فهرست مطالب

 • سال پنجاه و یکم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • میلاد امینی زاده، حامد رفیعی*، اندیشه ریاحی، الهام مهرپرور حسینی صفحات 1-13
  امروزه، نهادها و کیفیت نهادی کشورها به یکی از مهم ترین مباحث در ادبیات تجارت بین الملل تبدیل شده است که براساس یافته های تجربی پژوهش های مختلف، یکی از موانع تجاری اصلی کشورها به شمار رفته و موجب تغییر در الگوی تجاری کشورها می شود. از این رو، هدف مقاله پیش رو، ارزیابی اثر کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری عمده آن بر صادرات بخش کشاورزی ایران است. برای دستیابی به این هدف، داده های صادرات کشاورزی ایران به 45 شریک تجاری عمده در دوره زمانی 2002-2014 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج، متغیرهای درآمد شرکای تجاری، موافقت نامه های تجاری و مرز مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای فاصله و شباهت اقتصادی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی ایران داشته است. همچنین، کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری ایران به ترتیب اثر منفی و مثبت بر صادرات کشاورزی ایران داشته است. به عبارت دیگر، کیفیت نهادی پایین ایران یکی از موانع صادرات بخش کشاورزی ایران به شمار می رود. بنابراین، از آنجا که بهبود کیفیت نهادهای داخلی با کاهش ریسک و هزینه مبادله می تواند نقشی تعیین کننده در افزایش صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد، پیشنهاد می شود، به منظور بهره مندی بیشتر از فضای تجارت جهانی، سرمایه گذاری بیشتری در بهبود زیرساخت های نهادهای داخلی انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: صادرات کشاورزی، شرکای تجاری، شاخص کیفیت نهادی، مدل جاذبه، ایران
 • مهدی باستانی، سیدصفدر حسینی*، حبیب الله سلامی، سعید یزدانی، هرمز اسدی صفحات 15-31

  معمولا، دانش به عنوان یک نهاده ی غیرقابل لمس در تولید شناخته می شود. در صورتی که در مبانی نظری اقتصاد دانش بنیان، دانش به عنوان یک منبع دایمی در تمامی بخش های فعال اقتصاد از جمله بخش کشاورزی، با مشارکت در جریان تولید همواره سبب افزایش تولید، مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده شده است. با این وجود، تولید در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و چگونگی ورود دانش به جریان تولید محصولات کشاورزی یکی از مباحث بسیار پیچیده در اقتصاد می باشد. از این رو، با توجه به جایگاه اقتصاد دانش بنیان و توجه ویژه سیاست گذاران به تحقق آن در اسناد بالادستی، مقاله ی پیش رو تلاش می کند با بهر ه گیری از مطالعات گذشته و مرور آن ها به روش تحلیلی و توصیفی، به بحث پیرامون مفهوم اقتصاد دانش بنیان در تولید محصولات کشاورزی و چگونگی اثرگذاری دانش بر تولید بپردازد. یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی در جهت درک بهتر مفهوم اقتصاد دانش بنیان در تولید محصولات کشاورزی ارایه می دهد. مرور مطالعات گذشته نشان می دهد، در اقتصاد دانش بنیان، دانش به عنوان یک نهاده و کالای عمومی در نتیجه ی انجام تحقیقات موفق، از طریق بهره وری کل عوامل تولید بر جریان تولید اثرگذار است. به عبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان بخشی از بهره وری کل عوامل تولید بوسیله ی موجودی دانش منتج شده از مخارج تحقیقات و ترویج، توضیح داده می شود که این بخش با اثرگذاری بر جریان تولید می تواند معیاری برای سنجش میزان دانش بنیان شدن فعالیت ها نیز باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، کشاورزی، تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید
 • سودابه مطلبانی، منصور زیبایی، آذر شیخ زین الدین* صفحات 33-49
  در ایران، عملیات خاک ورزی متداول (سنتی) منجر به فرسایش خاک و از دست دادن مواد آلی خاک شده است که با عملیات بعدی جمع آوری بقایای زراعی و سوزاندن آنها، تشدید شده است. کشاورزی حفاظتی می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش بهره وری خاک، کاهش فقر و تقلیل دهنده پیامدهای تغییر اقلیم در خانوارهای روستایی، محسوب شود. در این مطالعه، با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) به درک عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مشتمل بر 260 کشاورز از منطقه زرقان سال زراعی 95-1394 پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان داد، متغیرهای نگرش کشاورز، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی، 78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند و نگرش کشاورزان، قوی ترین عامل پیش بینی کننده قصد آنها می باشد. علاوه بر این، سطح تحصیلات و درآمد خارج از مزرعه بیشترین تاثیر مثبت و معنی دار را بر نگرش کشاورزان نسبت به اتخاذ روش های خاک ورزی حفاظتی داشته اند. یافته های این مطالعه می تواند به درک بهتر پویایی فرایند پذیرش زارعین در رابطه با کشاورزی حفاظتی وچگونگی برخورد کشاورزان با این فناوری و سایر فناورهای جدید کمک کند.
  کلیدواژگان: کشاورزی حفاظتی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تحلیل مسیر، هنجارهای ذهنی
 • سیدرضا اسحاقی، یوسف حجازی*، سیدمحمود حسینی، سمیه ده حقی صفحات 51-64

