فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه دباغ کاشانی*، سیده سروناز خاتمی، بهنام شریعتی بین کلایی صفحات 1-9

  در مقاله حاضر، ملاحظات مربوط به طراحی و ساخت سامانه ی مخابرات لیزری بی سیم دیجیتال زیر آب برای ارسال اطلاعات با گونه های مختلف (فیلم، تصویر، صوت و متن) ارایه شده ست. سپس ساختمان سامانه ی فرستنده و گیرنده تشریح شده است. هر کدام از این سامانه ها شامل دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری هستند. در بخش نرم افزاری، به منظور کنترل ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات، کدهای ضروری برای درگاه سریال در نرم افزار متلب نوشته شده است. در بخش های سخت افزاری، در فرستنده؛ رایانه و مدار مدوله کننده TTL لیزر و در گیرنده؛ مدار آشکارسازی و رایانه، به وسیله تراشه FIDI مبدل یو اس بی به سریال، به یکدیگر مرتبط می شوند. در نهایت، تست میدانی سامانه مخابراتی نشان داده است که این سامانه، توانایی انتقال انواع مختلف اطلاعات را تا 100 متر و با پهنای باند 3 مگابیت در هر ثانیه دارد.

  کلیدواژگان: مخابرات لیزری زیرآب، فرستنده، گیرنده، نرم افزار MATLAB، درگاه USB، پروتکل Serial
 • احمد مامندی*، معصومه اسدی صفحات 10-22

  در این مقاله، طراحی و شبیه سازی نانوحس گر شتاب سنج ترکیبی پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی با استفاده از نرم افزار مالتی فیزیک Comsol مورد بررسی قرار گرفته است. معادله حاکم بر خیز نانوحس گر یکسر درگیر با در نظر گرفتن نیروهای الکترواستاتیک و واندروالس-کازیمیر ارایه شده است. اثر در نظر گرفتن لایه پیزوالکتریک، پیزومقاومت و صفحه خازنی در رفتار خمشی نانوحس گر با اعمال ویژگی های فیزیکی لایه ها به کمک واسط های ریاضی در محیط نرم افزار شبیه سازی شده و سپس تحلیل شده است. برای چهار مدل شبیه سازی شده، نتایج به دست آمده از تحلیل شامل محاسبه مقدار تغییرات مقاومت /RR∆، تغییرات پتانسیل الکتریکی V/V∆ پچ پیزوالکتریک و تغییرات ظرفیت خازنی C/C∆ برحسب شتاب، توزیع تنش فون مایزز به ازای شتاب های مختلف و مقایسه بیشینه مقدار تنش با تنش تسلیم حس گر، توزیع خیز بر اساس شتاب وارد شده به نانوحس گر، تحلیل خستگی و تعیین شکل مودها و فرکانس های طبیعی نانوحس گر برای حصول اطمینان از کارکرد مناسب آن ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: نانوحس گر شتاب سنج، نانوحس گر پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی، نرم افزار کامسول
 • حسین یاراحمدی، سیدحسن صدیقی* صفحات 23-30

  در این مقاله یک آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS برای هدایت صفر در پترن تشعشعی به صورت کور و بدون دانستن جهت جمر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعیتی ازدحام ذرات ارایه می شود. به این منظور، توان دریافتی از مجموع المان های آنتنی با وزن-دهی مناسب کمینه می شود تا توان دریافتی از جمر یا جمرها به کمترین مقدار خود برسد. این ساختار در مقایسه با روش های به روز ضد جمینگ با چالش هایی از قبیل دانستن جهت جمر، حجم پردازش و هزینه بالا مواجه نیست. روش معرفی شده باعث رسیدن به کارآیی مناسب با حجم پردازش سبک و هزینه اندک می گردد. ویژگی های خوب و کارآمدی این سامانه آنتنی برای مقابله با جمرهای GPS ، قابلیت بکارگیری آن برای کاهش تهدیدات مرتبط در سامانه های ناوبری دریایی را تایید می کند.

