فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدسعید مظلومی محمودآباد، مهدی رستم پور*، سیده مهدیه نماینده، محمدتقی قانعیان صفحات 1-11
  مقدمه

  امروزه بحث کیفیت زندگی وعوامل ناثیر گذاربرآن، یکی از چالش های زندگی شهری است.شناخت عوامل تاثیر گذار برکیفیت زندگی و تلاش برای ارتقای این شاخص ها امری ضروری است.که دراین تحقیق سعی شده برنقش مولفه های اکولوژیک اجتماعی درکیفیت زندگی مردم شهر ملکان پرداخته شود .

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه 26سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF) و پرسشنامه مولفه های اکولوژیک اجتماعی که محقق ساخته است. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود.مرحله اول خوشه ها سرشماری شده ومرحله بعد به صورت نمونه گیری طبقه ای نمونه گیری شد.تکمیل پرسشنامه ها سه ماه طول کشید و پس از تکمیل پرسشنامه ها ،داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند و تحلیل آماری بااستفاده ازآزمون آنالیز واریانس ورگرسیون انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که، که بین سن وجنس ومیزان دسترسی به مولفه های اکولوژیک اجتماعی رابطه ای وجود ندارد.ولی بامتغیرهای شغل وتحصیلات ارتباط داشتند؛ و از نظر آماری معنی دار بود (0001/0=p) . با استفاده از آزمون رگرسیون مشخص شد، بین رضایتمندی ازمولفه های اکولوژیک اجتماعی ودسترسی به این مولفه ها وابعاد کیفیت زندگی رابطه آماری معنی داری وجود دارد  (0001/0=p). به طوری که هرچه افراد شرکت کننده درتحقیق ازدسترسی بیشتری به مولفه های اکولوژیک اجتماعی برخوردار بودند  ، کیفیت زندگی بهتری  داشتند .

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که هرچه میزان دسترسی ورضایتمندی ازمولفه های اکولوژیک اجتماعی بیشتر شود ، کیفیت زندگی مردم بهتر می شود. لذا می توان با بهبود مولفه های اکولوژیک اجتماعی برکیفیت زندگی مردم افزود.

  کلیدواژگان: مولفه های اکولوژیک اجتماعی، کیفیت زندگی
 • مهدی محمدیان، فرین فاطمی*، مطهره صادقی، مهدی خزائی صفحات 12-21
  مقدمه

  با توجه به آمار بالای شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران صنعت ساختمان سازی، هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در انواع وظایف شغلی انجام شده در کارگران یک کارگاه ساختمان سازی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1397 بر روی 150 نفر از کارگران شاغل به روش سرشماری در یک کارگاه ساختمانی در تهران انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه کرنل (CMDQ) و روش ارزیابی ریسک ارگونومی WERA بود. به همراه تکمیل پرسشنامه ها ارزیابی پوسچر کارگران در حین انجام کار در هر ایستگاه کاری انجام گردید. داده های جمع آوری شده در نرم افزار 22 SPSS  با آزمون های توصیفی و تحلیلی مناسب  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  نتایج آنالیز پرسشنامه ها نشان داد که کمر دارای بیشترین نمره میانگین درد بود و مچ دست، زانو و شانه در رده های بعدی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی به روش WERA هم بیشترین نمره ریسک را در نواحی کمر و شانه تخمین زد. همچنین بین نمره ارزیابی WERA و نوع شغل از لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود داشت (001/0˂p). در این میان مشاغل بنایی، آزمایش بتون و جوشکاری دارای بیشترین نمره میانگین بودند که سهم زیادی از اختلاف معنادار به دست آمده را به خود اختصاص می دهند.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج حاصل شده در مطالعه، بیشترین ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در فعالیت های گروه های شغلی گسترده همراه با وظایف شغلی متعدد بوده که کارگران را در مواجهه با ریسک فاکتورهای جدی در نواحی کمر و زانوها قرار می دهد. لذا انجام مداخلات ارگونومیک برای بهبود شرایط کاری این مشاغل ضروری است.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی-عضلانی، کارگران ساختمان سازی، پرسشنامه کرنل، WERA
 • طاهره ندوشن، آسیه پیرزاده*، مریم نصیریان صفحات 22-33
  مقدمه

