فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین شرفی، بختیار شعبانی ورکی*، محمدسعید عبدخدایی، علی مقیمی صفحات 5-34

  هدف اصلی این مقاله تبیین نابسندگی و دشواری های نظریه ی عصب فلسفه، در ترسیم چارچوب محیط های یاددهی - یادگیری و پیشنهاد بدیلی برای رفع این دشواری هاست. بنابراین نخست چشم انداز نظریه ی عصب فلسفه به محیط های یاددهی - یادگیری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، آنگاه با ابتنای بر رویکرد عصب پدیدارشناسی وارلا و با نظر به دیدگاه انتگرال، محیط یاددهی - یادگیری کل نما پیشنهاد شده است. مهم ترین ویژگی های این رویکرد در محیط های یادگیری عبارت اند از: نگرش کل نگر و یکپارچه به حیات پیچیده ی آدمی، درنظرگرفتن روابط علی و متعامد ذهن، بدن و محیط یادگیری و توجه هم زمان به عین و ذهن و همه ی لایه های پیدا و پنهان آن، با به کارگیری تلفیقی روش شناسی های اول و سوم شخص در خصوص مولفه های اساسی محیط های مذکور یعنی تدریس، ارتباط معلم و یادگیرنده، ارزشیابی و برنامه درسی به عنوان یک کل یکپارچه.

  کلیدواژگان: محیط یاددهی- یادگیری، عصب فلسفه، عصب پدیدارشناسی، نظریه ی انتگرال
 • محسن کردلو*، رمضان برخورداری، یحیی قائدی، سعید ضرغامی صفحات 35-56

  هدف پژوهش حاضر، تبیین زیبایی شناسی از دیدگاه جان دیویی و استلزام های تربیتی آن است. این پژوهش، فلسفی از نوع تحلیل مفهومی و استنتاجی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی است و اسناد تحلیل شده شامل کتب، پیشینه ی مطالعاتی و پژوهش های مرتبط در این زمینه است. نتایج پژوهش نشان داد زیبایی شناسی، تجربه و دانش در دیدگاه دیویی با یکدیگر رابطه دارند. دیویی مخالف هر نوع دوگانگی و موافق یکپارچگی در زیبایی شناسی، تجربه و دانش است. تجربه ی زیبایی شناختی با ویژگی هایی همچون کلیت، بی واسطه گی، انسجام و غیره از سایر تجارب متمایز می شود و دانش بخشی از زیبایی شناسی است. دیدگاه دیویی در تربیت هنری در دو سطح برنامه درسی و تدریس استلزام هایی دارد. در سطح اول، نگاه تلفیقی به هنر و توجه به وجه نظری و عملی هنر مطرح است. سطح دوم متوجه برقراری ارتباط بین تربیت هنری و تجارب متربی و وجه احساسی تعامل معلم و متربی است. رعایت تنوع در شیوه های تدریس و توجه به ارزشیابی کیفی و فرایندمحور به ارتقای تربیت هنری یاری می رساند.

  کلیدواژگان: استلزام های تربیتی، تجربه، جان دیویی، زیبایی شناسی، هنر
 • کمال نصرتی هشی*، شهلا حسینی کسنویه صفحات 57-87

  از آنجایی که پیش فرض ها و سوگیری ها به عنوان مسایل و چالش هایی در فرایند تفکر افراد، آن ها را در تحلیل، تبیین و تفسیر امور و مسایل با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد، هدف این پژوهش، بررسی نقش تبعید خودخواسته برای غلبه بر سوگیری ها و پیش فرض های فهم در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامدهای تربیتی آن است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش توصیفی، تحلیلی و تفسیری تحقق یافت. در بخش یافته ها ابتدا به تعریف فهم از منظر ویتگنشتاین پرداخته شد و در گام بعد آشکار گردید که چطور نحوه ی فهم و نگرش افراد، به «جهان تصویر» آن ها وابسته، و اینکه چطور شکل گیری آن از مراحل اولیه ی زندگی آغاز می شود. همچنین بحث گردید که اگر جهان تصویر حاصل پرورش به صورت اقناع باشد و پاسخگوی اقتضایات بازی های زبانی نباشد، افکار و بینش فرد از طرف پیش فرض ها محدود می گردد. در ادامه تبعید خودخواسته به عنوان یک راهکار، مستخرج از فلسفه ی متاخر ویتگنشتاین، جهت غلبه بر پیش فرض ها و روح زمانه معرفی شد و در نهایت در بخش پایانی مقاله به آثار و پیامدهای تربیتی تبعید خودخواسته اشاره شد و بحث گردید که چطور تبعید خودخواسته در راستای غلبه بر پیش فرض های فکر و اندیشه کارساز و اثربخش واقع می شود.

