فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 35 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیما حدادیان، زهرا ناجی عظیمی*، ناصر مطهری فریمانی، بهروز مینایی بیدگلی صفحات 575-599
  هدف

  عوامل جوی متعددی بر تعداد بیماران بیمارستان ها اثرگذار است که بدون در نظر گرفتن آنها از امکانات و نیروی انسانی بیمارستان ها، استفاده‎ غیربهینه خواهد شد. هدف از اجرای این پژوهش، کشف دانش پنهان بین عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از داده کاوی است.

  روش

  در این پژوهش، ارتباط بین عوامل جوی با تعداد بیماران بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد با استفاده از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبعدی بررسی می شود. بدین ‎منظور، پس از آمارگیری جداگانه از تعداد بیماران بخش های نفرولوژی، هماتولوژی، اورژانس و پی آی سی یو این بیمارستان، ارتباط بین تعداد این بیماران با عوامل جوی شامل دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، سرعت باد، فشار هوا و آلودگی هوا تحلیل شده است. داده های این پژوهش مربوط به 19 ماه است و با مراجعه به اسناد و مدارک به دست آمده است. برای انتخاب ویژگی، تمام زیرمجموعه های عوامل جوی، جست‎وجو شده و اثر تمام آنها بر تعداد بیماران با استفاده از رگرسیون خطی ارزیابی شده است. همچنین برای کاوش قواعد، از رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبعدی که بر اساس الگوریتم شناخته شده‎ آپریوری است، استفاده شده است.

   یافته ها:

  نتایج به دست آمده گویای قواعدی است که ارتباط بین تعداد متفاوت بیماران در بخش های مختلف بیمارستان را با تغییر عوامل جوی نشان می دهد.

   نتیجه گیری: 

  با استفاده از روش های به کار برده شده در این پژوهش، می توان ارتباط بین عوامل جوی و تعداد بیماران بیمارستان را بررسی کرد. همچنین قواعد به دست آمده به مدیران کمک می کند که برای منابع بیمارستان با توجه به تعداد متفاوت بیماران برنامه ریزی بهینه ای انجام دهند.

  کلیدواژگان: رده بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی چندبعدی، الگوریتم آپریوری، رگرسیون خطی، عوامل جوی، تعداد بیماران بیمارستان
 • اصغر عطایی قورتولمش، عباس طلوعی اشلقی*، علیرضا پورابراهیمی صفحات 600-620
  هدف

  تغییر بخش مهم هر کسب وکار و هر فرایند کاری محسوب می شود. در فضای رقابتی کنونی، سازمانی می تواند به حیات خود ادامه دهد که برای رویارویی با این تغییرها، از ابزارها و توانایی های لازمی همچون مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای کسب وکار برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای مدیریت فرایند کسب وکار با رویکرد شبیه سازی ترکیبی گسسته پیشامد و عامل بنیان است.

  روش

  با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، ابتدا مطابق با مفاهیم مدیریت فرایند کسب وکار، فرایند کارت اعتباری به عنوان مطالعه موردی مدل شد، سپس با بهره مندی از شبیه سازی گسسته پیشامد در سطح فرایندی و شبیه سازی عامل بنیان در سطح عامل ها و رفتارهای آنها، عملیات شبیه سازی ترکیبی فرایند انجام شد. پژوهش حاضر در یکی از بانک های خصوصی ایران اجرا شده است.

   یافته ها:

  یافته ها حاکی از آن بود که رویکرد پیشنهادی با موقعیت واقعی انطباق لازم را دارد، به این مفهوم که خروجی های صحیح و مطمینی ارایه می دهد. همچنین پژوهش نشان می دهد که چطور می توان با ترکیب روش های شبیه سازی گسسته پیشامد و عامل بنیان، سطح بیشتری از جزییات و پیچیدگی ها را در مدیریت فرایندهای کسب وکار پیاده سازی کرد.

   نتیجه گیری:

   مدل ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با شبیه سازی فرایند با روش گسسته پیشامد، میانگین خطای نسبی کمتری دارد که در واقع، گویای عملکرد مطلوب مدل است، از این رو، می توان از آن برای بررسی سناریوهای مختلف هنگام اعمال تغییر در پارامترهای ورودی و مشاهده نتایج، بهره برد.

