فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال دهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • سال دهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • نیلوفر آزادی، سیدمحمدعلی میرحسینی*، احمد ترکفر صفحات 1-22

  طی یک قرن اخیر زمین لرزه ها بیش از یک میلیون نفر را به کام مرگ فرستاده اند که از کل زمین لرزه های جهان 18 درصد سهم ایران می باشد. استان کرمان در وقوع زلزله رتبه نخست کشور را داراست. با توجه به علت پدیده ی بالا آمدن سطح آب های زیرزمینی در هنگام زلزله بسیاری از سازه ها دچار نم گرفتگی شده و با خطر بالقوه مواجه هستند از سوی دیگر به دلیل نوع خاک بستر شهر کرمان امکان تشدید شدت زمین لرزه نیز در این شهر وجود دارد، بنابراین همه این عوامل این شهر را در معرض خطر جدی زمین لرزه قرار داده است اما به دلیل افزایش نرخ چشمگیر مصالح ساختمانی و از سوی دیگر عدم توجه به مقاوم سازی سازه ها در کرمان جدی گرفته نشده و هر لحظه امکان بروز فاجعه ای بزرگ در این کلان شهر میلیونی وجود دارد. در این تحقیق به منظور کم شدن خسارات زلزله از رویکرد پدافند غیرعامل استفاده شد. برای طراحی با این رویکرد الزامات معماری شامل برنامه ریزی مکان یابی، طراحی فضاهای چند عملکردی، طراحی شبکه زیرساخت ها در نظر گرفته شد و یک مجتمع صنفی ورزشی جهت تامین پناهگاه در زمان زلزله در کرمان طراحی شد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی - توصیفی بود که از طریق مطالعات نظری پیرامون مبانی نظری به اصول و چارچوب موردنظر دست یافت و با رویکرد کیفی سعی در بکار بستن اصول تبیین شده در امر طراحی مورد نظر داشت.

  کلیدواژگان: طراحی، صنف ورزشی، زلزله، پدافند غیر عامل
 • میثم ابوالقاسمی، ابومحمد عسگرخانی*، سهراب صلاحی، روح الله عبدالملکی صفحات 23-42

  سیاست های آمریکا در قبال جغرافیای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی تقریبا در تمام زمینه ها دچار تحول شد و در یک مسیر واگرایی کامل قرار گرفت. به تبع آن، رسانه های آمریکایی و به ویژه صدای آمریکا ، نقش فعالی برعهده گرفتند و وظیفه بازنمایی جمهوری اسلامی بر اساس سیاستگذاری ایالات متحده را در دوره پسا انقلاب اسلامی ایفا کردند.هدف آنها افزایش قدرت نرم ایالات متحده امریکا در محدوده جغرافیای سیاسی ایران و به تبع آن خاورمیانه بود. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از مدل رابینسون و به روش تحلیل فریم بندی، نحوه پوشش و بازنمایی بیانات، پیامها و متون مربوط به رهبر انقلاب را در دهه های پس از انقلاب کندوکاو کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیاستگذاری صدای آمریکا در جنگ رسانه ای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرو کدام نظریه بوده است. همچنین نحوه کنشگری ایشان در برابر سیاستهای رسانه ای آمریکا (متبلور در بخش فارسی صدای آمریکا) و تدابیر ایشان در این زمینه بررسی خواهد شد.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، جغرافیای سیاسی، رسانه ای، صدای آمریکا
 • کاوه اسدپور*، مهین نسترن، محمودرضا ثقفی صفحات 43-56

  رشد امکانات زیست و حمایت های بهداشتی ازشهروندان، هرسال به سهم سالمندان ازجمعیت شهرها افزوده می شود. متناظربا این افزایش سهم، چالش های جدیدی پیش روی مدیریت شهری قرارگرفته است. سالمندان بنا به ویژگی های خاص عملکردی وفیزیکی خود ازیک طرف امکان استفاده از برخی تسهیلات موجود در شهرها را نداشته و از سوی دیگر نیازهایی ویژه دارندکه دربرنامه های متداول توسعه شهری مغفول واقع شده اند. مدیریت شهری همواره بایستی به نیازهای شهروندان پاسخگو بوده و به ویژه از گروه های درمعرض آسیب حمایتی ویژه به عمل آورد. درواقع درالگوی مطلوب، مدیریت شهری علاوه برعدالت ورزی درتامین خدمات (که هدف آن عموم شهروندان است) می بایست نوعی از «تبعیض مثبت» را درفضای شهر حاکم نماید. درسطح جهانی، برنامه ریزی همکارانه به عنوان شیوه ای نوین از برنامه ریزی شهری که هدف خود را بر پاسخ به مسیله «مردم سالاری در برنامه ریزی شهری» از طریق فرصت دهی به شهروندان برای تدوین، تصویب و نهایتا اجرای پیشنهاد های توسعه ای قرار داده است، در بسیاری از حوزه های بالادستی برنامه ریزی به کار گرفته شده است. مقاله حاضر با تبیین ظرفیت های این شیوه از برنامه ریزی شهری برای پاسخ به مسیله سالمندی شهروندان، این پیشنهاد را طرح می نماید که با استفاده از برنامه ریزی همکارانه در سطح برنامه های محلی توسعه شهری، از تکرار تجربه شکست خورده برنامه ریزی سنتی - جامع برای مواجهه با مسیله سالمندی پیشگیری نموده و از این طریق به ارتقا کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه آسیب پذیر اجتماعی اقدام شود. مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری نویسنده اول با عنوان « طراحی الگوی برنامه ریزی شهری همکارانه همساز با ساختار نهادی ایران» با راهنمایی دکتر مهین نسترن و دکتر محمودرضا ثقفی است.

  کلیدواژگان: سالمندی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی همکارانه، مشارکت شهروندی
 • مریم افضل خانی* صفحات 57-78
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر رفتار و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار نسبت به مساله محیط زیست در سال 96-97 است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون دردو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار بوده و تعداد نمونه 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان گرمسار بوده است که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها آزمون رفتار زیست محیط و آزمون نگرش زیست محیطی بوده و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های اسمیرنف - کلموگروف ، آزمون t ، آزمون ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که آموزش زیست محیطی منجر به تغییر نگرش دانش اموزان ابتدایی شده است. آموزش زیست محیطی منجر به تغییر رفتار دانش آموزان ابتدایی می شود. تاثیر آموزش زیست محیطی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر بیشتر از تاثیر آموزش زیست محیطی برنگرش دانش آموزان پسر بوده است همچنین تاثیر آموزش زیست محیطی بر تغییر رفتار دانش آموزان دختر بیشتر از تاثیر آموزش زیست محیطی بر رفتار دانش آموزان پسر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش زیست محیطی، رفتار زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، دانش آموزان ابتدایی
 • حسین الماسی مفیدی، محمدرضا زندمقدم*، پروانه زیویار صفحات 79-94

  یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات شهری است. امروزه مشکلات ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم، آلودگی زیست محیطی، جابه جایی جمعیت و... باعث شده است که توزیع خدمات شهری یکی از مهم ترین مسایل پیش روی اغلب کشور ای توسعه یافته و درحال توسعه باشد. از طرف دیگر بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری همه شهروندان از خدمات شهری عمومی یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری است. رشد روزافزون جمعیت شهر بومهن و نیاز ساکنین به خدمات شهری در حال افزایش است. ازاین رو تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و استنتاج یافته های میدانی در قالب تدوین و توزیع پرسش نامه، در سطح محدوده موردمطالعه صورت گرفته است به بررسی وضعیت برخورداری شهروندان از خدمات و نیز توزیع آن ها در سطح شهر پرداخته است. یافته های تحقیق با استفاده آزمون موران و روش جینی و همچنین آزمون T-test مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که خدمات و امکانات موردبررسی در تحقیق در سطح شهر بومهن به صورت عادلانه توزیع نشده اند از طرفی نیز نتیجه آزمون سطح رضایت مندی شهروندان از وضعیت خدمات شهری موردبررسی نیز حاکی از نامناسب بودن وضعیت این خدمات در سطح شهر بومهن بوده است.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، خدمات شهری، عدالت اجتماعی، شهر بومهن
 • سعیده ناصحی، حدیث الله یاری*، محمدجواد امیری صفحات 95-107

  ورودی هر سکونتگاهی نمادی از خود آن سکونتگاه و مردمان ساکن در آن است. چرا که به عنوان یک عامل اتصال دهنده عمل کرده و فضای درون و بیرون سکونتگاه را به هم وصل می کند خواه این سکونتگاه شهر و یا روستا باشد. از طرفی مکان های تاریخی به دلیل داشتن جاذبه های فراوان حجم زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند و به همین منظور تعریف ورودی برای این مکان ها می تواند بسیار حایز اهمیت باشد. در این میان روستاهای تاریخی نیز از این امر نمی توانند مستثنی باشند. بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا بر روی یکی از مسایل مهم شهری که امروزه تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است یعنی تعیین راهبردهایی برای ورودی در روستای تاریخی ابیانه پرداخته شود. برای این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر اساس ویژگی های کلی روستا و تقسیم ورودی روستا به سه سکانس و هم چنین نظرات کارشناسان استخراج شد. در نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به این عوامل وزن داده شد تا در ماتریس SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد سپس یا استفاده از ماتریس SWOT استراتژی هایی استخراج شدند و برای اولویت بندی در ماتریس QSPM مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، وضعیت ورودی روستای ابیانه را در وضعیت تهاجمی نشان داد. بنابراین در این روستا به منظور داشتن ورودی مناسب می توان از قوت ها و فرصت های پیش رو استفاده بهینه نمود.

