فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال دهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • سال دهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/12
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سیده منور زینی، حسین مجتبی زاده خانقاهی*، ابوالفضل مشکینی صفحات 465-476

  شناخت الگوی توسعه فضایی -کالبدی شهرها برای تدوین سیاستهای مناسب برمبنای استاندارد های زندگی ضروریست . براین اساس این پژوهش بر مبنای چگونگی الگوی توسعه فضایی شهر اسلامشهر و تطبیق آن با شاخص های شهر زیست پذیر می باشد . روش پژوهش حاضر " توصیفی -تحلیلی" می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند که برای سنجش روایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که پایایی آن با میزان 940/0 به تایید رسیده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برای جمعیت 448129 نفری اسلامشهر 384 پرسشنامه محاسبه شده است . جامعه آماری ساکنان اسلامشهر هستند . برای رسم نمودارها ، نقشه ها و تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS، ARCGIS، EXCEL استفاده شد.. با توجه به استنباطی بودن پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است . سپس به انجام تحلیل همبستگی کانونی و ارایه دیاگرام تحلیل تاثیرات و همبستگی شاخص ها بر یکدیگر شده است. متغیر های کانونی در این تحقیق، شامل 4 مجموعه متغیر است.(ابعاد اجتماعی،کالبدی، اقتصادی و محیط زیستی). با توجه به اینکه در تمامی ابعاد سطوح معنی داری (sig) پایین تر از 0.05 می باشد در نتیجه وجود همبستگی کانونی بین 4 مجموعه متغیر، تایید می گردد. نتایج نشان می دهد که بهترین منطقه در تمامی ابعاد توسعه فضایی-کالبدی بر مبنای شهر زیست پذیر، منطقه3 و بدترین منطقه در تمامی، ابعاد توسعه منطقه 6، می باشد. و در نهایت پیشنهادهای برای اصلاح ساختار توسعه فضایی- کالبدی شهر اسلامشهر ارایه شده است.

  کلیدواژگان: توسعه ی کالبدی - فضایی، شهر زیست پذیر، اسلامشهر
 • هوشنگ سرور*، سولماز سرباز گلی صفحات 477-488

  توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در دهه های اخیر می باشد این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع مالی،نیروی انسانی و... برای دست یابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به بکارگیری امکانات فنی،ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور رضایت بخش امکان پذیر می شود.هدف این تحقیق تحلیل و اولویت بندی پایداری مناطق شهر تبریز از نظر شاخص های پایداری ابعاد زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی و کالبدی-فضایی با استفاده از مدلهای فازی و AHP است.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی-توسعه ای است. براساس نتایج بدست آمده از نه منطقه ی شهری 6منطقه (2،3،4،7،8،10)در وضعیت ناپایدار و منطقه پنج در وضعیت نیمه پایدار و دو منطقه (1،6) در وضعیت پایدار قرار دارند.یعنی میانگین 67/66درصد ناپایدار و 11/11درصد نیمه پایدار و 22/22درصد مناطق در وضعیت پایدار قرار دارند.در مناطق ناپایدار عدم انطباق رشد جمعیت با نیازهای خدماتی،کمبود فضاهای سبز و تفریحی، نبود خدمات مناسب بهداشتی-درمانی،تجاری،ورزشی،افزایش نرخ رشد جمعیت،کمبود امکانات آموزشی،فرهنگی،اشتغال پایین،سکونت اقشار کم درآمد و مهاجرین،ساخت و سازهای بدون مجوز و گسترش بی رویه در این مناطق بر میزان ناپایداری شدت بخشیده است.بنابراین، برای رسیدن به توسعه پایدار لازم است، در درجه اول رویکرد عدالت اجتماعی در دستور کار مدیران و تصمیم گیران شهر تبریز قرار گیرد تا توزیع خدمات و امکانات بین مناطق شهر تبریز،با توجه به نیازهای جمعیتی متعادل گردد.

  کلیدواژگان: شاخص های توسعه پایدار، همپوشانی فازی، AHP، مناطق شهری، شهر تبریز
 • آرش سروری*، فریده اشرف گنجویی، علی زارعی صفحات 489-500
  امروزه سازمان ها با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته اند بر بسیاری از مسایل مربوط به هماهنگی و تسریع در انجام امور فایق آیند و مزایای فراوان دیگری به واسطه آن کسب نمایند. این تحقیق به بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-همبستگی است و نتایج آن کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه بود که نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس بود. نتایج نشان داد که بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش دانش فناوری و بین نگرش کارکنان به فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش فناوری ارتباط معناداری وجود دارد. در انتها مدیران ادارات ورزش و جوانان می توانند با به کارگیری دانش فناوری روز و آموزش مناسب آن گام های مناسبی در جهت اشاعه فناوری و افزایش بهره وری بردارند.
  کلیدواژگان: فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دانش فناوری، برداشت ذهنی و نگرش به فناوری، اداره کل تربیت بدنی کرمانشاه
 • امین سهرابی*، مجید ولی شریعت پناهی، رضا پیوندی صفحات 501-529
  با پایان جنگ سرد، شاخص قدرت راهبردی، دیگر قدرت نظامی نیست زیرا در حال ورود به عصری هستیم که نزاع مستقیم و رودرو که نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است، فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل قدرت اقتصادی را تعیین کننده قدرت ملی کشورها می دانند؛ بنابراین امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. منطقه خاورمیانه نیز در این دوران شاهد منازعات و چالش های متعددی بوده است که نیازمند مدلی برای تنش زدایی و ایجاد همگرایی منطقه ای است. هدف اصلی این مقاله تحلیل منازعات منطقه خاورمیانه از منظر مولفه های ژیواکونومیک است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین شاخص ها و مولفه های اقتصادی و جغرافیایی موثر در ایجاد و تداوم تنش ها و منازعات منطقه خاورمیانه کدام اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در ان با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تبیین و تحلیل موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. فرضیه ای را که در این مقاله در پی بررسی آن هستیم این است که در منطقه خاورمیانه جبر اقتصادی و جغرافیایی به دلیل ناهمگونی، آشفتگی و نزاع و عدم توسعه مولفه های جغرافیای انسانی دارای قدرت تعیین کنندگی بیشتری در وقوع منازعات و تحولات هستند. نتایج این مقاله نشان می دهد که اقتصاد، جغرافیا و سیاست در منطقه خاورمیانه همواره محل نزاع و کشمکش قدرت ها و گروه های منطقه ای و فرامطقه ای است و این وضعیت همگرایی را از منطقه دور نموده و تنش و منازعه را برای آن به ارمغان آورده است.
  کلیدواژگان: منطقه خاورمیانه، تنش زدایی، همگرایی، ژئواکونومی
 • حجت شیخی*، گودرز الهیاری صفحات 531-545

  بافت های فرسوده در واقع بخش هایی از بافت های شهری است که کیفیت های کالبدی و کارکردی آنها کاهش یافته و یا مختل گردیده است. موضوع بهسازی بافت های فرسوده اصولا امری است که بدون مشارکت ساکنین مناطق امکان پذیر نیست. پس می توان گفت برای دستیابی به توسعه پایدار مشارکت مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی ضروری است و افزایش نقش شهروندان در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین بخش های جامعه، نقش ارزنده ای را ایفا نماید. این پژوهش با هدف تحلیل نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه انجام شده، پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی(پرسشنامه و مصاحبه)است و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی خانوارهای ساکن در محله جلیلی شهر کرمانشاه، می باشد که جمعیتی بالغ بر 5600 نفر را در خود جای داده است. برای انتخاب نمونه از بین ساکنان محله مورد نظر از فرمول کوکران استفاده شده است. بر این اساس تعداد 359 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کوچکتر از حد متوسط ارزیابی شده و می توان عنوان کرد، مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله در سطح مناسبی نمی باشد. همچنین می توان گفت که اعتماد به مسیولین، عامل موثر بر مشارکت مردمی و نبود یا کمبود تشکل های فرهنگی اجتماعی مهمترین مانع مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده آن محله می باشند.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، بهسازی، مشارکت، اعتماد، محله جلیلی
 • مهران شیرازی، حیدر لطفی*، زین العابدین کرمی، فرزان کفاشان طوسی صفحات 547-577

  یکی از مهم ترین مشخصات جغرافیای سیاسی در قرن بیست و یکم اهمیت یافتن جریانات فروملی و فراملی فرهنگی هویتی، فرهنگی و مذهبی میان ملت ها است. ایران و عراق دو کشور همسایه در منطقه جنوب غرب اسیا هستند که دارای پیوندهای فرهنگی، دینی، جغرافیایی، قومی و اقتصادی دیرینه ای هستند که مهم ترین مولفه این پیوند مذهب تشیع است. بعد از سقوط صدام و رهایی از محدودیت های دوران حاکمیت بحث شیعیان کم کم در حال بازیابی نفوذ و جایگاه واقعی خود در عراق هستند که این مساله می تواند تاثیرات منطقه ای مهمی برای نفوذ فرهنگی ایران داشته باشد. هدف این مقاله بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از 2003 تا 2008 و تاثیر آن بر نفوذ منطقه ای ایران است. سوال اصلی مقاله این است مشارکت شیعیان در ساختار قدرت سیاسی عراق چگونه نفوذ منطقه ای ایران را مستحکم تر نموده است؟ فرضیه پژوهشگران مقاله این است که ارتباطات و اشتراکات فرهنگی و دینی و فومی میان ایران و عراق پتانسیل بی نظیری را برای نفوذ عمدتا فرهنگی ایران در منطقه فراهم کرده است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که صرف فراهم شدن بسترهای همگرایی شیعیان عراق و ایران بعد از 2003 میلادی و سقوط رژیم بعث جریانات فروملی و فراملی گسترده ای را بین عراق و ایران به وجود آورد که مشارکت شیعیان در ساختار قدرت سیاسی عراق نیز این همگرایی را مستحکم و آرمان های انقلاب اسلامی ایران را در عراق و منطقه نافذتر خواهد کرد.