  منابع طبیعی، موهبت ارزشمندی است که خداوند به انسان‏هایی که امروزه با بی‏توجهی از آن بهره‏مند می‏شود؛ ارزانی داشته است. مصرف صحیح و دور از اسراف این منابع خدادادی به عنوان یک وظیفه انسانی مطرح است و هر فردی به طور مستقیم و غیر مستقیم  با آن در ارتباط است. بنابراین، توجه به مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است. در این راستا، این پژوهش با هدف واکاوی چالش‏ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی در طرح های حفاظت از منابع طبیعی در مناطق روستایی انجام شد. جامعه آمار تحقیق شامل کارشناسان میانی و ستادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان می باشد (132=N) که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 105 نفر از آن‏ها با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (α>0.7). تجزیه و تحلیل داده ‏ها به ‏وسیله نرم ‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی حاکی از آن بود که از دیدگاه پاسخگویان، چالش‏های فراروی جلب مشارکت مردم در طرح‏های حفاظت از منابع طبیعی در چهار عامل "زودبازده نبودن طرح ‏ها"، "عدم آشنایی مجریان با فنون مشارکت"، "نبود ضوابط قانونی برای مجریان و مردم" و "عدم توجه به خواسته ‏های مردم" که به طور کلی، این چهار عامل در مجموع 78/65 درصد کل واریانس را تبیین نموده اند، قرار دارد و از دیدگاه پاسخگویان راهکار‏های جلب مشارکت مردم در طرح‏های حفاظت از منابع طبیعی در سه عامل "مشورت و نظارت با کمک مردم"، "اطلاع رسانی به مردم در مورد طرح‏ها" و "حمایت ها و مشوق های مالی" که در مجموع 10/69 درصد کل واریانس را تبیین می کنند، قرار دارند.

