فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 90، اردیبهشت 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 90، اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/27
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علیرضا جلالی فراهانی، مهدی ابراهیم نیا، سیدرضا حسینی ذیجود* صفحات 98-99
 • محمود میرزایی*، الهام سالاررضایی، زهرا روشندل صفحات 100-107
  زمینه و هدف

  ظهور کووید-19 نیاز به یافتن دارو جهت درمان آن را مورد توجه محققان قرار داد. گذشته از تلاش برای طراحی داروهای جدید، غربالگری داروهای موجود برای بررسی اثربخشی آنها روی کویید-19 می‎تواند راهکاری سریع‎تر جهت آغاز دارودرمانی باشید. در این تحقیق اثربخشی مهارکننده‎های پروتیاز اچ-آی-وی روی پروتیاز کووید-19 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  روش‎ها:

   غربالگری به روش داکینگ مولکولی با نرم افزار اتوداک جهت ارزیابی اثربخشی برهمکنش های لیگاند-گیرنده انجام می‎شود.

  یافته ها:

   نتایج مربوط به انرژی پیوندی، ثابت مهاری و کیفیت برهمکنش‎ها، مناسب بودن ایده تحقیق در اثربخشی مهارکننده‎های موجود پروتیاز اچ-آی-وی روی پروتیاز کووید-19 را نشان دادند.

  نتیجه گیری:

   نتایج کمی نشان دهنده اثربخشی های متفاوت این لیگاندها در مقایسه با یکدیگر برای فعالیت مهارکنندگی کووید-19 بودند و نتایج کیفی نیز از قرارگیری متنوع لیگاندها نسبت به جایگاه فعال پیشنهاد شده پروتیاز حکایت داشتند. ماحصل نتایج این تحقیق معرفی کردن Nelfinavir به عنوان بهترین لیگاند از حیث کمی و هر کدام از Saquinavir، Amprenavir و Fosamprenavir  به عنوان بهترین لیگاند از حیث کیفی با اثربخشی مهاری احتمالی روی پروتیاز کووید-19 است.

  کلیدواژگان: کووید-19، غربالگری، پروتئاز، اچ-آی-وی
 • محمد مسگرپور امیری، لیدا شمس، طه نصیری* صفحات 108-114
  زمینه و هدف

  همزمان با شیوع بیماری کووید-19 که اصطلاحا با نام بیماری کرونا در ایران شهرت یافته است، واکنش های زیاد و پراکنده ایی توسط نظام سلامت ایران برای مدیریت این بیماری انجام شده است. هدف این مطالعه شناسایی و دسته بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران به منظور شناسایی نقاطی که هنوز مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک چارچوب اولیه برای تحلیل نقاط قوت وضعف مدیریت اپیدمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

  روش ها:

   این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای اسناد مرتبط به حوزه پاندمی کرونا صورت گرفت. ابتدا با مرور منابع الکترونیک تمامی اسناد، دستورالعمل ها و راهنماهای موجود مرتبط با مدیریت بیماری کووید-19 در ایران شناسایی شد. همه فایل های مولتی مدیا شامل صوتی، نوشتاری و تصویری مرتبط با بیماری کرونا در بازه زمانی 29 بهمن 1398 تا 8 فرودین 1399 از طریق جستجو در اینترنت  و با مراجعه به  سایت دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت جمع آوری گردید. از ملاک های چهارگانه JUPP برای انتخاب اسناد استفاده گردید و پس از غربالگری چند مرحله ای نهایتا 82 سند انتخاب شد. محتوای اسناد موجود با نرم افزار MAXQDA2018.2 کدگذاری و آنالیز شد.

  یافته ها:

   واکنش نظام سلامت ایران برای مقابله با پاندمی کرونا در 7 حوزه اصلی شامل بهداشت، درمان، آموزش، پشتیبانی، مدیریت بحران، مدیریت پژوهش و مدیریت ارتباطات و اطلاعات می باشد که در 46 زمینه شناسایی و ثبت شد.

  نتیجه گیری: 

  در بخش مدیریت بحران موضوع ردیابی تماس ها و کنترل زنجیره انتقال بیماری هنوز مغفول مانده است. همچنین دستورالعمل جامع و یکپارچه ایی برای کاهش یا توقف تماس های اجتماعی و محدودیت جا به جایی درون شهری جمعیت وجود ندارد. پیشنهاد می گردد شیوه نامه جامعی برای نظارت و پایش عملکرد مدیریت بحران اپیدمی کرونا در کشور تدوین گردد.

  کلیدواژگان: پاندمی، کووید-19، کروناویروس، نظام سلامت، مدیریت
 • مرضیه شادمهر، ناهید رامک، علیرضا سنگانی* صفحات 115-121
  زمینه و هدف

  فشار روانی همواره در شرایط متفاوت زندگی پاسخ های رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهند، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید-19 بود.

  روش‎ها: 

  روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مراجعه کنندگان زن به بیمارستان صیاد شیرازی گرگان با علایم مشکوک به کووید-19 مانند اختلالات تنفسی، آبریزش بینی، سرفه خشک، سرگیجه، گلودرد و بدن درد، تب، در تاریخ 25 تا 28 اسفند 1398 بود، که به روش دردسترس تعداد 134 نفر با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پرسشنامه فشار روانی ادراک شده کوهن و همکاران، پرسشنامه سلامت گلدبرگ و هیلر و پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با توجه به نرم افزار SPSS-22 داده ها تحلیل گردیده شد.

