فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی همتی عفیف، معرفت سیاه کوهیان، حامد قیامی تکلیمی*، عباس صادقی صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  زالو درمانی یکی از انواع طب مکمل و جایگزین است که از گذشته به عنوان یک روش درمانی در طب سنتی اسلامی ایرانی مورد استفاده بوده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر زالو درمانی متعاقب یک فعالیت بدنی درمانده ساز بر میزان لاکتات خون و شاخص درد در ورزشکاران بود.

  روش ها

  16 ورزشکار مرد جوان به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و زالو درمانی با تعداد نفرات مساوی (8 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها در یک آزمون فزآینده درمانده ساز بروس شرکت کردند. درگروه زالو درمانی بلافاصله بعد از اتمام تست بروس از 2 عدد زالوی طبی در کنار سیاهرگ بازویی به مدت 30 دقیقه استفاده شد. سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد عضلانی افراد قبل، بلافاصله، نیم و 1 ساعت پس از آزمون بروس، اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آزمون آنالیز اندازه های تکراری نرم افزار SPSS ورژن 24 انجام گرفت.

  نتایج

  آزمون اندازه گیری مکرر با بررسی اثر تعاملی گروه * زمان نشان داد که میانگین آزمون لاکتات (0/01= P) و شاخص درد گروه زالو درمانی در پس از آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (0/01=P) بود. نتایج تغییرات درون گروهی تغییر معنی داری در میزان لاکتات (0/001=P) و شاخص درد (0/001= P) نشان داد.

  نتیجه گیری

  بر اثر زالودرمانی سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد کاهش می یابد؛ پیشنهاد می شود ورزشکاران از مزایای زالو درمانی، برای کاهش سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد متعاقب یک جلسه فعالیت بیشینه و همچنین جهت افزایش عملکرد در فعالیت های شدید استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ورزشکاران، فعالیت بدنی وامانده ساز، لاکتات خون، شاخص درد، زالودرمانی
 • سارابانو ترکمان، نرگس نیکونهاد لطف آبادی*، فاطمه حقیرالسادات صفحات 12-23
  زمینه و هدف

  عصاره پوست انار با برخورداری از ترکیبات سیتوتوکسیک نظیر پلی فنل ها می تواند به عنوان عامل موثر و مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از سرطان مطرح باشد. این مطالعه با هدف شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در عصاره پوست انار و برآورد میزان سمیت آن بر رده سلولی سرطان گردن رحم و تاثیر آن بر بیان ژن رگزایی انجام شد.

  روش ها

  در پژوهش حاضر عصاره گیری پوست انار بصورت کیفی توسط دستگاه سوکسله صورت گرفت و ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در آن شناسایی گردید. میزان سمیت این عصاره بر رده سلولی Hela در غلظت ها و در زمان های مختلف، به روش MTT ارزیابی شد. سپس با استفاده از روش Real-time PCR میزان بیان ژن PDGF به روش کمی در سلول های تیمار شده ارزیابی و از نظر آماری با نرم افزار SPSS نسخه 21 جهت بررسی تاثیر عصاره از مدل خطی تعمیم یافته و آزمون چند دامنه ای دانکن جهت معنی داری داده ها استفاده شد.

  نتایج

  تست های فیتوشیمیایی تایید کننده وجود ترکیبات متنوعی از جمله پلی فنل ها در عصاره متانولی پوست انار است. نتایج تست MTT نشان میدهد که عصاره پوست انار در غلظت های مختلف دارای خاصیت ضد توموری است. بررسی بیان ژن نشان میدهد که این عصاره باعث کاهش بیان ژن PDGF در رده سلولی سرطانی Hela می شود (0/04=P).

  نتیجه گیری

  عصاره پوست انار با برخورداری از اثرات ضد توموری و سایتوتوکسیک در سرطان دهانه رحم، می تواند از رشد و تکثیر سلول های سرطانی ممانعت کرده و احتمالا عامل موثری در جهت پیشگیری از رشد و گسترش سلول های سرطانی باشد.

  کلیدواژگان: پوست انار، رگ زایی، ژن PDGF، ضد سرطان
 • خدیجه پیراسته، ادریس بذرافشان، داود اشرفی، علیرضا حسینی، علی مشکینیان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی* صفحات 24-33
  زمینه و هدف

  آب زیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب آشامیدنی شهر زاهدان می باشد. با این حال کیفیت آن تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است و سبب آلودگی آن به موادی مانند نیترات شده است. این تحقیق به منظور بررسی غلظت نیترات و مقایسه نتایج آن با استاندارد ها و همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطان زایی یا همان نسبت خطر HQ (Hazard Quotient) در شهر زاهدان انجام شد.

