomly selected and divided into control and study group. The patients with GCS = 3 and brain death and mechanical ventilation less than 48 hours were excluded from the study. The control group received 0.2% chlorhexidine for mouthwash and the study group received gentamicin 2%, colistin 2% and vancomycin 2%. Mouthwashes were used until the creation of pneumonia symptoms, patient mortality, and endotracheal intubation. Statistical analysis was completed after the study.

  Results

  The incidence of pneumonia was 19 (30.64%) in the study group and 16 (25.8%) in the control group (P = 0.23). In the study group, 39 (62/9%) patients and in the control group 40 patients (64/5%) were discharged (P = 49/0). Cultures endotracheal secretions were reported negatively in 40 patients (5.64%) of study group and 45 patients (58.72%) in control group (P = 0.04). The isolated bacteria in the study group included 11 cases of Acinetobacter (50%), four cases of Pseudomonas (18.18%), two cases of E.coli (9.09%), two cases of Klebsiella (9.09%) and three cases of Gram -positive (16.63%). Also these bacteria were reported as 11 cases of Acinetobacter (64.7%), three cases of Klebsiella (17/64%), two cases of Pseudomonas (11.76%), one case of E.coli (5.9%) in control group (P = 0.001).

  Conclusion

  This study showed that a mouthwash with a combination of Gentamicin-Clestin and Vancomycin, compared to chlorhexidine, was not more effective in preventing ventilator-associated pneumonia in patients undergoing mechanical ventilation.

  Keywords: Ventilator-Acquired Pneumonia, Combined Mouthwash, Chlorhexidine, Intensive Care Unit