  یافته ها:

   از بین کل نمونه ها 87 نفر مبتلا به کووید-19 با میانگین سنی 34/59 سال بودند. بین میزان فشار روانی ادراک شده با تمامی خرده مقیاس های سلامت همبستگی مثبت معناداری در سطح 01/0 وجود دارند. با توجه به مقدار بدست آمده از ضریب همبستگی چندگانه (R2) فشار روانی ادراک شده توان پیش بینی (425/0) از سلامت را دارد. همچنین مقدار بدست آمده از ضریب (β) فشار روانی ادراک شده (369/0) بر سلامت تاثیر دارد.

  نتیجه گیری: 

  به طور کلی این پژوهش تاکید کننده، سهم بسزای فشار روانی در سلامت افراد مشکوک به کووید-19 است، که می‎تواند تلویحات کاربردی حیطه درمان به درمان گران ارایه نماید.

  کلیدواژگان: فشار روانی ادراک شده، سلامت، کووید-19، کروناویروس
 • عزت صمدی پور، فاطمه قارداشی* صفحات 122-129
  زمینه و هدف

  امروزه درک خطر فقط یک موضوع فردی نیست بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و ایدیولوژیکی نیز در آن نقش دارند و از آنجایی که تنها راه کاهش خطر در جامعه، افزایش درک خطر اکثریت جامعه می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر درک خطر ایرانیان از بیماری کووید-19 انجام شده است.

  روش ها: 

  این مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از پرسشنامه درک خطر محقق ساخته به صورت انلاین در میان کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی (تلگرام و واتساپ) انجام شده است. نمونه گیری به روش آسان و در دسترس انجام شد. پرسشنامه ها پس از تکمیل با استفاده از خروجی اکسل در دسترس قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و آموس نسخه 16 تحلیل شد.

  یافته ها:

   از مجموع 1265 مشاهده، 364 نفر از 20 استان کشور پرسشنامه را در فاصله زمانی 6-12 اسفند ماه 98 تکمیل کرده اند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به مشارکت کنندگان در گروه 39-20 سال، و 162 (5/44 %) نفر مرد بودند. تجزیه و تحلیل تایید عاملی مرتبه دوم آموس مشخص کرد؛ عوامل مذهبی- فرهنگی، سیاسی، شناختی، اجتماعی و احساسی در درک خطر ایرانیان از بیماری کووید 19 موثرند. همچنین این آزمون نشان داد؛ اعتقادات و فرهنگ بیشترین همبستگی مثبت و احساسات بیشترین همبستگی منفی را با درک خطر ایرانیان از بیماری کووید- 19 دارد.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به اهمیت نقش سیاسی- اجتماعی و مذهبی اهمیت تلاش مسیولین اجرایی و فرهنگی کشور در ارتقاء درک خطر بیماری کووید-19 پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: درک خطر، کووید-19، عوامل اجتماعی
 • آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 130-138
  زمینه و هدف

  بیماری کووید-19 پنومونی است که در اواخر دسامبر 2019 در شهر وهان چین دیده شد و خیلی زود کل دنیا را فراگرفت. در پی این بیماری در ایران افراد زندگی جدیدی را در قرنطینه برای در امان بودن از بیماری آغاز کردند. زندگی در قرنطینه خانگی با پیامدهای روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی همراه است و اجرای آن نیازمند حمایت، نظارت و تبعیت از کادر درمانی کشور است. این مطالعه پدیدارشناسی با به منظور تبیین تجارب روان شناختی دانشجویان در قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام شد.

  روش ها:

   این پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در تهران و در سال 1399 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد بودند که تجربه زندگی در قرنطینه خانگی را به طور طبیعی داشتند. داده های پژوهش با مصاحبه با 15 به اشباع نظری رسید. تمام داده ها ضبط و دست نویس و با رویکرد "پدیدارشناسی ون منن" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  از آنالیز داده ها چهار مضمون اصلی که شامل؛ "رشد احساسات منفی، سردرگمی و بدبینی"، "رشد وسواس های فکری - عملی پیرامون بدن و شستشو"، "دغدغه های فکری پیرامون به خظر افتادن سلامت خانواده"، "دغدغه های اقتصادی و ترس از فردای خلاصی کرونا" به دست آمدند.

  نتیجه گیری:

   تجربیات دانشجویان از زندگی در قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار منحصر به فرد بود. لذا درک پیچیدگی ها، تجربه ها، باورها و نگرش های آنها پیرامون زندگی در قرنطینه خانگی، می تواند به درک و آگاهی جامع از پیامدهای روان شناختی در قرنطینه خانگی ماندن در اختیار تصمیم گیران اجرایی، پرسنل مراقبتهای درمانی و بهداشتی و متخصصان بهداشت روان قرار دهد.

  کلیدواژگان: قرنطینه، تجربه زیسته، کووید-19، مطالعه پدیدارشناسی
 • علیرضا محمدزاده* صفحات 139-146
  زمینه و هدف

  یکی از این گروه‎های در خطر با توجه به شیوع شیوع ویروس SARS-CoV-2 (بیماری کووید-19) بیماران مزمن قلبی می‎باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی بیماران دارای بیماری‎های مزمن قلبی (ایسکمیک قلبی) بود.

  روش‎ها:

   این پژوهش پایلوت از نوع نیمه مداخله با گروه کنترل است. 10 بیمار دارای بیماری ایسکمیک قلب به طور رندم در دو گروه 5 نفره (مداخله و کنترل) تخصیص یافتند. داده‎های تحقیق با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه تبعیت از رژیم درمانی بیگی (1391)، پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از ابتلا به ویروس SARS-CoV-2 جمع آوری و با نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت.

