فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 30، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بهزاد رنجبر، امیر نعیمی*، فرنوش نهاوندیان صفحات 1-16

  نگرانی در رابطه با محیط ز یست به طور کلی و کمبود منابع آب به طور خاص سبب اجراو توسعه ی سیاست هایی با هدف تغییر رفتار کشاورزان در زمینه ‏ی حفاظت از آب شده است. بسیاری از مشکلات محیط زیست ریشه در رفتار انسان داشته و با درک رفتار او قابل حل هستند. بنابراین، هدف این پژوهش توصیفی، بررسی تاثیر انواع هنجار‏ها بر رفتارهای مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب بود. جامعه آماری پژوهش، کشاورزان سرپرست خانوار روستایی حوضه آبخیز زریوار بخش مرکزی شهرستان مریوان بودند (2097=N).حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 237 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ‏ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS و SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای هنجارهای مشارکتی، قانونی و باورهای هنجاری کشاورزان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار مشارکتی در زمینه ‏ی حفاظت از آب آن ها داشتند. به طوری که متغیر باورهای هنجاری (با ضریب مسیر 0/60) و هنجارهای مشارکتی (با ضریب مسیر 0/18) به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر رفتار مشارکتی در زمینه‏ ی حفاظت از آب کشاورزان داشتند. در مجموع سه متغیر توانستند 47 درصد از واریانس رفتار مشارکتی در زمینه ‏ی حفاظت از آب کشاورزان را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: رفتار حفاظت از آب، مشارکت، هنجارهای مشارکتی، هنجارهای قانونی، باورهای هنجاری
 • رمضان علیزاده، غلامحسین حسینی نیا*، محمدجواد تقی پوریان صفحات 17-29

  با توجه به اینکه شبکه ها و فعالیت های شبکه ای، امروزه به عنوان یک رویکردی کارآفرینانه، توسط کسب و کارها به کار گرفته می شوند، هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خانگی در بروز رفتارهای شبکه- محور در زمینه‏ ی تولید محصولات کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق، صاحبان کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در پنج استان اول کشور در تولید مرکبات بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 نفر به عنوان نمونه، انتخاب و پرسشنامه های تحقیق بین آنان توزیع و جمع آوری شد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و روایی همگرا و واگرا و به منظور پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج، نشان از روایی و پایایی مناسب داشت. فرضیه های تحقیق به روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه و مولفه های آن در بروز رفتارهای شبکه محور تاثیر دارد. با توجه به نتایج تحقیق، جمع آوری، تحلیل و کاربست اطلاعات مرتبط با تغییرات محیطی در بازار هدف، بهره برداری از تکنولوژی های نوین به منظور پیشی گرفتن از رقبا، استفاده از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی و فروش محصولات پیشنهاد می گردد

  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، رفتار شبکه محور، کسب و کار خانگی، محصولات کشاورزی
 • لطیف حاجی، ناصر ولی زاده*، مهسا فاطمی صفحات 31-44
  استفاده‏ی موثر اطلاعات هواشناسی اهمیت زیادی در کاهش آسیب‎پذیری کشاورزان در برابر تغییرات آب و هوایی دارد. هدف کلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی به وسیله ی کشاورزان است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش در دو فاز کیفی و کمی انجام گرفت. هدف فاز اول، شناسایی مفاهیم اولیه‎ی مرتبط با موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی بود. برای این منظور، 12 مصاحبه ی عمیق با کشاورزان شهرستان نقده طبق روش نمونه‏ گیری هدفمند گلوله برفی انجام گرفت. هدف فاز دوم، تلخیص مفاهیم مستخرج از مصاحبه‎ های انجام شده در فاز اول و پیکربندی آن ها در قالب عوامل کلی بود. برای این منظور از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جامعه ‎ی آماری این فاز تمامی کشاورزان شهرستان نقده بوده (9006=N) که تعداد 368 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این فاز، پرسشنامه‎ای بسته ‎پاسخ بود که از مفاهیم استخراج شده در مرحله‎ ی کیفی استخراج شده بود. روایی ابزار با استفاده از نظرات متخصصان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی نیز از مقادیر همبستگی هر یک از گویه‎ها با کل گویه‎ها استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی شامل "موانع‎ آموزشی ارتباطی"، "موانع هنجاری"، "موانع اطلاع‎رسانی"، "موانع زیرساختی سیاست گذاری" و "موانع‎ تخصصی و اقتصادی" هستند. این پنج مانع توانستند 54/96 درصد از واریانس موانع بکارگیری اطلاعات و هواشناسی را پیش‎بینی کنند. در نهایت پیشنهاد شد که از رسانه‎های جمعی و شبکه‎ های مجازی به عنوان ابزار تسهیل‎ کننده‎ی استفاده از اطلاعات هواشناسی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اطلاعات هواشناسی، مصاحبه عمیق، موانع، تحلیل عاملی اکتشافی، شهرستان نقده
 • مینا صیدی، روح الله رضائی* صفحات 45-63

  هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار ایمنی کشاورزان گندم کار در استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در کار با آفت کش ها بود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان گندم کار در بخش مرکزی شهرستان زنجان بود (4739 =N) که 322 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه‏ ی موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که رفتار کشاورزان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در سطح پایین (نا‏ایمن و بالقوه نا‏ایمن) قرار داشت. همچنین، نتایج تجربی با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که شش مولفه مدل اعتقاد سلامت شامل حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل هر یک دارای اثر معنی داری بر میزان استفاده کشاورزان از تجهیزات حفاظت فردی بوده و حدود 64 درصد از واریانس آن را تبیین کردند.