  روش ها

  برای انجام این مطالعه توصیفی تحلیلی، در سال 1397 تعداد 170 نمونه از شبکه توزیع آب مناطق شهری و 179 نمونه از شبکه توزیع آب مناطق روستایی برداشت شد. غلظت نیترات در نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و سپس ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از نیترات موجود در آب مصرفی توسط مدل های ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا با استفاده از نرم افزار excel  محاسبه شد.

  نتایج

  حداکثر، حداقل و میانگین غلظت نیترات در مناطق شهری به ترتیب236/7، 4/7 و3/81± 40/87 و در مناطق روستایی 211، 3/5 و 3/1± 31/89میلی گرم در لیتر به دست آمد. نسبت خطر در مناطق روستایی برای 44% از گروه کودکان، 14% از گروه زنان و 8% از گروه مردان و در مناطق شهری برای 55% از گروه کودکان، 22% از گروه زنان و 18% از گروه مردان بالاتر از یک بود.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر این بود که میزان ارزیابی ریسک غیر سرطان زایی در گروه کودکان بیشتر از زنان و مردان می باشد. بنابراین کنترل فعالیت های انسانی، بهبود سیستم جمع آوری فاضلاب و بهبود روش های تصفیه آب می تواند گامی موثر جهت کنترل میزان نیترات در آب آشامیدنی و به دنبال آن حفظ سلامت جامعه به خصوص کودکان باشد.

  کلیدواژگان: نیترات، آب آشامیدنی، ارزیابی ریسک بهداشتی، ارزیابی ریسک غیرسرطان زایی
 • ایمان سیدمحرمی، امین براتیان، مرضیه رضایی، علی مشهدی* صفحات 34-44
  زمینه و هدف

  ویژگی های شخصیت و ساختار انگیزشی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری های دوران نوجوانی است. در این میان برداشتی که نوجوان از سبک فرزند پروری والدینش دارد در جهت گیری های وی نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی وویژگی های شخصیتی انجام پذیرفت.

  روش ها

  جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه متوسطه اول ناحیه یک شهر مشهد در سال 98-1397 بود. 460 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ساختار انگیزشی، ویژگی های شخصیت و ادراک از سبک فرزند پروری پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSSنسخه 25 و AMOS نسخه 24 و با استفاده از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  نتایج

  میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 0/99±13/74 سال بود. بین عوامل شخصیت به جز عامل روان رنجورخویی با انگیزش انطباقی رابطه مثبت و معناداری بدست آمد. رابطه روان رنجورخویی با انگیزش انطباقی معکوس و معنادار بود (0/01≥P ،0/12- r=). ادراک از سبک فرزند پروری رابطه بین ویژگی های شخصیت و ساختار انگیزشی را میانجی گری می کند. 12% از تغییرات انگیزش انطباقی متاثر از ویژگی های شخصیتی و فرزند پروری ادراک شده است.

  نتیجه گیری

  نوجوانانی که با برخورداری از برخی ویژگی های شخصیتی ادراک مثبتی از محیط خانوادگی و سبک فرزند پروری والدین خود دارند، امید بیشتری برای دستیابی به اهداف و پیگیری آن داشته و احتمالا اهداف صحیح و واقع بینان ه ای انتخاب می نمایند و ساختار انگیزشی انطباقی بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: نوجوان، ساختار انگیزشی، انگیزش انطباقی، ادراک از سبک فرزند پروری، ویژگی های شخصیت
 • سید محمد مولایی کبودان، حسین کریمی مونقی*، علی عمادزاده، مریم صالحیان، فاطمه باقریان فروتقه صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  فعالیت جسمانی منظم خطر بیماری های قلبی - عروقی، سرطان و افسردگی را کاهش می دهد. انجام فعالیت بدنی منظم اولویت سبک زندگی سالم است و یکی از راه های تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های غیر واگیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل در کاشمر انجام شد.

  روش ها

  مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 61 بهورز زن شاغل انجام گردید. واحدها به شیوه تصادفی ساده به دو گروه کنترل و مداخله تخصیص داده شدند. از پرسش نامه فعالیت فیزیکی محقق ساخته به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. مداخله چهار هفته برای گروه هدف اجرا و گروه کنترل در این فاصله مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 24 و استفاده از آزمون مجذورکای و آزمون تی مستقل انجام شد.

