فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مهدی احمدیان دیوکتی*، رحمت الله معمار، مسعود احمدی، سیدعبدالرضا فتحی کچپی صفحات 9-28
  زمینه و هدف

  به منظور تحقق تمدن نوین اسلامی، نیازمند حضور کارکنانی در تراز انقلاب اسلامی هستیم. با توجه به این که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند، و نظر به این که چند سالی است که رهبر انقلاب موضوع «پلیس تراز انقلاب اسلامی» را مطرح کرده اند، به همین جهت هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی اکتشافی نیروی انتظامی تراز انقلاب مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی است و روش آن براساس نظریه پردازی داده بنیان است. داده های پژوهش، مجموعه بیانات، سخنرانی ها، احکام، پیام ها و خطبه های مقام معظم رهبری طی سه دهه گذشته (طی سال های 1368 تا 1398) است. روش نمونه گیری نظری و به صورت تمام شمار بود. بنابراین تمام گزاره های استخراج شده درباره نیروی انتظامی در جدول کدگذاری، تحلیل و بررسی شد. پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی و ترسیمی ارایه شد. همچنین شاخص های اعتمادپذیری، باورپذیری و مانند آن برای سنجش روایی و پایایی یافته ها استفاده شد.

  یافته ها:

   بیانات مقام معظم رهبری در قالب 247 مفهوم و 29 مقوله در پارادایم اشتراوس و کوربین قرار گرفت و عبارت نیروی انتظامی تراز انقلاب (ناتا)، به عنوان مقوله محوری انتخاب شد.

  نتایج

  با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای تحقق نیروی انتظامی تراز انقلاب مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری عبارت اند از: اقتدار و صلابت معنوی و قانونی، استفاده از دانش روز و فناوری های نوین، برخورد مهربانانه و عطوفانه با مردم، تقویت روحیه تقوا و پاکدامنی، کاهش حوادث و تلفات جاده ای، مبارزه جدی با فساد و شرارت ها، کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، استفاده و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، قانون گرایی، امانت داری و صحت عمل، هوشمندی و بصیرت، مدیریت جهادی، نظارت دقیق و مستمر و برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه.

  کلیدواژگان: نیروی انتظامی تراز انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری، نیروی انسانی، روش داده بنیان
 • سلیم ثنایی، مسعود پورکیانی*، سنجر سلاجقه، سعید صیادی، ایوب شیخی صفحات 29-52
  زمینه و هدف

  دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان ها برای کشف صلاحیت های جدید و بهره برداری از قابلیت های موجود اشاره دارد. سازمان های دوسوتوان به ساماندهی یک نظام منابع انسانی شامل دو نظام سازگار از اقدامات منابع انسانی برای واحدهای اکتشافی و بهره برداری نیاز دارند، لذا در این پژوهش به ارایه مدلی برای دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل تم و شبکه خزانه در ناجا پرداخته شد.

  روش

  پژوهش حاضر دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. پژوهش دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه پژوهش، خبرگان راهور و ستاد نیروی انتظامی در استان قزوین بودند که روش انتخاب مشارکت کنندگان هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه شبکه خزانه استفاده شد. پس از انجام 10 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. برای انجام تحلیل تم از نرم افزار اکسل و برای انجام شبکه خزانه از نرم افزار آیدوگرید[1] استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل تم و تحلیل شبکه خزانه نشان داد مدیریت منابع انسانی دوسوتوان دارای 77 شاخص است که در دو دسته (اکتشاف و بهره برداری) و 8 بعد (الزامات دوسوتوانی، استخدام دوسوتوان، آموزش دوسوتوان، ارزیابی دوسوتوان، جبران خدمات دوسوتوان، روابط کاری دوسوتوان، برنامه ریزی منابع انسانی دوسوتوان و نگهداشت دوسوتوان) دسته بندی شدند.

  نتایج

  براساس نتایج پژوهش، نیروی انتظامی برای طراحی مدلی اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی دوسوتوان، باید منابع انسانی کارآمد را جذب کند، برای منابع انسانی جذب شده و منابع موجود در سازمان برنامه ریزی کند، میان کارکنان با یکدیگر و روسا رابطه ای مناسب برقرار کند، آموزش و بهسازی کارکنان را محقق کند و کارآمدترین مدل ها را برای ارزیابی عملکرد و خروجی کارکنان در نظر بگیرد تا بتوان براساس نتایج آن کارکنانی را که تلاش مضاعفی در سازمان داشته اند را شناسایی کرده و با جبران بهینه خدمات رسانی آنان در سازمان، کارکنان را به ماندن در سازمان ترغیب کند. 