  کلیدواژگان: شیعیان عراق، قدرت سیاسی، نفوذ منطقه ای، ایران
 • فاطمه موسی زاده، علی اصغر عباسی اسفجیر*، علی رحمانی فیروزجاه صفحات 579-596

  هدف پژوهش حاضر بررسی سهم ابعاد سرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) می باشد.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام افراد ساکن بالای 20 سال پنج شهر ساحلی استان مازندران،-بابلسر ،محمودآباد،نوشهر، چالوس،رامسر می باشند . حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران 530 نفر می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که تا حدودی از تحقیقات پیشین نیز استفاده شده است و شامل 119 سوال بسته درقالب طیف لیکرت و سوالات بسته و باز مربوط به متغیرهای زمینه ای تحقیق می باشد . پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS و سپس Amos داده ها استخراج طبقه بندی، توصیف و تحلیل شده و در نهایت گزارش نهایی تحقیق بر مبنای یافته ها و نتایج تنظیم و تدوین گردید.نتایج نشان می دهد که بین ابعاد کل سرمایه فرهنگی و بعد سرمایه تجسم یافته ، بعد سرمایه عینیت یافته و بعد سرمایه نهادینه شده با انگیزه گردشگری رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد فرهنگی، تمایل به گردشگری، مازندران
 • احمد نوحه گر*، علی علوی نائینی، محمدجواد امیری، مهدی سلحشور صفحات 599-607

  هر شهر باید باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقلیمی و مزیت های نسبی منحصر به فردی که دارد، بایستی راه خود را از میان انبوه راه ها برگزیند و به سوی هوشمند شدن بیشتر حرکت کند. در این مقاله با انتخاب شهر بارسلونا به عنوان شهر هوشمند و همچنین با در نظر گرفتن اقدامات هوشمندسازی در این شهر سعی شده است تا با مورد مطالعه قرار دادن منطقه 6 شهرداری تهران که از مناطق مهم و مرکزی تهران به شمار می آید، در مورد انتخاب اقدامات لازم جهت هوشمندسازی در این منطقه تصمیم گیری شود. همچنین در این تحقیق تلاش شده است، با در نظر گرفتن اقدامات صورت گرفته در این شهر، با بهره بردن از نظر خبرگان، فعالیت های موثر و بهینه در جهت هوشمندسازی منطقه6 شهرتهران را رتبه بندی کرده تا بهینه ترین اقدام را انتخاب و اقدامات دیگر اولویت بندی شوند. در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره این اقدامات را رتبه بندی نموده تا در مرحله آخر بهینه ترین روش موجود انتخاب شود. برای این منظور از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به معیار ها و جهت رتبه بندی گزینه ها از روش TOPSIS استفاده شد. مطابق با نتیجه به دست آمده، در منطقه 6 شهرداری تهران، بهینه ترین اقدام انتخاب شده، اجرای طرح حمل ونقل هوشمند می باشد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، تصمیم گیری چندمعیاره، منطقه 6 شهرداری تهران، .TOPSIS
 • فریبا کرمی*، ابوالفضل قنبری، معصومه علیرضایی صفحات 609-626

  هدف اصلی این پژوهش،تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی شهرستان بستان آباد با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی، کتابخانه ای، پرسش نامه و سازمان های ذیربط استفاده شده است، به این منظور بعد از انتخاب معیارها و طبقه بندی آنها در چهار گروه، سوالات و پرسشنامه تدوین گردید،در مرحله بعد با نظرخواهی از20نفر از کارشناسان پرسش نامه ها جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. برای تلفیق معیارها و زیرمعیارها به منظور شناسایی و تعیین وزن آنها از مدلAHP در محیط نرم افزارExpert choice استفاده گردیده است، بعد با اعمال وزن ها به پهنه بندی اراضی شهرستان بستان آباد اقدام گردیده است، در ادامه با استفاده از مدلELECTRE پهنه های کاملا مناسب بالای پنجاه هکتار با توجه به 16معیار مهم دخیل در مکان یابی بهینه شهرک های صنعتی، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته و مناسب ترین مکان ها در راستای ارزیابی مکان فعلی شهرک های صنعتی و مکان یابی مناسب آنها در شهرستان بستان آباد مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به نتایجی که از پر کردن پرسش نامه توسط کارشناسان بدست آمد، بیشترین ارزش به معیارهای ژیومورفولوژی- زمین شناسی اختصاص یافته است.همچنین نتایج مقایسه پهنه های انتخاب شده با شهرک های صنعتی اجرا شده در شهرستان بستان آباد نشان دهنده این است که مکان یابی هیچ کدام از شهرک های صنعتی در شهرستان مورد مطالعه بر اساس اصول و ضوابط مکان یابی نبوده است.

  کلیدواژگان: مکان یابی، شهرک های صنعتی، روش های تصمیم گیری چند معیاره، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان بستان آباد
 • احمد قدیمی، حسین نظم فر*، نادر زالی، محمدتقی معصومی صفحات 629-642

  هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها در استان گیلان است. در این راستا این پژوهش در طی مراحل زیر انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش پرسشنامه و تکنیک دلفی استفاده شد. در گام اول تعداد 60 عامل موثر بر توسعه متعادل فضایی استان گیلان براساس مطالعات اسناد و مدارک در سه بعد جمعیت، فعالیت و فضا شناسایی شد. در مرحله دوم عوامل موثر بر توسعه متعادل فضایی استان گیلان از طریق روش دلفی و براساس دیدگاه کارشناسان استخراج گردید. در این زمینه پرسشنامه ای طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این پرسشنامه از کارشناسان خواسته شد تا امتیاز هر یک از عوامل را در قالب طیف لیکرت تعیین نمایند. نهایتا پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نمره میانگین برای هر عامل تعیین شد و در نهایت 28 عامل از سه بعد (جمعیت، فعالیت و فضا) برای تحلیل درنرم افزار میک مک انتخاب گردید. نهایتا براساس روش تحلیل اثرات متقابل، تعداد 5 عامل کلیدی شامل فعالیت های دانش بنیان، شهرک های ویژه و تخصصی برای استقرار صنایع با فن آوری برتر، حمل و نقل ریلی، ظرفیت حمل و نقل دریایی و مدهای متنوع حمل و نقل یکپارچه (ریلی- آبی- جاده ای - هوایی) برای توسعه متعادل فضایی در استان گیلان معرفی شد.

  کلیدواژگان: عوامل کلیدی، آینده نگاری، توسعه، تعادل فضایی، گیلان
 • کامران رضائی زاده مهابادی*، حسین محمدی صفحات 643-658

