فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، زمستان1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد جواد اسکندری، فرهاد صمدیان*، رضا نقی ها، مصطفی قادری زفره‎ای صفحات 1-11
  زمینه وهدف

  گزارش شده است که آروماتراپی با اسانس‎ها در موش‎ها منجر به تغییر برخی از متغیرهای سرمی و کاهش اضطراب می‏شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آروماتراپی با اسانس زنجبیل برمتغیرهای خونی و ترس القا شده در خروس‎های اخته و غیر اخته‏ بود.

  روش کار

  در این پژوهش از 10 خروس اخته و 10 خروس غیراخته استفاده شد. نصف پرندگان از هر گروه(5 خروس اخته و 5 خروس غیراخته) به طور انفرادی در اتاقکی تحت آروماتراپی قرار گرفتند و سایر پرنده‎های آزمایشی نیز در همان اتاقک در معرض بخار آب قرار داده شدند. همه پرنده‏ها بعد از خارج نمودن از اتاقک، به مدت 30 ثانیه به طور معلق از پا آویزان و بلافاصله آزمون TI بر روی آن ها صورت گرفت. دو هفته بعد از انجام این آزمون، روند آروماتراپی در همه پرنده‏ها تکرار و متغیرهای متابولیکی پلاسمای خون در قبل و بعد از آروماتراپی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  آروماتراپی در گروه خروس‎های اخته منجر به کاهش مدت زمان سپری شده در بی‏تحرکی شد که دلالت بر تخفیف تنش القا شده در حین جمع‏آوری می‏نماید. آروماتراپی هم چنین منجر به افزایش سطوح گلوکز، پروتیین و اوره کل پلاسمایی گردید.

  نتیجه گیری

  آروماتراپی احتمالا با فعال نمودن سامانه سمپاتیکی و افزایش فشار خون، منجر به افزایش سطوح گلوکز، پروتیین و اوره پلاسمایی و کاهش تعداد دفعات لازم برای القای TI شده است. بنابراین استفاده از آروماتراپی در حین جمع‏آوری ممکن است برای کاهش پاسخ‏های هراس‎آمیز در خروس‏ها قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: اسانس زنجبیل، فراسنجه‏های بیوشیمیایی پلاسما، آزمون بی‏تحرکی تونیک، برداشت دستی طیور
 • وهب جعفریان*، زهرا بیانی صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  اشک انسان ترکیب پیچیده ای از پروتیین ها، آنزیم ها، چربی ها، متابولیت ها و الکترولیت ها است که افزون بر تمیز و شفاف نگه داشتن سطح چشم، در تغذیه چشم نقش دارد. هدف از این پژوهشبررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک در زنان در دوره قاعدگی است
  روش کار
  دامنه سنی زنان مورد آزمایش 18 تا 24 سال بود و از سلامت جسمی و بینایی کامل و رژیم غذایی مشابهی در دوره یک ماهه پیش از نمونه گیری برخوردار بودند. نمونه های اشک زنان به عنوان تیمار در روز سوم قاعدگی و نمونه های شاهد سه روز پس از اتمام قاعدگی تهیه گردید. برخی از پروتیین های اشک نیز تحت آنالیز توسطFPLC  وRP-HPLC  قرار گرفتند. در این پژوهش، تغییرات بیوشیمیایی از قبیل تغییر در آنزیم های لیزوزیم، پراکسیداز، آلفا آمیلاز، تیروزیناز، و تغییر در متابولیت هایی مانند گلوکز، فسفر و کلسیم موجود در اشک زنان در طول دوران قاعدگی و حالت طبیعی بررسی و مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج بیوشیمیایی نشان داد که میزان غلظت پروتیین ها(کمی و کیفی (SDS-PAGE)) و آنزیم های لیزوزیم، پراکسیداز، تیروزیناز در زنان قاعده نسبت به حالت های طبیعی آن ها افزایش یافت، ولی میزان آلفاآمیلاز، گلوکز، فسفر، و کلسیم در اشک در دوره قاعدگی کمتر بود.
  نتیجه گیری
  بنابر این پژوهش، کاهش گلوکز، فسفر و کلسیم موجود در اشک را می توان به عنوان شاخصی در مطالعات مقایسه ای و تشخیص طبی در زنان در شرایط قاعدگی در نظر گرفت.
 • امیررضا حشم پیشه، سمیه حامدی* صفحات 25-34
  زمینه و هدف

  متیونین اولین اسیدآمینه محدود کننده در بلدرچین های با جیره پایه ذرت/سویا است که سبب بهبود کیفیت پروتیین و کاهش غلظت آن در جیره می شود. هدف از این پژوهشتاثیر کمبود متیونین جیره بر ویژگی های بافت شناسیبرخی اندام های لنفاوی بلدرچین ژاپنی است.

