فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مارال امینی*، غلامعلی قاسمی صفحات 7-17
  هدف

    کمردرد یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی و علت اصلی غیبت از کار است که به عنوان یک مشکل عمومی در جوامع امروزی مطرح و شیوع و هزینه درمان آن در حال افزایش و باعث کاهش کیفیت زندگی افراد شده است. روش های متعددی برای بهبود کمردرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن وجود دارد ولی دستیابی به روشی مناسب، مفید و کم هزینه نیاز امروز جوامع است. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات باراسل و پیلاتس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود.

  روش بررسی

  آزمودنی های این تحقیق 30 بیمار زن مبتلا به کمر درد مزمن بودند که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه مداخله باراسل (دامنه سنی7±42 سال، قد8 ±160 سانتی متر و وزن 5/5 ± 62 کیلوگرم) و گروه پیلاتس (دامنه سنی5± 42/5 سال، قد 10 ± 159 سانتی متر و وزن 6 ± 61 کیلوگرم) و گروه کنترل (دامنه سنی 6 ± 42 سال، قد  11 ± 161 سانتیمتر و وزن 7 ± 59/5 کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های مداخله به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای تمرینات را انجام دادند اما گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. کیفیت زندگی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه SF36 قبل و بعد هشت هقته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل گروه های مورد مطالعه از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس برای داده های تکراری (ANOVA) استفاده شد (0/05≥p).    

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر  نشان داد که هر دو روش مداخله ای  بکار گرفته شده، به طور معناداری باعث ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن شد (0/05≥p). اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<p). در مجموع تفاوت معناداری بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده شد (0/05≥p). همچنین یافته ها تفاوت معناداری را بین دو روش تمرینی تحقیق نشان ندادند (0/05<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد تمرین های باراسل و پیلاتس می توانند موجب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن گردد لذا احتمالا می تواند به عنوان یک مدالیته مفید برای توانبخشی و بالا بردن کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه شود.

  کلیدواژگان: باراسل، پیلاتس، کیفیت زندگی، کمر درد مزمن
 • مازیار یلمه ها، عسگر دوستدار*، حسن سوری، امیر اسهرلوس، پیام نبوتی، عباسعلی یکتا، مژگان پاکبین، مهدی خبازخوب صفحات 18-31
  هدف

  تعیین وضعیت تشابه و تقارن محورهای آستیگماتیسم دوچشمی در بیمارانی که کاندید جراحی انکساری می باشند.

  روش بررسی

    این مطالعه به صورت مقطعی مبتنی برجمعیت بر روی داده های سال های 2016-2015 انجام شد. پرونده های بالینی در برگیرنده معاینات کامل چشمی بیماران شامل، اندازه گیری حدت بینایی، اطلاعات آبجکتیو و سابجکتیو رفرکشن، بایومیکروسکوپی، فاندوسکوپی و تصاویر توپوگرافیک قرنیه بود. شاخص های کلینیکی و دموگرافیک از قبیل، مقادیر عیب انکساری (اسفروسیلندر)، محور سیلندر، از پرونده های بیماران استخراج و ثبت گردید. در این مطالعه رفرکشن به صورت سیلندر منفی ثبت شد و وجود مقادیر اسفر دوربینی و نزدیک بینی بیشتر از 0/5 دیوپتر و مقادیر آستیگماتیسم کمتر از 1 دیوپتر معیار خروج برای این مطالعه در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بعد از اعمال معیارهای خروج، داده های 2196 فرد مبتلا به آستیگماتیسم مورد آنالیز قرار گرفت در جمعیت مورد مطالعه 95/9 % بیماران ایزورول آستیگماتیسم و 4/1% آنیزورول بودند. شیوع ایزورول و آنیزورول از نظر جنسیت (0/204=p) و سن (0/244=p) مشابه بود. افزایش مقدار آستیگماتیسم با افزایش شیوع ایزورول وکاهش آنیزورول همراه بود (0/012=p). شیوع  WW (With the rule-With the rule)، AA  (Against the rule-Against the rule)،OO   (Oblique-Oblique) به ترتیب 75/8%، 19%، 1/1% و شیوع WA (With the rule-Against the rule)، WO (With the rule-Oblique)، AO (Against the rule-Oblique) نیز به ترتیب 0/6%، 2/5%، 1% گزارش شد. از نظر تقارن محورهای آستیگماتیسم، در این مطالعه، میانه تفاضل محورهای دو چشم در مدل آینه ای 5 درجه و در مدل مستقیم 10 درجه یافت شد. براساس نتایج به دست آمده افزایش سن در هر دو مدل مستقیم (0/023=p) و آینه ای (p<0/001) همراه باافزایش تفاضل میان محورهای دو چشم بود. اماتفاضل محورهای دوچشم درهردو مدل مستقیم (0/020=p) و آینه ای (1p<0/001) باافزایش مقدارآستیگماتیسم کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  ایزورول آستیگماتیسم یک الگوی بسیار شایع در بین بیماران کاندید جراحی انکساری می باشد و بیماران آنیزورول در بین آن ها نادر هستند. تقارن نیز در این مطالعه شایع بود و تمایل به تقارن آینه ای در بیماران نسبت به تقارن مستقیم بیشتر بود و بیماران مبتلا به ایزورول آستیگماتیسم موافق قاعده بیشترین تقارن را دربین بیماران دارا بودند.

