فهرست مطالب

مجله علوم باغبانی ایران
سال پنجاهم شماره 4 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیده کانی میرسیدی، یوسف نصیری*، محمدرضا مرشدلو، معروف خلیلی صفحات 755-767

  به منظور ارزیابی اثر کاربرد اسیدهای آمینه بر عملکرد و اسانس بابونه آلمانی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی، آلی وزیستی، آزمایشی در سال 1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل کاربرد کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست، کود دامی، کود مرغی و میکوریزا به عنوان فاکتور اول و محلول پاشی و عدم محلول پاشی اسیدهای آمینه به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد گل در برداشت اول به ترتیب در تیمارهای کود مرغی (4/225 گرم در مترمربع)، شیمیایی (6/204 گرم در متر مربع) و کود دامی (6/186 گرم در مترمربع) به دست آمد. در برداشت های دوم، سوم، چهارم و کل تفاوت معنی داری بین کاربرد انواع کود مشاهده نشد. بیشترین درصد اسانس در برداشت های اول (92/0 درصد)، دوم (95/0 درصد) و برداشت کل (8/0 درصد) با کاربرد ورمی کمپوست بدون تفاوت معنی دار با کود دامی و مرغی به دست آمد. بیشترین عملکرد اسانس کل در تیمارهای کود مرغی (6/4 گرم در مترمربع) و ورمی کمپوست (41/4 کیلوگرم در مترمربع) به دست آمد. کاربرد اسیدهای آمینه باعث افزایش معنی دار عملکرد گل، درصد اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژیکی نسبت به عدم کاربرد آنها در تمامی برداشت ها شد.

  کلیدواژگان: اسانس، بابونه آلمانی، عملکرد گل، محرک زیستی، میکوریزا، ورمی کمپوست
 • عبدالستار دارابی* صفحات 769-778
  به منظور مطالعه شاخص های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم های جدید سیب زمینی در کشت زمستانه، آزمایشی به‏ ‏صورت طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 11 تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. نتایج نشان داد در مرحله حجیم‏ ‏شدن غده ها بیشترین درجه روز رشد و واحد هلیو ترمال (به ترتیب97/ 1003 واحد و90/7301 ساعت در درجه روز رشد) متعلق به رقم سانته بود. بیشترین شاخص فتوترمال در کلیه رقم ها در مرحله حجیم‏ ‏شدن غده مشاهده گردید. ارزیابی روابط همبستگی مشخص نمود در مرحله حجیم‏ ‏شدن غده ها بین عملکرد و درجه روز رشد همبستگی مثبت و معنی داری (387/0=r) وجود داشت. حداکثر ارتفاع بوته (90/67 سانتی متر) و حداقل روز تا پوشش نهایی مزرعه (33/71) به رقم ساوالان مربوط بود. رقم ساوالان حداکثر عملکرد (28/34 تن در هکتار)، کارآیی مصرف حرارت (95/18 کیلوگرم در هکتار در درجه روز رشد) و کارایی مصرف واحد هلیوترمال (06/2 کیلوگرم در هکتار در ساعت در درجه روز رشد) را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج این آزمایش برای کشت زمستانه سیب زمینی در بهبهان رقم های ساوالان، اوتاوا، جلی، جورجینا و بانبا توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: درجه روز رشد، شاخص فتوترمال، غده زایی، واحد هلیو ترمال
 • یعقوبعلی کرمی* صفحات 779-790
  به منظور تعیین مناسب ترین میزان مصرف آب در درخت لیمو ترش (Citrus aurantifolia) پژوهشی سه ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی از سال 1385 تا 1387 به روش آبیاری قطره ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میناب اجرا شد. تیمارها شامل چهار مقدار مصرف آب: I1 (مصرف آب آبیاری به میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه)، I2(I1 25% + تیمار اول)، I3(I1 25% - تیمار اول) و I4(I1 50% - تیمار اول) در سه تکرار بودند. نیاز آبی گیاه به روش FAO-56 محاسبه و با دور یک روز در میان اعمال شد. بر اساس نتایج، با افزایش مقدار مصرف آب، عملکرد افزایش یافت. بین تیمارهای آبیاری تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد (01/0P≤) و بهره وری مصرف آب (05/0P≤) مشاهده شد. به نظر می رسد در سال های طبیعی (بدون مشکل کمبود آب) تیمارI2  به دلیل بالاترین عملکرد (kg/ha 6709) و در صورت وجود خشکسالی، تیمار I4 به دلیل مصرف آب کمتر (حدودا نصف تیمار I1) و بالاترین بهره وری مصرف آب (kg/m3 73/0)، جهت صرفه جویی مصرف آب، گزینه مناسبی است. همچنین بر اساس نتایج، مقدار آب مصرفی این گیاه در منطقه میناب، از مقدار محاسبه شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب 22 درصد بیشتر به دست آمد.
  کلیدواژگان: بهره وری مصرف آب، عملکرد، لیمو ترش‏
 • محمدحسین امینی فرد*، محبوبه عسگریان، مهدی خیاط، مهدی جهانی صفحات 791-802

  به منظور بررسی تاثیر اسید فولویک و کود کامل NPK بر فعالیت آنتی اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریحان، آزمایشی به‏ ‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین آنتوسیانین (71/1میلی گرم برگرم وزن خشک) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 6 در هزار و کمترین (43/1 میلی گرم برگرم وزن خشک) در تیمار شاهد به‏ ‏دست آمد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی (6/78 درصد) از تیمار 5 کیلوگرم در هکتار اسیدفولویک و کمترین آن (6/70 درصد) در تیمار شاهد (عدم کوددهیاسید فولویک و کود کامل (NPK) به‏ ‏دست آمد. همچنین بیشترین آنتوسیانین (74/1 میلی گرم برگرم وزن تر)، کلروفیلb (52/1 میلی گرم برگرم وزن تر) و کلروفیل کل (99/2 میلی گرم برگرم وزن تر) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 3 در هزار و اسید فولویک 10کیلوگرم در هکتار به‏ ‏دست آمد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین عملکرد بیولوژیک (29/2 کیلوگرم در مترمربع) و وزن خشک بوته (8/483 گرم در متر مربع)، در تیمار مصرف همزمان 6 در هزارکود کامل و10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و کمترین آنها (44/1کیلوگرم در متر مربع و 5/259 گرم در متر مربع)، در شاهد(عدم کوددهیاسید فولویک و کود کامل (NPK) مشاهده شد.به طور کلی، نتایج بیانگر تاثیر مثبت کود کامل و اسید فولویک بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی ریحان بود.

  کلیدواژگان: ریحان، فعالیت آنتی اکسیدانی، گیاه دارویی، وزن خشک بوته‏
 • سمیه طایفه علی اکبرخانی، سیدکمال کاظمی تبار امیر کلایی، ولی الله قاسمی عمران، ناصر مهنا* صفحات 803-813

  در این پژوهش، القای ریشه مویین از دو ریزنمونه برگ و ساقه دو گونه زوفای دارویی (H. officinalis) و زوفای باریک برگ (H. angustifolius) توسط چهار سویه آگروباکتری شامل A4، ATCC15834،LB9404  و 2656 و در سه محیط کشتMS  و MS2/1 وB5  آزمایشی به‏ ‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. هر دو ریزنمونه برگ و ساقه در سه محیط کشت تولید ریشه مویین کردند. ماهیت تراریختی ریشه های مذکور از طریق ردیابی بخشی از ژن rol B وارد شده به ژنوم ریشه های تراریخت با استفاده از PCR به اثبات رسید. نتایج نشان داد سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenesو محیط کشت در دو گونه زوفا اثر معنی‏ ‏داری بر درصد ریشه زایی و اندازه ریشه مویین داشتند. بیشترین درصد ریشه مویین (71) و طول ریشه (7/4 سانتی‏ ‏متر) در ریزنمونه ساقه گونه باریک برگ، با تلقیح سویه ATCC15834 حاصل شد. در گونه دارویی بالاترین درصد ریشه مویین (55) و طول ریشه مویین (6/1 سانتی‏ ‏متر) برای ریزنمونه برگ، با تلقیح سویه A4 به‏ ‏دست آمد. محیط کشت MS برای هر دو گونه زوفا مناسب ترین بود. این نتایج می تواند در انتقال ژن و کشت ریشه های مویین زوفا به منظور تولید تجاری متابولیت های ثانوی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه مویین، زوفا، محیط کشت
 • ایمان فرخوند، سعید ریزی*، رحیم برزگر، مسعود فتاحی صفحات 815-824
  این آزمایش به منظور بررسی اثر همزیستی سه گونه قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus howei) بر شاخصهای رشد و کیفیت گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) پاکوتاه اجرا شد. آزمایش به‏ ‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل مایکوریز، غلظت و بستر کشت در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد مایکوریزا باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، ارتفاع گیاه و تعداد غنچه شد. محتوای کلروفیل و نیتروژن نیز با افزایش میزان قارچ ریشه ها نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت. به طور کلی کاربرد مایکوریزا توانست غلظت فسفر و نیتروژن را در برگ گیاهان لیزیانتوس گلدانی افزیش دهد. بر اساس نتایج تلقیح بستر کاشت با قارچ های مایکوریزا می تواند به طور قابل توجهی وضعیت تغذیه ای گیاه گلدانی لیزیانتوس را بهبود بخشد و همچنین باعث بهبود شاخص های رویشی و زایشی شود.
  کلیدواژگان: توپی، عناصر، کلروفیل، گلدان
 • طاهر سقلی، محمداسماعیل امیری*، علی ایمانی، حامد رضایی، علی مومن پور صفحات 825-838