  کلیدواژگان: شبیه‎سازی ترکیبی، عامل‎بنیان، گسسته پیشامد، مدیریت فرایند کسب وکار
 • محمدرضا فتحی، مهدی نصراللهی*، علی زمانیان صفحات 621-652
  هدف

  در سال های اخیر نگرانی های جهانی در خصوص مسایل زیست محیطی و اجتماعی، باعث شده است که مصرف کنندگان، سازمان های دولتی، شرکت ها و دانشگاه ها فعال تر شوند و بیش از پیش به طراحی شبکه زنجیره تامین در جایگاه اساسی ترین بخش زنجیره تامین پایدار توجه کنند. هدف اصلی این مقاله، ارایه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین برای شرکت شیشه سازی همدان با در نظر گرفتن ابعاد پایداری است.

  روش

  در این مقاله برای به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و حداکثر‎سازی آثار اجتماعی و سود اقتصادی، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه فازی، به منظور طراحی زنجیره تامین پایدار حلقه بسته در وضعیت عدم قطعیت ارایه شده است. در این مدل، هم محدودیت ها و هم پارامتر‎های مسئله از نوع فازی است که با استفاده از روش خیمنز قطعی شده و برای حل مدل، از الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II و MOPSO استفاده شده است.

   یافته ها:

  مدل برنامه ریزی پیشنهادی با دو الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات چندهدفه حل شد و مقایسه های لازم بین نتایج صورت گرفت و در نهایت، جواب های پارتو مشخص شد. با توجه به نتایج، از لحاظ معیار زمان، الگوریتم NSGA-II بر MOPSO و از نظر معیار MID الگوریتم MOPSO بر NSGA-II برتری دارد و در باقی معیارها برتری معناداری نسبت به هم ندارند.

   نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج، ملاحظات هم زمان ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و عدم قطعیت در برخی پارامترها همچون تقاضا و میزان برگشتی، به بهبود عملکرد زنجیره تامین از نظر سودآوری و پاسخ گویی به نیازهای مشتریان منجر می شود.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، الگوریتم های فراابتکاری، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
 • عباس منوریان، علی دیواندری، سعید یعقوبی، هادی سپانلو* صفحات 653-674
  هدف

  با توجه به عجین بودن صنعت بانکداری با فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحول های گسترده ای برای این صنعت و بازیگران آن انتظار می رود و به طور خاص، آینده مبهم و پیچیده ای برای صنعت بانکداری الکترونیک پیش بینی می شود. بررسی پژوهش های موجود در حوزه خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک، گویای این است که هیج نوع مدل خط مشی گذاری وجود ندارد که قادر باشد ضمن رصدکردن عدم قطعیت های پیش رو، برای حفظ جایگاه آتی این صنعت برنامه بلندمدتی تدوین کند. هدف این پژوهش، ارایه مدلی برای خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم قطعیت است.

  روش

  بدین منظور با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم، مسئله خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک در ایران ساختاردهی شده است. روش شناسی به کار گرفته شده، متدولوژی تجویزی است. در خروجی های این پژوهش، عدم قطعیت های مدنظر در خط مشی گذاری لحاظ شده است.

   یافته ها: 

  خروجی حاصل شده، نوعی مدل مفهومی دوحلقه ای است که حلقه اصلی آن پنج مرحله اکوسیستم، شامل تعریف مسیله، اکوسیستم ارایه سناریو، کنترل قبل از عمل، اکوسیستم جاری سازی و کنترل بعد از عمل را دربرمی گیرد و حلقه پیرامونی آن، برای انجام کنترل های لازم روی مراحل اشاره ‎شده در حلقه اصلی طراحی شده است. 

  نتیجه گیری:

  برای ساختاردهی به موضوع خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک، نحوه به کارگیری مدل توسعه یافته در این پژوهش و نقش ها و مسئولیت های هر یک از بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی و سایر بانک های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های تولیدکننده نرم افزار و شرکت های خدماتی پرداخت، مشخص شده است.

