فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر میرفردی*، عبدالله ولی نژاد، احسان خانمحمدی صفحات 1-32
  سینما و مصرف سینمایی یکی از شاخص های مهم مصرف فرهنگی هر جامعه ای است. این پژوهش به بررسی سبک مصرف سینما در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایلام و رابطه ی آن با سواد و دانش سینمایی پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها ترکیبی از پرسشنامه ی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده است که اعتبار و پایایی آن به ترتیب از طریق اعتبار صوری و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه ایلام بود که از این میان، بر اساس جدول لین نمونه ای با حجم 400 نفر محاسبه و برای دسترسی به آنها از روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای متناسب با حجم استفاده شد. نتایج نشانگر همبستگی نسبتا قوی، مستقیم و معنادار سواد و دانش سینمایی با مصرف سینما بوده است. در مجموع، پژوهش نشان داد که سبک مصرف سینما به تبعیت از سواد و دانش سینمایی تحول می پذیرد.
  کلیدواژگان: مصرف فرهنگی، مصرف سینما، سواد سینمایی، دانشجویان، دانشگاه ایلام
 • مسعود حاجی زاده میمندی، لیلا بنیاد* صفحات 33-60
  امنیت شغلی یکی از مسایل مورد توجه سازمان ها به خصوص در چند دهه ی اخیر می باشد. پیچیده تر شدن و گسترش روزافزون فرایند تقسیم کار و نیاز به تخصص های جزیی در زمینه های مختلف مستلزم استفاده از کارشناسان و تکنسین های مختلف می باشد در این میان امنیت شغلی یکی از دغدغه های اصلی کارکنان سازمان هاست. فراتحلیل حاضر با هدف بررسی مهم ترین عوامل موثر امنیت شغلی در ایران انجام گرفته است. در روش فراتحلیل جامعه ی آماری شامل کلیه ی مقالات علمی پژوهشی و کنفرانسی است که از سایت های معتبر مانند نورمگز، مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی طی سال های 1380 تا 1396 با موضوع امنیت شغلی جمع آوری شده اند در نهایت 19 پژوهش انتخاب و با نرم افزار فراتحلیل CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که در مجموع رابطه ی 28 متغیر، سه متغیر بیشترین تاثیر را بر امنیت شغلی کارکنان داشته اند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه ی اثر توانمندسازی کارکنان و امنیت شغلی با 57/0 و اندازه ی اثر رضایت شغلی و امنیت شغلی با 52/0 در حد بالا قرار دارند؛ همچنین رابطه ی تعهد سازمانی و امنیت شغلی در مطالعات مرور شده معادل 43/0 و در حد متوسط ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: امنیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، فراتحلیل
 • محبوبه میرزابیگی، داریوش بوستانی*، باقر شاملو، سیدمهدی احمدی موسوی صفحات 61-92

  افزایش قابل توجه ارتکاب قتل عمد و آدم ربایی، نیازمند کنکاش عمیق پیرامون یافتن علل و عوامل ارتکاب این دو جرم مهم می باشد. ضرورت انجام پژوهش بین رشته ای منطبق با آموزه های جرم شناسی و جامعه شناختی می تواند افق مهمی در جامعه ی کنونی علمی ایجاد نماید. پژوهش حاضر به بررسی کنترل رسمی و مجرمیت (آدم ربایی و قتل) در شهر کرمان پرداخته است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر روش کیفی نظریه ی زمینه ای است. بیست نفر از مجرمین به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی عمیق استفاده شد. نهایتاتجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق پنج مقوله گردید که عبارتند از: دادستانی سلطه تحقیق بر تعقیب، ضعف سیستم دیدبانی پلیس، زندانبه مثابه تشدیدکننده ی جرم، بدسرپرستی و استیگمای بهزیستی؛ و مدرسه و تجربه خشونت. به طور کلی، یافته ها حکایت از این دارد که ضعف کنترل های رسمی از قبیل دادستانی، زندان، بهزیستی و مدرسه می تواند زمینه ساز وقوع جرم باشد.

