فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا چیت سازیان*، کرامت محمدی صفحات 19-48

  یکی از مراکز دانشگاهی کشور که با ماموریت مرجعیت علمی در تدوین و تولید علوم انسانی اسلامی اهتمام دارد، دانشگاه امام صادقA است. یکی از دانشکده های فعال در این دانشگاه، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت است که با مرور پایان نامه های انجام شده در آن، می توان دریافت که بر اساس انتظارات برخاسته از نیازهای جامعه اسلامی، گستره متنوعی از پژوهش های مدیریت اسلامی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد در این سال ها انجام شده و متناسب با مشرب و رویکردهای مختلف این حوزه، روش شناسی های گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است. با مطالعه و بررسی این پایان نامه ها، می توان از روندهای موجود تصویری شفاف داشت و با استفاده از تجربیات و مسیرهای طی شده، از دوباره کاری ها در این حوزه اجتناب کرد؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مطالعه و شناسایی روندهای موجود در پایان نامه های حوزه مدیریت اسلامی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقA است؛ بدین منظور در غربال اولیه فهرست پایان نامه هایی که از بدو تاسیس دانشکده تا شهریور1394 دفاع شده بودند، بر اساس پنج شاخص اسلامی بودن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 147 پایان نامه بررسی شدند. با استفاده از مرور ادبیات و نظرات خبرگان، محورهای روش شناسی، منبع شناسی ماخذ مورد استفاده در پژوهش، رویکردشناسی و موضوع شناسی پژوهشی به عنوان محورهای اصلی در بررسی روندها و مقایسه پژوهش ها انتخاب شد و پایان نامه های انتخاب شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در روش شناسی های اسلامی بیشترین رویکرد مورد استفاده در تحقیقات، رویکرد فقهی و کمترین رویکرد، سیره پژوهی است؛ همچنین از میان سه رویکرد اصلی در تولید علم، رویکرد تهذیب و تکمیل، بیشترین تحقیقات را به خود تخصیص داده است.

  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، پژوهش مدیریت اسلامی، فرامطالعه، علم دینی
 • عبدالحمید واسطی، محمدحسین گلگار* صفحات 49-71

  مساله اصلی در مقاله چیستی فقه حکومتی و بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در فقه حکومتی» است. بر اساس نظریه نگرش سیستمی به دین در این دستگاه معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد» داعیه تمدن سازی اسلام سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسی چنین تلاشی شده است. و نتیجه آن اتخاذ راهبردهای 1- دین محوری منابع اطلاعات 2- دین استراتژیک 3-نگاه شبکه ای به هستی 4- پارادایم محوری بر اساس پارادایم شبکه ای دین 5- موضوع شناسی و مساله شناسی در تمام لایه های هرم نیازها 6- تعیین مرزهای سیستم بر اساس شبکه اهداف دین 7- منطق اجتهاد جواهری 8- گسترش هویت «حکم» 9- گسترش هویت «وضع» 10- منطق فقه تفریعی در تطبیق 11 - استفاده منطق سیستم ها در جمع دلالی در مراحل عملیاتی زیر میباشد: 1- تولید شبکه مسایل و موضوعات زندگی 2- تولید فرآیندهای پایه سیستم 3- تولید ماتریس کلیدواژه ها 4- عملیات تحلیل گزاره ها 5- ترجمه گزاره دین به زبان فرضیه علمی 6- موقعیت یابی فرضیه در الگوی پیشرفت و نقشه تمدنی

  کلیدواژگان: فقه تمدنی، دین استراتژیک، شبکه هستی، نگرش سیستمی، اجتهاد تمدن ساز، اجتهاد سیستمی
 • محمدامین زارعی*، سیدعلی اکبر افجهء، وحید خاشعی، مصطفی دلشاد تهرانی صفحات 73-94

  با توجه به نبود مدلی جامع از رهبری استراتژیک؛ همچنین نیاز به بررسی این مقوله در ادبیات بومی و دینی، این مقاله در راستای بررسی و استخراج مفهوم رهبری استراتژیک از منظر اسلامی با محوریت کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، تدوین گردیده است. در گام نخست، رهبری استراتژیک در منابع غربی و مطالعات بومی استخراج و در گام بعد با توجه به گستردگی و تنوع بیانات امام علیه السلام در نهج البلاغه، اقدام به انتخاب یک نمونه جامع شده است. با بررسی صورت گرفته توسط محقق و محققین صاحب نظر در نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر انتخاب و با توجه به موضوع تحقیق و نبود منابع مناسب، از روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. با توجه به ماهیت استقرایی (جزء به کل) این روش، اقدام به پیمایش متن به متن عهدنامه مالک اشتر نموده ایم. برای سهولت در فیش برداری و کدگذاری مناسب از نرم افزار Nvivo 8 استفاده شده است. بر این اساس رهبری استراتژیک عبارت است از: «تبیین و یادآوری ماموریت ها» و «تعیین اولویت ها و عمل بر اساس آن ها» از طریق «ارایه الگوهای عملی»، «استفاده از تجارب (عبرت ها و سنت ها)» و «سازمان دهی و اصلاح امور کارکنان» که در بستر «ایجاد توافق و وحدت رویه در میان کارکنان»، «رعایت صبر و پایداری»، «رعایت میانه روی، انصاف و عدالت» و «رفتار توام با مدارا و لطف با کارکنان» محقق می شود.