  کلیدواژگان: آرایه، آنتن GPS، آنتی جمینگ، بهینه سازی
 • وحید شکری*، مسعود فلاحتی نقیبی صفحات 31-40
  در این مقاله یک مطالعه عددی جهت بررسی تاثیر ثابت / متغیر بودن چگالی فاز مایع در مدل دو سیالی تک فشار انجام شده است. معادلات مدل دو سیالی با بکارگیری الگوریتم عددی تسخیر شاک پایستار بصورت عددی حل شده اند. مدلسازی عددی به اینصورت بوده است که، مدل دو سیالی یک بار با فرض ثابت بودن چگالی فاز مایع و یک با فرض متغیر بودن چگالی فاز مایع حل شده است. برای بررسی تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع سه مساله نمونه با شرایط فشار متفاوت بکارگیری شده است. نتایج نشان داده اند در شرایط فشار اتمسفر تغییرات چگالی فاز مایع قابل صرف نظر کردن است و تاثیری در دقت نتایج مدل دو سیالی تک فشار ندارد. در شرایطی که گرادیان شدید فشار بر مساله حاکم باشد متغیر بودن چگالی فاز مایع در مدل دو سیالی تک فشار سبب انحراف نتایج عددی شده است. بنابراین، در شرایطی که گرادیان شدید فشار بر مساله حاکم است مدل دو سیالی تک فشار با فرض ثابت بودن چگالی فاز مایع، مدل دقیق تری است.
  کلیدواژگان: مدل دو سیالی، مدلسازی عددی، تراکم پذیری مایع
 • عباس زارع نژاد اشکذری*، سهراب مجدفر، حسن محمدی صفحات 41-49

  در مقاله حاضر،بهینه سازیهم زمان مصرف سوخت و آلاینده های NOxو soot در یک موتور دیزلیتزریق مستقیم، با اعمال پارامترهای کنترلیدمای هوای ورودی، جرم سوخت تزریق شده و دور موتور، با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم مورچگان انجام شده است.با توجه به غیرخطی و پیچیده بودن رفتار موتورهای احتراق داخلی، ابتدا، با استفاده از آزمایشات تجربی انجام گرفته،ارتباط بین پارامترهایورودیو خروجی توسط شبکه عصبی فراهم گردید. شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم آموزشی لونبرگ- مارگوارت برای مدل سازی و آموزش ارتباط موجود بین پارامترهای مذکور، استفاده شده و به عنوان یک روش پیشگو درالگوریتم مورچگان، برای یافتن مقادیر بهینه، به صورت یک زیرروال به کار رفته است.نتایجنشان می دهدکهبه ازاییک دور خاص در موتور، پارامترهای بهینه شده به سمت دماهای پایین تر کشیده می شود و این به دلیل کاهش مقادیر آلاینده هایNOxو soot با پایین آمدن دمای هوای ورودی به موتور است. از طرفی بهبود کیفیت مقادیرNOx تولید شده، به دلیل وزن بالای آن در تابع هدف بر نتیجه کلی بهینه سازی اثر گذاشته و رفتار تابع هدف از لحاظ همگرایی بسیار شبیه رفتار NOxمی باشد. همچنینروش ترکیبی شبکه عصبی - الگوریتم مورچگان به دلیل همگرایی سریعو به تبع آن، زمان پاسخگویی کوتاه، می تواند به عنوان یک روش موثردر سیستم های کنترل هوشمند موتورهای دیزلی برای کاهش آلاینده ها و میزان مصرف سوخت، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، موتورهای دیزلی تزریق مستقیم، مدلسازی، NOx، Soot
 • مجید عسکری سیار، کریم اکبری وکیل آبادی*، حسن قاسمی صفحات 50-58

  رسیدن به رفتار دریامانی مطلوب در شناورها زمینه تحقیقات وسیع و گسترده ای را فراهم آورده است. شتاب عمودی و جانبی بالا و متناوب در شناور سبب خستگی پرسنل، کاهش کارایی در انجام وظایف و افت کارکرد تجهیزات و ماشین آلات می گردد. رفتار دریامانی مطلوب همچنین باعث آرامش بیشتر پرسنل شناور شده و در نتیجه بالا رفتن توان عملیاتی کارکنان را نتیجه می دهد. در تحقیق حاضر، بررسی میزان شتاب عمودی در آزمایشات حوضچه برای دو سرعت و چندین موج تولیدی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در تحقیقات ما اثر فرم سینه معکوس در شتاب شناور مورد بررسی قرار می گیرد.که این کار با تغییر فرم سینه یک شناور الگو در نرم افزار راینو در دو زاویه مختلف و سپس ساخت مدل شناور و تست در حوضچه و در نهایت مقایسه نتایج صورت می پذیرد. با انجام این فرآیند تحقیقی، دستیابی به زاویه مورب بودن مطلوب یا دامنه زاویه مورب بودن مناسب درمواجهه با شتاب عمودی شناورحاصل می گردد.

