فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 1, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/01/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحات 3-7
  زمینه و هدف

  مراقبین سلامت گروهی از ارایه دهندگان اولیه خدمات بهداشتی درمانی محسوب می شوند و افزایش توان علمی و عملی آنان یکی از اهداف استراتژیک در نظام سالمت می باشد.ارایه آموزش اثربخش و مطلوب جهت یادگیری، از راهکارهای اساسی بهبود کیفیت خدمات بوده و این امر با انتخاب شیوه مناسب آموزشی امکان پذیر خواهد بود لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش اصول مراقبت مادران باردار بردانش و عملکرد مراقبین سالمت به روش های حضوری و غیرحضوری بود.

  روش

  این مطالعه از نوع مداخله ای و نیمه تجربی بوده و در سال 97-1396 انجام شده است.64 نفر از مراقبین سالمت شاغل درمرکز بهداشت مشهد به دو گروه 32 نفری تقسیم شدند. برای آموزش غیرحضوری مطالب بسته آموزشی آماده گردید و برای گروه آموزش حضوری به روش سخنرانی تدریس شد. میزان دانش با کمک پرسشنامه آزمون کتبی و نحوه عملکرد با چک لیست مهارتی کنترل گردید.

  یافته ها

  با مقایسه نمرات قبل و بعد از مداخله آموزشی ، تفاوت میانگین نمرات درگروه حضوری 334/0±50/4 و در گروه غیرحضوری 328/0±77/3 بود.این تفاوت مقادیر در هر یک ازگروه ها معنادار بود. اختلاف میانگین نمرات پس آزمون برای دوگروه به میزان 463/0±70/0 بود. تفاوت میانگین نمرات عملکردی با دو نوع آموزش 246/17±0/0 تعیین شد و تفاوت معناداری نیز برای گروه ها مشخص نشد .

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، افزایش سطح اطلاعات مراقبین سالمت قابل قبول بود و هر دو روش تاثیر یکسان و مشابه ی در حیطه شناختی و عملکردی داشت. بنابراین روش استفاده از بسته آموزشی می تواند جایگزین مناسبی برای روش سخنرانی شود

  کلیدواژگان: آموزش، سخنرانی، بسته آموزشی، دانش، عملکرد، مراقبین سلامت
 • صفحات 8-12
  زمینه و هدف

  ظهور فناوریهای الکترونیکی فرآیند یاددهی-یادگیری را متحول ساخته است. یکی از این فناوری ها یادگیری سیار است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری سیار بر یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر، پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری شهرکرد در سال تحصیلی 96-95 بود حدود 130 نفر از این جامعه آماری تعداد 30 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون یادگیری پیش آزمون-پس آزمون یادگیری با تایید روایی صوری توسط اساتید و پایایی کرونباخ 83/0 و یادداری با تایید روایی صوری توسط اساتید و پایایی کرونباخ 79/0 از محتوای درس زبان انگلیسی بود.

  یافته ها

  داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری تیمستقل و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش به شیوه سیار موجب افزایش میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری در زبان انگلیسی میشود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، به مجریان آموزش توصیه میشود که از فناوریهای سیار در آموزش زبان انگلیسی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: یادگیری سیار، یادگیری، یادداری، دانشجویان پرستاری
 • صفحات 13-18
  زمینه و هدف

  اساتید یکی از ارکان اصلی دانشگاه محسوب میشوند و نحوه عملکرد آنها در بازدهی کل نظام آموزشی نقش اساسی ایفا میکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تمام اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 278 نفر در سال تحصیلی 96-97 بودند. به روش سرشماری همه اعضا هیات علمی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ارزشیابی اساتید استفاده شد. اطلاعات از فرم ارزشیابی اساتید با استفاده از نرم افزار سامانه سما که دارای 14 مولفه می باشد، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی فرم به تایید صاحب نظران و پایایی فرم با استفاده از روش الفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  شرکت کنندگان در این مطالعه 144نفر 44درصد زن و 155 نفر56درصد مرد بودند. حداکثر نمره ارزشیابی اساتید 5 بود و میانگین نمره کلی ارزشیابی 29/49±0/4 بدست آمد. بین میانگین وضعیت ارزشیابی اساتید بر اساس جنس و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما بین نمره ارزشیابی اساتید براساس رتبه علمی تفاوت معنی داری وجود داشت 001>/p .