  یافته ها: 

  بیماران هر دو گروه از نظر سن، جنس و BMI همسان بودند (P>0.05). میزان تبعیت از رژیم دارویی و تبعیت از رژیم غذایی و فعالیت جسمانی و تبعیت از مسایل پیشگیرانه ابتلا به کووید-19 در طی 10 جلسه آموزش، در گروه مداخله افزایش معناداری نشان داد (p<0.005).

  نتیجه گیری:

   خدمات الکترونیکی و استفاده از ویزیت الکترونیکی (e-visit) در مراقبت‎های بهداشتی اولیه و تبعیت رژیم درمانی در منزل، با استفاده از تلفن همراه و اینترنت می‎تواند یک نظارت دقیق در وضعیت بیماران را امکان پذیر سازد و از رفت و آمدهای بی‎مورد بیماران در خطر جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 مناسب باشد.

  کلیدواژگان: ویزیت الکترونیکی، بیماری کووید-19، کروناویروس، ایسکمیک قلب
 • مهدیه فرزانه پور، محمدرضا کریمی، پریسا رضایت، معصومه بلندیان، مجید میرزایی ندوشن، هادی اسماعیلی گورچین قلعه* صفحات 147-160

  کروناویروس‎ها به خانواده کرونا ویریده تعلق داشته و سه ویروس بیماری زای SARS-CoV، MERS-CoV و SARS-CoV-2 جزء این خانواده محسوب می شوند. هر سه ویروس باعث ایجاد اختلالات تنفسی در انسان میگردند. SARS-CoV-2 یک RNA ویروس با اندازه حدود  nm160-80 و سایز ژنومی حدود  kb35-27 می‎باشد که بیماری COVID-19 را ایجاد می‎کند. علایم ابتلا به این بیماری شامل تب، سرفه خشک، خستگی، ضعف عضلانی، تنگی نفس، خلط، سردرد و اسهال می باشد. مطالعات مختلف نشان داده‎اند با انتقال ویروس SARS-CoV-2 از طریق گیرنده ACE2 سطح سلول‎های آلویولار نوع دو و CD147 سلول‎های ریوی، سه اتفاق اصلی شامل اختلالات تنفسی، لنفوپنی و طوفان سایتوکاینی رخ می‎دهد که به دلیل عدم تنظیم پاسخ‎های التهابی سیستم ایمنی و افزایش ناگهانی تولید سایتوکاین‎ها موارد پنومونی، از دست رفتن عملکرد ریه، سندرم زجر تنفسی حاد (ARDS)، شوک و حتی مرگ اتفاق می‎افتد. گیرنده‎های سیستم ایمنی ذاتی شامل TLR3 و TLR7 (گیرنده‎های اندوزومال) و RIG-I و MDA-5 (گیرنده‎های سیتوزولی) نقش مهمی در شناسایی RNA، ویروس SARS-CoV-2 دارند. درگیر شدن این گیرنده‎ها موجب تولید انواع مختلف سایتوکاین‎ها، اینترفرون‎های تیپ 1 و مدیاتورهای التهابی می‎شوند. در ارتباط با سیستم ایمنی اکتسابی-سلولی لنفوسیت‎های Th1، Th2 و Th17 با تولید سایتوکاین، لنفوسیت‎های T CD8+ (CTL) با تولید پرفورین، گرانزیم و سایتوکاین نقش دفاعی خود را علیه ویروس SARS-CoV-2  ایفا می‎کنند. فعالیت ایمنی اکتسابی-هومورال در اغلب بیماران با تولید IgM (حدود 9 روز بعد از شروع بیماری) و IgG (حدود 2 هفته بعد از شروع بیماری) مشخص می‎شود. ویروس SARS-CoV-2 از مکانیسم هایی شامل ایجاد اختلال در تولید اینترفرون های نوع I، کاهش بیان MHC-I، MHC-II و افزایش بیان Tim-3 و PD-1 و القای خستگی در لنفوسیت‎های T (T cell exhaustion) برای فرار از پاسخ‎های سیستم ایمنی استفاده می‎کند. در این مطالعه مروری، جدیدترین اطلاعات مرتبط با مکانیسم‎های دخیل در ایمونوپاتوژنز ویروس‎های تنفسی به ویژه SARS-COV-2 نگارش شده است.

  کلیدواژگان: SARS-CoV-2، کووید-19، ایمونوپاتوژنز، ایمنی ذاتی و اکتسابی، پاسخ ایمنی ضد ویروسی
 • حسین شیروانی*، فاطمه رستم خانی صفحات 161-168