  کلیدواژگان: استفاده ایمن از آفت‏کش‏ ها، تجهیزات حفاظت فردی، مدل اعتقاد سلامت، موانع درک شده، کشاورزان
 • یاسر محمدی*، فرشته عواطفی اکمل، مینا ضمیری آراسته، مهدی رحیمیان صفحات 65-79

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین مجموعه عوامل درونی و بیرونی موثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت کننده اعتبارات مالی خرد در استان های کرمانشاه و همدان بود. این پژوهش نوعی تحقیق کمی و در عین حال توصیفی- همبستگی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است.جامعه آماری تحقیق را تمامی زنان روستایی دریافت کننده تسهیلات صندوق های اعتبارات خرد در شهرستان های همدان و کرمانشاه (141 نفر) تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن تعداد آن ها، به روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی آن توسط تعدادیاز کارشناسان امور زنان جهاد کشاورزی و جمعی از متخصصان حوزه مطالعات ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی بررسی و پایایی آن نیز بامحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که برای تمامی بخش های پرسشنامه، مقدار ضریب آلفا بالاتر از 0/8 به دست آمد. بر مبنای نتایج تحقیق، بین متغیرهای درک کفایت میزان اعتبارات دریافتی، تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان درآمد حاصل از شغل و شرکت در دوره های مهارت آموزی با متغیر توانمندی زنان روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت؛ که در بین متغیرهای مورد نظر، گذراندن دوره های مهارت آموزی یکی از مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده توانمندی زنان روستایی دریافت کننده اعتبارات خرد بود. متغیرهای مذکور توانستند 28/2 درصد از واریانس متغیر وابسته توانمندی زنان روستایی را پیش بینی کنند. در این تحقیق بر مبنای ضرایب همبستگی بین متغیرها، توصیه هایی برای بهبود زمینه های تقویت کننده توانمندی زنان روستایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: اعتبارات خرد، زنان روستایی، توانمندسازی، کرمانشاه، همدان
 • نازنین کیانمهر، غلامحسین زمانی*، داریوش حیاتی صفحات 81-100

  برخورداری از توانمندی های رهبری، از مولفه های موثر در موفقیت مدیران کشاورزی است. صاحب نظران حیطه مدیریت و رهبری معتقدند که این شایستگی ها عمدتا اکتسابی هستند و باید حین تحصیل به دانشجویان منتقل و یا در آنان تقویت شوند. شناسایی و توسعه شایستگی‏های رهبری دانشجویان، اغلب در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، مورد غفلت قرار گرفته است. هدف این مطالعه، شناسایی شایستگی های رهبری موردنیاز دانشجویان کشاورزی از دیدگاه اساتید دانشگاه و نیز تعیین وضعیت موجود و مطلوب ارتقاء شایستگی ها در مقوله های دانشی، نگرشی و مهارتی رهبری دانشجویان کشاورزی بوده است. به منظور تهیه فهرست شایستگی های رهبری دانشجویان کشاورزی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 14 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز که در زمینه‏ ی توسعه رهبری دانشجویان صاحب نظر بوده اند، جمع آوری شد. در بخش دوم تحقیق، جامعه آماری شامل 108 نفر از دانشجویان عضو انجمن های علمی کشاورزی دانشگاه شیراز بوده است که 84 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و داده ها از طریق انجام مصاحبه ساختارمند جمع آوری شد. یافته های تحقیق منجر به تبیین سه زیرمقوله برای شایستگی دانشی، نه مفهوم اساسی در مقوله نگرشی، و نهایتا، چهار زیرمقوله برای شایستگی مهارتی مورد نیاز دانشجویان کشاورزی شده است. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب شایستگی های رهبری دانشجویان در هر یک از مقوله های سه گانه دانشی، نگرشی و مهارتی رهبری بوده است. نهایتا رتبه بندی کلی برای هر یک از مقوله های شایستگیرهبری به منظور یافتن نیازهای آموزشی دانشجویان صورت گرفت. طبق یافته ها، در حال حاضر دانشجویان کشاورزی به لحاظ توسعه شایستگی های رهبری، با کمبودهایی مواجه می باشند. لذا، پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های آموزشی آتی، اولویت های آموزشی دانشجویان در حیطه توسعه شایستگی های رهبری ب ه طور جدی تری مدنظر قرار داده شود.

  کلیدواژگان: شایستگی، رهبری، دانشجو، کشاورزی
 • خدیجه میرزایی خورشیدی، محمدشریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 101-117

  ظرفیت نهادی مولفه اساسی است که توانمندی تعاونی های روستایی را برای سازگاری با تغییرات محیطی و نیز پاسخگویی به نیازهای اعضا و مخاطبان خویش تعیین می کند. هدف این تحقیق، ارزیابی ظرفیت نهادی در شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری بود. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماری شامل اعضای 14 تعاونی روستایی در شهرستان ساری بود (N=18812N) که از بین آن ها 230 نفر با استفاده از تکنیک نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای مقیاس های مختلف بین 0/73 تا 0/92 بدست آمد. نتایج ارزیابی مولفه های ظرفیت نهادی در تعاونی ها نشان داد که مولفه توسعه دسترسی به منابع در سطح خیلی کم، مولفه های یادگیری و نوآوری نهادی و کیفیت نهادی در سطح کم، مولفه های اثربخشی و کارایی نهادی و ارتباطات و یکپارچگی نهادی در سطح متوسط قرار داشتند. طبق ماتریس همبستگی، رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های ظرفیت نهادی وجود داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثربخشی و کارایی نهادی به طور مستقیم تحت تاثیر کیفیت نهادی، توسعه دسترسی به منابع، یادگیری و نوآوری نهادی، ارتباطات و یکپارچگی نهادی بود.

