فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 86، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی عبدالهی ضیاءالدینی*، علی مرشدی‏ زاد، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین صفحات 7-30
  هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل انواع کنش‏های سیاسی قومی در ایران و فرایند شکل گیری و توسعه آنها در وضعیت های متفاوت دولت مندی و حکومت داری، با نیت کمک به تحلیل ریشه های رفتاری قومیت ها و سیاست‏ گذاری از طریق ارایه الگوهای کنش سیاسی قومیت‏ های ایرانی است. در بررسی الگو و فرایند کنش سیاسی قومی، از چارچوب نظری «اعتراض، خروج و وفاداری» آلبرت هیرشمن بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: کنش سیاسی، قومیت، اعتراض، خروج، وفاداری، ایران
 • محمدعلی فاطمی‏ نیا* صفحات 32-54

  این مقاله با بررسی پژوهش هایی که در صد سال اخیر در ارتباط با فرهنگ سیاسی در ایران انجام شده، تلاش می کند ضمن ارایه تصویری از نگرش ‏های موجود، به ارزیابی و نقد آنها نیز بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر این پژوهش ‏ها بر اساس نگاه پوزیتویستی و در چارچوب نظریه آلموند و وربا انجام شده است. از نظر روش شناسی نیز اغلب آنها مبتنی بر پیمایش یا روش اسنادی- تاریخی هستند. پژوهش‏ های مرتبط با فرهنگ سیاسی در ایران در این دوره زمانی نشان می‏ دهند که فرهنگ سیاسی ایرانیان طی صد سال گذشته از پایداری نسبی برخوردار بوده؛ به فرهنگ سیاسی در معنای منش ملی نگریسته شده؛ فرهنگ سیاسی مانعی بر سر راه توسعه سیاسی دیده شده و البته این پژوهش ‏ها از نوعی برساخت‏ گرایی مستشرقانه نیز رنج می برند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، فراتحلیل، رفتارگرایی، پسارفتارگرایی، منش ملی
 • یعقوب خزایی* صفحات 56-71

  این مقاله به‏ دنبال بررسی  اهداف افراد و جریان‏ های سیاسی از انتشار خاطرات زندان در دوران حکومت پهلوی است. یکی از کارکردهای اصلی انتشار خاطرات زندان کمونیست‏ های دوران رضاشاه، کارکرد تبلیغاتی به سود حزب توده بوده است. از سوی دیگر، انتشار یادداشت‏ های زندان، مانیفستی علیه رژیم و مشروعیت ‏زدایی از آن به‏ شمار می‏ آمد. رژیم پهلوی نیز با جذب برخی زندانیان، یادداشت ‏های زندان و متونی در راستای منافع و ایدیولوژی رژیم طراحی می‏ کرد. خاطرات زندانیان دوران پهلوی پس از انقلاب اسلامی نیز با هدف مشروعیت ‏زدایی از رژیم پهلوی، مشروعیت ‏سازی برای گروه‏ های انقلابی و مشروعیت‏ زدایی از گروه‏های ضدانقلاب منتشر شده است. خاطره ‏نویس‏ها در بازنمایی کنش‏های زندان، رفتار و رویه گروه‏های خودی را هنجارمند و «دگر»‏های خود را به شیوه‏ های مختلف طرد کرده‏ اند. انتشار خاطرات، کارویژه ‏ای در «اکنون رخدادهای سیاسی بعد از انقلاب» داشت و منجر به حذف برخی افراد و گروه‏های سیاسی شد.

  کلیدواژگان: خاطرات، زندان، مشروعیت، رژیم پهلوی، انقلاب، امنیت ملی
 • حمیدرضا اسماعیلی*، سیدمرتضی نوعی باغبان صفحات 73-90

  این مقاله به بررسی اهمیت و نقش تاریخ نگاری در موضوع امنیت و امنیت ملی در ایران می پردازد. بر این اساس، ابتدا به نقش تاریخ نگاری در تکوین ایدیولوی و هویت سیاسی توجه شده و رابطه تاریخ و امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکردی انتقادی به تاریخ نگاری پس از انقلاب، که نسبت به پیامدهای امنیتی تاریخ ‏نگاری غافل بوده، پرداخته است. در نهایت نیز با اشاره به «نظریه ایران شهر» از آن به‏ عنوان یکی از مهم‏ترین راهبردهای تاریخ نگاری معطوف به امنیت ملی در ایران یاد کرده است. هدف از این مقاله، نشان ‏دادن اهمیت تاریخ نگاری علمی- راهبردی و تاثیر آن بر امنیت ملی است.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، ایدئولوژی سیاسی، هویت سیاسی، امنیت ملی و نظریه ایران شهر
 • حسین هژبریان صفحات 92-112

