فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 35 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلی خیام، هاله ولیزاده حقی*، یاسمین عظیمی، امین ساعدی گرمی، افشان شرقی صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  آموزش و یادگیری تحت تاثیر متغیرهای مختلفی از جمله الگوی یادگیری قرار دارد که می تواند بر عملکرد تحصیلی و برون ده آموزش عالی اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی الگوی یادگیری دانشجویان دندانپزشکی و نیز رضایت مندی آن ها از آموزش دانشکده ی دندانپزشکی بود.

  روش بررسی

   در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال تحصیلی 96-95 انجام شد، 109 نفر از دانشجویان مقطع بالینی دندانپزشکی وارد مطالعه شدند و پس از آموزش لازم پرسش نامه ی الگوی یادگیری Kolb را تکمیل کردند. همچنین در قالب یک سوال رضایت مندی آن ها از آموزش دانشکده ی دندانپزشکی با امتیاز 0 تا 10 (کاملا ناراضی تا کاملا راضی) سنجیده شد. یافته ها با p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها:  

  به ترتیب الگوی یادگیری همگرایی (8/57%)، جذب کننده (6/21%)، واگرا (8/12%) و انطباق یابنده (8/7%) بیشترین تا کمترین الگوی یادگیری را تشکیل می داد. ارتباطی میان الگوی یادگیری با جنسیت، معدل تحصیلی و ترم تحصیلی مشاهده نشد. میانگین رضایت مندی آموزشی دانشجویان 6/2 ±8/4 بود و با سبک یادگیری رابطه ای معنی دار نداشت (p=0/4).

  نتیجه گیری: 

   یادگیری همگرایی و جذب کننده شایع ترین الگوی یادگیری دانشجویان دندانپزشکی دانشکده علوم پزشکی اردبیل بود. بر این اساس آموزش بر مبنای حل مشکل در کنار سخنرانی می تواند به عنوان روش های آموزشی مناسب پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: سبک یادگیری، Kolb، دانشجو، رضایتمندی، دندانپزشکی
 • فرزاد رضایی، امین گل شاه*، نفیسه نیک کردار، دانیال قشقایی، محمدمسلم ایمانی صفحات 9-18
  زمینه و هدف

  چگونگی ارایه خدمات دندانپزشکی به افراد جامعه بستگی به انگیزه های دندانپزشکان آینده یا دانشجویان فعلی برای ورود به این رشته و شغل دارد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه و رضایت دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود می باشد

  روش بررسی

   در این مطالعه توصیفی مقطعی 223 نفر از دانشجویان ورودی سراسری و بین الملل دانشکده ی دندانپزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 1395-1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری در دسترس بود. پرسشنامه استاندارد مورد استفاده (شامل 9 سوال سنجش رضایت از رشته ی تحصیلی و 6 سوال آینده ی شغلی) در اختیار دانشجویان قرار گرفت. داده ها توسط آزمون های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:  

  223 پرسشنامه (9/76 % پاسخگویی) توسط دانشجویان تکمیل گردید. اکثر دانشجویان (5/79 %) از انتخاب رشته خود راضی بودند. همچنین 2/72 درصد درآمد زایی این رشته را دلیل انتخاب رشته ی خود اعلام کردند. 8/84 درصد از دانشجویان معتقد بودند افزایش پذیرش دانشجو در این رشته آینده ی شغلی آن را به خطر می اندازد. اختلاف آماری معنی داری بین سن، جنسیت، سال ورود و نوع ورودی با میانگین نمرات دیدگاه دانشجویان نسبت به رشته ی تحصیلی و دیدگاه دانشجویان نسبت به آینده ی شغلی وجود نداشت (05/0<p). 

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان داد اکثر دانشجویان از انتخاب رشته ی تحصیلی خود راضی هستند و کسب درآمد بالا، علاقه به رشته و کسب موقعیت اجتماعی بالا از مهم ترین عوامل انتخاب رشته در بین دانشجویان است. 

  کلیدواژگان: رشته ی تحصیلی، آینده ی شغلی، دندانپزشکی، دیدگاه دانشجویانن
 • علی عبدی، آرش زندی پیام* صفحات 19-26
  زمینه و هدف

  بررسی عملکرد تحصیلی و شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند کمک شایان توجهی در بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

  روش بررسی

   روش انجام مطالعه توصیفی - همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بودند که به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی استفاده شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 21افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها: 

   نتایج حاصل از تحلیل همبستگی متعارف نشان داد که بین متغیرهای عملکرد تحصیلی با ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد (001/0>P و 644/0=λ  و35/73= F). همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، 36 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به کمک متغیرهای پیش بین (ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی) قابل پیش بینی است.