  کلیدواژگان: ورودی، روستاهای تاریخی، SWOT، QSPM
 • امیر قاسمی، رحیم سرور*، بهمن کارگر صفحات 109-121

  امروزه مدیریت شهری متحول شده است و شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. لذا، محلی گرایی در استان تهران به عنوان یک استراتژی با هدف تفویض قدرت و منابع به مدیران محلی و به دور از کنترل مرکزی، می تواند ساختارها و جوامع محله ی دموکراتیک را ایجاد نموده تا در چهارچوب توافق شده میان حکومت مرکزی و محلی به حداقلی از استانداردهای ملی و اولویت های سیاسی رسید. شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حوزه مورد مطالعه بوده است. جهت بررسی اثرگذارترین آسیب های موجود ساختار نظام تصمیم گیری شورایی در فرآیند مدیریت شهری از تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. آسیب هایی چون؛ عدم وجود ظرفیت های قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه و عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها از عمده آسیب های تهدید کننده ساختار نظام تصمیم گیری در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران می باشند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، نظام تصمیم گیری، مدیریت یکپارچه شهری، تهران
 • لیلی بختیاری، فرزانه ساسانپور*، علی شماعی، محمد سلیمانی مهرنجانی صفحات 123-142

  بخش مرکزی شهرها با سابقه ی قدیم به دلیل مرکزیت جغرافیایی دارای پتانسیل بالقوه بالایی بوده و علیرغم ویژگی های مثبت قسمت مرکزی شهرها محلات مسکونی آن از لحاظ فرسودگی رنج می برند در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر بازآفرینی پایدار در شهر همدان شناسایی و تجزیه و تحلیل شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی ، برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و پیمایشی و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار (FLMICMAC) استفاده شده است. طبق نتایج تعداد 36 عامل بازآفرینی پایدار شناسایی و در مرحله انتخاب نهایی که با روش دلفی انجام شد به 24 عامل کاهش داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که عامل تسهیلات بانکی با میزان تاثیرگذاری غیرفازی (63.50) و رتبه اول سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی (62.33) با رتبه دوم تغییر نرخ ارز (59.5) با رتبه سوم کیفیت مصالح ساختمانی (56.16) با رتبه چهارم میزان درآمد ماهیانه (55.33) با رتبه پنجم مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بازآفرینی شهری پایدار در بخش مرکزی همدان می باشند. این عوامل دارای برچسب فازی تاثیرگذاری قوی می باشند. همچنین عامل مشارکت ساکنین با میزان تاثیرپذیری غیرفازی (63.83) و رتبه اول تاثیرپذیری قیمت واحد مسکونی (62.66) با رتبه دوم میزان تعلق مکانی (59.66) با رتبه سوم کیفیت مصالح ساختمانی (58.66) با رتبه چهارم مهم ترین عوامل تاثیرپذیر در فرایند بازآفرینی شهری پایدار در بخش مرکزی همدان می باشند. طبق نتایج تحقیق توجه اساسی به عوامل تاثیرگذار نقش بسزایی در تحقق بازآفرینی پایدار دارد

  کلیدواژگان: بازآفرینی پایدار، بافت فرسوده، میکمک فازی، بخش مرکزی، همدان
 • حمید برقی* صفحات 143-156

  ساماندهی روستاها از جمله استراتژی های کارآمد در برنامه ریزی توسعه و همچنین محوری ترین الگوی توسعه فضایی- کالبدی نواحی روستایی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر مقبولیت آن توسط روستاییان بصورت مطالعه موردی در بخش زهان از شهرستان زیرکوه می باشد. این نوع تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با مردم روستاهای مورد مطالعه استفاده گردید. جامعه مورد پژوهش کلیه خانوارهای محدوده مورد مطالعه، بالغ بر 210 خانوار می باشد، که با کمک فرمول کوکران، حجم نمونه 136 خانوار محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار spss محاسبات انجام و از آزمون های ویلکاکسون و دوجمله ای برای استنباط و ارتباط نتایج استفاده گردید. نتایج کلی نشان داد که ساماندهی روستاها در برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، از جمله میزان رواج صنایع دستی بعنوان شغل جانبی، دسترسی به بازار فروش تولیدات، اشتغال زایی، وضعیت سواد، و...تغییرات ساختاری را به همراه داشته است. هرچند در مواردی نیز عکس موضوع شکل گرفته، که می تواند نشانگر عدم توجه به ساختارهای روستایی در ابعاد گوناگون و در نتیجه کارکردهای متفاوت باشد. همچنین در سنجش رابطه بین عوامل تاثیرگذار در پذیرش طرح ساماندهی، اینگونه اسننباط می شود که برخی متغیرها از جمله آگاهی افراد نسبت به طرح، امید دسترسی به امکانات ، بهبود مشارکت، امید به مسکن بهتر، بهبود امکانات بهداشتی و.. در مقبولیت طرح توسط روستاییان موثر بوده است

  کلیدواژگان: تاثیرات، اقتصادی-اجتماعی، طرح های ساماندهی، روستائیان، بخش زهان
 • رضا رضایی بزنجانی، مهری اذانی*، حمید صابری، مهدی مومنی صفحات 157-179
  پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر پایه رشد هوشمند شهری به نگارش درآمده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه) و جامعه آماری، شامل دو گروه شهروندان و مسیولین نخبگان بوده که به روش نمونه-گیری تصادفی داده ها جمع آوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS، ArcGIS، SWOT، ANP و نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تمام شاخص هایی که برای ارزیابی وضعیت رشد هوشمند شهری در کرمان به کار برده شده اند، از سطح معنی داری مناسبی برخوردار هستند اما تفاوت معنی داری در سطح آلفای 01/0 از دید پاسخگویان در کرمان وجود دارد. این مساله، دسته بندی مناطق شهری به لحاظ شاخصهای رشد هوشمند را تایید می کند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز با سطح معناداری 023/0 و میزان آلفای کمتر از 05/0 حاکی از اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته و رابطه معنادار بین آن ها است. در نهایت، بر پایه الگوی تحلیلی سوات مشخص گردید که راهبرد اصلی، جذب ایده های نوآورانه رشد هوشمند شهری از طریق مشارکت ذینفعان شهری بوده و راهبرد افزایش مشارکت شهروندان و گرفتن ایده های برتر در مورد شهر کرمان و تطابق آن با اصول رشد هوشمند" به عنوان راهبرد جایگزین تعیین گردید.
  کلیدواژگان: رشد هوشمند شهری، برنامه ریزی راهبردی، کرمان، سوآت
 • بهروز مرادی، حیدر لطفی*، زین العابدین کرمی، فرزان کفاشان طوسی صفحات 181-202

  منشاء بسیار از تهدیدات امنیت ملی مانند قاچاق، مهاجرت های غیرقانونی، تروریسم، جدایی طلبی و تجزیه طلبی مرزها هستند. مرزهای ایران نیز اهمیت زیادی در امنیت ملی دارند. استان مرزی کردستان از جمله مناطق مرزی ایران است که حایز نقش مهمی در امنیت ملی ایران است. هدف اصلی این مقاله بررسی مناطق مرزی از زاویه تهدیدات امنیت ملی است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین تهدیدات مرزها و به ویژه مرزهای ایران در استان کردستان برای امنیت ملی کدام اند؟ فرضیه ای را که نویسندگان در پی آزمون آن هستند این است که مرز ایران در استان کردستان دارای تهدیدات سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای امنیت ملی ایران است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مهم ترین تهدیدات امنیت ملی ایران در استان کردستان شامل قاچاق بی رویه، فعالیت گروه های تروریستی دارای آرمان های جدایی طلبی و تجزیه طلبانه و تهدیدات سیاسی و نطامی و امنیتی پیرامونی و فرا پیرامونی است.