  روش کار

  20 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه به طور تصادفی به 2گروه 10 تایی آزمایشی با جیره فاقد مکمل متیونین و شاهد با جیره استاندارد تقسیم و به مدت 6 هفته تغذیه شدند. پس از پایان دوره نمونه هایی از بورس فابریسیوس، تیموس، طحال و لوزه سکومی تهیه و مراحل معمول بافت شناسی انجام شد. جهت مطالعه هیستومورفومتریک از فتومیکروگراف های تهیه شده در نرم افزارAxio vixion Rel4.8پارامترهای مورد نظر اندازه گیری و داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار ارایه و به روش آماریTestIndependent-Samples T با سطح معنی داریp<0/05 بررسی شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد کمبود متیونین جیره در اندام های مهم لنفاوی بلدرچین نظیر بورس فابریسیوس، لوزه سکومی و تیموس اثرات منفی دارد و سبب کاهش ارتفاع پلیکا و نیز تعداد فولیکول ها در بورس فابریسیوس، کاهش تعداد فولیکول ها در لوزه سکومی و کاهش قطر لبول ها در تیموس گردید در حالی که تغییرات چندانی در طحال دیده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج احتمال دارد که کاهش پارامترها ناشی از تولید کمتر سلول ها باشد. اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که این کاهش به دلیل افزایش توانایی مهاجرت و انتقال سلول ها به بافت های محیطی روی داده باشد. هم چنین نبود تغییرات قابل توجه در طحال ممکن است ناشی از مکانیسم های جبرانی باشد که تعیین دلیل قطعی این رویداد ها پژوهش های بیشتری را طلب می کند.

  کلیدواژگان: بلدرچین، کمبود متیونین، هیستومورفومتری، اندام های لنفاوی
 • محمد قدسی، ویدا حجتی*، ارمین عطارزاده، بیتا سیفی صفحات 35-45
  زمینه و هدف

  سایتوکاین های سیستم ایمنی در فرآیند های متعدد فیزیولوژیکی در سیستم تولید مثل فعالیت دارند. هم چنین بین سیستم ایمنی و تولید مثل یک رابطه دو طرفه وجود دارد. هدف این مطالعه مقطعی بررسی غلظت های اینترلوکین های3 ،5 و 6 در مایع فولیکولی در افراد دارای ناباروری با علت ناشناخته و مقایسه آن ها با افراد سالم در طول درمان با لقاح آزمایشگاهی و فاکتور های بالینی آن ها بود.

  روش کار

  شروع تحریک تخمک گذاری با داروهای محرک تخمک گذاری تحت پروتکل آنتاگونیست و آگونیست در 60 بیمار نابارور با علت ناشناخته و 40 خانم سالم آغاز گردید. سپس مایع فولیکولی آن ها جدا شده و غلظت فولیکولی اینترلوکین های 3، 5 و 6 با روش الایزا اندازه گیری شد و هم چنین ارزش تشخیصی این 3 اینترلوکین با استفاده از سطح زیر منحنی(Roc curve) مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  از فاکتورهای مورد مطالعه ضخامت آندومتر و سطح تستوسترون بین دو گروه معنی دار شدند(p< 0/0001و p=0/002). که میانگین ضخامت آندومتر پایین تر و میانگین سطح تستوسترون بیشتر از گروه کنترل بود. هم چنین بین دو گروه مورد مطالعه هیپرسوتیسم و هایپرآندروژنیسم ارتباط معنی داری مشاهده شد(p=0/046 وp=0/046). غلظت های اینترلوکین-3 ،5 و 6 در گروه بیمار پایین تر از گروه سالم بود که تنها کاهش غلظت اینترلوکین-5 در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه سالم معنی دار بود(p<0/0001). ارزش تشخیصی اینترلوکین-5 با سطح زیر منحنی(AUC) 0/71 متوسط بود. 