  سواد سلامت در مادران باردار، آگاهی های ویژه و مهارت های اجتماعی خاصی جهت تشخیص نشانه های خطر دوران بارداری، شیوه زندگی سالم و تغذیه مناسب در دوران بارداری است و بر سرانجام بارداری از طریق بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی دوران بارداری موثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سواد سلامت بارداری با وضعیت بارداری در زنان تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت شهرستان یزد در سال 1396انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر  یک مطالعه  مقطعی است که بر روی 390 زن باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت شهرستان یزد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. جهت بررسی سواد سلامت بارداری مادران باردار از پرسشنامه MHLAP استفاده شد که روایی و پایایی تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و آزمون های T-test و ANOVA استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین نمره سواد سلامت بارداری در زنان تازه زایمان کرده  85/9±67/54 بود. نتایج هم چنین نشان داد نمره سواد سلامت بارداری با سطح تحصیلات مادر، اطلاع از وزن پیش از بارداری، سابقه یا ابتلا به بیماری یا ناهنجاری در بارداری فعلی ارتباط آماری معنادار داشت.

  نتیجه گیری

  سواد سلامت زنان تازه زایمان کرده در مطالعه حاضر در حد نسبتا مطلوبی قرار داشت. سیاست گذاران سلامت باید به منظور به حداقل رساندن تاثیر عوامل مختلف بر روی سواد سلامت بارداری، آموزش های لازم را به صورت ساده تر در دسترس زنان باردار و شیرده قرار دهند.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، مادران باردار، مراقبت های دوران بارداری
 • احمد علیزاده، فاطمه تقوی سقندیکلایی*، جمشید یزدانی چراتی صفحات 34-44
  مقدمه

  سروصدا بعنوان یکی از عوامل مهم آلودگی محیط کار بوده و بیمارستان ها در معرض آلودگی صوتی قرار دارند. با توجه به این ضرورت و عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص وضعیت صوتی حاکم بر بیمارستانهای مورد بررسی و همچنین امکان پیشگیری و کنترل صوت از طریق اقدامات فنی مهندسی وآموزشی، این مطالعه به منظور بررسی میزان تراز فشار صوت در قسمت های مختلف سه بیمارستان آموزشی شهر ساری انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی آلودگی صدا درسه بیمارستان آموزشی انتخاب شد. اندازه گیری تراز فشار صوت توسط دستگاه صداسنج CACELLA CELL-490 ساخت کشور انگلستان در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین در سه روز هفته و درسه شیفت انجام شد. نتایج بدست آمده توسط روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی میزان عوامل موثر بر سر و صدا از روش های مبتنی بر GEE (Generalized estimating Equation) استفاده شد.

  یافته ها: 

  با توجه به نتایج، میانگین ترازفشار صوت برابر 35/7± 30/63 دسی بل بوده است وباآنالیزآماری انجام شده بین میانگین ترازفشار صوت و استاندارد(35 دسی بل) اختلاف معنی دار دیده شد (001/0 <p). همچنین بیشترین میانگین صدا دربین بیمارستان ها مربوط به بیمارستان فاطمه الزهرا، در بین روزهای هفته، روز شنبه و در بین شیفت های کاری، شیفت شب بیشترین میانگین صدا را دارا بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده بیانگرآن است که تراز فشار صوت درتمامی ایستگاه های اندازه گیری بیش از حد مجاز مقررات ملی مسکن ایران (35 دسی بل) و سازمان جهانی بهداشت (35-40دسی بل) بوده است. لذا کنترل آلودگی صوتی بطور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، صدا، بیمارستان، ساری
 • فرانک سالاریان، علیرضا همایونی*، جمال صادقی صفحات 45-58
  مقدمه

  قلدری یک نوع خشونت سطح پایین به شمار می آید که اخیرا مورد توجه پژوهشگران و روانشناسان حیطه ی تربیتی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی روابط ساختاری بین ناگویی هیجانی با میزان قلدری با نقش میانجی سازگاری دانشجویی در در دانشجویان انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری به طور خاص معادلات رگرسیونی (تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی سطح دوم) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور ساری در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش 401 دانشجو به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه قلدری پاتچین و هیندوجا (2011)، ناگویی هیجانی تورنتوبگبی(1994) ، سازگاری بیکر و سیریاک (1984) بود.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل پژوهش تایید گردید و به طور کلی 36 درصد از قلدری دانشجویان توسط ناگویی هیجانی و سازگاری دانشجویی قابل تبیین می باشد. هم چنین متغیرهای ناگویی هیجانی و سازگاری دانشجویی بر قلدری دانشجویان اثر مستقیم معنادار دارد و مسیر ناگویی هیجانی اثر غیر مستقیمی بر قلدری دانشجویان با توجه به واسطه گری سازگاری دانشجویی نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش بر ضرورت نقش ناگویی هیجانی با توجه به کیفیت سازگاری دانشجویی تاکید داشته است که می تواند تلویحات کاربردی در جهت کاهش میزان قلدری به مشاوران و روانشناسان ارایه دهد و با عنایت به یافته های پژوهش می توان در جهت کاهش میزان بروز قلدری در میان دانشجویان، به افزایش و ارتقاء سطح سازگاری دانشگاهی و همچنین شناسایی و اصلاح ناگویی های هیجانی دانشجویان اهتمام ورزید.