  کلیدواژگان: کنترل های رسمی، مجرمیت، قتل عمد، آدم ربایی، کرمان
 • سعید وصالی، ابوذر قاسمی نژاد* صفحات 93-126
  زندگی شهری همواره با مشکلات متعددی از جمله حاشیه نشینی روبرو بوده است. این وضعیت به شکل فزاینده ای منجر به عدم تحقق توسعه و نهادینه نشدن ابعاد مختلف آن، به ویژه توسعه ی اجتماعی در بین حاشیه نشینان شده است. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی شرایط «مداخله گر»، «راهبردها» و «پیامدهای» عدم تحقق توسعه ی اجتماعی در بین حاشیه نشینان پاکدشت انجام گرفته است. جامعه ی مورد مطالعه، کلیه ی ساکنان بالای 18 سال مناطق نه گانه شهر پاکدشت بودند. نمونه گیری به شیوه ی «هدفمند و نظری» انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود که بعد از مصاحبه با 30 نفر و نیل به اشباع نظری، به تحلیل داده ها پرداخته شد. تحلیل ها بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. در کدگذاری محوری، پدیده ی محوری «تعلیق وجودی» استخراج شد. یافته ها نشان می دهد که شرایط مداخله گر در فهم حاشیه نشینان «سستی منزلت اجتماعی، ذهنیت توسعه دولت محور، خشونت و نگاه حذفی و مسیولیت پذیری و تعلق اجتماعی پایین» هستند. راهبردهای اتخاذشده در برابر این شرایط «خودحاشیه سازی، حداکثرسازی منافع و تداوم بخشی و زوال عاملیت گرایی» هستند که با پیامدهای همچون «گسست اجتماعی روانی و مرکزیت اقتصاد در زندگی اجتماعی همراه است که خود را به صورت شکل گیری منش عادتی و فاصله گذاری شکننده با محیط و فهم تک بعدی از توسعه» نشان می دهند.
  کلیدواژگان: توسعه ی اجتماعی، داده بنیاد، راهبردها، شرایط مداخله گر
 • سجاد بهمنی، رضا همتی*، حسین ملتفت، اصغر ایزدی جیران صفحات 127-158

  این مطالعه کیفی، با هدف فهم فرایند شکل گیری تجربه ی حاشیه نشینی در دو محله ی حاشیه نشین ملاشیه و تل برمی در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه ی داده بنیاد است. بعد از کدگذاری، دوازده مقوله ی اصلی از داده ها پدیدار شد که هر یک از مقوله ها به صورت کامل با استناد به متن مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش تعامل ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (تکانه های تحول آفرین، اندوه مزمن روستایی، اغوا و افسون شهر، موانع و ناآمادگی های نهادی و راه های فروبسته تحرک) و در بعد کنش تعامل (مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی، تقلیل گرایی کالبدی و پرسه زنی فرودستانه) و در بعد پیامدها (هراس نهادینه شده، احساس مازادبازار بودن، انباشت فقدان ها و هویت مخدوش) است که حول یک مقوله ی هسته به نام (تقلای چالش برانگیز برای ارتقا زیست کژقواره) شکل گرفته اند.

  کلیدواژگان: تجربه ی حاشیه نشینی، روش نظریه ی داده بنیاد، ملاشیه و تل برمی، اهواز و رامهرمز
 • سیاوش خدایاری*، اسماعیل جهانبخش صفحات 159-184

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خودکنترلی و تاب آوری بر قانون گریزی در بین شهروندان استان ایلام انجام گرفته است. قانون گریزی (نوع نرم) در دو بعد قانون گریزی ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی شهروندان بالای 18 سال استان ایلام در سال 1395 است و نوع نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 برآورد گردید.یافته ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای خودکنترلی و تاب آوری تاثیر افزایشی، مثبت و مستقیمی بر روی قانون گریزی شهروندان استان ایلام دارند. نتایج حاصل از آزمون مدل معادلات ساختاری (Amos) نشان می دهد که متغیر تاب آوری 23/0 از واریانس متغیر وابسته در جامعه را تبیین، و متغیر خودکنترلی 30/0 واریانس متغیر وابسته (قانون گریزی) در جامعه را پیش بینی می کند. با توجه به یافته های تحقیق، توانمندسازی و تقویت روحیه ی تاب آفرین و خودکنترل ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: قانون گریزی، خودکنترلی، تاب آوری
|
 • Asghar Mirfardi *, Abdollah Valinezhad, Ehsan Khanmohamadi Pages 1-32
  The cinema and cinema consumption is one of cultural consumption of each society. This paper aimed to evaluate the cinema consumption style among men and women students and its relation with cinema literacy and knowledge. Using survey method, population of the study has been Ilam university students, from which 400 students were determined, based on Lin Sampling Table (1976) as the sample size and were selected by classified-multi stage random sampling method. A mixed self-administrated and standard questionnaire was used as the research instrument for data collection, in which face validity and Cronbach's alpha used for its validity and reliability, respectively. The findings showed that there is significant direct and moderately strong correlation between cinema literacy and knowledge, from one side, and cinema consumption, from another side. Totally, study showed that cinema consumption is transforming via following cinema literacy and knowledge.
  Keywords: Cultural Consumption, Cinema Consumption, Cinema Literacy, student, Ilam University
 • Masoud Hajizadeh Maymandi, Leili Bonyad * Pages 33-60
  Occupational safety is one of the issues that have been considered by organizations, especially in recent decades. The complexity and increasing expansion of the division of labor process and the need for minor specialties in different fields require the use of various experts and technicians. In this regard, job security is one of the main concerns of the staff of the organizations. The present study aims to investigate the most important factors Effective job security in Iran has been carried out. In the method of meta-analysis, the statistical community includes all scientific-research papers that have come from reputable sites such as Noormgs, Magiran, the Comprehensive Human Sciences Portal and the Academic Database of Academic Jihad, and national and international conferences. The years of 2001 to 2017 were collected with the theme of job security finally, 19 studies were selected and analyzed CMA2 meta-analysis software. The findings of the study showed that the total of 28 variables of the three variables had the greatest impact on the job security of the employees. The results of the meta-analysis showed that the effect of employee empowerment and occupational safety with 0.57 and the magnitude of the effect of job satisfaction and job security were 0.52. Also, the relationship between organizational commitment and job security in the reviewed studies was 0.43 and moderately.
  Keywords: Job Security, Employee Empowerment, Job Satisfaction, organizational commitment, Meta-Analysis
 • Mahboobeh Mirzabeigi, Daryoush Boustani *, Bagher Shamloo, AHMAD AHMADI MOUSAVI Pages 61-92