  نتیجه گیری

  اختلاف معنی دار در غلظت فولیکولی اینترلوکین-5 بین زنان بارور و نابارور با علت ناشناخته نشان می دهد که این سیتوکین ممکن است در پاتوژنز ناباروری با علت ناشناخته دخیل باشد

  کلیدواژگان: ناباروری با علت ناشناخته، اینترلوکین-3، اینترلوکین- 5، اینترلوکین-6، لقاح آزمایشگاهی
 • پروین صادقی*، محمدمنصور توتونچی، سیما مولایی صفحات 47-55
  زمینه و هدف

  بررسی ضایعات بافتی یکی از نشان گرهای زیستی قابل اطمینان حضور آلاینده های موجود در محیط های آبی و بدن آبزیان است. هدف مطالعه حاضر بررسی آسیب شناسی بافت روده به عنوان نشانگر آلودگی محیطی در ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخوی معمولی(Lutjanus johnii) دریای عمان بود.

  روش کار

  تعداد 9 قطعه ماهی سنگسر معمولی(میانگین طول کل 35/4 ± 5/35 سانتی متر و میانگین وزن کل 58/5 ± 512/6گرم)و 9 قطعه ماهی سرخو معمولی(میانگین طول کل 3/41± 22/5 سانتی متر و میانگین وزن کل22± 205/6 گرم) از سه ایستگاه کنارک، هفت تیر و رمین با استفاده از تور گوش گیر در زمستان 1395 صید گردید. بافت روده ماهیان به منظور مشاهده نوع و شدت ضایعات بافتی، جداسازی و در محلول بوین تثبیت گردید. پس از انجام مراحل روتین بافت شناسی، با استفاده از دستگاه میکروتوم مقاطع بافتی با ضخامت 5 میکرون از بافت روده تهیه و با روش هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی شد. سپس ضایعات بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکسبرداری دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  ضایعاتی چون نکروز، تشکیل هسته های پیکنوتیک، خون ریزی، واکویوله شدن، هیپرپلازی و تورم سلولی در بافت روده ماهیان در ایستگاه های مورد مطالعه مشاهده شد. کمترین ضایعات بافتی در ماهیان صید شده از ایستگاه کنارک و رمین و بیشترین میزان آن در ایستگاه هفت تیربود.

  نتیجه گیری

  دلیل این امر می تواند بیشتر بودن میزان تردد و پهلوگیری لنج های صیادی، کشتی های باری و تجاری در آب های نیمه بسته این اسکله ها باشد.

  کلیدواژگان: نشانگر، روده، آسیب شناسی بافتی، دریای عمان
 • رقیه بهره ور، محمد رضا قمی*، مهدی سهراب نژاد صفحات 57-67
  زمینه و هدف

  فیلماهی از مهم ترین گونه های با ارزش ماهیان خاویاری می باشد. آگاهیاز کیفیت گناد،لازمه موفقیت در امر پرورش و تکثیر این ماهی است.تحقیق حاضر با هدف بررسی اختلاف طول، وزن و هورمون های استروییدی براساس اکوژنسیته مشاهده شده از گناد در سونوگرافی، بر روی 20 قطعه فیل ماهی پرورشی 4 ساله ماده انجام پذیرفت.

  روش کار

  ماهیان مورد زیستسنجی و آنالیز خونی قرارگرفتند.جهت سونوگرافی از دستگاه SonoAce R3 با فرکانس 8-9 مگا هرتز استفاده و سنجش هورمونی به روشرادیوایمنوواسی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین وزن کل، طول کل و طول استاندارد به ترتیب 9/96 کیلوگرم، 114/45سانتی متر، 65/101سانتی متر و میانگین هورمون های 17بتا-استرادیول،تستوسترون، 17آلفا-20بتا-دی هیدروکسیپروژسترون، به ترتیب 0/49، 0/28 و 41/7نانوگرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که بین میانگین پارامترهای مورفومتریک در رنگ های مختلف گناد در مشاهدات سونوگرافی، اختلاف معناداری وجود نداشت(p>0/05) ولی بین میانگین آن ها با توجه به حجم های مختلف گناد در مشاهدات سونوگرافی، اختلاف معنادار بوده(p<0/05) به طوری که ماهیان با میانگین بیشتری از پارامترهای مورفومتریک، حجم گناد خوبی را در مشاهدات سونوگرافی نشان دادند. بین میانگین هورمون ها به تفکیک حجم و رنگ گناد، اختلاف معنادارنبوده است(p>0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که ماهیان بزرگ تر از حجم گناد مطلوب در مشاهدات سونوگرافی برخوردار بودند، لذا جداسازی و نگهداری ماهیان درشت تر در سن پایین برای تبدیل به مولد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می تواند سودمند باشد. هم چنین سنجش هورمون در این سن، نمی تواند در بررسی وضعیت اکوژنسیته گناد موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: فیل ماهی پرورشی، اولتراسونوگرافی، اکوژنسیته گناد، اندازه بدن، هورمون های استروئیدی
 • محمد حامد نجفی انفرادی، فلورا محمدی زاده*، مهدی سلطانی، امیر هوشنگ بحری، نجمه شیخ زاده صفحات 69-83