  ساخت یک شهر پایدار و هوشمند به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کاهش مشکلات تولید شده توسط رشد جمعیت شهری و شهرنشینی سریع و غلبه بر دگرگونی های محیطی و تغییرات اقلیمی درحال ظهور است. با این حال تحقیقات علمی کمی در این مورد یافت می شود. برای کم کردن فاصله ادبیات در مورد شهرهای هوشمند و در پاسخ به افزایش استفاده از مفهوم هوشمندی، این مقاله یک چارچوب برای درک مفهوم و شاخص های شهرهای هوشمند و در عین حال پایدار پیشنهاد می کند. دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی و ارزشیابی، پس از بیان مفاهیم شهر هوشمند، به منظور تبیین نقش شهر هوشمند در دستیابی به توسعه پایدار، ابتدا اصول و پیش شرط های تحقق شهر هوشمند بیان گردیده و سپس، نقش شهر هوشمند پایدار در دستیابی به هر کدام از آنها و در نتیجه، دستیابی به شهرهوشمند پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم شهر هوشمند پایدار و راه های ایجاد و تحقق آن در منطقه جنوب شرقی ایران که از نظر کمبود آب و ناهنجاری های اقلیمی در شرایط بحرانی قرار دارد پرداخته شود. بنابراین ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با هوشمندی دراسناد کتابخانه ای، بررسی تحلیلی-توصیفی موضوع، تعاریف و ارایه طبقه بندی ساختارمند و استفاده از ماتریس جدول سوآت، راهبرد های مناسب به منظور دستیابی به شهر هوشمند پایدار با توجه بر داده ها و آمارهای هواشناسی در منطقه جنوب شرق ایران ارایه میگردد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، شهر پایدار، شهر هوشمند پایدار
 • مهدی کمالی، حمید آسایش* صفحات 659-678
  عوامل مختلف جمعیتی، اقتصادی، جغرافیایی و منطقه ای و سبک زندگیبر گردشگری سلامت موثر می باشد. با توجه به ظرفیتهای بالقوه کشور ایران به عنوان یکی از مناطق و قطب های گردشگری سلامت جهان، شناخت عوامل موثر بر جذب گردشگر سلامت در مناطق مختلف کشور ایران ضروری است. در این رساله با عنایت به آمار در دسترس دو گروه منطقه گردشگری سلامت شامل مناطق دارای توریست پزشکی و مناطق دارای توریست تندرستی از بین گردشگرهای خارجی مورد رسیدگی قرار گرفت که براساس روش میدانی و تحلیل سلسله مراتبی این نتیجه بدست آمد که 10عامل اول موثر بر تقاضا گردشگری درمانی (پزشکی) در مناطق دارای سیستم درمانی و پزشکی عبارتند ازخدمات و مدت ویزا، قیمت های نسبی (نرخ ارز)، میزان درآمد شخصی قابل تصرف، مقررات و تسهیلات ورود و خروج و شرایط سیاسی و ارتباطی با ایران، هزینه اقامت، هزینه درمان، زمان انتظار دریافت خدمت، شهرت پزشک و تخصص خاص و 10عامل اول موثر بر تقاضا گردشگری پیشگیرانه (تندرستی) در مناطق دارای منابع طبیعی و اقلیم مناسب نیز عبارتند ازقیمت های نسبی (نرخ ارز)، هزینه حمل و نقل و سفر، برخورداری از ظرفیت های درمانی، محل اقامت استاندارد، امکانات گردشگری سلامت، هزینه اقامت، بهای خدمات تندرستی، میزان درآمد شخصی قابل تصرف، مقررات و تسهیلات ورود و خروج و همراهی بین آژانس های گردشگری و مراکز درمانی. آنچه در بررسی عوامل موثر بر گردشگری در مناطق مختلف نمود پیدا می کنند اهمیت بالای هزینه های گردشگری و کیفیت خدمات می باشد که بایستی مورد نظر سیاست گذاران قرار گیرد
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، گردشگری پیشگیرانه، گردشگری درمانی، مناطق گردشگری
 • میثم کیوانلو، باقر مرسل*، سیدمصطفی طیبی ثانی، علی فهیمی نژاد صفحات 679-693

  هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد بازاریابی تجربی شامل محیط فیزیکی و تعاملات انسانی بر ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران در مجموعه های ورزشی تفریحی آبی بود که به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران حاضر در مجموعه های ورزشی تفریحی آبی شهر مشهد بود که ازاین بین 405 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد والز (2009) بود که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 91/0 مورد تایید قرار گرفت. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد محیط فیزیکی شامل: طراحی و معماری محیط، حفظ و نگهداری و عوامل فیزیولوژیکی و محیط زیست و بعد تعاملات انسانی شامل: اطمینان و امنیت، پاسخگویی مناسب، حرفه ای گری و مراقبت و توجه، بر ارزش اجتماعی ادراک شده گردشگران موثر هستند. استفاده از این نتایج می تواند با افزایش کیفیت و ارتقای استانداردها در بخش محیط فیزیکی و تعاملات انسانی، رضایت مشتریان از مجموعه های ورزشی تفریحی را بالاتر برده و موجبات رونق بیشتر گردشگری شهری را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: بازاریابی تجربی، ارزش ادراک شده، ارزش اجتماعی، گردشگری، مجموعه های ورزشی تفریحی
 • سمیه محمدی حمیدی، عطا غفاری گیلانده* صفحات 695-713

  پیاده راه سازی سازی جنبشی نوین برخاسته از رویکردهای نوین شهرسازی می باشد که در دهه های اخیر در بحث گردشگری با عنوان پیاده راه های گردشگری مطرح و دارای جایگاه ویژه ای در ساماندهی شهرها گردیده است. در پژوهش حاضر به بررسی پروژه پیاده-راه سازی در منطقه نمونه گردشگری شورابیل واقع در شهر اردبیل پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش پیمایشی(پرسشنامه) و نرم افزارهای تحلیل آماریSpss ,Lisrel و مدل تحلیلی copras استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامعلوم سطح اطمینان 95 درصد 384 نفر به دست آمده است. جهت نیل به اهداف تحقیق دو فرضیه مطرح گردید. فرضیه اول با استفاده از ازمون اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد ایجاد پیاده راه و توسعه گردشگری شهری با مقدار همبستگی 530/0 و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین فرضیه اول قبول شد. برای آزمون فرضیه دوم نیز از تحلیل مسیر و مدل تحلیلی کوپراس استفاده گردید. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نشان می دهد، بیشترین اثرکلی مربوط به پیوستگی و انسجام شبکه با میزان (432/0) و مولفه ایمنی و امنیت با میزان (356/0) در توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه داشته است. همچنین یافته های مدل کوپراس نشان می دهد، گویه زیست محیطی به بیشترین میزان(Qi=10.60) در جایگاه نخست و گویه های ایمنی و امنیت نیز با میزان(Qi=9.85) در جایگاه دوم قرار گرفته است. بنابراین فرضیه دوم مودر قبول واقع نشد.

  کلیدواژگان: پیاده راه سازی، گردشگری، کوپراس، شهر اردبیل، منطقه نمونه گردشگری شورابیل
 • نسرین مخیری*، شهره تاج، علیرضا استعلاجی، سیدحسن مطیعی لنگرودی صفحات 715-728

  استقرار شهرک های صنعتی در روستاها به عنوان روشی برای رسیدن به اهداف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بر این اساس صنعتی شدن می تواند نقش به سزایی در توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی ایفا نماید. از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک های صنعتی شهرستان گرگان چقدر توانسته بر بهبود شاخص های اجتماعی نواحی روستایی تاثیرگذار باشد. بر این اساس، 100 نفر از سرپرستان خانوار از 20 روستا به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی نمونه گیری شدند. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن بر اساس نظرات تخصصی اساتید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج نشان داد، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی در شهرک های صنعتی بر مولفه های اجتماعی نواحی روستایی در حد زیادی مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین عامل افزایش مهاجرت از شهر به روستا با ضریب همبستگی 319/0 در سطح 99 درصد اطمینان با ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی در منطقه مورد مطالعه رابطه معنی داری داشته است. به بیان دیگر، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی در مناطق روستایی با زمینه سازی فرصت های شغلی، موجب افزایش مهاجرت از شهر به روستاها گردیده است. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده، 3/9 درصد از تاثیرپذیری ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی مربوط به افزایش مهاجرت از شهر به روستا می باشد و بر اساس آن تبیین می گردد.

  کلیدواژگان: شهرک صنعتی، روستا، اشتغال، مهاجرت
 • منصوره سادات مظلوم، آزیتا رجبی*، ناصر اقبالی صفحات 729-740

  طی دهه های اخیر مهاجرت های بی رویه به شهرها زمینه های تحولات و دگرگونی در ابعاد مختلف ساختار فضایی محلات شهری را فراهم آورده است. این امر بعد اجتماعی منجر به شکل گیری محلاتی با تنوعات گروهی ،قومی ،فرهنگی شده و در نهایت تاب آوری اجتماعی محلی یکپارچه با مشکل مواجه ساخته است. مسیله تحقیق حاضر ،تحلیل چگونگی تاب آوری اجتماعی در محلاتی است که دارای سابقه وحدت اجتماعی زیادی داشته به واسطه گذشته مشترک خود می توانند نمونه خوبی برای تدوین الگوی مناسب تاب آوری اجتماعی در سطح محلات شهری باشند ، که توجه جدی به نیازهای مادی و معنوی و کرامت انسانی افراد از مهمترین ویژگی های آن محسوب می شود. لذا مشارکت مردم محله مدیریت مردم محور ،تکوین و تقویت سرمایه های اجتماعی و ترغیب آنها در جهت پایداری از اهداف اصلی می باشد .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است. در این راستا به منظور ارایه تصویری روشن از مشارکتهای اجتماعی در محلات از روش تیوری بنیادین استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش مشارکت می توان در سه بعد (پیوستگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی) طبقه بندی کرد .ماهیت تحیقی حاضر با توجه دو بعد کمی و کیفی از نوع آمیخته بوده و بدین لحاظ از دو مسیر آمار پارمتریک و ناپارامتریک از دو روش برای آمار پارمتریک با استفاده از داده های SPSS برای آمار ناپارامتریک از روش کد گذاری MAXQDA استفاده شده و نهایتا در نرم افزار SMART PLS داده های پردازش گردیده است

  کلیدواژگان: تاب آوری اجتماعی، مشارکت، نظریه بنیانی
 • علیرضا معینیان*، ناهید برومند، رضا پیوندی صفحات 741-763

  بی شک حیات گروه های تروریستی در همه مناطق جهان در گروه حمایت های مالی پیدا و نهانی است که از سوی منابع دولتی و غیردولتی روانه آن ها می شود. سوای شناخت جزییات و نحوه انجام این مسیله موضوعی که در حوزه مبارزه با تروریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است نگاه حقوق بین الملل به موضوع تامین مالی تروریسم است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل با تاکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که در حقوق بین الملل تامین مالی گروه های تروریستی مانند مورد داعش در سوریه و عراق چگونه نگریسته شده است؟ فرضیه پژوهشگران تحقیق حاضر این است که در حقوق بین الملل ایجاد کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) و صدور قطعنامه های مختلف به ویژه قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهد که موضوع مورد بررسی این مقاله مورد توجه کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی قرار داشته است. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که علی رغم وجود محدودیت های حقوقی بین المللی در زمینه ممانعت از تامین مالی تروریسم اما فعالیت گروه تروریستی داعش گویای این حقیقت است که رصد، کنترل و مبارزه با پدیده تامین مالی که بی شک نقش اساسی را در گسترش اقدامات گروه های تروریستی دارد بایستی به شکل دقیق تر و وسیع تری از سوی نهادهای بین المللی و با همکاری نزدیک با دولت های ملی انجام شود.