  کلیدواژگان: رهبری استراتژیک، نهج البلاغه، تحلیل محتوای کیفی، اجرای استراتژی، عهدنامه مالک اشتر
 • طراحی الگوی رهبری دانشگاه اسلامی
  بابک حمیدیا*، سید محمد میرکمالی صفحات 95-137

  دانشگاه های اسلامی به عنوان یکی از پدیده هایی که از دیرباز در سطح سنتی و مدرن در بستر آموزش عالی شکل گرفته اند، شرایط و الزامات ویژه ای می طلبند که یکی از اصلی ترین آن ها رهبری این گونه از دانشگاه هاست. این پژوهش به دنبال استخراج یک الگوی مفهومی جهت رهبری دانشگاه اسلامی است؛ بدین منظور از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است و بر اساس استراتژی داده بنیاد نوخاسته در بخش کیفی، و روش توصیفی پیمایشی در بخش کمی، الگوی رهبری دانشگاه اسلامی استخراج گردید. جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی، صاحب نظران مدیریت و رهبری اسلامی با تحصیلات دانشگاهی یا با سابقه حضور در عرصه های مدیریتی دانشگاه ها می باشند که با نمونه 19نفری، مصاحبه های عمیق بخش کیفی انجام پذیرفت و پس از برگزاری جلسه گروه کانونی و نهایی سازی مدل اولیه، در بخش کمی با مراجعه به نمونه 13نفری، اعتبار مدل مستخرج سنجیده شد. در نهایت از مجموع 778 کد باز اولیه، 64 کد انتخابی و 9 کد نظری استخراج شد؛ لذا الگوی رهبری دانشگاه اسلامی متشکل از 9 بعد اسلام مداری، انگیزه بخشی آرمانی، آینده نگری و مآل اندیشی، تربیت محوری، تکلیف محوری هدف مدار، خودسازی مداری، عدالت محوری، علم محوری و فرهنگ سازی ارایه گردید و ابعاد مذکور در الگوی نهایی رهبری دانشگاه اسلامی با مقوله های سازمان دهنده، شامل اصول و مبانی، اقتضایات دانشگاه اسلامی، مبانی بینشی و منشی رهبر و پیروان، و اهداف رهبری دانشگاه اسلامی سازمان دهی گردید.

  کلیدواژگان: رهبری دانشگاه اسلامی، رهبری اسلامی، رهبری دانشگاهی
 • شاخص های اولویت بندی عادلانه مسایل عمومی
  علی اصغر پورعزت*، هاشم سوداگر، علی اصغر سعدآبادی، مینا سادات هاشمی کاسوایی صفحات 139-169

  خط مشی گذاری و اجرای خط مشی، از مهم ترین اقدامات حکومت محسوب می شوند و موضوع محوری خط مشی گذاری، نحوه تعریف و اولویت بندی مسیله عمومی است؛ به ویژه این مهم، با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون تقاضای عامه به تدریج بغرنج تر می شود. این پژوهش با ملاحظه سیستم حکومتی ایران، پنج معیار مهم برای اولویت بندی مسایل عمومی پیشنهاد کرده است؛ بدین ترتیب، مسیله ای از اولویت بیشتر برخوردار است که شدیدتر، گسترده تر، فوری تر و تسهیلگرتر برای حل سایر مسایل عمومی، و متناسب تر با ارزش های غالب اجتماعی باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی آمیخته است که در دو مرحله سامان یافته است. در مرحله اول، آراء حدود هفتاد خبره در حوزه های علمی و اجرایی خط مشی گذاری عمومی و اداره امور عمومی درخصوص معیارهای اولویت بندی مسایل عمومی با استفاده از روش های مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شدند و با تکنیک تحلیل مضمون، فهرست اولیه این معیارها استخراج گردید و مراتب ارتباط آن ها با اهداف پژوهش مورد بازبینی قرار گرفت. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی این سنجه ها به یازده خبره علمی و اجرایی دیگر مراجعه شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، آراء ایشان درباره مدل اول ارزیابی گردید. بر این اساس، اهمیت سنجه های پنج گانه پیشنهادی پژوهشگران مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مساله عمومی، اولویت بندی مسایل عمومی، عدالت اجتماعی، دستور کار خط مشی گذاری
 • شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک
  علی بیاضی طهرابند، اسدالله کردناییج*، سیدحمید خداداد حسینی، حسن دانایی فرد صفحات 171-204