  کلیدواژگان: ظرفیت نهادی، کیفیت نهادی، اثربخشی و کارایی نهادی، شرکت های تعاونی روستایی، شهرستان ساری
 • حلیمه رزمی، علی شمس*، مرتضی مولایی صفحات 119-139
  تغییرات اقلیمی و مدیریت نامناسب در حوضه دریاچه ارومیه زمینه کاهش شدید تراز آبی این دریاچه را فراهم کرده است. ادامه وضعیت فعلی و خشک شدن دریاچه، پیامدهای منفی در تمامی ابعاد زندگی و معیشت روستاییان استان های هم جوار ایجاد کرده است. شناخت صحیح و جامع از این اثرات از دیدگاه خود روستاییان و کارشناسان، زمینه شکل گیری یک درک صحیح برای برنامه ریزان و مسیولین در جهت مدیریت این بحران را فراهم می کند. این تحقیق نیز با هدف شناسایی آثار مستقیم و غیرمستقیم خشک شدن دریاچه ارومیه بر معیشت خانوارهای روستایی انجام شد. از رویکرد کیفی و روش تحلیل نظریه داده بنیاد برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد و روستاییان و کارشناسان روستایی استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی جامعه آماری تحقیق بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ‏های تحقیق منجر به شناسایی 213 تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ناشی از خشک شدن دریاچه شد. در مرحله کدگذاری محوری، 7 مقوله محوری به نام های افت کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، تهدید سرمایه های اجتماعی، تهدید پایداری معیشت، امنیت شغلی و مهاجرت، تهدید امنیت غذایی، سلامتی جانداران و عملکرد آن ها، دخالت نهادهای خارج از روستا در برنامه ریزی روستاییان و تغییرات نگرشی، دانشی و افزایش تغییرات اقلیمی استخراج شدند. در کدگذاری انتخابی روابط بین مقولات شناسایی و تبیین گردید. با توجه به نتایج تحقیق، مشخص گردید که خشک شدن دریاچه ارومیه بر تمام ابعاد معیشت پایدار روستایی تاثیر منفی داشته است و نتایج این مطالعه می تواند به مدیریت اثربخش این بحران در شمال غرب کشور کمک کند.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، حوضه دریاچه ارومیه، خشکسالی، روستاییان، معیشت پایدار
 • معصومه تقی بیگی، مسعود برادران*، امیرحسین علی بیگی صفحات 141-165

  روان شناسان معتقدند یکی از عامل هایی که سبب نداشتن مهارت در فراگیران مراکز آموزش عالی و به ویژه آموزش عالی کشاورزی شده نا‏آگاهی نسبت به فراشناخت است. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین سناریو، راهبرد ها و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی به روش آمیخته انجام گرفت. اطلاعات از صاحب نظران فراشناخت که به روش گلوله برفی انتخاب شدند گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک SWOT استفاده شد. در ابتدا مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران فراشناخت در رشته های علوم تربیتی و کشاورزی به منظور شنا سایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام آموزش عالی کشاورزی انجام گرفت. در گام دوم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به صورت پرسشنامه در اختیار صاحب نظران قرار داده شد (روایی صوری به تایید اعضای هیات علمی رسید و آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف محاسبه گردید که بیانگر پایایی پرسشنامه بود) تا میزان اهمیت و وضع موجود هر گویه را مشخص نمایند. از نظر پاسخگویان، مهم ترین نقاط قوت نظام آموزش عالی کشاورزی جهت نهادینه سازی فراشناخت، توانایی تربیت نیروی انسانی خلاق، نقاد، نوآور، منتقد و متفکر، مهم ترین نقاط ضعف نظام، بی انگیزگی اعضای هیات علمی برای تحقق نظریه و نبود امکانات، مهم‏ترین فرصت در آموزش عالی کشاورزی، آیین نامه ها و بخش نامه هایی هستند که امکان پیاده سازی فراشناخت را فراهم می نمایند و تهدید مهم نظام آموزش عالی کشاورزی، نبود سابقه اجرای نظریه در نظام آموزشی کشور بود. بعد از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها در ماتریس عوامل داخلی، نقاط ضعف و در ماتریس عوامل خارجی، تهدیدها غلبه داشتند و الگوی تدافعی برای نهادینه سازی نظریه فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی، از اولویت بالاتری برخوردار بود. با توجه به الگوی تدافعی، راهبردهایی مشخص گردید که در اختیار صاحب نظران جهت شناسایی سیاست ها و راهکارهای اجرایی نهادینه سازی فراشناخت قرار گرفت. راهکار های ارایه شده می توانند به عنوان پیشنهادهای کاربردی، مورد استفاده مدیران آموزشی دانشکده های کشاورزی قرار گیرند که با استفاده از آن ها، سطح اطلاعات، بینش و مهارت های فراشناختی اعضای هیات علمی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: فراشناخت، نظام آموزش عالی کشاورزی، نهادینه سازی فراشناخت
 • هادی مومنی هلالی، حسن صدیقی*، محمد چیذری، عنایت عباسی صفحات 167-186
  وجود اکوسیستم کارآفرینی مناسب در مناطق روستایی تا حدود زیادی تضمین کننده پایداری کسب و کارهای روستایی است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی در حوضه آبریز دشت هراز بود. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را شالیکاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز تشکیل داده اند که تعداد 182 نفر با بهره گیری از نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. در بررسی وضعیت موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی نتایج نشان داد که مولفه‏ ی سرمایه‏ ی انسانی در اولویت اول قرار دارد. این در حالی است که مولفه‏ ها‏ی سیاست و تامین مالی به ترتیب در پایین ترین اولویت قرار گرفتند. همچنین، نتایج نشان داد که در سنجش وضعیت مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی، مولفه‏ ی بازار در اولویت اول قرار دارد. این در حالی است که مولفه های تامین مالی و سیاست به ترتیب در پایین ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد، عمیق‏ترین شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود به مولفه های تامین مالی و سیاست تعلق دارد.
  کلیدواژگان: فعالیت های کارآفرینانه روستایی، مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ، حوضه آبریز دشت هراز
 • بهروز حسن پور*، محمد امیری اردکانی صفحات 187-203
  اطلاعات هواشناسی و پیش بینی های جوی برای تولید محصولات کشاورزی بسیار حیاتی است. هدف کلی این پژوهش، بررسی اثربخشی اطلاعات هواشناسی کشاورزی از دیدگاه گندم کاران استان کهگیلویه و بویراحمد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 42 هزار گندم کار در استان بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 335 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی صوریپرسشنامه ، توسط کارشناسان زراعت و هواشناسی و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر کشاورزان معتقد به اثربخشی اطلاعات هواشناسی کشاورزی به ترتیب اولویت در زمینه هایی چون تعیین تاریخ کاشت گندم، بیمه کردن محصول، مبارزه با آفات، میزان بذر مصرفی و افزایش کیفیت گندم هستند. منابع ارتباطی، تاثیر مثبت بر اثربخشی اطلاعات هواشناسی داشتند. نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که مولفه های شناسایی شده و موثر بر اثربخشی هواشناسی کشاورزی به ترتیب اهمیت، شامل اعتماد، نگرش، دیم‏کار بودن و میزان تحصیلات کشاورز می باشد؛ بنابراین، انتظار می ‏رود که با بهبود وضعیت این مولفه ها، میزان اثربخشی اطلاعات هواشناسی در بین گندم کاران افزایش یابد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، اطلاعات هواشناسی، رگرسیون لوجستیک، زراعت گندم ، نگرش
 • لیلا صفا*، روح الله رضائی، نفیسه صلاحی مقدم، مصطفی کرباسیون صفحات 205-222

  هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی توسعه یک الگوی تیوریکی برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده کشاورزان از زنبور براکوندرمبارزهبا آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. جامعه آماری این تحقیق 1666 نفر از تولیدکنندگان گوجه فرنگی در شهرستان طارم در استان زنجان بودند که 330 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای انجام تحقیق انتخاب شد.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارداستفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه (دامنه مقادیر بارهای عاملی از 0/58 تا 0/94 و میانگین واریانس استخراج شده از 0/524 الی 0/677) و پایایی ترکیبی (دامنه مقادیر از 0/766 تا 0/857) ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجربی تحقیق نشان داد که مولفه های اصلی مدل پایه نظریه رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش، هنجارهای اجتماعی، کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی اثر مثبت و معنی داری بر قصد استفاده از زنبور براکون داشتند و حدود 51 درصد از واریانس آن را تبیین کردند. افزون بر این، پس از وارد کردن متغیر هنجارهای اخلاقی به عنوان متغیر اضافی پیش بینی کننده قصد در مدل توسعه یافته نظریه رفتار برنامه ریزی شده، قدرت تبینی-پیش‏ بین‏ کنندگی مدل در حدود هفت درصد افزایش یافت. نتایج این مطالعه نه تنها شواهد تجربی بیشتری را برای پردازش شناختی قصد استفاده کشاورزان از روش های کنترل بیولوژیک ارایه می دهد، بلکه اطلاعات مفیدی را برای تدوین مداخلات مرتبط برای ترویج استفاده از شیوه های پاک/ سبز برای کنترل آفات فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، کنترل پاک و سبز، نظریه رفتار برنامه‏ ریزی شده، هنجارهای اخلاقی، خودکارآمدی
 • کورش رضائی مقدم*، مهسا فاطمی صفحات 223-251

  نظام ترویج کشاورزی ایران در راستای تحقق توسعه کشاورزی و روستایی، نیازمند تغییر و تحولاتی است؛ در این راستا طرح نظام نوین ترویج کشاورزی از سال 94 در برخی استان های کشور اجرا شد. خدمات رسانی بهتر نظام ترویج کشاورزی ایران مستلزم تدوین سیاست‏ های این بخش متناسب با تهدیدها و فرصت های آینده است. هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی نظام نوین ترویج کشاورزی ایران در پنج استان فارس، کرمانشاه، اردبیل، گلستان و آذربایجان شرقی به عنوان پیشگامان اجرای آزمایشی این نظام نوین است. مطالعه کیفی حاضر با بکارگیری تکنیک SWOT به استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی این نظام پرداخته و پس از وزن دهی و رتبه ‏بندی توسط متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی و تلاقی این ابعاد چهارگانه به ارایه راهبردهای متناسب برای ارتقای این نظام نوین پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبردهای تدافعی در هر سه حیطه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی شامل پهنه بندی عرصه های کشاورزی، تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات و مدیریت دانش برای سیاست گذاران ترویج کشاورزی در اولویت است. در این راستا راهکارهایی در زمینه‏ ی کاهش نقاط ضعف و رفع تهدیدها ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: نظام نوین ترویج کشاورزی، راهبرد، SWOT، پهنه بندی، مدیریت دانش
 • مژده ملکی، سیدمحمود حسینی، بنت الهدی ایزدی* صفحات 253-270