  کلیدواژگان: تروریسم، حقوق بین الملل، داعش، عراق، سوریه
 • سیدابراهیم موسوی، سهراب صلاحی*، ابومحمد عسگرخانی صفحات 781-799
  اقدام دولت ایالات متحد آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسراییل، می تواند از دو زاویه حقوق و سیاست قابل بحث و تامل باشد. در چارچوب حقوق بین الملل اصولا تصمیمات و اقدامات سیاسی مجرای مهمی برای شکل گیری قواعد حقوقی است. در حقیقت، حقوق بین الملل حقوقی است که اصولا در سیاق روابط و سیاست بین المللی شکل می گیرد. در نبود حقوق بین الملل، روابط خصمانه یا جنگ بر ارتباطات بین المللی به عنوان قاعده حاکم خواهد بود. البته این به معنای نفی قواعد اخلاقی نیست. گرچه این باور نیز وجود دارد که از لحاظ حقوقی، قواعد اخلاقی در حقوق به طور عام و حقوق بین الملل عمومی به طور خاص جایگاه فرعی و ثانوی دارند. با صرف نظر از این مباحث فلسفی و مبنایی، هدف از ارتباط بین سیاست و قواعد حقوقی، تذکر این نکته است که یک تصمیم سیاسی می تواند پایه گذار ایجاد قواعد حقوقی یا تدوین قواعد موجود باشد و نیز می تواند در محدوده یا مبتنی بر قواعد حقوقی ای صورت گرفته باشد که از قبل وجود داشته اند. یک تصمیم سیاسی همچنین قادر است تا به تفسیر قواعد حقوقی موجود کمک کند. گرچه تصمیمات سیاسی در هیچیک از متون معتبر حقوق بین الملل موضوعه و به ویژه در ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع اولیه و اصلی و یا حتی ثانویه و فرعی شمرده نمی شوند اما عملا رد پای تصمیمات سیاسی در تمام منابع حقوق بین الملل به چشم می خورد. با این مراتب مسیله محوری این پژوهش این است که اقدام دولت امریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت رژیم اسراییل در تطابق با حقوق بین الملل چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است. در این تحقیق با استدلالات و استنادات حقوقی به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم با قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل در تعارض است.
  کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت، بیت المقدس(اورشلیم)، امریکا، اسرائیل، سازمان آزادی بخش فلسطین
 • نرگس نونژاد، الهام ناظمی ناظمی*، حمید صابری صفحات 801-812

  تحولات عظیم عصراطلاعات، نوع جدیدی از فضا تحت عنوان فضای مجازی را وارد عرصه شهرسازی نموده. نظر به ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی و اهمیت معنای مکان به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کیفی محیط، تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای مجازی بر نحوه ادراک، دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. از آنجاییکه معنا یافتن هر مکان به گونه ای جدایی ناپذیر در ادراک انسانی از آن فضا تنیده شده، برای ارتقاء کیفیت مطلوب فضاهای شهری، بررسی عوامل تاثیرگذار بر ادارک فردی قابل توجه می-باشد. پژوهش اعتقاد دارد افراد بر اساس میزان استفاده از فضای مجازی با اثرات مختلفی در ارتباط با درک مکان و ابعاد مختلف آن با حضور در فضای واقعی مواجه اند. هدف پژوهش، ارزیابی تاثیر میزان استفاده افراد از فضای مجازی بر ادراک معنای مکان آنها در فضای واقعی است. بدین منظور دو فضای شهری سنتی و مدرن اصفهان با جامعه آماری مراجعین مورد مطالعه قرار گرفته اند. تحقیق از لحاظ ماهیت، کاربردی و هدف، توصیفی تحلیلی میباشد. روش پژوهش همبستگی و آزمونهای کولموگراف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه، شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده. بر این اساس مولفه های چهارگانه ادراک تدوین و در نمونه های مطالعاتی مورد آزمون قرار گرفته اند.نتایج نشان میدهد، ادراک معنای مکان افراد از فضای واقعی متاثر میزان استفاده آنها از فضای مجازی بوده که در این رابطه، مولفه کالبدی ادراک بیشترین و مولفه فردی ادراک کمترین میزان همبستگی با آن را داراست.

  کلیدواژگان: ادراک، معنای مکان، فضای مجازی، فضای واقعی، شهر اصفهان
 • مرتضی نیک فطرت کردمحله، حسین ذبیحی*، آزاده شاهچراغی صفحات 813-834

  پدیدارشناسی در معماری، به کیفیت چگونگی تجربه انسان و رابطه میان سوژه بدنمند و فضای پیرامونی اش و توانایی او در دریافت داده های محیطی توجه دارد. اکنون پرسش این است که خوانش تفکرات فلسفه پدیدار شناختی در جهت تحلیل آثار معماری بر اساس چه مولفه هایی شکل می گیرد و نسبت انسان با فضا در فرایند خلق مکان چگونه است؟ در این راستا فرض بر این است که در مرکز قرار دادن انسان و اهمیت فضای تجربه گرا و چند حسی، از اصولی است که انتظار می رود در فرایند طراحی و خلق اثر معماری و فهم آن موردتوجه قرار گیرد. با نظر به فرضیه مطرح شده، هدف از این پژوهش بررسی مولفه های تجربه زیستی مکان های خلق شده در رابطه با مواجهه شخصی و ادراکی کاربران به منظور بازتعریف مفهوم مکان در تجربه معماری موزه هنرهای معاصر تهران است. این پژوهش با تکیه بر روش پژوهش کیفی و تحلیلی و تفسیری با زمینه پدیدارشناسی از دیدگاه فلاسفه و معماران و همچنین کاربست روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر از مصاحبه عمیق جهت استنباط و استخراج نتایج حاصل ادراک پیشاتاملی، از بطن پاسخ مصاحبه شوندگان استفاده شده است.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تجربه زیسته، موزه هنرهای معاصر، تجربه مکان، ادراک چند حسی
 • حسن هوشیار، ابراهیم کوروشی* صفحات 835-846

  استادمجدی؛ محله ای با پیشینه ی هسته ی مرکزی شهر مهاباد به پردازد. نه بود مسیری مناسب برای حمل و نقل آسان در راستای هوای سالم و پاک که خود شاخصی مهم در امر توسعه ی پایدار می باشد،در عین حال باوجورد درست بودن این مطلب که موقعیت محله در بافت هسته ی مرکزی شهری است، که خود یکی از مزیت های حاکم بر محله است، اما با وجود فاصله ی کم محله به نقاط مرکزی شهر ولی نه بود پیاده راه های مناسب و همچنین نه بود مسیر امن برای دوچرخه متاسفانه با سیر عظیمی از ماشین های شخصی مواجه هستیم. همچنین به دلیل بافت و موقعیت محله از نظر اقتصادی نیز برای کثیری از ساکنین و از طرفی بافت ساختمان های نیمه کاره و فرسوده ی موجود هم می تواند فرصت باشد هم متاسفانه دارای مشکل هایی است.که البته تمامی مشکل ها و شرایط نامطلوب موجود ، با محوریت مدیریت و برنامه ریزان خلاق قابل حل و رفع می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعه های کتابخانه ای و پرسش نامه،اطلاعات جمع آوری شده و در نهایت با مدل SWOT اطلاعات تجزیه و تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به جمعیت ساکن در محله 700 نفر ، با لحاظ آمار نمونه ای ساکنین 300 پرسش نامه پخش شده و 246 عدد از پرسش نامه ها معادل 82% جمع آوری شده که با استفاده از مدل SWOT تجزیه و تحلیل آن بررسی شد و به نگارش در آمده است.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه ی پایدار محله ای، SWOT، محله ی استادمجدی، شهر مهاباد
 • علی رستمی فر*، قاسم محمدی، نجادعلی الماسی، یدالله دادگر صفحات 847-863

  برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تاثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتبا دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی منطقه ای، تعادل اقتصادی، توسعه اقتصادی
 • نغمه وهابزاده، علیرضا عندلیب*، حمید ماجدی صفحات 881-898
  تجربیات مبتنی بر سه دهه اخیر در ایران بیانگر این نکته است که اهمیت مداخله در پهنه های رو به زوال شهری با نظر به سیر تحولات این نگرش تاکنون یکی از چالش های جدی پیش روی دست اندرکاران شهری است. چنانچه فقدان وجود رویکردی یکپارچه مبتنی بر امر مداخله با هدف ایجاد تحرک، پویایی و ثروت در پهنه های رو به زوال، از جمله مهمترین دلایل عدم موفقیت این طرح ها به نظر میرسد. با توجه به موارد فوق هدف از این نوشتار شناسایی علل زوال و عوامل ناکارآمدی و در بافت های شهری است. به جهت دستیابی به این هدف، در مرحله اول با مرور نظریات و دیدگاه های صاحب نظران این امر با استناد به تجربیات اروپای غربی در امر احیاء و بازآفرینی شهری، به بررسی مفهوم زوال و علل فرسودگی در بافت های شهری خواهیم پرداخت. در مرحله دوم با تحلیل رویکرد بازآفرینی به عنوان رویکردی نوین و یکپارچه و نقش پذیری ابعاد اجتماعی، اقتصادی به عنوان ارکان حیاتی در مداخلات پهنه های رو به زوال پرداخته شده است. در مرحله سوم الگوی اقتصادی و اجتماعی و مفاهیم فراگیری چون مشارکت و مدیریت خردمندانه بررسی شده تا زمینه ارتقاء دانش نظری در عرصه مداخلات شهری فراهم آمده و با تکیه بر این دانش نظری بتوان به سیاست های کارآمدتری در جهت دستیابی به رویکردی یکپارچه در امر مداخله در شهر های ایران دست یافت.
  کلیدواژگان: بازآفرینی، زوال شهری، بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی، مشارکت، حکمروایی شهری
 • حسین علی پور، یوسفعلی زیاری*، رحیم سرور صفحات 899-924

  مناطق پیرامونی کلانشهرها بویژه پایتخت در دهه های اخیر رشد فیزیکی شتابان و نامتوازنی را تجربه کرده و در حال حاضر دچار چالشهای فروان می باشند بطوریکه در محدوده حریم کلانشهرتهران به مرز بحران رسیده است در جهت برونرفت ازوضعیت موجود به نظر می رسد تغییرات مبنایی ساختار مدیریتی موجود که ازمشخصات اصلی آن تفرق مدیریتی بوده به سیستم مدیریتی جدید با رویکرد حکمروایی خوب منطقه شهری و یکپارچه ضروری می باشد.تاکنون قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی مدیریت وساماندهی فضایی مطلوب حریم پایتخت وکلانشهر ها کمک نکرده ،بلکه مشکلات ونابسامانی های فضایی را تشدید کرده است . دولت از اوایل دهه 90 نسبت به تهیه لایحه قانونی مدیریت شهری اقدام نموده که تحقق مدیریت یکپارچه وهماهنگ درحریم کلانشهرها وپایتخت یکی از اهداف مهم واستراتژیک این لایحه می باشد .در این پژوهش تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مد یریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.در این پژوهش نظرات متخصصین وخبرگان در دانشگاه ودستگاهای مرتبط در قالب پرسشنامه ومصاحبه اخذ گردید.برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف - اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک T -استیودنت ورتبه بندی نظرات وگزینه های پیشنهادی ازآزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است .نتیجه این پژوهش وحکایت ازاین موضوع داردکه یش نویس اول لایحه مدیریت شهری با انجام اصلاحات می تواند در ساماندهی فضایی وتحقق حکمروایی منطقه ای در پیرامون کلانشهرها خصوصا حریم پایتخت موثر باشد.

  کلیدواژگان: حریم، حریم کلانشهرها، حکمروایی منطقه ایی، قانون پیشنهادی مدیریت شهری
 • ملیکا کیوانی نژاد، شهره تاج*، هما صالحی صفحات 925-944

  در مناطق روستایی، زبان الگوی معماری بیشتر با ابعاد محیطی معماری بومی، انطباق دارد و کریستوفر الکساندر اولین بار با مطرح کردن نظریه زبان الگو گامی موثر در این زمینه برداشت. به اعتقاد وی تمامی بناهایی که تاکنون ساخته شده اند چه سنتی و چه نوین همگی آن ها شکلشان را از زبان هایی می گیرند که سازندگان شان به کار می برند؛ و این زبان است که به ساختار معنا و مفهوم می بخشد و آن را از بی هویتی ناشی از آن نجات می دهد. عوامل تعیین کننده معماری بومی را می توان همان عوامل (مولدهای) توسعه پایدار یعنی: طبیعت، مردم (جامعه)، ساخت و الگو، دانست. لذا در مقاله پیش رو سعی بر این است تا الگوهای موثر بر زبان الگوی معماری بومی روستایی و تاثیر آن در توسعه پایدار روستاها واکاوی شود. به عبارتی در این مقاله مسکن روستایی از دیدگاه معماری مورد بررسی قرار گرفته و به جایی می رسد که وجه اشتراک و درهم تنیدگی خاصی مشاهده می شود و وجه افتراق و تمایزی بین آن ها مشاهده نمی شود. در واقع کشف ارتباطی مستقیم بین این دو (نگاه معماری و زبان الگو در جغرافیای روستایی) از اهداف این مقاله است. متغیرهای این پژوهش ذاتا کیفی هستند، مقادیر عددی به خود نمی گیرند، بلکه ارزش های کیفی را می پذیرند؛ اما با روش هایی چون رتبه بندی (طیفی از رتبه های ارزشی: طیف لیکرت در برابر هر گویه پرسشنامه قرارگرفته)، قابل اندازه گیری شده اند و می توان آن ها را مورد تحلیل آماری(آزمون فرضیه) -آزمون استقلال صفات قرار داد.

  کلیدواژگان: معماری بومی، روستا، زبان الگو، توسعه پایدار، مازندران
|
 • SeyedehMonavar Zeiny, Hossein Mojtaba Zadeh Khaneghahi *, Abolfazl Meshkini Pages 465-476

  Understanding the physical-spatial development pattern is necessary to develop appropriate policies based on living standards., The research is based on how the spatial development pattern of the city of Islamshahr and its adaptation to the indicators of the livable city. The method of this research is "descriptive-analytical". Data were collected using a questionnaire. Cranach's alpha was used to measure its validity. Its reliability has been confirmed at 0.940. To determine the sample size, Cochran formula was used for 384 questionnaires for 448,129 people in Islamshahr. The statistical population is the inhabitants of Islamshahr. SPSS, ARCGIS, and EXCEL software were used to plot charts, maps and statistical analysis. According to the inferentialness of the research, one-way ANOVA has been used. Then, focus analysis was conducted and a diagram of impact analysis and correlation of indices on each other. The focal variables in this research include four sets of variables (social, physical, economic, and environmental dimensions). Due to the fact that in all dimensions the significant levels (sig) are below 0.05, the result of the existence of a focal correlation between the four sets of variables is confirmed. The results show that the best region in all dimensions of spatial-physical development based on the habitable city, the 3rd zone and the worst region in all, are the dimensions of development of area 6. Finally, there are suggestions for reforming the spatial-spatial development of the city of Islamshahr.

  Keywords: Physical-spatial development, livable city, Islamshahr
 • Houshang Sarvar *, Solmaz Sarbazgolly Pages 477-488

  Sustainable development is one of the most comprehensive concepts in recent decades. Sustainable development means efficient management and proper utilization of funds, labor force and etc to achieve the optimal consumption pattern. That use of technical facilities, structural appropriate to becomes possible satisfactorily meet the needs of present and future generations. The aim of this research is analysing and prioritizing the sustainability of Tabriz City. The sustainability indices include environmental, economic, cultural and social space framework dimensions are overlapped using AHP-Fuzzy approach. The research is descriptive and analytical methods. According to the results of nine region can be said that six regions (2,3,4,7,8,10) are in unstable state and region (5) in a meta stable state and two regions (1,6) are in stable conditions. 66.67 percent of regions are in unstable condition and 11.11 percent are Meta stable condition and 22.22 are in unstable condition. The following factors have intensified the instability of unstable region: population growth in non-compliance with service needs, shortage of recreational and green spaces, shortage of appropriate health, business and sports service, increasing the population growth rate, shortage of educational and cultural facilities, low employment, residence of low-income and immigrant people,unsupervised and unauthorized constructions. Therefore, is necessary to achieve sustainable development, social justice approach primarily on the agenda of managers and decision-makers as to the distribution of services and facilities Tabriz Tabriz between regions, according to population needs to be balanced.