  کلیدواژگان: دوسوتوانی، مدیریت منابع انسانی، تحلیل تم، شبکه خزانه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • جعفرعلی قادری، فرزاد غفوری*، حبیب هنری، یوسف محمدی مقدم صفحات 53-74
  زمینه و هدف
  افسران پلیس می توانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی، سلامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برای فایق آمدن بر وظایف دشوار را ارتقا دهند. بررسی پژوهش های انجام یافته در این حوزه نشان داد که الگویی برای توسعه ورزش طراحی نشده است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی توسعه ورزش در نیروی انتظامی است.
  روش
  روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران، اساتید و کارشناسان ورزشی نیروی انتظامی و متخصصان علوم ورزشی بودند؛ روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از کدگذاری نظری استفاده شد و برای تایید روایی و پایایی مصاحبه ها از روش بازآزمون استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 60 درصد بود، بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری ها تایید شد.
  یافته ها
  براساس نتایج پژوهش، در بخش علی 6 مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مولفه نیازها و انتظارات ذینفعان، الزامات قانونی و نظارتی، توسعه مشارکت ورزشی، عوامل ساختاری، نیاز به منابع مالی و زیرساخت ها و نیاز به توسعه ارتباطات است. در بخش زمینه ای نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد؛ همچنین در بخش مداخله گر نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها 5 مفهوم اصلی که عبارت اند از توسعه ساختاری، سیستم ها و فرایندها، توسعه زیرساخت ها، توسعه بازاریابی، توسعه تعامل ها و آموزش و فرهنگ سازی و درنهایت در بخش پیامدها، 5 مقوله اصلی شناسایی شد که عبارت اند از نتایج مرتبط با کارکنان، توسعه مالی و زیرساخت ها، نتایج جامعه، توسعه ارتباطات و بهبود عملکرد داخلی.
  نتایج
  براساس نتایج پژوهش، می توان با بکارگیری راهبردهای مناسب ارایه شده در بخش راهبردها و اقدامات، بر شرایط مداخله گر غلبه و به نحو مطلوب از شرایط زمینه ای استفاده کرد تا به پیامدهای یادشده توسط متخصصان دست پیدا کرد.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش در نیروی انتظامی، نظریه داده بنیاد، مدل پارادایمی، الگوی راهبردی، راهبردها
 • بهزاد لک* صفحات 75-100
  زمینه و هدف

  به طور طبیعی، پلیس در آینده باید از تجهیزات هوشمند متصل به دنیای اینترنت اشیا استفاده کند. با عنایت به مهاجرت سیستم ها و فرایندهای سنتی پلیس به فرایندهای جدید و امکان وقوع مشکلات خاص در این روند و تهدیدها و آسیب هایی که این مهاجرت به دنبال خواهد داشت، لازم است راهبردهای بکارگیری اینترنت اشیا در ماموریت های پلیس آگاهی بررسی شود.

  روش

  رویکرد پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است و ازنظر هدف کاربری است. در بخش کیفی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بکارگیری اینترنت اشیا و ادوات و تجهیزات هوشمند در ماموریت های پلیس آگاهی استخراج شد. جامعه آماری بخش کیفی تمام شمار و شامل 18 نفر از کارشناسان بود و اعتبارسنجی از طریق خبرگان انجام شد. جامعه آماری نفر و حجم نمونه 200 نفر از کارشناسان مرتبط در پلیس آگاهی، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و پلیس فتا است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسشنامه است. با استفاده از تحلیل عاملی و نکویی برازش، روایی داده ها بررسی شد. پایایی و اعتبار پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شده است.

  یافته ها: 

  درخصوص شاخص های اس. دبلیو. ا. تی از تحلیل عاملی تاییدی در قالب چهار فرضیه فرعی استفاده شد. امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی داخلی 29/2 و خارجی 85/2 به دست آمده است؛ با توجه به اینکه نقطه (85/2، 29/2) در خانه (ضعف - فرصت) قرار دارد، راهبرد مناسب بکارگیری اینترنت اشیا در پلیس آگاهی راهبرد محافظه کارانه است.

