فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بصیر*، محمدعلی سالاری علی آبادی صفحات 1-18

  با توجه به این که میگوی ببری سبز دارای اهمیت بالای شیلاتی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس است، درک سیستم ایمنی و مکانیسم دفاعی آن به بهبود مدیریت بیماری در این گونه منجر خواهد شد. در این پژوهش هموسیت های سیستم ایمنی و هپاتوپانکراس میگوی ببری سبز در فصول سرد و گرم به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مجموعا 50 قطعه میگو ببری سبز با طول متوسط 1±19 سانتی متر و وزن متوسط 5/0±25 گرم در دو فصل سرد و گرم تهیه شد. سپس یک میلی لیتر نمونه همولنف با یک میلی لیتر ماده ضدانعقاد ترکیب شد و تعداد و نوع هموسیت ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین برای مطالعات باقت شناسی از هپاتوپانکراس تمامی میگوها نمونه برداری و با روش معمول برش های بافتی از آن ها تهیه شد. نتایج نشان داد که در فصل سرد بر تعداد همه انواع هموسیت افزوده شد. در هر دو فصل هموسیت های دانه دار کوچک بدون تغییر غالب بیشترین تعداد و هموسیت های هیالین کمترین تعداد را داشتند. همچنین مطالعه ساختاری هپاتوپانکراس در هر دو فصل سرد و گرم نشان داد که این اندام به صورت توبولار بود و بیشترین تعداد سلول ها مربوط به سلول های رشته ای و کمترین مقدار مربوط به سلول های میواپیتلیال گزارش شد. همچنین بین سلول های جذبی- ذخیره ای، کیسه ای شکل و رشته ای اختلاف معنی دار در دو فصل گرم و سرد گزارش شد (05/0>P). نتایج به دست آمده از این پژوهش با گزارش های ارایه شده برای سایر گونه های مشابه همخوانی دارد و به دلیل تحریک و برانگیختگی سیستم ایمنی به ویژه در فصل سرد می تواند در موارد واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هموسیت، سیستم ایمنی، هپاتوپانکراس، میگوی ببری سبز
 • مریم سلطانی، مرتضی یوسف زادی*، فایضه ثمری، مریم کوکبی صفحات 19-40
  جلبک ها موجوداتی فتوسنتز کننده هستند که برای مقابله با آسیب های پرتوهای فرا بنفش، ترکیبات محافظت کننده ای را همچون اسید آمینه های شبه مایکوسپورین (MAA) تولید می کنند. هدف از این مطالعه استخراج ترکیبات جاذب فرا بنفش با استفاده از حلال و دمای مناسب است. در این مطالعه سیانوباکتری Leptolyngbya fragilis و جلبک قرمز  Hypnea musciformisبرای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا بنفش مورد استفاده قرار گرفتند.  برای این منظور از حلال های متانول 100 و 20 درصد، اتانول 70 درصد، آب مقطر و اتیل استات 100 درصد در دو دمای مختلف 4 و 45 درجه سانتی گراد به منظور عصاره گیری استفاده شد. در سیانوباکتری Leptolyngbya fragile بیشترین میزان ترکیبات استخراج شده با استفاده از اتیل استات 100 درصد و دمای 4 درجه سانتی گراد در طول موج 384 نانومتر (78154/1= maxλ) و در جلبک قرمز Hypnea musciformis با استفاده از متانول 20 درصد و دمای 45 درجه سانتی گراد در طول موج 336 نانومتر (933/0=max λ) به دست آمد. همچنین در عصاره اتانولی 70 درصد جذب در دامنه فرا بنفش بسیار ناچیز بود. به طور کلی می توان گفت نه تنها حلال و دمای مورد استفاده برای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا بنفش در بازده استخراج تاثیرگذار است، بلکه این شاخص ها در گونه های مختلف نیز یکسان نیستند.
  کلیدواژگان: سیانوباکتری، جلبک قرمز، ترکیبات جاذب فرا بنفش، اسید آمینه های شبه مایکوسپورین، MAA
 • رضا جلیلی، ناصر آق*، احمد ایمانی، فرزانه نوری صفحات 41-62