  کلیدواژگان: روش شناسی سیستم های نرم، خط مشی گذاری، بانکداری الکترونیک، تصویر غنی، CATOWE
 • مهدی همایون فر، امیر دانشور*، بیژن نهاوندی، فریبا فلاح صفحات 675-692
  هدف

  از آنجا که در مسایل طبقه بندی به تحلیل انواع وابستگی ها و روابط بازخوردی میان معیارهای یک مسئله کمتر پرداخته شده است و با توجه به قابلیت فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در مدل سازی روابط متقابل بین معیارها، هدف این پژوهش ارایه روشی مبتنی بر ANP برای مسایل طبقه بندی است. محدودیت اساسی ANP، افزایش ناسازگاری قضاوت تصمیم گیرندگان همراه با افزایش ابعاد مسئله است، از این رو به منظور بهینه سازی پارامترهای مسئله و افزایش صحت طبقه بندی، از الگوریتم ژنتیک استفاده خواهد شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش تحلیل داده ها کمی و از نوع مدل سازی ریاضی است. در این پژوهش، ابتدا مسئله طبقه بندی داده ها با در نظر داشتن روابط متقابل معیارها در قالب روش تصمیم گیری چندمعیاره ANP تبیین شد. در ادامه، مقدار پارامترهای مسیله، شامل وزن معیارها و آستانه های هر کلاس به‎کمک الگوریتم ژنتیک از سوپرماتریس برآورد شد و در نهایت، برای ارزیابی روش پیشنهادی و عملکرد آن، نتیجه با روش های پرکاربرد طبقه بندی مقایسه شد. 

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش های مقایسه ای روی دیتاست های اعتباری با ابعاد مختلف، قابلیت رقابتی بسیار خوب روش پیشنهادی را در مقایسه با روش های شناخته شده یادگیری ماشینی نشان داد.

  نتیجه گیری: 

  روش های تصمیم گیری چندمعیاره، اغلب برای رتبه بندی استفاده شده اند، این در حالی است که به قابلیت بسیار خوب این روش ها در طبقه بندی داده ها کمتر توجه شده است. فرایند تحلیل شبکه ای در ترکیب با الگوریتم ژنتیک، روشی کارا و مناسب در حوزه طبقه بندی داده ها را به نمایش می گذارد.

  کلیدواژگان: فرایند تحلیل شبکه ای، طبقه بندی، یادگیری ماشین، الگوریتم ژنتیک
 • یاسر گلدوست جویباری، محمدحسین صبحیه*، سیدحمید خدادادحسینی صفحات 693-729
  هدف

  با توجه به مسئله ضعف عملکرد پروژه های ساخت، هدف از این پژوهش، ارایه مدل نظری زمینه ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار است که هم زمان توصیف کننده ویژگی های اعتماد، عوامل موثر بر آن و برون دادهای این مهم در راستای حصول عملکرد پروژه باشد.

  روش

  پژوهش حاضر، توسعه ای کاربردی بوده و به صورت کیفی اجرا شده است. بر این اساس، با بهره گیری از استراتژی نظریه زمینه ای، داده ها از جامعه هدف این پژوهش که شامل مطلعان کارفرمایی و پیمانکاری پروژه های ساخت شهری تهران بودند، گردآوری و تحلیل شدند.

   یافته ها:

   بر پایه تحلیل متنی مصاحبه ها، شش مقوله از ویژگی های اعتماد پدیدار شد که عبارت بودند از: اطمینان از توانایی، احترام به اصول، خیرخواهی، برخورداری از منابع لازم برای همکاری، ثبات و آگاهی طرف مقابل. نه مقوله نیز از عوامل موثر بر اعتماد به دست آمد که عبارت بودند از: کیفیت روش اجرای پروژه، کیفیت اسناد مناقصه پروژه، کیفیت قرارداد پروژه، کیفیت سیستم ارتباط های پروژه، قابلیت اتکای سوابق طرف مقابل، قابلیت اتکای گواهی نامه ها و اعتبارنامه های علمی و حرفه ای طرف مقابل، عمق پیوند احساسی با طرف مقابل، عملکرد عوامل محیطی نزدیک و عملکرد عوامل محیطی دور. در نهایت، تک مقوله به دست آمده از برون داد اعتماد در راستای حصول عملکرد پروژه، کیفیت رابطه کارفرما و پیمانکار طی اجرای پروژه بود.

   نتیجه گیری:

  مدل نظری زمینه ای پژوهش که از پیوند مقوله های پدیدارشده به دست آمد، می تواند به واسطه ایجاد درک از فرایند اعتماد میان کارفرما و پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری و چگونگی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری آن بر عملکرد پروژه، در ادبیات مدیریت پروژه، مشارکت علمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد، عملکرد پروژه، پروژه های ساخت شهری، نظریه زمینه ای
|
 • Sima Hadadian, Zahra Naji Azimi *, Naser Motahari Farimani, Behrooz Minaei Bidgoli Pages 575-599
  Objective

  There are many climatic factors affecting the number of patients in hospitals which generally tend to make a Non-optimal use of their facilities and human resources.This research is aimed at discovering hidden knowledge between climatic factors and the number of hospital patients using data mining techniques.