  نتایج

  راهبرد محافظه کارانه هشدار می دهد که حرکت بی مهابا به سمت سامانه های اینترنتی و تجهیزات هوشمند متصل به دنیای شبکه، ممکن است آسیب ها و یا شکست را به دنبال داشته باشد و لازم است با احتیاط بیشتری بکارگیری شوند و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری اینترنت اشیا در حوزه ارتباطات رادیویی، ارتباطات زیرساخت، فناوری اطلاعات، مراقبت الکترونیک و اینترنت و شبکه در پلیس آگاهی فراهم شوند.

  کلیدواژگان: تجهیزات هوشمند، اینترنت اشیا، پلیس آگاهی، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبردسنجی
 • علی پورنگ*، سیدمرتضی غیور باغبانی، حبیب الله دعایی، عاطفه نادرنژاد صفحات 101-124
  زمینه و هدف

  با توجه به پیچیدگی‏ ماموریت‏های نیروی انتظامی، استفاده از نیروهای واجد رفتارهای شهروندی سازمانی، می‏تواند در موفقیت این سازمان بسیار مهم باشد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان پلیس+10 استان خراسان جنوبی است.

  روش

  پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی بوده که به شیوه توصیفی پیمایشی داده ‏های لازم گردآوری شده است و از نظر نوع به دلیل بررسی تاثیر میان متغیرهای پژوهش، در زمره پژوهش‏های همبستگی قرار می‏گیرد. جامعه آماری، کارمندان دفاتر پلیس+10 خراسان جنوبی به تعداد 80 نفر است و به روش نمونه‏ گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 66 نفر انتخاب شد. ابزار جمع ‏آوری داده‏ها پرسشنامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل‏سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم ‏افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه‏گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه به‏وسیله شاخص‏های پایایی معرف‏ها و پایایی مرکب و روایی همگرا و روایی افتراقی بررسی شد.

  یافته ‏ها: 

  نتایج پژوهش تاثیر مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید کرد و درنهایت تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری تایید شد.

  نتایج

  با توجه به یافته‏های پژوهش، پیشنهاد می شود که مدیران دفاتر پلیس+10 به مدیریت برند داخلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی و درنهایت بهبود عملکرد سازمان خود توجه ویژه کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت برند داخلی، کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، پلیس+10، سازمان خدمات‏ محور
 • علی اکبر پیوسته*، مصطفی رادسر، مهدی اسماعیلی، حسن علیزاده صفحات 125-148
  زمینه و هدف
  در فرایند جهانی شدن، سازمان ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرهای سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرها و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد و وجود رهبری یادگیرنده، کسی که به دنبال یادگیری بهبود رهبری است، احساس می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در نگرش کارکنان نیروی انتظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد سازمانی است.
  روش
  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 725 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریز است که براساس رابطه کوکران ، 251 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین روایی ابزار جمع آوری داده ها از روایی محتوا و صوری و برای تعیین پایایی از روش ثبات درونی (آلفای کرونباخ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب z (853/0) و (769/0)  در فرضیه اصلی، که رهبری یادگیرنده به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی اعتماد سازمانی به میزان 4/8 درصد بر میل به تغییر کارکنان تاثیر دارد. و ضریب z (281/3) در تاثیر رهبری یادگیرنده بر میل به تغییر در کارکنان مثبت و همچنین ضریب z (59/16) و مقدار ضریب استاندارد شده مسیر (669/0)، نشان دهنده تاثیر رهبری یادگیرنده بر اعتماد سازمانی و درنهایت، ضریب معناداری z (460/0) و ضریب استاندارد شده (057/0)، تاثیر مثبت اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان را نشان می دهند.
  نتایج
  نهاد نیروی انتظامی، نهاد اجتماعی مهمی محسوب می شود بنابراین وجود رهبری یادگیرنده می تواند نگرش کارکنان را در راستای رسالت سازمان تغییر دهد و اعتماد سازمانی کارکنان را تقویت کند.
  کلیدواژگان: رهبری یادگیرنده، میل به تغییر، نگرش کارکنان، اعتماد سازمانی، نیروی انتظامی
 • حسین طاهری، رضا اندام*، حسن بحرالعلوم، کیوان صالحی صفحات 149-170
  زمینه و هدف

  تماشاگران مهم ترین سرمایه ورزش هر کشور محسوب می شوند. چنانچه رفتار آنان مدیریت نشود ممکن است خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به بارآورند؛ بنابراین، باتوجه به نقش کلیدی نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت مسابقات و رویدادهای ورزشی، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران است.