  نتایج

  پس از مداخله، میانگین نمره هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و میزان فعالیت فیزیکی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری داشت (0/05<P). بین میانگین نمره نگرش قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0/05< p).

  نتیجه گیری

  مداخله آموزش مبتنی بر نظریه  رفتار برنامه ریزی شده موجب ارتقاء رفتار فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل گردید. پیشنهاد می شود از این نظریه در برنامه های آموزشی سطوح اولیه پیشگیری استفاده گردد.

  کلیدواژگان: تیوری رفتار برنامه ریزی شده، فعالیت فیزیکی، بهورزان زن، آموزش مبتنی بر رفتار
 • فاطمه کارگزار، آمنه بذرافشان*، علی مهدوی پور صفحات 56-64
  زمینه و هدف

  تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های رفتاری و شخصیتی مطرح می شود که در کاهش هزینه های نمایندگی، کیفیت حسابرسی و ارتقای سطح اعتماد عمومی جامعه موثر می باشد. بر این اساس، شناخت عوامل اثرگذار در تقویت یا تنزل تردید حرفه ای موضوعی بسیار با اهمیت است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه مزاج و میزان تردید حرفه ای حسابرسان انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری را حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شهر مشهد در سال 1397 تشکیل می دادند. تعداد 147 حسابرس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مزاج و تردید حرفه ای حسابرسان با استفاده از دو ابزار روا و پایا اندازه گیری شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS  نسخه 16 و با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معناداری 95% تجزیه و تحلیل گردید.

  نتایج

  115 نفر (78%) از پاسخ دهندگان مرد و 32 نفر (22%) زن بودند. 50 نفر (34%) دارای مزاج گرم و خشک و 11 نفر (7%) دارای مزاج معتدل بودند. افراد دارای مزاج گرم و خشک با میانگین 14/79±133/735 بیشترین تردید حرفه ای و افراد دارای مزاج سرد و تر با میانگین 12/18±115/947 کمترین تردید حرفه ای را داشتند. بین مزاج گرم و خشک و نیز سرد و تر با تردید حرفه ای به ترتیب (0/15=R، 0/04 =P)، (0/23-r= و 0/03 =P) ارتباط معناداری بدست آمد.

  نتیجه گیری

  در مجموع یافته ها بین مزاج مشارکت کنندگان و میزان تردید حرفه ای آنان ارتباط معنی داری دیده شد. بطوری که افرادی دارای مزاج گرم و خشک تردید حرفه ای بیشتر و افرادی دارای مزاج سرد و تر تردید حرفه ای کمتر داشتند. پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی رابطه بین مزاج و نوع گزارش حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تردید حرفه ای، مزاج، سردی و گرمی، خشکی و تری، طب سنتی و اسلامی
 • حمیده جعفری*، علی تقی پور، رباب لطیف نژاد رودسری صفحات 65-76
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین گام ها در شناسایی مشکلات افراد ناباروری که تنها راه درمانی آن ها استفاده از روش های اهدایی کمک باروری است، شناسایی نگرش این افراد نسبت به این روش ها و عوامل مرتبط می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشخصات فردی- اجتماعی زنان و مردان نابارور و ارتباط آن با نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی برروی 230 زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  نسخه 14 و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای اسکویر ، ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل گردید.

  نتایج

  میانگین نمره نگرش زنان (12/4±58/3) و مردان نابارور (12±57/8) مورد مطالعه در حد متوسط بود و اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت (0/05>P). از میان مشخصات فردی و اجتماعی مورد مطالعه، متغیرهای مذهب در زنان (0/02=P) و میزان درآمد (0/01=P) و اطمینان به کیفیت خدمات درمانی (0/02=P) در مردان با نگرش رابطه معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  نگرش مردان و زنان نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری در حد متوسط بود. متغیر مذهب نگرش زنان و متغیرهای میزان درآمد و نیز اطمینان به خدمات درمانی نگرش مردان را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ناباروری، روش های کمک باروری، نگرش، مشخصات فردی- اجتماعی
 • الهه ارمی، محسن ادیب حاج باقری*، منصور دیانتی صفحات 77-90
  زمینه و هدف

  از پرستاران به عنوان افرادی که در تیم مراقبت های بهداشتی بیشترین تعداد و ارتباط با بیمار را دارند انتظار می رود که با  داشتن صلاحیت اخلاقی خدمات پرستاری ایمن و با کیفیت را به بیمار ارایه کنند. تصمیم گیری در مورد اینکه چه پرستارانی دارای صلاحیت اخلاقی هستند، ضروری و نیازمند ارایه تعریف واضح و شفاف سازی ابعاد مختلف این مفهوم است. لذا مطالعه حاضر با هدف واضح سازی مفهوم صلاحیت اخلاقی در پرستاری انجام شد.