  کولین یک ماده مغذی ضروری برای سخت پوستان است، اما تاکنون درباره نیاز غذایی شاه میگوی چنگال باریک به کولین گزارشی ارایه نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نیاز غذایی شاه میگوهای جوان به کولین به مدت 12 هفته انجام پذیرفت. بدین منظور، شاه میگوهای جوان (میانگین وزن 9/0±8/13 گرم) در سیستم پرورش متراکم مداربسته و در 12 مخزن پرورشی ذخیره سازی شدند. چهار جیره حاوی سطوح مختلف مکمل تجاری کولین (شامل صفر، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد کولین کلرید) تنظیم شد. نتایج نشان داد کمترین و بیشترین شاخص های رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم های گوارشی پروتیاز کل و آمیلاز به ترتیب در شاه میگوهای تغذیه شده با جیره های غذایی فاقد کولین و حاوی 2/0 درصد کولین مشاهده شد (05/0<p). همچنین با افزایش کولین جیره به میزان 4/0 و 8/0 درصد تفاوت معنی داری در شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های پروتیاز و آمیلاز مشاهده نشد (05/0>p). اختلاف معنی داری در شاخص بازماندگی و فعالیت آنزیم گوارشی لیپاز در بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد (05/0>p). نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که افزودن 2/0 درصد کولین به جیره غذایی شاه میگوهای پرورشی در سیستم متراکم متکی به جیره غذایی دستی، سبب بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی می شود.

  کلیدواژگان: نیاز غذایی، کولین، شاه میگوی چنگال باریک، Astacus leptodactylus
 • اسماعیل کاظمی*، ایمان سوری نژاد، علیرضا قایدی، سیدعلی جوهری، زهرا قاسمی صفحات 63-82

  در پژوهش حاضر اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر شاخص های تولیدمثلی ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. تیمارهای غذایی طی 16 هفته پژوهش شامل (1) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم مکمل روی معدنی، (2) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم نانوذره روی، (3) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم روی آلی و (4) مولدین تغذیه شده با غذای فاقد مکمل روی (شاهد) بود. عملیات تکثیر برای گروه های مختلف با استفاده از تخمک های چهار مولد ماده انجام شد. بیشترین درصد لقاح، چشم زدگی و تخم گشایی تخم مربوط به مولدین نر تغذیه شده با مکمل حاوی 40 میلی گرم در کیلوگرم روی معدنی بود. غلظت، حجم، زمان تحرک و درصد اسپرماتوکریت اسپرم ها در کلیه تیمارهایی که با مکمل حاوی روی تغذیه شده بودند بیشتر از تیمار شاهد بود. بازماندگی نتاج تا وزن یک گرم در تیمار تغذیه شده با مکمل روی معدنی به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که مکمل های معدنی روی می توانند نقش مهمی را در بهبود عملکرد تولیدمثل در مولدین نر قزل آلای رنگین کمان ایفا کنند.

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، روی، تولیدمثل، مکمل، بازماندگی
 • زهره قدسی، محمدرضا کلباسی*، اشرف محبتی مبارز، پروانه فرزانه صفحات 83-104

