فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/16
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حسین علی احمدی جشفقانی، علیرضا علی احمدی*، سرور سقیدگر صفحات 3-16

  این پژوهش با توجه به اهداف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای است. از منظر گردآوری اطلاعات تلفیقی است. برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی از روش تحلیل تاثیر متقابل استفاده شده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات پژوهشی، مرتبط با روندهای جهانی توسعه آموزش فنی شناسایی گردید. از نظر خبرگان آموزشی که مجموعه ای 30 نفری از متخصصان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش رسمی فنی و حرفه ای، دارای دیدگاه آینده پژوهانه و راهبردی، با نمونه گیری قضاوتی و هدفمند هستند، مهم ترین روند های جهانی توسعه آموزش فنی و حرفه ای استحصا شده و با جمع بندی نظرات، تعداد 22 روند نهایی گردید سپس با روش تحلیل تاثیر متقابل، میزان تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این روند ها برآورد شد. یافته ها نشان میدهد، متغیر های "جامعه شبکه ای "،"ایجاد چارچوب صلاحیت ملی "،"رویکرد شایستگی مداری" و "جمعیت" از مهمترین بازیگران تاثیرگذار بر وضعیت آرمانی آموزشی آینده هستند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، روندهای توسعه آموزش فنی جهانی، رویکرد شایستگی مدار در آموزش های حرفه ای و مهارتی، آینده پژوهی، روش تحلیل تاثیر متقابل
 • مریم قلی زاده*، محمد علی سرلک صفحات 17-34

  این پژوهش با هدف شناسایی خدمات دانشی شرکت آب و فاضلاب استان قم انجام شد. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه های دانشی به همراه خدمات کسب و کار هر حوزه شناسایی گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حوزه های دانشی ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاصلاب ، راهبری، بهره برداری و نگهداشت تاسیسات ، فروش و خدمات مشترکین جهت بررسی به عنوان اولویت اول و مدیریت تامین و پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و تامین منابع مالی، مدیریت ارتباطات با ذی نفعان، توسعه سیستم های مدیریتی جهت بررسی در اولویت دوم قرار گرفت. همچنین فرایندها و فعالیت های دانشی هر حوزه به تفکیک خدمات کسب وکار شناسایی و ارایه شد.

  کلیدواژگان: خدمات کسب و کار، خدمات کسب و کار دانش‎بنیان(کیبس)، فرایند، فعالیت
 • حمید رضا شکری زاده، جمال برزگری خانقاه*، ججت الله صادقی صفحات 35-62

  بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم گیری غیرمنطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم کارآیی بازار می شود.تحقیق حاضر در صدد است تا تاثیر آمیخته بازاریابی مالی را بر رابطه بین تورشهای رفتاری و تصمیمگیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش انجام و گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که 422 پرسشنامه توزیع شد که با حذف پرسشنامه های ناقص در نهایت 391 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. داده های حاصل با نرم افزارهای SmartPLS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل آمیخته بازاریابی مالی(7p) بر رابطه بین تورشهای عاطفی و تصمیم گیری سرمایه گذاران بیشتر از تورشهای شناختی تاثیر گذارند.و دوعامل افراد آموزش دیده و ترفیع بیشترین تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، آمیخه بازاریابی مالی(7p)، تورش عاطفی، رفتار سرمایه گذاران، تورش شناختی
 • علی اکبر فرهنگی*، عباسعلی رستگار، بنفشه فتوت، عظیم الله زارعی صفحات 63-72

  پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان های رسانه ای صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود که در آن از رویکرد اکتشافی و راهبرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه معنویت و رسانه می باشد؛ که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق اکتشافی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تیوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای است، طراحی شد. امید است تا با به کارگیری الگوی ارایه شده در این پژوهش و با افزایش درک کارکنان و مدیران و سازمان های رسانه ای نسبت به فرایند جاری سازی ارزش های معنوی، به نهادینه سازی رفتار مبتنی بر معنویت در سازمان های رسانه ای اقدام شود.

  کلیدواژگان: رفتار معنوی، معنویت، رسانه، سازمان های رسانه ای
 • حمیدرضا قاسمی بنابری، ابراهیم عزیزی صفحات 73-80

  یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: قانون، تصمیم گیری، قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری
 • سید محمد طغرا، حسن زارعی متین*، سید حسین اخوان علوی، حمیدرضا یزدانی صفحات 81-92