  Methods

  In this study, the relationship between climatic factors and the number of patients in Dr. Sheikh specialized pediatric hospital of Mashhad is investigated by classification based on multidimensional association rule mining. The number of patients in the nephrology, hematology, emergency and PICU department of this hospital have been considered separately, and consequently the relationship between the number of patients and the climatic factors such as air temperature, relative humidity, wind speed, air pressure and air pollution have been analyzed. This research has analyzed data gathered through a 19 month period and has been obtained by referring to the documents. In this research for feature selection, all subsets of climatic factors are searched and the effect of all subsets on the number of patients are evaluated using linear regression. Also for rule mining is used classification based on multidimensional association rule mining which is based on known Apriori algorithm.

  Results

  The results show different patterns that indicate the relationship between the number of patients in the hospital departments with the climatic factors.

  Conclusion

  This study is able to help analyze the relationship between the climatic factors and the number of patients in the hospital. Also, the rules will help managers make optimal planning for hospital resources according to the different number of patients.

  Keywords: Classification based on multidimensional association rule mining, Apriori algorithm, linear regression, climatic factors, The number of hospital patients
 • Asghar Ataee Gortolmesh, Abbas Toloie Eshlaghy *, Alireza Pourebrahimi Pages 600-620
  Objective

  Change is an important part of the business and work process, and in the current competitive environment, an organization can only survive if it has the tools and capabilities needed to model and simulate its business processes to face these changes. The purpose of this paper is to present a hybrid agent-based and discrete-event simulation model for business process management.

  Methods

  Using the proposed model of this paper, the process of credit card was modeled as a case study in accordance with the concepts of business process management, and then, a discrete-event simulation is used at the operational level, and agent-based simulation at the micro level as well as for modeling agents and their behaviors. The research is carried out in one of the Iranian banks.

  Results

  The findings indicate that the current approach has the necessary adaptation to the actual situation. This means that it provides correct and reliable outputs. The research also shows how the combination of discrete-event and agent-based simulation methods can achieve a higher level of detail and complexity in managing business processes.

  Conclusion

  It has been revealed that the proposed hybrid model has a less average relative error compared to single simulation methods, which in fact represents the acceptable performance of the model. Therefore, it can be used to examine different scenarios by applying changes to the input parameters and observing the results.

  Keywords: Hybrid simulation, Agent-based, Discrete-event, Business Process Management
 • MohammadReza Fathi, Mahdi Nasrollahi *, Ali Zamanian Pages 621-652
  Objective

  In recent years, global concerns about environmental and social issues have made consumers, government organizations, companies and universities more active, and their focus has increasingly been on the design of the supply chain network as the most important part of the supply chain. The main objective of this paper is to present a supply chain modeling model for Hamadan Glass Manufacturing Company considering the dimensions of sustainability.

  Methods

  In this paper, a Fuzzy Multi-objective Mixed Integral Programming is presented to design a closed loop supply chain under uncertainty conditions in order to minimize environmental impacts and maximize social impacts and economic benefits. In this model, both the constraints and the parameters of the problem are fuzzy, which is determined by the Jimenez method, and the algorithms of NSGA-II and MOPSO have been used to solve the model.

  Results

  The proposed model was solved with two multi-objective genetic algorithms and multi-objective particle swarm optimization, and the necessary comparisons were made between the results. Finally, Pareto's solutions were determined. According to the results, the two algorithms differ in the time criterion that the NSGA-II is superior to MOPSO. Also, there are two different algorithms in the MID standard that MOPSO excels over NSGA-II and does not have any significant superiority over the remaining criteria.

  Conclusion

  Based on the results of the research, simultaneous consideration of economic, environmental and social dimensions and uncertainty in some parameters such as demand and returns lead to improved supply chain performance in terms of profitability and customer satisfaction.

