فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 1, Mar 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منوچهر انصاری، حسین جمور، محمد حق شناس، محمد کاوسی کلاشمی* صفحات 1-17

  در این پژوهش با توجه به اهمیت دانش محور بودن شرکت های حوزه کشاورزی در فضای رقابتی و پویای حاکم اقدام به شناسایی موانع دانش محور بودن این شرکت ها کردیم. در این راستا با استفاده از رویکرد کیفی برای جمع آوری داده ها با 38 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های کشاورزی موجود در پارک علم و فنآوری شهرک پردیس ، کرج ، استان اصفهان، استان همدان و دانشگاه تهران، مصاحبه های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و درنهایت، مدل پارادایمی موانع کلیدی دانش محور شدن شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی شکل گرفت. براساس نتایج این تحقیق 5 عنصر اصلی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت اند از: ناکارآمدی بازار، موانع حاکمیتی-اداری، اتحادیه یا تشکل ناکارآمد، ضعف مهارتی و حرفه ای گری، ناکارآمدی درونی شرکت.

  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی، موانع شرکت های دانش بنیان، ناکارآمدی اقتصادی، موانع حاکمیتی-اداری، نظریه زمینه ای
 • مرتضی اکبری*، افسانه باقری، عایت عباسی صفحات 19-31

  آموزش عالی اخیرا با چالش ها و مسئولیت های جدیدی همچون انتظارات بالاتر برای کمک به تحولات ملی و منطقه ای، کاهش قابل توجهی در بودجه عمومی و بازارهای آموزشی بسیار رقابتی روبرو شده است. تحقیقات قبلی حاکی از ارتباط مثبت بین توسعه سرمایه های انسانی در موسسات آموزش عالی و ظرفیت آنها برای مقابله با این چالش هاست. با این وجود ، مطالعات تجربی کمی در مورد عوامل موثر در توسعه اعضای هیات علمی وجود دارد. هدف اصلی از این مطالعه بررسی مولفه های توسعه اعضای هیات علمی در آموزش عالی کشاورزی در ایران است. به طور خاص، این مطالعه با هدف بررسی تفاوت میان دانشکده های کشاورزی در مولفه های توسعه اعضای هیات علمی و نگرش دانشگاهیان نسبت به وضعیت فعلی و مطلوب توسعه آنها انجام شده است. علاوه بر این، نگرش اعضای هیات علمی نسبت به موثرترین مولفه توسعه آنها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد پژوهش 1837 نفر از اعضای هیات علمی بودند که 280 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که اعضای هییت علمی رشد فردی را بالاتر و برابر با میانگین درک می کنند. همچنین بین دانشگاه ها در مولفه های توسعه اعضای هییت علمی براساس اندازه آنها به جز توسعه فردی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین شکاف های گسترده ای را بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هر یک از مولفه های توسعه اعضای هییت علمی نشان داد. علاوه بر این، اعضای هییت علمی توسعه حرفه ای خود را به عنوان موثرترین مولفه توسعه مشخص کردند. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود توسعه اعضای هیات علمی در آموزش عالی کشاورزی به ویژه در ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش عالی کشاورزی، اعضای هیئت علمی، توسعه دانشکده، توسعه حرفه ای
 • مریم زمانی علایی، سید جمال فرج الله حسینی *، سیدمهدی میردامادی، فرهاد لشگرآرا صفحات 33-44