  به منظور بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) و قند مانان الیگوساکارید(Mannan Oligosaccharides) بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان، تعداد 270 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 8/28 گرم به صورت کاملا تصادفی در قالب 6 تیمار مختلف پروبیوتیک، پری بیوتیک و سینبیوتیک و در 3 تکرار توزیع شدند. گروه پروبیوتیک در دو تیمار آزمایشی o/3 و 0/5 گرم از باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کیلوگرم غذا، گروه پری بیوتیک در یک تیمار آزمایشی به میزان 2 گرم مانان الیگوساکارید بر کیلوگرم غذا و گروه سینبیوتیک در دو تیمار (0/3 گرم باکتری مذکور به همراه 2 گرم مانان الیگوساکارید بر کیلوگرم غذا) و تیمار (5/0 گرم باکتری مذکور به همراه 2 گرم مانان الیگوساکارید بر کیلوگرم غذا) به مدت 45 روز غذادهی شدند. در پایان دوره آزمایش به منظور بررسی هر یک از شاخص های مورد مطالعه تعداد 15 عدد ماهی بطور کاملا تصادفی صید گردیده و با روش های مختلف زیست سنجی، کالری متری و بررسی میکروسکوپی مورد ارزیابی واقع شدند. پژوهش حاضر، افزایش معنادار فاکتورهای رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی را متعاقب مصرف باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم در تیمارهای پروبیوتیک و سینبیوتیک در قیاس با تیمار شاهد نشان داد (P<0.05).

  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، مانان الیگوساکارید، رشد، آنزیمهای گوارشی، Oncorhynchus mykiss
 • مهرزاد محمدی، سجاد پورمظفر*، محسن گذری صفحات 85-96
  زمینه و هدف

  امروزه در صنعت آبزی پروری، استفاده از پروبیوتیک هابه عنوان جایگزین مناسب آنتی بیوتیک هاافزایش چشمگیری داشته است.این مطالعه به بررسی اثر رژیم خوراکی حاوی پروبیوتیک تجاریB. subtilis(KEMIN®)بر شاخص های رشد، خونی و مورفولوژی بافت روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchos mykiss) پرداخته است.

  روش کار

  در این مطالعه تعداد 135 عدد ماهی با وزن 5/2±68/35 گرم با رژیم غذایی حاوی پروبیوتیک باسیلوس به مدت 50 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل سه جیره آزمایشی حاوی گروه شاهد(بدون پروبیوتیک)، 1 و 2 درصد پروبیوتیک بود. در پایان دوره از ماهی ها به صورت تصادفی نمونه برداری شد. به منظور بررسی شاخص های خونی(تعداد گلبول های سفید و قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و شمارش افتراقی گلبول های سفید)خون گیری از سیاهرگ دمی انجام و طول و عرض پرزهای روده، اندازه و تراکم سلول های جامی شکل در بررسی بافت شناسی اندازه گیری گردید. هم چنین شاخص های رشد نیز مورد سنجش قرار گرفت. 

  یافته ها

  در پایان دوره تغذیه، عملکرد رشد نسبت در تیمارهای پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشت(p<0/05). به علاوه، در ماهی های تغذیه شده با پروبیوتیک تعداد گلبول های قرمز، نوتروفیل و ارتفاع برآمدگی روده افزایش معنی داریدر مقایسه با تیمار شاهد داشت(05/0p <). تفاوت معنی داری در برخی شاخص های خونی(تعداد گلبول های سفید، هماتوکریت، هموگلوبین، نوتروفیل و مونوسیت) و مورفولوژی روده(عرض برآمدگی روده، اندازه و تراکم سلول های جامی شکل) مشاهده نشد(p >0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده خوراکی از پروبیوتیک B. subtilis اثرات سودمند و مثبت بر پارامترهای رشد، خونی و هم چنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان داشت.