  A significant increase in the commission of murder and kidnapping requires a deep investigation into the causes and factors behind the committing of these two masses. The necessity of conducting interdisciplinary research in accordance with criminological and sociological doctrines can create an important horizon in the current scientific community. Underlying theory has investigated formal control and criminality (murder and kidnaping) in city of the Kerman. Methodology of the study is based on qualitative method of Grounded Theory. 20 criminals as the participants of the research were selected via purposive sampling and Use the maximum variation strategy and theoretical saturation criteria. Tool of collecting data was in-depth interview. Finally data analysis culminated in emerging five categories which are: Prosecutor: overcoming of investigation on pursuit; Weakness of police surveillance system; prison as the intensifier of the crime; mismanagement and stigma of welfare organization; school and experiencing of the violence. Generally finding indicates that weakness of formal controls such as prosecutor, prison, welfare organization and school prepares occurrence of crime.

  Keywords: Formal Control, Criminality, Murder, Kidnaping, Kerman
 • Said Vesali, Abozar Ghaseminezhad * Pages 93-126
  Urban life has always had many problems, including marginalizations. This situation has increasingly led to the lack of development and the lack of institutionalization of its various dimensions, particularly social development among the marginalizations. Therefore, this study aimed to identify the "interventionist", "strategies" and "consequences" of social development among Pakdasht marginalizations. The study population consisted of all residents over 18 years of age in the marginalizations of Pakdasht city. The sampling was done in a Purposeful and theoretical way. The data collection tool was an interview, which was conducted after interviewing 30 individuals and reaching theoretical saturation. The analyzes were based on three stages of open, axial and selective coding. In axial coding, the axial phenomenon of "existential suspension" was extracted. The findings show that the intervening conditions in understanding the suburbs are "social status weakness, state-centered development mentality, violence and elimination vision, and low social responsibility and belonging". The strategies adopted against these conditions are "self-sacrifice, maximization of benefits and continuity, and decline of functionalism," with consequences such as "psychosocial rupture and the centrality of economics in social life that shape themselves they show a fragile habit and distance from the environment and a one-dimensional understanding of development.
  Keywords: Social Development, grounded theory, Strategies, Intervening Conditions
 • Sajad Bahmani, Reza Hemmati *, Hossein Moltaft, Asghar Izadijairan Pages 127-158

  This qualitative study has been done in two slum areas named Malashieh and Tal Bormi, with the aim of understanding the process leading to the formation of slum residence experience in these areas. The approach (method) used in this research is grounded theory-corbin and strauss edit (2015), the emerging paradigm includes three dimensions: conditions, action/ interaction, and consequences, that in the dimension of conditions, based on the results of the research, it contains transformative impulses, chronic rural grief, seduction and charm of cities, institutional obstacles and unreadyness, and closed ways of mobility. In the action/interaction dimension, it contains emigration as a self-supporting strategy, a fullscale reductionism, and mean wanderings. And in the dimension of consequences, it contains internalized fear, feeling of being of being redundant in the marketplace, accumulation of absences, and hurt identity, which have taken form around a core category named "the abrovite effort of development will".

  Keywords: slum Experience, Grounthed theory research, Mallashieh, Tal Borami, Ahvaz, Ramhormoz
 • Siavash Khodayari *, Esmaeil Jahanbakhsh Pages 159-184

  This study aimed to investigate the effect of self-control and resiliency over the law-avasion between the citizens of Ilam. Law-aversion (soft) in both dimension subjective and objective studied. The method of this survey is survey, and the kind of correlation is the questionnaire. The statistical population consists of all citizens over 18 years of ilam province in 2016; and sampling type, multi - stage cluster and sample size were estimated based on the Morgan table. The findings and results of this study showned that self-control and resilience variables additive effect, positive and direct the on citizens of Ilam province is lawl-aversion. The results of the test structural equation modeling (Amos) shows the resiliency 0/23 Explanations of variances in the community, and self-control variable 0/30 the variance of the dependent variable (law-aversion) predicts in the community.. With regard to the findings, empowerment and entrepreneurial spirit and self-control are essential twisting.

  Keywords: Law-Aversion, self-control, Resilience