  توسعه سرمایه اجتماعی امروزه از دغدغه های مهم مدیران در سازمانها است. همچنین افت شاخصهای سرمایه اجتماعی در ایران بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن است. نکته مهم در مورد ارتباطات انسانها ابعاد هیجانی رفتار انسانی است.این پژوهش به دنبال تدوین چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان ها بر مبنای سرمایه عاطفی سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه سرمایه اجتماعی بر مبنای سرمایه عاطفی پرداخته است.داده برداری در این روش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و مردم نهاد ایرانی در استان های قم و مرکزی انجام شد. طی مصاحبه با 16 نفر اشباع نظری به دست آمد. چهارچوب نهایی این پژوهش شامل دو الگوی "تشخیص و تعیین افت سرمایه اجتماعی" و "توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی" می باشد. در الگوی تشخیص 3 مقوله اصلی علل ضعف سرمایه اجتماعی ،نشانه های افت شاخصهای سرمایه اجتماعی و عواقب افت سرمایه اجتماعی دیده می شود. همچنین در الگوی توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی 4 مقاله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده محوری(سرمایه اجتماعی عاطفی)، راهبردها و نتایج وجود دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی عاطفی، هوش هیجانی، سرمایه عاطفی، نظریه داده بنیاد، الگوی تشخیص، الگوی توسعه
 • محمدجواد آذرشاهی، محمدتقی امینی*، مهدی اکبری صفحات 93-108

  مطالعه ی حاضر با هدف طراحی و توسعه ی الگویی برای سنجش میزان و تعیین نوع کنترل استراتژیک غالب در سازمان ها و در زمینه ی بررسی تناسب نوع کنترل استراتژیک و تناسب آن با منطق خلق ارزش سازمان صورت پذیرفت. به نظر می رسد با غالب شدن یک نوع از کنترل استراتژیک در یک سازمان و برهم خوردن تعادل سیستمی در سازمان، بقای سازمان تهدید شده و ارزیابی ابعاد کنترل استراتژیک متناسب با منطق خلق ارزش آن ضرورت یابد. تاکنون تحقیقات زیادی به بررسی این مهم نپرداخته اند و این مطالعه ی میدانی، در جهت رفع این شکاف دانشی گام برداشته است. مطالعه ی پیش رو در نوع خود یک مطالعه ی آمیخته می باشد. در قسمت تحلیل کیفی داده ها از روش فراتلفیق و در بخش تحلیل کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته های کیفی الگویی دو بخشی از کنترل های استراتژیک رفتاری و محتوایی را نشان دادند. در بخش کمی، پژوهش پیش رو یک بررسی توصیفی پیمایشی و کاربردی می باشد که به صورت مقطعی اجرا شده است. مورد مطالعه ی این تحقیق، 279 کارمند از نه سازمان با منطق های خلق ارزش خدماتی، تولیدی و رفاه اجتماعی بود که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس ادبیات علمی کنترل استراتژیک، پرسشنامه ای 31 سوالی طراحی و روایی و پایایی آن ارزیابی و تایید و پس از برگزاری دوره ی توجیهی کنترل استراتژیک، بین نمونه ی تحقیق توزیع گردید. یافته های تحقیق حاکی از برازش مناسب سازه ی پیشنهادی می باشد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که اختلاف معناداری در استفاده از کنترل اقتصادی و کنترل قومی فرهنگی در بین سازمان های تولیدی، خدماتی و رفاه اجتماعی وجود دارد، اما در استفاده از سایر کنترل ها در بین سازمان ها اختلاف قابل توجهی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: کنترل استراتژیک، کنترل آینده نگر، کنترل گذشته نگر، کنترل سکانی
 • سیدمحمدصادق داودی، مهدی حمزه پور، علی سبحانی متین صفحات 109-122

  جهان امروز با دست یازیدن به فناوری های نوین ازجمله فناوری های نرم که مبتنی بر دارایی های فکری؛ یعنی سرمایه های انسانی است، مرزهای حقیقت را شگفت وار می شکافد و در این میان خلاقیت، نوآوری و در یک کلمه " استعداد انسانی" بن مایه اصلی این پیشرفت های خیره کننده است. نرم شدن صنعت و ظهور صنایع نرمی همچون صنایع خلاق پدیده محوری صنایع و فناوری های عصر ماست. در این میان پرداختن به موضوع مدیریت استعداد و عوامل اثرگذار بر این نوع صنایع که صنایعی تمام مغز به شمار می آیند، از اهمیت راهبردی بالایی برخورداراست. در این پژوهش ضمن شناسایی و تبیین عوامل دوازده گانه اثرگذار بر مدیریت استعداد، تحلیل و اولویت بندی این عوامل از حیث اثرگذاری از طریق راهبرد پژوهش عملیاتی نرم و به طور مشخص تکنیک دیمتل انجام گرفت که بر اساس آن مهم ترین عوامل عبارت اند از:"رویکرد رهبران و مدیران سازمان"،" فرهنگ سازمانی"،" برنامه های توانمندسازی و آموزش کارکنان"،"یادگیری سازمانی"،"قوانین و مقررات دولتی" و"ویژگی های سرمایه انسانی".