  هدف این پژوهش، بررسی نگرش کارشناسان ترویجی جهاد کشاورزی استان البرز در مورد دیدگاه آموزشی پایولو فریره است. این پژوهش میزان اجرا، امکان پذیری و اهمیتاین دیدگاه را در آموزش های غیررسمی سازمان ترویج بررسی می کند. تحقیق از نوع توصیفی بوده و از فن پیمایش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارشناسان صاحب‏نظر ستادی جهاد کشاورزی استان البرز بود که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه‏ای در شش بخش، برگرفته از دیدگاه های پایولو فریره بود که روایی آن از طریق آزمون میانگین واریانس استخراجی، آزمون بارهای عرضی، آزمون فورنل و لارکر و آزمون چند روش و چند خصیصهو پایایی ابزار تحقیق، علاوه بر آزمونآلفای کرونباخ، از طریق آزمون پایایی ترکیبی و آزمون پایایی اشتراکی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS22 وSmartPLS3 انجام شد. یافته ها نشان داد که آموزش های ترویجی نقش کمتری در آموزش های رهایی بخشتوام با پرورش تفکر انتقادی فراگیران کشاورز دارند.اگرچه جامعه مورد مطالعه به اهمیت ارایه آموزش منطبق با دیدگاه فریره به صورت ظلم ستیز و از بین برنده ساختار طبقاتی واقف هستند اما مولفه های رهایی بخشی و تفکر انتقادی،قابلیت اجرای کمتری در شرایط فعلی کشور دارد.

  کلیدواژگان: پائولو فریره، ترویج کشاورزی، دیدگاه آموزشی، کارشناسان ستادی ترویج
 • آمنه عبدی، فرزاد اسکندری*، محمد جلالی صفحات 271-283

  با توجه به بحران بیکاری، پرورش قابلیت اشتغال دانش آموختگان که بتوانند خود را با دنیای کار هماهنگ و سازگار کنند، ضروری است. لذا، تحقیق توصیفی - همبستگی حاضر با هدف مقایسه قابلیت اشتغال دانشجویان دانشکده های کشاورزی و فنی مهندسی دانشگاه کردستان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان سال آخر این دانشکده ها در سال تحصیلی 95-94 تشکیل دادند (544 نفر). با توجه به فرمول کوکران، تعداد 140 نفر از آن ها از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و SmartPLS بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اکثر دانشجویان مورد مطالعه معتقد هستند بازار کار ایران در زمینه ی رشته ی تخصصی آن ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. دانشجویان دانشکده های کشاورزی و فنی مهندسی از نظر قابلیت اشتغال تفاوت معنی داری باهم نداشتند. همچنین، نتایج حاصل از تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته نشان داد که میزان خودکارآمدی، مهارت های کارآفرینانه، دانش و مهارت های تخصصی و ویژگی های کارآفرینانه به ترتیب بیشترین تاثیر را در میزان قابلیت اشتغال دانشجویان این دانشکده ها دارند. نتایج این مطالعه می تواند برای توسعه و افزایش قابلیت اشتغال دانشجویان کشاورزی و فنی مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: قابلیت اشتغال، کارآفرینی، دانشجویان کشاورزی، دانشجویان مهندسی، دانشگاه کردستان
|
 • Behzad Ranjbar, Amir Naeimi *, Farnoosh Nahavandian Pages 1-16

  Concerns about the environment in general and water scarcity in particular have led to the implementation and development of policies aimed at changing the behavior of farmers in the field of water conservation. Many environmental problems are rooted in human behavior and can be solved by understanding human behavior. Thus, the purpose of this descriptive research was to analyze the effects of norms on participatory behaviors of farmers towards water conservation. Statistical population of the study was farm households in central region of Zarivar wetland watershed located in Marivan county (N=2097). Sample size determined using Cochran formula (n=237). Sampling method was multi-stages stratified sampling. Face and content validity of the questionnaire explored and verified by a panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha and composite reliability coefficients. For data analysis, AMOS and SPSS23 were used. Research findings showed that participatory norms, legal norms, and normative beliefs of farmers had significant positive effects on their participatory behavior towards water conservation. So that normative beliefs (ß= 0.60) and participatory norms (ß= 0.18) had the highest and lowest effects on farmers’ participatory behavior towards water conservation, respectively. These variables could account for about 47 percent of variance of the variable participatory water conservation behavior.

  Keywords: Water Conservation Behavior, participation, Participatory Norms, Legal Norms, Normative Beliefs
 • Ramezan Alizadeh, Gholamhossein Hosseininia *, Mohammadjavad Taghipouryan Pages 17-29

  Nowadays, networking is recognized as an approach for marketing effectiveness and business success. Networks and networking activities are used by companies as an entrepreneurial approach. The main purpose of this study was investigating the role of entrepreneurial orientation of home business owners on their network-oriented behaviors in the field of agricultural products (citrus). Statistical population of this research was the home based business owners of agricultural citrus products in five first- ranked and selected provinces of the country in citrus agricultural production. A sample consisting of 384 subjects were selected by a multi- stage cluster sampling method and the research questionnaires were distributed among them and required data collected. Confirmatory factor analysis and convergent and divergent validities were used to determine the validity of research instrument and Cronbach's alpha method was used to examine the reliability. The results showed appropriate validity and reliability scores. Research hypotheses were tested by Structural Equation Modeling with LISREL software. The results show that entrepreneurial orientation and its components have significant impacts on the network- oriented behaviors. According to the results of research, collection, analysis and application of information related to environmental changes in the target market, utilization of new technologies in order to surpass competitors, use of social networks for marketing and sales of products are suggested.