  کلیدواژگان: B. subtilis، رشد، پارامترهای خونی، بافت روده، قزل آلای رنگین کمان
|
 • Mohammad Javad Skandri, Farhad Samadian *, Reza Naghiha, Mostafa Ghaderi Zefrehei Pages 1-11
  Inroduction & Objective

  Aromatherapy with essential oils (EO) in rats has been reported to alter some of the serum variables and reduce anxiety. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of aromatherapy with ginger EO on serum metabolites and fear related responses in capons and intact cockerels.

  Materials and Methods

  In this study, 10 caponized and 10 sham-operatedcockerelswere used. Half of the poultries in each group (capons=5 andsham-operated cockerels=5) were treated by aromatic EO in a chamber, and the rest of experimental poultries were exposed to water vapor in the same chamber. Eachbird after removal from the chamber was held by both legs and swung into an inverted position for 30 s and thereaftertonic immobility (TI)test was performed on it.Two weeks after this test, the aromatherapy process was repeated in all birds and blood plasma metabolites were measured before and after aromatherapy.

  Results

  Aromatherapy in the caponized group resulted in a decrease in the tonic immobility duration, indicating a decrease in fearfulness induced by harvesting process.Moreover, aromatherapy significantly increased plasmalevels of glucose, protein and total urea in cockerels.

  Conclusion

  Aromatherapy is probably by activating the sympathetic system and increase blood pressure, lead to increased levels of glucose, protein and serum urea and reduce the number of inductions required to attain the TI response. Therefore, ginger EOexposure during manual harvesting maybe advisable to reduce fearful responses in cockerels.

  Keywords: Ginger Essential Oil, Plasma Biochemistry Parameters, Tonic Immobility Test, Manual Harvesting of Poultry
 • Vahab Jafarian *, Zahra Bayani Pages 13-23
  Inroduction &
  Objective
  Human tears are a complex combination of proteins, enzymes, fats, metabolites, and electrolytes that in spite of keeping the eye surface clean and transparent, play an important role in nourishing the eye.
  Material and Method
  The age of the women tested was ranging from 18 to 24 years old and had complete physical and visual health with similar diet during one month before sampling. Tear samples of women were prepared as treatment on the third day of menstruation and control samples three days after menstruation. Some tear proteins were also analyzed by FPLC and RP-HPLC. In the present study, some biochemical alterations such as changes in lysozyme, peroxidase, alpha-amylase, tyrosinase, and changes in metabolites such as glucose, phosphorus, and calcium were measured and compared in tears of women during menstruation and normal conditions.
  Results
  Biochemical results showed that the concentration of proteins (quantitative and qualitative (SDS-PAGE)) and lysozyme, peroxidase and tyrosinase enzymes increased in menstrual women as compared to their normal state, while alpha-amylase, glucose, phosphorus, and calcium were lower in tears during menstruation.
  Conclusion
  According to our study, the reduction of glucose, phosphorus and calcium in tears can be considered as an indicator in comparative studies and medical diagnosis in women under menstruation
  Keywords: Enzyme, HPLC, Menstruation, metabolite, Tear
 • Somayeh Hamedi* Pages 25-34
  Inroduction & Objective

  Methionine (Met) being the first limiting amino acid in maize/soybean-based quail diets, its supplementation provides scope for improvement of protein quality and reduction of dietary protein concentration.

  Material and Methods

  To evaluate the effects of methionine deficiencyon histology of selective lymphatic organs of Japanese quail, 20 one-day old quails were randomly allocated into 2 groups of 10 birds. One group received methionine deficientdietwhile another group of birds was fed withstandard diet as control. After 6 weeks, all birds were sacrificed and bursa of Fabricius, thymus, caecal tonsils and spleen were removed immediately and after processing by routine histological methods.