  Keywords: Sustainable Supply Chain, Meta-heuristic algorithms, Mixed-Integer Linear Programming
 • Abbas Monavarian, Ali Divandari, Saeed Yaghoubi, Hadi Sepanloo * Pages 653-674
  Objective

  Due to the fact that the banking industry is mixed with information and communication technologies, extensive developments are expected for this industry and its players in such a way that an ambiguous and complicated future is, specially, expected for the electronic banking industry. Also, analysis of the present research on policy making in electronic banking signifies the lack of a policy making model’s ability to continuously observe the uncertainties in order to set a long-term plan to preserve the future position of this industry. The aim of the present study is presenting a model for policy making in electronic banking under uncertain conditions.

  Methods

  In order to do so, the issue of policy making in electronic banking has been structured using Soft Systems Methodology. The prescriptive methodology has been applied and the outcomes of this research are in such a way that they consider the targeted uncertainties in policy making.

  Results

  The resultant outcome is a two-circle conceptual model, the main circle of which consists of 5 stages; problem defining ecosystem, scenario presentation ecosystem, control before execution, implementation ecosystem, and control after execution, and the outer circle of which has been designed to implement the necessary controls on the stages is mentioned in the central circle.

  Conclusion

  for structuring the issues of policy making of electronic banking, the implementing of aforementioned model and responsibility of the main players in this area including the central bank, the ministry of economy and finance, banks, software producing companies and payment service providers is described.

  Keywords: Soft systems methodology, Policy making, Electronic banking, Rich picture, CATOWE
 • Mahdi Homayounfar, Amir Daneshvar *, Bijan Nahavandi, Fariba Fallah Pages 675-692
  Objective

  According to the capability of analytical network process (ANP) in analysis of different dependencies and feedback relationships among elements of a decision problem, the current research aims to develop an ANP based method for the benchmark classification problems. Since the essential limitation of ANP is the increase of inconsistency in judgment of decision makers along with increase in problem dimensions, genetic algorithm is used to optimize ANP parameters and improve classification accuracy.

  Methods

  Considering the objective, this study is a developmental research and in term of data analysis, it’s a quantitative and mathematical modeling one. In this research, first a multi criteria decision making problem is developed based on ANP and in form of a classification problem and then the unknown parameters of a super matrix were calculated by machine learning methods. Next, the most proper values of these parameters which include thresholds of each class and the applied coefficients in the super matrix are estimated based on sample’s benchmarks or data.The following processes have been conducted througha genetic algorithm. Finally, in order to validate the proposed method, its performance is compared to some frequently used classification methods in the reviewed literature.

  Results

  The results indicate the very competitive performance of the proposed method compared to known machine learning methods.

  Conclusion

  Multi-criteria Decision Making Methods (MCDM) are usually used for ranking purposes, however little attention has been paid to their high capabilities. In this paper ANP in combination with genetic algorithm demonstrated an efficient and suitable method in the field of data classification

  Keywords: Classification, Analytical Network Process, Machine learning, Genetic Algorithm
 • Yaser Goldust Jouybari, MohammadHossein Sobhiyah *, SeyedHamid Khodadad Hosseini Pages 693-729
  Objective

  Considering the problem of construction projects performance weaknesses, the aim of this study is to provide a contextual-theoretical model of project performance based on trust in the client and contractor relationship that simultaneously describes the characteristics of trust, the factors affecting it and its outcomes in achieving project performance.

  Methods

  This study was a developmental applied research and has been conducted through a qualitative method. On this basis, using the grounded theory strategy, data from the target community of this research, which included informants of clients and contractors of Tehran urban construction projects, were collected and analyzed.

  Results

  Based on textual analysis of the interviews, the six derived categories of trust characteristics were: Other party’s ability; Integrity; Benevolence; Having the necessary resources of cooperation; Stability and awareness. Meanwhile, the nine derived categories of factors affecting trust were: Project delivery method quality; Project bid document quality; Project contract quality; Project communication system quality; Other party’s records reliability; Other party’s certificates and credentials reliability; Emotional bond depth with other Party; Close environmental factors performance; and Distant environmental factors performance. Finally, the single derived category of the outcomes of trust in achieving an acceptable performance in a project is the quality of the relationship between a client and a contractor during projectimplementation.

  Conclusion

  The contextual-theoretical model of this study has been extracted by establishing links between derived categories which can contribute to project management literature via generating an understanding of the trust process in the context of urban construction projects, and how it is influenced and it affects the project performance.

  Keywords: trust, Project Performance, Urban construction projects, Grounded theory