  به منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، جذب و انتقال برخی عناصر غذایی بادام آزمایشی به‏ ‏صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با دو عامل ترکیب پیوندی و پایه هرکدام در 4 سطح (پایه های رویشی GF677،GN15 و تترا و پایه بذری بادام تلخ به‏ ‏عنوان شاهد و پیوند شاهرود-12 بر روی چهار پایه ذکرشده) و عامل شوری آب آبیاری در پنج سطح (3/0، 2، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر)، صورت گرفت. نتایج نشان داد افزایش شوری تا 8 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش نیتروژن برگی رقم شاهرود-12 در حالت پیوندی و پایه های غیر پیوندی شد. با افزایش شوری تا 8 دسی زیمنس بر متر، بیشترین و کمترین کاهش در مقدار فسفر برگی نیز به ترتیب در پایه شاهد (غیر پیوندی) GF677 و رقم شاهرود-12 پیوندشده بر پایه GF667 مشاهده شد. افزایش میزان شوری منجر به افزایش مقدار پتاسیم برگی رقم شاهرود-12 پیوندشده بر پایه GF677 و پایه شاهد GF677 گردید. با افزایش شوری نسبت سدیم/ نیتروژن در ریشه پایه های شاهد افزایش یافت. در شوری 8 دسی زیمنس، بیشترین و کمترین نسبت سدیم/پتاسیم نیز به ترتیب در پایه شاهد بادام تلخ بذری و شاهرود-12 پیوندشده روی پایه GF677 مشاهده شد. نتایج نشان داد ترکیب شاهرود-12 پیوندشده بر روی GF677 متحمل ترین ترکیب به شوری بود.

  کلیدواژگان: تنش غیرزیستی، پایه و پیوندک، سدیم، فسفر، پتاسیم‏
 • بهمن فتاحی، کاظم ارزانی*، محمدکاظم سوری، محسن برزگر صفحات 839-849

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کادمیم و سرب بر صفات ریخت شناسی، فیزیولوژی و فتوسنتزی ریحان انجام شد. خاک مورد استفاده قبل از کشت، به‏ ‏مدت 2 ماه با استفاده از محلول های سرب (صفر، 100، 200 و 400 میلی‏ ‏گرم بر کیلوگرم خاک) و کادمیم (صفر، 5، 10 و 20 میلی‏ ‏گرم بر کیلوگرم خاک) آلوده گردید. نتایج نشان داد در تیمارهای کادمیم و سرب صفات مربوط به کیفیت و بازار پسندی ریحان شامل تعداد شاخه های فرعی، زمان به گل رفتن گیاه و قطر ساقه نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. با افزایش غلظت کادمیم از صفر تا 20 میلی‏ ‏گرم بر کیلوگرم خاک، میزان کادمیم برگ ریحان از 71/0 به 06/3 میلی‏ ‏گرم بر گرم وزن خشک و با افزایش غلظت سرب از صفر تا 400 میلی‏ ‏گرم بر کیلوگرم خاک، میزان سرب برگ از 93/0 به 95/4 میلی‏ ‏گرم بر گرم وزن خشک افزایش یافت. تیمارهای کادمیم و سرب منجر به کاهش معنی دار شاخص کلروفیل (95/22 به 98/13)، مقدار کلروفیل a (755/0 به 333/0 میلی‏ ‏گرم بر گرم وزن تر)، مقدار کلروفیل b (330/0 به 125/0میلی‏ ‏گرم بر گرم وزن تر) و میزان کاروتنوییدها (228/0 به 095/0 میلی‏ ‏گرم بر گرم وزن تر) شد. همچنین میزان عملکرد و کارایی فتوسیستم II (834/0 به 422/0) نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. با توجه به اینکه افزایش کادمیم و سرب برای سلامت انسان مضر و خطرات جدی به همراه دارد، لازم است از کشت سبزیجات در مناطق آلوده به فلزات سنگین مانند کادمیوم و سرب جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: تنش، خاک آلوده، سرب، کادمیم، کارتنوییدها، کلروفیل، فتوسیستم ‏II
 • ناصر بوذری*، رامین شفیعی، بتول حسین پور، سیده سمانه حسینی صفحات 851-864

  دو پایه رویشی CAB 6P و JASPI متعلق به جنس Prunus، از لحاظ پاکوتاه بودن بسیار قابل توجه می باشند. با توجه به اهمیت بالای استفاده از پایه های پاکوتاه در تولید تجاری درختان میوه و تکثیر انبوه آنها از طریق کشت بافت، این تحقیق با هدف مطالعه پرآوری، ریشه زایی و سازگاری این دو پایه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل محیط کشت های MS و MS½ در ترکیب با غلظت های مختلف هورمون BA (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) و IBA (صفر، 1/0 و 2/0 میلی گرم در لیتر) بر پرآوری و اثر محیط کشت های WPM و MS در ترکیب با غلظت های مختلف هورمون IBA و NAA (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) بر ریشه زایی دو پایه CAB 6P و JASPI انجام گرفت. براساس نتایج، محیط کشت MS حاوی یک میلی گرم در لیتر BA + 2/0 میلی گرم در لیتر IBA برای مرحله پرآوری هر دو پایه و محیط کشت WPM حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر IBA + 5/0 میلی گرم در لیتر NAA و محیط کشت WPM حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر IBA + 5/0 میلی گرم در لیتر NAA به‏ ‏ترتیب برای ریشه زایی دو پایه CAB 6P و JASPI توصیه می گردند.

  کلیدواژگان: پایه پاکوتاه، کشت بافت گیاهی، ‏BA، ‏IBA
 • جعفر عباسی، معظم حسن پور اصیل*، جمالعلی الفتی صفحات 865-878

  این تحقیق به منظور کاهش اثر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گل ژربرا با استفاده از تغذیه شیمیایی در سال 1396 انجام گرفت. آزمایش به‏ ‏صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تغذیه عناصر معدنی، زمان تغذیه و استفاده از آب شور اجرا شد. نتایج نشان داد با افزایش میزان شوری، کاهش معنی داری در خصوصیات رشدی به ویژه ارتفاع بوته، قطر گل و دمگل، تعداد و سطح برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام های مذکور و غلظت عناصر نیتروژن و کلسیم مشاهده شد. با افزایش سطح شوری آب از ds/m 2 به ds/m 3، مقدار عنصر سیلیسیم نیز از mg/kg 93/0 به mg/kg 98/0 وزن خشک افزایش یافت. مقدار سیلیسیم در تیمارهای کودی 1 گرم NPK در گلدان + محلول پاشی 1 سیلیکات کلسیم در 100 میلی لیتر آب ، 2 گرم NPK در گلدان + محلول پاشی 5/0 گرم سیلیکات کلسیم در 100 میلی لیتر آب و 2 گرم NPK در گلدان + محلول پاشی 1 گرم سیلیکات کلسیم در 100 میلی لیتر آب و در زمان 30 و 45 روز بعد از کاشت بیشترین مقدار بود و با تاخیر کوددهی به 60 روز بعد از کاشت مقدار سیلیسیم برگ، کاهش نشان داد. در نهایت نتایج نشان داد تغذیه با کودهای NPK، کلسیم و سیلیسیم توانست سبب حفظ رشد گیاه در شرایط شوری شوند حتی در برخی تیمارها، سبب افزایش رشد نسبت به شاهد گردد.