  کلیدواژگان: امنیت، مناطق مرزی، امنیت ملی، استان کردستان
 • علی عبدی، بیژن رحمانی*، شهره تاج صفحات 203-226

  ایران به لحاظ وضعیت جغرافیایی در زمره کشورهای بلاخیز می باشد. قاره آسیا از نظر شیوع حوادث و بلایای طبیعی، رتبه اول را در دنیا دارد و ایران پس از هند، بنگلادش و چین چهارمین کشور آسیا و ششمین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بلایاست. در این میان نقاط روستایی، به دلیل روابط تنگاتنگ با محیط طبیعی و داشتن توانهای محدود، آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقاط شهری دارند. خطر زلزله وگسترش بیابان، تهاجم ریگهای روان و خشکسالی، در معرض تهدید هستند. همچنین بالغ بر 12 هزار روستای مستقر در جوار رودخانه ها نیز غالبا در معرض خطر سیل قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به نقش مدیریت محلی (شوراهای اسلامی و دهیاری ها) درارایه الگویی به جهت برنامه ریزی کاهش مخاطرات طبیعی پرداخته شد. هدف ، نقش مدیریت محلی را در کاهش مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی شهرستان قرچک بررسی می نماید. این تحقیق که کاربردی و توصیفی-تحلیلی می باشد از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای برای گردآوری اطلاعات و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخته شده. نتایج در بخش تحلیلی نیز نتایج نشان داد آگاهی مدیران محلی منطقه مورد مطالعه از فرایند مدیریت بحران در سطح پایینی است. مدیران محلی منطقه مورد مطالعه نسبت به نقش خود در فرایند برنامه ریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی آگاه می باشند. بین میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در برنامه ریزی رابطه معنی داری وجود دارد نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، بر عملکرد آنان در برنامه ریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی تاثیرگذارست

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت بحران، مخاطرات، مدیریت روستایی، مدیریت محلی
 • فاطمه پورحسین، محمد اخباری* صفحات 227-252

  عوامل شکل دهنده به کم و کیف معادلات سیاسی و امنیتی عراق امروزه به ترتیب اولویت در سطوح سه گانه ی داخلی ، منطقه ای و منطقه ای قابل بررسی است. با توجه به این که اولین و مهم ترین سطح شکل دهنده به حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری سطح داخلی است و اگر بپذیریم که مولفه های داخلی سبب آغاز بحران و تداوم آن است، باید گفت مولفه های منطقه ای و فرامنطقه ای، دارای نقش تشدید کننده و تسریع کننده ی بحران و تداوم آن هستند. بر این مبنا، هدف این پژوهش تبیین ژیوپلیتیکی بحران های مذهبی در جنوب غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) بود که برای این منظور و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با استفاده از تحقیقات میدانی و استانی و مصاحبه و پرسشنامه با اساتید و کارشناسان ارشد ژیوپلیتیکی و متخصص در حوزه پژوهش استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پژوهش از آمار توصیفی و برای نشان دادن اطلاعات به صورت جداول فراوانی و درصد و نمودارها و آزمون T تک نمونه ای برای رد یا تایید فرضیه های پژوهشی استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ژیوپلیتیک بحران های مذهبی در قدرت یابی گروه های سیاسی و مذهبی در عراق موثر است. همچنین خلا قدرت ایالات متحده امریکا در عراق منجر به بحران های ژیوپلیتیکی توسط قدرت های منطقه ای در آن کشور شده است. علاوه بر این بحران های مذهبی در عراق منجر به متزلزل شدن قدرت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای شده است.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک مذهبی، بحران های مذهبی، جنوب غرب آسیا، عراق
 • محمد سمیعی درونه، مسعود پورکیانی*، فرزانه بیگ زاده عباسی صفحات 253-268
  اصلاح جامعه شهری و روستایی و ارتقاء عملکرد و مدیریت آن در شهرداری ها و دهیاری ها بدون پرداختن به این مجموعه ها و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. لذا با توجه به نوع تحقیق، این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه تحقیقات میدانی و اسناد و مدارک به جمع آوری داده ها می پردازد. از طرف دیگر با توجه به این که الگوی تحقیق و معیارهای استخراج شده از مبانی نظری، از طریق نظرسنجی 30 نفر از خبرگان موردبررسی و تایید نهایی قرارگرفته اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش دلفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شهرداری های و دهیاری ها مستقر در شهرستان های استان خراسان رضوی تشکیل داده و اطلاعات ارزیابی عملکرد آن ها از نظام نامه استانداردشده سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور و سالنامه آماری سال 95 استان خراسان رضوی و اسناد و مدارک استخراج شده است برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از انواع آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. کلیه تجزیه وتحلیل های آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و amos انجام شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنا دار خدمات شهری و امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها در گروه توسعه پایین، تاثیر مثبت و معنادار شهرسازی، امور مالی، قراردادها و پروژه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک، امور اداری، نیروی انسانی و مصوبات شورا مسایل عمومی و مدیریتی با عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها در گروه توسعه متوسط و تاثیر مثبت و معنادار امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها در گروه توسعه بالا است.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری و روستایی، ارزیابی عملکرد، خراسان رضوی، مدیریت تطبیقی
 • علی آدمی، زینب تبریزی* صفحات 269-287
  نظریه ی بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی بر ریالیسم واقع گرایی در عرصه ی بین الملل است که عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمان گرایی، مورد توجه نظریه پردازان مسایل استراتژیک قرار گرفت. این نظریه در روابط بین الملل به «قدرت» به عنوان مولفه ی اصلی تبیین کننده روابط بین- کشورها تاکید می کند و ضمن رد نظرات «ایده آلیستی» بر این باور است که میزان قدرت دولت ها، تاثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آن ها دارد. مقاله اخیر ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و اسراییل با روش مصاحبه با متخصصین و اهل فن در سیاست خارجی و مطالعات نظامی در قالب پرسشنامه ای تلاش داشته تاثیرات منطقه ای بازدارندگی دو کشور در منطقه ای آسیای غربی را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسراییل این نوشتار معتقد است که بازدارندگی دو کشور برعکس نقش بازدارندگی در امنیت سازی در منطقه آسیای غربی، باعث ایجاد ناامنی در ابعاد مختلف امنیتی این منطقه شده است یعنی بازدارندگی دو کشور هرچند توانسته برای دو کشور امنیت ساز باشد اما به طور کل در سطح منطقه باعث ایجاد ناامنی شده است.
  کلیدواژگان: بازدارندگی، ایران، اسرائیل، امنیت منطقه ای، آسیای غربی
 • عباس جعفری نیا* صفحات 298-311
  عدالت فضایی یکی از مهم ترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد. هدف این مقاله عبارت است تحلیل و بررسی رابطه عدالت فضایی با عدالت اجتماعی و توسعه. سوال اصلی مقاله این است که عدالت فضایی چه رابطه ای با عدالتت اجتماعی دارد و این دو چگونه توسعه واحدهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار می دهند؟ فرضیه پژوهش این است که بدون عدالت توسعه معنا پیدا نمی کند که البته عدالت انواع و ابعاد مختلفی دارد. عدالت فضایی به عنوان یکی از انواع عدالت ریشه در عدالت اجتماعی دارد. روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و نیز منابع کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که بی عدالتی را نمی توان فقط محدود به سنجش نابرابری های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان می شود. از این رو تجزیه و تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی عدالتی های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست های برنامه ریزی برای کاهش یا حل آن ها ضروری است. لحاظ نکردن «اصل عدالت اجتماعی» باعث شکل گیری آسیب های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقر، فساد، امراض شهری و غیره خواهد شد.
  کلیدواژگان: عدالت فضایی، عدالت اجتماعی، توسعه
 • حسین جهانتیغ*، وحیدرضا امیراسماعیلی، ابوالفضل داوری صفحات 313-327
  پدیده خشکسالی باعث کاهش سریع جریان های سطحی، افت مخازن زیرزمینی، فرسایش آبی و بادی و خاکی، تغییرکیفیت منابع آب وخاک و افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی و نشست زمین می شود، از این رو برای کاهش اثرات این پدیده و مدیریت خطر آن ارزیابی خشکسالی ودوره های آن ضروری می باشد. در این تحقیق داده های بارندگی ایستگاه سینوپتیک شهرستان سراوان در سالهای 1365 تا 1395 مورد استفاده قرار گرفته است و وقوع خشکسالی با استفاده از نمایه هایی همانند شاخص بارش استاندارد، شاخص درصد نرمال، شاخص دهک ها، شاخص CZI چینی، شاخص MCZI چینی اصلاح شده و شاخص عدد Z تعیین شد. در تحقیق حاضر همبستگی خطی بالایی بین سه شاخص SPI، ZSI و CZI به صورت دو به دو مشاهده شده، ولی همبستگی بین شاخص MCZI با سه شاخص ذکر شده در مقیاس های زمانی 24 ماهه و 48 ماهه پایین است. همبستگی بالا و انطباق منحنی های مربوط به سه شاخص SPI، ZSI و CZI حاکی از آن است که این سه شاخص نتیجه مشابهی دارند، ولی MCZIاین گونه نیست. لذا، در مطالعات حتما باید شاخص MCZI را به طور مجزا در نظر گرفت. با روندیابی خشکسالی با شاخص های مختلف، وقوع این پدیده در سال های 1396 تا 1400 به نظر محتمل میباشد، لذا راهکارهای مختلف مدیریت این بحران همانند الگوی کشت سازگار با اقلیم و منابع آب سراوان و کشتگیاهان مقاوم در برابرخشکسالی و بازسازی قنات های سراوان و سایر راهکارهاارایه شده است.
  کلیدواژگان: شاخصهای خشکسالی، مدیریت خشکسالی، سراوان
 • محمد حاجی قاسمی اردبیلی، علیرضا میلانی* صفحات 329-344
  حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.
  کلیدواژگان: نظام کیفری، اسناد بین المللی، جرایم زیست محیطی، مجازات
 • مژده خجو، سیدمصطفی طیبی ثانی*، علی فهیمی نژاد، باقر مرسل صفحات 345-361