  با شیوع گسترده کرونا ویروس (کووید-19) در سراسر جهان این نگرانی در مورد انجام فعالیت‏های بدنی و ورزش بوجود آمده است. مرور تحقیقات انجام شده بر روی تمرین بدنی و عفونت‏های ویروسی نشان می‏دهد که فعالیت‏های ورزشی هوازی منظم و با شدت متوسط (VO2max %80-65) تیتر آنتی‏بادی، تکثیر لنفوسیتی، تولید اینترفرون گاما، سلول‏های NK، ایمونوگلوبولین‏های G و M را افزایش می‏دهد. همچنین سطوح سایتوکاین‏های التهابی و کموکاین‏ها را تعدیل می‏کند و باعث پاسخ‏های قوی‏تر و طولانی‏تر به واکسیناسیون آنفولانزا در افراد بزرگسال می‏شود. بنابرین با مرور پیشینه تحقیقاتی موجود و شباهت برخی عوارض بیماری کووید-19 به آنفولانزای H1N1 می‏توان برای انجام ورزش در حین شیوع این ویروس توصیه کرد که: 1- افراد بطور منطقی باید در این زمان فعالیت‏های ورزشی سنگین و طاقت فرسا را محدود کنند زیرا طبق فرضیه پنجره باز این فعالیت‏ها ممکن است استعداد ابتلا به عفونت را افزایش دهند. 2- افراد سالم و بدون علامت با رعایت دستورالعمل‏های بهداشتی می‏توانند ورزش با شدت متوسط را ادامه دهند و از تقویت عملکرد ایمنی ناشی از آن بر طبق منحنی J شکل بهره‏مند شوند. 3- افراد با علایم خفیف بیماری در دستگاه تنفسی فوقانی (مانند: آبریزش بینی‏، احتقان سینوس‏، گلو درد جزیی) با رعایت ملاحظات می‏توانند فعالیت‏های ورزشی سبک داشته باشند. 4- افراد با علایم گسترده‏تر و مشکوک به کووید‏-19 (مانند: تب، سرفه خشک، گلودرد شدید، درد بدن، تنگی نفس، خستگی عمومی) تا زمان بهبودی کامل از انجام فعالیت‏های ورزشی پرهیز نمایند.

  کلیدواژگان: کووید-19، کروناویروس، ایمونولوژی ورزش، آنفولانزا، تمرین ورزشی
 • مریم تقدیر، مجتبی سپندی، سپیده عباس زاده، کریم پرستوئی* صفحات 169-176

  کووید-19 بیماری عفونی نوظهور ناشی از SASR-CoV-2 با قابلیت همه گیری در انسان است. در حال حاضر هیچ دارو یا واکسنی برای این بیماری وجود ندارد. در غیاب درمان اختصاصی برای این ویروس جدید یافتن روش های جایگزین جهت پیشگیری و کنترل بیماری ضروری است. داشتن یک سیستم ایمنی با عملکرد مناسب برای دفاع میزبان در برابر ارگانیسمهای بیماریزا ضروری است. سوء تغذیه در همه مراحل زندگی منجر به اختلال در سیستم ایمنی بدن می شود. ازطرفی پاسخ ایمنی به عفونت، خود عاملی برای اختلال در وضعیت تغذیه می باشد. کمبود برخی مواد مغذی منجر به نقص در عملکرد سیستم ایمنی می شود. برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی، دریافت کافی ویتامین ها (A، D، Bs،C  و E)، املاح (سلنیم ، روی و آهن) و اسیدهای چرب بلند زنجیر امگا 3 از رژیم غذایی لازم است. بنابراین رعایت یک رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلا به کووید-19 توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به کووید-19 بررسی شده و بر طبق نتایج آزمایشها مکمل یاری مناسب در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، تغذیه، مواد معدنی، ویتامین
 • مریم نیک پور، فرشته بهمنش*، محبوبه درزی پور، محمود صادقی حدادزواره صفحات 177-183

  وضعیت همه گیری فعلیSARS-CoV-2 ، در سرتاسر جهان شدید و نگران کننده است و تعداد زنان باردار مبتلا به این ویروس در حال افزایش هست. در زنان باردار مبتلا به سندرم تنفسی حاد شدید SARS (severe acute respiratory syndrome) و MERS (Middle East severe acute respiratory syndrome coronavirus)، ناخوشی ها و مرگ و میر در مقایسه با زنان غیر باردار بیشتر است. آیا در زنان باردار مبتلا به بیماری کووید-19 نیز، خطرات بارداری و نوزادی افزایش می یابد؟ و آیا علایم بالینی و نتایج ازمایشگاهی در زنان باردار مبتلا به کووید-19 با افراد غیرباردار مبتلا تفاوتی دارد؟ برای پیشگیری و درمان بهتر با ویروس کووید-19 در زنان باردار، نتایج مطالعات را در مورد علایم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و پیامدهای بارداری در زنان باردار مبتلا به این بیماری ارایه نمودیم. تظاهرات شایع بیماری کووید-19 در زنان باردار شامل تب، سرفه، و درد عضلانی بود. شایع ترین نتایج آزمایشگاهی، کاهش لنفوسیت خون و افزایش CRP خون می باشد. عوارض بارداری و زایمان در زنان باردار شامل افزایش زایمان زودرس و افزایش میزان سزارین بود.

  کلیدواژگان: بارداری، کووید-19، کروناویروس-2019، مطالعه مروری
 • شیما شهیاد، محمدتقی محمدی* صفحات 184-192