  نتیجه گیری

  توجه به رفتار و عملکرد استاد در کالس درس می تواند به عنوان راهکاری برای ارتقاء عملکرد اساتید دانشگاه موثر باشد. بنابراین توانمند نمودن اساتید بر حسب رتبه علمی یا اساتید با درجه علمی پایین تر در زمینه روش های تدریس موثر و همچنین آموزش مهارتهای ارتباطی با دانشجویان ضروری به نظر میرسد .

  کلیدواژگان: ارزشیابی، اعضاء هیات علمی، جنس، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی
 • صفحات 23-27
  زمینه و هدف

  بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی میباشد. عملکرد تحصیلی افراد از روش های عادات مطالعه افراد نشات میگیرد که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اهمیت به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عادات مطالعه در بین دانشجویان ترمهای اول و آخر دانشکده علوم پیراپزشکی انجام شد.

  روش

  این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد که در سال تحصیلی 96-95 مشغول تحصیل بودند، انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 164 دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل در ترم اول و آخر بودند، که در نهایت 154 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی میانگین، توزیع فراوانی و آزمون t مستقل تحلیل گردید.

  یافته ها

  اکثریت دانشجویان در این پژوهش مونث 9/78 درصد و مجرد 4/85 درصد بودند. 18 نفر 12 درصد از شرکت کنندگان فقط در طول ترم، 56 نفر 3/37 درصد در زمان فرجه ها و 76 نفر 7/50 درصد، شب امتحان برای امتحان آماده میشدند. میانگین نمره عادات مطالعه دانشجویان 42 از حداکثر نمره 90 و در حد متوسط بود. همچنین بین حیطه های عادات مطالعه افراد با جنسیت ارتباط معنادار وجود داشت 0001/0=P .نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت مطالعه در دانشجویانی که صبح مطالعه می کنند بهتر میباشد میانگین 10±45 .میانگین نمره ی انگیزش یادگیری در دانشجویان مذکر و مونث به ترتیب 2/6 و 7/5 و میانگین نمره ی شرایط فیزیکی مطالعه به ترتیب 9/7 و 7/6 از 12 بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی در حد متوسط است که با وضعیت مطلوب فاصله دارد. بنابراین با توجه به اهمیت عادات مطالعه در عملکرد و پیشرفت تحصیلی افراد و از آنجایی که عملکرد تحصیلی در نهایت تاثیر بسزایی بر آینده شغلی و تحصیلی افراد دارد، لذا توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود روش ها و عادات مطالعه دانشجویان امری ضروری است.

  کلیدواژگان: عادات مطالعه، مهارت های مطالعه، دانشجویان، پیراپزشکی
 • صفحات 28-31
  زمینه و هدف

  رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سالمت، نقش مهمی را در بهبود و تنظیم رابطه پزشک و بیمار ایفا می کند و در مدیریت نظام سالمت از اهمیت بالایی برخوردار است. همدلی و مهارت های ارتباطی امروزه به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه درمان مطرح شده اند. رعایت اخلاق حرفه ای نیز جزء ماهیت ذاتی حرفه پزشکی است و بررسی مولفه هایی که بر روی رعایت اخالق حرفه ای تاثیر میگذارد بسیار با اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی میزان همدلی و ارتباط بین فردی دانشجویان پزشکی و ارتباط بین این دو مولفه با رعایت اخالق حرفه ای بوده است.