  نتیجه گیری: 

   با توجه به عملکرد تحصیلی دانشجویان و آگاهی از عوامل موثر بر آن، می توان برنامه ای مدون و دقیق را تدوین کرد تا با ایجاد زمینه مناسب برای به فعالیت رساندن استعدادهای بالقوه دانشجویان، زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آن ها فراهم گردد

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی
 • سیدداود محمدی، زهرا مسلمی، مهین قمی* صفحات 27-36
  زمینه و هدف

   امید می تواند رضایت مندی و بهزیستی ذهنی دانشجو را به اوج برساند و موجب سازگاری و سلامت جسمی و روانی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط باورهای امید با فرسودگی، انگیزش و وضعیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.

  روش بررسی

   در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال  1396، نمونه ای شامل 261 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه باورهای امید اسنایدر و همکاران(Snyder et al) ، فرسودگی تحصیلی برسوو همکاران (Berso et al) و انگیزش تحصیلی والرندو همکاران (Vallerand et al) جمع آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

   نتایج نشان داد که بین نمره ی کل مقیاس باورهای امید و خرده مقیاس های آن با فرسودگی تحصیلی رابطه ی منفی و معناداری و بین میانگین نمره ی کل مقیاس باورهای امید و تمام ابعاد آن با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. اما بین میانگین نمره ی کل باورهای امید و خرده مقیاس های آن با وضعیت تحصیلی رابطه ی معناداری مشاهده نشد. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها فرسودگی تحصیلی به شکل منفی و معناداری پیش بینی کننده باورهای امید هستند.

  نتیجه گیری:

    براساس یافته های این مطالعه دانشجویان امیدوار، انگیزش تحصیلی بیشتر و آسیب پذیری کمتری در مقابل فرسودگی تحصیلی دارند. بنابراین اساتید و مسوولان دانشگاه بایستی بکوشند تا با افزایش سطح امیدواری دانشجویان، انگیزش تحصیلی دانشجویان را افزایش و فرسودگی تحصیلی آن ها را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: باورهای امید، فرسودگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی، وضعیت تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
 • مسعود حجازی*، صغری کرمی، محمدمسعود وکیلی، محمدسعید احمدی صفحات 37-47
  زمینه و هدف

   پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه ی مداخله ای بازآموزی اسنادی بر هیجانات تحصیلی و حل مساله در دانشجویان داروسازی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.

  روش بررسی

   نوع مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی دانشجویان داروسازی و پرستاری در نیم سال اول سال  تحصیل98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه 36 نفری آزمایش و 36 نفری کنترل جایگزین شدند و برنامه ی آموزشی بازآموزی اسناد در 7 جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هیجان های دانشگاهی و پرسشنامه حل مساله قبل از شروع مداخله آموزشی و به فاصله یک ماه از آن از افراد هر دو گروه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

   تحلیل کواریانس نشان داد برنامه ی آموزشی بازآموزی اسناد بر فرایند حل مساله در سطح معنی داری (05/0 <p) تاثیر داشت اما بر هیجان های تحصیلی اثر معنادار به همراه نداشت.

  نتیجه گیری

   آموزش بازآموزی اسناد می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای کمک به فرایند حل مساله در دانشجویان به کار رود.

  کلیدواژگان: باز آموزی اسنادی، حل مساله، هیجانات تحصیلی
 • مجتبی میرزایی*، محسن میرزایی، علی اکبر عجم صفحات 47-54
  زمینه و هدف

   برنامه ی درسی نقش موثر و تعیین کننده ای در تحقق اهداف و رسالت های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی دارد. از این رو می توان یکی از عوامل موثر در ارتقاء کارایی و اثربخشی نظام آموزشی را نتیجه ی توجه ویژه به آن دانست. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عناصر برنامه درسی و گرایش به تفکر انتقادی بود.

  روش بررسی

   مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. نمونه ی این مطالعه 270 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال تحصیلی 96-95 بود که با روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی عناصر برنامه ی درسی طاطاری (1396) و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده شامل ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss  نسخه ی 22 استفاده شده است.