  Keywords: Sustainable development indicators, Tabriz City, Fuzzy overlap, Urban areas, AHP
 • Arash Sarvari *, Farideh Ashraf Ganjooie, Ali Zarei Pages 489-500
  Today organizations use information and communication technology (ICT) to take over the issues and benefit lots of advantages. This research aims to Study the attitudes of sport and youth offices employees to information and communication technology in Kermanshah. This is a descriptive-correlational survey and the results are functional. The population consists of sport and youth office employees, the sample size is equal the population. The research tool is the Technology Acceptance Model (TAM) by Davis. The results showed that employee's mental perception of technology usefulness and ease of technology use is related to Technology Acceptance (TA) significantly and also there is significant correlation between technological employee's attitudes and ease of technology use with TA. Finally the mangers of sport and youth offices can develop the technology knowledge through proper trainings and leverage it for higher efficiency. Today organizations use information and communication technology (ICT) to take over the issues and benefit lots of advantages. This research aims to Study the attitudes of sport and youth offices employees to information and communication technology in Kermanshah.
  Keywords: information, communication technology, technology knowledge, mental attitudes, perception to technology, sport, youth office of Kermanshah
 • Amin Sohrabi *, Majid Vali Shariat Panahi, Reza Peyvandi Pages 501-529
  With the end of the Cold War, the indicator of strategic power is no longer military power because we are entering an age that direct confrontation, which requires the support of the military, there will be no chance. Political scientists and international relations think that economic power determines the national power of states. Today, therefore, national power is directly related to the understanding of the concepts of the national economy. The Middle East region has also witnessed numerous conflicts and challenges during this period that requires a model for de-escalation and regional integration. The main purpose of this paper is to analyze the conflicts in the Middle East region from the perspective of geoeconomic components. The main question of the article is that what are the most important economic and geographical indicators and components that are effective in creating and sustaining tensions and conflicts in the Middle East? The methodology of this paper is descriptive-analytical where using library resources as well as scientific research articles the research topic will be explained and analyzed. The hypothesis that we are looking at in this article is that economic and geographical determinism in the Middle East due to heterogeneity, turbulence and strife and the underdevelopment of the components of human geography has more decisive power in the outbreak of conflict. the results of this paper show that economics, geography and politics in the Middle East has always been the site of conflict between regional and trans-regional powers and groups.
  Keywords: Middle East region, Deregulation, Convergence, Geoeconomy
 • Hojat Sheikhi *, Goodarz Alhayari Pages 531-545

  Actually, the old structures are parts of urban structures that their functional and body qualities are reduced or disturbed. Principally, the subject of improving the old structures is the impossible matter without citizens' participation. Therefore, it can be said that it is necessary for achieving the stable development of people's participation in the economical and social fields and increasing citizens' role in urban affairs can play a significant role in creating necessary balance and harmony between society classes. This study is performed through analyzing the role of people's participation in improving the old structure of Jalili neighborhood in Kermanshah. The present study is applied in terms of purpose and in terms of method, survey (questionnaire and interview).and the considered information is gathered by observing and filling the questionnaire and SPSS software is used for analyzing them. The statistical population of the present study includes all resident households in the Jalili neighborhood and the population has more than 5600 members. The Cochran Formula is used for selecting the samples among residents. Consequently, the amount of 359 members is selected as the sample. The findings of the study show that citizens' participation is calculated lesser than the average and it can be said people's participation is not located at the suitable level in improving and renovating the old structure. In addition, it can be expressed that reliance on managers, the effective factor on people's participation and the shortage of cultural-social constitutions for excluding people's participation in improving the old structure of neighborhood.

  Keywords: Old Structure, Improving, participation, Reliance, Jalili Neighborhood
 • Mehran Shirazi, Heidar Lotfi *, ZeinAlAbedin Karami, Farzan Kafashan Tusi Pages 547-577

  One of the most important features of political geography in the 21st century the importance of finding transnational and transnational cultural identities, cultures and religions among nations. Iran and Iraq are two neighboring countries in Southwest Asia which have longstanding cultural, religious, geographical, ethnic and economic connections and the most important component of this bond is Shiite religion. Shiite discourse gradually regains its true position in Iraq after Saddam's fall and liberation from restrictions this could have important regional implications for Iran's cultural influence. The purpose of this article is to examine the process of Iraqi Shiites' participation in the structure of its political power from 2003 to 2008 and its impact on Iran's regional influence. The main question of the article is that How has Shiite involvement in Iraq's political power structure strengthened Iran's regional influence? The researchers' hypothesis is that Relations and cultural and religious ties between Iran and Iraq it has provided unparalleled potential for Iran's largely cultural influence in the region. The methodology of this paper is descriptive-analytical. The results of the paper show that The mere provision of Shiite convergence for Iraq and Iran after 2003 and the fall of the Ba'athist regime it created widespread transnational and transnational flows between Iraq and Iran That the Shia involvement in the structure of Iraqi political power also strengthened this convergence and the aspirations of the Islamic Revolution will make Iran more penetrating in Iraq and the region.

  Keywords: Iraqi Shiites, Political Power, regional influence, Iran
 • Mousazadeh Fatemeh, AliAsghar Abbasi Asfajir *, Ali Rahmani Firouzjah Pages 579-596

  The purpose of this study was to investigate the contribution of cultural capital dimensions to the rate of tourism incidence among residents of coastal cities in Mazandaran province. The case study (Babolsar, Mahmoudabad, Noshahr, Chalus, Ramsar) is a descriptive survey. The statistical population of this study is all residents over the age of 20 years in five coastal cities of Mazandaran , Babolsar,Mahmoudabad,Noshahr, Chalus and Ramsar.The sample size of the present study is 530 people using Cochran formula.The data collection tool is a researcher-made questionnaire that has been used to some extent from previous research and includes 119 closed questions in terms of Likert spectrum and open and closed questions related to the underlying variables of the research. After collecting information, the SPSS and then Amous data were extracted, classified and analyzed, and ultimately the final report of the research was based on the findings and results. The results show that between the total dimensions Cultural capital and the dimension of capital are embodied, then the capital is objectified and then the institutionalized capital with the motive of tourism is a meaningful relationship

  Keywords: Cultural Capital Dimensions, Tendency to Tourism, Mazandaran
 • Ahmad Nohegar *, Ali Alavi Naeini, MohammadJavad Amiri, Mehdi Salahshour Pages 599-607

  Each city must respect the cultural, economic, social, political, climatic and unique comparative advantage and must pick their way through different ways and move towards smarter. In this article, we have choose Barcelona as the smart city and also considering to its intelligence measures for studying Tehran 6th District which is one of the important and central regions of Tehran and decide on the steps to be taken to make intelligence measures in this area. In this research, we have tried to take into account the actions taken in this city, using the experts' opinion, to evaluate the effective and optimal activities in order to intelligent the 6th district of Tehran, in order to select the most optimal action and other measures to be prioritized. Finally by using multi-criteria decision-making method these measures are ranked so that in the last step the best available method is selected. For this purpose, the Shannon entropy method was used to weight the criteria and to rank the options by TOPSIS method. According to the result, in the 6th district of Tehran, the most effective action is to implement a smart transportation plan.

  Keywords: Smart city, Multi-criteria decision making, Tehran 6th District, TOPSIS
 • Fariba Karami *, Abolfazel Ghanbari, Masoumeh Alirezaei Pages 609-626

  The main purpose of this research is to analyze the location of industrial towns in Bostanabad city using multi-criteria decision-making methods. The research method is descriptive-analytic and to collect data and information from documentary studies, library, questionnaire And related organizations. For this purpose, after selecting the criteria and categorizing them in four groups, questions and questionnaires were prepared. In the next stage, with a survey of 20 experts and experts, questionnaires were collected and used. has taken. In order to identify the criteria and sub-criteria in order to identify and determine their weight, the AHP model was used in the Expert selection software. Then, applying the weights of the AHP model in the GIS environment, we applied the land zoning of Bostanabad province, using the model ELECTRE The most suitable areas of fifty hectares have been evaluated and ranked according to the 16 important criteria involved in the optimal location of industrial settlements, and the most suitable places to assess the current location of industrial settlements and their proper location in the city Bostanabad has been identified. According to the results obtained by the experts for filling the questionnaire, the highest value is assigned to the geomorphological-geological criteria. Also, the results of the comparison of the selected zones indicate that the location of any industrial city in the studied city Not based on principles and rules of location.

  Keywords: Location, industrial towns, Multi-Criteria Decision-Making Methods, Geographical information system, Bostanabad city
 • Ahmad Ghadimi, Hossein Nezmfar *, Nader Zali, MohammadTaghi Masoumi Pages 629-642

  The main purpose of this study is to identify and analyze key factors affecting the spatial development of cities in Guilan province. In this regard, this research has been carried out during the following steps. Questionnaire and Delphi technique were used for data collection. In the first step, 60 factors affecting the spatial development of Guilan province were identified based on documentation studies in three dimensions of population, activity and space. In the second stage, the factors affecting the spatial development of Guilan province were extracted through the Delphi method and based on the experts' point of view. A questionnaire was designed and provided to the experts. In this questionnaire, experts were asked to rate each factor in the Likert scale. Finally, after collecting the questionnaires, the mean score for each factor was determined and finally 28 factors from three dimensions (population, activity, and space) were selected for analysis in the Mac software. Finally, based on the Interaction Impact Analysis method, there are 5 key factors including knowledge-based activities, specialty settlements for deploying high technology industries, rail transport, maritime transport capacity, and diverse modes of integrated transport (Rail- Water - Road - Air) was introduced for spatial balanced development in Guilan province

  Keywords: Forecasting, Development, Spatial balance, Guilan
 • Kamran Rezaeizadeh Mahabadi *, Hosein Mohammadi Pages 643-658

  Building a sustainable and smart city is emerging as a vital strategy to reduce the problems generated by urban population growth and urbanization, and to overcome environmental change and climate change. However, little scientific research can be found in the phenomenon discussed. In order to reduce the gap between literature on smart cities and in response to increasing the use of intelligence, this paper proposes a framework for understanding the concepts and indicators of intelligent, yet sustainable cities. In this article, after expressing the concepts of smart city, in order to explain the role of the smart city in achieving sustainable development, the principles and prerequisites for the realization of the smart city first are outlined and then, the role of the smart city is achieved in reaching each of them and, consequently, Access to Sustainable City has been studied. Accordingly, in this research, efforts have been made to explain the concept of sustainable smart city and ways of its creation and realization in the southeast of Iran, which is located in critical condition due to water shortages and climate abnormalities. Therefore, while studying the concepts and literature related to intelligence in the library, the analytical-descriptive analysis of the subject, the definitions, and the presentation of the structural classification of the problem have been considered. It also sought to provide strategies for reaching a sustainable smart city and climate-friendly lifestyle in the area.