  کلیدواژگان: شناور با فرم سینه مورب، شتاب عمودی مرکز ثقل، تست مدل
 • کامبیز دیوسالار، روزبه شفقت*، موسی فرهادی، رضوان عالمیان صفحات 59-71

  شناخت کامل نیروهای هیدرودینامیکی تاثیرگذار بر حرکت گلایدرهای دریایی، برای کنترل دینامیک حرکت آن ها ضروری است. در این مقاله با بررسی نیروهای هیدرودینامیکی موثر بر حرکت گلایدرهای دریایی، دینامیک حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی، با استفاده از توسعه ی یک کد کامپیوتری در محیط نرم افزار متلب، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس الگوریتم مورد استفاده در کد توسعه یافته، حرکت گلایدر از زمان پرتاب به درون آب، تا بازگشت به سطح، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با به کارگیری الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری، پارامترهای موثر بر عملکرد بهینه ی گلایدر تعیین شدند. پارامترهای مورد بررسی شامل سرعت پرتاب، زاویه ی پرتاب گلایدر، زاویه ی حمله ی باله ها و فاصله و موقعیت قرارگیری مرکز جرم گلایدر نسبت به مرکز شناوری (مرکز دستگاه مختصات بدنی) می باشند. بازه ی تغییرات سرعت از 5/0 تا 5 متربرثانیه، زاویه ی تریم شامل 15، 30، 45 و 60 درجه، زاویه ی باله شامل 0، 5، 10، 15 و 20 درجه و فواصل مرکز جرم و مرکز شناوری شامل 0، 1-، 3- و 5- سانتی متر در نظر گرفته شده است. در نهایت زاویه ی پرتاب 30 درجه، زاویه ی حمله ی 5 درجه برای باله و فاصله ی مرکز جرم و مرکز شناوری صفر و 1- سانتی متر در سرعت پرتاب 5 متر بر ثانیه به عنوان مقادیر بهینه انتخاب شده است.

  کلیدواژگان: گلایدر دریایی، ضرایب هیدرودینامیکی، دینامیک حرکت، بهینه سازی فراابتکاری
 • قدیر احمدی جید، محمد گندم کار* صفحات 72-83

  در این مقاله با هدف طراحی یک رونده زیرسطحی کنترل از راه دور جهت جستجو و بازرسی از اعماق دریا، با استفاده از نرم افزار ABAQUS تحلیل تنش و فرکانس طبیعی در خشکی و در زیرآب انجام شده است. برای ایجاد استحکام و شناوری از مواد با استحکام بالا و وزن پایین استفاده شده است تا ربات قابلیت شناوری در شرایط مختلف را داشته باشد. با استفاده از تحلیل فرکانس طبیعی در زیرآب با در نظر گرفتن خواص آکوستیکی سیال آب، تغییرات فرکانس طبیعیROV  مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیل آکوستیک در نرم افزار ABAQUS  استفاده شده و اثرات جرم افزوده در مودهای مختلف ارتعاش وسیله بررسی شده است. نتایج تحلیل تنش ROV نشان دهنده استحکام ربات زیرآبی در شرایط مرزی بحرانی در زیرآب در اثر نیروهای هیدرواستاتیک و درگ می باشد. در تحلیل فرکانس طبیعی با در نظر گرفتن خواص آکوستیک سیال نشان داده شده است که در مودهای فرکانسی بالاتر، اثر سیال اطراف کمتر شده و میزان جرم افزوده آن در فرکانس های بالا کاهش می یابد. برای تحلیل سیال اطراف سازه، ابعاد سیال تا جایی که افزایش آن دیگر تغییری بر روی فرکانس های سازه ایجاد نکند و فرکانس های به دست آمده همگرا شوند افزوده شده است که حدود 5 برابر ابعاد وسیله در زیرآب است. در این تحقیق نشان داده شد که به خاطر اثرات جرم آب، فرکانس طبیعی وسیله تا 40 درصد کاهش خواهد داشت.