  Keywords: Entrepreneurial Orientation, Network-oriented behavior, home business, Agricultural products
 • Latif Haji, Naser Valizadeh *, Mahsa Fatemi Pages 31-44
  Effective use of meteorological information has paramount importance in decreasing farmers' vulnerability towards climate variability. Analyzing the barriers to meteorological information use by farmers was the main aim of the study. In order to achieve this goal, the research was conducted through two qualitative and quantitative phases. The purpose of first phase was to identify the basic concepts associated with barriers to meteorological information use. Therefore, 12 in-depth interviews were conducted with the farmers of Naghadeh County based on purposeful snowball sampling method. The purpose of second phase was to reduce the concepts that had been extracted from in-depth interviews conducted in the previous phase and then categorize them into some general factors using an exploratory factor analysis (EFA). All of the farmers in Naghadeh County (N = 9006) were the statistical population of this phase which 368 of them were selected as the sample using stratified random sampling method. Research tool was a close-ended questionnaire that developed based on the concepts identified from the qualitative phase. The validity and reliability of questionnaire were confirmed by a panel of academic experts as well as item-total-correlation coefficients, respectively. The results of exploratory factor analysis revealed that the barriers of meteorological information use included "educational-communicative", "normative", "informational", "infrastructural-political", and "professional-economic" barriers. These five factors could account for 54.96% of the variance of barriers to meteorological information use. Finally, it was recommended that mass media and social networks can be used as a facilitating tool for meteorological information use.
  Keywords: Meteorological Information, In-dsepth Interviews, Barriers, exploratory factor analysis, Naghadeh County
 • Mina Seydi, Rohollah Rezaei * Pages 45-63

  The objective of this study was to identify factors affecting wheat farmers’ safety behavior in the use of personal protective equipment (PPE) in working with pesticides. The statistical population of present study comprised 4739 of wheat farmers in the central district of Zanjan County from whom which 322 farmers were selected through multi-stage sampling method. Data were collected through a questionnaire. A panel of experts confirmed the content validity of the questionnaire. Composite reliablility and construct validity of research instrument were tested by estimating the measurement model and they were fulfilled through making necessary corrections. The results indicated that farmers’ behavior in the use of PPE was at a low level (i.e., unsafe and potentially unsafe). Moreover, the empirical results of structural equation modeling multivariate technique revealed that the six components of health belief model including perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, and cues to action had statistically significant impacts on the farmers’ use of PPE and explained about 64% of its variance.

  Keywords: Safely Use of Pesticide, Protective Personal Equipment, Health Belief Model, Perceived barriers, farmers
 • Yaser Mohammadi *, Fereshteh Avatefi Akmak, Mina Zamiri Arasteh, Mehdi Rahimian Pages 65-79

  The main purpose of this study was to identify and explain the internal and external factors affecting the empowerment of rural women receiving microcredits in Kermanshah and Hamedan provinces. This research was a quantitative and descriptive-correlationd study which was conducted using a survey method. The statistical population of the study consisted of all rural women receiving microcredits in Hamedan and Kermanshah provinces (141 people). Data was collected through a questionnaire that it’s validity was confirmed by a panel of experts in women affair department of Agricultural Jihad Organization and agricultural extension, education, and rural development faculty members. Its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient which was higher than 0.8 for all parts of the questionnaire. Results showed that there was a significant positive correlation between the variables such as "perceived adequacy of received credit amount", "the amount of income earned from the created job", and "the number of created jobs", and "participation in skills training courses" with the level of rural women empowerment. Among the variables, participation in skill training courses was the most important predictors of the rural women empowerment. In this research, based on correlation coefficients between variables, some recommendations were presented for improving the empowerment of rural women.

  Keywords: Microcrdits, Rural Women, Empowerment, Kermanshah, Hamadan
 • Nazanin Kianmehr, GholamHossein Zamani *, Dariush Hayati Pages 81-100

  Leadership competencies are effective factors for the success of agricultural managers. The experts in the field of management and leadership believe that these competencies are usually acquisitive and should be transferred to, or enhanced in students. The identification and development of student leadership competencies have often been neglected in Iran's higher agricultural education system. The purpose of this study was to identify the required leadership competencies in agricultural students from the perspective of university faculties and to determine the current and ideal status of leadership competencies in categories of knowledge, attitude and skill.  To provide a list of leadership competencies for agricultural students, the data were collected through semi-structured interviews with 14 faculty members who were expert in the field of leadership development. The population of the second part of the study consisted of 108 student members of agricultural science associations of Shiraz University. Out of them, 84 students were selected using simple random sampling and the data were collected through structured interviews. The research findings led to the explanation of three subcategories for knowledge competencies, nine basic concepts in the cognitive category, and finally four subcategories of skill competencies. Also, the research findings indicated that there is a significant difference between the means of current and ideal status of student leadership competencies in each of three categories of knowledge, attitude, and leadership skill. Finally, the overall rankings for each category of the leadership competencies were determined. According to the findings, agricultural students are currently facing shortcomings in terms of developing leadership competencies. Therefore, it is suggested that the training priorities of students in the field of development of leadership competencies should be considered more seriously in the future curriculum planning.

  Keywords: Competency, leadership, Student, Agriculture
 • Khadijeh Mirzaee Khorshidi, MohammadSharif Sharifzadeh *, GholamHossein Abdollahzadeh Pages 101-117

  The institutional capacity of cooperatives is the main component that determines the ability of rural cooperatives in adapting to the changes that occur, also in order to meet needs of the their members and clients.The purpose of this research was an assessment of institutional capacity of rural co-operatives in Sari county. This applied research was carried out using survey research method. The statistical population of this research were consisted of the all members of the 14 rural cooperatives in Sari county (N = 18812), of which 230 were selected using cluster sampling technique. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined based on experts view and reliability was confirmed based on Cronbach's alpha coefficient for different scales (from 0.73 to 0.92). The results of assessment institutional capacity components in cooperatives indicated that the component of resource access development were in very low level, components of institutional learning and innovation and institutional quality were in low level, and the components of institutional effectiveness and efficiency institutional communication and integration were in the average level. According to the correlation matrix, there is a positive and significant relationship between the components of institutional capacity. The results of path analysis showed that institutional effectiveness and effectiveness were directly influenced by institutional quality, resource access development, institutional learning and innovation, institutional communication and integration.