  کلیدواژگان: ویتگنشتاین متاخر، فهم، جهان تصویر، پیش فرض ها و سوگیری ها، تبعید خودخواسته، پیامدهای تربیتی
 • محسن بهلولی فسخودی* صفحات 89-110

  قواعد، مولفه های اساسی در حیات اجتماعی و تجربه های زیستی ما هستند که تمامی نهادهای اجتماعی و فعالیت های آدمی از جمله تعلیم و تربیت را شکل می بخشند. هنگامی که دیگران را به پیروی از قواعد فرامی خوانیم، همواره این پیش فرض در ذهن ما وجود دارد که ما و دیگران دارای مفهوم مشترک و واضحی از قواعد هستیم. ویتگنشتاین معتقد است که آدمی را برای پیروی از قاعده می توان تربیت کرد؛ اما او تناقض نمای مهمی را درباره ی پیروی از قاعده مطرح می کند که بر اساس آن نمی توان از تطابق یا عدم تطابق با یک قاعده سخن گفت. ابعاد منطقی این تناقض نما توجه فیلسوفان تربیتی را به خود جلب کرده است. پیروی از قواعد آموزشی و تربیتی در فضای مدرسه و کلاس درس از نمونه های برجسته ی پیروی از قواعد است؛ اما آیا هنگامی که فرزندان و دانش آموزان خود را به پیروی از قواعد فرامی خوانیم، دلایل کافی برای اقناع آن ها در اختیار داریم؟ دو دیدگاه خردگرا و اقتدارگرا از رویکردهای مهم موجود در حوزه ی تعلیم و تربیت در خصوص مسئله ی پیروی از قواعد به شمار می آیند. این مقاله با روش پژوهش توصیفی و تحلیل مفهومی و تکیه بر رویکرد زمینه محور ویتگنشتاین، برای گریز از تناقض نمای مطرح شده مدعی است که بهترین راه برای درک مقوله ی پیروی از قاعده نوعی توافق ضمنی میان اجتماع و محیط آموزشی است که خود را تنها در مقام عمل نشان می دهد و بیان شدنی نیست.

  کلیدواژگان: پیروی از قواعد، خردگرا، اقتدارگرا، توافق، ضمنی
 • مریم سلطاتی کوهانستانی*، عباس فنی اصل صفحات 111-136

  هرست متفکر تحلیلی معاصر، امکان تربیت دینی را به دلیل الزام آور بودن و در نتیجه سلب امکان زیست انتقادی و خلاقانه از متربی، بی معنا و متناقض و مانعی برای رشد او می داند. به زعم هرست، غایت تربیت، آزاد ساختن ذهن متربی از هر آن چیزی است که ذهن را از کارکرد خاص آن -عقلانیت- به دور می دارد، یعنی رهایی اندیشه و فعل آدمی از خطا و اشتباه بدون هیچ گونه الزام بیرونی. این همان تربیت آزاد در زبان هرست و تربیت فضیلت محور در یونان باستان است که پیشینه ی آن به افلاطون بازمی گردد. از آنجا که تربیت فضیلت محور نوعی از عقلانیت را می طلبد، بین افلاطون و هرست تفاوتی نیست؛ اما افلاطون هرگز تربیت فضیلت محور را هم عرض تربیت دینی قرار نداده است، بلکه همواره تربیت فضیلت محور را فروتر از تربیت دینی شناسانده است، هم عرضی آن ها به حسب اعتبار آن دو است والا تقابل میان آن ها، تقابل طولی است؛ زیرا مطابق مابعدالطبیعه ی افلاطونی تربیت فضیلت محور منهای دین، توقف سیر تکاملی متربی را به همراه خواهد داشت. از منظر افلاطون، زمانی که تعارض اصول تربیتی با یکدیگر روی می دهد، نوعی اصول تربیتی غیرتجربی و غیراستدلالی منبعث از معرفت شهودی ضروری است؛ اصولی که در نظریه ی تربیتی هرست نفی شده است.