  یافته ها: 

   یافته های تحقیق بیانگر این بود که همبستگی معنادار و مستقیمی بین عناصر برنامه درسی و گرایش به تفکر انتقادی وجود دارد و تقویت هر یک از عناصر برنامه درسی (محتوا (231/0)، هدف (148/0)، روش (307/0) و ارزشیابی (203/0)) با تقویت گرایش دانشجویان نسبت به تفکر انتفادی همراه خواهد بود. نتایج آزمون t نیز نشان داد بین میانگین دانشجویان دختر و پسر از نظر گرایش به تفکر انتقادی  (151/0= t ؛ 880/0 =sig) و عناصر برنامه ی درسی (099/0 =t ؛ 921/0 =sig) تفاوت معناداری وجود ندارد. در ارتباط با تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که خرده مولفه های هدف، محتوا و ارزشیابی پیش بینی کننده ی معنی داری نبودند و فقط متغییر روش با میزان بتای 225/0 پیش بینی کننده معنی داری بوده است.

  نتیجه گیری:

    یافته ها حاکی از آن است عناصر برنامه ی درسی در تقویت گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی نقشی اساسی دارند لذا باید تجدید نظرهایی در زمینه ی برنامه ی درسی و عناصر آن به خصوص در حوزه ی روش تدریس انجام گیرد.

  کلیدواژگان: عناصر برنامه درسی، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجویان، علوم پزشکی
 • یدالله پورنیا* صفحات 55-61
  مقدمه

  با توجه به اهمیت زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی، این پژوهش با هدف بررسی شاخص های واژگانی در منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی در ایران انجام گرفت.

  مواد و روش ها: 

  بعد از گردآوری متون منابع و دسته بندی واژگان آن ها، متون نهایی از لحاظ پوشش واژگان، اندازه واژگان، و سطح واژگان بررسی شدند. همچنین، پوشش واژگان پنج آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی در این منابع بررسی شد.

  یافته ها:

   نتایج بررسی 89،021 واژه متشکل از 9،683 نوع واژه و 5،938 واژه-خانواده نشان داد که واژگان کاکسهد (Coxhead) پوشش 27/6% و واژگان سو (Hsu) پوشش 11/6% در منابع زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی داشتند. واژگان هیچکدام از 5 آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع پوشش 98 درصدی در منابع نداشتند. اندازه واژگان پنج منبع 5،938 واژه-خانواده بود که با معیار حداقل 8000 واژه-خانواده ای فاصله زیادی داشت. همچنین، واژگان پنج منبع در سطح 14 قرار داشتند.

  بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد که منابع زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی نیازهای دانشجویان پزشکی را از جمله گذراندن آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع و خواندن و درک مطلب متون پزشکی به زبان انگلیسی برآورده نمی کنند. بنابراین، معرفی منابع بیشتر زبان انگلیسی با شاخص های واژگانی بالاتر از طرف وزارت بهداشت یا حداقل از طرف مدرس مربوطه پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: علوم پایه، امتحان جامع، پوشش واژگان، اندازه واژگان، سطح واژگان
|
 • Leili Khayyam, Haleh Valizadeh Haghi*, Yasamin Azimi, Amin Saedi Germi, Afshan Sharghi Pages 1-8
  Background & Objective

  Education and learning are affected by different variables, such as learning style, which can affect educational performance and higher education output. This study aimed to evaluate the learning styles of dental students and their satisfaction with education at the dental school.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 109 clinical dental students in 2016-2017. After completing the Kolb learning style questionnaire, the satisfaction of students with the education at the dental school was assessed with one question scored in a range of 0-10 (from completely dissatisfied to completely satisfied). In addition, a P-value of less than 0.05 was considered significant.

  Results

  In this study, the learning styles of converging (57.8%), assimilating (21.6%), diverging (12.8%), and accommodating (7.8%) were the most-to-least used styles, respectively. According to the results, no relationship was observed between the learning model and variables of gender, GPA, and academic semester. Moreover, there was no significant association between mean educational satisfaction of students (4.8±2.6) and their learning style (P=0.4).

  Conclusion

  According to the results of the present study, converging and assimilating learning styles were the most frequently applied learning models among dental students. It is recommended that problem-focused education along with lecture-based teaching be applied as a suitable training method.

  Keywords: Learning style, Kolb, Satisfaction, Student, Dentistry
 • Farzad Rezaei, Amin Golshah*, Nafiseh Nikkerdar, Danyal Ghashghaei, MohammadMoslem Imani Pages 9-18
  Background & Objective

  The provision of dental services to society members depends on the motivations of future dentists or studying students to enter this discipline and career. The present study aimed to evaluate Kermanshah dental students’ attitude toward and satisfaction with their discipline and future career.