  Keywords: Smart city, sustainable city, Sustainable Smart City
 • Mahdi Kamali, Hamid Asaiesh * Pages 659-678
  Various demographic, economic, geographical and regional factors and lifestyle affect health tourism.Given the potential of Iran as one of the health tourism regions and hubs of the world, it is necessary to know the factors affecting health tourism attraction in different parts of Iran.In this dissertation, considering the available statistics, two groups of health tourism areas including areas with medical tourists and areas with health tourists from foreign tourists were examined.Based on the field method and hierarchical analysis, it was concluded that the first 10 factors affecting the demand for medical tourism in the areas of medical and medical system are:Visa services and terms, relative prices (exchange rates), amount of personal income disposable, entry and exit rules and conditions and political and communication conditions with Iran, cost of living, treatment costs, waiting time for service, doctor's reputation and specialty, and The first 10 factors affecting the demand for preventive tourism in areas with natural resources and appropriate climate are: Relative prices (exchange rates), transportation and travel costs, medical facilities, standard accommodation, health tourism facilities, accommodation costs, the cost of health services, the amount of disposable personal income, entry and exit regulations and facilities Between tourism agencies and medical centers. What they find in examining the factors affecting tourism in different regions is the high importance of tourism costs and quality of services that should be considered by policy makers.
  Keywords: Health tourism, Preventive Tourism, Therapeutic Tourism, Tourism Areas
 • Meysam Keyvanloo, Bagher Morsal *, SeyedMostafa Tayebisani, Ali Fahimi Nezhad Pages 679-693

  The purpose of this study was to investigate the effect of dimensions of experimental marketing including the physical environment and humanistic interactions on tourists’ perceived social value in recreational water sport complexes which was performed through descriptive-correlation method. The statistical population of the study was included all of the tourists presenting in recreational water sport complexes of Mashhad, out of whom 405 were randomly selected as sample. Measuring instrument of the study was including Wallz's standard questionnaire (2009), whose reliability was confirmed by using Cranbach's alpha test with coefficient of 0.91. Research data were analyzed by using descriptive statistics tests, confirmatory factor analysis inferential statistics methods, structural equation and SPSS and LISREL softwares. The research results show that the physical environment dimension including: design and environmental architectural, maintenance, and physiological and environmental factors, and humanistic interactions dimension including: assurance and security, proper accountability, professionalism, and attention, effect on the perceived social value of the tourists. Using these results could improves customers satisfaction of recreational sport complexes by increasing quality and promoting standards in physical environment and humanistic interactions and leads to further urban tourism boom.

  Keywords: Experimental marketing, perceived value, Social value, Tourism, Recreational sport complexes
 • Somayeh Mohammadi Hamidi, Ata Gafari Gilandeh * Pages 695-713

  The pedestrian movement is a new movement arising from the modern urbanization approaches that has been discussed in tourism in the last decades as a pedestrian road and has a special place in the organization of cities. In the present study, the project of pedestrian navigation in Shorabil tourism sample area located in Ardabil city has been investigated. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Data were analyzed by SPSS, Lisrel and analytical model of copras. The sample size is based on the uncertainty society formula of the confidence level of 95% of the 384 people. Two hypotheses were proposed to achieve the research objectives. The first hypothesis was tested using Spearman. Findings showed that the establishment of pedestrian and urban tourism development with a correlation of 0.530 and a significant level of 0.30 have a positive and significant relationship. So the first hypothesis was accepted. To test the second hypothesis, Route analysis and Cooper's analytical model were used. The results of the analysis of data and information show that the greatest effect is related to continuity and network cohesion with the rate (0.432) and the safety and security component with the rate (0.356) in tourism development within the range Studied. Also, the results of the Cooper's model show that the highest echelon (Qi = 10.60) is in the first place and safety and security items are ranked second with Qi = 9.85. Therefore, the second hypothesis of the moder was not accepted.

  Keywords: walk, Tourism, COPRAS, Ardebil City, Samarkand Tourism Area
 • Nasrin Mokhayeri *, Shohreh Taj, Alireza Estelaji, Seyedhasan Motielangrodi Pages 715-728

  Establishment of industrial settlements in villages has been considered by planners as a way to achieve development goals. Accordingly, industrialization can play an important role in rural development by increasing rural productivity, productivity, creating job opportunities, meeting basic needs and connecting with other sectors of the economy. Therefore, the present research seeks to answer the question that the creation and expansion of conversion and complementary industries in industrial towns of Gorgan has been able to improve the social indicators of rural areas. Accordingly, 100 household caregivers from 20 villages were selected as sample size and randomly selected. The instrument of measurement in this research was a researcher-made questionnaire whose validity was based on the experts' opinions and its reliability was calculated by calculating the Cronbach's alpha coefficient. As the results showed, the creation and expansion of conversion industries in industrial cities has been largely evaluated on the social components of rural areas so, factor of increasing the migration from city to village with a correlation coefficient of 0.319 at 99% confidence level with the creation and expansion of conversion industries in the study area has a significant relationship. the creation and expansion of conversion industries in rural areas by providing job opportunities has increased the migration from the city to the villages. In other words, according to the adjusted coefficient of determination, 9.3 percent of the impact of the creation and expansion of conversion industries is on the increase of migration from city to village and is explained accordingly.

  Keywords: Industrial Town, Village, employment, Immigration
 • Mansoorehsadat Mazloom, Azita Rajabi *, Nasser Eghbali Pages 729-740

  In recent decades, irregular migration to cities has provided the basis for changes and changes in various aspects of the spatial structure of urban neighborhoods. From a social point of view, this has led to the formation of neighborhoods with group, ethnic, cultural diversity, and ultimately to the problem of integrated local social resilience. The purpose of this study is to analyze how social resilience in neighborhoods that have a history of social unity and because of their shared past can be a good example formulating an appropriate social resilience model at urban level.It is one of the most important characteristics of a person's serious attention to their material and spiritual needs and human dignity. Therefore, the participation of the people in the neighborhood is the management of people-centered, the development and strengthening of social capital and encouraging them to sustain its main goals. This research is applied in terms of purpose and qualitative in natureIn order to present a clear picture of social participation in neighborhoods, a fundamental theory approach has been used. Based on the findings of the study, participation can be categorized into three dimensions. The present research nature is mixed in terms of both quantitative and qualitative dimensions, and thus in terms of both parametric and statistical pathways. Nonparametric of two methodsFor parametric statistics using SPSS data For nonparametric statistics MAXQDA coding method was used and finally the data was processed in SMART PLS software.

  Keywords: sustainable development, participation, Evin Neighborhood, Fundamental Theory
 • Alireza Moienian *, Nahid Boroumand, Reza Peyvandi Pages 741-763

  Undoubtedly the life of terrorist groups in all regions of the world, financial support is found and hidden Sent by government and non-state sources. Beyond knowing the details and how to do this this is an issue that is of particular importance in the fight against terrorism International law is about financing terrorism. The purpose of this article is to analyze and investigate the crime of financing terrorism in international law focusing on the ISIS terrorist group in Iraq and Syria. The main question of this article is that how is international law financing terrorist groups such as ISIL in Syria and Iraq? The research hypothesis of the present research is that in international law the creation of the Convention against the Financing of Terrorism (1999) and the issuance of various resolutions, in particular Resolution (2001) of the United Nations Security Council it shows that the subject of this article has been the focus of attention of countries and international legal entities. The results of this paper also show that despite international legal restrictions on preventing the financing of terrorism but the activities of the ISIL terrorist group this is the truth that observe, control, and combat the financing phenomenon which undoubtedly plays a key role in expanding the actions of the terrorist groups we need to be more precise and broader by international institutions and to work closely with national governments.