  چکیده سازمان های تولیدی نوآور روستایی با فراهم آوردن مجموعه منظمی از خدمات قادر خواهند بود درآمد کشاورزان را افزایش داده و امنیت غذایی را بهبود ببخشند. هدف کلی این تحقیق یافتن مجموعه الزاماتی است که برای ایجاد نهادهای نوآور روستایی در جهت بهبود امنیت غذایی از دیدگاه شالیکاران حایز اهمیت می باشد. از اینرو اهداف اختصاصی عبارتند از: شناسایی الزامات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیرساختی، سیاست گذاری، آموزشی، فنی، در ایجاد نهادهای نوآور روستایی به منظور بهبود امنیت غذایی شالیکاران در استان مازندران. جامعه آماری تحقیق متشکل از 113141 نفر از شالیکاران استان مازندران است که 216 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش در قسمت کیفی از روش دلفی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است که طی سه مرحله توزیع پرسشنامه و مصاحبه نیمه عمیق با متخصصان و کارشناسان برنج برای هر یک از الزامات گویه هایی اضافه و حذف گردید و در نهایت جدول مربوط به گویه هایی که بیشترین امتیاز(70% به بالا) را آوردند استخراج گردید. برای قسمت کمی از روش تجزیه و تحلیل بیزی استفاده شد که در این تحلیل الزامات اقتصادی بیشترین تاثیر را در ایجاد نهادهای نوآور روستایی به منظور بهبود امنیت غذایی شالیکاران داشته اند و بعد از الزامات اقتصادی به ترتیب الزامات اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، زیرساختی، آموزشی و فنی بیشترین میزان تاثیر را داشتند.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، سازمان های تولیدی، شالیکاران، نهاد نوآور روستایی
 • سیده مرضیه رازقی *، حسین شعبانعلی فمی، روح الله رضایی صفحات 45-57

  چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی تولید و استفاده از زیست توده به عنوان منبع انرژی توسط کشاورزان خرده مالک شهرستان تفرش واقع در استان مرکزی ایران است. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان خرده مالک شهرستان تفرش تشکیل می دهند (2470N=) که براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 300 نفر از آنان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر گروهی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج نشان داد بقایای گیاهان و حیوانات به عنوان منبع بالقوه انرژی تجدید پذیر شناخته می شوند، اما هیچ سیاست و دستورالعمل خاصی برای استفاده بهینه از آن ها، به ویژه در سازمان هایی مانند جهاد کشاورز وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از کشاورزان مقدار قابل توجهی هیزم را می سوزانند بدون اینکه از کاربرد بالقوه آن آگاه باشند. یافته ها نشان داد که "تنوع فعالیت های تولیدی" بیشترین تاثیر را در استفاده از انرژی زیست توده داشته و متغیر "هزینه سالانه گاز منزل" و "سابقه کار دامداری" به ترتیب مهمترین عوامل به ترتیب تاثیرگذار بر متغیر وابسته بودند.

  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، زیست توده، کشاورزان خرده مالک، منابع انرژی تجدیدپذیر
 • سحر دعایی *، ابراهیم پذیرا، شهلا محمودی، علی محمدی ترکاشوند صفحات 59-69

  کشاورزی حفاظتی برای جبران نیاز افزایش تولید محصولات کشاورزی براساس فعالیت های کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست منظور می شود. در مدیریت پایدار خاک ضروری است که کیفیت خاک ارزیابی گردد. روش خاک ورزی یکی از مدیریت هایی است که به شدت بر ساختمان خاک تاثیردارد. انتخاب درست روش خاک ورزی بر عملکرد محصول،کیفیت خاک، میزان مصرف نهاده ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. انتخاب سیستم های خاک ورزی مناسب براساس شرایط هر منطقه از جمله آب وهوا، نوع خاک، نوع بقایای گیاهی، قدرت کششی در دسترس و غیره متفاوت است. پایداری خاک دانه ها یکی ازخصوصیات اصلی موثر برفرسایش پذیری و ویژگی های اصلی فیزیکی و هیدرولیکی خاک است. شناخت اجزای کنترل کننده پایداری خاک دانه ها برای حفظ ساختمان خاک بسیار مهم است. این تحقیق به صورت مقاله مروری با هدف بررسی نقش خاک ورزی بر روی پایداری خاک دانه ها و ساختمان خاک در دستیابی به توسعه پایدارکشاورزی صورت گرفته است. با توجه به مزیت های روش خاک ورزی حفاظتی مطلوب تراست، جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی از این نوع خاک ورزی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: پایداری خاک دانه، خاک ورزی حفاظتی، کشاورزی حفاظتی، ویژگی های خاک
 • رضوان احدی، سروش قاضی نوری *، لعیا الفت، جهانیار بامدادصوفی صفحات 71-85