  کلیدواژگان: چهارچوب ربات زیرآبی، فشار هیدرواستاتیک، فرکانس طبیعی، آکوستیک سیال، جرم افزوده
 • میلاد شاکرمی، احمد شانه ساززاده*، ناصر شابختی صفحات 84-95
  در این پژوهش تحلیل حساسیت پاسخ های سازه های ثابت دریایی شامل جابجایی حداکثر، برش پایه و لنگر واژگونی به پارامترهای موثر و توام با عدم قطعیت در نیروی امواج شامل ضریب درگ، ضریب اینرسی و ارتفاع موج مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور دو هندسه ساده شامل سکوی تک پایه و سکوی چهار پایه مورد بررسی قرار گرفته شده است. سینماتیک امواج به روش تیوری موج نو استخراج شده و با استفاده از معادله موریسون سری زمانی نیروها محاسبه و با اعمال این نیروها برروی سازه و انجام تحلیل دینامیکی پاسخ های سازه بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که به صورت عمومی در مقایسه با حساسیت پاسخ های سازه به ضرایب درگ و اینرسی، پاسخ های سازه حساسیت بیشتری به تغییر ارتفاع موج دارند. هم چنین نتایج نشان می دهد که علیرغم روابط ذاتا غیر خطی بین پاسخ های سازه ها و پارامترهای نیروی امواج، درصد انحراف تغییرات پاسخ سازه ها به پارامترهای ضریب درگ، ضریب اینرسی و ارتفاع موج از برازش و برون یابی خطی کمتر از 3% بوده و قابل صرف نظر کردن است.
  کلیدواژگان: سازه های ثابت دریایی، تیوری موج نو، امواج تصادفی نا منظم، تحلیل حساسیت، ANSYS
 • آرنو پطروسیان، محمدرضا خدمتی*، مسعود نظری صفحات 96-105

  در این تحقیق، اثر الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای بر استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای بررسی گردید. با استفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی رفتار اتصال انجام شد. اعتبار نتایج تحلیل عددی توسط نتایج یک آزمایش بررسی گردید، سپس دو پارامتر الگو پراکندگی و عمق حفرات در 90 مدل عددی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پراکندگی خوردگی در ناحیه تقاطع اتصال بخصوص بر عضو اصلی باعث کاهش استحکام نسبت به سایر الگوها می شود، همچنین با افزایش عمق حفرات محدوده توزیع تمرکز تنش و کاهش استحکام اتصال می گردد.

  کلیدواژگان: اتصال لوله ای، استحکام ایستایی، خوردگی حفره ای، سازه فراساحلی
|
 • Fatemeh Dabbagh Kashani *, S. Khatami, B. Shariati Pages 1-9

  iIn this article, the consideration of design and manufacturing method of laser base under water digital communication system for transformation of every kind of data (video, image, sound, text) is presented. By studying the effects of transmission channel (water) on the propagation properties of laser, 532 nm has been chosen as laser source wavelength. Then, the transmitter and receiver systems are discussed. Each of these systems includes two main parts: software and hardware. In software parts, to control transmission, receiption and processing of the every kind of data, essential codes have been written in MATLAB software for serial port. In hardware parts, computer and laser TTL modulation circuit in transmitter and detector circuit and computer in receiver are related by USB to serial converter FTDI chip. Finally, the field test shows that this system is able to best communicate (every kind of data) in 100 m link length by 3 Mb/s rate.

  Keywords: Underwater laser communication, Transmitter, receiver, MATLAB software, USB Port, Serial protocol
 • Ahmad Mamandi *, Masoomeh Asadi Pages 10-22

  In this paper, design and mathematical simulation of a multifunctional piezoelectric capacitive-resistive Nano accelerometer sensor has been investigated using Comsol multiphisics finite element software. The governing equation of motion in thetransverse direction for a cantilever Euler-Bernoulli beam is derived considering electrostatic and van der Waals-Casimir forces. The effect of existence of piezoelectric layer, piezoresistive and capacitive patches in the bending behavior of the sensor is considered applying the physical properties of piezopatches and then simulated and solved using mathematical modules of the Comsol software. For four simulated modes of Nano sensors the obtained results are included to the values of ∆R/R,∆V/V and ∆C/C for piezo patches with respect to the variation of applied acceleration of the sensor, stress distribution along the length of the beam and maximum value of von Mises stress to compare with the yield stress of the sensor, deflection of the beam with respect to the variation of applied acceleration of the sensor, fatigue analysis for the sensor and the sensor’s mode shapes and natural frequencies to determine the performance of the sensor.