  روش

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شده است. نمونه گیری به صورت سرشماری از کلیه دانشجویان در سه مقطع بالینی، کاراموزی و کارورزی انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده شامل: فرم اطلاعات دموگرافیک ،نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک، پرسشنامه شاخص واکنش پذیری بین فردی همدلی و پرسشنامه رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای می باشند. پرسشنامه مهارت های ارتباطی با 34 ماده با 5 حیطه، شاخص واکنش پذیری بین فردی با 28 سوال در یک طیف 5 درجه ای با چهار حیطه و پرسشنامه رعایت معیارهای اخالق حرفه ای با 31 سوال پنج گزینه ای و 8 حیطه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بالاترین میانگین در سنجش رعایت اخالق حرفه ای به حیطه کیفیت مراقبت از بیمار با مقدار 8.4 ±30.27 ،در مهارت های ارتباطی به حیطه نظم دهی به هیجان ها با مقدار 04.24 32.3 ± و در حیطه همدلی مربوط به حیطه مهارت پریشانی شخصی با مقدار 9.6 ±26.17 اختصاص داشت. بر اساس نتایج رگرسیون مشخص شد که همدلی به صورت معنی داری قادر به پیش بینی مهارتهای ارتباطی میباشد 0001.0=p .ارتباط معنی داری بین همدلی و برخی زیر حیطه های مهارتهای ارتباطی و سپس با شاخص های رعایت اخالق حرفه ای وجود داشت داشت. مهارتهای ارتباطی نیز با رعایت اخالق حرفه ای مرتبط بود 05.0<p.

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد همدلی به عنوان یک مهارت انسانی در مراقبت های پزشکی با مهارت های ارتباطی دانشجویان و سپس رعایت کدهای خالقی ارتباط داشته و الزم است در امر آموزش کاربردی آن در دانشجویان مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: همدلی، مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای، دانشجویان پزشکی
 • صفحات 32-39
  زمینه و هدف

  محیط آموزشی تاثیر زیادی بر موفقیت یادگیرندگان، رضایت، احساس خشنودی، رفاه شخصی، پیشرفت و انتخاب شغل دانشجویان دارد. شایان ذکر است که محیطهای نامناسب هزینه بر بوده و از نظر مالی بازخورد منفی دارند. ارزیابی محیط آموزشی بهترین شاخص برای رسیدن به هدف های آموزشی با کیفیت باال است که به تحلیل فعالیت های آموزشی در سیستم دانشگاهی می پردازد و از آن میتوان به نتایج منطقی و متعارف دست یافت. هدف از این مطالعه تعیین محیط آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد از دیدگاه اعضاء هییت علمی و اساتید آموزشی و معرفی پرسشنامه مناسب جهت بررسی محیط آموزشی از دیدگاه اساتید است.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی است. جامعه پژوهش به صورت سرشماری انتخاب شد که شامل کلیه اساتید آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1398 است و از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و of Assessment گردید استفاده (AMEET(Medical Education Environment by Teachers برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Stata استفاده شد. برای توصیف داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آزمون آماری من ویتنی و آزمون کروسکال استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین کلی دیدگاه اعضاء هییت علمی و اساید نسبت به محیط آموزشی از 200 برابر 47.20±59.118 بود که به ترتیب کمترین و بیشترین میانگین را به بعد درک از فضای مشارکتی و درک از آموزش اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد اساتید و اعضاء هییت علمی محیط آموزشی را در دانشکده با گرایش بیشتر به سمت مثبت ارزیابی کردند. و استفاده از پرسشنامه AMEET می تواند در فرآیند شناخت دقیق محیط آموزشی بسیار کمک کننده باشد و بررسی محیط آموزشی و برنامه ریزی دقیق تر برای بهبود وضع آموزشی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: محیط آموزشی، دانشکده پرستاری و مامایی، مدیریت آموزشی، راهکارهای بهبود
|
 • Nayyereh Khosravi Alghar, Ali Emadzadeh *, Hossein Karimi Moonaghi Pages 3-7
  Background

  Health care providers are considered as a group of primary health service workers increasing their scientific and practical ability. Providing an effective and desirable teaching is one of the main ways to improve the quality of services; however, this will be possible by selecting an appropriate training method. Therefore, the goal of this study was to determine the effect of teaching the principles of caring for pregnant mothers on knowledge and health care providers' performance with on-site and non-attendance methods.