  Materials and Methods

  This descriptive, cross-sectional study was performed on 223 matriculated and international students in the Dentistry School of Kermanshah University of Medical Sciences during 2016-2017. The subjects were selected by convenience sampling, and the standard questionnaire (encompassing nine items on satisfaction with discipline and six items on future career) was distributed among the students. Moreover, data analysis was performed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  In total, 223 questionnaires (76.9%) were completed by the students, 79.5% of them were satisfied with their chosen discipline. Furthermore, the high income level of the dental career was the main reason for selecting this discipline by 72.2% of the participants. On the other hand, 84.8% of the students believed that increased admission of students in this field would endanger their future career. However, the results were indicative of no significant difference between age, gender, and year and type of admission with the mean score of students’ attitude toward their discipline and future career (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results of the study, most dental students were satisfied with their discipline. In addition, a high level of income, interest in the discipline and gaining a high social position were among the most important reasons for selecting this discipline.

  Keywords: Field of Study, Future Career, Dentistry, Students’ Attitude
 • Ali Abdi, Arash Zandipayam* Pages 19-26
  Background & Objective

  Evaluation of academic performance and recognition of effective factors in this regard can considerably help the improvement of the academic and educational states of students. This study aimed to evaluate the role of academic identity, academic vitality, and flourishing in the prediction of academic performance of students at the University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on 200 students of the University of Medical Sciences, selected by random multistage sampling. Data were collected using the questionnaires of academic identity, academic vitality, and flourishing. In addition, data analysis was performed in SPSS version 21 using canonical correlation analysis and multiple regression.

  Results

  In this study, there was a significant relationship between the variables of academic performance and dimensions of academic identity, academic vitality, and flourishing of students (F=73.35, λ=0.644, P<0.001). In addition, the regression analysis results revealed that 36% of the variance of academic performance was explained by the predictive variables (dimensions of academic identity, academic vitality, and flourishing).

  Conclusion

  According to the results of the study, a rigorous and detailed plan can be defined based on the academic performance of students and their knowledge of effective factors to actualize the potential talents of students and lay the foundation for more growth and flourishing of these individuals.

  Keywords: Academic Performance, Academic Identity, Academic Vitality, Flourishing
 • SeyedDavood Mohammadi, Zahra Moslemi, Mahin Ghomi* Pages 27-36
  Background & Objective

  Hope can maximize the satisfaction and mental wellbeing of students and result in their physical and mental health and adaptation. This study aimed to determine the relationship between hope components with academic status, motivation and burnout in students of Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

  Materials and Methods

  This correlational, descriptive study was conducted on 261 students in 2017, who were selected by random relative cluster sampling based on gender. Data were collected using the hope components questionnaire by Snyder et al., academic burnout scale by Berso et al., and academic motivation scale by Vallerand et al. In addition, data analysis was performed using Pearson’s correlation coefficient, independent t-test and stepwise multiple regression.

  Results

  In this study, there was a negative, significant relationship between the total score of hope components and their subscales with academic burnout. On the other hand, a positive, significant association was observed between the mean total score of hope components and their dimensions with academic motivation. However, no significant relationship was found between the mean total score of hope components and their dimensions with academic status. Moreover, the regression results indicated that academic burnout was able to predict hope components in a negative, significant manner.

  Conclusion

  According to the results of the study, hopeful students have more academic motivation and lower vulnerability to academic burnout. Therefore, it is suggested that the hope level of students be increased by university authorities and professors in order to improve and decrease their academic motivation and burnout, respectively.

  Keywords: Hope Components, Academic Burnout, Academic Motivation, Academic Status, Medical Students
 • Masoud Hejazi*, Soghra Karami, MohamadMasoud Vakili, MohamadSaeed Ahmadi Pages 37-47
  Background & Aim

  This study aimed to evaluate the effect of an attributional re-training (AR) program on the academic emotions and problem-solving in pharmacy and nursing students in Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.

  Materials and Methods

  This was a trial study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included all pharmacy and nursing students in the first semester of 2018-2019. In total, 72 subjects were selected by random sampling and divided into two test and control groups of 36. The participants in the test group attended seven AR sessions, and data were collected using the academic emotions and problem-solving questionnaires before the intervention and one month after the program. Data analysis was performed in SPSS version 23 using descriptive statistics and analysis of covariance.

  Results

  Analysis of covariance showed that the AR program had a significant effect on the problem-solving process (P<0.05) while having no significant impact on academic emotions.

  Conclusion

  According to the results of the study, AR programs can be used as a suitable intervention to help the problem-solving process in students.