  Keywords: Nano accelelermeter sensor, Piezoelectric capacitive-resistive Nano sensor, Comsol multyphisics software
 • H. Yarahamdi, H. Seddighi * Pages 23-30

  In this paper, an anti jammer GPS antenna is designed for blind null steering in direction of jammers without calibration requirement by using particle swarm optimization (PSO) method. For this purpose, the received power form the antennas is minimized by proper weighting of them. The PSO method is used to minimize the array output power, efficiently. The proposed antenna dosn't need any calibration approach as well as knowing jammers direction of arrival. High efficiency, Low cost and low complexity of this proposed method compared with the sate of the arts literature review prove its ability for using in the marine systems.

  Keywords: GPS Antenna, Anti Jamming, Optimization
 • V Shokri *, M Falahati Naghibi Pages 31-40
  In this paper, a numerical study was conducted to study the effect of the liquid phase compressibility variability in the two-fluid single-pressure model. The two-fluid model is solved by a class of conservative shock-capturing method.The two-fluid model is solved once with the assumption that the density of the liquid phase and one is assumed, assuming that the liquid phase density is varied. In order to examine the compressibility effect, the liquid phase density of the three sample problems was used with different pressure conditions. The results show that, under atmospheric conditions, variations in the density of the liquid phase can be neglected and have no effect on the accuracy of the results of the two-fluid single-pressure model. In the case of extreme pressure gradients, the variability of the liquid phase density in a two-fluid single-pressure model causes deviation of numerical results. Therefore, in the case of extreme pressure gradients, two-fluid single-pressure model is a more accurate model assuming that the liquid phase density is constant.
  Keywords: Two-fluid model, Numerical Modeling, liquid Compressibility
 • A .Zarenezhad Ashkezari *, S. Majdfar, H. Mohammadi Pages 41-49

  In this paper, optimization of fuel consumption and NOx and soot emissions in a direct diesel engine is done using neural network and ant algorithm by applying the parameters of inlet air temperature, rate of fuel injection mass and engine speed. Complexity of the behavior of internal combustion engines was first determined by using experimental experiments to establish the relationship between the input and output parameters by the neural network. The artificial neural network with the Levenberg-Marguerite training algorithm is used to model and train the existing relationship between the above parameters and is used as a subroutine for predicting optimal values in the ant colony algorithm. Results show the engine optimized parameters are drawn to lower temperatures due to lower NOx and soot emissions by lowering the inlet air temperature. Also the results of modeling and prediction performed by neural network show 98% and 94% concordance with the experimental data in emissions and fuel consumption, respectively. On the other hand, improving the quality of NOx values, because of its high weight in the objective function, affects the overall optimization result and the behavior of the objective function in convergence is very similar to NOx behavior. Also, combination of neural network-Ant algorithm approach due to its fast convergence and consequently short response time can be used as an effective method of diesel engine intelligent control systems to reduce emissions and fuel consumption.

  Keywords: Artificial neural network, Direct injection diesel engine, Soot, NOx
 • M. Askary Sayar, K. Akbari *, H. Ghasemi Pages 50-58

  In this paper we investigate the seakeeping effects (especially vertical acceleration) in an reversed ship bow form. Reversed or inverted bow form for ships have special features that discriminate them from conventional bow form. Slight technical data has been released on the seakeeping performance and acceleration effects of inverted bows ship. Earlier studies have stated in relation to vertical motions and accelerations,water spray (deck wetness) ,slamming criteria,retained that we can anticipated many deviations in ship responses. For analysis about acceleration, we restructured a NA8-14 fishing vessel model from British ship research association series in solid works and Rhinoceros soft wares and finally three scale models (60degree bow form , 45degree bow form and conventional bow form) were contrived and tested in regular waves from head seas at towing tank. The variances between acceleration results of three models experimental tests are categorized in terms time.