  کلیدواژگان: پتاسیم، سیلیسیم، عناصر پر مصرف، قطر گل، گلدهی
 • داود هاشم آبادی*، سمانه ظهیری برسری، فاطمه زارع دوست، مریم جدید سلیماندارابی، حسن فیضی صفحات 879-890
  به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر نانو کود کامل (0 (K0)، 5  (K1) و 10 (K2) میلی گرم در لیتر)، نانو لوله کربن (0 (L0) و 2 (L1) میلی گرم در لیتر) و تاریخ های مختلف کاشت (25 مرداد (T1)، 5 شهریور (T2) و 15 شهریور (T3)) آزمایشی  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تاخیر در تاریخ کاشت به همراه کاربرد نانو کودها موجب افزایش صفات کمی و کیفی زعفران شد و "L1K1T3" در صفات طول دوره گل‏ ‏دهی (66/14 روز)، تعداد گل (033/4 عدد)، وزن تر کلاله (0488/0 میلی گرم)، وزن خشک کلاله (022/0 میلی گرم)، سافرانال، پیکروکروسین و کروسین (به ترتیب با 56/44، 13/81 و 33/188 حداکثر جذب در طول موج مشخص بر اساس ماده خشک حداقل) برترین تیمار بود و در تمام صفات مذکور، به جز پیکروکروسین، تفاوت معنی داری با ""L1K2T3 نداشت. بیشترین مقدار آنتوسیانین گلبرگ متعلق به سه تیمار "L1K2T3"، "L1K2T2" و "L1K1T3" بود. به‏ ‏طورکلی می توان گفت که کاربرد نانوکودها با فراهمی مناسب عناصر غذایی و کاشت بنه ها در شهریور با فراهم نمودن رطوبت و دمای مناسب برای رشد، موجب بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران در این منطقه شد.
  کلیدواژگان: پیکروکروسین، سافرانال، صفات رویشی، کروسین، کود نانو‏
 • ابراهیم گنجی مقدم*، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا صفحات 891-899

  به منظور مطالعه خصوصیات کمی وکیفی رقم ها و ژنوتیپ های زودرس گیلاس (عدلی، دلامارکا، پیش رس، سیاه قزوین، ژنوتیپ مشهد-84 و ژنوتیپ مشهد-86) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. نتایج نشان داد شروع گلدهی ژنوتیپ امیدبخش مشهد-86 در مقایسه با سایر رقم های که یک هفته زودتر (هفته اول فروردین) بود و میوه ی آن در دهه سوم اردیبهشت ماه آماده برداشت بود. متوسط وزن میوه ژنوتیپ امیدبخش مشهد- 86 (26/6 گرم) در مقایسه با عدلی (9/4 گرم)، سیاه قزوین (7/3 گرم)، پیش رس (26/4 گرم)، دلامارکا (8/3 گرم) و مشهد-84 (06/6 گرم) بالاتر بود. رقم پیش رس (73/19 درصد) و ژنوتیپ امیدبخش مشهد-86 (16/18 درصد) از بیشترین مواد جامد محلول برخوردار بودند. بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ‏ ‏ترتیب متعلق به رقم پیش رس با میانگین 21 کیلوگرم در هر درخت و سیاه قزوین با میانگین 12کیلوگرم در هر درخت بود. رقم های زودرس به دلیل فصل رشد کوتاه معمولا اندازه میوه، کوچک تر داشتند. ژنوتیپ امیدبخش مشهد- 86 با متوسط وزن میوه و درصد مواد جامد محلول بالاتر، دارای ارزش اقتصادی و بازارپسندی بیشتربود.

  کلیدواژگان: درصد مواد جامد محلول، زمان رسیدن، عملکرد، متوسط وزن میوه
 • علی حسن زاده*، مصطفی حیدری، حسن خوش قلب، حسن قربانی قوژدی صفحات 901-909
  به منظور بررسی تاثیر عناصر غذایی نیتروژن و بور بر برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه کارلا (Momordica charantia L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود اجرا شد. تیمارها شامل عامل اول کود نیتروژن در سه سطح (75، 150 و 225 کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار از منبع اوره) و عامل دوم محلول پاشی بور درچهار سطح (صفر، یک، دو و سه گرم در لیتر اسید بوریک) بودند. نتایج نشان داد نیتروژن تاثیر مثبت و معنی‏ ‏داری بر تعداد گل ها، تعداد بذر سالم در میوه و عناصر نیتروژن و پتاسیم در بافت میوه داشت. بیشترین میزان فسفر بافت میوه در تیمار 75 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد محلول پاشی بور تا غلظت دو گرم در لیتر، بیشترین تاثیر را بر صفات تعداد گل در بوته (46/96)، تعداد بذر سالم در میوه (36/36)، کاهش تعداد بذر پوک در میوه (07/2) و افزایش میزان عنصر نیتروژن (11/10 درصد) در بافت میوه بر جا گذاشت. بیشترین عملکرد میوه در بوته و وزن هزاردانه نیز در تیمار کاربرد هم زمان 150 کیلوگرم نیتروژن و دو گرم در لیتر بور حاصل شد و کمترین مقدار این صفات مربوط به تیمار 75 کیلوگرم نیتروژن و عدم محلول پاشی بور بود. نتایج نشان داد استفاده از 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به همراه محلول پاشی دو گرم در لیتر اسید بوریک تاثیر بیشتری بر عملکرد میوه و غلظت عناصر معدنی در میوه کارلا داشت.
  کلیدواژگان: اسید بوریک، اوره، تغذیه معدنی، کارلا (‏Momordicacharantia‏)‏
 • علی عبادی*، اسماء عباسی کاشانی، محمدرضا فتاحی مقدم، مجید شکرپور صفحات 911-933

  به منظور ارزیابی اثر اسیدسالیسیلیک در افزایش تحمل یخ زدگی در انگور رقم شاهانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسیدسالیسیلیک در سه سطح (صفر، 5/0و 1 میلی مولار)، عامل دوم زمان محلول پاشی در چهار سطح (مرحله رنگ گیری حبه ها، زمان برداشت، یک ماه پس از برداشت و مجموع سه زمان) و عامل سوم سرمای مصنوعی در چهار سطح (4+، 15-، 18- و 21- درجه سانتی گراد) بود که روی قلمه های جمع آوری شده در ماه های دی و اسفند اعمال شد. آزمایش سال دوم براساس نتایج آزمایش سال اول طراحی و شامل اسیدسالیسیلیک در سه سطح (صفر، 5/0 و 5/1 میلی مولار) در مرحله یک ماه پس از برداشت و سرمای مصنوعی در چهار سطح (4+، 17-، 19- و 21- درجه سانتی گراد) بود که روی قلمه های جمع آوری شده در ماه های دی و اسفند انجام شد. براساس نتایج کاهش دما تا 21- درجه سانتی گراد منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در هر دو سال آزمایش گردید و در نتیجه، درصد نشت یونی، درصد نشت فنول ها و میزان مالون دی آلدهید پس از اعمال سرمای مصنوعی افزایش یافت. همچنین در دمای 21- درجه سانتی گراد، برخی از شاخص های رویشی از قبیل درصد سبزشدن نقطه رویشی اولیه، درصد سبزشدن نقطه رویشی ثانویه و قدرت بازیابی قلمه ها کاهش نشان دادند. کاربرد اسیدسالیسیلیک با غلظت های 5/0 و یک میلی مولار در سال اول و 5/0 و 5/1 میلی مولار در سال دوم باعث کاهش درصد نشت یونی، درصد نشت فنول ها و غلظت مالون دی آلدهید در نمونه های بافت جوانه و افزایش درصد سبزشدن نقاط رویشی اولیه و ثانویه و قدرت بازیابی قلمه های تحت تنش یخ زدگی گردید. همچنین نتایج نشان داد با کاهش دما تا 21- درجه سانتی گراد، میزان کربوهیدرات های محلول، پرولین و ترکیبات فنولی نیز افزایش یافت. همچنین مشاهده شد کاربرد اسیدسالیسیلیک با غلظت های 5/0 و یک میلی مولار در آزمایش سال اول و غلظت های 5/0 و 5/1 میلی مولار در آزمایش سال دوم منجر به افزایش میزان پرولین، کربوهیدرات‎های محلول و ترکیبات فنولی گردید.

