فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال دوم شماره 6 (پاییز 1398)
 • سال دوم شماره 6 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سلمان رحیمی*، سیامک شیخ ها، سیدوحید دولت آبادی صفحات 1-6

  تولید انرژی الکتریکی برای سیستمهای قدرت باهدف کمینه سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت از مهمترین مباحث برای دستگاه های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از پخش بار اقتصادی برنامه ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن عوامل و محدودیت های غیرخطی موجود در شبکه قدرت و واحدهای تولیدی است. در این مقاله مسیله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت های غیرخطی ازجمله تلفات شبکه انتقال، تاثیر شیر ورودی بخار بر تابع هزینه تولیدی، توازن تولید و مصرف در سیستم، حدود تولید و نرخ های افزایشی و کاهشی به یک مسیله بهینه سازی تبدیل شده و درنهایت با روش الگوریتم ژنتیک بر روی سیستم نمونه ای با 14 نیروگاه، برای 11 تقاضای مختلف با استفاده از نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

  کلیدواژگان: پخش بار اقتصادی، بهینه سازی تابع هزینه ناصاف، الگوریتم ژنتیک
 • زهرا مقدم زرندی*، مهدی یزدانی صفحات 7-13

  زمانبندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین یکی از مسایل مهم در محیط های تولیدی و صنعتی میباشد که در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این مسیله Hard-Np شامل دو بخش تخصی و سپس تعیین توالی مرتبط است. در این مقاله دو الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب و الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر مبتنی بر رویکرد پارتو را برای حل این مسیله جهت کمینهسازی حداکثر زمان تکمیل کارها و کمینهسازی میانگین مجموع زمان دیرکرد کارها توسعه داده ایم. سپس برای ارزیابی عملکرد الگوریتم های ارایه شده 12 مسیله طراحی کرده و 3 شاخص عملکرد پرکاربرد و موثر را برای این مسایل محاسبه کرده ایم. همچنین جهت مقایسه الگوریتم ها از نقطه نظر آماری نیز از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی بهره گرفته ایم.

  کلیدواژگان: زمانبندی، کار کارگاهی منعطف، منابع دوگانه محدود، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر
 • شیما سادات شریفیان، علیرضا رشیدی کمیجان صفحات 15-24

  امروزه سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی، به مسیله واگذاری بخشی یا کل امور لجستیکی خود که پیش از این در خانه انجام میشده است به شرکتهای خدمات لجستیک طرف سوم که به برون سپاری معروف است، پرداخته اند. بنابراین برونسپاری یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت زنجیره تامین است. تحقیق حاضر به دنبال انتخاب بهترین بنگاه های موجود، جهت واگذاری بخشی از فرایند تولید به علت افزایش تقاضا و عدم امکان افزایش ظرفیت در یک زنجیره تامین است بنابراین هدف، انتخاب بهترین بنگاه همکار و تعیین حجم واگذاری تولید آن با توجه به محدودیت های موجود است. در این پژوهش به موجب اینکه برونسپاری انجام گردد یا درونسپاری،در صورت تصمیم به برونسپاری انتخاب کاراترین بنگاه، به طوری که هرگونه تصمیم منجر به مازاد زنجیره تامین مستقیم و معکوس گردد، در قالب یک مدل ریاضی عدد صحیح فرموله گردیده است.

  کلیدواژگان: شرکت های خدمات لجستیک طرف سوم، مازاد زنجیره تامین، برونسپاری، درونسپاری
 • محسن صادق عمل نیک، ناصر حبیبی فر صفحات 25-29

  انتخاب ساختار بهینه یکی از عواملی است که میتواند در عملکرد شبکه عصبی تاثیر بسزایی داشته باشد. شبکه های عصبی دارای پارامترهایی میباشند که با تغییر آنها میتوان ساختارهای مختلف ایجاد نمود. هدف این پژوهش ارایه روشی جهت تعیین ساختار بهینه است، یعنی ساختاری که عملکرد بهتری نسبت به سایر ساختارها داشته است. روش ارایه شده جهت تعیین ساختار بهینه شامل 7 گام میباشد که عبارتند از: جمعآوری داده ها، تعیین مجموعه تست و آموزش، تعیین شاخص های ارزیابی، اجرای شبکه برای ساختارهای مختلف، محاسبه شاخصها برای ساختارهای مختلف، انتخاب روش رتبه بندی و انتخاب ساختار بهینه. درصد میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب همبستگی و زمان اجرا، شاخص هایی میباشند که به عنوان معیارهایی برای ارزیابی عملکرد ساختارها پیشنهاد شده است. در پایان روش ارایه شده در قالب یک مسیله عددی با استفاده از روش TOPSIS اجرا شده است.

  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، رویکرد ترکیبی، انتخاب ساختار بهینه