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد که با هدف تعیین و ارزیابی آسایش حرارتی در شهرستان گرمسار و به منظور شناسایی زمان های مناسب برای فعالیت های گردشگری در این شهرستان براساس شرایط اقلیمی انجام گرفته است. برای تعیین اقلیم گردشگری، از دو شاخص کمی اولگی (Olgyay) و عدم آسایش (DI) و برای تعیین تناسب نوع گردشگری با اقلیم از مدل بهمن پور و همکاران (2012) استفاده گردید. بدین منظور داده های آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی 25 سال اخیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که براساس شاخص اولگی، ماه های فروردین، اردیبهشت و مهر در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان ها برای گردشگری ورزشی در منطقه مطالعاتی می باشند. از سوی دیگر، تیر و مرداد به دلیل گرمای بالا و آذر، دی، بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمان های مناسبی برای گردشگری ورزشی در فضای باز نمی باشند. از سوی دیگر، براساس شاخص عدم آسایش نیز، ماه های تیر و مرداد، شهریور، آذر، دی، بهمن و اسفند زمان های مناسبی برای گردشگری نمی باشند. این امر نشان دهنده لزوم توجه جدی به شاخص ها و پارامترهای اقلیمی در تعیین آسایش حرارتی و زمان بندی مناسب برای فعالیت های گردشگری ورزشی می باشد.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، شاخص عدم آسایش، شاخص اولگی، گردشگری ورزشی، شهرستان گرمسار
 • مهدی خزایی* صفحات 363-376
  همجواری دو دریاچه ارومیه و وان و تشدید تغییرات سطح تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به دریاچه وان، سبب شده است که در بسیاری از بررسی ها، با فرض مشابهت دانستن ویژگی های طبیعی دو دریاچه، عامل انسانی را به عنوان مهم ترین عامل در رخداد کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه دانسته شود. در این پژوهش، تلاش شده است تفاوت های طبیعی دو دریاچه فوق الذکر که به عنوان مهم ترین عامل در بقا و یا زوال دو دریاچه ارومیه و وان در عصر تغییر اقلیم شده است، پرداخته شود. بدین منظور در ابتدا به بررسی وضعیت پهنه آبی دو دریاچه فوق الذکر پرداخته و سپس جهت بررسی وضعیت دمایی و نم نسبی در سطح هر دو دریاچه، از پایگاه داده ای ECMWF به تفکیک فصول سال طی یک دوره آماری 39 ساله(2017 1979) استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد در فصول مختلف سال دمای هوا در سطح دریاچه وان بین 2 تا 4 درجه سانتی گراد کمتر از دریاچه ارومیه و نم نسبی آن به استثنای فصل زمستان، 2 تا 6 درصد بیشتر است. همچنین تفاوت های زیادی به لحاظ عمق، حجم آب، شیب کف بستر، بارش، تبخیر، رواناب ورودی و توپوگرافی در اطراف دو دریاچه وجود دارد؛ به طوری که عمق متوسط دریاچه وان در حدود 29 برابر عمق متوسط دریاچه ارومیه و حجم متوسط آب دریاچه وان بیش از 100 برابر حجم آب دریاچه ارومیه است.
  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، دریاچه وان، عناصر اقلیمی، تحلیل تطبیقی
 • آزیتا بلالی اسکویی، سمانه دهقان* صفحات 377-396

  شهرستان ارومیه با وجود قدمت زیاد به واسطه عوامل متعدد در طول تاریخ، در حال حاضر آثار تاریخی نسبتا کمی را در خود حفظ کرده است. اما این آثار، واجد ارزش و مستلزم حفاظت کالبدی و عملکردی برای تداوم هویت تاریخی شهر بوده و درعین حال می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر به این شهر فرهنگی، تاریخی داشته باشند. تحقیقات حاکی از آن است که صنعت گردشگری از بعد فرهنگی در این شهر بسیار ضعیف بوده و توجه بیشتری را در این زمینه می طلبد. به نظر می رسد یکی از روش های تاثیرگذار در زمینه احیا و بازشناساندن این آثار تاریخی ،بازطراحی فضاهای تاریخی فرهنگی در سطح شهر می باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با تحقیق پیرامون مولفه های موثر در امر باز طراحی فضاهای تاریخی -فرهنگی، ضمن استخراج این مولفه ها که به عنوان اصول اساسی در باز طراحی این فضاها مورد استفاده قرار خواهند گرفت، بتواند زمینه توسعه گردشگری از بعد فرهنگی در سطح شهر و منطقه را فراهم آورد. در این راستا با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و مطالعات اسنادی ، به موضوعات و مفاهیم مرتبط گردشگری فرهنگی پرداخته خواهد شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و با کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این امر است که رابطه معناداری میان بازطراحی فضاهای تاریخی-فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری شهری وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازطراحی، فضاهای فرهنگی - تاریخی، گردشگری شهری، شهرستان ارومیه
 • ناصر رحمن نیا، تهمینه دانیالی*، سیمین ارمغان صفحات 397-419

  هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین آثار اقتصاد معیشتی (دامداری) بر توسعه روستایی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا اشتغال زایی ناشی از فعالیت های دامداری، توسعه روستایی را در ابعاد مختلف آن امکان پذیر می سازد؟ این پژوهش به طریق میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. در روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه چهره به چهره، مشاهده و عکس بهره گیری شده است. در روش کتابخانه ای از اسناد، گزارش های سازمان ها، نهادهای دولتی، کتب، مقالات داخلی، نشریات، آمارنامه ها، برخی طرح های پژوهشی، پایان نامه های مرتبط، استفاده گردیده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- همبستگی با استفاده از مدل سوات، برای ترسیم نمودارها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از روش مذکور و با کمک نرم افزار spss مورد محاسبه قرار گرفت و عدد 741/0 به عنوان ضریب کل به دست آمد. روایی آن نیز به جهت استفاده از نماگرهایی که در مطالعات پیشین به کار گرفته شده و همچنین مورد تایید خبرگان و اساتید متخصص در زمینه مطالعات پایداری قرار گرفت. جامعه آماری مقاله 210 خانوار دامدار فعال در 20 روستای دهستان رستم آباد شمالی رودبار با دارا بودن 2074 راس دام بزرگ و 3810 راس دام کوچک که مجموعا 5884 دام می باشد را دربر می گیرد. با توجه به تعداد 210 خانوار دامدار، به کل جامعه دامداران پرسشنامه داده شد و به روش چهره به چهره تکمیل و طبق جدول زیر طبقه بندی گردید.