  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، انگور، تغییرات مورفولوژیک، تغییرات فیزیولوژیک، تنش یخ زدگی
 • راضیه رستمی، احمد ارشادی * صفحات 935-945

  هدف از این پژوهش افزایش راندمان باززایی در برخی رقم های انگور تجاری بود. به این منظور از کالوس جنین زای حاصل از بساک نابالغ شش رقم انگور شامل بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری، عسکری، یاقوتی و تامسون سیدلس استفاده شد. کالوس جنین زا در محیط کشت MS بدون هورمون کشت شد و بالاترین تعداد جنین سوماتیکی در رقم بیدانه سفید مشاهده شد. سپس جنین های سوماتیکی در محیط کشت MS تحت دو ترکیب هورمونی 5/0 میکرومولار بنزیل آمینو پورین (BAP) و 1/0 میکرومولار نفتالین استیک اسید (NAA) + 5/2 میکرومولار بنزیل آمینو پورین (BAP) برای جوانه زنی قرار گرفتند. در طول جوانه زنی در هر دو محیط کشت، گیاهان با رشد غیرطبیعی راس شاخه و ریشه مشاهده شدند؛ همچنین در محیط کشت حاوی 1/0 میکرومولار NAA و 5/2 میکرومولار BAP گیاهان با ریشه طویل و راس شاخه غیرطبیعی مشاهده شد. درصد جنین های طبیعی در دو محیط جوانه زنی وابسته به نوع رقم بود، به طوری که درصد جوانه زنی طبیعی در رقم عسکری تفاوت معنی داری در دو محیط کشت نداشت، ولی در سایر رقم ها این درصد در محیط کشت حاوی 5/0 میکرومولار BAP بالاتر بود. بعد از چهار هفته گیاهان به دو محیط کشت باززایی MS و WPM که هر دو حاوی 5/0 میکرومولار BAP بودند، انتقال یافتند. درصد باززایی روی محیط WPM (87/76 درصد) نسبت به محیط MS (27/59 درصد) بالاتر بود. در بین رقم های مورد بررسی، بالاترین درصد باززایی در رقم های عسکری (4/94 درصد)، بیدانه سفید (85/83 درصد) و تامسون سیدلس (66/80 درصد) به دست آمد.

  کلیدواژگان: بساک، جوانه زنی، کالوس جنین زا، گیاهان نرمال، محیط ‏WPM
 • عزیز مجیدی*، حامد دولتی بانه صفحات 947-957

  به منظور بررسی امکان جایگزینی اوره با کودهای زیستی و آلی، پژوهشی بر درختچه های 14 ساله انگور سفید بی دانه در یک خاک آهکی جرا گردید. نتایج نشان داد اثر تیمارها بر عملکرد خوشه، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول و اسیدیته کل میوه و غلظت عناصر نیتروژن، آهن، منگنز و روی برگ معنی دار بود. بیشترین عملکرد میوه در تیمارهای مایه تلقیح مایع باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+ کودپوسیده گاوی و مایه تلقیح جامد باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+کود پوسیده گاوی به ترتیب با مقادیر 73/11 و 83/11 کیلوگرم/ تاک به‏ ‏دست آمد. تمامی تیمارها، به میزان نسبتا مشابهی موجب افزایش درصد مواد جامد محلول و کاهش اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد شدند. بیشترین شاخص کلروفیل و غلظت عناصر نیتروژن، آهن، منگنز و روی برگ در تیمارهای مایه تلقیح مایع باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+کودپوسیده گاوی و مایه تلقیح جامد باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+ کود پوسیده گاوی حاصل شدند. شاخص توازن تغذیه ای در تیمارهای عدم مصرف نیتروژن و مصرف اوره به ترتیب معادل 160 و 145بودند، ولی در تیمارهای مایه تلقیح مایع باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+کودپوسیده گاوی و مایه تلقیح جامد باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر/آزوسپیریلوم)+کود پوسیده گاوی به مقادیر 107 و 108 کاهش یافتند که بیانگر بهبود وضعیت توازن تغذیه ای تحت تاثیر این تیمارها بود. نتایج نشان داد مصرف مایه تلقیح زیستی نیتروژن با کود حیوانی بیشتر از منبع شیمیایی نیتروژن، توازن تغذیه ای انگور را بهبود بخشید و بیشترین عملکرد محصول را تولید نمود، ولی تاثیر آن بر کیفیت میوه مشابه اوره بود.

  کلیدواژگان: ازتوباکتر، آزوسپیریلیوم توازن تغذیه ای، شاخص کلروفیل، کود حیوانی
 • حسین پیری*، منصور فاضلی رستم پور، علی بازند صفحات 959-965

  با هدف بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف گیاهی بر جوانه زنی بذور نارس ارکیده رقم Dendrobium nobile Lindl در دو محیط کشتMSوM  آزمایشی به‏‌‏صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان طی سال‌های 1394-1395 انجام شد. بیست و دو تیمار تنظیم‌کننده رشد گیاهی شامل شاهد (عدم استفاده از تنظیم‌کننده رشد)، 4 غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2) میلی گرم بر لیتر NAA یا α-Naphthaleneacetic acid، 4 غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2) میلی گرم بر لیتر Kin یا Kinetin، 4 غلظت (5/0، 1، 5/1 و 2) میلی گرم بر لیتر IAA یاIndole-3-acetic acid، 3 غلظت از ترکیب Kin+IAA شامل (5/0+1)، (1+5/0) و (1 +1) میلی گرم بر لیتر، 3 غلظت از ترکیب NAA+IAA شامل (5/0+1)، (1+ 5/0) و (1+1) میلی گرم بر لیتر و 3 غلظت از ترکیب NAA+Kin شامل (5/0+1)، (1+5/0) و (1+1) میلی گرم بر لیتر در دو محیط کشت M و MS بود. اثر ساده محیط کشت بر همه صفات اندازه‌گیری شده معنی دار نبود، اما اثر ساده تنظیم‌کننده‌های رشد و همچنین اثر متقابل تنظیم‌کننده‌های رشد و محیط کشت بر تمام صفات اندازه‌گیری شده در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که کم ترین و بیشترین درصد جوانه‌زنی به‌ترتیب در تیمارهای شاهد و (mgl-15/0+1) NAA+Kin در محیط کشت M مشاهده شد. کم‌ترین مدت زمان شروع جوانه‌زنی در شرایط کاربرد NAA; 1.5mgl-1  و در محیط کشت M و بیش‌ترین مدت زمان آغاز جوانه‌زنی در شرایط عدم استفاده از هورمون در هر دو محیط کشت بود. همچنین کم‌ترین مدت زمان ایجاد اسفرول در شرایط کاربرد NAA; 1.5mgl-1  و در محیط کشت M و بیش‌ترین مدت زمان جهت ایجاد اسفرول در شرایط عدم استفاده از هورمون در هر دو محیط کشت، و تیمار Kin+IAA (1+1mgl-1) در محیط کشت MS بود. کم‌ترین و بیش‌ترین مدت زمان تشکیل پروتوکورم بترتیب در شرایط کاربرد NAA; 1.5mgl-1  و در محیط کشت M و در شرایط عدم استفاده از هورمون و در هر دو محیط کشت بود. به‌طور کلی تیمار NAA;1.5mgl-1 در محیط کشت M بهترین و اقتصادی‌ترین تیمار در مقایسه با سایر تیمارها در دو محیط کشت بود، که نتیجه ترکیب و غلظت عناصر موجود در این محیط کشت مختص ارکیده‌ها می‌باشد.

  کلیدواژگان: اکسین، اسفرول، پروتوکورم، سایتوکنین
 • خسرو نعیمی، حمید عبداللهی*، سیر مهدی میری صفحات 967-981

  ژنوتیپ های بذری به در بسیاری از مناطق ایران پراکنده اند و امکان گزینش انواع برتر در آنها جهت استفاده در برنامه های اصلاحی وجود دارد.تحقیق اخیر با هدف ارزیابی برخی ژنوتیپ های به شمال غرب و گزینش ژنوتیپ(های) برتر انجام شد. لذا به این منظور 13 ژنوتیپ جمع آوری شده از استان های اردبیل و غرب گیلان، براساس 55 صفت دستور العمل ملی آزمون های تمایز، خصوصیات ارگانولپتیک و عملکردی در کنار رقم شاهد به اصفهان ارزیابی شدند. نتایج بررسی های انجام شده بیانگروجود صفات متمایزکننده در عادت رشد، برگ، شکوفه و میوه این ژنوتیپ ها بارقم شاهد بود. در این بین، پاکوتاهی در ژنوتیپ های AD6 وAD7 و دیرگلدهی در ژنوتیپ های AD5، AD3 و PSH قابل توجه بود. تجزیه کلاستر جمیع صفات، ژنوتیپ ها را در سه شاخه خوشه بندی کرد، که در شاخه اول ژنوتیپ های برتر گیوی، AS1، ASH و AD1 به همراه شاهد قرار گرفتند و در شاخه دوم و سوم، ژنوتیپ ها دارای ارزش گزینشی پایین تری بودند. درارزیابی چشایی (Organoleptic)، ژنوتیپ های ASH، AD1 وAS1از دیگر ژنوتیپ ها برتر بودند، به صورتی که دو ژنوتیپ ASH و AS1 با امکان گزینش برای تازه خوری بالاتراز به اصفهان ارزیابی شد. ژنوتیپ های گیوی، AD5 وAD6 به ترتیب با تولید 28، 23 و 21 کیلوگرم در درخت دارای بالاترین عملکرد و کارایی عملکرد بودند. براساس جمیع صفات، ژنوتیپ های گیوی، AD1، ASH و AS1 با اهداف کاربردی مختلف در برنامه های اصلاحی، به عنوان ژنوتیپ های امیدبخش گزینش مقدماتی شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی ارگانولپتیک، تمایز ارقام، رقم اصفهان، ژنوتیپ امیدبخش، کارایی عملکرد
 • نوشین کاظمی، فریبرز زارع نهندی، علی اکبر حبشی*، محمدرضا دادپور صفحات 983-992