  شواهد حاکی از آن است که حاکمیت تفکر استراتژیک در سازمان ها منجر به «توسعه ظرفیت های سازمان»، «کسب نتایج مالی پایدار» و «بهبود جایگاه سازمان در محیط» می شود؛ لیکن علی رغم اهمیت بالای تفکر استراتژیک، شناسایی شایستگی های معرف آن و ابزارهای سنجش آن محل بحث می باشد. مرور ادبیات در این زمینه نشان می دهد اجماع نظری مشخصی درخصوص ویژگی های تفکر استراتژیک که بعضا با عنوان «عناصر»، بعضا با عنوان «جنبه ها»، بعضا با عنوان «مهارت ها»، بعضا با عنوان «قابلیت ها»، بعضا با عنوان «شایستگی ها» و عناوین دیگر تبیین شده اند، وجود نداشته و لذا شاهد توسعه مقیاس های استاندارد و فراگیر برای سنجش ابعاد تفکر استراتژیک به عنوان سازه ای پژوهشی نیز نبودیم. بر این اساس، طی مطالعه حاضر تلاش شد تا با به کارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه (MGT) به پیکربندی مدلی یکپارچه برای تبیین ماهیت تفکر استراتژیک پرداخته شود. تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات مرتبط در بازه زمانی 40 سال اخیر و مصاحبه با 27 نفر از خبرگان که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، منجر به توسعه مدلی شد که تفکر استراتژیک را در قالب شش ویژگی مشتمل بر «دوراندیشی چشم انداز محور»، «ذی نفع محوری»، «تحول گرایی خلاقانه»، «راه حل جویی نظام مند»، «الگویابی» و «تصمیم گیری هوشمندانه» مفهوم پردازی می کند. به منظور اعتبارسنجی نتایج و همچنین ارزیابی مدل از منظر «قابل فهم بودن»، «جامع بودن»، «کاربردی بودن» و «نوآوری» طی دو مرحله متوالی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شد که نتایج این پیمایش ها نیز نشان از اعتبار نتایج اکتسابی و مناسب ارزیابی شدن مدل نهایی با توجه به چهار معیار مذکور دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی، تفکر استراتژیک، عناصر تفکر استراتژیک
 • بابک وطن دوست، علی نقی امیری*، سید مجتبی امامی، علی دیواندری، رضا تهرانی صفحات 205-233

  ذات میان رشته ای و چندرشته ای پدیده رهبری خط مشی عمومی که یکی از موضوعات موردعلاقه دولت مردان و پژوهشگران رشته های مدیریت دولتی، سیاست گذاری عمومی، روابط بین الملل و علوم سیاسی است، بر جنبه های مختلف این پدیده از دیدگاه های مختلف افزوده است؛ اما از سوی دیگر، دقت و صحت توصیف ها از این مفهوم کاهش یافته است. بنابراین، برای جلوگیری از سردرگمی میان سیل جنبه های گوناگون و گاها نامرتبط، وجود چارچوبی راهنما برای ایجاد تمایز میان مطالعات از نظر حیطه بحث، مشخص کردن مرز آن و چگونگی پرداختن به موضوع، ارزشمند به نظر می رسد. در این مطالعه، چهار مضمون کلان 1. مفهوم رهبری خط مشی عمومی؛ 2. سطح تحلیل؛ 3. دامنه نفوذ رهبر خط مشی عمومی؛ 4. سازوکار کسب مشروعیت از پژوهش های پیشین، استخراج شده است؛ سپس ماتریسی از این مضامین کلان ساخته شد که مبنای گونه شناسی مطالعات پیشین قرار گرفت. هریک از حالت های مختلف این ماتریس، که بر اساس مضامین یکپارچه کننده مضامین کلان تغییر می کردند، به عنوان یک الگو در نظر گرفته شدند و الگوهای پرتکرار، به عنوان «گونه» در نظر گرفته شدند. بررسی انجام شده نشان داد که برخی از الگوها با وجود منطقی بودن و امکان پذیر بودن، هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند. از طرفی دیگر، برخی از الگوها بسیار مورد توجه پژوهشگران پیشین بوده اند؛ به طوری که چهار گونه (هدایت فرایند خط مشی، فردی، ملی، د)، (ایفای نقش اصلی در میان بازیگران مختلف، دولت، ملی، د)، (ایجاد هم گرایی در خط مشی کشورها، ب، بین المللی، توان حل مسایل و مشکلات) و (ایجاد هم گرایی در خط مشی کشورها، کشور، بین المللی، پیشگام کنشگر) در این مطالعه شناسایی شد.

  کلیدواژگان: رهبری خط مشی عمومی، خط مشی عمومی، مضمون های معیار، چهارچوب مفهومی
 • سیامک طهماسبی*، حمیدرضا فرتوک زاده، علیرضا بوشهری، میثم رجبی صفحات 235-275

  توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری یکی از مسایل اصلی کشور است و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان دولتی تلاش می کنند تا با اعمال سیاست ها و تخصیص منابع مسیر این پیشرفت را هموار نمایند. علی رغم تلاش سیاست گذاران و صرف منابع قابل توجه، نتایج حاصله در عمل چندان رضایت بخش نبوده و صنایع دولتی و زنجیره های وابسته به آن از جایگاه مناسبی در محیط رقابت جهانی برخوردار نیستند. در میان صنایع دولتی ایران، صنایع دفاعی با رویکرد قابلیت سازی درون زا با الگوی «هسته های کوچک دانا و شبکه بزرگ توانا» دستاوردهای بهتری داشته و به جایگاه قابل قبولی در میان کشورهای هم تراز دست یافته است؛ با این همه، صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران هم با چالش های ناشی از زیست بوم صنعتی و سازمانی کشور درگیرند و مسایل خاص خود را دارند. این پژوهش با هدف بازاندیشی و تامل در سیاست های صنعتی و توسعه قابلیت های فناورانه در صنایع دفاعی انجام شده و با استفاده از مفهوم تله های قابلیت تلاش دارد تا راهبردها و سیاست هایی را برای برون رفت از تله های قابلیتی ارایه نماید. در این راستا با استفاده از ادبیات تحقیق اقدام به شناسایی تله های بالقوه سازمان های مختلف کرده و بر اساس مصاحبه با خبرگان، تله های قابلیت های مورد مطالعه در قالب «نمودار حلقه های علی» ترسیم شده است. در مرحله بعد با توجه به روش پویایی شناسی سیستم (SD) با استفاده از نرم افزار ونسیم «نمودار جریان - حالت» شبیه سازی مسیله انجام شده است. با توجه به مدل شبیه سازی شده، سیاست ها و راهبردهایی برای برون رفت از تله های موجود و رشد و توسعه قابلیت ها ارایه شده که عناوین آن عبارت است از: «ایجاد شرکت های زایشی و توسعه شبکه همکاری»، «ارتقای انگیزه کارکنان»، «تعریف پروژه های مشترک» و «افزایش تسهیم دانش». در نهایت سیاست های پیشنهادی در محیط نرم افزار آزمون شده که نتایج آزمون نشانگر تاثیر هریک از آن ها در رشد قابلیت هاست.

  کلیدواژگان: قابلیت های فناورانه، تله های قابلیت، سازمانهای دولتی، سیاستهای رشد و توسعه، مدیریت فناوری
 • نرگس فرزانه کندری*، جعفر محمودی صفحات 277-302

  توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. حکمرانی الکترونیکی شامل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت برای تحقق شاخص هایی نظیر پاسخ گویی، مسولیت پذیری، عدالت جویی و مانند این هاست که منجر به بهبود شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، تورم، اشتغال و در نهایت بهبود زندگی بشر می گردد. با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر به تبیین چگونگی تاثیرگذاری حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار پرداخته است. پژوهش دارای دو مرحله «‎ طراحی چارچوب مفهومی» ‎ و «‎ اعتبارسنجی چارچوب مفهومی»  می باشد. در مرحله اول، با مطالعه و تحلیل پیشینه موضوع، چارچوب مفهومی پژوهش، طراحی گردید؛ بنابراین ابتدا شاخص های توسعه انسانی پایدار و سپس شاخص های حکمرانی الکترونیکی از ادبیات موضوع استخراج و چارچوبی مفهومی ارایه شد. در مرحله دوم پژوهش، اعتبار چارچوب مفهومی با نظرسنجی از خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین روش انجام این پژوهش کمی و پیمایش می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه خبرگان، تمام شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر تمام شاخص های توسعه انسانی پایدار تاثیرگذار است، به‎ جز دو مورد که تاثیر شاخص تجارت الکترونیکی بر امید به زندگی و تاثیر شاخص زیرساخت ارتباطی بر امید به زندگی تایید نشد؛ همچنین متوسط میانگین رتبه ها نشان داد که اهمیت تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر توسعه انسانی پایدار دارای اهمیت بیشتری از دیدگاه خبرگان بوده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی الکترونیکی، توسعه انسانی پایدار، مشارکت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی
 • مهدی علی آبادی*، محمدحسین باقری فرد، غلامرضا گودرزی صفحات 303-326
  یکی از وجوه ارزیابی سازمان های فرهنگی، به عنوان متولیان اصلاح و رشد فرهنگ جامعه، ارزیابی مدیران عالی این سازمان ها می باشد. هر سیستم ارزیابی نیازمند معیارهایی برای ارزیابی می باشد که تحقیقات زیادی به این موضوع پرداخته اند. تعدد این معیارها، ضرورت اولویت بندی آن ها را دوچندان می نماید، چه اینکه فرایند ارزیابی همواره زمان بر و پرهزینه است؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی معیارهای ارزیابی مدیران عالی سازمان های فرهنگی می باشد. بر این مبنا، ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از دیدگاه حضرت امیرA بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین استخراج شده و در مرحله بعد از طریق پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان، این معیارها با استفاده از دو روش TOPSIS و SAW و بر اساس 3 ملاک: 1. تاثیرگذاری در افزایش بهره وری سازمانی؛ 2. تناسب با جایگاه مدیران عالی سازمان؛ 3. قابلیت سنجش، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد معیارهایی که مبین ویژگی های عملکردی و تخصصی افراد هستند، مانند علم، توانمندی، مشورت پذیری و...، در ارزیابی مدیران عالی سازمان های فرهنگی اولویت بالاتری دارند تا معیارهایی که نشان دهنده ویژگی شخصی افراد مانند تقوا، سلامت نفس و... می باشند و عمده ترین دلیل این امر نیز این است که از نظر خبرگان، معیارهای ناظر به تخصص محوری، داری قابلیت سنجش بالاتری از معیارهای ارزشی می باشند؛ از این رو پیشنهاد تحقیق حاضر این است که معیارهای مهمی چون تقوا، تعهد و... ابتدا باید به معیارهای قابل سنجش تری تبدیل شده و سپس در فرایند ارزیابی به کار روند.
  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، سازمان فرهنگی، اولویت بندی، ارزیابی عملکرد، تاپسیس
 • میترا ولی زاده، مجتبی عزیزی*، احسان الله اشتهاردیان صفحات 327-351
  جریان سنتی مواد و محصولات در صنعت ساخت و ساز به صورت خطی شده است؛ به این معنی که تمام مواد تشکیل دهنده ساختمان در پایان عمر ساختمان به عنوان ضایعات دفع می گردد. با این حال، تخریب ساختمان ها و ارسال توده انبوه ضایعات به محل های دفن زباله، بهترین گزینه های موجود نیستند. درصد زیادی از ضایعات بخش ساخت وساز ناشی از ضرر و اتلاف مصالح ساختمانی در سایت می باشد. از دیگر منابع تولید ضایعات می توان به تخریب و بازسازی ساختمان های قدیمی اشاره کرد. در عصر حاضر به دلیل کمبود منابع طبیعی و مواد اولیه و تشدید آلودگی های زیست محیطی که به واسطه ضایعات ساختمانی ایجاد می گردد، مدیریت بهینه ضایعات به امری ضروری مبدل شده است. یکی از اقدامات موجود برای رسیدگی به این نگرانی ها پیاده سازی اصول RL می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی چالش های لجستیک معکوس می باشد که به طور قابل توجهی بر پذیرش و پیاده سازی آن در پروژه های ساخت و ساز تاثیرگذار است؛ بدین منظور مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت صورت گرفت. در انتها با توجه به اطلاعات کیفی به دست آمده از مصاحبه و مشاهده، پرسش نامه هایی در قالب تکنیک دلفی تنظیم شده و در اختیار مدیران و خبرگان صنعت قرار داده شد و بر اساس نتایج آن، 57 چالش در بخش های مختلف RL شناسایی و اولویت بندی شدند.
  کلیدواژگان: صنعت ساخت وساز، لجستیک معکوس، مدیریت ضایعات، مدیریت مواد و مصالح مازاد، مدیریت مواد و مصالح بازگشتی
 • مهدی حقیقی کفاش*، نادر مظلومی، شهرام خلیل نژاد، مهدی مشفق صفحات 353-388