  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، صنایع خلاق، تکنیک دیمتل
 • سید اکبر منچگانی، امیر غفوریان شاگردی*، گلنار شجاعی باغینی صفحات 123-136

  در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیاتی مودیان، موجب گردید فاکتورهای تاثیر گذار بر دستیابی به آینده ای مطلوب در ارتباطات اجتماعی با مودیان در این حوزه، از دیدگاه خبرگان سازمانی را مورد بررسی قرار دهیم. نظر به محدودیت تعداد خبرگان سازمان مالیاتی کشور، از نمونه دردسترس استفاده شد. لذا در ابتدا مولفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج و سپس با کمک روش تحلیل سلسله شبکه اولویت بندی شدند و سپس بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تاثیرو تاثر و شبکه ارتباطات فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. پس از ارزیابی این فاکتورها از دیدگاه خبرگان اولویتهای معیارهای فرعی نیز صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان منابع مبتنی بر افراد و سازمان و مسیولیتهای اجتماعی سازمان را بعنوان مهمترین اولویتهای اصلی یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اجتماعی در حوزه نظام مالیاتی کشور پیش بینی نمودند و از میان معیارهای فرعی نیز تمایل انگیزشی، همکاری مخاطبین و نیازهای اقتصادی بعنوان اولویت دار ترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج تحقیق حاضر را میتوان در تبیین استراتژیهای بازاریابی اجتماعی و طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار داد .

  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، نظام مالیاتی، آینده پژوهی
 • کامران جلیلیان*، کامله نصیری صفحات 137-150

  شرکت ها می بایست در جهت جلب رضایت و وفاداری مشتریان خود کوشش کنند که در این راستا صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در زمینه مشتری است. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، رضایت مشتری بر اساس شاخص های خدمات پس از فروش؛ فرآیند فروش؛ عیوب اولیه خودرو؛ طراحی، چیدمان و عملکرد خودرو از صنعت خودروسازی فرمولبندی می شود. همچنین با ارایه یک مدل بهینه سازی، مسیر بهینه رضایت مشتری از سال 1395 تا 1404 به عنوان چشم اندازی برای شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو با استفاده از روش کنترل بهینه بیان می گردد که برای حل آن نرم افزار متلب استفاده شده است. در نهایت هزینه ارتقا رضایت مشتری محصولات شرکت های مذکور برای دو سال متوالی 1396-1395 برآورد می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد عیوب اولیه خودرو بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری دارد که در برنامه ریزی آتی شرکت های خودورساز به عنوان مهمترین متغیر کنترلی باید اهمیت بیشتری به آن داده شود تا مسیر بهینه رضایت مشتری را طی سال های آینده بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی پویا، خدمات فروش، رضایت مشتری، کنترل بهینه
 • پوریا نوری صفحات 151-166

  تصمیم گیری از مهم ترین کارکردهای کارآفرینان برای شناسایی فرصتها و برپایی کسب وکار است. کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از راه های ابتکاری تصمیم گیری استفاده می کنند که اگرچه پیامدهای مثبتی برای آنها در بر دارد، در پاره ای مواقع تصمیماتشان را در برابر سوگیری های تصمیم گیری آسیب پذیر می سازد. همچنین، یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان به ویژه در کسب وکارهای کوچک و متوسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینان نوپا با رویکرد تصمیم گیری ابتکاری انجام شد. بر اساس یافته های این پژوهش که داده هایش از راه مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 کارآفرین نوپای صنایع نانو و بایو فناوری مستقر در استان تهران گردآوری و با نظریه داده بنیاد سیستماتیک تجزیه وتحلیل شدند، شتاب در تصمیم به عنوان مقوله محوری پژوهش شناسایی شد. همچنین، راه های ابتکاری تصمیم گیری پیامدهای مثبتی مانند افزایش سود و سهم بازار و بهبود کیفیت تصمیم و پیامدهای منفی مانند کاهش سود، سوگیری در تصمیم گیری و از دست دادن سهم بازار در رفتار بازاریابی کارآفرینانه دارند. از طرفی، عوامل مختلفی مانند تجربه، مسایل محیطی، اهداف فردی، موارد مربوط به بنگاه کسب وکار، زمان موجود برای تصمیم گیری، سبک های تصمیم گیری و ماهیت مسیله تصمیم از مهم ترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری راه های ابتکاری در رفتار بازاریابی کارآفرینانه می باشند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری ابتکاری، رفتار بازاریابی کارآفرینانه، نظریه داده بنیاد، کارآفرینان نوپا، شتاب در تصمیم
 • محمدرضا زاهدی*، پیمان اخوان صفحات 167-180