  کلیدواژگان: قلدری، ناگویی هیجانی، سازگاری دانشجویی
 • نسرین دنیایی*، ناصر محمدی زاده صفحات 59-69
  مقدمه

  امروزه با تغییر سطح فرهنگ سازمانی پرستاران می توان بر شیوه استفاده ازمولفه های مدیریت دانش در بیمارستان تغییر ایجاد کرد. هدف از پژوهش حاضر، سنجش رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است .

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 بوده است . حجم نمونه 85 عدد برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسش نامه مدیریت دانش لاوسون و فرهنگ سازمانی مدل کویین وکامرون بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن  و شاپیرو ویلک انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که هر یک از مولفه های مدیریت دانش با هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنا دار دارند. همچنین همبستگی بین دو متغیر اصلی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بین 4/0 تا 7/0 بوده است. p تمامی متغیرها کمتر از 005/0 بود.

  نتیجه گیری

  از آنجا که، مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی پرستاران و تمامی مولفه های آنها باهم رابطه مثبت و معنی داری دارند، می توان با برنامه ریزی در زمینه ابعاد فرهنگ سازمانی به تدریج تعامل بین پرستاران را در سازمان به گونه ای بهبود بخشید که پایه های مدیریت دانش به عنوان یک مزیت برتر در مراکز آموزشی درمانی ، نهادینه گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، پرستاران، بیمارستان های آموزشی درمانی
 • لیلا شاملی*، مریم داودی صفحات 70-89
  مقدمه

  روان شناسی معاصر با توجه به عواقب الگوهای خوردن آشفته در زندگی زناشویی به طور کلی و در زمینه رضایت جنسی به طور ویژه، به دنبال میانجی ها و عوامل خطر متعددی هستند که احتمال تشدید رابطه فوق را سبب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای نگرانی از تصویر بدنی در ارتباط بین الگوهای خوردن آشفته و عزت نفس جنسی در زنان متاهل انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. شرکت‎کنندگان در پژوهش، 213 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک  تغذیه شهر کازرون در سال 1398 بودند که به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏های خوردن ناسازگارانه (گارنر وگارفینگل ، 1979)،  نگرانی درباره تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان (زینا و اسچواز، 1996) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سه خرده مقیاس الگوهای خوردن آشفته به صورت مستقیم با عزت نفس جنسی ارتباط دارند و از میان سه الگوی فوق، تنها الگوی «پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا» است که به واسطه‎ نگرانی از تصویر بدنی به صورت غیر مستقیم با عزت نفس جنسی در ارتباط است (P< 0/01، 14/0= - β). یافته ها حاکی از آن است که الگوی پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا به واسطه افزایش نگرانی از تصویر بدنی منجر به کاهش عزت نفس جنسی در زنان متاهل می‎شود.

  نتیجه گیری

  در مجموع، نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت توجه همزمان به رژیم های غذایی آشفته و نگرانی از تصویر بدنی برای پیش بینی عزت نفس جنسی در زنان متاهل است.

  کلیدواژگان: نگرانی از تصویر بدنی، الگوهای خوردن آشفته، عزت نفس جنسی
 • نازنین دامنی، فرزام بابایی*، تورج دانا صفحات 90-105
  زمینه و هدف