  استرپتوکوکوزیس یکی از مخرب ترین بیماری ها در آبزی پروری جهانی است و تا کنون تلاش های زیادی در راستای مهار این باکتری صورت پذیرفته است. در این پژوهش توانایی پلی پپتید ضد میکروبی مصنوعی هپسیدین (EC-hepcidin1) در مهار باکتری Streptococcus iniae (عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در آبزیان) در کشت سلولی اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با دیسسک دیفوژیون اثرات ضدباکتریایی این پلی پپتید مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی EC-hepcidin1 در برابر S. iniae اندازه گیری شد. سپس کشت سلولی اولیه از باله ماهی تولید و محدوده سمیت این پلی پپتید برای سلول ها مشخص شد. کشت های سلولی اولیه ماهی با باکتری آلوده شد و در شرایط آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی پلی پپتید و میزان زنده مانی سلول ها درکشت سلولی، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه، حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی پپتید به ترتیب بیش از 75 و کمتر از 150 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. میزان سمیت پلی پپتید هپسیدین پس از 48 ساعت و در محدوده 25 تا 400 میکروگرم در لیتر سمیت کمی را نشان داد و سلول ها 60 تا 80 درصد زنده مانی داشتند. میزان زنده مانی سلول ها بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10:MOI در سلول های ماهی قزل آلای رنگین کمان  55 درصد بود که بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10:MOI به همراه 150 میکروگرم در میلی لیتر پلی پپتید، میزان زنده مانی سلول ها به 90 درصد افزایش یافت. در مجموع، پلی پپتید  EC-hepcidin1 اثرات ضدباکتریایی مناسبی علیه S. iniae در شرایط آزمایشگاهی داشت و در عین حال به دلیل سمیت کم در سلول های ماهی، قادر است میزان زنده مانی سلول های آلوده شده با این باکتری را افزایش داد. در جمع بندی پپتید EC-hepcidin1 اثرات ضد باکتریایی بر این باکتری داشته و سمیت کمی نسبت به سلول های ماهی دارد، لذا ادامه تحقیقات به صورت بالینی بر روی مراحل لاروی و مولدین این ماهی قابل پیشنهاد می باشد .

  کلیدواژگان: سلول اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان، پلی پپتید، ضدباکتریایی، EC-hepcidin1، Streptococcus iniae
 • محمد حسن زاده صابر*، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری علی آبادی، محمدعلی یزدانی ساداتی، مهتاب یارمحمدی صفحات 105-136

  تاس ماهی استرلیاد در تقسیم بندی IUCN در دسته گونه های آسیب پذیر قرار گرفته است که جنس نر آن در غالب مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر کشور دچار کمبود یا فقدان است. این مطالعه با هدف ایجاد جنس نر تاس ماهی استرلیاد با استفاده از القای گاینوژنز و اسپرم هترولوگ، صورت گرفت. برای این منظور، اسپرم هترولوگ تاس ماهی سیبری در معرض اشعه UV با شدت 473 میکرووات بر سانتی متر مربع و مدت زمان 90 ثانیه قرار گرفت و تخریب DNA اسپرم با موفقیت انجام شد. ترکیب این اسپرم با تخمک تاس ماهی استرلیاد و قرارگیری تخم لقاح یافته در معرض شوک گرمایی 34 درجه سانتی گراد به مدت 2 دقیقه، 15 دقیقه بعد از فعالیت، نتاج گاینوژن تاس ماهی استرلیاد را ایجاد کرد. سپس با استفاده از مارکرهای میکروساتلیت (Afu-68 و Afug-195) وراثت پذیری فرزندان از والد صرفا مادری تایید شد. ماهیان به دست آمده به مدت 17 ماه نگهداری شدند. سپس با استفاده از بیوپسی، تکه ای از گناد اولیه آن ها خارج و بافت آن بررسی شد. بررسی ها نشان داد که 6/76 درصد نتاج گاینوژن ماده و 3/23 درصد آن ها نر بودند. با توجه به سیستم تعیین جنسیت هتروگامتی ماده در تاس ماهی استرلیاد، می توان با القای گاینوژنز و اسپرم هترولوگ غیرفعال ژنتیکی، هر دو جنس نر و ماده را به صورت خالص ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: تاسماهی استرلیاد، گاینوژنزیز، اسپرم هترولوگ، ایجاد جنس نر
 • مینا سیف زاده، محمد ربانی*، رسول شفیعی صفحات 137-166