  Keywords: Terrorism, International Law, ISIL, Iraq, Syria
 • Seyedebrahim Mousavi, Sohrab Salahi *, Abumohammad Asgarkhani Pages 781-799
  The US government's move to recognize Jerusalem as the capital of the Israeli regime can be debated from both a legal and policy perspective. In the context of international law, political decisions and actions are essentially an important conduit for the formation of legal rules. In fact, international law is a law that is formed primarily in the context of international relations and politics. In the absence of international law, hostile relations or war will prevail over international communications as a rule. Of course, this does not mean rejecting moral rules. However, there is also the belief that, in legal terms, ethical rules in general law and general international law in particular are secondary and secondary. Apart from these philosophical and fundamental arguments, the purpose of the relationship between politics and legal rules is to note that a political decision can be the basis for the creation of legal rules or the formulation of existing rules and can also be within or Be based on pre-existing legal rules. A political decision can also help to interpret existing legal rules. Although political decisions are not regarded as primary, primary or even secondary or subordinate sources in any of the relevant texts of international law, and in particular in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, they are virtually in the footsteps of decisions. Politics can be found in all sources of international law. At the heart of this research, however, is how the US government's recognition of Jerusalem as the capital of the Israeli regime in accordance with international law can be analyzed and evaluated. In this research, we have concluded with legal arguments and arguments that this decision is inconsistent with the rules and principles governing international law.
  Keywords: Self-determination, Jerusalem, America, Israel, Palestine Liberation Organization
 • Narges Nonejad, Elham Nazemi *, Hamid Saberi Pages 801-812

  The evolution of information has brought a type of space as cyberspace into the urban landscape. Considering the necessity of coordinating with this global movement and the importance of the meaning of the place as one of the most important qualitative variables in the environment, research in the field of studying and recognizing the effects of cyberspace on people's perception, attachment and belonging to place and space is of particular importance. Meaning of finding any place is inseparably integrated with human perception of that space, for improving quality of urban spaces, is important to examine the factors that are important in individual perceptions. Study believes that individuals based on amount of cyberspace use are faced with different effects of understanding place and its different dimensions with presence in real space. Purpose of study is to evaluate effect of the amount of people using cyberspace on perception of meaning of their location in real space. Two traditional and modern urban spaces of Isfahan have been selected and studied by the statistical population of the visitors. Research is essentially functional and descriptive-analytic in terms of purpose. Method is correlation and statistical tests used to determine the relationship, intensity and direction of relationship between independent and dependent variables. Fourth components of perception tested in study. Perception of the place meaning of people from the real environment affected by their use of cyberspace that the physical component of perception is the highest and the individual component of perception has the least correlation with it.

  Keywords: Perception, Meaning of Place, Cyberspace, Real Space, Isfahan City
 • Morteza Nikfetrat Kordmalleh, Hosssein Zabihi *, Azadeh Shahcheraghi Pages 813-834

  As a result, there is a disregard for the ontology of living spaces as a container for human life and the existence of incompetents in contemporary life. By presenting architectural ideas based on phenomenological concepts, one can examine qualitatively the contemporary architectural spaces and the role of sensory perceptions in the process of understanding place in architecture. Phenomenology provides highly effective research grounds in the theoretical areas of architecture; it attempts to produce a profound insight about the concept of architectural space and focuses on humans and lived experiences in the process of perception in order to offer an accurate interpretation of place. One of the most important issues in the field of architectural phenomenology is the qualitative understanding of place, which implies the quality of human experience and examines the relationship between the body subject and its peripheral space. The question now is what constitutes the reading of phenomenological philosophical thought in order to analyze architectural works and what is the relation of man to space in the process of creating place? In this regard, it is assumed that the centralization of the human being and the importance of the experiential and multi-sensory space is one of the principles that is expected to be taken into consideration in the process of designing and creating the architectural work and its understanding.

  Keywords: Phenomenology, life experience, Museum of Contemporary Art, experience of place, multi-sensory perception
 • Hasan Houshyar, Abraham Kourooshi * Pages 835-846

  Ostad Majdi, a neighborhood with the history of the central core of Mahabad city. It was not a convenient route for easy transportation in the direction of clean and clean air, which is an important indicator of sustainable development, while it is true that the location of the neighborhood is in the context of the central core of the city, which itself is one of Advantages of the neighborhood, but with a small distance from the neighborhood to the city's central points, there was no proper walkways, nor was there a safe route for bikes. Unfortunately, we are faced with a great deal of private cars. Also, because of the texture and location of the neighborhood, economically, for the vast majority of inhabitants, and also the texture of semi-finished and worn-out buildings, there is also an opportunity, and unfortunately there are problems. Of course, all the existing problems and conditions are unfavorable, with The focus of management and creative planners can be solved and resolved. The research method was descriptive and analytical. Data was collected through library studies and questionnaires, and finally analyzed and analyzed by SWOT model. According to the population living in the neighborhood of 700 people, according to the sample population, 300 questionnaires were distributed and 246 questionnaires were collected 82%, which was analyzed using the SWOT model and written in Come.

  Keywords: Development, Sustainable Neighborhood Development, SWOT, Ostad Majdi neighborhood, Mahabad City
 • Ali Rostamifar *, Ghasem Mohammadi, NejadAli Almasi, Yadallah Dadgar Pages 847-863

  Regional planning covers a wide range of topics. Economic development and political structure are closely intertwined. One of the major obstacles in the national development process is disrupting regional balance and balance. Therefore, the first step in regional planning is to identify the status of areas in relation to each other in terms of development and the cause of inequalities. In fact, the subject of regional planning, under the influence of legal, political, economic and social requirements of the country, is constantly changing and sometimes as a tool for investment in underdeveloped areas, as a tool for concentrating investment in the regions. Predictable, a time for regionalization of sectoral plans, and a time for comprehensive regional planning and the like. Increasing centralized structure and partial approach to planning, ambiguity in legal and regulatory position and the executive guarantee of regional planning, lack of confidence in planning and lack of planning culture at different levels of economic management of the country, lack of necessary and desirable contexts Public and private participation and the like are among the major obstacles to the development of regional planning in Iran and economic imbalances.

  Keywords: Regional Planning, economic equilibrium, Economic Development
 • Naghmeh Vahabzadeh, Alireza Andalib *, Hamid Majedi Pages 881-898
  Urban regeneration and regeneration of decaying tissues has been called. Clever management in combination with the participation of role-makers and attention to contextual features is one of the main reasons for the success of these projects. Experiences based on the last three decades in Iran indicate that the importance of intervening in declining urban areas, given the evolution of this attitude, is one of the major challenges facing urban practitioners. If the lack of an integrated approach based on intervention aimed at creating mobility, dynamics and wealth in the declining zones is one of the most important reasons for failure of these projects. Therefore, the purpose of this article is to identify the causes of deterioration and inefficiencies in urban contexts. To this end, firstly, by reviewing the theories and views of experts on this subject, we will examine the concept of deterioration and causes of burnout in urban contexts, drawing on Western European experiences in urban regeneration and regeneration. Secondly, by analyzing the regeneration approach as a new and integrated approach and the role of social, economic dimensions as crucial elements in the declining zones interventions. In the third stage, the economic and social paradigm and concepts such as participation and wisdom management are explored to enhance the theoretical knowledge in the field of urban interventions and rely on this theoretical knowledge to develop more effective policies to achieve an integrated approach to intervention.
  Keywords: Recreation, Urban Decay, Economic, Social Recreation, participation, Urban Governance
 • Hoseyn Alipour, Uosefali Ziari *, Rahem Sarvar Pages 899-924

  The metropolitan areas surrounding the capital, in particular, have experienced rapid and uneven physical growth in recent decades and are currently experiencing challenges. in order to reach out to the existing status, it seems that the basic structural changes The existing management, which is the key to its management divisiveness, is essential to a new management system with a good governance of the integrated and integrated city. Nowadays, the laws of operation do not only help to integrate the management of the desired spatial environment of the capital and the cities, but also the problems and problems Spontaneous It has exacerbated The government has been implementing since the early 1990s to prepare a legal regulation of urban management that the realization of integrated and coordinated management of metropolitan and metropolitan areas is one of the major and strategic goals of this bill. The bill was discussed at various meetings, especially the metropolitan government working group. And is currently under examination in the Islamic Council. In this study, the impact of the proposed law of Iranian urban governance on the realization of regional governance in the area of metropolitan areas has been analyzed. To calculate the reliability of the questionnaire, using the Cronbach's alpha method, and to investigate the normal distribution of the research data using the Kolmogorov-Smirnov test, for testing the research hypotheses, the parametric T-test and the discussion of the proposed options and options Friedman's analysis of variance analysis has been used.

  Keywords: Privacy, Metropolitan Area, Regional Governance, Urban Management Act
 • MELIKA KEYVANINEJAD, Shohreh Taj *, Homa Salehi Pages 925-944

  In rural areas, the language of the architectural model is more in keeping with the architectural dimensions of the native architecture. In his opinion, all the structures that have been made so far, whether they are traditional or new, all of them take shape from the languages that their makers make; this language is a structure of meaning and concept. And it will save it from the evil that comes from it. The determinants of native architecture can be considered to be the same factors (generators) of sustainable development: nature, people (society), construction and patterns. Therefore, in the present paper, it is attempted to analyze the patterns affecting the language of the rural indigenous architectural model and its impact on the sustainable development of villages. In other words, in this paper, rural housing is examined from an architectural point of view, and it comes to the point where there is a special aspect of subscription and disintegration, and there is no distinction between them. Indeed, the discovery of a direct relationship between the two (architectural look and pattern language in rural geography) is one of the purposes of this paper. The variables of this research are inherently qualitative, they do not take numerical values, but take qualitative values. However, they can be measured by methods such as ranking (a range of value ranges: the Likert spectrum against each questionnaire), and can be statistically analyzed (Hypothesis Test) - Independent Test Attributes.

  Keywords: Vernacular architecture, Village, Pattern Language, sustainable development, Mazandaran