  هدف این مقاله بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری بر هم و همچنین ارتباط این سه جزء با عملکرد تجاری می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های واقع در شهرک صنعتی زنجان و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بنتیس که ابتدا در کشورهای مالزی و کانادا و اردن استفاده شده است، می باشد. داده ها توسط نرم افزاری به نام ویژوال پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل معادلات ساختاری به کار گرفته شده، یک مدل نظری قوی برای تاثیر سرمایه فکری(سرمایه انسانی، ساختاری، رابطه ای) بر عملکرد تجاری سازمان می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از طریق تغییر در سرمایه انسانی، به طور مستقیم سرمایه مشتری را تغییر و بهبود داد. همچنین تغییردر سرمایه ساختاری از طریق سرمایه انسانی مقدور نبوده و نیز می توان بیان داشت که تغییر سرمایه ساختاری موجب تغییر در سرمایه مشتری می گردد. از سوی دیگر همه این تغییرات، موجبات تغییر و بهبود عملکرد تجاری را فراهم خواهد نمود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که همه ابعاد سرمایه فکری به جز سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری روابط معنادار و مثبتی با هم دارند و نهایتا سرمایه ساختاری نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تجاری اعمال نموده است. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه انسانی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه ساختاری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، عملکرد تجاری
 • مهدی ثقفی*، سید علیرضا محمدزاده، مهدی فغانی صفحات 181-192

  هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع آوری اطلاعات، میدانی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 782 شرکت تعاونی فعال استان خراسان جنوبی می باشد. داده های پژوهش به کمک نرم افزارspss استخراج و با روش swot تحلیل گردیده اند. یافته های این پژوهش بیان می دارد که وضعیت شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی از حیث تبدیل به دانش بنیان شدن در سطح پایینی قرار دارند، بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی وضعیت موجود شرکت های مورد مطالعه در سطح کمتر از 30 درصد توان تطبیق با شاخص های دانش بنیان شدن را دارا می باشند. لذا به نظر می رسد نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی در راستای ارتقای شاخص های دانش بنیانی در شرکت های بخش تعاون استان خراسان جنوبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که می تواند آینده نوید بخشی را برای این تعاونی ها، در سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و تولیدات دانش بنیانی و خودکفایی و اشتغال و کارفرآینی رقم بزند. در خاتمه با عنایت به راهبردهای چهارگانه مدل swotبرای شرکت های تعاونی استان پیشنهادهایی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، استراتژی، دانش بنیان، شرکت تعاونی، توسعه
 • امیر اصلانی افراشته، محمد رضا کریمی علویجه* صفحات 193-208

  پژوهش ها نشان داده اند که در صنایع خدماتی همچون بانکداری، علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد به برند، رفتار اخلاقی کسب وکار ها نقشی اساسی در شکل گیری و حفظ روابط بلند مدت میان سازمان و مشتریان شان ایفا می کند. لذا علاوه بر کیفیت خدمات ادراک شده، اخلاق کسب و کار در خدمات نیز می تواند اثرات مثبتی بر اعتماد و وفاداری مشتریان داشته باشد. بنابراین این پژوهش ابتدا رابطه ی کیفیت خدمات ادراک شده، اعتماد و تاثیر برند را مورد بررسی قرار داده و سپس، اثر صفات اخلاقی را به عنوان متغیر تعدیل گر روی رابطه ی کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد که منجر به تاثیر برند می شود را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی و برای آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان، تعداد 180 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت خدمات ادراک شده با اعتماد به برند و اعتماد به برند با تاثیر برند رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، نقش تعدیل گری متغیر صفات اخلاقی تایید شد و آن از شدت معناداری برخوردار می باشد. در ضمن نتایج آزمون مدل نهایی نشان می دهد که صفات اخلاقی نیز موجب تقویت اعتماد می شود.

  کلیدواژگان: صفات اخلاقی، کیفیت خدمات ادراک شده، اعتماد به برند، تاثیر برند
 • مهدی فرمانی، محمد غفاری*، حسین معینی، مصطفی زندی نسب صفحات 209-228

  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم های پیشنهاددهنده در محیط های آنلاین می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات این فروشگاه اینترنتی استفاده کرده اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید.

  کلیدواژگان: تجربه کاربر، سیستم پیشنهاددهنده، دیجی کالا
 • میثم جعفری اسکندری، روزبه عزیزمحمدی* صفحات 229-242