  کلیدواژگان: دامداری، توسعه روستایی، شهرستان رودبار، دهستان رستم آباد
 • محمد علیزاده، محمد رحیمی*، زهره فراگردی، فاطمه افراسیابی صفحات 421-433
  مکان ژیومورفولوژیک عبارت است از یک شکل ژیومورفولوژیکی، که با توجه به درک و استنباط انسان دارای ارزش علمی، فرهنگی- تاریخی، زیباشناختی و یا اجتماعی- اقتصادی است. چنین مکان های ممکن است شامل یک یا چند پدیده ژیومورفولوژیکی و یا چشم اندازهایی وسیع باشند و فعالیت های انسانی می تواند آنها را تغییر دهد، به آنها خسارت بزند و یا حتی آنها را تخریب نماید. ژیوتوریسم بخشی از گردشگری مسیولانه محسوب می شود که به بررسی سفر گردشگران به مناطق نمونه زمین شناختی و ژیومورفولوژیکی و عناصر مرتبط با آن می پردازد. شهرستان خلخال با دارا بودن آثار و اشکال ژیومورفولوژیکی و زمین شناسی زیبا کمتر از بعد ژیوتوریسم شناخته شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل فاسیلوس و همکاران به بررسی و ارزیابی ژیومورفوسایت های منتخب شهرستان خلخال پرداخت شده است. ژیومورفوسایت ها با استفاده از معیارهای علمی، فرهنگی، زیبایی، اقتصادی، پتانسیل استفاده و اکولوژیکی ارزیابی شدند. آبشار سجن، آبگرم تیل، غار جلال آباد، آبشار نره گر، چشمه ورازشت، چشمه ازناو، عارضه های رسوبی قرمز رنگ جاده سرچم، غار پلگنا، تپه رنگین جاده دارم-کلور، به عنوان ژیومورفوسایت ها جهت ارزیابی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که ژیومورفوسایت های چشمه ازناو با امتیاز 49.03، چشمه ورازشت با 43.85 و سنگهای رسوبی قرمز رنگ جاده سرچم 40.30 به عنوان سایت های برتر انتخاب شدند و در جهت بازاریابی و توسعه گردشگری انتخاب شدند. همچنین برخی از ژیومورفوسایت های از لحاظ دسترسی با مشکل مواجه هستند که می توان در آینده برنامه ریزی های برای دسترسی مناسب گردشگران اقدماتی انجام داد.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، روش فاسیلوس و همکاران، شهرستان خلخال
 • ماریا بابایی، بهمن رمضانی گورابی* صفحات 435-448
  گردشگری همراه با پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بااهمیت توسعه پایدار می باشد. بدین معنا که ماهیت پایداری گردشگری مستلزم حفظ محیط های طبیعی به همراه حفظ ارزش های فرهنگی و انسانی برای نسل های آینده است.لذا توسعه پایدارگردشگری، فرآیندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، تامین تقاضای بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفاظت منابع محیط طبیعی و انسانی در ارتباط است .هدف این تحقیق ارزیابی توسعه گردشگری در چارچوب پایداری زیست محیطی شهر رشت می باشد.از این رو روش تحقیق توصیفی -تحلیلی از نوع پیمایشی متکی بر پرسشنامه از سه گروه کلیدی جامعه محلی،گردشگران و مدیران منابع شهر رشت است.به همین منظور 45 شاخص اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی در محیط نرم افزاری AHPfuzzy استفاده شد و سطح بندی پایداری بر اساس مدل پرسکات آلن انجام شد. نتایج حاصل از شاخص های کیفیت گردشگری از سوی گردشگران،مردم و مسوولان منابع شهر رشت، نشان داد که پایداری محیطی کل از دیدگاه سه گروه با امتیاز 0.284 نسبت به سایر ابعاد پایداری دارای کمترین امتیاز می باشد و در وضعیت ناپایداری بالقوه قرار دارد و فاصله آن از حد مطلوب پایداری زیاد می باشد. در کل رفاه اکوسیستم طبیعی شهر رشت با امتیاز 0.284در شرایط ناپایداری بالقوه نسبت به رفاه انسانی با امتیاز 0.466 در این شهر قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، توسعه پایدار، گردشگری، پایداری زیست محیطی، شهر رشت
 • محمدرضا ریگی، محسن فراهی*، صابر کلکلی صفحات 449-464

  فرسایش بادی در مناطق خشک ونیمه خشک از مهم ترین فاکتور های عدم توسعه محسوب می گردد. از این رو شناخت عوامل موثر وپتانسیل فرسایش بادی در یک منطقه، یکی از اقدامات مهم مدیریتی در جهت کنترل وکاهش آثار سوء ناشی از این پدیده می باشد. منطقه مورد مطالعه با مساحت 5/46656 هکتار در محدوده عرض های جغرافیایی 00 28 تا 16 28 شمالی وطول جغرافیایی 29 62 تا 47 62 شرقی، در فاصله 150 کیلومتری از مرکز شهرستان سراوان در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است. در این تحقیق به منظور تعیین وبرآوردپتانسیل فرسایش بادی از روش تجربی IRIFR.1 و قابلیت ها وامکانات نرم افزار Arc GIS 9.3 استفاده شده است. برای این منظور نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی محدوده، فایل رقومی ارتفاع منطقه (با قدرت تفکیک30 متر) وتصاویر ماهواری وهمچنین اطلاعات موجود ومرتبط با اهداف تحقیق از آرشیواداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اخذ وسپس با بازدید های مختلف میدانی، ابتدا محدوده کاربرد مدل تعیین وسپس برای رسیدن به دقت بیشتر براساس دستورالعمل ارایه شده توسط دکتر احمدی واحد های همگن ورخساره ها ژیومورفولوژی در منطقه شناسایی، مشخص وعوامل نه گانه مدل امتیاز بندی شد. با توجه به اهمیت فرسایش بادی، در نهایت پتانسیل فرسایش بادی وشدت آن مشخص وبراین اساس نقشه شدت فرسایش بادی بدست آمد. نتایج نشان دادکه منطقه در کلاس فرسایشی زیاد با9/61درصد ودرکلاس خیلی زیادبا 1/38درصد قرارداردوهمچنین میزان تولید رسوب سالیانه 5315تن درکیلومتر مربع در سال می باشد.

  کلیدواژگان: فرسایش بادی، پتانسیل رسوبدهی، مدل IRIFR، منطقه روتک ومک سوخته سراوان
|
 • Niloufar Azadi, SeyedMohammadAli MirHosseini *, Ahmad Torkfar Pages 1-22

  The research method in this study was analytical-descriptive, in such a way that the theoretical studies on the theoretical foundations reached to the desired principles and framework, and with a qualitative approach tried to apply the explained principles in the intended design. The method of data collection contains reading and reviewing books, articles, existing documents and reports and field impressions of the intended area, as well as logical reasoning data analysis method; finally, it was presented following the urban management model as well as the sport capabilities of the original plan.. The research method in this study was analytical-descriptive, in such a way that the theoretical studies on the theoretical foundations reached to the desired principles and framework, and with a qualitative approach tried to apply the explained principles in the intended design. The method of data collection contains reading and reviewing books, articles, existing documents and reports and field impressions of the intended area, as well as logical reasoning data analysis method; finally, it was presented following the urban management model as well as the sport capabilities of the original plan. . The research method in this study was analytical-descriptive, in such a way that the theoretical studies on the theoretical foundations reached to the desired principles and framework, and with a qualitative approach tried to apply the explained principles in the intended design.

  Keywords: Design, Sport Guild, Earthquake, passive defense
 • Meysam Abolghasemi, Abumohammad Asgarkhani *, Sohrab Salahi, Roholah Abdolmaleki Pages 23-42

  US policy toward Iran's political geography has changed in almost every area since the Islamic Revolution And it was on the path of complete divergence. Consequently, the American media, in particular the Voice of America, took an active role and played the role of representing the Islamic Republic based on US policy in the post-Islamic Revolution period. Their aim was to increase the soft power of the United States of America within the geopolitical boundaries of Iran and, consequently, the Middle East. The present paper attempts to delve into the revolutionary leader's speeches, messages, and texts in the decades after the revolution by using the Robinson model, and by answering the question that Voice of America's policy in the media war against the leader of the Islamic Republic of Iran has been based on what theory?It will also examine how they respond to US media policy (crystallized in the Persian section of Voice of America) and their measures in this regard.

  Keywords: Soft power, US media policy, Geography
 • Kaveh Asadpour *, Mahin Nastaran, mahmooudreza saghafi Pages 43-56

  With the growth of living facilities and citizen’s health protection, every year, the share of the elderly from the population of cities is increasing. This increase in share contributes to new challenges facing urban management. The elderly, due to their specific psychological and physical characteristics, are not able to use some of the facilities in the cities, and on the other hand have special needs that have been neglected in the traditional urban development plans. Urban management should always be responsive to the needs of citizens, and especially to vulnerable target groups. In fact, in a desirable platform, urban management in addition to justice in the provision of services (aimed at the general public) should have a kind of "positive discrimination" in the city's atmosphere. On a global level, collaborative planning as a new paradigm of urban planning that aims to address the issue of "democracy in urban planning" by empowering citizens to formulate, approve, and ultimately implement development proposals, in many upstream domains planning has been used. The present paper, by explaining the capacity of this urban planning paradigm responding to the citizenship issue, suggests that using collaborative planning at the level of local urban development plans, can prevent repeating the failure of traditional, comprehensive planning against the aging issue. And thereby improve the quality of life of the elderly as a vulnerable social group.