  صنعت تجهیزات پزشکی نقش ویژه ای در ارتقاء سلامت و ایمنی جامعه دارند و مدیریت صحیح و بهینه آن می تواند از نظر اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و پژوهش به شکل قابل ملاحظه ای در توسعه ملی هر کشوری اثرگذار باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با رویکردی نوین سعی دارد، تا تاثیر جنبه های زیست محیطی واحد تولید کننده ی تجهیزات پزشکی"ریوف شفا" واقع در منطقه صنعتی خرمدشت را، با بررسی تاثیر فعالیت ها، فرآیند تولید، تجهیزات و خدمات را، با روش تحلیل (کیفی یا کمی) پتانسیل های خطر و ضریب بالفعل شدن پیامد های بالقوه موجود در پروژه بر کیفیت محیط زیست را، مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. جهت شناسایی جنبه های زیست محیطی فرآیند تولید دستگاه های اکسیژن ساز، بی خطرساز پسماند عفونی و اتوکلاو از روش EFMEA و شدت پیامد زیست محیطی، احتمال وقوع پیامد و احتمال کشف آن از روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP)، استفاده شده است.

  یافته ها

  فرآیند تولید ضایعات فلزی، مصرف انرژی، ایجاد سر و صدا، افزایش آلاینده در خاک، آب و هوا را به همراه دارد که پیامد آن ها آلودگی می باشد، عددRPN  قبل از اقدامات کنترلی در بالاترین مقدار یعنی عدد 160 بود که دلیل آن مصرف بی رویه انرژی و انتشار آلاینده به هوا بود، بعد از اقدامات کنترلی مقدار این عدد به 40 رسید. در رتبه بندی فرآیند تولید دستگاه های مذکور، مشخص شد، فعالیت جوشکاری در فرآیند تولید دستگاه اکسیژن ساز با وزن نرمال 231/0، فعالیت رنگ آمیزی در فرآیند تولید دستگاه بی خطرساز با وزن نرمال 216/0 و فعالیت جوشکاری در فرآیند تولید اتوکلاو با وزن نرمال 187/0 دارای بیشترین اولویت زیست محیطی می باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده جنبه های زیست محیطی در دستگاه های متفاوت با یکدیگر تفاوت دارندو نمی توان با اولویت بندی یکی از این دستگاه ها نتایج را برای دیگری تعمیم داد.

  کلیدواژگان: تجهیزات پزشکی، جنبه ها و پیامدها زیست محیطی، FAHP، EFMEA
|
 • SeyedSaid Mazloomi Mahmood Abad, Mahdi Rostampoor*, SeyedeMahdieh Nemayande, MohammadTagi Ganeian Pages 1-11
  Introduction

  Today, quality of life and its influential factors are among the most important challenges of urban life. Knowing the factors affecting the quality of life and the effort to promote these indices is necessary. In this research, social ecological components have been attempted to address the quality of life of people in Malekan City, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted using two questionnaires: the 26-item Quality of Life Questionnaire and the Social Ecological Components Questionnaire developed by the researcher. The multistage sampling method was conducted. In the first stage, the clusters were counted and in the next stage, stratified sampling was performed. Questionnaires were completed in three months. After completing the questionnaires, data were entered into SPSS and statistical analysis was performed using ANOVA.

  Results

  The results showed that age and gender had no relationship with access to social ecological components. However, they were significantly correlated with occupation and education variables (p = 0.0001). Regression analysis revealed that quality of life had a significant relationship between satisfaction with social components and access to these components (P = 0.0001). In other words, more access to social ecological components improved the individuals' quality of life.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that higher levels of access to social ecological components enhanced the people's quality of life. The ability to improve socioeconomic components improved the individuals' quality of life.

  Keywords: Quality of Life, Social Ecological Components
 • Mahdi Mohammadiyan, Farin Fatemi*, Motahareh Sadeghi, Mahdi Khazaei Pages 12-21
  Introduction

  With regard to high prevalence of musculoskeletal disorders in the construction industry workers, the aim of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders and their relevant risk factors in workers of a construction factory.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2019. In this regard, 150 workers were selected from a construction factory located in Tehran City, Iran. The census sampling method was applied in the area under study. The data gathering tool were Cornell questionnaire and WERA ergonomic risk assessment method. The questionnaires were completed while the workers' postures were assessed in their work stations. Data were analyzed applying suitable descriptive and analytical tests in SPSS software version 22.

  Results

  The analysis of questionnaires showed that the workers' lower back had the highest average score of pain. The wrist, knee, and shoulder had the highest pain average scores, respectively. The result of ergonomic assessment by WERA method indicated that the lower back had the highest risk score. Similarly, WERA assessment score was significantly related to the type of job (p-value < 0.001). Among the understudy occupations, masonry, concrete testing, and welding had the highest risk scores, respectively.