  در پایان دسامبر 2019، گسترش یک بیماری عفونی جدید در شهر ووهان چین گزارش شد، که توسط یک کروناویروس جدید ایجاد شده و رسما توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان کووید-19 نام گذاری گردید. گسترش کووید-19 به دلیل سرعت انتقال آن منحصر به فرد بوده، که باعث ایجاد یک وضیعت اورژانس در بهداشت جهانی طی کم تر از چند ماه در سراسر کشورهای جهان شد. این بیماری نه تنها سبب نگرانی های سلامت همگانی می گردد بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری های روانشناختی می شود، که شامل اضطراب، ترس، افسردگی، برچسب زنی، رفتارهای اجتنابی، تحریک پذیری، اختلال خواب، و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می باشد. در این شرایط، حفظ وضیعت سلامت روان افراد ضروری است زیرا مردم در قسمت های مختلف جامعه ممکن است محرک های استرس زایی در طول انتشار کووید-19 تجربه نمایند. افراد در بخش های مختلف یک جامعه ممکن است علایم روانشناختی به کووید-19 را در طول فاز افزایشی گسترش بیماری تجربه نمایند، که شامل بیماران مبتلا به کووید-19، افراد قرنطینه شده، کارکنان مراقبت های بهداشتی و اعضای خانواده کارکنان پزشکی، کودکان، دانشجویان دانشگاه، زنان حامله، و خانواده ها هستند. در این راستا، شواهد قوی وجود دارد که وضیعت سلامت روان این افراد، مستعد بروز نشانه های اختلالات روانشناختی است. از این رو، این مطالعه قصد دارد شیوع علایم روانشناختی در جمیعت های مستعد در طول انتشار کووید-19 را ارایه نماید و فاکتورهای خطر مشارکت کننده در مختل کردن وضیعت سلامت روان افراد در پاندمی کووید-19 را مشخص نماید.

  کلیدواژگان: کووید-19، بیماری روانشناختی، سلامت روان، واگیردار، پاندمی
 • محسن کاظمی نیا، رستم جلالی، علی اکبر ویسی رایگانی، بهنام خالدی پاوه، نادر سالاری، مسعود محمدی*، مریم صباغچی صفحات 193-202
  زمینه و هدف

  از مهمترین علایم بالینی در بیماران مبتلا به کووید-19 تب و سرفه می باشد که اطلاع از میزان شیوع این علایم جهت شناسایی و غربالگری اولیه بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج مطالعات انجام شده مقادیر متفاوتی از شیوع این دو علامت در مبتلایان را نمایش می‎دهد، لذا هدف مطالعه حاضر یکسان سازی آمار شیوع تب و سرفه در مبتلایان این ویروس می‎باشد.

  روش‎ها: 

  در این مطالعه متاآنالیز با استفاده از دستورالعمل PRISMA جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی Embase، ScienceDirect، Scopus، PubMed و Web of Science (ISI) در فاصله اکتبر 2019 تا مارس 2020 با کلیدواژه های لاتین Prevalence، 2019-nCoV، COVID-19، SARS-CoV-2، Fever و Cough انجام گرفت. جهت انجام تحلیل، از مدل اثرات تصادفی استفاده و ناهمگنی مطالعات با شاخص I2 بررسی شد. آنالیز داده ها با نرم افزار (Version 2) Comprehensive Meta-Analysis انجام گرفت.

  یافته ها: 

  در بررسی نتایج حاصل 13 مقاله و بررسی 2131 نفر، شیوع کلی تب در بیماران مبتلا به کووید-19 در بدو ورود به بیمارستان، 78/2 درصد (87/2-65/4 درصد: حدود اطمینان 95%) و شیوع کلی سرفه در این بیماران، 54/9 درصد (64/3-45/1 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد. به منظور بررسی اثرات عوامل بالقوه موثر در ناهمگونی شیوع کلی تب و سرفه در بیماران مبتلا به کووید-19، از متارگرسیون در مورد سن مبتلایان استفاده شد و مشاهده شد که با افزایش سن بیماران تب و سرفه افزایش می یابد و این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان می دهد که شیوع تب و سرفه به عنوان دو عامل مهم در شناسایی بیماران مبتلا به کووید-19بالا می باشد. از این رو، برای بهبود وضعیت یاد شده و علت یابی و نظارت در تمام سطوح، با ارایه بازخورد به بیمارستان ها باید راهکارهای مناسب اعمال گردد.

  کلیدواژگان: تب، سرفه، کووید-19، شیوع، متاآنالیز
 • محمدجواد بهزادنیا*، فاطمه صبوری صفحات 203-204
 • مرتضی هاشمی نیک، زهرا پارسایی مهر، مهدی جمالی نیک، علی تاج آبادی* صفحات 205-206
 • حسن اشرفی ریزی*، زهرا کاظم پور صفحات 207-209
 • سیما افراشته، یوسف علیمحمدی، مجتبی سپندی* صفحات 210-211
 • علی محسنی فر، مرتضی دوستی*، سیدرضا حسینی نیا، سعید تابش صفحات 214-215
 • رستم جلالی، علی اکبر ویسی رایگانی، بهنام خالدی پاوه، نادر سالاری، مسعود محمدی*، مریم صباغچی صفحات 216-220
|
 • Alireza Jalali Farahahni, Mehdi Ebrahimnia, SeyedReza Hosseini Zijoud* Pages 98-99
 • Mahmoud Mirzaei*, Elham Salarrezaei, Zahra Roshandel Pages 100-107
  Background and Aim

  Advent of COVID-19 attracted the attentions of researchers to develop drugs for its treatment. Besides efforts on developing new drugs, screening available drugs to see their efficacy on COVID-19 could be an urgent action of initiating its pharmacotherapy. In this study, efficacy of HIV protease inhibitors on COVID-19 protease has been examined.

  Methods

  Molecular docking based screening by AutoDock software has been done to examine the efficacy of ligand-receptor interactions.

  Results

  Obtained results of binding energy, inhibitory constant and interactions quality have approved the idea of efficacy of HIV protease inhibitors on COVID-19 protease.