  مسیله زمانبندی پروژه در حالت چند وضعیتی با محدودیت منابع یکی از مسایل زمانبندی می باشد که مورد توجه محققان در سال های اخیر به دلایل راهبردی و کاربردی بودن این مسایل در ابعاد عملی و تیوری قرار گرفته است. در این پژوهش زمانبندی پروژه در حالت محدودیت منابع از هر دو نوع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ضمن اینکه به دنبال کمینه کردن زمان و هزینه های اتمام پروژه که برگرفته از هزینه های متاثر از زمان تحویل فعالیت ها و منابع مصرفی می باشد به دنبال افزایش پایداری شبکه زمانبندی پروژه نیز می باشد تا با بهینه شدن زمان و هزینه پروژه فعالیت ها نیز با بیشترین پایداری ممکن برنامه ریزی و اجرا شوند. این مدل های ریاضی از نوع مسایل NP-Hard (دمیولمستر و هرلن، 2002) به حساب می آید و برای حل آن از الگوریتم های فراابتکاری از جمله ژنتیک2 و الگوریتم فاخته استفاده شده است و با آزمایشات تاگوچی به عنوان یک روش بهینه سازی آماری برای تنظیم پارامتر های ژنتیک2 و فاخته مورد استفاده قرار گرفته و سپس الگوریتم های مورد اشاره با استفاده از آزمون t با یکدیگر مقایسه و نتایج آن مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفته است

  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه با محدودیت منابع، زمانبندی پایدار، انقطاع فعالیت، موعد تحویل فعالیت، جریمه دیرکرد و زودکرد، الگوریتم NSGA ll، الگوریتم فاخته
 • فیروزه اصغری* صفحات 243-260

  بین المللی سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند ارایه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار در اجرای فرایند تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. اجرای سیاست بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، بین المللی سازی، مدل تحلیل سیاستی والت و گیلسون، ¬، بازیگران
|
 • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Ali Reza Ali Ahmadi * Pages 3-16

  According to the objectives, this research is an applied-developmental research. From a data gathering perspective, it is integrated. Interaction analysis method was used to collect, analyze and combine quantitative and qualitative data. The analytical research method was identified by analyzing the research literature related to the global trends of technical education development. From the point of view of educational experts, a group of 30 experts and experts in formal technical and vocational education, with a forward-looking and strategic perspective, with judicious and purposeful sampling, the most important global trends in technical and professional education development. Summarized and summarized the opinions, 22 trends were finalized. Then, the interaction effects, the effectiveness and impact of these trends were estimated. Findings show that variables such as "network community", "national competency framework", "orbital competence approach" and "population" are the most important factors influencing future educational attainment.

  Keywords: Technical, Vocational Education, Global Technical Education Development Trends, Competency-Based Approach in Vocational, Skills Training, Future Research, Interaction Analysis Method
 • Maryam Gholizadeh, Mohammad Ali Sarlak Pages 17-34

  The purpose of this study was to identify knowledge Intensive Business Services of Qom Water and Wastewater Company. In this Delphi study, after reviewing previous research and examining the upstream documentation and infrastructure at ABFA, the areas of knowledge associated with a description of business services were identified. The results of data analysis showed that the areas of knowledge creation, upgrading and development of water and wastewater facilities, center of supervision, operation and maintenance of facilities, sales and customer service to be considered as a top priority and supply and support management, human resources management, management Financing, partner relationship management, developing management systems for review were the second priority. The processes and knowledge activities of each field were also identified and presented in separate business services.

  Keywords: Business Services, knowledge Intensive Business Services(KIBS), Process, Activity
 • Hamid reza Shokrizadeh, jamal barzegari khanaghah, Hojat allah Sadeghi Pages 35-62

  Capital markets play an important role in the economy, because the cash flow of people who can not use their funds leads to those who are capable of it. Naturally, the good performance of these markets will be a key factor in ensuring economic growth, so if capital markets are efficient, economic development will be realized. On the other hand, because of the irrational decision making of investors in the capital market, systematic errors have occurred and this leads to market failure. The present study seeks to examine the impact of the financial marketing mix(7p) on the relationship between behavioral bourgeois and investor decision making. The method of this research is applied to the purpose of the research and the method of collecting and collecting data is descriptive survey. The statistical population is real investors in Tehran Stock Exchange. 422 questionnaires were distributed. By eliminating incomplete questionnaires, 391 questionnaires were used for statistical analysis. The data was analyzed using SmartPLS and LISREL software. The results indicate that the financial marketing mix (7 p) affects the relationship between emotional and decision-making factors of investors more than cognitive biases. The two sides of the trained and promoted people have the most impact.