  Keywords: aging, Urban planning, Collaborative Planning, Citizen partnership
 • Maryam Afzal Khani * Pages 57-78
  The purpose of this study was to investigate the impact of environmental education on the behavior and attitude of primary school students in Garmsar city in relation to the environment in 1997-96. The purpose of the present study is practical and is quasi experimental with pre-test and post-test in two experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of elementary school students in Garmsar city and the sample consisted of 120 male and female fifth grade elementary students in Garmsar city who were selected by cluster random sampling. Data collection tools were Environmental Behavior Test and Environmental Attitude Test. The findings of the study indicate that environmental education has changed the attitudes of elementary students. Environmental education leads to change in the behavior of elementary students. The impact of environmental education on the change of attitude of female students was more than the effect of environmental education on the attitude of male students.
  Keywords: Environmental education, environmental behavior, environmental attitude, Elementary Students
 • Hosin Almasi Mofidi, MohammadReza Zandmoghadam *, Parvaneh Zivyar Pages 79-94

  Urban services are one of the most basic elements of the city to increase social welfare of the city. Today, the problems caused by inappropriate distribution of urban services such as congestion, environmental pollution, population displacement ... have caused the distribution of urban services to be one of the most important issues facing most developed and developing countries. On the other hand, the issue of spatial inequality in cities and the need for social justice in the enjoyment of all citizens from public utilities is one of the serious issues facing urban planners and managers. The growing population of the city of Buman and the need of residents for urban services are on the rise. Therefore, the present study is conducted on the status of citizens' access to services and their distribution at the city level by analyzing descriptive method and using library documents and field findings in the form of distribution and distribution of questionnaires at the surveyed area. The research findings were analyzed using Moran test and Gini method, as well as T-test and the results showed that the services and facilities under study in the city of Buman were not distributed equitably. On the other hand, the result of the test of satisfaction level of citizens from the status of services The surveyed city also indicated that the services were inappropriate in the city of Buman.

  Keywords: Space Justice, Urban services, Social Justice, Bomin City
 • Saeedeh Nasehi, Hadis Allahyari *, MohammadJavad Amiri Pages 95-107

  The entrance of each residential place is a symbol of it and its inhabitants, therefore, the entrance should have properties that can revive the historical, cultural, environmental and social continuance of a place in the minds of different people –especially the passengers and tourists- , since it acts as a connecting factor and binds the inner and outer space of the” residential place” (a city or a village). Historical places attract a considerable amount of tourists due to having numerous appeals and hence the definition of entrance for such places is of great importance. Even historical villages follow this rule and therefore in this research one of important urban issues namely determining approaches for making entrance in historical village of Abyaneh has been dealt with. For reaching this goal, points of weakness and strength as well as opportunities and threats beside the division of village into three sequences and experts' opinions were determined. Finally, through using Analytic Hierarchy Process (AHP) different weights were assigned to these factors in order to be analyzed within SWOT matrix. Then through using SWOT matrix some strategies were obtained and were used in QSPM matrix for prioritization. The results of this research indicated the invasive condition of Abyaneh' entrance. Therefore, for having a suitable entrance, future strengths and opportunities can be used

  Keywords: entrance, historical Villages, SWOT, QSPM
 • Amir Ghasemi, Rahem Sarvar *, Bahman Karegar Pages 109-121

   Today, urban management has been transformed, and cities are being managed for the sake of greater prosperity for citizens. Therefore, localism in the province of Tehran as a strategy with the aim of delegating power and resources to local managers and far from central control can create democratic communities and communities in order to achieve a minimum level within the agreed framework between the central government and the local government. Comes from national standards and political priorities. City councils have played an important role as an element of urban management in urban governance at the local level. The purpose of this study was to determine the pathology of the structure of the decision making system in urban Tehran process through descriptive-analytical method and using documentary-referential resources. The statistical population of the study consisted of experts and experts in the field of study. Is. In order to investigate the most effective damage existing in the structure of the council decision making system in urban management process, the Dimetal technique has been used. Damage such as lack of legal and executive capacities to realize integrated management and disproportionate between powers and duties of councils are among the major threats to the structure of the decision making system in the urban management process in Tehran. Chi-Square and Cramer tests were used to evaluate the research hypotheses.

  Keywords: pathology, Decision Making System, Integrated Urban Management, Tehran
 • Leily Bakhtiari, Farzaneh Sasanpor *, Ali Shamaei Mehranjani, Mohamad Soleimani Pages 123-142

  The central part of cities with long history has a high potential due to geographical. Despite the positive features of the central part of cities its residential neighborhoods suffers in.. the present study aims to identify and evaluate the effective factors on sustainable regeneration in Hamedan city. The present study uses a descriptive-analytical research Method. The required data were collected via literature review and survey procedures. The resulting data were analyzed with the FLMICMAC software. After studying the sources 36 variables were identified for the sustainable regeneration. For the final selection and rating of the variables specialists and experts in the field were interviewed using the Delphi method. The results of the analysis the FLMICMAC software showed that the variables of the amount of banking facilities with defuzzified direct influence (63.5) and first influence rank; the amount of public and private investment (62.33) with second the change in exchange rate (59.5) with third ،quality of construction materials (56.16) with fourth; and the amount of monthly income (55.33) with fifth; were the most influential variables respectively. This variables have direct influence label. whereas the variables of participation rates of resident (63.83) with defuzzified direct dependence and first dependence rank; prices of the residential units (62.66) with; sense of belonging (59.66) with third; quality of construction materials (58.66) with fourth dependence rank; were the most dependence variables of the sustainable urban regeneration. According to the results of this study the realization of sustainable urban regeneration is highly depend on the effective variables.

  Keywords: Sustainable regeneration, Distressed area, FLMICMAC, Central part of Hamedan city
 • Hamid Barghi * Pages 143-156

  Restructuring Villages is Including efficient of strategies in development planning and also spatial-Physical, development pattern central of rural regions. The purpose of this study was to evaluate the effects of restructuring plans and the factors influencing its acceptability by the villagers as a case study in the Zohan Part of County of Zirko. This kind of research considering purpose of practical and the nature and approach, analytical - descriptive survey approach.For Field data collected were studied, from questionnaires and interviews with people in the villages.The study population are included all households in the study area, over 210 families.With the help of the Cochrane formula, the calculated sample size of 136 households and the calculations performed by spss software and Wilcoxon and Binomial tests to were used derive and communicate results.The overall results showed that restructuring Villages in some indicators of social and economic -culture, including the spread of Crafts as a side job, sell products, market access, employment status,Improvement housing,and has led to structural changes.However, in some cases formed the subject of the unlike, which could indicate a lack of attention to rural infrastructure in different Dimension and therefore different functions.In assessing the relationship between factors influencing restructuring plans, such It can be Deduction that some variables, such as knowledge about plans, hopes access to improved participation, hoping to better housing, improved sanitation facilities, etc, in acceptance plan by the villagers is effective

  Keywords: : Impact, economic - social, restructuring plans, villages, Zohan County
 • Reza Rezaee Bezanjani, Mehri Azani *, Hamid Saberi, Mehdi Momeni Pages 157-179
  The present research was designed with the aim of strategic planning of urban areas of Kerman based on smart city development. This research is applied in a descriptive-analytical manner in terms of purpose. The data gathering method was documentary and survey (questionnaire)and the statistical community included two groups of citizens and elite officials Which is collected by random sampling method. SPSS, ArcGIS, SWOT, ANP and Super decision software were used to analyze the data. The results of the research indicate that all indicators used to evaluate the urban intelligent urban development status in Kerman have a significant level of significance.But there is a significant difference in the alpha level of 0.01 for respondents in Kerman. This affirms the categorization of urban areas in terms of smart growth indicators. The results of regression analysis with a significant level of 0.023 and alpha of less than 0.05Indicates the effect of independent variable on affiliate and meaningful relationship between themFinally, based on the Swat analytical model The main strategy is to capture the innovative ideas of smart city development through the involvement of urban stakeholders and the strategy of increasing citizens' participation and getting the best ideas about the city of Kerman and its adaptation to the principles of smart growth was determined as an alternative strategy.
  Keywords: urban smart growth, Strategic Planning, Kerman, SWOT
 • ALI ABDI, Bizhan Rahmani *, Shohre Taj Pages 203-226

  Iran is one of the most threatened countries in terms of geographical status. The continent has the world's first highest incidence of natural disasters and natural disasters, and Iran is the fourth largest country in the world after India, Bangladesh and China, and the sixth largest country in the world. In the meantime, rural areas are more vulnerable to urban sprawl because of close relationships with the natural environment and having limited capabilities. The threat of earthquakes and desert erosion, flood and drought invasions are threatened. Also, over 12,000 villages located near the rivers are also often at risk of flood. Regarding the importance of the subject in this research, the role of local management (Islamic councils and dejarities) in providing a model for the planning of natural hazards was discussed. The aim of the study is to investigate the role of local management in reducing the natural hazards in rural areas of Qarchak. This research is applied and descriptive-analytic. The library method and questionnaire were used for data collection and analyzed by SPSS software. The results of the analytical section also showed that the local managers' knowledge of the crisis management process is low. Local managers of the study area are aware of their role in the planning process to reduce natural hazards. There is a significant relationship between local managers' awareness of their role in planning. Type of attitude and level of knowledge of local managers in crisis management, affect their performance in planning to reduce natural hazards.