  Methods

  This study was conducted as an interventional and semi-experimental study in 2017-2018. Sixty four health care providers were enrolled in Mashhad's health center. They were randomly divided into two groups of 32. For the non-attendance group, the educational package contents were prepared in the form of PowerPoint slides consisting texts and images. For the on-site teaching group, the participants were taught in lecture for six hours. The amount of knowledge of health care providers was assessed before and after training by using a written test questionnaire and their performance at work was controlled by a checklist

  Results

  By comparing the scores before and after the educational intervention, the difference in mean scores in the on-site group was 4.50 ± 0.334 and in the non-attending group was 3.77 ± 0.332. This difference in the values in each group was significant. The difference between the mean post-test scores in the two groups was 0.70 ± 0. 463. The difference in the mean of functional scores with two types of training was determined 17.1 ± 0.246, and no significant difference was found for the groups (p = 0.496).

  Conclusion

  In this study, the increase in the level of health care information was acceptable. Both methods had the same effect in the cognitive and functional domain. Therefore, the method of using the educational package can be a good alternative to the lecture method.

  Keywords: Teaching, Lecture, Educational package, Knowledge, Performance, Health care providers
 • Elham Rahimi *, Narjes Khatoun Oveisi Pages 8-12
  Background

  The emergence of electronic technologies has revolutionized teaching-learning process. One of these technologies is mobile learning. The purpose of this study was to evaluate the effect of education by mobile learning on learning and retention of nursing students in English teaching.

  Methods

  The research design for this study was a pretest-posttest with a control group. The study population included all nursing students (about 130 people) in the academic year 2014-2015 in Shahrekord Nursing faculty. Thirty people were selected through convenience sampling method and were randomly assigned into an experimental and a control group. The instruments used were learning test (pretest-posttest learning with face validity approved by teachers and reliability of Kronbakh's Alpha 0.83) and retention test (with face validity approved by teachers and reliability of Kronbakh's Alpha 0.79). The tests were based on English lessons' content.

  Results

  The obtained data were analyzed by independent t-test and SPSS software version 18. The results showed that training based on mobile teaching enhances learning and retention of nursing students' English language.

  Conclusion

  Considering the results, education policy makers are recommended to use mobile technologies in teaching English.

  Keywords: Mobile learning, Learning, Retention, Nursing students
 • Hasan Amirabadizadeh, Afagh Zarei, Yahya Mohammadi * Pages 13-18
  Background

   Faculty members are one of the main elements of the university, and their performance plays a critical role in the overall efficiency of the educational system. This study was conducted with the aim of evaluating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics.

  Methods

  This is a descriptive-analytic study. The population comprised all faculty members of Birjand University of Medical Sciences (n = 278) in the academic year 2017-2018. All the members were included using the census method. The faculty evaluation software program was used to collect data. The information from the faculty evaluation form, consisting of 15 components, was extracted and analyzed using the Sama system software. The validity of the form was confirmed by experts, and its reliability was computed using the Cronbach’s alpha method as 0.82. Data analysis was performed using SPSS-18 software, and the significance level was set at p <0.05.

  Results

  Participants in this study were 144 (48%) women and 155 (52%) men. The maximum evaluation score of the faculties was 5, and the mean total evaluation score was 4.49 ± 0.29. There was no significant difference between the average evaluation status of faculty members based on gender and academic degree. However, the evaluation scores were significantly different in terms of academic rank (p <0.001).

  Conclusion

  Directing attention to teaching behavior and performance in the classroom can be an effective strategy to enhance the performance of faculty members. Therefore, it seems necessary to empower faculties (more specifically, lower-level teachers) in terms of effective teaching methods and teacher-student communication skills.

  Keywords: Evaluations, Faculty members, Gender, Academic Degree, Rank
 • Jamileh Ramazani, Taraneh Enayati * Pages 19-22
  Background

  Over 50 years after the introduction of futures studies, the number of such studies in medical education is very limited. Familiarization with futures studies can have a positive effect on the application of these studies in medical education. The study was performed to Review and synthesize the best existing evidence in the literature that addresses the question, "What are the most effective futures studies approaches in medical education"?

  Methods

  Based on Best Evidence Medical Education (BEME) guidelines, a review of PubMed, Scopus, Educational Resource Information Center, Web of Science, and Google Scholar (1976–2019), was conducted with the search strategy of ("futures studies" OR "future studies"), "Medical education", and "approach OR method". Hand searching and grey literature search were also used. According to inclusion criteria, all abstracts and papers were screened by pairs of reviewers. Using the presage process product (3P) model, analyzing and synthesizing the included studies was performed.