  Keywords: decision making, marketing marketing (7 p), emotional suppression, investor behavior, cognitive bias
 • Aliakbar Farhangi *, Abbas ali Rastgar, Azim Zarei Pages 63-72

  The present study aimed to develop and present a suitable model for the spiritual behavior of media organizations. This research is based on the fundamental purpose and applicability of the method and how to collect data is a descriptive survey and correlation type, and from the viewpoint of how the research is carried out as a type of qualitative research in which the exploratory approach and the research strategy "Theory Data Foundation " Used. The statistical population of the study consisted of experts in the field of spirituality and media. Using sampling method, 15 people were selected as sample. Deep exploratory interviews were also used to collect data. After the triple stages of open coding, central coding and the selective coding of the categories, concepts and dimensions extracted, a new theory, the very model of spiritual behavior in media organizations, was designed. It is hoped that by applying the model presented in this study and by increasing the understanding of employees and managers and media organizations about the process of streamlining spiritual

  Keywords: Spiritual behavior, spirituality, media, media organizations
 • Hamidreza Ghasemi *, Ebrahim Azizi Pages 73-80

  One of the topics of the day in each period of the formation and implementation of decisions, or in other words the legal decisions are enforced. What is important at this time is the rest of the structure and the legal system decisions. As a director in the government know what decision-making authority and support his decisions or materials which legal principles. Legal principles in documents for the implementation of decisions is better because these decisions will find strong support law enforcement aspects better. One of the challenges facing government managers, particularly managers not familiar with the law and legal mechanisms. Therefore, this article examines the legal principles and legal structure of decision analysis methods are discussed. Constitution and management of the civil service laws that assessed and eventually decide on the model law has been proposed.

  Keywords: Law, decision making, constitution, law, civil service management
 • Seyyed Mohammad Toghra, hasan Zaree matin, Seyyed Hosein Akhavan Alavi, Hamid Reza Yazdani Pages 81-92

  Social capital development is one of the most important challenges of the managers in the today organizations. Decrease of social capital index as level is in Iran proves the necessity of research in this field. Emotional behaviors is an important aspect of interpersonal communication. This research tries to develop a framework for social capital development based on the organizational emotional capital. This is a qualitative research and uses grounded theory method with emerging approach. Data collection in this research is done using a semi-structured interview. Interviewees where selected from managers in public sector and NGOs of Markazi and Qom provinces. Theoretical saturation after 16 interviews. Final framework of this research consists of two schemas, first one diagnosis social capital and the second one emotional based development of social capital. Under diagnosis schema there are three main categories causes of social capital weakness symptoms of emotional capital weakness and consequences of social capital weakness. And under the second schema there are four main categories reinforcing phenomenon, central phenomenon (emotional social capital), strategies and outcomes.

  Keywords: Emotional social capital, Emotional intelligence, Emotional capital, grounded theory, Diagnostic schema, Development schema
 • Mohammad Javad Azarshahi, Mohammad Taghi Amini *, Mahdi Akbari Pages 93-108

  The purpose of this study was to design and develop a model for assessing the amount and type of dominant strategic control in organizations, and in assessing the appropriateness of the strategic control type and its appropriateness with the logic of the organization's value creation. It seems that with the predominance of a kind of strategic control in an organization and the imbalance of the organization in the organization, the survival of the threatened organization and the assessment of the strategic control dimensions appropriate to the logic of value creation is necessary. So far, much research has failed to address this issue, and this field study has taken a step towards removing this knowledge gap. The present study is a mixed study. In the qualitative analysis of data, the method was transcendental and in the quantitative analysis section, structural equation modeling was used. The model qualitative findings revealed two parts of strategic behavioral and content control. In the quantitative part, the leading research is a cross-sectional descriptive survey. In this study, 279 employees from nine organizations with a region of value creation service, production, and social welfare were studied by random stratified sampling. Based on the scientific literature of strategic control, a 31-question questionnaire was designed and its validity and reliability were evaluated and verified, and after the strategic justification period, a research sample was distributed. The findings of the research indicate that the proposed structure is suitable for fitting. The results of the research show that there is a significant difference in the use of economic control and ethnic-cultural control among the manufacturing, service and social welfare organizations, but there was no significant difference in the use of other controls among the organizations.

  Keywords: Strategic Control, Pre action Control, Post action Control, Steering Control
 • Sayyed Mohammad Sadegh Davoudi, Mahdi Hamzehpoor, Ali Sobhanimatin Pages 109-122

  Today’S world is shifting the boundaries of truth amazingly, with reaching out the modern technologies including soft technologies, that are based on the intellectual property; human capital. And in the meantime, creativity, innovation, and in one word, "human talent" is the mainstay of these stunning developments. The softening of industry and the emergence of soft industries such as cultural and creative industries are the pivotal phenomenon of industries and technologies of our era. Accordingly, the issue of the talent management and factors affecting these industries, that are considered the industries of the whole brain, are of the great strategic importance. In this research, these factors were analyzed and prioritized in terms of effectiveness by identifying and explaining the twelve factors affecting the talent management, through strategy of the operational research and especially the DEMATEL technique, the most important of which include: " Approach of the Organizational Leaders and Managers ", "Organizational Culture", "Personnel Empowerment and Training Programs," "Organizational Learning," "Government Rules and Regulations," and "Human Capital Characteristics".