  پژوهش حاضر با هدف بررسی زنجیره تامین محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران و ارایه چارچوب بلوغ فرآیندی برای این زنجیره بر اساس استاندارد ایران محصولات ارگانیک انجام شده است. بر این اساس، مدل پیشنهادی در این تحقیق، یک ابزار بهبود ارایه می کند که به ادغام فرآیندهای داخلی شرکت در سطوح پایین و ادغام فرایندها با شرکای خارجی در سطوح بالاتر بلوغ می پردازد. این مدل همچنین می تواند به عنوان نقشه راه برای بهبود فرایندهای زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد. این نقشه راه هم نقاط قوت و هم فرصت هایی را برای بهبود در زنجیره تامین محصولات کشاورزی ارگانیک معرفی می کند. مدل ارایه شده در این مطالعه شامل اجزای اصلی تمام مدل های بلوغ یعنی تعریف سطوح بلوغ بر اساس ساختار پنج سطح، پرسشنامه مربوطه (اعتبار سنجی شده با شاخص CVI) است که می توان وضعیت موجود زنجیره تامین و نقشه راه برای فرایندهایی که نیازمند بهبود هستند، را شناسایی نمود. با توجه به نتایج اجرای مدل بلوغ پیشنهاد شده در دو زنجیره محصولات کشاورزی ارگانیک، دو فرایند مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت خدمات مشتری با کمترین امتیاز نیاز به توجه و پیشرفت بیشتر دارد، که همسو با نتایج نظری است . در نهایت، روش های بهبودی برای هر یک از این فرایندها پیشنهاد شده و توسط روش ANP رتبه بندی شده و می تواند به عنوان یک برنامه عملیاتی توسط مدیران و متخصصین در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: محصولات کشاورزی ارگانیک، مدیریت زنجیره تامین، چارچوب بلوغ، فرایندهای زنجیره تامین
 • حسین بدیع برزین *، محمد نوروزیان، سید مهدی حسینی، امیر تقوی صفحات 101-112

  یارانه ابزاری است که دولت ها به عنوان نوعی کمک مالی برای حمایت از بخش های خاص اقتصادی استفاده می کنند. امروزه یارانه در چندین کشور از جمله ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی متداول است. این مطالعه به بررسی اثرات تغییر یارانه های کشاورزی بر تولید و صادرات پرداخته است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) برای سال 1391 در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در سال 1379 به عنوان مبنای آماری مورد استفاده قرار گرفت. برای استخراج و حمل و نقل مدل از برنامه نویسی غیرخطی استفاده شد. ماتریس حسابداری اجتماعی به بخش های: کشاورزی، نفت و گاز، منسوجات، انرژی، صنعت و خدمات تقسیم شده است. سپس تاثیر یارانه های کشاورزی و تاثیر آن بر متغیرهای درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه های کشاورزی، سطح تولید محصولات کشاورزی را به میزان 3/21 درصد کاهش می دهد در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد که به نوبه خود باعث انحراف نرخ ارز واقعی از تعادل می شود که مانع از صادرات در این بخش می شود. علاوه بر این، با کاهش یارانه ها نرخ بیکاری افزایش می یابد و رفاه کاهش می یابد

  کلیدواژگان: ماتریس حسابداری، مدل تعادل عمومی، تاثیر کاهش یارانه های اجتماعی
|
 • Manochehr Ansari, Hossein Jamour, Mohammad Haghshenas Gorgabi, Mohammad Kavoosi Kalashami * Pages 1-17

  Given the importance of knowledge-based firms in the agricultural sector, this paper aimed to identify barriers hindering companies from becoming knowledge-based in the dominant competitive and dynamic environment. To this end, using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted to collect data from 38 experts and managers in agricultural companies working in Alborz Science and Technology Park  Isfahan, Hamedan, and Tehran University. The main criterion for determining the sample size was to reach the theoretical saturation. All respondents were selected using a theoretical and purposeful sampling method. Data coding and analysis procedures were completed in three stages. According to the results of the study, five main internal and external elements were identified: market inefficiency, governance-administrative barriers, inefficient union or organization, lack of skills and professionalism, and the internal inefficiency of the company.