  Results

  Histomorphometric assays were performed by Axio vixion Rel4.8 software. Data were expressed as Mean±SD. Data analysis was performed by Independent samples T test method and differences considered statistically different at p<0.05. Results showed that dietary methionin deficiency adversely affects histological features of bursa of Fabricius, caecal tonsils and thymus that causes statistically decreasein the plicae height and follicle numbers in bursa of Fabricius, decrease in follicular number of nodular unit of caecal tonsils and decrease in lobular width ofthymus. Whereasspleen showed no changes in their histological aspects.

  Conclusion

  It would be possible that above reduced parameters are caused by a reduction in cell production although rising in migration and transferring abilities of cells to their peripheral tissues may also be important. Thelack of considerable changes in the spleen may be due to compensatory mechanisms that require further investigation to determine the definitive cause of these events.

  Keywords: Methionine deficiency, Immune Organs, Histology, Japanese quail
 • Mohmmad Ghodsi, Vida Hojati *, Armin Atarzadeh, Bita Saifi Pages 35-45
  Inroduction & Objective

  Our aim a cross-sectional study was to compare the follicular fluid level of interleukins 3, 5, and 6 and clinical factors in patients with unexplained infertility with healthy subjects in the outcome of In vitro fertilization (IVF).
   

  Material and Methods

  Initiation of ovulation stimulating with ovulation stimulating drugs in different protocols started in 60 infertile patients with unexplained infertility and 40 fertile women. Subjects underwent antagonist and agonist protocol for ovarian stimulation.Then their follicular fluid was separated and the follicular concentration of interleukins 3, 5 and 6 determined by Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The diagnostic value of these 3 interleukins was also evaluated using the Roc curve.

  Results

  Among the clinical factors, the endometrial thickness and testosterone levels significantly between the two groups (P <0.0001and P = 0.002), that the mean endometrial thickness was lower and the mean testosterone level was higher than the control group. So, hirsutism and hyperandrogenism significantly correlated between the patient and control groups (P = 0.046 and P = 0.046). Interleukin-3, 5, and 6 concentrations decreased in the patient, that the only reduction in IL-5 concentration significantly in the case group compared to the healthy group (P <0.0001). The diagnostic accuracy of IL-5 in the FF wasmoderate with the area under the curve (AUC) of 0.71.

  Conclusion

  There is a significant difference in the follicular fluid interleukin-5 concentration between infertile and fertile women. This cytokine may be involved in the pathophysiology of unexplained infertility.

  Keywords: Unexplained Infertility, Interleukin (IL)-3, IL-5, IL-6, IVF
 • Parvin Sadeghi *, Mohammad Mansour Tootooni, Sima Molaei Pages 47-55
  Inroduction & Objective

  Tissue lesions is one of the reliable biomarkers of present contaminants in aquatic environments and aquatic body. The aim of the present study was to investigate the histopathology of intestine tissue as a marker of environmental contamination in Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii in the Oman Sea.
   

  Material and Methods

  Nine Pomadasys kaakan (average length 35.5±4.35 cm and mean total weight 512.6±58.5g) and 9 Lutjanus johnii (mean length 22.5±3.41 cm and mean total weight (205.6±22 g) of the three stations of Konarak, HaftTir and Ramin were caught using by gillnet in winter 2016. The intestine tissue of fish was separated and fixed in Bowen's solution to observe the type and severity of tissue lesions. After routine histological procedures, 5 microns thick sections of intestinal tissue were prepared using microtome cutting device and stained with hematoxylin-eosin. Then, tissue lesions were evaluated using a light microscope equipped with a digital camera.

  Results

  Lesions such as necrosis, pyknotic nuclei formation, hemorrhage, vacuolation, hyperplasia and cell swelling were observed in fish intestine tissue at the studied stations. The lowest tissue lesions were observed in fish caught at the Konarak and Ramin stations and the highest at Haft Tir station.

  Conclusion

  Which could be due to the increased traffic and catching of fishing boats, cargo ships and commercial vessels in the semi-closed waters of these harbours

  Keywords: Marker, Intestine, Histopathology, Oman Sea
 • Roghieh Bahrevar, Mohammad Reza Ghomi *, Mehdi Sohrabnezhad Pages 57-67
  Inroduction & Objective

  Beluga sturgeon(Huso huso) is one of the most valuable species of sturgeon for breeding and rearing in aquaculture farms. Understanding the quality of gonads, especially gonads in female, is essential to the success of breeding and reproducing. The purpose of this study was to investigate the differences in body size (length and weight) and steroid hormones based on the echogenicity (volume and color) observed from gonad in ultrasound on 4-year-old female beluga sturgeon (n=20)

  Material and Method

  For this purpose, the fish were bio-assayed and blood analyzed. The SonoAce R3 was used for ultrasound by adjusting the frequency between 8-9 Hz, hormonal assay was performed by radioimmunoassay (RIA).