  Keywords: Attributional Re-training, Problem-solving, Academic Emotions
 • Mojtaba Mirzaie*, Mohsen Mirzaie, AliAkbar Ajam Pages 47-54
  Background & Objective

  Curriculum plays an effective and determining role in realizing higher education goals and missions both qualitatively and quantitatively. Therefore, special attention paid to this area can be recognized as one of the factors effective in the improvement of efficiency and education system. Therefore, this study aimed to evaluate the relationship between curriculum elements and disposition toward critical thinking (CT).

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study was performed on 270 BSc students at Gonabad University of Medical Sciences in the academic year of 2016-2017. The subjects were selected by random stratified sampling, and two questionnaires, namely Tatar Curriculum Elements Questionnaire (2017) and Ricketts' CT Disposition Questionnaire (2003). Data analysis was performed in SPSS version 22 using Pearson’s correlation coefficient and analysis of regression.

  Results

  In this study, there was a significant, direct correlation between curriculum elements and disposition toward CT, and strengthening each of the curriculum elements of content (0.231), goal (0.148), method (0.307), and assessment (0.203) would be associated with the higher disposition of students toward CT. According to t-test results, no significant difference was observed between the mean score of male and female students in terms of disposition to CT (sig=0.880; t=0.151) and curriculum elements (sig=0.921, t=0.099). In addition, analysis of the regression results revealed that the sub-components of goal, content, and assessment were not significant predictors and only the variable of the method (β=0.225) made a significant prediction. 

  Conclusion

  According to the results of the study, the curriculum elements played an essential role in strengthening students’ disposition toward CT. Therefore, it is recommended that the curriculum and its components be revised in the field of the teaching method.

  Keywords: Curriculum Elements, Disposition toward Critical Thinking, Students, Medical Sciences
 • Yadollah Pournia* Pages 55-61
  Background & Objective

  Given the importance of the English language for medical students, this study investigated the lexical characteristics in the English language references and tests of the Comprehensive Examination of Basic Medical Sciences (CEBMS) in Iran.

  Materials and Methods

  After the texts of the references were collected and their words were classified, the final texts were analyzed for lexical coverage, vocabulary size and vocabulary level. The lexical coverage of five CEBMS English language tests in the references was also surveyed.

  Results

  Surveying 89,021 tokens (running words) consisting of 9,683 word types and 5,938 word families showed the lexical coverage of 6.27% for Coxhead's word list and 6.11% for Hsu's word list in the English language references of the CEBMS. The vocabulary in none of the five CEBMS English language tests had the 98% lexical coverage in the references. The vocabulary size in the five references included 5,938 word families, which was much lower than the threshold of at least 8,000 word families. Also, the vocabulary level of the five references was at Level 14.

  Conclusion

  Considering the results of this study, it seems that the English language references of the CEBMS do not satisfy medical students' needs including passing the English language test of the CEBMS and comprehending medical texts in English. Therefore, it is recommended that more English language references with higher lexical characteristics should be introduced by the Iranian Ministry of Health or at least by the relevant instructor.

  Keywords: Basic Sciences, Comprehensive Examination, Lexical Coverage, Vocabulary Size, Vocabulary Level
 • Nur Melani Sari*, Susi Susanah, Yuni Susanti Pratiwi, Astrid Feinisa Khairani, Nur Atik, Dany Hilmanto, Yoni Fuadah Syukriani Pages 62-67
  Background & Objective

   Supercamp is a multidiscipline community services activity held by UNPAD since 2012 to allow medical students to do community services and inter-professional education integrated with learning to promote soft skills. Soft skills are essential, which are needful for development in various kinds of teaching-learning experiences. The study aimed to evaluate Supercamp program through the medical student perspective as one of the practices for the development of soft skills in a medical student.

  Materials and Methods

   This was a descriptive cross-sectional study using an electronic questionnaire given to Supercamp participants before and after the program, including undergraduate and postgraduate medical students. The survey distributed before and after completed the program. Soft skill aspects addressing in this questionnaire were leadership, communication aspect, creativity, autonomy, problem-solving, critical thinking, and problem-solving.

  Results

   All the participants aware that Supercamp was a yearly community services program purposed, improving the soft skill of a medical student. Most participants (68%) agreed on the importance of soft skills and ranked the importance of communication, leadership, collaboration, problem-solving, critical thinking, independence, and creativity. Survey result has taken after the program completed showed that 74.4% of participants agreed that Supercamp improves their soft skills, especially in communication, leadership, and collaboration aspect. The participants had also changed their perspective about future profession 58.5%.

  Conclusion

   Supercamp is still an effective program to improve soft based on the medical student perspective.

  Keywords: Collaboration, Communication, Community services, Medical student soft skills, Supercamp