  این پژوهش با هدف تولید نهال عاری از سه ویروس (ACLSV (Apple chlorotic leafspot virus)، ASGV (Apple stem grooving virus و (ASPV (Apple stem pitting virusدر هفت رقم گلابی شامل ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوییزبون، ملینا و اسپادونا انجام شد. آزمایش ها با ارزیابی اثربخشی دوره‌های گرمادرمانی شامل صفر، 7، 14 و 21 روز در دمای 38 درجه سانتی‌گراد و کشت مریستم انتهایی با اندازه کمتر از 2/0 میلی‌متر، بر میزان حذف ویروس از ریزنمونه ها انجام شد. در ابتدا حضور ویروس‌های مورد مطالعه در ریزنمونه‌های مادری با روش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت و به جز، نمونه های مادری رقم های ابته فتل و بیروتی که عاری از ویروس  ASPVبودند، سایر ریزنمونه‌ها به هر سه ویروس آلودگی داشتند. گرمادرمانی و کشت مریستم در شرایط درون شیشه‌ای انجام شد. ریزشاخه های حاصل از گرمادرمانی و کشت مریستم توسط RT-PCR برای هر سه ویروس مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد میزان حذف سه ویروس ACLSV، ASGV و ASPV به‏‌‏ترتیب با درصدهای 63/26، 5/35 و 46/78 در رقم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بود. بیشترین میزان عاری شدن از ویروس در رقم کوشیا و کمترین آن در رقم اسپادونا مشاهده شد. افزایش طول مدت گرمادرمانی رابطه مستقیم با افزایش درصد عاری سازی ریزنمونه ها از هر سه ویروس مورد مطالعه داشت، اما از طرفی این افزایش دوره زمانی گرمادرمانی در 21 روز باعث کاهش رشد و تکثیر و حتی از بین رفتن ریزنمونه ها شد. بنابراین 14 روز گرمادرمانی موثرترین تیمار جهت حذف آلودگی ویروس هایASGV ،ASPV  و ACLSV به‏‌‏ترتیب با 4/61، 100 و 5/45 درصد از ریزنمونه های مورد مطالعه بود. در پایان آزمایش نمونه‌هایی که توسط RT-PCR سالم تشخیص داده شدند، تکثیر و ریشه‌دار شدند و در شرایط گلخانه ای سازگار شدند.

  کلیدواژگان: گرمادرمانی، ‏Apple chlorotic leafspot virus، Apple stem grooving virus ‎، ‏Apple stem pitting virus، ‏RT-PCR
 • الهه بیانلو، میترا اعلایی*، محسن ثانی خانی صفحات 993-1008

  گیاه پروانش (Catharantus roseus </em>L.) از تیره Apocynaceae جزو گیاهان بسیار ارزشمند زینتی- دارویی می باشد. به منظور مطالعه اثر گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی های گیاه پروانش، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گاما آمینوبوتریک اسید (5/0، 75/0و 1 میلی مولار)، هیومیک اسید (50، 100و 150 میلی گرم بر لیتر) و سالیسیلیک اسید (5/0، 1 و 2 میلی مولار) بودند. همچنین گیاهان شاهد با آب مقطر تیمار شدند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه، قطر ساقه و تعداد برگ در غلظت 5/0 میلی مولار گاما آمینوبوتریک اسید به‏ ‏دست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار شاهد داشت. کمترینتعداد روز تا گلدهی مربوط به تیمار 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید بود. کاربرد برگی تیمار دو میلی مولار سالیسیلیک اسید تاثیر قابل توجهی در سطح احتمال یک درصد بر شاخص های ارتفاع گیاه، قطر ساقه، میزان فنل و فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز داشت. همچنین غلظت 150 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید موجب افزایش معنی دار صفات ارتفاع گیاه، قطر ساقه، روز تا گلدهی، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز نسبت به تیمار شاهد شد. در بین تیمارها، غلظت 50 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید بیشترین تاثیر را بر مقدار فلاونویید داشت. همچنین بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار دو میلی مولار سالیسیلیک اسید و بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای یک میلی مولار گاما آمینوبوتریک اسید و دو میلی مولار سالیسیلیک اسید مشاهده شد. بنابراین استفاده از گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید توانست موجب بهبود عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی در گیاه پروانش گردد.

  کلیدواژگان: شاخص های رشد، فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید، فنل‏
|
 • SeyedeKani Mirseyedi, Yousef Nasiri *, MohammadReza Morshedloo, Marouf Khalili Pages 755-767

  In order to investigate the effect of amino acids application on yield and essential oil of German chamomile under various levels of chemical, organic and biological fertilizers, an experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block design with three replications at the Faculty of Agriculture, University of Maragheh in 2017. The treatments were included application of chemical fertilizers, vermicompost, farmyard manure, poultry manure and mycorrhiza as the first factor and foliar application and non application of amino acids as the second factor. Results showed that the highest flower yield at the first harvest was obtained in poultry manure (225.4 g.m-2), chemical (204.6 g.m-2) and vermicompost (186.6 g.m-2) treatments, respectively. At the second, third, fourth and total harvests no significant differences were observed between the applications of different types of fertilizers. The highest essential oil percentage was obtained at the first (0.92 %), second (0.95 %) and total harvests (0.8 %) with vermicompost application without significant difference with farmyar and poultry manures. The highest total essential oil yield was obtained in poultry manure (4.6 g.m-2) and vermicompost (4.41 g.m-2) treatments. Application of amino acids led to significant increase in flower yield, essential oil percentage, essential oil yield and biological yield in all harvests as compared to non-application.

  Keywords: Biostimulator, Chamomile, Essential oil, Flower yield, Mycorrhiza, vermicompost‎
 • Abdolsattar Darabi * Pages 769-778
  In order to study agro-meteorological indices at different phenological stages and yield of new potato cultivars in winter planting in Behbahan Agriculture Research Station an experiment was conducted in randomized complete block design including 11 cultivars in three replications. The results showed that at tuber bulking stage the highest growth degree day and helio thermal unit (respectively 1003.97 °C day and 7301.90°C day hr-1) belonged to Sante cultivar. The maximum photo thermal index in all studied cultivars belonged to tuber bulking stage. Evaluation the correlation coefficient between characters showed that, yield exhibited significant positive correlation with growth degree day (r=0.387) at tuber bulking stage. The highest plant height (67.90 cm) and minimum days to canopy closure (71.33 days) belonged to Savalan cultivar. The highest yield (34.28 t ha-1), heat use efficiency (18.95 kg ha-1°C day-1) and helio thermal use efficiency (2.06 kg ha-1°C day hr-1) were found in Savalan cultivar. According to result Savalan, Ottawa, Jelly, Georgina and Bunba cultivars are recommended for winter potato planting in Behbahan.
  Keywords: growth degree days, Helio thermal unit, Photo thermal index, tuber initiation
 • Yaghoobali Karami * Pages 779-790
  In order to determine the optimum water consumption in lime tree (Citrus aurantifolia), A three years field experiment in a randomized complete block design from 2006 to 2008 was conducted using drip irrigation at Minab Agricultural Research Station. Treatments consisted of four water intake: I1) full irrigation: 100% of the water intake, I2) I1 + 25%I1, I3) I1 - 25%I1, I4) I1 - 50%I1 with three replications. The plant's water requirement was calculated using the FAO-56 method and the irrigation interval was set up every two days. Based on the results, increasing the water consumption increased the yield. Significantly differences were found in yield (P ≤0.01) and water productivity (P ≤0.05) among the treatments. It seems in normal years (without shortage water), I2 treatment is the best due to the highest yield (6709 kg/ha), and in drought years, I4 treatment because of less water use (about 50% I1) and the highest water productivity (0.73 kg/m3), is a good option for saving water consumption. Also, according to the results, the amount of water consumed by this plant in this region was obtained 22% more than the calculated value by the Soil and Water Research Institute.
  Keywords: lime tree, Water Productivity, yield
 • MohammedHossein Aminifard *, Mahboobeh Askarian, Mehdi Khayyat, Mehdi Jahani Pages 791-802