  روش ها

  برای تعیین ویژگی های تعریفی مفهوم از روش 8 مرحله ای واکر و اوانت استفاده شد. حاصل مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی SCOPUS، PubMed، CINAHL ،OVID ، SID، Scholar google، Iran DOC، Magiran، و  فرهنگ لغت پزشکی آکسفورد با کلیدواژه های ethical competence ،moral competence و صلاحیت اخلاقی، بدون محدودیت زمانی و بر اساس معیارهای ورود 22 مقاله بود.

  نتایج

  صلاحیت اخلاقی پرستاری تعریف شد. ویژگی های تعریف کننده مفهوم مشتمل بر شخصیت اخلاقی،  قضاوت اخلاقی، آگاهی اخلاقی، انگیزه اخلاقی، حساسیت اخلاقی، شجاعت اخلاقی، مراقبت اخلاقی و تعریف پیشنهادی صلاحیت اخلاقی شامل تسلط بر ویژگی های اخلاقی، توانایی ترکیب و سازماندهی آن ها در موقعیت های پرستاری، همراه با مسئولیت پذیری در قبال آن می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج بررسی تحلیل مفهوم در این مطالعه میتواند تصویری عینی و قابل درک از صلاحیت اخلاقی پرستاری ارایه نماید و گامی موثر برای آموزش، تقویت، اندازه گیری و در نهایت توسعه این مفهوم در جهت ارایه خدمات پرستاری با کیفیت و ایمن توسط پرستاران باشد.

  کلیدواژگان: صلاحیت اخلاقی، تحلیل مفهوم، واکرو اوانت، پرستاری، صلاحیت
|
 • M. Siahkouhian, H. Ghiyami Taklimi *, A. Sadeghi, A.Hemmati Afif Pages 1-11
  Background & Aim

  Leech Therapy is a type of complementary and alternative medicine that has been used for a long time as a therapeutic method in traditional Iranian Islamic medicine. The purpose of this study was to investigate the effect of leech therapy on blood lactate level and pain perception index following an Exhausting Physical activity in young male athletes.

  Methods

  Sixteen athletes of young men were selected and randomly divided into two groups: control and leech therapy with equal number (8 persons). In leech therapy groups, immediately after the completion of the Bruce test, two medicinal leeches were used for 30 minutes. The site of placement of medicinal leeches was selected along the cephalic vein. The subjects participated in an exhaustive Bruce test. The lactate level and the level of perceived muscle pain were measured before, immediately, half and 1 hour after the Bruce test.

  Results

  Significance of the interaction of group * Time in repeated measures ANOVA showed that post-test mean, lactate mean and pain index of lecch treatment group are significantly lower than control group (P = 0.01 lactate). (P = 0.01 pain). Results of within-group changes showed a significant change in lactate content (P = 0.001). And pain index (P = 0.001).

  Conclusion

  Blood lactate levels and pain perception decrease as a result of treatment; therefore, it is suggested that athletes benefit the advantages of leech therapy to reduce the level of blood lactate and the level of pain perception following a maximal exercise session as well as to increase performance during vigorous activities.

  Keywords: Athletes, Exhaustion Physical activity, Blood lactate, Pain index, Leech therapy
 • N.Nikoonahad Lotfabadi *, F.Haghirossadat, S.Torkaman Pages 12-23
  Background & Aim

  Extract of pomegranate peel is a potential bioactive substance to combat cancer due to its rich cytotoxic components including polyphenols. This study aimed to identify phytochemical ingredients of pomegranate peel extract and assessed the level of their cytotoxicity on a cervical cancer cell line. In addition, the effect of this extract on expression of a key gene in the process of angiogenesis was evaluated.

  Methods

  In the present study, pomegranate peel ingredients were extracted qualitatively using the Soxhlet apparatus and their phytochemical composition was identified. The level of cytotoxicity of different concentrations of the extract in different time intervals was assessed on the Hela cell line using the MTT assay. Then, the PDGF gene expression in the cells treated by the extract was evaluated quantitatively employing the Real-time PCR technique. Statistical analysis was based on Duncan's multiple range test using SPSS software package and linear regression model.