  سویه های پروبیوتیکی Lactobacillus قابلیت استفاده به عنوان نگهدارنده غذایی را دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی  استفاده از Lactobacillus  delbrueckii subsp. bulgaricus (PTCC 1737)، L. reuteri (PTCC 1655)، L. brevis CD0817 و ترکیب باکتری های Lactobacillus روی کیفیت میکروبی فیله قزل آلای رنگین کمان در یخچال و انجماد انجام شد. تیمارها شامل فیله های غوطه ور شده در سوسپانسیون L. reuteri، L. brevis، L. delbrueckii و ترکیب آن ها بودند. فیله های غوطه ور شده در اسید لاکتیک 2 درصد و فیله های بدون افزودنی به عنوان تیمارهای شاهد در نظر گرفته شدند. تیمارها به مدت 5 روز در یخچال و شش ماه در انجماد نگهداری شدند. Staphylococcus aureus و Escherichia coli در تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نشدند.L. delbrueckii قادر به بقا تحت شرایط اتجماد نبود. تعداد Lactobacillusها در تیمارهای ترکیبی طی مدت زمان نگهداری در شرایط انجماد کاهش داشت (logCFU/g34/1). در L. brevis اسیدهای چرب اشباع 91/23 درصد و غیراشباع 77 درصد و در تیمار L. reuteri اسیدهای چرب اشباع 12/27 درصد و غیراشباع 88/72 درصد بود (05/0<p). افزایش معنی دار در نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در L. brevis در مقایسه باL. reuteri و عدم تفاوت معنی دار در تعداد L. brevis طی مدت زمان نگهداری در دمای انجماد سبب شد که L. brevis به عنوان محافظ غذایی برای نگهداری فیله قزل آلای رنگین کمان پرورشی در یخچال و انجماد پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، قزل آلای رنگین کمان پرورشی، Lactobacillus brevis، محافظ غذایی
 • بهرام فلاحتکار*، سبحان رعنای اخوان صفحات 167-185

  نظر به روند طولانی بلوغ در ماهیان خاویاری، امروزه از راهکارهای مختلف مدیریتی و تغذیه ای برای کوتاه کردن این دوره استفاده می شود. ایمپلنت های هورمونی باعث پیش انداختن رسیدگی و موفقیت تولیدمثل در این ماهیان می شوند که این امر مستلزم جراحی و در پی آن ایجاد عارضه زخم و عواقب احتمالی آتی بر بدن این ماهیان است. در این مطالعه، 20 عدد فیل ماهی سه ساله (2/0±9/6 کیلوگرم) در حوضچه های بتونی برای مدت 168 روز نگهداری شدند و هر 45 روز یک بار با کپسول های محتوی مقادیر صفر، 3، 6 و 12 میلی گرم هورمون 17- بتا استرادیول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن با ایجاد شکاف یک سانتی متری در ناحیه شکمی ایمپلنت شدند. هر سه هفته پس از کاشت، شاخص زخم  و روند تغییرات وزنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف به لحاظ شاخص بهبود زخم اختلاف معنی داری یافت نشد و عمدتا پس از سه هفته بهبود یافتند. روند تغییرات وزنی در زیست سنجی های اول، دوم و سوم اختلاف معنی داری نداشت، اما ماهیان هورمون تراپی شده در مقایسه با ماهیان تیمار شاهد به لحاظ وزنی و سایر شاخص های رشد (وزن کسب شده، نرخ رشد ویژه و شاخص وضعیت)، اختلاف معنی داری را در مرحله چهارم ایمپلنت به نمایش گذاشتند (05/0>P)، هر چند اختلاف معنی داری بین ماهیان ایمپلنت شده با سطوح مختلف هورمون، به لحاظ وزنی یافت نشد (05/0>p). این نتایج نشان می دهد که هورمون 17- بتا استرادیول با تغییر در مسیرهای فیزیولوژیک، بخش اعظم انرژی را از رشد عضلانی به فرآیندهای مربوط به رسیدگی جنسی تخصیص می دهد. نظر به اثرات متفاوتی که هورمون 17- بتا استرادیول بر عملکردهای مختلف بدن ماهیان می گذارد، نتایج این مطالعه نشان داد که هر چند وزن ماهیان به طور معنی داری تحت تاثیر هورمون استرادیول قرار گرفت، اما بهبود زخم در آن ها تقریبا روندی بدون تغییر و مستقل داشت.