  In order to determine the effect of fulvic acid and NPK fertilizer on antioxidant activity, biochemical parameters and yield of basil, an experiment was conducted as factorial arrangement based on randomized complete block design. The results showed that the highest of anthocyanin (21.1 mg/g dry weight) with application of 3 per thousand of NPK fertilizer and the lowest anthocyanin (0.95 mg/g dry weight) were obtained from control treatment. The highest antioxidant activity (76.6%) was obtained from 5 kg/ ha fulvic acid and its lowest (70.6%) were obtained from control treatment(no fertilizerfulvic acid and NPK fertilizer). Also the highest anthocyanin (1.74 mg/g dry weight), chlorophyll b (1.52 mg/g fresh weight) and total chlorophyll (2.99 mg/g fresh weight) were obtained by application of 3 per thousand of NPK fertilizer and 10 kg ha-1 fulvic acid. Also result showed that the highest biological yield (22955 kg.ha-1)  and plant dry weight (483.8 gm-2) were obtained from treatment of 6 per thousand of NPK fertilizer and 10 kg ha-1 fulvic acid and the lowest amounts (14418 kg ha-1 and 259.5 gm-2) from control treatment (no fertilizerfulvic acid and NPK fertilizer(

  Keywords: Antioxidant activity, Basil, dry weight, medicinal plant‎
 • Somaye Tayefeh, SayedKamal Kazemitabar, Valiollah Ghasemi Omran, Nasser Mahna * Pages 803-813

  In the present study, hairy root induction from leaf and stem explants in two Hyssopus species (H. officinalis and H. angustifilius) was assessed using four Agrobacterium rhizogenes strains including A4, ATCC15834, LB9404 and 2656 on three culture media (MS, ½ MS, B5) as a factorial experimental based on a completely randomized design with three replicates. Almost all leaf and stem explants produced hairy roots. A fragment of transferred rol B was amplified through PCR from the genomic DNA extracted from transformed roots. Different A. rhizogenes strains and culture media and Hyssopus species had significant effects on hairy root percentage and root length. The highest rooting percentage (%71) and root length (4.7 cm) were resulted from stem explants of H. angustifolius co-cultivated with the strain ATCC15834 on MS culture medium. While, the leaf explantsof H. officinalis co-cultivated with the strain A4 on MS culture medium showed the rooting percentage of 55% and the root length of 1.6 cm at most. The MS medium was the best culture medium for both species. These results can be useful in genetic manipulation of hyssop and its hairy root culture to produce high-value secondary metabolites.

  Keywords: Agrobacterium rhizogenes, culture media, Hyssopus, transformed root‎
 • Iman Farrokhvand, Saeed Reezi *, Rahim Barzegar, Masoud Fattahi Pages 815-824
  This experiment established to investigate the effect of symbiosis of three mycorrhizal arbuscular fungi (Glomus intraradices,Glomus mosseae, Glomus howei) on growth and quality of dwarf lisianthus flower (Eustoma grandiflorum ‘Matador Blue’). The experiment carried out as factorial based on completely randomized design with three factors, mycorrhizal arbuscular fungi, concentration and bed culture in three replications. The results showed that mycorrhizal increased fresh and dry weight of aerial parts and roots, and plant height and number of buds. Chlorophyll concentration and nitrogen content also increased significantly with increasing mycorrhiza content compared to control. Generally, mycorrhiza application increased P and N content in pot lisianthus leaves. According to the results, incubation of medium with mycorrhiza significantly could improve the nutritional conditions of pot lisianthus and improve the vegetative and generative traits too.
  Keywords: Chlorophyll, Elements, plug, Pot
 • Taher Saghali, MohammadEsmaeil Amiri *, Ali Imani, Hamed Rezaei, Ali Momenpour Pages 825-838

  In order to study the effect of salinity stress on morphological characteristics, absorption and transport of some nutrients of almond, a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors including rootstock and rootstock and scion combination in four levels(vegetative rootstocks: GF677, GN15, and tetra and seedling rootstock of bitter almond as control and Shahrood-12 on four mentioned rootstocks) and salinity of irrigation water in five levels (0.3(control), 2, 4, 6 and 8 dS/m) were used. The results showed that increasing salinity up to 8 dS/m reduced the leaf nitrogen content of Shahroud-12 cultivar in grafted form and non-grafted rootstocks. With increasing salinity up to 8 dS/m, the highest and lowest reduction in leaf phosphorus content were observed on the control (non-grafted) GF677 and Shahroud-12 cultivars on GF667, respectively. Increasing salinity resulted in increased potassium content of Shahroud-12 on GF677 and non-grafted GF677 rootstock. The results also showed that with increasing salinity, the ratio of sodium/nitrogen in the root of the control rootstocks increased. In salinity of 8 dS/m the highest and lowest sodium/potassium ratio was observed in the seedling rootstock of bitter almond and Shahroud-12 on GF677 rootstock. The results showed that Shahroud-12 grafted onto GF677 was the most tolerance compound to salinity.

  Keywords: abiotic stress, rootstock, scion, sodium, Phosphorus, potassium
 • Bahman Fattahi, Kazem Arzani *, MohammadKazem Souri, Mohsen Barzegar Pages 839-849

  The present research was conducted in order to evaluate the effects of different amounts of cadmium (Cd) and lead (Pb) on the morpho- physiological and biochemical aspects of sweet basil. Pre-treatments of the soil with different concentrations of Cd and Pb was applied two months before starting the experiment in the greenhouse, and then seeds were sown in pots containing contaminated soil, under greenhouse conditions. The results showed that application of cadmium and lead have led to significant changes in morphological traits and reduction in physiological and quality traits including number of lateral shoots, flowering intensities and stem diameter. By increasing concentrations of Cd from 0 to 20 mg. kg-1 soils, the amount of basil cadmium from 0.71 to 3.6 mg. g-1DW and with increasing concentrations of Pb from 0 to 400mg. kg-1 soil, the amount of basil Pb from 0.93 to 4.95 mg. g-1DWwas increased. Different levels of both heavy metals have resulted in significant reduction of SPAD value (22.95 to 13.98) as well as in the amount of chlorophyll a (0.755 to 0.333 mg. g-1 FW) chlorophyll b (0.330 to 0.125 mg. g-1 FW) and carotenoids (0.228 to 0.095 mg.g-1 FW) and photosystem II in chloroplasts (0.834 to 0.422) decreased compared to control plants. According to the increase of Cd and Pb in the plants is harmful and associated with the serious human health, therefore preventing culturing vegetable crops in the heavy metal contaminated soils should be considered.

  Keywords: Cadmium, Carotenoids, Contaminated soils, Chlorophyll, lead, photosystem II, Stress
 • Naser Bouzari *, Ramin Shafiei, Batool Hossinpour, SeyedehSamaneh Hosseini Pages 851-864

  The CAB 6P and JASPI rootstocks belongs to Prunus genus, are very noticeable in terms of dwarfing. Due to the importance of dwarf rootstocks in fruit trees commercial production and also their mass propagation by tissue culture, this research was conducted to study the proliferation, rooting and acclimatization of these rootstocks. A factorial experiment was carried out based on a completely randomized design, including the effect of MS and ½ MS media in combination with different concentrations of BA (0, 0.5, 1 and 1.5 mg/l) and IBA (0, 0.1 and 0.2 mg/l) on proliferation and also the effect of WPM and MS media in combination with different concentrations of IBA and NAA (0, 0.5, 1 and 1.5 mg/l) on rooting of two rootstock (JASPI and CAB 6P). Based on the results, MS medium with 1 mg/l BA + 0.2 mg/l IBA for proliferation of both rootstocks and WPM medium containing 1.5 mg/l IBA + 0.5 mg/l NAA and WPM medium containing 0.5 mg/l IBA+ 0.5 mg/l NAA are recommended for rooting stage of CAB 6P and JASPI rootstocks, respectively.