  Results

  The phytochemical tests proved that methanolic extract of the pomegranate peel contained different ingredients such as polyphenols. MTT test results revealed that the extract possesses antitumor effect at different concentrations. Gene expression studies indicated that the extract decreases the expression of PDGF in Hela cancer cell line (P=0.004).

  Conclusion

  The pomegranate peel extract induces antitumor and cytotoxic effects and is able to inhibit the growth and spread of cervical cancer cells, thus   it might have the potential to be used effectively in the prevention of cancer cell proliferation.

  Keywords: Pomegranate peel extract, Angiogenesis, PDGF gene, Anti-can
 • E.Bazrafshan, D.Ashrafi, A.Hosseini, A.Meshkinian, F.Kord Mostafapour, H.Kamani *, KH.Pirasteh Pages 24-33
  Background & Aim

  Groundwater is a major source of drinking water in Zahedan city; however, its quality is affected by high human activities and leads to the increased level of nitrate. This study was conducted to evaluate the nitrate concentration in water resources compared to the standards and also evaluating its Non-Carcinogenic Risk (Hazard Quotient: HQ) in Zahedan city.

  Methods

  In this study, 170 samples from urban water distribution and 179 samples from rural water distribution were collected. Nitrate concentration in samples were measured by spectrophotometer and health risk assessment of existing nitrate was estimated by model of US Environmental Protection Agency and the World Health Organization.

  Results

  Maximum, minimum and average of nitrate concentration in urban areas were found to be 236.7, 4.7 and 40/87± 3/81, respectively; and in rural areas those were 211, 5.3 and 31/89±3/15 mg/l, respectively. The Hazard Quotient was higher than one for 44% of children, 14% of women and 8% of men in urban areas and 55% of children, 22% of women and 18% of men in rural areas.

  Conclusion

  The results of this study showed that children are at higher Non-Cancer Risk for water than adults. Therefore, controlling human activities, improving sewage collection systems and enhancing water treatment methods can be very effective in nitrate intake through drinking water and promotion of health, especially for children.

  Keywords: Nitrate, Drinking water, Health risk assessment, Non-cancer Risk
 • A .Baratian, M. Rezaee, A.Mashhadi*, I.Seyyedmoharrami Pages 34-44
  Background & Aim

  Personality traits and motivational structure are important and influential factors in adolescent decision making. In this regard, the adolescent's perception of parenting style has an important role in his/her orientations. The purpose of this study was to investigate the role of perception of parenting style in relationship between motivational structure and personality traits.

  Methods

  The population of the study included all high school students (both boys and girls) in the district 1 of Mashhad between 2018-2019. 460 male and female students were selected by available sampling method and replied to the questionnaire of motivational structure, NEO personality traits and perceived parenting style. Data analysis was performed using SPSS.25 و AMOS.24 and by structural equation modeling statistical method.

  Results

  In this study, the mean and standard deviation of participants' age were 13.74±0.99. Positive and significant relationship was found between personality factors except neuroticism with adaptive motivation. The relationship between neuroticism and adaptive motivation was negative and significant (r=-0.12, p<0.01). Other findings showed that perceptions of parenting style mediated the relationship between personality traits and motivational structure. 12% of the changes in adaptive motivation were influenced by personality traits and perceived parenting style.

  Conclusion

  Teenagers with personality traits extroversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness who have a positive perception of their family environment and parenting style have a high expectation of achieving and following their goals and is more likely to choose the correct and realistic goals and have the adaptive motivational structure.

  Keywords: Adolescent, Motivational Structure, Adaptive motivation, Perceived Parenting Style, Personality Traits
 • H.Karimi Moonaghi *, A.Emadzadeh, M.Salehian, F.Bagherian, S.Movlaee Kaboudan Pages 45-55
  Background & Aim

  Regular physical activity reduces the risk of cardiovascular disease, cancer and depression. Regular physical activity is a priority of a healthy lifestyle and is one of the ways to strengthen the immune system and prevent non-communicable diseases. The purpose of this study was to determine the effect of education based on the theory of planned behavior on promoting physical activity of female health workers in Kashmar.

  Methods

  The quasi-experimental study was performed on 61 female health workers. The units were randomly assigned to the control and intervention groups. A researcher-made physical activity questionnaire was used to collect the data. Four weeks of intervention for the target group and the control group did not receive any intervention. Statistical analysis was performed by SPSS software using chi-square and independent t-test.