  کلیدواژگان: حفاظت، منابع طبیعی، پایداری، مشارکت مردمی، روستا
 • سمیه رومیانی، سعید غلامرضایی*، مهدی رحیمیان، محسن عارف نژاد صفحات 65-79
  یکی از بحرا‏ن‏های فراروی کشاورزی ایران، خشکسالی می‏باشد و شناسایی راهکارهای مدیریت ریسک این معضل، یک ضرورت به شمار می‏آید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی به روش دلفی فازی می‏باشد که از طریق، ترکیبی از روش کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان کلیدی مشتمل بر مدیران و متخصصان مرتبط با موضوع فعال در سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند زنجیره ایی 20 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از مدل چرخه ریسک و بحران ویلهایت بهره گرفته است که در آن راهکارهای مدیریت ریسک در سه دسته "کاهش"، "برنامه ریزی"و "پایش و پیش بینی"، جای می‏گیرند. نتایج نشان داد که مهم ترین اولویت در گام کاهش، توسعه آبخیزداری و آبخوان ها؛ در گام برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین و در گام پایش و پیش بینی، ایجاد سیستم های هشداردهنده است. تدوین طرح آمایش سرزمین، اصلاح الگوی کشت، تعامل با نهادهای مرتبط بین المللی و منطقه ای با هدف تقویت سیستم های هشدار دهنده و پایش خشکسالی، تربیت و آموزش مستمر به کارگزاران مربوطه، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خشکسالی کشاورزی، مدیریت ریسک، تکنیک دلفی فازی، لرستان
 • رسول لوایی آدریانی، خلیل کلانتری*، علی اسدی صفحات 81-93
  هدف کلی تحقیق حاضر بررسی چالش‏های پیش روی سازمان‏های غیردولتی بخش کشاورزی در سیاست گذاری توسعه کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از کارشناسان حرفه ای سازمان‏های‏ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانی برابر با 349 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 97 نفر محاسبه گردید که با در نظر گرفتن 15 درصد برای بی‏پاسخ‏ها و یا پاسخ‏های نامطلوب، مقدار آن به 112 نفر افزایش یافت. نمونه گیری به روش دو مرحله ای ساده تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که اعتبار صوری و محتوایی آن، توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب مقادیر به دست آمده برای بخش مربوط به میزان مشارکت در فرآیند سیاست گذاری 92/0 و برای بخش مربوط به چالش‏ها 78/0، حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چالش های پیش روی سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری توسعه کشاورزی در سه عامل "برون سازمانی"، "شکاف ارتباطی" و "درون سازمانی" شناسایی شدند که اهم این چالش‏ها معطوف به عوامل برون سازمانی بوده و بیشتر منحصر به قوانین و مقررات سازمان‏های غیردولتی بود.
  کلیدواژگان: سازمان های غیردولتی، سیاست گذاری، توسعه کشاورزی
 • فاطمه اسکوهی، حمید موحدمحمدی*، احمد رضوانفر صفحات 95-107

  مهارت های ارتباطات بین فردی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی قلمداد می شود. بستر ارتباطی مناسب، زمینه را برای انتقال بهتر مفاهیم و اطلاعات فراهم می کند. جامعه آماری پژوهش شامل تمام اعضای هیات علمی دانشگاه بود (120=N) که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 98 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18، انجام شد. نتایج نشان داد، اعضای هیات علمی مورد مطالعه، در طبقه مهارت های ارتباطات بین فردی بالا قرار گرفته اند و میزان ضریب همبستگی بین مهارت های ارتباطات بین فردی با عملکرد آموزشی پاسخگویان، 313/0 می باشد که بیان گر ارتباط مثبت و معنادار بالا بین مهارت های ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی مورد مطالعه با عملکرد آموزشی آن ها است. در نهایت، پیشنهادها و راهکارهایی در جهت کمک به برنامه ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطات بین فردی، عملکرد آموزشی، اعضای هیات علمی
 • مرجان سپه پناه، احمد یعقوبی فرانی*، یاسر محمدی صفحات 109-131

  امروزه محققان به بررسی زنجیره تامین در بخش کشاورزی تاکید ویژه دارند و معتقدند که زنجیره تامین، عامل کلیدی برای تداوم مزیت رقابتی محصولات تولیدشده کشاورزان در بازار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب پذیری ریسک زنجیره تامین در کسب وکارهای کشاورزی (گلخانه داران) استان همدان بود. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و به روش تیوری زمینه ای انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود. با بهره گیری از روش تیوری زمینه ای، داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 14 نفر از گلخانه داران استان همدان، طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای باز، شامل40 مفهوم و کدهای محوری نیز شامل 49 مقوله عمده بود که در نهایت، به چهار گروه مقوله گزینشی: ریسک تولید محصول، تامین نهاده، توزیع محصول و مشتری در قالب ریسک های داخلی و خارجی برای هرکدام شناسایی گردید. در این مطالعه، ریسک تولید محصول (ریسک های داخلی و خارجی) به عنوان کد محوری در الگوی تیوری زمینه ای شناسایی شد. بنابراین، با توجه به یافته های این پژوهش موارد ذیل پیشنهاد می شود: طراحی رویکرد کاربردی جهت مدیریت ریسک و ارزیابی میزان آسیب پذیری زنجیره تامین.