  کلیدواژگان: فیل ماهی، استرویید جنسی، زخم، رشد
|
 • Zahra Basir *, MohammadAli Salari Aliabadi Pages 1-18

  Considering that green tiger prawn is important for fisheries and economic in the Persian Gulf region, understanding of the immune system and defense mechanism will lead to improved disease management in this species. In this study, hemocytes of the immune system and hepatopancreas in green tiger shrimp were compared in cold and warm seasons. For this purpose in total, 50 specimens of green tiger shrimp with a mean length of 19±1cm and a mean weight of 25±0.5g were prepared. Then 1mL of hemolymph combined with 1mL of anticoagulant and number and type of hemocytes were studied. Also for histological study, hepatopancreas was sampled from all shrimps and histological sections were prepared in usual methods. The results of this study indicated that in the cold season, the amount of all hemocytes increased. In both seasons, small granular hemocytes, without predominant change, were the highest in number and hyaline hemocytes were the lowest. In addition, a structural study of the hepatopancreas in both seasons showed that this organ was tubular, with the highest number of filamentary cells and the lowest amount of myoepithelial cells. There was a significant difference between absorptive-storage, bag and filamentary cells in both cold and warm seasons. Results of this study are consistent with the reports on other species and may be considered in vaccination cases due to stimulate and excite the immune system, especially during the cold season.

  Keywords: hemocyte, Immune System, Hepatopancreas, Penaeus semisulcatus
 • Maryam Sultani, Morteza Yousefzadi *, Faezeh Samari, Maryam Kokabi Pages 19-40
  Algae are photosynthetic organisms that have developed protective compounds, such as mycosporine-like amino acids (MAAs), to counteract the optical damage. The purpose of this study was to extract ultraviolet absorbing compounds using different solvent and temperature. Thus, the cyanobacterium Leptolyngbya fragilis and red algae Hypnea musciformis were used to extract ultraviolet absorbing compounds. Different solvents including 100% and 20% methanol, 70% ethanol, distilled water and 100% ethyl acetate were used for MAA extraction at 2 different temperatures of 4°C and 45°C. The cyanobacterium Leptolyngbya fragilis showed the highest amount of UV-absorbing compounds in the 100% ethyl acetate extract at 4°C at a wavelength of 384nm (λmax = 1.78154), while red algae Hypnea musciformis in the 20% methanol extract at 45°C at a wavelength of 336nm (λmax = 0.933). Moreover, in the 70% ethanol extract, absorption in the ultraviolet range was almost zero. In general, it can be said that not only the solvent and temperature used to extract ultraviolet adsorbents effect the extraction efficiency, but these indices are not the same in different species.
  Keywords: : Cyanobacteria, Red Algae, Ultraviolet absorbing compounds, Mycosporine-like amino acids MAA
 • Reza Jalili, Naser Agh *, Ahmad Imani, Farzaneh Noori Pages 41-62

  It has been shown a dietary choline is essential for several crustacean species. However, the choline requirement of narrow-clawed crayfish has not been reported. Therefore, a 12-week feeding trial was conducted to determine the dietary choline requirement of narrow-clawed crayfish. Juvenile crayfish with an average body weight of 13.8±0.9g were intensively stocked in an indoor recirculating aquaculture system consisting of 12 tanks. Four experimental diets were formulated to contain graded levels of dietary choline (0, 0.2, 0.4 and 0.8% choline chloride). Results showed a crayfish fed diet with 0.0 and 0.2 % choline produced the highest and the lowest growth indices and enzymes activity including protease and amylase, respectively (P<0.05). With an increase of choline content of experimental diets (0.4 and 0.8 %), no significant improvement was observed regarding growth indices, protease, and amylase activity (P>0.05). However, no significant differences were observed in survival rate and lipase activity of various experimental groups (P>0.05). In conclusion, the results indicated that dietary inclusion of 0.2% choline would improve growth performance and digestive enzymes activity of juvenile narrow-clawed crayfish reared under intensive condition.