  کلیدواژگان: پل هرست، افلاطون، عقلانیت، تربیت دینی، تربیت فضیلت محور، تربیت لیبرال
 • علی وحدتی دانشمند*، خسرو باقری نوع پرست، شهین ایروانی صفحات 137-159

  در شرایط بحران معنا و هویت در عصر حاضر، هویت بخشی یکی از رسالت های اساسی برای هر جریان تربیتی است. هویت دینی نیز یکی از ابعاد این رسالت است که در جامعه ی ما به واسطه ی حضور پررنگ دین در آن، از اهمیتی مضاعف برخوردار شده است. در این میان، داستان ها همواره به عنوان یکی از ابزارهای هویت بخش تلقی شده اند. این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر نظرگاه هرمنوتیک روایی پل ریکور و با استفاده از روش های تحلیلی و اشتقاقی صریح، تصویری را بر مبنای نظریه تفسیر از مفهوم هویت دینی و نقش داستان در شکل گیری آن و همچنین مواجهه ی ریکور با تنگناهای پیش روی تربیت دینی مبتنی بر داستان به دست دهد. یافته ی پژوهش حاکی از آن است که در نظر ریکور، هویت دینی آن فهمی است که از خواندن متون دینی به طور عام و روایت ها به طور خاص حاصل می شود. در برابر تنگنای حقیقت گویی داستان، نظر ریکور مبنی بر حقیقت داستان به مثابه ی امکان، اگرچه پاسخی در برابر آسیب جزم اندیشی است، اما در عین حال نیازمند گزاره های بنیادین غیرروایی نیز می باشد. هرمنوتیک او توصیف آموزه های دینی در قالب داستان را در معرض آسیب نقل گرایی دانسته و این توصیف باید در بوته نقد قرار بگیرد. در عرصه ی تبیین آموزه های دینی به کمک داستان نیز اگرچه هر داستان واجد دنیای خاص خود است، اما گفتمان های رقیب خارج از منظومه ی داستانی یک دین نیز باید در اعتباریابی حدس اولیه از معنای داستان به منظور رسیدن به حدس بهتر مورد تاکید قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: داستان، هویت دینی، تربیت دینی، هرمنوتیک، پل ریکور
|
 • hosein sharafi Pages 5-34

  The main objective of this paper is to explain the difficulties and insufficiency of neuro-philosophy to delineate the framework of teaching-learning environments, and suggest an alternative to these difficulties. Therefore, firstly, the perspective of the neuro-philosophy to teaching-learning environments have been examined and criticized. Then, we have proposed a holographic teaching-learning environment based on the Varela’s neuro-phenomenology of education and inspired by the integral theory. The most important features of this approach to learning environments are: holographic attitudes towards human complicated life, simultaneous attention to the object and the subject and all its explicit and implicit layers by integrating the first and the third person methodologies into the essential components of these environments, namely teaching, teacher-learner communication, evaluation, and curriculum as an integrated whole.

  Keywords: teaching-learning environments, neuro-philosophy, neuro-phenomenology, integral theory
 • Mohsen kordloo*, yahya ghaedy, saeed zarghami hamrah Pages 35-56

  The purpose of this study is to explain aesthetics from John Dewey's perspective and draw its educational implications. This research uses conceptual analysis and deduction as methods. The method of data collection is library-documentary and the analyzed documents include books, research backgrounds and related researches. Aesthetics, experience and knowledge are interrelated in Dewey's perspective. Dewey opposes any kind of dualities and advocates unity in aesthetics, experience and knowledge. The aesthetic experience is distinguished by features such as wholeness, immediacy, cohesion, and so on and knowledge is a part of aesthetics. The implications of Dewey's view of art education can be used in both curriculum and teaching. The implication for curriculum is an integrated viewpoint to art, focusing on the theoretical and practical aspect of art. The implication for teaching emphasizes on the connection between art education and pupil experiences and the emotional aspect of teacher-pupil interaction. Embracing diversity in teaching methods and paying attention to qualitative and process-based evaluation helps to promote art education.