  Conclusion

  The most ergonomic risk factors in activities of the extensive occupational groups are associated with multiple occupational tasks that endanger workers for serious risk factors in the lumbar and knee areas. Therefore, implementation of ergonomic interventions is necessary for improving the working conditions of construction occupations.

  Keywords: Musculoskeletal disorders, Construction workers, Cornell questionnaire, WERA
 • Tahereh Nodooshan, Asieh Pirzadeh*, Maryam Nasirian Pages 22-33
  Introduction

  Health literacy includes special knowledge and social skills in pregnant women to diagnose prenatal risk factors, healthy lifestyle, and proper nutrition during pregnancy. Health literacy affects the outcome of pregnancy by improving the quality of prenatal health care. The aim of this study was to investigate the health literacy in women referring to health centers in Yazd City of Iran in 2017.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 390 new mothers who referred to health centers of Yazd City selected by multistage cluster sampling. Data were collected by Maternal Health Literacy. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed in previous studies. Data were analyzed by SPSS21 software using T-test and ANOVA.

  Results

  The results showed that the mean score of health literacy was 54.67±9.85. The results also indicated that maternal health literacy had a significant relationship with educational level, knowledge of pre-pregnancy weight, and history of disease during pregnancy.

  Discussion

  The health literacy of new mothers was fairly favorable in this study. Health policymakers should simplify the required training for pregnant and lactating women to minimize the various factors that affect their health literacy.

  Keywords: Health literacy, Pregnancy, prenatal care
 • Ahmad Alizadeh, Fatemeh Taghavi Soghondikolae*, Jamshid Yazdani Charati Pages 34-44
  Introduction

  Noise is one of the most important pollutants in worksites. Hospitals are imposed to noise pollution.  Considering lack of research in Sari educational hospitals and applicability of noise control by engineering controls and education, we proposed this research to evaluate the sound pressure level (SPL) in three educational hospitals of Sari, Iran.

  Methods

  In a descriptive-analytical study, the SPL of three hospitals was evaluated using sound level meter (model; CACELLA CELL-490, made in England). The evaluation was performed in 1.5 meter height, in three shifts, and in three days of the week. Data were analyzed using descriptive statistic methods and SPSS software version 24.  For assessing the rate of effective factors, the GEE (Generalized estimating Equation) methods were used.

  Results

  According to the results, the mean SPL was 63.30 ± 7.33 dB and a significant difference was observed between the mean SPL and the standard (35 dB) (p <0.001). Moreover, the highest mean of sound in hospitals was observed in Fatemeh Al-Zahra Hospital. Considering the week days, Saturday and among shifts, the night shift had the highest mean SPL.

  Conclusion

  The findings showed that SPL was higher than the Iranian National Construction Regulations and World Health Organization (WHO) standards in all evaluated places. So, the noise control programs should be considered seriously.

  Keywords: Noise pollution, Hospital, Sari
 • Faranak Salarian, Alireza Homayoni*, Jamal Sadegi Pages 45-58
  Introduction

  Bullying is a kind of low-level violence that has recently attracted the attention of researchers and psychologists in the field. The purpose of this study was to investigate the modeling of structural relationships between Alexithymia and bullying with the role of mediator of students' adaptationin students.

  Methods:

   Correlational research based on structural equation modeling technique, in particular regression equations (combining path analysis and factor analysis Second level). The statistical population consisted of all female students of the Humanities Department of Payame Noor University of Sari in the academic year of 2018-19. In this research, 401 students were selected as a sample by multistage cluster random sampling. Data gathering tools were Patchin and Hendowjah's Bullying Questionnaire (2011), Emergency Neural Network (1994), Baker and Siriac compatibility (1984).

  Resulth: 

  The findings showed that the research model was confirmed and in general, 36 percent of students' bullying could be explained by student Alexithymia and student adaptation. Also, Alexithymia and student adaptation variables have a direct direct effect on students 'bullying. Emotional neural pathology has an indirect effect on students' bullying, with regard to student interpersonal mediation.

  Conclusion

  The results of this study emphasized the importance of Alexithymia with regard to the quality of student compatibility., which can provide practical implications for reducing the level of bullying to counselors and psychologists, and considering the findings of the study can be used to reduce the incidence rate. Bullying among students has led to increased levels of academic compatibility as well as identification and correction of students' Alexithymia.