  Keywords: Nutrient requirement, Choline, Crayfish, Astacus leptodactylus
 • Esmaeil Kazemi *, Iman Sorinejad, Alireza Ghaedi, SeyedAli Johari, Aahra Ghasemi Pages 63-82

  In this study, the effect of feeding with different sources of zinc supplements on reproductive indices of male rainbow trout was investigated. Feeding treatments for 16 weeks of research period included: (1) male broodstock fed with diet containing 40mg/kg of inorganic zinc, (2) male broodstock fed with diet containing 40mg/kg of zinc nanoparticles, (3) male broodstock fed with diet containing 40mg/kg of organic zinc and (4) male broodstock fed with zinc-free diet (control). Breeding and fertilization were performed for different treatments using the control of female oocytes. The highest percentage of fertilization eyed eggs and hatched eggs were observed in rainbow trout broodstock fed with diet containing 40mg/kg of inorganic zinc. Sperm concentration, volume, and motility duration, as well as hematocrit percentage, were higher in all treatments supplemented with zinc compared to control. Offspring survival up to 1g of weight was significantly higher in fish fed with diet containing inorganic zinc than other treatments (P<0.05). The results of this study showed that zinc supplements would play an important role in improving the capability and functional performance of male rainbow trout.

  Keywords: Rainbow trout, Zinc, Reproduction, Supplement, Survival
 • Zohreh Ghodsi, MohammadReza Kalbassi *, Ashraf Mohebati Mobarez, Parvaneh Farzaneh Pages 83-104

  Streptococcosis is the most destructive disease in world aquaculture, and many efforts have been made to curb this bacteria. In this study, the ability of artificial polypeptide hepcidin (EC-hepcidin1) was evaluated to control infection caused by Streptococcus iniae in primary cell culture of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Antibacterial effects of this polypeptide were examined by disk diffusion and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration of EC-hepcidin1 were measured against Streptococcus iniae. The primary cells were produced from fish fin, and the toxicity range of the peptide was determined for the cells. The primary cells of the rainbow trout were infected with Streptococcus iniae and antimicrobial activity of EC-hepcidin1, as well as viability of the cells, were evaluated. Results showed the MIC and MBC were 75 and 150 μg/mL, respectively. The level of peptide toxicity on fish cells show that EC-hepcidin1 had low toxicity after 48h in the range of 25 to 400 μg/mL, and the cells had a viability of 60% to 80%. The viability of the cells was 55% after induction of the bacteria (10: MOI), and the survival rate of cells was increased up to 90% after induction of bacteria (10: MOI) with 150 μg/mL peptide. In conclusion, the EC-hepcidin1 has shown an antibacterial effect on Streptococcus iniae (in vitro) and the peptide has low toxicity to fish cells. It has increased the vitality of cells infected with Streptococcus iniae. Therefore, complementary clinical research on larval stage, as well as broodstock of rainbow trout, could be suggested in the future. In conclusion, the EC-hepcidin1 has been shown an antibacterial effect on Streptococcus and low toxicity to fish cells. It has increased the vitality of cells infected with Streptococcus. Therefore, complementary clinical research on larval stage and broodstock of fish could be suggested.