  Keywords: governance-administrative barriers, Grounded Theory, Knowledge-based firms, the agricultural sector
 • Morteza Akbari *, Afsaneh Bagheri, Enayat Abbasi Pages 19-31

  Higher education has recently faced new challenges and responsibilities such as higher expectations to contribute to national and regional developments, considerable cuts in public funds, and the highly competitive educational markets. Previous research has suggested a positive association between the development of human capital and capacity to deal with these challenges in higher education institutions. Yet, there are few empirical studies on the factors that constitute faculty members’ development. The main purpose of this study was to investigate faculty members’ development components in Agricultural Higher Education in Iran. Specifically, it aimed to explore the differences among faculties of agriculture on the components of their faculty members’ development and analyzed academics’ perceptions toward the current and desirable status of their development. Furthermore, this research examined the faculty members’ perceptions of the most influential component of their development. The population was 1837 faculty members and 280 of them were selected using the stratified random sampling method. The results showed that the faculty members perceived their individual development as higher than and equal to average. There was also a significant difference between universities on the components of their faculty members’ development based on their size except for their individual development. The analysis also suggested wide gaps between the status quo and desirable situations of each component of development as perceived by the faculty members. Furthermore, the faculty members perceived their professional development as the most influential component of their development. Recommendations are made to improve faculty members’ development in agricultural higher education particularly in Iran.

  Keywords: Agricultural Higher Education, Faculty Development, Faculty Members, Professional Development
 • Maryam Zamani Alaei, Seyed Jamal Farajollah Hosseini *, Seyed Mehdi Mirdamadi, Farhad Lashgarara Pages 33-44

  Rural innovative producing organizations can increase farmers' incomes and improve food security by providing services to farmers. The specific objectives of this paper were to identify the economic, social-cultural, infrastructural, political, educational, and technical requirements for innovations in rural institutions to improve food security of farmers in Mazandaran Province, Iran. The total population of this study was 113,141 farmers in Mazandaran Province and by using Cochran formula 216 were selected through cluster random sampling method. The Delphi method was used for qualitative part of analysis, which was done in a three-phase distribution of questionnaires and interviews with rice experts. For each of the requirements, items of interest were added and removed, and a table of items including the most points (to a maximum of70%) was extracted. A Bayesian analysis was used for by using AMOS16and SPSS16 software. Based on the results of Bayesian analysis the economic requirements had the greatest impact on establishing innovative rural institutions to improve food security of rice growers. It was also found out that socio-cultural, political, infrastructural, educational, and technical requirements, respectively could play an important role in helping rural institutions to enhance food security in rural areas.

  Keywords: Food Security, rice growers, rural innovation institutions, producer organizations
 • Seyedeh Marzieh Razeghi *, Hossein Shabanali Fami, Rohollah Rezaee Pages 45-57

  The main purpose of this survey was to assess biomass production and use as a source of energy by smallholders in Tafresh County located in Markazi Province, Iran. A descriptive survey method was used for data collection. The statistical population consisted of 2,470 smallholders. A sample size of 300 was selected by using the stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect the data. A panel of experts confirmed the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach alpha's coefficient was higher than 0.75 for the main scales of the questionnaire. The results showed that the residues of plants and animals are recognized as a potential source of renewable energy, but there exists no specific policy or technical instruction for their optimal use, particularly in organizations such as Agriculture Jihad. Therefore, many farmers burn a considerable amount of firewood without being aware of its potential use. Findings revealed that “diversification of productive activities” had the greatest influence on the use of biomass energy, and the variables “annual cost of gas at home” and “animal farming experience” were ranked the 2nd and 3rd most important factors influencing the dependent variable, respectively.

  Keywords: biomass, Crop residue, renewable energy resources, small-holder farmers
 • Sahar Doaei *, Ebrahim Pazira, Shahla Mahmoodi, Ali Mohammadi Torkashvand Pages 59-69

  Conservative agriculture is considered an alternative to tackle the need for increased agricultural production based on sustainable agriculture activities with the aim of increasing production and product stability along with preserving the environment. Tillage is one of the most important factors affecting soil structure. Appropriate tillage systems vary with local conditions, such as climate, soil type, type of plant residues, tensile strength, and so on. Understanding the components of the aggregate sustainability controller is very important for maintaining soil structure. This review paper discusses the role of tillage in aggregate stability and soil structure to reach conservative agriculture development. Considering the advantages of conservation tillage, it is better to use this kind of tillage for sustainable agriculture development. Based on the analysis of the available literature, it can be concluded that the conservation tillage also enhances soil structural stability through its positive effects on soil moisture and organic matter. Less soil disturbance, which is the characteristic of conservation tillage, has positive effects on soil properties and soil processes, which interact in a complex way, and they all together contribute to enhancing soil quality.