  Conclusion

  Quantitative results indicated different levels of efficacy of investigated ligands for inhibitory activity of COVID-19 and qualitative results indicated various localizations of ligands in the proposed active site of protease. The concluding remarks of this study are to introduce Nelfinavir as the best ligand in quantitative respect and each of Saquinavir, Amprenavir and Fosamprenavir as the best ligands inqualitative respect for possible inhibitory effects on COVID-19 protease.

  Keywords: COVID-19, Screening, Protease, HIV
 • Mohammad Meskarpour Amiri, Lida Shams, Taha Nasiri* Pages 108-114
  Background and Aim

  Coinciding with the onset of Covid-19, known as Corona in Iran, there have been many scattered reactions from the Iranian health system to the management of the disease. The aim of this study is to identify and categorize the dimensions of the Iranian health system response in order to identify points that have not yet been overlooked and ignored. The results of this study can be used as a primary framework for analyzing the strengths and weaknesses of epidemic management in Iran.

  Methods

  This qualitative study was carried out by content analysis of documents related to SARS-CoV-2 pandemic. First, by reviewing the electronic resources, all existing documents, protocols and guidelines related to the management of corona disease in Iran were identified. All national media files, including audio, text, and video related to Covid-19, were collected over the period from 18 February 2020 to 27 March 2020, by searching the Internet & University of Medical Sciences and the Ministry of Health websites. Four JUPP criteria were used to select the documents, and finally 82 documents were selected after multi-stage screening. Document information was coded and analyzed with MAXQDA2018.2 software.

  Results

  The response of the Iranian health system to addressing the Covid-19 pandemic is in seven main areas of hygiene, treatment, education, logistic, crisis management, research management and the management of communication & information which has been identified and recorded in 46 sub-areas.

  Conclusion

  In the area of crisis management, the issue of contact tracing and control on the chain of disease transmission is still neglected. There are also no comprehensive guideline for reducing or stopping social contacts and limiting population mobility within urban. It is also suggested that a comprehensive instructions be developed to monitor the performance of the corona epidemic crisis management in the country.

  Keywords: Pandemic, Covid-19, SARS-CoV-2, Health System, Management
 • Mahdieh Bahramnia, Nahid Ramak, Alireza Sangani* Pages 115-121
  Background and Aim

  Mental stress has always influenced behavioral responses in different life situations, so the purpose of the present study was to investigate the role of perceived mental stress in the health of persons suspected of COVID-19.

  Methods

  This was a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all female referrals to Sayyad Shirazi Hospital in Gorgan, Iran with suspected symptoms of COVID-19 such as respiratory disorders, runny nose, dry cough, dizziness, sore throat and myalgia, fever in March 15-18 in 2020. 134 people were selected according to the inclusion criteria. In this study, perceived stress questionnaire of Cohen et al., Goldberg and Hillier health questionnaire and researcher-made questionnaire of demographic information were used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and linear regression using SPSS22 software.

  Results

  87 patients had COVID-19 with mean age of 59.34 years old. There was a significant positive correlation between the level of perceived mental stress with all health subscales at the level of 0.01. Given the value obtained from Multiple Correlation Coefficient (R2) perceived mental stress is able to predict (0.425) of health. Also the value obtained from the coefficient (β) of perceived mental stress (0.369) effects on health.

  Conclusion

  Overall, this study emphasizes the significant contribution of perceived mental stress to the health of people with suspected COVID-19, which can provide therapeutic implications for therapists.

  Keywords: Perceived Mental Stress, Health, COVID-19, SARS-CoV-2
 • Ezat Samadipour, Fatemeh Ghardashi* Pages 122-129
  Background and Aim

  Today, risk perception goes beyond the individual subject and has a social, cultural and ideological significance. Since the only way to reduce risk in the community is to increase the risk perception of the majority of the population in the community, this study aimed to investigate the factors influencing Iranians' risk perception of COVID-19 disease.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted using an online questionnaire among Iranian users of social networks. After convenience sampling, data were analyzed by SPSS and Amos software.

  Results

  Findingsshowed that out of 1265 observations, 364 persons from 20 provinces have completed the questionnaire during the period February 25 to March 2, 2020. The second-order confirmatory factor analysis test indicated; Religious-cultural, political, cognitive, social, and emotional factors are influence in Iranians' risk perception of Covid-19 disease. Tests also showed; Religious and cultural factors had the highest positive correlation and emotional factors had the most negative correlation with Iranians' risk perception of covid-19 disease.

  Conclusion

  Considering the importance of the role of socio-political and religious factors, it is suggested that the executive and cultural authorities of the country should strive to improve the Iranian risk perception of covid-19.

  Keywords: Risk perception_COVID – 19_Social factors
 • Anahita Khodabakhshi Koolaee* Pages 130-138
  Background and Aim

  The Covid-2019 is a pneumonia that onset on December 31, 2019 in Wuhan, China, and then swept the world. Following the disease in Iran, people began a new life in quarantine to be save. Quarantine life is accompanied by psychological, social and economic consequences, and its implementation requires the support, supervision and adherence of the country's medical staff. This phenomenological study was conducted to analyze the college students' psychological experiences in home quarantine.

  Methods

  This is a qualitative research with an interpretive phenomenological approach. Purposeful sampling was done in Tehran, Iran in 2020. Data were collected through semi-structured interviews. Participants in this study were postgraduate students with a natural experience of living in quarantine. Research data reached a theoretical saturation with 15 interviews. All data were recorded and handwritten and analyzed using the "Van Manen Phenomenology" approach.

  Results

  Data analysis included four main themes, "developing negative emotions, confusion and pessimism", "developing obsessive-compulsive about body and washing", "concerns about family health", "economic and social concerns", “Fear of tomorrow getting rid of the virus”.