  Keywords: Talent, Talent Management, Creative Industries, DEMATEL Technique
 • Akbar Manjegani, Golnar Shojaei Pages 123-136

  The aim of this paper is to provide research results using descriptive-analytical research method and qualitative-quantitative data obtained from questionnaire. Some factors such as reaching effectiveness of tax system functions, establishing social justice, taxpayers dissatisfaction and especially the culture of tax fraud, motived us to investigate effective agents on attaining a favorite future in social relationships with taxpayers from organizational expert's point of view.
  Regarding limitation of the numbers of experts in Iranian National Tax Administration, available sample was used. Therefore, utilizing organizational documentation and experts, some components were recognized and extracted then they were prioritized by analytical Network Process .Afterwards, based on Dymtel Technique, the intensity of impression and being impressed as well as relationship network of relevant factors were examined by futurology method. Following assessment of these factors by experts, prioritizing of subordinate criterions was done as well. Results show that experts anticipated that individual oriented resources organization and social responsibilities as the most important priority in integration relationships in social marketing in Tax Affairs System, furthermore, motivation tendency, addressees' cooperation and economic needs were the most important priorities in subordinate criterions.

  The result of this research can be used to explain social marketing strategies and designing of integration relationship of social marketing model in Iranian National Tax Administration.

  Keywords: Integrated Marketing Communications, social Marketing, Tax System, Futurology
 • kamran jalilian, kameleh nasiri Pages 137-150

  Companies must be able to preserve their customers and change them to the faithful ones. The automotive industry is one of the leading industries in the field of customer satisfaction. In this paper, based on a hierarchical analysis approach, customer satisfaction is formulated based on indicators after sale services, sale process, initial quality study, initial quality study, automotive performance execution and layout of the automobile industry. Also, by presenting an optimization model, the optimum customer satisfaction path from 1395 to 1404 is presented as a perspective for Iran Khodro, Saipa and Pars Khodro companies using an optimized control methodology, which is used to solve the MATLAB software. Finally, the cost of upgrading the customer satisfaction of the products of these companies for two consecutive years is 1396-1395. The results of the research show that the number of initial quality study has the most impact on customer satisfaction, which should be given more importance in the future planning of automobile companies as the most important control variable in order to improve the optimum route of customer satisfaction over the years to come.

  Keywords: dynamic programming, sale services, optimal control, customer satisfaction
 • Pouria Nouri Pages 151-166

  Decision making is one of the most important entrepreneurial tasks to identify opportunities so as to create enterprises. Entrepreneurs, intentionally or un-knowingly use heuristics in their decisions, which, though useful in some situations, could lead to decision making biases. Also, entrepreneurial marketing behavior is one of the most important entrepreneurial characteristics in small and medium businesses. This paper’s main goal is to explore nascent entrepreneurs’ marketing behavior with a heuristic approach. This paper’s data were gathered by conducting semi-structured interviews with 15 Iranian high-tech entrepreneurs located in Tehran and analyzed by grounded theory. Decision hastiness was identified as the core category. Furthermore, increase in profit, increase in market share, improvement in decision quality as well as losing market share and decision making biases are the main consequences of heuristic decision making in entrepreneurial marketing behavior. Also, experience, environmental factors, personal goals, business-related factors, needed time to make decisions, decision styles and decision topic are the most influential factors in heuristic decision making in marketing behavior.

  Keywords: Heuristic decision making, Entrepreneurial marketing behavior, Grounded theory, Nascent entrepreneurs, Decision hastiness
 • peyman akhavan Pages 167-180

  The aim of this study is the effect of Intellectual Capital components(human capital, relation capital, structural capital) on each other and also the relationship of these components on Business Performance. The study population were located in the industrial city of Zanjan and the means of data collection was Bontis questionnairy which have been used first in Malaysia, Canada and Jordan. Data analysis was performed by a software called Visual PLC. The results showed that the structrual equation model which has been used, is a strong theoretical model for the effect of intellectual capital (human capital, structural capital and relational capital) on organization’s business performance. The results of study showed that by changing in human capital, the customer capital would be changed directly and improved, but would not be able to change structuaral capital.
  The results of the analysis showed that all aspects of intellectual capital except human capital and structural capital have positive and significant relationship to each other and Finally, the structural capital has a significantly positive effect on the business performance. On the other hand, the results of this study showed that human capital has a positive and significant relationship with structural capital.

  Keywords: Intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital, business performance
 • eyed Ali Reza Mohamadzadeh, Mahdi faghani Pages 181-192

  The aim of this study is strategic planning of knowledge-based companies on the basis of SWOT Model. The present study is conducted with an applied purpose and with descriptive-analytical method. It is a field study when data collection is considered. The data has been collected through a questionnaire made by the researcher. The study sample consisted of 228 cooperatives of South Khorasan province of Iran. The data has been extracted using SPSS software and analyzed using SWOT model. The results of the present study indicate that the companies in the cooperative sector of South Khorasan province are in a low level in respect of becoming knowledge-based. Therefore, in the current circumstances, the matching power with indices of becoming knowledge-based for the current status of the surveyed companies is less than 30 percent. Therefore, it seems that educational assessment and planning is needed to promote the knowledge-based indices in cooperative sector of South Khorasan province. It can ensure a promising future for these cooperatives in Iran's 20-year vision plan, resistive economy, knowledge-based products, self-sufficiency, employment, and entrepreneurship. Finally, some suggestions for the cooperatives of South Khorasan province have been presented with regard to the four strategies of SWOT model.