  Keywords: Institutional Capacity, Institutional Quality, institutional effectiveness, efficiency, Rural Cooperatives, sari county
 • Halimeh Razmi, Ali Shams *, Morteza Molaei Pages 119-139
  Climate change along with mismanagement in the Lake Urmia Basin have caused a severe decline in the its water balance. The continuation of this trend and drying up of the lake have had negative effects on all aspects of life and livelihood of the neighboring provinces. Accurate and comprehensive understanding of these effects from the viewpoint of the villagers and experts provides a basis for forming a correct understanding for planners and authorities to manage this crisis. The purpose of this study was to identify the direct and indirect impact of drying Lake Urmia on livelihoods of rural households. A qualitative approach and the Granded theory method were used for data collection and analysis. The villagers and rural experts of East and West Azerbaijan provinces were the statistical population of the study that were selected through purposive sampling. The finding resulted in 213 direct and indirect impacts for drying the lake. In the axial coding phase, seven core categories including: the decline in quantity and quality of soil and water resources, the threat to social capital, the threat to livelihoods, job security and migration, threat to food security, animal health and their performance, involvement of outside institutions in rural planning, attitudinal, and knowledge change, and climate change increase were extracted and categorized. In selective coding phase, the relationships away categorise were identified and explained. The results showed that drying Lake Urmia had negative impact on all aspects of sustainable rural livelihood and the results of this study can be insightful in effectively management and empowerment of the villagers.
  Keywords: Climate change, Lake Urmia basin, Drought, Villagers, Sustainable Livelihoods
 • Masoumeh Taghibaigi, Masoud Baradaran *, AmirHosein Alibaigi Pages 141-165

  Psychologists believe that the lack of attention to implementation of the meta-cognition in higher education centersin general and agricultural higher education in particular is one of the important factors that leads to lack of skill in students. Therfore, present study was carried out using a qualitative method with the pourose of explaining scenarios, strategies, and policies for institutionalization of meta-cognition theory in agricultural higher education. Requaired data were collected from meta-cognition experts who were selected using snowball sampling method. The SWOT techniqe was employed to analyze the data. At the first step, 15 interviews with the experts of meta-cognition theory in agricultural and educational majors were carrid out. The purpose of these interviews was to identify the strengths, weaknesses, opportunites, and threats existing in agricultural higher education. At the second step, the identifical item for strength, weaknesses, opprotunities, and threats were given to a panel of experts in order to determine the importance and present situation of each item. Accordingly, the face validity of research tool was confirmed by faculty members and Alpha coefficient values were at acceptable level. According to the point of view of participants, the most important strenghths of agricutural higher education system were including its ability to train human resources with high creativity, critical thinking, innovative, and thoughtfulness. The most significant weakness of the system was lack of stimulus and facilities. Furthemore, instruction for implementing meta-cognition theory (by faculty members) and lack of previous evidences about employing meta-cognition theory in higher education were the most prominent opportunity and threat of agricultural higher education system, respectively. The result revealed that weaknesses in internal matrix and threats in external matrix were more salient and thus, defensive strategy for institutionalization of meta-cognition theory in agricultural higher education have priority over other strategies. Bsed on defensive strategy,some policy implications were highlighted. At the end, experts were asked to employ these policy implications in identification of policies and solutions for institutionalization of meta-cognition theory. Presented solutions as the practical recommendations can be used by educational managers of agricultural colleges. By doing so, the level of information, intelligence, and meta-cognition skills of faculty members will be increased.

  Keywords: metacognition, Agricultural Higher Education System, Institutionalization of Meta-cognition
 • Hadi Moumenihelali, Hasan Sadighi *, Mohammad Chizari, Enayat Abbasi Pages 167-186
  Existing a desired entrepreneurial ecosystem in rural areas largely guarantees the sustainability of rural businesses. The main purpose of the study was to analyze the current and desired situation of the rural entrepreneurship ecosystem in the watershed of the Haraz plain. The research has been conducted using survey and required data were collected by a researcher-made questionnaire based on the Isenberg's Entrepreneurial Ecosystem Model. The statistical population of the study consisted of pluriactive rice farmers in the watershed of the Haraz plain. From whom 182 subjects were identified using snowball sampling. The results of the current situation of the rural entrepreneurship ecosystem showed that the human capital component is in ranked first. However, the policy and financial components were ranked lowest, respectively. Also, the results showed that in the desired situation of the rural entrepreneurship ecosystem, the market component is in the first rank. However, the policy and financial components were ranked lowest, respectively. The results of the Wilcoxon test showed that the deepest the gap between the desired and the current situation belongs to the policy and financial components.
  Keywords: Rural Entrepreneurial Activities, Isenberg Entrepreneurial Ecosystem Model, Watershed of the Haraz Plain
 • Behrooz Hassanpour *, Mohammad Amiri Ardekani Pages 187-203
  Meteorological information (MI) and weather forecasts are vital for producing agricultural yields. The aim of this study was to investigate the effectiveness of agro-meteorological information from the perspective of farmers in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Province. The study was based on a survey and statistical population consisted of 42000 wheat farmers in the province. Using Cochran sampling formula, 335 of them were selected as a sample. The validity of questionnaire confirmed by a panel of experts in agricultural and meteorological information areas. The reliability of the research tool was investigated using Cronbach’s Alpha coefficients. The results revealed that most of farmers believe that agro-meteorological information are effective in terms of determining the data of wheat sowing, using insurance services, controlling pests, required seeds, and increasing the quality of wheat, respectively. Communication sources had a significant positive impact on the effectiveness of MI. The result of logistic regression revealed that the affecting components of MI effectiveness consist of the farmer’s trust, attitude, farming without irrigation system, and level of education, respectively. Therfore, it is expected that the effectiveness of meteorological information be increasing by improving the components.
  Keywords: Agro-meteorology, Attitude, Effectiveness, logistic regression, Wheat Cultivation
 • Leyla Safa *, Rohollah Rezaei, Nafiseh Salahi Moghadam, Mostafa Karbasioun Pages 205-222

