فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال دوم شماره 7 (زمستان 1398)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع
سال دوم شماره 7 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/01/23
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مجید فروغی شاد، مجید خلیل صفحات 1-18

  امروزه هر سازمان تجاری حداقل بخشی از یک زنجیره تامین است و خیلی از سازمانها بخشی از چندین زنجیره تامین هستند. در سالهای اخیر افزایش پیشنهادات تنوع محصول و خدمات توسط بنگاه ها برای فراهمسازی انتخاب بیشتر برای مشتری و تولید فرصت برای عملکرد بهتر رقبا روند روبه رشدی داشته است. تنوع محصول پیامدهای زیادی برای هر دو فرآیند تولید و زنجیره تامین دارد. با توجه به افزایش رقابت در صنعت خودرو در داخل و خارج کشور و الزام شرکتها به تولید محصوالت متنوع، هدف این مقاله، تعیین تاثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیت و عملکرد زنجیره تامین صنعت خودروسازی است. روش مقاله ازلحاظ هدف مقاله، کاربردی، ازلحاظ نوع مقاله کمی و ازنظر روش شناخت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مقاله، کارشناسان و مدیران شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی کشور است. تعداد نمونه آماری در سطح خطای 5 درصد برابر 385 مورد برآورد و با استفاده از پرسشنامه استاندارد داده ها جمع آوری گردید. نتایج مقاله نشانگر تاثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر انعطاف پذیری است. انعطاف پذیری نیز بر چابکی و عملکرد زنجیره تامی تاثیر معناداری دارد. درنهایت قابلیت های پویای زنجیره تامین بر کارایی هزینه و خدمات مشتریان در سطوح مختلف سفارشی سازی پایین، متوسط و بالا، تاثیرات متفاوتی دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی مدیریت تنوع محصول، قابلیتهای پویا، عملکرد زنجیره تامین
 • مازیار رضایی* صفحات 19-34

  در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی میکنند و میمیرند و موفق ترین سازمان ها، آن هایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده میکنند. یکی از این دارایی های دانش بنیان، سرمایه فکری میباشد که بررسی آن بر روی عملکرد سازمان با توجه به نقش متغیر میانجی مدیریت دانش هدف اصلی این تحقیق میباشد. جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های صنایع غذایی در استان مازندران میباشد که محقق برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده نمود. روایی پرسشنامه تحقیق از دو طریق روایی صوری و سازه بدست آمده نتایج حاصل از آزمون معادلات ساختاری نشان میدهد که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های صنایع غذایی استان مازندران تاثیر معناداری دارد. همچنین هر سه بعد سرمایه فکری بر عملکرد مالی و نوآوری تاثیر مثبت و معناداری میگذارند که در این میان معلوم شد سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری بر روی عملکرد مالی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را میگذارد. در حالی که سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی نوآوری میگذارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه رابطه ای، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، عملکرد سازمانی، مدیریت دانش
 • حمیده عباسی*، آمنه مالمیر، رسول صریحی، سارا عباسعلی نژاد صفحات 35-46

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و فرهنگ یادگیری سازمانی بر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان در سطح برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی تهران بوده که مجموعا 660 نفر می باشند. جهت تعیین نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده ، و تعداد نمونه از طریق فرمول کوکران 243 نفر بدست آمد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استاندارد شایو و همکاران (2017) استفاده شده است. همچنین جهت سنجش روایی از ارزیابی روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها حاکی از آن بوده است که رهبری تحولی بر امنیت روانی، تصمیم گیری مشارکتی و بیان نظرات تاثیر گذار است. امنیت روانی، تصمیم گیری مشارکتی و بیان نظرات بر یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است. و نیز یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی بر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، فرهنگ یادگیری سازمانی، برنامه ریزی منابع سازمانی
 • سیدقاسم سلیمی زاویه* صفحات 47-54

  این مطالعه به تجزیه و تحلیل فرایند برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین ، با شناسایی مزایا و مضرات برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین، فرایند چرخه عمر برون سپاری به منظور تعیین عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری متمرکز شده است. هدف این مقاله ارایه مفهوم برون سپاری در چارچوب مدیریت زنجیره تامین است. روش تحقیق انجام شده با تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای، تحقیقات کیفی با استفاده از منابع ثانویه مختلف است. یافته ها مقاله نشان می دهد که شرکت های بزرگتر برای دستیابی به مزیت رقابتی، از برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک روش کارآمد استفاده می کنند. شرکت ها بخشی از فعالیت های خود را به سایر شرکت ها واگذار میکنند تا در فعالیتهای اصلی خود متمرکز شوند. جنبه های مثبت و جنبه های منفی برون سپاری اهمیت فراونی در مدیریت زنجیره تامین دارد.

  کلیدواژگان: برون سپاری، درون سپاری، مدیریت زنجیره تامین