  این پژوهش با هدف تدوین مدل شراکت استراتژیک کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نرم افزار انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی بعد از تحلیل مبانی نظری و تدوین مدل مفهومی اولیه برای تایید نظری مدل، از نظرخواهی 20 نفر از خبرگان به روش دلفی استفاده شد. در بخش تحلیل میدانی نیز داده ها از 350 شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از شیوه بررسی مبانی نظری، نظرخواهی خبرگان به روش دلفی و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی بخش دلفی و همچنین پرسش نامه محقق ساخته محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های کیفی در پنل دلفی به صورت کدگذاری و داده های کمی به روش تجزیه و تحلیل آماری و همچنین داده های حاصل از بررسی میدانی نیز با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. در این تحقیق از نرم افزار لیزرل برای محاسبه و مدل سازی استفاده شده است. نتایج تحلیل دلفی پس از سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، منجر به تایید نظری مدل شراکت استراتژیک با 35 مولفه در قالب پنج بعد شد. در ادامه، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس داده های میدانی نشان داد که در مدل برازش یافته، شراکت استراتژیک پیش رانه های شراکت، تاثیر مثبت بر انتخاب شرکا داشته و انتخاب شرکا تاثیر مثبت بر طراحی و اجرای شراکت دارد؛ همچنین چالش های شراکت به عنوان متغیر میانجی دارای تاثیر منفی بر طراحی و اجرای مشارکت بوده و در نهایت اجرا و طراحی شراکت نیز تاثیر مثبتی بر نتایج و پیامدهای شراکت دارد.

  کلیدواژگان: شراکت استراتژیک، کسب وکارهای کوچک و متوسط، صنعت نرم افزار، مدل سازی معادلات ساختاری
|
 • AliReza Chitsazian *, Keramat Mohamadi Pages 19-48

  Imam Sadegh University is one of the academic centers of the country with the mission of scientific authority in compiling and producing Islamic humanities. One of the active colleges in this university is the faculty of Islamic Studies and Management, which by reviewing the theses, it can be found out that based on the expectations arising from the needs of the Islamic community, and a wide range of Islamic management research has been conducted in the form of master’s theses. And according to different disposition and approaches in this field, different methodologies have been used. By studying these theses, one can get a clear picture of the existing trends and avoid re-working in the field using former experiences and followed paths. Thus, the purpose of this study was to study and identify trends in Islamic management theses in the faculty of Islamic Studies and Management in Imam Sadegh University. For this purpose, in the initial screening of the theses that were defended from the establishment of the faculty until September 2015, they were evaluated on the basis of five indicators of being Islamic and all in all 147 theses were reviewed. By reviewing the literature and expert opinions, the methodological axioms, the reference sources used in the research, research approachlogy and subjectology used as the main axes in examining trends and comparing researches were selected and theses were studied and analyzed. The results show that in Islamic methodologies the most used approach is jurisprudence research and the least approach is Sira studies. Furthermore, among the three main approaches to the production of science, it has devoted the most research to refinement and completing research.