  Keywords: inverted bow, vertical acceleration, towing tank model test
 • K. Divsalar, R. Shafaghat *, M. Farhadi, R. Alamian Pages 59-71

  In order to control seagliders dynamic motion, the full recognition of the hydrodynamic forces affecting their motion is very important. In this paper, the dynamic motion of a seaglider with a spherical nose has been studied and evaluated by using a developed computer code to obtain the hydrodynamics forces. Based on this algorithm, the time when the seaglider dives into the water until it returns to the water surface, as well as the parameters affecting the seaglider motion were investigated. Also, using a meta-heuristic optimization algorithm, the parameters affecting the optimal performance of the glider were determined. The investigated parameters include diving speed, diving angle, wing angle, distance and position of the seaglider center of mass relative to the center of buoyancy (center of the coordinate system). The speed varies from 0.5 to 5 m/s, the diving angle includes 15, 30, 45 and 60 degree, the wing angle includes 0, 5, 10, 15 and 20 degree and the distance between the center of mass and the center of buoyancy is assumed to be 0, 1, 3 and 5 cm. According to the results, the diving angle of 30°, the wing angle of 5° and the center of mass and the center of buoyancy distance of zero and 1 cm at the diving speed of 5 m/s were selected as optimal values.

  Keywords: Sea-glider, Hydrodynamics Coefficient, Motion dynamic, Meta-heuristic optimization
 • Gh Ahmadi Jeyed, M Gandomkar * Pages 72-83

  In This paper aims to design an underwater remotely operated vehicle (ROV) for deep sea search and inspection, using the ABAQUS software, stress and natural frequencies of ROV, onshore and underwater are extracted. High strength and low weight materials have been used to make the ROV float under different conditions. Using natural frequency analysis underwater, considering the acoustic properties of water fluid, the natural frequencies of ROV have been extracted. For this purpose, acoustic analysis has been used in ABAQUS software and the effects of added mass on different modes of vibration of the ROV have been investigated. the stress analysis results show the robustness of the underwater robot at critical boundary conditions due to hydrostatic forces and drag. Natural frequency analysis with has shown that in higher frequency modes, the effect of the surrounding fluid is reduced the effect of added mass at high frequencies. For fluid analysis around the structure, the fluid dimensions are raised until the increase in dimensions no longer changes the structural frequencies. This is about 5 times the size of the device underwater. The study showed that due to the effects of water mass, the device's natural frequencies will decrease up to 40%.

  Keywords: ROV Frame, Hydrostatic pressure, natural frequency, Fluid Acoustic, Added Mass
 • Milad Shakarami, Ahmad Shanehsazzadeh *, Naser Shabakhty Pages 84-95
  The sensitivity analysis is conducted on fix marine structure responses, including maximum displacement, base shear and overturning moment to the main wave force parameters of drag coefficient, inertial coefficient and wave height. For this purpose, two simple structures namely mono-pile and four-leg truss are considered. The kinematics of waves are extracted through the New Wave theory and applied in the Morrison equation to calculate time series of wave force. ANSYS APDL15 software is applied for dynamic analysis and structural responses are obtained. The sensitivity analysis shows that, in comparison to the drag coefficient and inertia, structural responses are more sensitive to wave height variations. The results also show that, despite the nonlinear relationships between structural responses and wave force parameters, the nonlinear deviation is less than 3% and can be neglected.
  Keywords: Marine fix structures, New wave Theory, Irregular random waves, sensitivity analysis. ANSYS
 • A. Petrosian_M. R Khedmati *_M. Nazari Pages 96-105

  In this research, the effects of pitting corrosion different patterns on the Static strength of the tubular T joints under out-plane bending were investigated. Using the finite element method, simulation of the behavior of the joint was performed. The validity of the numerical results was investigated by the results of a test, then two parameters of the dispersion pattern and depth of the pitting were considered in 90 numerical models. The results showed that the corrosion dispersion in the intersection area of the joints, especially on the chord, reduced the static strength of the other patterns, as well as increasing the depth of the pitting in the range of distribution of stress concentration and reduction of joint strength.

  Keywords: Tube bonding, Standing strength, Pitting corrosion, Offshore structure