  Results

  Mean total weight (TW), total length (TL), standard length (SL), condition factor (CF) of fish were 9.96 kg, 114.45 cm, 101.65 cm, 0.93 and mean of E2, T and 17,20OH-P were 0.49, 0.28 and 41.7 ng/ml, respectively. The results of one-way ANOVA showed that there was no significant difference between the mean of morphometric parameters in different gonadal colors in sonographic observations (p> 0.05). However, there was a significant difference between their mean values with respect to different gonad volumes in the ultrasound observations (p<0.05) whereas fish with a higher average of total weight, total length, standard length, and condition factor showed good gonad volume in the ultrasound observations. There was also no significant difference between mean values of steroid hormones in terms of volume and color of gonad (p> 0.05).

  Conclusion

  Since the larger fish had a favorable gonad volume in the ultrasound observations, thus, separation and maintenance of such stocks for reproduction is more desired and reduces costs. Also steroid hormones in 4-year-old female beluga are not associated with gonadal echogenicity characteristics and cannot be used as a determination method.

  Keywords: Cultured Beluga Sturgeon, Ultrasonography, Gonad Echogenicity, Body Size, Steroid Hormones
 • Flora Mohammadizadeh Pages 69-83
  Inroduction & Objective

  Growth and immunity resistance of fish are the most important factors in aquaculture. therefore, many types of research in probiotics, prebiotics, and synbiotics for improving growth and immunity in fish have been studied in the last years.

  Materials and Methods

  In this study, effects of Lactobacillus plantarum and MOSon growth performance, digestive enzymes activity and intestine morphology of Oncorhynchus mykiss were studied. Juvenile rainbow trout (n=270) in 6 administration  groups in 18  tanks were kept and fed with diets containing different doses (0.3 and 0.5 g kg-1 feed) of the probiotic,  (2 g kg-1 feed) of prebiotic, (0.3+2 and 0.5+ 2g kg-1 feed of probiotic and prebiotic respectively) and  a control group for 45 days.

  Results

  Results showed a positive effect on growth performance  and digestive enzymes activity in probiotic (0.3 and 0.5 g kg-1 feed of probiotic) and synbiotic groups  compared to the control group(p<0.05).

  Keywords: Lactobacillus plantarum, Mannan oligosaccharides, growth, Digestive enzymes, Oncorhynchus
 • Mohsen Gozari Pages 85-96
  Inroduction & Objective

  At present, the use of probiotics as goodalternative for antibiotics is greatlyincreasing in aquaculture industry. The  objectives  of  this  study  was  to  evaluate  the  effect  of  dietary  supplementation  of B. subtilis probiotic (KEMIN ®) on growth and hematological parameters and also the morphology of intestine of rain bow trout (Oncorhynchus mykiss).

  Material and Method

  In this study 135 fish with an average initial weight of 35.68 ± 2.5 g were fed diets supplemented with of probiotic after 50 days. Experimental treatments included control without probiotic (control group), 1 and 2% probiotic levels.Fish were randomly sampled at the end of experimental period. The blood was extracted from caudal vein of samples for measuringblood parameters (total red and white cells, hemoglobin, differential blood cell count).Intestinal morphology including height and width of villi, density and area of goblet cells were quantified for histological examination. Growth parameters was also determined. 

  Results

  At the end of the feeding trial, fish fed with probiotic supplemented diets had significantly higher growth performance than control group (p < 0.05). In addition, fish fed with probiotic diets had significantly higher red blood cell, neutrophils and height of villi compared to the control group (p < 0.05). No significant difference of some hematological parameters (such as white blood cell, hematocrit, hemoglobin, neutrophils and monocyte) and intestinal morphology (width of villi, density and area of goblet cells) was observed in all groups (p> 0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the oral administration of B. subtilis possessed the beneficial and positive effects on growth and hematological factors as well as intestine tissue of rain bow trout.

  Keywords: B. subtilis, growth, Hematological parameters, intestine tissue, Oncorhynchos mykiss