  Results

  From screening 1533 abstracts, 7 articles met the inclusion criteria. A wide range of futures studies methods have been introduced for medical education, but the most commonly used methods were different types of scenarios.

  Conclusion

  Using different forms of scenario was the most used method in future studies in medical education. The variety and breadth of future studies in medical education call for a more and more specific and limited number of methods to be undertaken in this field.

  Keywords: Futures studies, Approach, Medical education, BEME
 • Khalil Kimiafar, Marjan Rasoulian Kasrineh, Masoumeh Sarbaz * Pages 23-27
  Background

  One of the main purposes of educational centers is improving and developing the students' academic performances. Study habits are the source of academic performance and are important in students' academic achievement. This study was done to investigate the study habits among the first and last semester students of paramedical sciences school.

  Methods

  This present descriptive-analytical study was carried out on the students of Mashhad Paramedical Sciences School who were studying in the academic year of 2016-2017. The study population included 164 undergraduate students studying in the first and last semesters, and finally 154 questionnaires were analyzed. The data were collected using study habits questionnaire (PSSHI). Data were analyzed by SPSS version 21 software, as well as data were analyzed using descriptive statistics (mean, frequency distribution) and independent T-Test.

  Results

  In this study, the majority of the students were female (78.9%) and they were not married (85.4). The twelve percent of the participants were studying for the exam only during the semester, 56 (37.3%) students in their semester break, and 76 (50.7%) at the exam night. The mean score of study habits of students was 42 out of a maximum score 90 and was in an average level. There was also a significant relationship between the domains of study habits of students and their gender (P=0.0001). The study condition was better for the students studying in the morning (mean 45±10). The mean score of learning motivation in male and female students were 6.2 and 5.7, respectively, and the mean score of study physical condition were 7.9 and 6.7 out of 12, respectively.

  Conclusion

  The study habits of the students of paramedical sciences school were at an average level, which were` far from the desired condition. Due to the importance of study habits in academic performance and academic achievement, also considering the significant effect of academic performance on a person's job and academic future, attention and planning will be essential in order to improve the students' study habits and practices.

  Keywords: Study habits, Study skills, Students, Paramedical
 • Leili Mosalanejad *, Saeed Abdollahifar Pages 28-31
  Background

  Patients' right in the field of health services plays an important role in physician – patients’ relationship and is an important factor in health system management. Empathy and communication skills are nowadays one of the important issues in the field of treatment. Professional ethics are also an intrinsic part of the medical profession, and it is important to consider the components that influence professional ethics.The aim of this study was to determine the level of empathy and the relationship between these two components with respect to professional ethics.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 3 levels of clinical students by consensus sampling in Jahrom University of Medical Sciences. Data gathering included demographic information form, revised communication skills questionnaire, interpersonal reactivity index (empathy), and the questionnaire of compliance with professional ethics standards. Communication skills questionnaire consisted of 34 items in a 5-point Likert scale. The interpersonal reactivity index consisted of 28-items and 5-degree spectrum, and the professional ethics criteria questionnaire consisted of 31 questions in a five-option Likert scale.

  Results

  The highest average in assessing compliance with professional ethics was in the domain of patient care with a value of 27.30 ±4.8; the highest average in the communication skills was in the domain of regulating emotions with a value of 24.04 ± 3.32, and in the area of ​​empathy it was related to personal distress skill with a value of 17.26 ±6.9. Based on the results of regression analysis, it was determined that empathy could significantly predict communication skills (p=0.0001). Also there are correlation between empathy and some sub domains in communication skills and compliance with professional ethics. Communication skills correlated to compliance of professional ethics. All of them was significant (p<0.05).

  Conclusion

  Considering empathy as a human skill in medical care and its relationship with communication skills and compliance with ethical codes, it is necessary to train these skills in workshop programs to improve students’ knowledge and practice about them.