  Keywords: Islamic management, thesis, Imam Sadegh University, Islamic management research, meta-studies, religious science
 • AbdulHamid Wasitti, MohammadHussein Golgar * Pages 49-71

  The main issue in the article is the essence of government jurisprudence and the study of “main tools for understanding religious propositions in government jurisprudence”. According to the theory of systemic attitudes toward religion in this epistemic system, “ijtihad” is the “discovery of al-Hakam al-Maderka” and “the verdict”, namely: "Al-'Aṭṭīr al-Shā'ī al-Metāqlā bāfā al-alābād". The claim of the civilization of Islam has led to an attempt to derive the viewpoint of Islam on a collective scale, with the approach of extracting “processes” to be taken seriously into account. The necessity of being “true” to refer to religion has let to the methodology of such an attempt. And the result is the adoption of strategies 1- The religion-centeredness of information resources 2- Strategic religion 3- Network’s view to the universe 4. The paradigm-centeredness based on the network paradigm of religion 5. Subjectology and problemology in all layers of the pyramid needs 6. Determining the boundaries of the system based on the network of the purposes of religion 7. The Logic of Jewel Ijtehad 8. The Development of the Identity of the “Judgment” 9. The Development of the Identity of the Situation 10. The Logic of recreational (Taf’ree’i) Jurisprudence in matching 11. The Use of the Logic of the Systems in broking, at the following operational stages: 1- Production of networks of issues and subjects of life 2- Production of system-based processes 3. Production of Keywords Matrix 4. Analysis of propositions 5. Translation of the proposition of religion into the language of the scientific hypothesis 6. Positioning the hypothesis in the pattern of progress and civilization map

  Keywords: Civilization jurisprudence, Strategic religion, Being network, System attitude, Civilization ijtihad, System ijtihad
 • MohammadAmin Zarei *, SeidAliAkbar Afjahi, Vahid Khashei, Mostafa Delshad Tehrani Pages 73-94

  Since there is no comprehensive model of strategic leadership; and there is also a need to examine this category in indigenous and religious literature,the present article has been developed for studying and eliciting the meaning of strategic leadership from Islamic point of view by focusing on Imam Ali’s words in Nahjolbalagheh. At the first stage, strategic leadership was extracted in western sources and domestic studies, and in the next step, considering the widespread and varied Imam’s statements in Nahj al-Balagha, a comprehensive sample was selected. Meanwhile doing studies by the researcher(s), expert in Nahjolbalagheh, Malek Ashtar treaty was selected and according to the subject of the research and lack of suitable resources, qualitative research method was used for content analysis. Concerning inductive nature of this method, we have done text to text measuring of Malek Ashtar treaty. For the ease in note taking and appropriate coding Nvivo 8 software was used. Thus, strategic leadership includes: “developing and reminding the missions”, and “determining priorities and activities based on them” by “introducing practical patterns”, “using experience (lessons and traditions) and “organizing and improving staff affairs” which are realized by” developing agreement and unity among staff”, “compliance with patience and persistence”, “compliance with moderation, fairness and justice” and” behaving with tolerance and kindness towards staff”.

  Keywords: strategic leadership, Nahjolbalagheh, qualitative content analysis, Implementing Strategy, Malek Ashtar Treaty
 • Designing the Leadership Model of Islamic University
  Babak Hamidia *, S. Mohammad Mirkamali Pages 95-137

  Islamic Universities, as one of the phenomena that have developed in the field of higher education for a long time at the traditional and modern level, require special conditions and requirements, one of the main ones being the leadership of universities. This research seeks to extract a conceptual model for the leadership of the Islamic University. For this purpose, the exploratory blend method has been used and based on the data strategy of the newly established fundamentals in the qualitative section and descriptive-survey method in the quantitative section, the leadership model of the Islamic University was extracted. The statistical population of the research is in both the qualitative and quantitative sections of Islamic management and leadership leaders with university education or with a history of attending university management fields was a sample of 19 people.  In-depth interviews with the qualitative section were carried out and after holding a meeting for the focal group and the finalization of the initial model, by referring to the sample of 13 people in the quantitative part the validity of the model was estimated. Finally, out of a total of 778 initial open source codes, 64 selected codes and 9 theoretical codes were extracted. Therefore, the model of leadership of the Islamic University, consisting of 9 dimensions of Islamization, idealization, foresightedness and thoughtfulness, education-centered, purposeful task-centerd, self-organization, justice-centered, science-centered, and culturization were presented.

  Keywords: Islamic University Leadership, Islamic Leadership, Academic Leadership
 • The Indicators for Prioritizing of Public Issues
  AliAsghar Pourezzat *, Hashem Sodagar, AliAsqar Saadabadi, Mina Sadat Hashemi Kasu’Ee Pages 139-169

  Policy making and policy implementation are the most important actions of the government and the central theme of policy making is discussing how to define and prioritize public issues. This matter is particularely going to be aggravated resulted from resources constraints and growing public demands. In this paper, we have proposed five indicators of prioritizing public issues spotting Iran government system; therefore the problem which is more intensive, more widespread, more urgent, more facilitator for solving other public problems and more appropriate for dominant social values, will have more priority. This research is a mixed research which is organized in two phases. At first, we asked 70 experts in public policy making and public issue administration in both executive and academic section to give their idea about indicators of prioritizing public issues using interviews and questionnaires. In this phase we extracted an initial outline of these indicators using the thematic analysis technique and then reviewed those indicators focusing on their connection with research purposes. In the second phase, we asked 11 other experts to evaluate these indicators and then their ideas about initial model were evaluated using Fuzzy-Delphi technique. So the importance of the proposed five indicators by the researchers were confirmed.