  کلیدواژگان: آسیب های بخش کشاورزی، بازار فروش، بحران
 • مریم نیسی، مسعود بیژنی*، عنایت عباسی، حسین محمودی صفحات 133-148
  هدف این مطالعه، واکاوی تاثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی در حوضه پایاب سد کرخه بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی و علی مقایسه ای است که با استفاده از یک پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه، کشاورزان عضو تعاونی های آب بران حوضه پایاب سد کرخه در استان خوزستان (3668=N) بودند که 350 نفر از آن ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، به عنوان نمونه، انتخاب شدند.  ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به تایید رسید و پایایی دسته گویه های آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ (92/0≤α≤79/0) محقق شد. یافته ها حاکی از آن بود که رفتار مدیریت ریسک کشاورزان در حد متوسطی است و بیشتر کشاورزان دیدگاه زمانی حال نگر دارند. همچنین، از منظر دیدگاه زمانی، بین کشاورزان با دیدگاه گذشته نگر و سایرین (کشاورزان حال نگر و آینده نگر) از منظر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی تفاوت معنی داری وجود داشت و گروه گذشته نگر رفتار ضعیف تری در این زمینه از خود بروز دادند. بر این اساس، به عنوان یک راهبرد سیاستی در  برنامه ریزی های مدیریت منابع آب، باید تغییر دیدگاه کشاورزان از گذشته نگری به سوی حال نگری و به ویژه آینده نگری مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت آب، ریسک، خشکسالی، دیدگاه زمانی، رفتار کشاورزان
 • ناصر سیف اللهی* صفحات 149-159

  انسان ها مولد ثروت هستند، مشروط بر این که جزء سرمایه انسانی محسوب شوند. اساس نظریه سرمایه انسانی این است که علت تفاوت های درآمدی افراد به خاطر اختلاف در میزان بهره وری آن ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه موردمطالعه تعداد 105 واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان اردبیل است. بر اساس تمایل به همکاری و امکان انجام مصاحبه تعداد 30 واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری دادها از روش مصاحبه همراه با پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (2003) و از پرسش نامه بهره وری نادری و ماری موتو (2009) بر اساس مقیاس لیکرت استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد، ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی تاثیر مثبت و معنا داری دارند. در بین ابعاد سرمایه انسانی، بر اساس ضریب بتا بیشترین تاثیر را پیشینه دانشی بر بهره وری دارد. مقدار ضریب تعیین به دست آمده مدل نیز بیانگر توانایی مدل در تشریح رفتار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است.

  کلیدواژگان: ابعاد سرمایه انسانی، بهره وری، نظریه سرمایه انسانی، واحدهای پرورش مرغ گوشتی
 • فاطمه عباسی، حشمت الله سعدی*، حسین شعبانعلی فمی صفحات 161-178

  هدف کلی این تحقیق، بررسی تاثیر روحیه کار آفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کشاورزانی بود که در طرح" سایت الگویی هدفمند " در استان اصفهان مشارکت داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 148 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی صوری آن با کسب نظرهای متخصصان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه تهران بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه نشان داد که بخش های مختلف دارای آلفاکرونباخ 90/0 و بیشتر بودند که حاکی از پایایی بسیار مناسب بخش های مختلف پرسشنامه است. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای SPSS  و AMOS مورد تحلیل واقع شدند. ترویج کشاورزی تقاضا محور به عنوان متغیر وابسته تحقیق در دو بعد مخاطب محوری و بازار محوری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج  تحقیق نشان می دهد که روحیه کار آفرینی کشاورزان بر ترویج کشاورزی تقاضا محور تاثیر مثبت و معنی داری می گذارد.