  این پژوهش به دنبال بررسی نقش تاریخ نگاری در حفظ تمامیت ارضی ایران است. فرضیه نویسنده این است که اولا، تاریخ‏ نگاری در تمام دوره ‏های تاریخ ایران، مهم‏ترین ابزار برای بازتولید و زنده نگاه‏ داشتن هویت سرزمینی ایران بوده است. ثانیا، تاریخ ‏نگاری با تقویت ملی‏ گرایی منجر به افزایش اهمیت تمامیت ارضی ایران در نزد کارگزاران و افکار عمومی شده است. با شروع حکومت قاجار، دورانی از درگیری با دو قدرت بزرگ جهان آغاز شد که در سراسر قرن نوزدهم ادامه یافت که در نتیجه آن، بخش های بزرگی ازسرزمین های ایران از آن جدا شدند. در تمامی این تحولات و درگیری‎‏ها، دیوانیان ایران در کنار به کار گرفتن فنون دیپلماسی نوین، استنادشان اغلب بر شواهد تاریخی استوار بود و بر این اساس، از تاریخ‏ نگاری برای احقاق حقوق سرزمینی ایران می کوشیدند. این موجب شد پس از جنگ جهانی اول که تمامیت ارضی ایران به مخاطره افتاد، نخبگان ایرانی با استفاده از تجربیات قبلی، تاریخ را در ابعاد بیشتری مورد استفاده قرار دهند و از آن به عنوان ابزاری برای حفظ تمامیت ارضی ایران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ایران، تاریخ ‏نگاری، تمامیت ارضی، ملی ‏گرایی، هویت، مرز
 • کاظم تاجیک، علی‏ اصغر کاظمی زند*، مهدی ذاکریان امیری، کیهان برزگر صفحات 111-135

  این مقاله با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و مدل سازی تحلیل شبکه ای، متغیرهای موثر بر گزینش سطح بهینه محرمانگی را شناسایی کرده است. این سطح از محرمانگی باید همزمان کارآمدی مراودات دیپلماتیک را تامین و البته حداقل ریسک را برای اعتبار دولت ها داشته باشد. در این مقاله نشان داده می شود که هرگاه بخشی از این متغیرها در اولویت قرار گیرند، چه الگویی از مذاکرات دیپلماتیک می تواند این سطح بهینه محرمانگی را تامین کند.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، مذاکرات پنهان، مذاکرات مسیر دوم، پارادیپلماسی، مذاکرات سری، مذاکرات مسیر یک و نیم
 • رضا رحمتی* صفحات 123-150
  امنیتی ‏سازی، متناسب با بستر برداشت از «دشواره امر امنیتی» متغیر است. دستورکار امنیت برای کشورهای خاورمیانه که هنوز با سامان سخت‏ افزارانه درگیر هستند، چارچوبی متفاوت با کشورهای حوزه نوردیک و اسکاندیناوی دارد که با مسایل نرم‏ افزارانه آمیخته‏ اند. تبدیل‏ شدن محیط زیست از امر عادی به امر سیاسی و امنیتی، سبب خاص ‏شدن مدل امنیتی‏ سازی نوردیک به‏ عنوان الگویی جدید شده است. سوال این مقاله این است که در چه فرآیندی محیط زیست از مرحله امنیتی‏ سازی تبدیل به بخشی از زندگی اجتماعی شهروندان در کشورهای حوزه نوردیک شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه نویسنده این مقاله این است که تهدیدهای زیست‏ محیطی در نوردیک ابتدا از حوزه عمومی (امر عادی) وارد حوزه سیاسی و امنیتی (امر امنیتی) شده و سپس با گذار از چهار فرآیند سیاست‏ گذاری امنیتی، استراتژی امنیتی‏ شده، سرمایه سیاسی و اجماع بازیگران به بخشی از زندگی اجتماعی (امر عادی) شهروندان تبدیل شده است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، نوردیک، امر امنیتی، امر عادی، امنیتی ‏سازی
|
 • Mehdi Abdollahi Ziauddin *_Ali Morshedi Zad_Abbas Keshavarzshukri_Zahid N Ghafari Hashji Pages 7-30
  The purpose of this study is to survey the different types of ethnic political actions in Iran and the process of their formation and development in different states of government and government, With the intention of helping to analyze the ethical roots of ethnicity and policymaking by presenting patterns of political action of Iranian ethnicities. Albert Hirschman's theoretical framework of "protest, exit and loyalty" is used for Surveying the pattern and process of ethnic political action.
  Keywords: Political Action, ethnicity, Protest, Exit, Loyalty, Iran
 • MohammadAli Fateminia * Pages 32-54