  Keywords: Public Issue, Prioritizing of Public Issues, social justice, Policy Making Agenda
 • Identification and explanation of the elements of strategic thinking
  Ali Bayazi Tahraband, Asadollah Kordnaeij *, SeyedHamid Khodadad Hosseini, Hassan Danaeifard Pages 171-204

  Although, evidence shows that strategic thinking leads to “developing organizational capacities”, “achieving sustainable financial results,” and “improving the status of the organization in the environment”; but the significance of strategic thinking, identifying its relevant competencies and measuring tools is the matter of debate.  Literature review in this regard shows that there are not any specific theoretical consensus on strategic thinking attributes that sometimes are titled as “elements”, sometimes as “aspects”, sometimes as “skills”, sometimes referred to as “capabilities”, sometimes referred to as “competencies” and other similar titles, therefore, we did not observe the development of standard and comprehensive scales to figure out the dimensions of strategic thinking. Hence, in this paper, we tried to use multi grounded theory (MGT) to configure a comprehensive model for explaining the nature of strategic thinking. Analysis of the data from the systematic review of related studies over the last 40 years and interviews with 27 experts that were selected through a combination of purposive and snowball sampling methods, led to development of a model which fulfilled strategic thinking in the form of six attributes consisting of “vision-driven foresight”, “stakeholders focus”, “creative evolutionism”, “systematic solution seeking”, “pattern seeking” and “intelligent decision-making”. In order to validate the results and evaluate the model in terms of “understandability”, “comprehensiveness”, “applicability” and “innovation”, surveys of experts were conducted over two sequential stages, the results of which verified the validity of the acquired results and appropriateness of the final model according to the four mentioned criteria.

  Keywords: Strategy, Strategic Thinking, Elements of Strategic Thinking
 • Babak Vatandoost, Alinaghi Amiri *, SeyyedMojtaba Emami, Ali Divandari, Reza Tehrani Pages 205-233

  Despite the interdisciplinary and multidisciplinary nature of the phenomenon of public policy leadership, being one of the topics of interest among statesmen and researchers in the fields of public administration, public policy, international relations and political science, on the one hand, which has increased the various aspects of this phenomenon from different perspectives, on the other hand, the state of accuracy of descriptions has been cut off from this term.Therefore, in order to avoid confusion among the flood of various and sometimes unrelated aspects, it is worthy to have a guideline to distinguish between studies in terms of scope, definition of the boundary and how to address the subject. In this study, four overarching themes: 1) Theme of public policy leadership, 2) Level of analysis, 3) Scope of influence of the public policy leader; and 4) Mechanism for obtaining legitimacy, were extracted from previous research.Then a matrix of these overarching themes was created which was the basis for the typology of previous studies. Each of different modes of this matrix, which were variations of overarching themes based on integrative themes, was considered as a pattern, and the most frequent patterns were considered as “types”.The survey showed that some patterns have not yet been studied, though they are reasonable and feasible.On the other hand, some of the patterns are of great interest to previous scholars. Four types were identified in this study.

  Keywords: Public Policy Leadership, Public Policy, Criterion Themes, Conceptual Framework
 • Siamak Tahmasebi *, HamidReza Fartookzadeh, Alireza Booshehri, Meysam Rajabi Pages 235-275

  Industry and technology development is one of the main issues in the country, and government policymakers and decision-makers try to pave the way for policy development and resource allocation. Despite the efforts of policymakers and spending remarkable resources, the results are not very satisfactory in practice, and the state-owned industries and related chains are not in a good state in the global competitive environment. Among the government industries in Iran, defensive industries have achieved better gains with endogenous capability building approach with the “Small Smart Core and Big Capable Network” model. Nevertheless, Islamic Republic of Iran is also facing the challenges of the country’s industrial and institutional ecosystem and has its own problems. This research is aimed at rethinking about industrial policies and developing technological capabilities in defense industries and improving strategies and policies to come out of the concept of “capability traps”. In this regard, using the research literature, the potential traps of various organizations were identified and, based on interviews with experts, traps of the capabilities studied are presented in the form of “Causal Loop Diagrams”. In the next step, according to the system dynamics (SD) method, the problem simulation was performed using the “Stock-Flow Diagram” Vensim software.According to the simulated model, new policies and strategies are: “Establishing Spinoff and network development partnerships”, “Promoting staff motivation”, “Defining joint projects” and “increasing knowledge sharing”. Finally, the proposed policies are tested in the software, and the test results of which indicate the effect of each on the growth of capabilities.