  Keywords: bullying, Alexithymia, student compatibility
 • Nasrin Donyayi*, Naser Mohammadi Zade Pages 59-69
  Introduction

  Today, use of knowledge management components can be changed by altering the nurses' organizational culture. The purpose of this study was to investigate the relationship of knowledge management with organizational culture of nurses working in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive correlational study was conducted over all nurses working in teaching hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2016.  The population size was estimated as 85. The data collection tools included two questionnaires. Organizational culture questionnaire of Quinn model and knowledge management questionnaire of Lawson model. Data analysis was performed using SPSS version 16.

  Results

  The analysis showed that the components of knowledge management was associated with all aspects of organizational culture. The correlation between knowledge management and organizational culture was 0.4-0.7. the significant level was set at p≤ 0.005.

  Conclusion

  The nurses' knowledge management was significantly correlated with organizational culture and all its components. By programming in dimensions of organizational culture, nurses' interactions within the organization can be improved so that knowledge management can be institutionalized as a superior advantage in the educational centers.

  Keywords: Knowledge management, Organizational culture, Nurses, Hospital
 • Leila Shameli*, Maryam Davodi Pages 70-89
  Introduction

  The contemporary psychology is looking for numerous mediators and risk factors that may exacerbate the marital relationship with regard to the consequences of disordered eating patterns in general and sexual satisfaction in particular. The purpose of this study was to investigate the mediating role of body image concern in the relationship between disordered eating patterns and sexual self-esteem in married women.

  Methods

  The participants of this study were 213 married women who referred to the nutrition department of Kazerun City in 2019 and were selected by available sampling method. To collect data, Eating Attitudes Test (Garner & Garfinkel, 1979), Body Image Concern Inventory (Littleton et al., 2005), and Sexual Self-Esteem Inventory for Women (Zeanah, Schwarz, 1996) were used.

  Results

  The results of structural equation modeling indicated that the three subscales of disordered eating patterns were directly associated with sexual self-esteem. Of the above-mentioned patterns, only the "overeating and food preoccupation" pattern affected sexual self-esteem indirectly by mediating of body image concern (β= -0.14, P< 0.01). Therefore, it can be argued that overeating and food preoccupation reduced the sexual self-esteem in married women by increasing the body image concern.  

  Conclusion

  Overall, the results of this study indicated the importance of simultaneous attention to disordered diets and body image concern for predicting sexual self-esteem in married women.

  Keywords: Disordered Eating Patterns, Sexual Self-Esteem, Body Image Concern, Women
 • Nazanin Damani, Farzam Babai*, Toraj Dana Pages 90-105
  Introduction

  The medical device industry plays a special role in promoting the health and safety of the community. Its proper and optimal management can also significantly affect the national development of any country in terms of economics, health, medical education, and research. The present study attempted to evaluate the impact of environmental aspects of the medical device manufacturing unit on the environmental quality of the project by examining the impact of activities, production process, equipment, services, and the coefficient of action.

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted with a practical purpose. To identify the environmental aspects in the process of producing oxygenators, infectious waste disinfection device, and autoclave system, the EFMEA method, severity of the environmental consequence, probability of its occurrence, and probability of its discovery were applied using the Fuzzy AHP method.

  Results

  The results showed that the RPN was at its highest value of 160 before the control measures. This was due to the excessive energy consumption and air pollutant emission, which reached 40 after taking the control measures. In the process of manufacturing the above-mentioned apparatus, it was found that the welding activity in the production process of normal weight oxygenator was 0.223. The staining activity in the production process of wastes disinfection device with a normal weight of 0.216 and  thewelding activity in the autoclave production process with a normal weight of 0.187 had the highest environmental priority.

  Conclusion

  According to the results, environmental aspects differ in various devices and we cannot generalize the results by periodization of one device.the environmental consequences, the probability of occurrence and the probability of its discovery by the process of analytical fluidization process (FAHP) has been used.

  findings

  The process of producing metal scrap, energy consumption, noise generation, pollutant increase in soil, climate, and the result of pollution, the RPN number before the control measures was at the highest value of 160, due to excess energy consumption and The release of airborne pollutants was 40, after control measures. In order to rank the manufacturing process of these machines, it was determined that the welding activity in the production process of an oxygenating machine with a normal weight of 231/0, the staining activity in the process of producing a freezer device with a normal weight of 216/0 and welding activity in the autoclave production process with a normal weight of 187/0 Have the highest environmental priority.

  Conclusion

  According to the results, the environmental aspects differ in different devices, and one can not prioritize one of these devices to generalize the results for another.

  Keywords: Medical Equipment, Environmental Aspects, Consequences, Fuzzy AHP, EFMEA