  روش

  پژوهش کیفی حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت کننده که تعداد آن ها براساس اصل اشباع نظری کنترل شد، 29 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بودند که به صورت قضاوتی هدفمند هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی و گروه کانونی، اطلاعات مدنظر از آن ها دریافت شد و در نرم افزار مکس کیودا دسته بندی و کدگذاری شدند.

  یافته ها: 

  باتوجه به اهداف پژوهش، از 255 صفحه متن مصاحبه ، 261 کد در قالب 44 مضمون پایه استخراج شد و سپس مضامین دارای مفاهیم یکسان، ادغام شدند و 6 مضمون سازمان دهنده (عوامل مدیریتی، عوامل وضعیتی، عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل رفتاری- عملکردی و عوامل فرهنگی- اجتماعی) در قالب 1 مضمون فراگیر با عنوان پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران شکل گرفت.

  نتایج

  عوامل شناسایی شده به طور مستقیم در حوزه وظایف و اختیارات نیروی انتظامی نبوده، اما بر رفتار تماشاگران فوتبال موثرند؛ بنابراین لازم است فرماندهان و مدیران انتظامی برای مدیریت رفتار تماشاگران اقدامات و فرآیندهای مدیریتی خود را بر مبنای آن ها تنظیم کنند.

  کلیدواژگان: پیشایند مدل، انتظامی، مدیریت رفتار، عوامل مدیریتی، تماشاگران فوتبال
|
 • MohammadMahdi Ahmadian Divkoti *, Rahmatollah Memar, Masoud Ahmadi, SeyyedAbdorreza Fathi Kachapi Pages 9-28
  Background and Aim

  In order to realize the modern Islamic civilization, we need staff to be present in the Islamic Revolution. Since all governmental organizations derive their legitimacy from the Vali-i Faqih, and since the leader of the revolution has been the subject of the "Islamic Revolutionary Police" for several years, the purpose of the present study was to design a exploratory model of the police based on the intellectual system of the supreme leader.

  Method

  This study is a qualitative one and its methodology is based on grounded theory. The research data is a collection of remarks, lectures, sentences, messages and sermons by the Supreme Leader over the past three decades (from 1989 to 1989). The method of sampling was theoretical and complete. Therefore, all the statements extracted about law enforcement in the coding table were analyzed. After performing three steps of open coding, axial and selective, a paradigmatic and graphical model was presented. Reliability, reliability and the like were used to assess the validity and reliability of the findings.

  Results

  The statements of the Supreme Leader were divided into 247 concepts and 29 categories in the Strauss and Corbin paradigm, and the phrase Revolutionary police was chosen as the central category.

  Conclusion

  According to the findings of the study, strategies for achieving the level of revolutionary law enforcement based on the statements of the Supreme Leader are: spiritual authority and law, use of modern knowledge and new technologies, compassionate and compassionate treatment of people, strengthening the spirit of piety and decency, reducing road accidents, serious fight against corruption and evils, contributing to the realization of a resilient economy, the use and use of efficient human resources, legalization, trust and prudence, intelligence and insight, jihadist management, meticulous and continuous monitoring and meticulous planning.

  Keywords: Revolutionary police, Supreme Leader Statements, Human Resources, Grounded Theory
 • Salim Sanaei, Masoud Pourkiani *, Sanjar Salajeghe, Saeed Sayadi, Ayoub Sheykhi Pages 29-52
  Background and Aim

  Organizational ambidexterity refers to the ability of organizations to discover new competencies and exploit existing capabilities. Bipartite organizations need to organize a human resources system consisting of two compatible HRM systems for exploration and exploitation units, so this study presents a model for ambivalence human resource management with a thematic analysis approach and the Treasury Network approach.

  Method

  The present study has an exploratory mixed method. The research population consisted of traffic experts and law enforcement personnel in Qazvin province, which was the target group of participants. Semi-structured interview and treasury network questionnaire were used for data collection. After 10 interviews, the theoretical saturation was reached and the interview was stopped. Excel software was used for theme analysis and Idogrid software for treasury network.