  Keywords: Technology capabilities, capability traps, government organizations, growth, development policies, technology management
 • Narges Farzaneh *, Jafar Mahmoudi Pages 277-302

  The development of information and communication technology in the last decade has affected all aspects of human life. Electronic governance includes the use of information and communication technology by the government to realize indicators such as accountability, responsibility, justice, etc., which has led to improvements in indicators such as per capital income, GDP, income distribution, inflation, employment and, finally, improvement of human life. Regarding this issue, the present study explores the effects of electronic governance on sustainable human development. The research has two stages: “conceptual framework design” and “validation of the conceptual framework”. In the first phase, by studying and analyzing background of the subject, the conceptual framework of the research was designed. Therefore, first, sustainable human development indicators and then electronic governance indicators were extracted from the literature and a conceptual framework was developed. In the second phase of the research, the validity of the conceptual framework was examined by a survey of experts. So the method of doing this research is quantitative and scrolling. Findings of the research indicate that, from the experts’ point of view, all of the indicators of e-government are affecting all of the indicators of sustainable human development, except for two cases that the effect of e-commerce index on life expectancy and the impact of the index of communication infrastructure on life expectancy confirmation failed. Also, the average of ratings showed that the importance of the impact of the human capital index on sustainable human development was more important than the view of the experts.

  Keywords: E-Governance, Sustained Human Development, E-Participation, E-Commerce, Gross nation E-Government
 • Mahdi Aliabadi *, Mohammadhosein Bagheri Fard, Gholamreza Godarzi Pages 303-326
  One of the means of evaluating cultural organizations, as custodians of the reform of community culture, is the evaluation of the top managers of these organizations. Each evaluation system requires criteria for evaluation, to which a lot of research has been devoted. The multiplicity of these criteria doubles the need for prioritizing them, as the evaluation process is always time-consuming and costly. Therefore, the purpose of this research is to prioritize the criteria for the evaluation of higher education managers of cultural organizations. Based on the above, the criteria for evaluating the performance of managers from the viewpoint of Imam Ali (AS) were extracted from previous perspectives and then in the next step, using the TOPSIS and SAW methods, based on 3 criteria: 1 - Impact on increasing organizational productivity, 2- Matching with the position of top managers of the organization, and 3 - measurability has been prioritized. The results of the research show that the criteria that determine the functional and special characteristics of individuals such as science, empowerment, counseling, etc., have a higher priority in evaluating the top managers of cultural organizations than those that reflect the personal characteristics of individuals such as piety, self-esteem and ... and the main reason for this is that, in the view of experts, the criteria for specialty-orientation, are more capable of measuring the values ​​of the criteria. Therefore, the present research’s proposal is that important criteria such as piety, commitment and ... should first be converted to more measurable criteria and then be used in the evaluation process.
  Keywords: Islamic management, Cultural Organization, Prioritization, Performance Evaluation, Topsis
 • Mitra Valizadeh, Mojtaba Azizi *, Ehsanollah Eshtehardian Pages 327-351
  The traditional flow of materials and products in the construction industry has become linear; meaning all building materials will be repelled as waste at the end of life of the building. However, demolishing the buildings and sending the pile of debris to landfills would not be the best available alternatives anymore. A large percentage of waste in the construction sector is due to damage and loss of construction materials on the site. Other sources of waste production include the destruction and remanufacturing of old buildings. In the present era, optimum management of waste has become an indispensable issue, due to the shortage of natural resources and raw materials and the intensification of environmental pollution caused by construction waste. The implementation of the RL principles is one of the measures to address these concerns. This study seeks to identify reverse logistics challenges that dramatically influence its adoption and implementation in construction projects. Therefore, semi-structured interviews were conducted with industry experts. Finally, according to the qualitative information obtained from the interview and observation, Questionnaires were arranged in the form of Delphi technique and was given to industry managers and experts and 57 challenges were identified and prioritized in different RL sections based on the results.
  Keywords: Construction Industry, Reverse Logistics, Waste Management, Surplus Materials Management, Recursive Materials Management
 • Mahdi Haghighi *, Nader Mazloomi, Shahram Khalil Nezhad, Mahdi Moshfegh Pages 353-388

  This research was aimed at developing a strategic allaince model for small and medium enterprises in software industry. The research method was exploratory mixed (qualitative and quantitative). In the qualitative section, after analyzing theoretical foundations and developing a conceptual model, Delphi method (a panel of 20 experts) was used for the theoretical confirmation of the model. In field analysis section, data were randomly collected from managers of 350 companies. Library method, Delphi panel and researcher-made questionnaire were used to collecting data. Validity and reliability of Delphi section as well as researcher-made questionnaire were calculated and confirmed. The Delphi panel qualitative analysis’ was done by coding and quantitative analysis was done by statistical analysis, also survey data were analyzed using Confirmed Factor Analysis and Structural Equation Modeling. After three stages of expert opinion poll, the Delphi analysis resulted in the theoretical confirmation of the strategic allaince model with 35 components in the form of five dimensions. In the following, the results of structural equation modeling based on field data showed that in the fitted strategic allaince model, the allainces propulsion has a positive effect on the selection of partners and the selection of partners has a positive effect on the design and implementation of the allaince. Also, the challenges of allaince as a mediator variable have a negative effect on the design and implementation of participation. Ultimately, the implementation and design of participation also have a positive effect on the outcomes of participation.

  Keywords: Structural Equation Modeling of Strategic Partnership in Small_Medium Enterprises: a Case Study of Software Industry