  کلیدواژگان: روحیه کارآفرینی کشاورزان، توانمند سازی، ترویج کشاورزی تقاضا محور، مخاطب محوری، بازار محوری
|
 • Milad Aminizadeh, Hamed Rafiee *, Andisheh Riahi, Elham Mehrparvar Hosseini Pages 1-13
  Nowadays, institutions and institutional quality of countries have become one of the most important issues in the international trade literature which based on the empirical findings of various studies have been considered as one of the main trade barriers in countries and have led to a change in the country's trade model. Therefore, the purpose of this article is evaluation of the effect of Iran’s institutional quality and her major trading partners on Iranian agricultural products exports. To achieve this goal, Iran's agricultural exports to 45 major trading partners’ data were analyzed using the gravity model over the period of 2002-2014. The results showed variables of trade partners GDP, trade agreements and common border have had positive and significant effects and distance and economic similarity have had negative and significant effect on Iranian agricultural exports. Also, the institutional quality of Iran and her trading partners have had negative and positive effects on agricultural exports of Iran, respectively. In other words, the low institutional quality of Iran has been recognized as one of the barriers of Iran’s agricultural exports. Therefore, since improving the quality of domestic institutions through reducing risk and transaction costs can play a decisive role in increasing agricultural exports, it is suggested that more investment be made in improving the domestic institutions infrastructures in order to be benefited by the global trade environment.
  Keywords: Agricultural Exports, Trade Partners, Institutional Quality Index, Gravity Model, Iran
 • Mehdi Bastani, SeyedSafdar Hoseini *, Habibollah Salami, Saeid Yazdani, Hormoz Asadi Pages 15-31

  Knowledge is usually known as an intangible input in production. While knowledge, according to the theoretical foundations of knowledge-based economy (KBE), as a permanent source in all sectors of economy including the agricultural sector has always increased production, competitive advantage, and added value with participation in production flow. Nevertheless, producing within the KBE’s framework and how to enter knowledge into the flow of agricultural productions are some of the most complex issues in the economy. Therefore, considering the importance of KBE and the special attention of policymakers to its realization in upstream documents, the present study tries to discuss the concept of knowledge-based economy in Agricultural productions and about how knowledge affect productions by using past studies and reviewing them with analytical and descriptive methods. The findings provide useful information for better understanding about KBE concept in agricultural productions. Past studies in KBE shows that knowledge as an input and public good derived from successful research influences the production flow through total factor productivity. In other words, in KBE a part of total factor productivity is determined by the knowledge stock derived from research and extension expenditures. This part can be a benchmark to measure extent of knowledge in activities by influencing the production flow.

  Keywords: Agricultural Knowledge Based Economy, Agriculture, Production Function, total factor productivity
 • Sodabeh Motalebani, Mansour Zibaei, Azar Sheikhzeinoddin * Pages 33-49
  In Iran, conventional tillage practice has resulted in soil erosion and loss of soil organic matter which has been further aggravated by the practice of crop residue removal and burning. Conservation Agriculture (CA) can be regarded as a means to enhancing productivity, reducing poverty, and mitigating the consequences of climate change in rural households. In this study, the theory of planned behavior (TPB) used to understand the factors affecting conservation agriculture acceptance, data collected through a questionnaire, consisting of 260 farmers from Zarghan area, in period 2014-2015. The results of TPB model showed that about 78% variation in farmers' intention is explained by attitude, subjective norms and perceived behavioral control, and farmers' attitude is found to be the stronger predictor of intention. Moreover, high education level and off- farm income had the most significant and positive effects on the farmers' attitude towards adopting the conservation agriculture methods. The findings of this study could help to improve the understanding of farmers' adoption dynamics related to CA, and of how farmers may approach this and other new technologies.
  Keywords: Conservation agriculture, theory of planned behavior, Path analysis, subjective norms
 • SeyedReza EsHaghi, Yousef Hejazi *, SeyedMoamood Hosseini, Somayeh Dehaghi Pages 51-64

  Natural resources are valuable gifts that God has granted to humane who benefit from it carelessly. Proper and fair use of these resources is human task that any person directly or indirectly associated with it. Thus, considering public participation in environmental conservation is a matter of great concern. In this regard, this study aimed to examine the challenges and strategies for attracting public participation in environmental conservation projects in rural areas. A survey was conducted among intermediate managers of the department of natural resources and watershed of Zanjan province (N=132). 105 of managers were surveyed based on random sampling. The main tool of this study was questionnaire; face validity of which was approved by a panel of experts. For determining the reliability of questionnaire, Cronbaches' alpha coefficient was calculated which for the main scale of questionnaire (α>0.7). Analysis of data was done with SPSS/windows. The results of factor analysis indicated that from respondents' viewpoint challenges to public participation in environmental conservation projects were categorized in four-factor including; "lack of projects quick impact", "lack of familiarity with the techniques of participation," "the lack of legal criteria for people and government agent about participation" and "lack of attention to people's demands". Totally, these four factors could explain 65.78 percent of the total variance. Furthermore, from respondents' viewpoint strategies of public participation in environmental conservation projects were categorized in the three factors including: "counseling with people and participatory monitoring", "informing people about the project" and "financial support and incentives" that totally explained 69.10 percent of total variance.