  Keywords: Empathy, Communication skills, Professional Ethics, medical students, Medical ethic
 • Sajad Mohamadnia, Haji Mohamad Norozi *, Hamid Heidarian Miri, Shokofeh Masoudi, Zahra Sadat Manzari Pages 32-39
  Background

  The educational environment has a great impact on learners' success, satisfaction, personal well-being, progress, and their career choices. It is worth noting that inappropriate environments are supposed to be costly and financially negative. Evaluation of the educational environment is the best indicator for achieving high quality educational goals that analyze the educational activities in the academic system, so that it can provide logical and standard results. The purpose of this study was to determine the educational environment of Mashhad School of Nursing and Midwifery from the viewpoints of faculty members and educational professors, as well as to introduce an appropriate questionnaire to evaluate the educational environment from the teachers' point of view.

  Methods

  This is a cross-sectional, descriptive study. The study population was selected through census which included all teaching professors of Mashhad School of Nursing and Midwifery in year 2019 using demographic information questionnaire and Assessment of Medical Education Environment by Teachers questionnaire. For validity and reliability of questionnares, 50 Questions and six dimensions of teachers' perceptions of education, learning activities, students, learning environment, collaborative environment and self-professionalism were used. Stata software was used for data analysis. Descriptive statistics including frequency, mean, and standard deviation were used to describe the collected data. Also, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used.

  Results

  The mean score of faculty members and teachers' views on the educational environment was 118/59±20/47 out of 200 that devoted the lowest and highest averages, respectively, to the perception of collaborative space and perception of education.

  Conclusion

  The results showed that the faculty members evaluated the educational environment in the faculty more positively. Also using the AMEET questionnaire could be very helpful in the process of identifying the learning environment accurately. Furthermore, examining the educational environment and more careful plannings seem necessary to improve the educational situation.

  Keywords: Educational environment, School of Nursing, Midwifery, Educational Management
 • Arezoo Shayan, Zahra Masoumi, Khodayar Oshvandi, Shahin Tohidi, Batoul Khodakarami, Hadis Sourinejad * Pages 40-45
  Background
  The present study was done in order to evaluate the students’ clinical skill, enhance the quality of cares given, and consider limitations of common evaluation ways, as well as loss of texts about impact of new evaluation in education. The aim of this study was the impact of using direct observation of procedural skill (DOPS) evaluation method on some clinical skills of midwifery students.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 70 midwifery students in the delivery ward of Fatemieh Hospital in Hamadan during the first semester of 2017-2018. In this stage, the students in the control group were evaluated according to the current method of the faculty and the experimental group was evaluated by the DOPS method through a checklist. Finally, the evaluation scores of students were compared in both control and experimental groups.
  Results
  According to T-test results, the average score in vaginal examination, Leopold maneuver and hearing fetal heart rate has been equal before doing the test (P>0.05); however, after intervention the difference between the results obtained from these two groups was significant (P<0.05). Then scores prior and after intervention in each group was compared through T-paired test. According to results of this test, before intervention, the difference within two groups were not significant but after intervention (p>0.05), the scores have significantly increased in test group (P<0.05).
  Conclusion
  Findings showed that using DOPSevaluation way can be effective in enhancing clinical skills of midwifery students in vaginal examination; however, Leopold maneuver and hearing fetal heart rate are recommended for other procedures.
  Keywords: Evaluation, Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), Clinical Skill, Student evaluation
 • Zahra Ataee, Bita Dadpour * Pages 46-48
  Medical management, is a team work and the nature of clinical toxicology is multidisciplinary. Internal organs problems following intoxications are included in field of internal medicine; similar problems in poisoned children brings pediatric medicine into the arena. The emergency nature of many acute intoxications, the legal problems of poisoned patients, respiratory assist in unconscious cases or need to sedate sever agitation in some intoxicated patients on the contrary, require the expertise of emergency medicine, forensic medicine, and anesthesiology, respectively. Multidisciplinary nature of clinical toxicology is a valuable point; so that, incorporating various medical specialties, gives great power to clinical toxicology groups. On the other hand, this diversity in specialties leads to a variety of viewpoints on dealing with poisoned patients. The key point sessions have been held in Mashhad CTD for the past 18 months and considering the wide range of topics, the need to continue these sessions in the coming years is quietly felt.
  Keywords: Clinical toxicology, Multidisciplinary, Programmed conferences