  This article attempts to provide a picture of existing attitudes on political culture in Iran with a review of the research done over the last hundred years. The findings of the research show that most of these studies are based on positivist view and in the framework of Almond and Verba theory. From the methodological point of view, most of them are based on survey or documentary-historical methods. Studies related to political culture in Iran during this period show that Iranian political culture has been relatively stable over the past hundred years; political culture is viewed in the sense of national character; political culture is an obstacle to political development; and, of course, these studies suffer from some kind of Orientalist constructivism.

  Keywords: Political Culture, Meta-analysis, Behaviorism, Post-Behaviorism, National Character
 • Yaghob Khazaei * Pages 56-71

  This article seeks to examine the aims of publication the prison memoirs of individuals and political groups during the Pahlavi regime. One of the main functions of publication the communists memories in Reza Shah's prison was the propaganda for the benefit of the Tudeh Party. The memoirs also were a manifesto against the regime and delegitimize it. The Pahlavi regime also published some jail memoirs in support of its ideology and interests with attracting some prisoners. The memories of Pahlavi regime prisoners after the Islamic Revolution have also been published with the aim of delegitimizing the regime, legitimizing the revolutionary groups and delegitimizing the counter-revolutionary groups. In their representations of imprisonment, storytellers have standardized the behavior of their own groups as "normal" and rejected their "other" in various ways. The publications of memoirs have a function in "Political Post-Revolutionary Events Now" and resulted in the elimination of some individuals and political groups.

  Keywords: Memories, Prison, legitimacy, Pahlavi regime, Revolution, national security
 • HamidReza Ismaeili *, Mortaza Noei Baghban Pages 73-90

  This article surveys the importance and role of historiography in Iran's national security. Accordingly, the role of historiography in development of ideology and political identity and the relationship between history and national security is examined. Then deal with a critical approach to the post-revolutionary historiography that neglected the security implications of historiography. Finally, referring to the "Iranshahr theory", authors have mentioned it as one of the most important historiography strategies to the national security of Iran. The purpose of this article is to illustrate the importance of scientific-strategic historiography and its impact on national security.

  Keywords: Historiography, political ideology, Political Identity, National Security, Iranshahr Theory
 • Hossein Hojabryan* Pages 92-112

  This study deals with the role of historiography in preserving Iran's territorial integrity. The author believes that historiography in all periods of Iranian history has been a most important tool for preserving and reproducing Iranian territorial identity. It also strengthened the nationalism and has increased the importance of Iran's territorial integrity to elites and public opinion.

  Keywords: Iran, Historiography, Territorial Integrity, nationalism, Identity, Border
 • Kazem Tajik, AliAsghar Kazemi Zand *, Mehdi Zakerian Amiri, Keyhan Barzegar Pages 111-135

  Secrecy in diplomatic relations can be both necessary and dangerous at the same time. In the Westphalian system, the concept of secrecy has become a standard and largely legitimate form of diplomatic action by reference to national security needs. On the other hand, with the recent developments in the concept of sovereignty in the domestic and international arenas, the development of such communications, the concept of transparency has been taken into consideration as one of the main elements of national security and has given rise to a concept called the transparency-Secrecy paradox. The basis of this paradox is that secrecy in diplomatic negotiations, justified by national security, could ultimately, and simultaneously, seriously undermine the credibility of governments, and therefore undermine national security. This paper reaches to the most important variables that influence the optimal level of secrecy using multi-criteria decision-making and network analysis modeling. This level of secrecy must at the same time ensure the effectiveness of diplomatic relations, while minimizing the risk to the credibility of the governments applying these methods. In the end, it is shown what pattern of diplomatic negotiations can provide this optimal level of secrecy when some of these variables are prioritized.

  Keywords: Secret diplomacy, Track II diplomacy, Para-diplomacy, Track One, a Half Diplomacy, Transparency-Secrecy paradox
 • Reza Rahmati * Pages 123-150
  Securitization is depended to the context of the “Security Problem”. Transition of the environment from a normal issue to the political and security ones has made Nordic's security model as a new model. The research hypothesis is that the environmental threats in the Nordic have first transitioned from the public Sphere (the normal) into the political and security Sphere and then, through the four processes of security policy-making, security strategy, political capital, and actors' consensus become a part of the social life of citizens.
  Keywords: Environment, Nordic, Security, Normalization, Securitization