  Keywords: BA, Cherry, dwarf rootstock, IBA, plant tissue culture, plum
 • Jafar Abbasi, Moazzam Hassanpour *, JamalAli Olfati Pages 865-878

  The research was carried out to reduce the effect of salinity on morphophysiologic traits of gerbera flowers using chemical nutrition in 2017. The experiment was a factorial based on a RCBD with three factors consisted of nutrition of mineral elements, fertilization time and saline water. The results showed that, with increasing salinity, a significant decrease was observed in growth characteristics, especially plant height, flower and peduncle diameter, leaf number and leaf area, root length, fresh and dry weight of the aforementioned organs, and concentration of nitrogen and calcium elements. With increasing salinity levels from 2 to 3 ds/m, the amount of silicon element increased from 0.93 to 0.98 mg/kg dry weight. The amount of silicon in fertilizer treatments 1 g NPK in pot + spray 1 g in 100 ml calcium silicate, 2 g NPK in pot + spray 0.5 g in 100 ml calcium silicate and 2 g NPK in pot + spray 1 g in 100 ml calcium silicate was highest at 30 and 45 days after planting, and showed a lower amount by delaying fertilization to 60 days after planting. Finally, the results showed that nutrition with NPK, calcium and silicon fertilizers has been able to maintain plant growth under salinity conditions, even in some treatments, increase the growth compared to the control.

  Keywords: Flower Diameter, Flowering, macroelements, potassium, silicon‎
 • Davood Hashemabadi *, Samane Zahiri Barsari, Fatemeh Zaredoost, Maryam Jadid Solymandarabi, Hassan Feizi Pages 879-890
  The present study aimed to study quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.) as affected by complete nano fertilizer (0 (K0), 5 (K1), and 10 (K2) mg l-1), carbon nanotube (0 (L0) and 2 (L1) mg l-1) and different planting dates (August 15 (T1), August 26 (T2), and September 5 (T3)) in a factorial experiment based on a RCBD with three replications. It was found that delayed sowing accompanied with the application of nano fertilizers promoted quantitative and qualitative traits; so that in the application of "L1K1T3" for the duration of flowering period (14.66 days), flower number (4.033), stigma fresh weight (0.0488 mg), stigma dry weight (0.022 mg), and safranal (44.56), picrocrocin (81.13) and crocin (188.33); However, "L1K1T3" is in all mentioned traits other than picrocrocin did not significant difference with "L1K2T3". The highest anthocyanin was obtained under "L1K1T3", "L1K2T3", "L1K2T2" and "L1K1T3". In total, it can be said that the quantitative and qualitative yield of saffron was improved by the application of nano fertilizers – through making the optimum nutrients available-and the planting of roots in August-September – through making the optimum moisture and temperature available.
  Keywords: Crocin, nano fertilizer, Picrocrocin, safranal, vegetative traits
 • Ebrahim Ganji Moghadam *, Arezoo Jalali, Abolfazl Irvani, Sima Bina Pages 891-899

  In order to study quantitative and qualitative traits of early ripening sweet cherries cultivars and genotypes, an experiment carried out based on a completely randomized blocks design (RCBD) in Agricultural and Natural Resource Research Center of Khorasan Razavi. The results showed that flowering of promising Mashhad-86 started one week earlier (the first week of April) compare to other cultivars and fruit ripened in the third decade of May. Mean fruit weight of promising Mashhad-86 (6.26 g) was higher than Adli (4.9 g),Siah Qazvin (3.7 g), Pish Ras(4.26 g), DellaMarca (3.8 g) and Mashhad-84 (6.06 g). PishRas and promising Mashhad-86 had the highest total soluble solids with 19.73% and 18.16%, respectively. The highest and lowest yield be longed to Pish Ras (21 kg per tree) and Siah Qazvin (12 kg per tree), respectively. Early ripening cultivars, due to the short growing season, had smaller fruit size. Promising Mashhad-86 genotype with higher mean fruit weight and percentage of soluble solids had higher economic value and marketability.

  Keywords: fruit weight, ripening time, total soluble solids, yield
 • Ali Hassanzade *, Mostafa Heidari, Hassan Khoshghalb, Hassan Ghorbani Ghoozhdi Pages 901-909
  In order to study the effects of nitrogen and boron elements on quantity and quality characteristics of karela (Momordicacharantia L.), a factorial experiment based on the randomized complete block design with three replications was conducted in AgricultururalFaculty, Shahrood University of Technology. The treatments consisted of nitrogen as a first factorin in three levels(75, 150 and 225 kg ha-1,as urea) and foliar application of boron as a second factor in four levels (0, 1, 2 and 3 g L-1 boric acid). The results showed that the maximum amount of the phosphorus in fruit was obtained at the 75 kg ha-1. The results showed that foliar application of boron up to 2 g L-1 caused the greatest effect on the number of flowers per plant (96.46), number of perfect seeds per fruit (36.36), and reducing the number of hollow seed fruits (2.07) and increased the amount of nitrogen (11.10%) in the fruit tissue. The highest fruit yield per plant and seed thousand weight were obtained at the 150 kgha-1nitrogen and 2 gr/l foliar application of boron and the lowest of these traits were treated of 75 kg ha-1 and without application of bororn. Results showed that use of 150 kg ha-1 nitrogen fertilizer plus 2 g L-1 of boric acid, had a greater effect on the fruit yield and concentration of mineral elements in karela fruit.
  Keywords: Boric acid, Karela (Momordica charantia), Mineral nutrition, Urea‎
 • Ali Ebadi *, Asma Abbasi Kashani, MohammadReza Fattahi Moghadam, Majid Shokrpour Pages 911-933

  The present study was conducted to evaluate the effects of salicylic acid on freezing tolerance in Grapevine (Vitis vinifera cv. Shahani) as a factorial based on randomized complete block design with three replications in 94 and 95 years. Factors in the first year included SA (0, 0.5 and 1 mM) foliar application at the time of the veraision, harvest, one month after harvest and three times. Freezing treatments were 4 (control), -15, 18- and 21- °C on cuttings that collected in January and March. Second year experiment based on the results of the first year and spraying with concentrations of 0, 0.5 and 1.5 mM in the stage of one month after harvest and freezing at 4, -17, -19 and -21 °C on the cutting that collected in January and March. Based on the results of this study, the use of the SA 0.5 and 1 mM in the first year and 0.5 and 1.5 mM in the second experiment reduced the peroxidation of membrane lipids and thus reduced the level of ionic and phenolic leakage and malondialdehyde after freezing stress and increased carbohydrate solution, proline and phenolic compounds at both sampling times in January and March. So it seems that SA could decrease effects of low temperatures and damage to cell lipids. Also, the results showed which deduction the temperature to -21°C reduced the vegetative parameters of cuttings and it seems that SA could improve the cold stress damages in cuttings by increasing some of the biochemical parameters.

  Keywords: Freezing stress, Grapevine, Morphological, Physiological Parameters, Salicylic Acid
 • Razieh Rostami, Ahmad Ershadi * Pages 935-945

  The purpose of the study was to improve plant regeneration efficiency in some commercial grapevine cultivars. To achieve this goal, embryogenic callus from immature anthers of six grapevine cultivars: ‘Bidaneh Sefid’, ‘Bidaneh Ghermez’, ‘Fakhri’, ‘Askari’, ‘Yaghuti’ and ‘Thompson Seedless’ were used. Embryogenic calli were cultured in plant growth regulator-free MS medium and the highest number of somatic embryos was observed in Bidaneh Sefid cultivar. Then, somatic embryos were transferred to two germination media: 1. MS medium containing 0.5 μM BAP and 2. MS medium containing 0.1 μM NAA plus 2.5 μM BAP. Plants with abnormal shoot and root apex were observed during germination; embryos with long root and abnormal shoot apex were also observed on medium containing 0.1 μM NAA plus 2.5 μM BA. There was no significant difference between the percentages of normal germination in ‘Askari’ on both media; however, higher normal germination was found on medium containing 0.5 μM BAP in other cultivars. After four weeks, plants were transferred to the MS and WPM media, both were supplemented with 0.5 μM BAP. Plants were transferred to regeneration media after four weeks. The regeneration percentage on WPM medium (76.87%) was higher than on MS medium (59.27%). Maximum percentage of regeneration was obtained from Askari (94.40%), Bidaneh Sefid (83.85%), Thomson Seedless (80.66%) and Bidaneh Ghermez (76%) on WPM.