  Keywords: pathology, strategy, knowledge-based, cooperative companies, development
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Amir Aslani Aslani Afrashteh Pages 193-208

  Research has shown that in the services industry, such as banking, in addition to the Perceived Quality of Service and brand trust, ethical behaviors of businesses plays a substantial role in shaping and maintaining long-term relationships between organizations and their customers. So, in addition to the perceived quality of service, business ethics in services can also have a positive effect on the trust and loyalty of customers. Therefore, this study first examines the relationship between the perceived quality of service, the trust and the brand's Affect, and then examines the effect of ethical traits as a moderating variable on the relationship between perceived quality of service and the trust that leads to the brand's affect. This research in terms of purpose is considered as an applied research; in terms of data collection, it is considered as a descriptive-survey research and To analyze the data and to test the research hypotheses, structural equation modeling using Smart PLS software is used. The statistical population is the Students of the Faculty of Management and Accounting of Shahid Beheshti University. 180 Structured questionnaire based on literature was administered to the target statistical sample. Simple non-probability sampling method is used. The results indicate that perceived quality of service has a significant positive impact on Brand Trust and Brand Trust is also found a predictor variable having a significantly positive impact on brand's affect. Also, the role of moderating variable of ethical traits was confirmed and it is significant. Finally the results of the modeling tests show that ethical traits also enhance trust.

  Keywords: Ethical traits, Perceived quality of service, Brand Trust, Brand Affect
 • Mahdi Farmani, Mohammad Ghaffari *, Hossein moeini, Mostafa Zandi Nasab Pages 209-228

  this research is going to identify and rank the factors influencing on user experience from proposing systems in online environment. This research is functional in terms of its purpose, and it is a descriptive one in terms of information gathering. The statistical population of the study was all users of DJ's internet store, who have used the services of this store in April and May of 2018. To determine the sample size, the Kumer and Lee patterns were used, the sample size was 500 and 458 of the samples in questionnaries were completed and obtained. Sampling method was used to select the members of the statistical sample and the data were collected by using both library method for reviewing the literature and the field method for distribution and collection of questionnaries. Validity of the questionnaries was measured by experts and reliability was confirmed by cronbach's alpha. Data analysis was done by exploratory factor analysis using spss software. The findings of this study showed that user experience includes 13 dimensions. To test the dimensions, a one sample T test was used. Therefore studying these dimensions showed that all dimensions are in good condition. Shannon Entropy was used to rank dimensions.

  Keywords: User Eexperience, Recommendation Systems, Digikala
 • meisam jafari *, rozbeh azizmohammadi Pages 229-242

  Due to considering the real conditions of project and solving manager’s problems, the primary methods development of scheduling for projects has recently drawn researcher’s attentions so that these methods are looking for finding optimal sequence to realize project goals and to provide its constraints such as dependence, resource constraint (renewable and non-renewable).
  The importance of these issues has practically and theoretically led researchers to do much efforts on different conditions of issues for project schedule, various methods to solve and or to develop each of them.
  In this research based on selection of some executive methods for any activity with renewable and non-renewable resource and considering prerequisite relation from kind of start to end and having delivery time for any activity in two time periods that has been provided with regard to delivery time of penalty cost with delay or without delay.
  The presented model has been solved in small scale by gams software and in small, medium and large scale using meta-heuristic Methods of NSGA ll and cuckoo after coding in software of matlab 2013. The comparison of the answer obtained from the above algorithm indicates the better performance of genetic algorithm in most indexes and cuckoo algorithm has superiority on time index of problem solving.

  Keywords: Resource constrained project scheduling problems, Robustness, activity-splitting, Earliness–tardiness, Interval deadline, Genetic algorithm, Cuckoo algorithm
 • Firoozeh Asghari* Pages 243-260

  The new trend of internationalization of higher education, based on the Sixth Development Plan, demonstrates Iran's serious determination to implement this policy as a continuous, systematic and extensive process. But what is important at the beginning of the work and in the first year of the program is to pay attention to the different dimensions of this policy decision in order to successfully implement the program. Therefore, this paper, based on the results of the research conducted in the years 96-95, seeks to provide the theoretical support necessary for the implementation of this policy by analyzing the policy of higher education internationalization emphasis on actors.

  Keywords: Higher Education, Internationalization, Walt, Gilson’s policy triangle framework process, actors