  Results

  The results of theme analysis and treasury network analysis showed that two-dimensional HRM has 77 indices in two categories (exploration and exploitation) and 8 dimensions (double requirements, double employment, double education, double assessment, and service compensation). Ambidexterity working relationships, ambidexterity human resource planning, and ambidexterity retention.

  Conclusion

  According to the results of the research, the police force for designing an effective model in the field of ambidexterity human resources management should attract efficient human resources, recruit for human resources and plan resources available in the organization, the relationship between staff and bosses; it should provide appropriate training, staff training and improvement, and consider the most efficient models for evaluating employee performance and output to identify the employees who have made the extra effort in the organization and optimize service delivery. They encourage employees to stay in the organization.

  Keywords: Law Enforcement, human resources management, Theme analysis, Treasury Network, Islamic Republic of Iran Police
 • Jafarali Ghaderi, Farzad Ghafouri *, Habib Honari, Yusuf Mohammadi Moghadam Pages 53-74
  Background and Aim
  Police officers can enhance their physical and mental health and physical fitness by increasing their physical activity to overcome difficult tasks. Investigation of researches in this area showed that there is no model for sport development, so the main purpose of this research is to design sport development model in law enforcement.
  Method
  The research method is qualitative and the grounded theory was used. The statistical population of the study was managers, professors and sports experts of law enforcement and sports science experts. The sampling method was snowball and 20 people were selected as the sample. Theoretical coding was used to analyze the qualitative data and test-retest method was used to confirm the validity and reliability of the interviews, which was more than 60%, so the reliability of the coding was confirmed.
  Results
  Based on the results of the research, causality was identified in section 6, which includes stakeholders' needs and expectations, legal and regulatory requirements, development of sport participation, structural factors, need for financial resources and infrastructure, and need for communication development. In the context section 6 key concepts and 41 categories were identified; also in the intervention section 6 core concepts and 41 categories were identified; in the strategies section 5 key concepts were identified: structural development, systems and processes, infrastructure development, Marketing Development, Interaction Development, and Education and Culture, and finally in the Outcome section, five key themes were identified: staff-related outcomes, financial and infrastructure development, community outcomes, communication development, and internal performance improvement.
  Conclusion
  Based on the results of the research, using appropriate strategies presented in the strategies and actions section, it is possible to overcome the confounding conditions and optimally use contextual conditions to achieve the aforementioned outcomes by experts.
  Keywords: Development of Sport in Law Enforcement, Grounded Theory, Paradigm Model, strategic model, Strategies
 • Behzad Lak * Pages 75-100
  Background and aim

  In the future, the police will naturally have to use smart devices connected to the IoT world. Given the migration of traditional police systems and processes into new processes and the potential for specific problems to occur in this process and the threats and harms that this migration will bring, it is necessary to examine strategies for using IoT in police missions.

  Methodology

  The research approach is mixed and exploratory in terms of purpose. In the qualitative section, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of using IoT and intelligent equipment in police missions were extracted. The statistical population consisted of 18 experts in the qualitative part and the experts were used for validation of tools. The population of the study was the sample size of 200 experts in the police, information and communication technology, and the ICT police, who were selected by simple random sampling. The method of data collection is field and its tools are interview and questionnaire. Data were analyzed using factor analysis. The reliability and validity of the questionnaire were measured by Cronbach's alpha.

  Results

  Confirmatory factor analysis was used in the form of four sub-hypotheses for SWOT indices. Final score of internal evaluation matrix is ​​2.29 and external is 2.85; given that point (2.85, 2.29) is at home (weakness - opportunity), proper strategy of using IoT in criminal investigation police is a conservative strategy.

  Conclusion

  Conservative strategy warns that unimpeded movement to Internet systems and smart devices connected to the network world may result in damage or failure and need to be used with greater caution and that IoT hardware and software requirements in the field of radio communications, Infrastructure communications, information technology, electronic care and the Internet and networking should be provided to the police.

  Keywords: Intelligent equipment, Internet of Things (IoT), Criminal Investigation Police, IT Infrastructure, Strategy assessment
 • Ali Pourang *, SeyedMorteza Ghayour Baghbani, Habibollah Doaei, Atefeh Nader Nejad Pages 101-124
  Background and Aim

  Given the complexity of law enforcement missions, the use of forces with organizational citizenship behaviors can be critical to the success of the organization. The purpose of this study is to investigate the impact of internal brand management on organizational citizenship behavior through quality of work life among +10 police officers of South Khorasan Province.