  Keywords: Anther, embryogenic callus, germination, normal plants, WPM medium
 • Aziz Majidi*, Hamed Doulati Baneh Pages 947-957

  To evaluate the possibility of replacing urea with organic and bio-fertilizers, a study carried out on 14 years old Thompson Seedless grapevines (Vitis vinifera</em> L.) in a calcareous soil. The results showed that treatments affect cluster yield, chlorophyll index, total soluble solids and total acidity of fruit and N, Fe, Mn and Zn concentrations in leaves, significantly. Maximum fruit yield resulted in liquid inoculum of N-fixing bacteria+animal manure and solid inoculum of N-fixing bacteria with 11.73 and 11.83 kg/vine, respectively. All treatments showed relatively similar increase in soluble solids content and decrease in fruit acidity compared to the control. The Highest chlorophyll index and concentration of N, Fe, Mn and Zn in leaf have been reported in liquid inoculum of N-fixing bacteria+animal manure and solid inoculum of N-fixing bacteria+animal manure treatments. The nutrient balance indices were 160 and 145 in treatments without N or urea application, but the amount was decreased to about 107 and 108 in N-fixing liquid inoculum+animal manure and solid N-fixing inoculum+animal manure treatments respectively, which shows the improvement in nutritional balance status under these treatments. The results indicated that application of N bio-inoculations with animal manure more than N chemical fertilizer source improved the nutritional balance of grape and produced the highest yield, but their effect on fruit quality was similar to urea.

  Keywords: Azotobacter, Azospirillum, Chlorophyll index, grape, Manure, Nutrient balance
 • Hossein Piri *, Mansour Fazeli Rostampour, Ali Bazand Pages 959-965

  With the aim of investigate the effect of different plant growth regulators on orchid immature seed germination, Dendrobium nobile Lindl spicies, was performed in two experimental MS and M culture media, as a composite analysis in a randomized complete design with 4 replications in Balouchestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center during 2015-2016 years. Twenty-two plant growth regulator treatments included control (no use of growth regulator), 4 concentrations of NAA or α-Naphthaleneacetic acid (0.5, 1, 1.5 and 2 mgl-1), 4 concentrations of Kin or Kinetin (0.5, 1, 1.5 and 2 mgl-1), 4 concentrations of IAA or Indole-3-acetic acid (0.5, 1, 1.5 and 2 mgl-1), 3 combinations of Kin+IAA{(0.5+1), (1+0.5) and (1+1)} mgl-1, 3 combinations of NAA+IAA{(0.5+1), (1+0.5) and (1+1)} mgl-1, and 3 combinations of NAA+Kin{(0.5+1), (1+0.5) and (1+1)} mgl-1 on two culture media. The simple effect of the culture medium on all measured traits was not significant, while the simple effect of growth regulators as well as the interaction effect of growth regulators and culture medium on all traits measured at the level of 1% was significant. The results showed that the lowest and highest percentage of germination were observed in control treatments and NAA+Kin (1+0.5mgl-1), in M culture medium, respectively. The shortest time to start germination observed under application of NAA;1.5mgl-1 inM culture medium, and the longest time to start germination was happened in the absence of hormone use in the both culture media. Also, the shortest time to spherule formation, was observed under application of NAA;1.5mgl-1 inM culture medium, and the longest time to spherule formation was occurred under conditions of non-hormone use in the both culture media and Kin+IAA(1+1mgl-1) treatment in MS culture medium. The shortest and longest duration to protocorm formation, was observed under application of NAA;1.5mgl-1 in M culture medium, and in conditions of non-use of hormones in the both culture media, respectively.In general, NAA;1.5mgl-1 treatment in M culture medium was the best and most economical treatment in compared to other treatments in the two culture media, which are the result of combinations and concentrations the elements in this culture medium for orchids.

  Keywords: Auxin, cytokinin, Protocorm, Spherule‎
 • Khosro Naeimi, Hamid Abdollahi*, Seyed Mahdi Miri Pages 967-981

  Quince seedling genotypes are distributed in independent landraces in different parts of Iran. The selectection oftheir superior genotypes is possible for usingin some breeding programs. This research was performedto evaluate some quince genotypes of North West Iran and selection of superior genotype(s). Therefore, 13 genotypes from Ardabil and western regions of Guilan provinces,with cultivar `Esfahan` as control,were evaluated according to 55 traits of the National Guidelines ofDifferentiation, Unifirmity and Stability (DUS) Tests, and also organoleptic and yield traits. The results indicated some traits were distinct in growth habit, leaf, blossom and fruit in quince genotypes and in control cultivar. Dwarfing in AD6 and AD7 genotypes and late flowering in AD5, AD3 and PSH genotypes were considerable traits. Cluster analysis based on all traits, dividedthe genotypes in three clusters, in which the first was containg superior genotypes Givi, AS1, ASH, AD1 and control cultivar. In the second and third clusters, genotypes had lower values for selection. In the organoleptic evaluations, ASH, AD1, and AS1 were evaluated assuperior genotypes, so that both ASH and AS1 genotypes were considered for possibile use as fresh fruits, with higher organoleptic values than cultivar `Esfahan`. Givi, AD5 and AD6 genotypes with 28, 23 and 21 kg fruit per tree had the highest yield and yield efficiency. Based on all traits, Givi, AD1, ASH and AS1 genotypes were selected preliminarily for various purposes of breeding programs.

  Keywords: Cultivar distinctness, cultivar `Esfahan`, organoleptic evaluation, promising genotype, Yield efficiency
 • Nooshin Kazemi, Fariborz Zaare-Nahandi, Ali Akbar Habashi*, Mohammad Reza Dadpour Pages 983-992

  This study was aimed to eradicate three viruses, Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV),Apple stem grooving virus (ASGV) and Apple stem pitting virus (ASPV) from seven pear cultivars including Abate Fetel, Beiruti, Dargazi, Coscia, Louise Bonne, Mellina, Spadona. Experiments were performed by evaluation of the effectiveness of thermotherapy duration including 0, 7, 14 and 21 days at 38 °C and meristem culturing in size of less than 0.2 mm on virus eradication rates of explants. At first mother samples were tested for ACLSV, ASGV and ASPV by and RT-PCR and all samples were infected by all three viruses, except Abate Fetel and Beiruti samples, that were free of ASP virus. Thermotherapy and meristem culturing were performed in vitro</em>. Explants from thermotherapy and meristem culturing were tested by RT-PCR for all three viruses and the results showed that eradication rates of ACLSV, ASGV and ASPV, respectively 78.46, 26.63 and 35.5 percent were different in the different pear cultivars. The highest rate of virus eradication was related to Coscia and the lowest to Spadona cultivars. There was a direct relationship between increasing the duration of thermotherapy and virus elimination of explants, but this increased period of time up to 21 days reduced the growth and multiplication and even destroyed the explants. Therefore, 14 days of thermotherapy was the most effective treatment for elimination of ASGV, ASPV and ACLSV, respectively 61.4, 100 and 45.5 percent, from pear explants. At the end of the experiment, samples that were diagnosed virus free using RT-PCR, were proliferated, rooted and transferred to greenhouse condition for acclimation stage.

  Keywords: Apple chlorotic leaf spot virus, Apple stem pitting virus, Apple stem grooving virus, RT-PCR, thermotherapy
 • Elahe Bayanloo, Mitra Aelaei *, Mohsen Sanikhani Pages 993-1008

  Periwinkle plant Chatarantus roseus L. from Apocynaceae family is one of the valuable ornamental-medicinal plants. In order to evaluate the effects of ϒ-aminobutyric acid, humic acid and salicylic acid on some characteristics of periwinkle an experiment was conducted based on complete randomized design (CRD) with three replications at Agriculture Faculty university of Zanjan. Treatments included ϒ-aminobutyric acid (0.5, 0.75 and 1 mM), humic acid (50, 100 and 150 mg.L-1) and salicylic acid (0.5, 1 and 2 mM). The results showed that highest plant height, stem diameter and leaf number was achieved 0.5mM concentration of ϒ-aminobutyric acid which had a significant difference whit the control treatment. The lowest days to flowering were 0.5 mM salicylic acid. Foliar application of 2 mM salicylic acid was significant (p<0.01) on plant height, stem diameter, phenol, peroxidase and catalase activities in compared to the control treatment. Between the different treatments, the concentration of 50 mg.L-1humic acid had the highest effect on flavonoids content. Also, plant height, stem diameter, day to flowering, peroxidase and catalase activity significantly increased in the concentration of 150 mg.L-1 humic acid compared to control treatment. Between all treatments, the highest catalase activity was observed in 2 mM salicylic acid and the highest peroxidase activity was observed in 1 ϒ-aminobutyric acid and 2 mM salicylic acid treatments. Therefore, the yield, physiological and phytochemical indices of the periwinkle improved by using of ϒ-aminobutyric acid, humic acid and salicylic acid.

  Keywords: Antioxidant activity, flavonoids, growth indices, phenol