  The main purpose of this descriptive-correlative research was to develop a theoretical model for the investigation of factors affecting farmers’ intention to use Habrobracon hebetor to control tomato Heliothis spp. based on Theory of Planned Behaviour (TPB). The statistical population of the study was 1666 tomato producers in Tarom County in Zanjan Province among which 330 producers were selected by stratified sampling method. The standard questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity (value range of factor loadings was from 0.58 to 0.94 and Average Variance Extracted was from 0.524 to 0.677) and the composite reliability (values range from 0.766 to 0.857) of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were modified after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The empirical results of the study revealed that the main components of the original TPB model including attitude, social norms, perceived behavioral control and self-efficacy had statistically significant positive effects on the variable intention to use Habrobracon hebetor and explained about 51% of its variances. Furthermore, after inclusion of the variable moral norms as the additional predictor of intention in the extended TPB model, the predictive power of the model was found to increase up to 7%. The findings not only provide more empirical evidences in the cognitive processing of intention to use biological control methods, but also provide useful information for the extension of the use of green/clean methods for pests control.

  Keywords: Sustainable agriculture, Green, Clean Control, Theory of Planned Behavior, Moral Norms, self-efficacy
 • Kurosh Rezaei Moghaddam *, Mahsa Fatemi Pages 223-251

  Agricultural extension approach of Iran needs to be changed in order to achieve agricultural rural development; therefore, the Agricultural Extension New Approach (AENA) was implemented in some provinces of the country since 2015. Future threats and opportunities should be considered in agricultural policies in order to provide better services by agricultural extension approach. Assessment of AENA of Iran in five provinces of Fars, Kermanshah, Ardabil, Golestan and West Azerbaijan as the pioneers in implementing of this new approach was the main purpose of this study. This qualitative research extracted strengths, weaknesses, opportunities and threats of AENA using SWOT as well as weighting and ranking of them by agricultural extension and education experts. Afterwards, the study provides appropriate strategies by confluence of SWOT in order to the AENA improvement. According to the results, defensive strategy was the first priority of agricultural extension policymakers in terms of the three domains of AENA including agricultural area zoning, equipment and organizing of service centers as well as knowledge management. Thus, it tries to present appropriate strategies for weaknesses decrease and threats elimination.

  Keywords: Agricultural Extension New Approach, strategy, SWOT, Zoning, Knowledge Management
 • Mozhdeh Maleki, SeyedMahmood Hosseini, Bentolhoda Izadi * Pages 253-270

  The purpose of this study was to investigate the attitude of extension experts of Alborz province Agricultural Jihad Organization towards Paolo Freire's educational perspective. This study examined the extent of implementation, feasibility, and importance of this approach in informal training courses of Agricultural Jihad Organization. Present study was a descriptive correlational research and survey technique was employed in its data collection process. The statistical population consisted of all experts of Alborz Agricultural Jihad Organization which was studied in full. The data collection tool was a six-part questionnaire that developed based on Paulo Freire's point of views. Its validity was tested by Extractive Mean Variance test, Cross-sectional Load test, Fornell and Larker test, and Multi-method test. The reliability of research instrument was confirmed using Cronbach's Alpha coefficients, Composite Reliability values, and Joint Reliability test. Data analysis was carried out in two separate parts including descriptive and inferential statistics by means of SPSS22 and Smart PLS3 statistical packages. Findings showed that extensional training courses had less role in emancipatory trainings for improving critical thinking of agricultural learners. In spite of the fact that the population of interest was aware of the importance of providing education consistent with Freire's view about unti-oppressive and destructor of stratified structure, emancipatory and critical thinking components were of less feasibility in current situation of the country.

  Keywords: Paulo Freire, Agricultural Extension, Educational Perspective, Extension Staff Experts
 • Ameneh Abdi, Farzad Eskandari *, Mohammad Jalali Pages 271-283

  Due to unemployment crisis, enhancing employability of university graduates in order to be able to adapt themselves with the market condition is critical. Therefore, cross-sectional research was conducted to compare self-reported employability of agricultural and engineering faculties students of Kurdistan University. The statistical population of this study consisted of senior students of these faculties in 2015-2016 (544 subject). According to the Morgan table, 140 of students were selected by proportional random sampling method. SPSS and Smart PLS statistical packages were used to especially analyze the data. According to the results, most of students believe that the work market in Iran is not sufficient, in their area of specialization and it is hard to find a decent job for most graduates. Further more, there was not significant difference between employability of agriculture and engineering students. Also, the results of the effects of independent variables on dependent variables showed that self-efficacy, entrepreneurial skills, knowledge and specialized skills, and entrepreneurial characteristics had the most powerful impacts on employability of students. The result of this study can be used to develop and enhance the employability of agricultural and engineering graduates in Iran.

  Keywords: Self-perceived employability, entrepreneurial characteristics, Entrepreneurial Skills, Agricultural, Engineering Students, University of Kurdistan