  Keywords: Rainbow Trout Primary Cells, antimicrobial peptide, EC-hepcidin1, Streptococcus iniae
 • Mohammad Hassanzadeh Saber *, Hossein Zolgharnein, MohammadAli Salari Aliabadi, MohamadAli Yazdani Sadati, Mahtab Yarmohammadi Pages 105-136

  Based on IUCN criteria, sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) has been shown as vulnerable species. Its male sex is inadequate or absent in the most of propagation and rehabilitation centers of Iran. The aim of this study is the induction of gynogenesis to produce male sterlet sturgeon using heterologous sperm. DNA of heterologous sperm from Siberian sturgeon (Acipenser baerii) was damaged successfully by UV irradiation with 473 µw/cm2 intensity and 90 seconds duration. The irradiated sperm mixed with sterlet sturgeon eggs to induce gynogenetic progenies of sterlet sturgeon. For this purpose, 15 minutes after activation, the fertilized eggs exposed to 34ºC heat shock for 2 minutes. Gynogenetic progenies were verified by microsatellite markers (AFU68 and AFUG195) as only maternal heritability. Histological observations of preliminary gonads of gynogenetic progenies were carried out by biopsy method at 17 months-age. Results showed that gynogenetic progenies consisted of 76.6% female and 23.3% male. Regarding to female heterogametic sex determination system in sterlet sturgeon, this study showed that both female and male as pure could be induced by inactivated heterologous sperm and gynogenesis.

  Keywords: sterlet sturgeon, gynogenesis, heterologous sperm, Male Production
 • Mina Seifzadeh, Mohammad Rabbani *, Rasoul Shafiei Pages 137-166

  Probiotic strains of Lactobacillus can be used as food preservatives. The purpose of this study was to investigate the use of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (PTCC1737), L. reuteri (1655 PTCC), L. brevis CD0817 and the combination of Lactobacillus on microbial quality of rainbow trout fillet in refrigeration and freezing temperature. Treatments were immersing fillets in suspensions of L. reuteri, L. brevis, L. delbrueckii and the combination of Lactobacillus. The control treatments consisted of additive-free fillet and fillet processed with 2% solution of lactic acid. The control and test treatments were refrigerated (five days) and frozen (six months). Staphylococcus aureus and Escherichia coli were not observed in test and control treatments. L. delbrueckii subsp. bulgaricus was not observed in frozen storage. The number of Lactobacillus showed a decrease in combination treatments during freezing (1.34logCFU/g). In L. brevis, total saturated and unsaturated fatty acids were 23.91% and 77%, respectively. In L. reuteri, total saturated and unsaturated fatty acids were 27.12% and 72.88%, respectively (P<0.05). Significant increase in ratio of unsaturated to saturated fatty acids in L. brevis compared to L. reuteri and no significant difference in L. brevis number during storage at freezing temperature caused that L. brevis  is recommended for preserving farmed rainbow trout fillet under refrigeration and at freezing temperatures.

  Keywords: probiotic, Farmed Rainbow Trout, Lactobacillus brevis, Food preservative
 • Bahram Falahatkar *, Sobhan Ranaye Akhavan Pages 167-185

  A number of management and nutritional strategies are used to induce reproductive maturation and early puberty in sturgeons. Hormonal implants can have a promoting effect on sexual maturation and ovulation in sturgeons, but the surgical procedure for implantation leaves an external injury on the skin leading to further side effects on fish body. In this study, 20 three-year-old great sturgeon (6.9±0.2kg) were maintained in concrete tanks for 168 days and implanted by cutting a small incision on fish abdomen. Implantation capsules contained 0, 3, 6 and 12mg 17-β estradiol (E2) per kg of body weight of fish and administrated each 45 days. The wound index and weight change trend of the implanted fish was evaluated every three weeks after implantation. Results showed that there were no significant differences between implanted fish and control fish in terms of wound healing index and after 3 weeks relative improvement was achieved. Weight change in the first, second and third biometry was not significantly different (P>0.05). However, there was a significant difference in the fourth biometry between E2 implanted fish and control in terms of weight and growth performance indices (weight gain, specific growth rate and condition factor) (P<0.05), but there were no significant differences between fish that was implanted with different levels of E2 (P>0.05). These findings suggest that E2 implantation alters physiological pathways by partitioning energy from muscle growth toward support of maturation-related processes. This study showed that E2 can influence fish weight, but the wound healing process was almost unchanged and independent.

  Keywords: Huso huso, Sex steroid, Wound, Growth