  Results

  After intervention, there was a significant increase in the mean of the abstract normative, perceived behavioral control, behavioral intention and physical activity in the intervention group compared to the control group (p <0.05). The mean score of attitude before and after the intervention did not increase significantly (p< 0.05).

  Conclusion

  Educational intervention based on the theory of planned behavior promoted physical activity of employed female health workers. It is recommended to use this theory in early prevention educational programs.

  Keywords: Theory of Planned Behavior, Physical Activity, Female Practitioners, Behavioral Education
 • A.Bazrafshan *, A.Mahdavi Pour, F.Kargozar Pages 56-64
  Background & Aim

  Audit professionals’ skepticism is one of the behavioral and personality traits that is effective in reducing agency costs, audit quality, and enhancing public confidence. On this basis, it is very important to know the factors contributing to enhancement or degradation of professional skepticism. The purpose of this study was to investigate the relationship between temperaments and the level of professional skepticism of auditors.

  Methods

  The statistical population consisted of auditors working in official accountants’ community of Mashhad in 2018. 147 auditors were selected using simple random sampling. Auditors' professional skepticism and temperament were measured using two valid and reliable instruments. Data were analyzed by SPSS software version 16 using multivariate linear regression at 95% significance level.

  Results

  The results showed that hot and dry temperaments had a significant relationship with the professional skepticism variable (r = 0.15 and p-value = 0.04). Also, cold and wet temperament had a significant relationship with the professional skepticism variable (r = -0.24 and p-value = 0.03). Overall, the findings showed that those with hot and dry temperaments had more professional skepticism and those with cold and wet temperaments had less professional uncertainty.

  Conclusion

  In conclusion, the findings indicate that temperament affects the level of professional skepticism in auditors.

  Keywords: professional skepticism, temperament, coldness, warmth, dryness, wetness, traditional, Islamic medicine
 • A.Taghipour, R.Latifnejad, H.Jafari* Pages 65-76
  Background & Aim

  One of the important steps in identification of problems in infertile couples using assisted reproductive donation procedures, is investigating their attitude about these procedures and factors affecting it, so this study was conducted to investigate the association of socio-demographic characteristics of infertile men and women with their attitude towards donation procedures.

  Methods

  This descriptive- correlational study was carried out on 230 infertile men and women that were selected using convenience sampling from Milad infertility research center in Mashhad, Iran. Data were collected by socio-demographic characteristics and attitudes towards donation procedures questionnaires and were analyzed using SPSS software version 14 and statistical tests including t-test, Mann-Whitney, chi-square, ANOVA and Spearman correlation coefficient test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean score attitude of infertile women (58.12 ± 3.3) and infertile men (57.12 ± 8.0) was moderate and did not show any significant difference (P> 0.05). Among socio-demographic characteristics studied, the religious variables in women (P = 0.022) and income level (P =0.016) and assurance of quality of care in men (P =0.021) were significantly different with attitude.

  Conclusion

  Attitudes of men and women towards Donation Procedures are modest and religious variables affect women's attitudes and income levels, also, assurances of quality of care affect men's attitudes.

  Keywords: Attitude, Demographic characteristics, Infertility, Assisted Reproductive Techniques
 • M.Adib Hajbaghery *, M.Dianati, E.Erami Pages 77-90
  Background & Aim

  Nurses as the most abundant health care staffs are expected to provide safe and accurate nursing services with high ethical competence. In order to determine which nurses are ethically competent we need to have a clear definition for various aspects of this concept. Therefore, this study aimed to clarify the concept of ethical competence in nursing.

  Methods

  Walker and Avant eight-step method was used for clarifying the concept of "ethical competence". Using “nursing” and “ethical competence” keywords, electronic databases including Pubmed, SCOPUS, CINAHL, OVID, Persian Scientific Information Database (SID), Iranian Research Institute for Science and Technology (IranDOC) and MAGIRAN publication database were searched without time limit based on the inclusion criteria, and 22 studies were included in review.

  Results

  The nursing Ethical competence was defined. Conceptual defining features included moral personality, moral judgment, moral awareness, moral motivation, moral sensitivity, moral courage, moral care, and suggestive definition of moral competence, including mastery of moral characteristics, ability to combine and organize them in nursing positions, with responsibility for it.

  Conclusion

  A Review the concept analysis of ethical competence in this article can provide an objective image, comprehensive understanding of this concept and be effective step to educate, reinforce, measure, and ultimately development of that to improve the quality and safety of nursing service.

  Keywords: Ethical Competence, Concept Analysis, Vacuum Evans, Nursing, Competence