  Keywords: Educational Implications, Experience, John Dewey, Aesthetics, Art
 • Pages 57-87

  Preconceptions and biases as problems and challenges in the process of people's thought face them with a lot of difficulties in analyzing, explaining, and interpreting affairs and issues. The aim of this study is to investigate the role of self-imposed exile to overcome the preconceptions of understanding based on Wittgenstein’s later thought and to draw its educational implications. This qualitative research utilized a descriptive, analytical, and interpretive method. In the first step, the definition of understanding from Wittgenstein's point of view is discussed, and in the next step, it is made clear how people's understanding and attitude depends on their "world-picture", and how its formation begins from the early stages of life. It is also argued that if the world-picture is a result of persuasion and does not meet the requirements of language games, one's thoughts and insights will be limited by preconceptions. Then, the self-imposed exile as a strategy derived from Wittgenstein's later philosophy is introduced as a solution in order to overcome the preconceptions and the spirit of the times. Finally, the effects and educational implications of self-imposed exile are inferred, and it is discussed how self-imposed exile would work effectively in order to overcome the preconceptions of thought.

  Keywords: The Later Wittgenstein, understanding, world-picture, preconceptions, biases, self-imposed exile, educational implications
 • Mohsen Bohlooli Fakhoodi* Pages 89-110

  The rules are components of our biological experiences that shape all social institutions and human activities, including education. When we invite others to follow the rules, there is always a presupposition in our mind that we and others have a common and clear concept of the rules. Wittgenstein believes that one can be trained to follow the rules. But he puts forward an important paradox about the rule of law, according to which one cannot speak of a conformity or non-compliance with the rule. The logical dimensions of this paradox have attracted the attention of educational philosophers. Following the rules of education in the school and classroom space is one of the most prominent examples of compliance with the rules. But do we have enough reasons to persuade our children and students to follow the rules? The two views of rationalist and authoritarian are among the most important approaches in the area of education to the question of rule-following. Relying on Wittgenstein’s context-based approach to escaping the paradox, this paper claims that the best way to understand the category of rule-following is to form a tacit agreement between the community and educational environments, which can only be expressed in practice without being expressible.

  Keywords: Rule-following, paradox, rationalist, authoritarian, tacit agreement
 • Pages 111-136

  Hirst, the contemporary analytical thinker, considers the religious education impossible; because he believes that it is a compulsory education and thus it will deprive the student of the opportunity to live a critical and creative life, therefore, it is meaningless and impedes the student's intellectual development. According to Hirst, the goal of education is to liberate the mind from all that excludes the mind from its particular function, rationality, the liberation of thought and action of human from error and without any external necessity. This is the virtuous cultivation that goes back to Plato. Given that virtuous cultivation requires a kind of rationality, there is no difference between Plato and Hirst; however, Plato did not devote himself in any of his works to the virtuous cultivation of religious education, but has always identified virtue-based education at a lower level of religious education. Their difference is in accordance with their validities, and the contrast between them is in a vertical relation, because according to Platonic metaphysics, virtue-based education, with the exception of religion, will end the evolutionary process. On the other hand, the result of rejecting religious education and accepting the plurality of cultures in Hirst's theory of education is a negation to the educational principles. From the point of view of Plato, when a conflict occurs among the principles of education, it is necessary to derive non-experimental and non-deductive principles for education from intuitive judgments; the principles that have been neglected in Hirst's theory of education.

  Keywords: Paul Hirst, Plato, rationality, religious education, virtuos education
 • Ali Vahdati Daneshmand* Pages 137-159

  The current crisis of meaning and identity is one of the major concerns for every educational system. Religious identity is one of the aspects of this problem that is highly recognized in Islamic Iran. This paper tries to provide a picture for the concept of religious identity, the role of stories, one of the chief sources of meaning, in its genesis and the consequences of storytelling for religious education based on the narrative hermeneutics of Paul Ricoeur. The Ricoeurian thought shows that religious texts in general and religious stories in particular shape the religious identity. According to Ricoeur, description using narratives, is subject to pure narrativisim and it is necessary to move to explanation step. Although every narrative has its own world, but to explain the religious teachings using narratives, other rival discourses must be considered

  Keywords: Story, Religious identity, Religious education, Hermeneutics, Paul Ricoeur