  Conclusion

  The students' experiences of living in quarantine were very unique. Understanding the complexities of their experiences, beliefs, and attitudes about living in quarantine can be provide comprehensive  plans for decision-makers, health care professionals, and mental health professionals.

  Keywords: Quarantine, Lived Experience, COVID-19, Phenomenological Study
 • Alireza Mohammadzadeh* Pages 139-146
  Background and Aim

  One of the high risk groups due to the prevalence of COVID-19 are patients with chronic heart disease. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the electronic health care and drug monitoring program to prevent COVID-19 and adherence to therapeutic regimen of patients with chronic heart disease (ischemic heart disease).

  Methods

  This pilot study is a quasi-experimental study with control group. 10 patients with ischemic heart disease were randomly assigned to two groups of 5 individuals (intervention and control). Data collected using demographic questionnaire and Beigi's treatment follow-up questionnaire (2012), researcher-made questionnaire for prevention of SARS-CoV-2. Data analyzed with SPSS-22 software.

  Results

  Patients in both groups were matched in age, sex, and BMI (P>0.05). The adherence to the medication regimen and adherence to diet and physical activity, and adherence to the preventive issues of Covid-19 during 10 training sessions, showed a significant increase in the intervention group (p<0.005).

  Conclusion

  Electronic services and the use of e-visit in primary health care and adherence to home care regimen, using the mobile phones and the Internet, can enable accurate monitoring of patients' status and prevent patients at risk to avoid COVID-19.

  Keywords: e-visit, COVID-19, SARS-CoV-2, Ischemic Heart Disease
 • Mahdieh Farzaneh Pour, Mohamadreza Karimi, Parisa Rezayat, Masoumeh Bolandian, Majid Mirzaei Nodoushan, Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh* Pages 147-160

  Coronaviruses belong to the Coronaviridae family and three SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 pathogens are found in this family, all of which cause respiratory disorders in human beings. SARS-CoV-2 is a RNA virus of approximately 160-80 nm in size and genomic size of approximately 27-35 kb which causes COVID-19. Symptoms of COVID-19 include fever, dry cough, fatigue and muscle weakness, shortness of breath, sputum, headache, diarrhea and muscle inflammation. It causes death in the elderly, people with hypertension, a history of cardiovascular diseases, people with diabetes, cancer, impaired immune system, transplanted, and all people with immunocompromised weakness. Various studies have shown that three major events are respiratory disorders, lymphocytopenia, and cytokine storm as SARS-CoV-2 is transmitted through the ACE-2 receptor on the surface of alveolar type 2 lung cells; in which case, pneumonia, loss of lung function, acute respiratory distress syndrome (ARDS), shock and even death occur because of the failure in the adjustment of inflammatory responses from immune system and proliferation of cytokines. As the virus enters the cells, receptors of intrinsic immune system—TLR3, TLR7 (endosomal receptors) and RIG-I and MDA-5 (cytosolic receptors) detects the RNA of the virus. Involvement of the receptors ends up with the production of different types of cytokines such as type I interferons and inflammation. In respect of acquired cellular immune system of Th1, Th2, and Th17 lymphocytes with cytokine production, the lymphocytes T CD8+ (CTL) play their part by producing perforin, granzyme and cytokine. Humoral-acquired immune activity can be determined in most patients by producing IgM (9 days after disease onset) and IgG (two weeks after disease onset). SARS-CoV-2 makes use of mechanisms such as disruption in the production of type I interferons, reduction of MHC-I, MHC-II expression, and increase of Tim-3 and PD-1 expression on the surface of CTL cells (T cell exhaustion) in order to evade the immune system. In this paper, we present a review of the most recent data on the immunopathogenic mechanisms of the infection with respiratory viruses, especially SARS-CoV-2.

  Keywords: SARS-COV-2, COVID-19, Immunopathogenesis, Inate, Acquired Immunity, Antiviral Immune Response
 • Hossein Shirvani*, Fatemeh Rostamkhani Pages 161-168

  The widespread outbreak of coronavirus (COVID-19) worldwide has raised concerns about physical activity and exercise. A review of research on physical training and viral infections shows that regular, moderate-intensity aerobic exercise (65-80% VO2max) increases antibody titers, lymphocyte proliferation, gamma interferon, immunoglobulin M, G, and natural killer cells production. It modulates the levels of inflammatory cytokines, chemokines and T cell-mediated immune response to the influenza virus. That is also associated with stronger and longstanding antibody responses to influenza vaccination in adults. Based on the available evidence and similarity of some of the signs and/or symptoms of Covid-19 to the H1N1 virus, it may be recommended for exercise during the outbreak. Firstly, it is reasonable to restrict heavy exercise at this stage, as the open window hypothesis may increase the susceptibility to infection. Secondly, healthy or asymptomatic individuals can exercise moderately with hygiene guidelines and benefit from improved immune function according to the J-shaped model. Third, people with mild upper respiratory tract symptoms (e.g., runny nose, sinus congestion, mild sore throat) can exercise lightly with precautions. Finally, one suspected of Covid-19 symptoms (e.g., fever, cough, severe sore throat, myalgia, shortness of breath, general fatigue) should avoid exercise.