  Keywords: aggregate stability, conservation tillage, conservative agriculture, Soil characteristics
 • Rezvan Ahadi, Soroush Ghazinouri *, Laya Olfat, Jahanyar Bamdad Soofi Pages 71-85

  The present study aimed to investigate the organic agricultural products supply chain in Iran and provide a processes maturity framework for this chain based on the Iranian Standard of the organic products. Accordingly, the model, proposed in this research, provides an improvement tool that addresses the integration of company's internal processes at low levels, and the integration of the processes with external partners at higher levels of maturity given the definition of maturity levels. The model can also be used as a roadmap for improving supply chain processes. This roadmap identifies both strengths and opportunities for improvement in the organic agricultural products supply chain. The model presented in this study includes the main components of all maturity models namely the maturity levels definition based on the five-level structure, the corresponding questionnaire (validated by the CVI index), by which, it is possible to evaluate the status quo of the supply chain, and a roadmap for the processes needing improvement including several improvements practices obtained in consultation with experts. According to the results of implementing the proposed maturity model on two sub-chains of organic agricultural products, because achieving the lowest score, two processes of customer relationship management and customer service management need the most attention and improvement, which is in line with theoretical results. Finally, improvement practices were proposed and ranked by ANP method for each of these processes that can be used as an action plan by managers and practitioners in this field.

  Keywords: organic agricultural products, supply chain management, maturity framework, supply chain processes
 • Okoye Christiana *, J.A. Mbanasor, B. C. Okoye Pages 87-100

  Farmers can only be market oriented if his/her production plan follows market signals and produce commodities that is more marketable. In other to achieve this, this study provided empirical evidence on the gender analyses of market orientation in South East, Nigeria. A stratified sampling design was used to select 360 sample respondents in 2017. Market Orientation Index (MOI) and Heckit selectivity model were used to estimate the level of market orientation and determinants of market orientation respectively. The results show a mean market orientation score (0.17 and 0.59) for the male and female sweet potato farmers respectively, indicating low level of market orientation especially for the male farmers. The coefficients for age, educational level, capital, area cultivated with sweet potato, farming experience, marketing experience, native of community, and road conditions were positive and household size negative and significantly related to market orientation for female farmers. Coefficients for age, household size, level of education, transportation cost, native of community, and marketing experience were positive and distance from farm to the market was negative and significantly related with market orientation for the male farmers. The coefficients for gender were negative and significant at 5% and 1% for probability of being market oriented and level of market orientation respectively, indicating that the female farmers were more likely to be market oriented compared to their male counterparts. The study therefore calls for policies on promoting farmers access to land (particularly the female farmers), availability and the use of quality planting seed and establishment of formal sweet potato market.

  Keywords: Market, Orientation, Commercialization, gender, selectivity model
 • Hossein Badih Barzin *, Seyed Mahdi Hoseyni, Amir Taghavi, Mohammad Norozian Pages 101-112

  Subsidy is a tool used by governments as a form of financial aid to support specific economic sectors. Today subsidy is common in several countries, such as Iran due to different political and economic reasons. This study has examined the effects of changing agricultural subsidies on production and exports. For this purpose, a computable general equilibrium model (CGE) for the year 2011 was used in social accounting matrix form in 2001 as the statistical basis. For the extraction and transportation of nonlinear programming model "mixed complementary problem" (MCP) was used. Social Accounting Matrix was divided into six main sectors: agriculture, oil and gas, textiles, energy, industry and services. To examine the effect of subsidy, the amount of agricultural subsidies was reduced by four steps and its effects on the endogenous variables were examined. Results showed that reducing agricultural subsidies, decreases the level of agricultural production by 21.3% and increases prices which in turn causes deviation of real exchange rate from equilibrium that prevents the exports in this sector. Moreover, by reducing subsidies the unemployment rate increases and welfare decreases.

  Keywords: Social Accounting Matrix, Computational general equilibrium, effect of Reducing subsidies