  Keywords: Management, crisis management, hazards, Rural management, Local management
 • Fatemeh Pourhossein, Mohammad Akhbari * Pages 227-252

  The factors shaping the Iraqi political , in order of priority, are internal, regional, and transnational. Given that the first and the most important level shaping the political and social life of each country is the internal level, and if we accept that the internal component of the crisis is beginning and continued, then the regional and trans-regional components must have a role Aggravating and accelerating the crisis and its continuity. Based on this, the purpose of this study was to explain the geopolitical aspects of religious crises in Southwest Asia (case study of Iraq). To this end, to respond to the research hypotheses, an analytical-descriptive research method was used, using field research and documentation, and interviewing and the questionnaire was used by professors and senior geopolitical experts specializing in the field of research. For analyzing the data obtained in this research, a descriptive study was conducted to show the information in frequency tables and percentages and charts, and from a single sample T for rejection or confirmation Research hypotheses were used. The results of the data analysis showed that: Geopolitics Religious crises are effective in empowering political and religious groups in Iraq. The vacuum of US power in Iraq has led to geopolitical crises by the regional powers in that country.Religious crises in Iraq have led to the collapse of political power at the national and regional levels.Religious crises from the geopolitical dimension have led to the emergence of widespread insecurity at the national and transnational level.

  Keywords: Geopolitics, religious geopolitics, religious crises, Southwest Asia, Iran
 • Mohammad Samie Darooneh, Masoud Pourkani *, Farzaneh Bigzadeh Abasie Pages 253-268
  this research is purposeful, applied and developmental, and in terms of method, a descriptive correlation type that is used in field research And the documents are collecting data. On the other hand, given the pattern of research And the criteria extracted from the theoretical foundations were surveyed by 30 experts and final confirmation. Therefore, the research method is based on the Delphi method. Statistical Society This research has been carried out by municipalities and daisies based in the cities of Khorasan Razavi province. And their performance appraisal information has been extracted from the standardized regulations of the organizations and municipalities of the country and the year of the year 2015 in the province of Khorasan Razavi province and documents have been extracted.Analysis of the obtained data from a variety of descriptive statistics and to investigate the research questions And their relationship with demographic indicators of inferential statistics such as structural equation analysis, Pearson, regression, correlation coefficient test. The results show a positive and significant effect of urban services and administrative affairs, human resources on the performance of municipalities and villages in the low development group, positive and significant impact of urbanization, financial affairs, contracts and development projects, transportation and traffic, administrative affairs, human resources and council decisions. General and managerial with the performance of municipalities and dehayers in the middle development group and the positive and significant effect of administrative affairs, human resources with the performance of municipalities and dehayers in the high development group.
  Keywords: Urban, Rural Management, Performance Evaluation, Khorasan Razavi, Adaptive management
 • Ali Adami, Zeinab Tabrizi * Pages 269-287
  The theory of deterrence is one of the theories based on realism and realism in the international arena, which, after the Second World War, was largely theoretician of strategic issues after the Second World War and with the weakening of ideationalism. This theory of international relations was referred to as "power" as the main component explains the inter-state relations, while dismissing the "idealist" views, believes that the strength of governments has a direct impact on their national security. The present article, while analyzing the deterrence of the Islamic Republic of Iran and Israel, has been conducted by interviewing experts in foreign policy and military studies in the form of a questionnaire. It is attempting to assess the regional effects of deterrence of the two countries in the Western Asian region. The hostility of the Islamic Republic of Iran and Israel The article believes that the deterrence of the two countries as opposed to the role of security in the security of the region of Central Asia has led to insecurity in the various security dimensions of the region, namely the deterrence of the two countries, although it has been able to secure the two countries. In general, at the level of region
  Keywords: : deterrence, Iran, Israel, Regional security, Western Asia
 • Abbas Jafari Nia * Pages 298-311
  Spatial justice is one of the most important topics that has a great deal to do with social justice and development. The purpose of this article is to analyze and examine the relationship between spatial justice and social justice and development.The main question of the paper is how does spatial justice relate to social justice and how do these two affect the development of geographical units? The research hypothesis is that without justice development does not make sense, but of course justice has different types and dimensions. Spatial justice as one of the types of justice is rooted in social justice.The method of this paper is descriptive-analytical in which it will be attempted to analyze the topic using scientific and research articles as well as library resources.The results of the paper show that injustice cannot be confined to measuring economic inequalities, because space is a fundamental dimension of human society and social justice is flowing in space, and both justice and injustice appear in space. Hence the analysis of the interplay between space and society in understanding social inequalities and how Planning policy discipline is necessary to reduce or eliminate them. Failure to include the "principle of social justice" will lead to the formation of social damages, including crime, crime, poverty, corruption, urban ill-health and so on.
  Keywords: Spatial Adjustment, Social Justice, Development
 • Hossein Jahantigh *, Vahidreza Amiresmaeili, Abolfazl Davari Pages 313-327
  Drought has brought about dramatic decline in surface water flows, decrease in underground reservoirs, water, wind, and soil erosion, change in the quality of water and soil resources, an increasing exploitation of underground waters and land subsidence. Hence, it is of prior importance to evaluate drought and its periods in order to reduce the effects of this phenomenon and manage its risks. In this research, precipitation data of the synoptic meteorology station in Saravan during the years 1365-1395 has been applied and drought has been approved through indices such as standard precipitation index, normal percentage index, decile index, Chinese CZI index, reclaimed MCZI index, and Z index. In the present study, there is a high linear correlation between the three indices namely, SPI, ZSI, and CZI pairwise, while the correlation between MCZI with the other above-mentioned indices in 24-month and 48-month time scales is low. High correlation and the conformance of the curves related to the three indices of SPI, ZSI and CZI denotes on the fact that these three indices demonstrate similar results, while MCZI is not the same. Therefore, MCZI must be considered separately in the studies. By routing drought with several indices, this phenomenon seems probable during the years 1396-1400; accordingly, different solutions to manage this crisis such as adaptable cropping pattern with the climate and water resources of Saravan and cultivation resistant plants against drought and rebuilding the qanats of Saravan, and other solutions have been offered.
  Keywords: Drought Indices, Drought Management, Saravan
 • Mohammad Haji Ghasemi Ardebili, Alireza Millani * Pages 329-344
  Abstract Environmental law has now received more international attention than ever before, and it is important to understand the role and status of environmental rights in countries' criminal systems, as guaranteeing criminal penalties is the most important response to environmental crimes. The Iranian penal system's approach to environmental crime has always faced many challenges and now requires criticism and reform. What is clear from the review of domestic law is that our country's legislator has not adopted a uniform and consistent approach to environmental crime. On the other hand, in general, environmental laws in Iran are far from global approaches and attention to international documents and conventions is important in the formulation of environmental laws. Therefore, in addition to establishing a coherent and integrated approach to criminal law, attention should be paid to international law and to international law.Environmental law has now received more international attention than ever before, and it is important to understand the role and status of environmental rights in countries' criminal systems, as guaranteeing criminal penalties is the most important response to environmental crimes
  Keywords: Criminal System, International Documents, Environmental Crime, Punishment
 • Mozhdeh Khajoo, SeyedMustafa Tayebi Sani *, Ali Fahiminejad, Bagher Morsal Pages 345-361

  The purpose of this study was to determine and evaluate the thermal comfort in Garmsar city in order to identify suitable times for tourism activities in this city based on climatic conditions. To determine tourism climate, two quantitative indices Olgyay (DI) and dissatisfaction (DI) were used and to determine the suitability of tourism type with climate, Bahmanpour et al. (2012) model was used. For this purpose, statistical data on temperature and relative humidity of the study area over the last 25 years were evaluated and evaluated. The results indicate that according to Olgyay index, April, May and October are in the thermal comfort zone and are the best times for sport tourism in the study area. On the other hand, July and August due to the high heat and December, January, February and March due to high cold are not suitable times for outdoor sports tourism. On the other hand, according to the Comfort Index, June and August, September, December, January, February and March are not good times for tourism. The minimum relative humidity average of 18% was set which is outside the standard range of the Olgyay index. This indicates the need for serious consideration of climatic parameters and parameters in determining thermal comfort and timing appropriate for sport tourism activities.