  Keywords: Coronavirus Disease, Covid-19, Exercise Immunology, Influenza, Exercise Training
 • Maryam Taghdir, Mojtaba Sepandi, Sepideh Abbaszadeh, Karim Parastouei* Pages 169-176

  Covid-19 is an emerging infectious disease caused by SARS-CoV-2 that can be transmitted to humans. There are currently no drug or vaccine for this disease. In the absence of treatment for this new virus, finding alternative methods to prevent and control of the disease is important. Having a well-functioning immune system is essential for the host's defense against pathogenic organisms. Malnutrition can lead to an impaired immune system during life. Even though the immune system response to infection, is itself a factor that could lead to nutritional status impairment. Deficiency of some nutrients can lead to disorders of immune system. Adequate intake of vitamins (A, D, Bs, C and E), minerals (selenium, zinc and iron) and omega-3 fatty acids are among the essential factors in proper immune system function. Therefore, it is recommended to follow a healthy diet to prevent the Covid-19. It is also suggested to assess the nutritional status of patients before prescribing treatments.

  Keywords: COVID-19, Nutrition, Mineral, Vitamin
 • Maryam Nikpour, Fereshteh Behmanesh*, Mahboobeh Darzipoor, Mahmoud Sadeghi Haddad Zavareh Pages 177-183

  The current epidemic of SARS-CoV-2 is very intense and worrying all over the world, and the number of pregnant women with the virus are on the rise. In pregnant women with severe acute respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East severe acute respiratory syndrome coronavirus (MERS), morbidity and mortality are higher than in non-pregnant women. Are Pregnancy and Neonatal Risks Increased in Pregnant Women With Covid-19? And are the clinical symptoms and laboratory results different in pregnant women with Covid-19 compared to non-pregnant ones? For better prevention and treatment of Covid-19 in pregnant women, we reviewed the studies and the evidence and presented the results of studies on clinical symptoms, laboratory results, and complications of pregnancy in pregnant women with the disease. Common manifestations of Covid-19 in pregnant women included fever, cough, and muscle pain. The most common laboratory results are decreased blood lymphocytes and increased blood CRP. Pregnancy and delivery complications in pregnant women included increased preterm labor and increased cesarean delivery.

  Keywords: Pregnancy, Covid-19, SARS-CoV-2, Narrative Review
 • Shima Shahyad, MohammadTaghi Mohammadi* Pages 184-192

  From the end of December 2019, outbreak of a novel viral disease was reported in Wuhan city of China, which caused by a novel coronavirus and was officially named as COVID-19 by World Health Organization (WHO). The outbreak of COVID-19 was unique in its rapidity of transmission, which has become a global health emergency within just a few months in all countries worldwide. This disease will not only raise public health concerns but also cause several psychological distress, including anxiety, fear, depression, stigmatization, avoidance behaviors, irritability, insomnia, and  posttraumatic stress disorder (PTSD). In this situation, the maintenance of mental health status of individuals is very important because people in different parts of society may experience additional stressors during the COVID-19 outbreak. Individuals in different parts of a society may experience the psychological symptoms to COVID-19 during the rising phase of the outbreak, including patients of COVID-19, quarantine individuals, health care workers and family members of medical staffs, children, university students, pregnant women, and families. In this regard, there is the strong evidence that the mental health status of these populations is vulnerable to exhibition of the psychological disorders symptoms.

  Keywords: COVID-19, Psychological distress, Mental health, Contagious, Pandemic
 • Mohsen Kazeminia, Rostam Jalali, Aliakbar Vaisi Raygani, Behnam Khaledi Paveh, Nader Salari, Masoud Mohammadi*, Maryam Sabbaghchi Pages 193-202
  Background and Aim

  The most important clinical symptoms in patients with COVID-19 on admission at the hospital are fever and cough. The results of the studies show different levels of prevalence of these two symptoms in patients, the aim of this study was to coordinate the prevalence of fever and cough in patients with COVID-19.

  Methods

  In this meta-analysis study, searching was performed on the international databases of Embase, ScienceDirect, Scopus, PubMed and Web of Science (ISI) between October 2019 to March 2020 with Keywords, 2019-nCoV, COVID-19, SARS-CoV-2, Fever and Cough. Random effects model was used for analysis and heterogeneity of studies with I2 index was investigated. Data were analyzed using Comprehensive Meta-Analysis (Version 2).

  Results

  In a meta-analysis of 13 articles and 2131 cases, the overall prevalence of fever in patients with COVID-19 on admission at the hospital was 78.2% (95% CI: 65.4-87.2%) and the overall prevalence of cough in these patients was 54.9% (95% CI: 45.1-64.3%). The meta-regression showed that fever and cough increased with age and this difference was statistically significant (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicate that the prevalence of fever and cough is high in identifying patients with COVID-19. Therefore, appropriate solutions should be put in place to improve the aforementioned situation, and to provide feedback to hospitals at all levels.

  Keywords: Fever, Cough, COVID-19, Prevalence, Meta-analysis
 • MohammadJavad Behzadnia*, Fatemeh Saboori Pages 203-204
 • Morteza Hasheminik, Zahra Parsaeimehr, Mehdi Jamalinik, Ali Tajabadi* Pages 205-206
 • Hasan Ashrafi Rizi*, Zahra Kazaempour Pages 207-209
 • Sima Afrashteh, Yousef Alimohamadi, Mojtaba Sepandi* Pages 210-211
 • Ali Mohsenifar, Morteza Dosti*, SeyedReza Hosseini Nia, Saeid Tabesh Pages 214-215
 • Rostam Jalali, Aliakbar Vaisi Raygani, Behnam Khaledi Paveh, Nader Salari, Masoud Mohammadi*, Maryam Sabbaghchi Pages 216-220