  Keywords: Conservation, environment, sustainability, Public Participation, Rural
 • Somayeh Romiyani, Saeed Gholamrezai *, Mehdi Rahimian, Mohsen Arefnezhad Pages 65-79
  One of the crises in Iranian agriculture sector is drought and identfying the risk management solutions for this problem are a necessity. The purpose of this research is analyzing the agricultural drought risk management strategies by fuzzy Delphi method that a mix of quantitative and qualitative methods was performed. The statistical population of the research consisted of key experts including subject mater related administrators and specialists of state organizations in Lorestan province. 20 of them were selected as sample using chain purposfull sampling. This research uses the risk and crisis cycle model by whilhite which risk management solutions fall into three categories: "reduction", "planning" and "monitoring and forecasting". The results showed that the most important priority in the reduction step was watershed management and aquifer development; at the planning step, preparation and implementation of the Land use Planning and In the step of monitoring and forecasting, establishing warning systems.based on results land use planning,adjusting the Cropping patern,international and regional collaboration for reinforcement of warning systems and drought monitoring and training and continous training to related  practioners was recommended.
  Keywords: Agricultural drought, risk management, Fuzzy Delphi technique, Lorestan Province
 • Rasool Lavaei, Khalil Kalantari *, Ali Asadi Pages 81-93
  The main purpose of this paper was examining challenges of non-governmental organizations (NGOs) for participation in agricultural development policy-making. The Statistical population of study composed of experts of Agricultural and Natural Resources Engineering (ANRE) Organizations at province level (N=349). 112 of the experts of ANRE selected randomly in two stages which determined by Cochran formula. The data were collected by questionnaire which its face and content validity was approved by a panel of experts. For measuring the reliability of questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was applied and the obtained coefficient for participation in policy-making process and challenges parts were, 0.92 and 0.78, respectively. These amounts showed that research instrument was reliable. Exploratory factor analysis showed that challenges facing NGOs in agricultural development policy-making in the "external factors", "communication gap" and "internal factors" were identified. The most important challenges were related to external factors, especially laws and regulations of NGOs.
  Keywords: NGOs, Policy-making, Agricultural development
 • Fatemeh Oskouhi, Hamid Movahed Mohammadi *, Ahmad Rezvanfar Pages 95-107

  Interpersonal Communication Skills are one of the most effective factors on Faculty members’ Educational performance. Appropriate Communication context, provides better transfer of concepts and information. The  statistical population  of  the  study  consisted  all faculty members in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (N=120), Out  of  which  98  Faculty members has been selected through Convenient Sampling technique. The Research instrument was a questionnaire and its Validity was assessed by a  group of Faculty Members and Experts  judgment from the University of Tehran  and  the  Reliability  was  confirmed  by  Cronbach's  alpha  coefficient. The correlation coefficient between Interpersonal Communication Skills with the respondents’ Educational Performance was 0.313, showed a high correlation between positive Interpersonal Communication Skills of faculty members and their Educational performance. Finally, based on the results of the study, recommendations and guidelines for Agricultural higher Education planners presented.