  Methodology

  The purpose of this study is an applied one that is descriptive survey and the type of data is due to correlational research due to the influence of research variables. The population of the study consisted of 80 Khorasan police +10 personnel and 66 people were selected by simple random sampling method using Morgan table. The data collection tool was a standard questionnaire. Data were analyzed using structural equation modeling using Smart PLS software in two parts of measurement model and structural section. In the first part, the technical characteristics of the questionnaire were assessed by the indicators of reliability, composite validity, convergent validity and discriminant validity.

  Results

  The results confirmed the effect of internal brand management on quality of work life and organizational citizenship behavior as well as the effect of quality of work life on organizational citizenship behavior. Finally, the effect of internal brand management on organizational citizenship behavior was confirmed by mediating role of quality of work life.

  Conclusion

  According to the findings of the study, it is recommended that managers of the +10 police personnel pay special attention to internal brand management and quality of work life of employees in order to create and enhance organizational citizenship behavior and ultimately improve their organization's performance.

  Keywords: Internal Brand Management, Quality of Work Life, Organizational Citizenship Behavior, Police +10, Service oriented organization
 • Aliakbar Peyvasteh *, Mostafa Radsar, Mehdi Esmaili, Hasan Alizade Pages 125-148
  Background and Aim
  In the process of globalization, organizations need to be prepared to cope with rapid environmental change, and every organization must adapt to diverse environmental demands and needs, and there is a sense of learner leadership that seeks to improve leadership learning. The purpose of the present study is to study the effect of learner leadership on the willingness to change the attitude of law enforcement personnel considering the mediating role of organizational trust.
  Methodology
  The purpose of this study is applied and descriptive - survey in nature and method. The statistical population of the study consisted of 725 law enforcement personnel of Tabriz city. Based on Cochran's relation, 251 persons were selected by random sampling. Content and face validity were used to determine the validity of the data collection tool, and internal consistency (Cronbach's alpha) for reliability, and structural equation modeling was used to analyze the data.
  Results
  The results of the data analysis showed that the learning leadership variable indirectly and through organizational trust mediator (4.8%) had an impact on the desire variable and z-coefficient (283.3) of the effect of learner leadership on the tendency to change in positive employees, using the significant coefficient z (59/16) and standardized path coefficient (0/669) indicating the impact of learner leadership on organizational trust and with the use of the coefficient of significance z (0/460) and standardized coefficient (0/57) indicates the positive effect of organizational trust on desire for change in employees.
  Conclusion
  According to the results, the dimensions of learner leadership on the willingness to change the attitude of law enforcement personnel considering the mediating role of organizational trust were positively influenced and finally practical suggestions were made.
  Keywords: Learner Leadership, Willingness to Change, Employee Attitude, Organizational Trust, Law Enforcement
 • Hossein Taheri, Reza Andam *, Hassan Bahrololoum, Kavan Salehi Pages 149-170
  Background and Aim

  Spectators are the most important sporting asset of any country. If their behavior is not managed, they may cause irreparable financial and life losses; therefore, the aim of this study was to identify the antecedents of the law enforcement model of football spectator behavior in Iran, given the key role of law enforcement in securing matches and sporting events.

  Method

  The present qualitative study was a developmental-applied research that was conducted through content analysis. The participant community, which was also controlled on the basis of theoretical saturation principle, consisted of 29 professors, experts and experts related to the subject of the research who were purposefully selected and gathered the required information by using semi-structured individual interviewing and focus group. MAXqda2018 software is also used for classification and coding.

  Results

  According to the objectives of the research, 261 codes were extracted from the 255 pages of interview text in the form of 44 basic themes and then themes with similar concepts were merged and 6 organizing themes (managerial factors, situational factors, legal factors, infrastructural factors). Behavioral-Functional Factors and Cultural-Social Factors) were formulated in the context of one universal theme as the antecedents of the law enforcement model of football spectator behavior in Iran.

  Conclusion

  The identified factors were not directly in the area of ​​law enforcement duties, but they did affect football behaviors, so it is necessary for police commanders and managers to manage their behaviors and management processes based on their behaviors.

  Keywords: Antecedents, Model, Law Enforcement, Behavior Management, spectators, football