  Keywords: Thermal Comfort, Comfort index, Olgyay index, Sport tourism, Garmsar city
 • Mahdi Khazaei * Pages 363-376
  The proximity of the two lakes of Urumia and Van and the intensification of changes in the level of water level in Lake Urmia over lake Van has caused that in many studies, assuming the similarity of the natural features of two lakes, the human factor as the most important factor in the reduction event The water level of Lake Urmia is considered. In this study, the natural disparities between the two above mentioned lakes as the most important factor in the survival and decline of the two lakes of Urumia and Van in the era of climate change have been attempted. For this purpose, we first examined the status of the azure zone of the two above mentioned lakes and then, to study the temperature and relative humidity of the two lakes, use of the ECMWF database by the seasons of the year during a 39-year statistical period (1979-2017) Has been. Studies show that in different seasons, the temperature of the air at the lake level is 2 to 4 degrees less than Lake Urmia and its relative humidity, except for winter, is 2 to 6 percent higher. There are also many differences in terms of depth, water volume, bed slope, rainfall, evaporation, runoff and topography around two lakes, so that the average depth of the lake is about 29 times the average depth of Lake Urmia and the average volume of lake water The tub is more than 100 times the volume of Lake Urmia water.
  Keywords: Urmia Lake, Van Lake, Climatic Elements, comparative analysis
 • Azita Balali Oskoi, Samaneh Dehghan * Pages 377-396

  Urmia city,despite its long history due to many factors throughout history, has already retained relatively few historical monuments.But these works are valuable and require physical and functional protection for the continuity of the historical identity of the city anyway can play an important role in attracting tourists to this cultural-historical city.The research suggests that tourism industry is very weak in the cultural dimension and needs more attention. One of the most effective ways of reviving and recognizing these monuments seems to be the redesign of cultural-historical spaces in the city. The present study seeks to investigate the effective components in the design of historical-cultural spaces,while extracting these components will be used as the basic principles for redevelopment of these spaces,Can provide the field of tourism development from the cultural dimension of the city and region. In this regard, will focus on the issues and related concepts of cultural tourism through the use of descriptive-analytical method and in the library and documentary studies.Further information is obtained through field studies using a questionnaire. It will be analyzed with the help of spss software.The results of the research indicate that there is a meaningful relationship between the redevelopment of historical-cultural spaces and urban tourism industry.And the components of maximum prediction of green spaces and waterfalls, providing services and amenities, providing recreational amenities and cleanliness of the city are in the top of the list of the most important factors in the design of these spaces from the perspective of tourists in the city

  Keywords: cultural-historical spaces, urban tourism, Urmia city
 • Nasser Rahman Nia, Tahmineh Daniali *, Simin Armaghan Pages 397-419

  The main purpose of this paper is to explain the effects of livelihoods on rural development. The main question of this paper is whether the employment created by livestock activities enables rural development in its various dimensions? This research has been done through field and library research. Questionnaire, face-to-face interview, observation and photo were used in field method. The library method used documents, reports of organizations, government agencies, books, internal articles, publications, statistics, some research projects, and related theses. Descriptive-correlational method using SWOT model was used for data analysis. In this research, using SPSS software was calculated and 0.741 as the total coefficient was obtained. Its validity was also validated for use with indicators used in previous studies as well as with experts and experts in sustainability studies. The statistical population of the paper includes 210 active livestock households in 20 villages of North Rostam Abad village with 2074 large livestock and 3810 small livestock totaling 5884 livestock. Based on 210 livestock households, the whole community of livestock farmers was given a questionnaire and completed face to face and classified according to the following table.

  Keywords: livestock, Rural Development, Roodbar County, Rostam Abad Village
 • Mohammad Alizadeh, Mohammad Rahimi *, Zohreh Fragharde, Fatemeh Afrasibi Pages 421-433
  Geomorphologic location is a geomorphologic form, which, given the perception and inference of man, has a scientific, cultural-historical, aesthetic or socioeconomic value. Such locations may include one or more geomorphic phenomena or vast landscapes, and human activities can alter, damage or even destroy them. Geotourism is part of responsible tourism, which examines the travel of tourists to geological and geomorphologic regions and its related elements. The city of Khalkhal has fewer geomorphologic and geological forms, less geotourism. In this research, using the Fazilus et al model, the Khalkhal city has been evaluated and evaluated for selected geomorphocytes. Geomorphocytes were evaluated using scientific, cultural, aesthetic, economic, potential and ecological criteria. Sejzan Waterfall, Til Spa, Jalalabad Cave, Naregar Falls, Fountains of Varazhest, Cheshmeh Aznaw, Red Sedimentary Complexes of Sarcham Road, Plagna Cave, Colorado Hill Road, Kolaur, were selected as geomorphosites for evaluation. The results indicate that geomorphosites of Cheshme Aznaw with a score of 49.03, Cheshmeh Varazhast with 43.85, and red sedimentary rocks of 40.30 Sarcham Road were selected as the top sites and selected for tourism marketing and development. There are also some geomorphic access problems that can be addressed in the future for planning tourists with adequate access.
  Keywords: Geo-tourism, geomorphological sites, method of Fusils et al, Khalkhal city
 • Maria Babaee, Bahman Ramezani Gourabi * Pages 435-448
  Tourism combined with environmental sustainability as one of the most important issues of sustainable development. That is sustainable tourism requires the preservation of natural along with maintaining the cultural and human values. sustainable tourism development, Process concerning quality hosts lives, meet the demand of visitors, as well as to protect the natural environment and human resources Communication. The aim of this study is to evaluate the development of tourism in the context of environmental sustainability in Rasht. In this descriptive-analytic methodology based on a questionnaire survey of three key groups local community, tourists and resource managers in Rasht . For this purpose 45 indicators of economic, social and environmental determined and evaluated. To analyze the data, the analytical hierarchy process were used, and the results based on the fuzzy AHPfuzzy Prescott stable software environment Allen was determined. According to studies conducted in the field of tourism quality indicators tourists, the people and officials of the city of Rasht, the results showed that the total environmental sustainability from three views group with a score of 0284 points is the lowest compared to other dimensions of sustainability and the unstable situation It's potential and its distance from the high stability is desirable. In total well-being of natural ecosystems in Rasht With a score of 0,284 in a potentially unstable condition of the human being with a score of 0,466 in this city.
  Keywords: : Assessment, sustainable development, Tourism, Environmental Sustainability, Rasht
 • Mohamadreza Rigi, Mohsen Farahi *, Saber Kalkali Pages 449-464

  Wind erosion in arid and semi‌ arid areas is one of the most important factors of development. Therefore, understanding the factors affecting wind erosion in an area potentials, one of the key managerial measures to control and reduce negative effects caused by this phenomenon. 46656/5 The study area covers an area of 28 hectares in the range of latitudes 00 to 16 North 28 29 62 to 47 62 Eastern geographical length, at a distance of 150 km from the capital city of Saravan in Sistan and Baluchistan is located. In this study to evaluate experimental methods IRIFR.1 Vbravrdptansyl wind erosion and Arc GIS 9.3 software features and facilities are used. For this purpose, topographic maps, geological limits, file digital elevation (resolution 30 m) images satellite, as well as information relevant for the purposes of research, Rshyvadarh of Natural Resources Vabkhyzdary Obtaining and then by visiting different field, the scope of application of the model set then to achieve greater accuracy in accordance with the instructions provided by the doctor Ahmadi homogeneous Vrkhsarh of geomorphic units identified, factors identified nine factors were scored. Given the importance of wind erosion, wind erosion potential severity of the Vbrayn determined by wind erosion intensity map was obtained. The results showed that the erosion in class with 61/9 percent Vdrklas very Zyadba 38/1Qrardardvhmchnyn percent annual sediment production rate of 5315 tonnes per year Drkylvmtr square.

  Keywords: Erosion, Sedimentation potential, the IRIFR, burned Vmk Rohtak district, Saravan