  Keywords: Interpersonal Communication Skills, educational performance, Faculty Members
 • Marjan Sepahpanah, Ahmad Yaghoubifarani *, Yaser Mohammadi Pages 109-131

  Nowadays, the importance of supply chain research in the agricultural sector is emphasized by numerous researchers. They believe that the supply chain is a key factor in maintaining the competitive advantage of farmers' products on the market. Therefore, the purpose of this study was to analyze agribusiness supply chain risk vulnerability with grounded theory approach in Hamadan province.The population was greenhouse owners which 14 of them were selected through a typical case purposeful sampling and revelatory case purposeful sampling method as the sample of the study. Semi-structured interviews were used as the research instrument.In this study, qualitative approach and the grounded theory method (including 3 stages: initial open coding, pivotal and selective stages) were used for risk identification. Initial open and pivotal coding included 40 concepts and 49 categories, respectively, that at the end, they were divided into four selective categories including product risk, supply, distribution, and customer in the form of internal and external risks for each one.In this study, the pivotal code in the grounded theory was product risk (internal and external risks). Therefore, the findings of this study suggest: A practical approach to risk management and supply chain vulnerability assessment.

  Keywords: Agricultural sector damages, Sales market, Crisis
 • Maryam Neisi, Masoud Bijani *, Enayat Abbasi, Hossein Mahmoudi Pages 133-148
  The purpose of this study was to investigate the effect of farmers' time perspective on their drought risk management behavior in downstream of Karkheh dam. This research is a descriptive-correlational and ex post facto research that was conducted using a survey. The statistical population was farmes who were members in water user association in downstream of Karkheh dam, Khuzestan province (N=3668) which 350 of them were selected using Karjesi and Morgan table and stratified random sampling method with proportional assignment. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts in the field of agricultural extension and education and its reliability was determined using the Cronbach's alpha coefficient (0.79≤α≤0.92). The findings indicated that farmers' risk management behavior is moderate and most farmers have a present-oriented viewpoint. Also, from the viewpoint of time perspective, there is a significant difference between past-orientd farmers and others (present-orinted and future-orinted farmers) from the perspective of drought risk management practices, and the past-orientd group exhibits a weaker behavior in this regard. Accordingly, as a policy strategy in water resource management planning, shift farmers' time perspectives should be considered from past-oriented to present and, in particular, to future perspectives.
  Keywords: Water management, risk, Drought, Time perspective, Farmers' behavior
 • Naser Seifollahi * Pages 149-159

  Human beings are generators of wealth, if they are considered as human capital. The basis of the theory of human capital is that the reason for the income difference of individuals is because of the difference in their productivity. The purpose of this study was to investigate the effect of human capital dimensions on the productivity of broiler production. This study was descriptive-correlational and the study population included 105 broiler breeding units in Ardabil city. Based on the willingness to cooperate and the possibility of interviewing, 30 broiler were selected as samples. The interview method has been used for collecting data along with a rigidity questionnaire. In this research, Human Resources Productivity Questionnaire Hersey and Goldsmith (2003) and Nadery and Marimoto Productivity Questionnaire (2009) have been used based on Likert scale. The results of the value retrieval model showed that human cost dimensions have a positive and significant effect on broiler units productivity. Among the dimensions of human capital, the Beta coefficient has the greatest impact on productivity. The value of the determination coefficient obtained by the model also indicates the ability of the model to explain the behavior of the dependent variable by the independent variable.

  Keywords: Human Capital Dimensions, productivity, Human Capital Theory, Broiler Breeding Units
 • Fatemeh Abbasi, Heshmatollah Saadi *, Hossein Shabanali Fami Pages 161-178

  The goal of this research was to investigate the effect of farmers' entrepreneurship mentality as effective variable on demand – driven agricultural extension. Statistical population included of 250 farmers who participated in the plane of "Targeted Template Site" that with using of stratified random sampling method with appropriate assignment and by Kerjessy and Morgan table, the number of 148 farmers selected as research sample. The instrument of gathering information was questionnaire that validity investigated based on view of experts of Buali Sina and Tehran universities and necessary reforms has done. Also realibility of questionnaire showed that alpha coronbakh coefficient was 0.90 and more that revealed very good realibility for different parts of questionnaire. The gathered datas through SPSS and AMOS analyzed. Demand – driven agricultural extention as dependent variable analyzed on two dimentions: client- oriented and market- oriented. Finally farmers' enteprenuership and empowerment have positive and significant effect on demand – driven agricultural extension.

  Keywords: Farmers's entrepreneurship mentality_Demand – Driven agricultural extension_Client-oriented_Market oriented_Isfahan province