  کلیدواژگان: ایزورول، آنیزورول، آستیگماتیسم، تقارن، آینه ای
 • محمدامین محمدیان*، حیدر صادقی، مهدی خالقی تازجی صفحات 32-40
  هدف

    از آنجایی که سفتی به عنوان یکی از خواص ساختارهای ویسکوالاستیک بدن، به لحاظ نظری می تواند برریسک بروز آسیب اثرگذار باشد، هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارتباط سفتی اندام تحتانی با متغیرهای منتخب بیومکانیکی مرتبط با ریسک بروز آسیب در افراد جوان فعال سالم بود.

  روش بررسی

  20 دانشجوی پسر فعال و سالم رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور داوطلبانه در این تحقیق نیمه آزمایشی شرکت کردند. آزمودنی ها Hopping عمودی به سه شیوه دوطرفه، یک طرفه روی پای برتر و یک طرفه روی پای غیر برتر و با سه استراتژی ترجیحی، کنترلی (فرکانس 2/2 هرتز) و بیشینه را برای تعیین متغیرهای سفتی اندام تحتانی و آزمون فرود تک پا از روی سکو را برای تعیین متغیرهای اوج مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری و انرژی جذب شده مکانیکی اجرا کردند. متغیرهای بیومکانیکی ذکر شده توسط دستگاه فورس پلیت و سیستم آنالیز حرکت سنجیده و محاسبه شدند. ارتباط سفتی اندام تحتانی با متغیرهای اوج مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین، نرخ بارگذاری و انرژی جذب شده مکانیکی در اجرای فرود از طریق آزمون همبستگی پیرسون با سطح معناداری 0/05 تعیین شد.

  یافته ها

  از بین متغیرهای سفتی اندام تحتانی حین اجرای Hopping با استراتژی های مختلف (استراتژی کنترلی، ترجیحی و بیشینه)، سفتی اندام تحتانی حین اجرای Hopping بیشینه یک طرفه با متغیر اوج مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین (0/01=p) و نرخ بارگذاری (0/01=(p رابطه معنادار و مثبت، و سفتی اندام تحتانی حین اجرای Hopping کنترلی با متغیر انرژی جذب شده مکانیکی رابطه معنادار و منفی (0/02=p) نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، می توان بیان کرد سفتی بالای اندام تحتانی موجب افزایش ریسک بروز آسیب های استخوانی مانند Osteoarthritis مفصل زانو و Stress Fracture می شود، درحالی که سفتی پایین اندام تحتانی ریسک بروز آسیب های بافت نرم را افزایش می دهد. بنابراین به نظر می رسد سفتی بالا یا پایین اندام تحتانی به منظور کاهش ریسک بروز آسیب مزیت محسوب نمی شود و احتمالا مقداری بهینه برای آن وجود دارد.

  کلیدواژگان: سفتی اندام تحتانی، متغیرهای بیومکانیکی، ریسک بروز آسیب
 • حمید رضایی*، حوریه احدی، علی آقامحمدی صفحات 41-51
  هدف
  با توجه به تاثیر دوزبانگی و کاشت حلزون بر رشد زبان و مهارت های فرازبانی، بررسی این مهارت ها در کودکان دوزبانه در زبان های مختلف و مقایسه آن در کودکان دوزبانه ی طبیعی و کم شنوای کاشت حلزون می تواند منجر به شناخت بیشتر ما از رشد زبان در کودکان و عوامل دخیل در آن شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مقایسه ای میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی واژگانی (جنبه محتوایی و ساختاری) از خرده آزمون مهارت فرا زبانی میان کودکان دوزبانه ی طبیعی و کم شنوای کاشت حلزون پایه اول ابتدایی در دوزبانه های آذری - فارسی است.
  روش بررسی
  برای انجام این پژوهش 6 کودک دوزبانه ی اول ابتدایی کم شنوای کاشت حلزون از بین مدارس استثنایی شهر زنجان در سال تحصیلی 98-97 به صورت نمونه گیری از میان نمونه های در دسترس و 6 کودک همتای سنی طبیعی بر اساس شاخص های جنسیت، سن، مشابهت شرایط اجتماعی- اقتصادی انتخاب و  در میانگین طول گفته و غنای واژگانی با مهارت فرازبانی با هم مقایسه شدند. برای بررسی میانگین طول گفته و غنای واژگانی از تحلیل نمونه ی گفتار پیوسته و برای بررسی مهارت های فرازبانی از آزمون های آگاهی واژگانی (شامل بررسی محتوایی و ساختاری تعریف واژه)  استفاده شد. 
  یافته ها
  بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که در زبان آذری میانگین رشد طول گفته و غنای واژگانی کودکان پایه اول ابتدایی دوزبانه ی آذری- فارسی کم شنوای دارای کاشت حلزون دچار تاخیر است (0/05>p). اما در زبان فارسی از شاخص های رشد زبانی فقط میانگین طول گفته تاخیر دارد (0/05>p) و در هیچ کدام از جنبه های محتوایی و ساختاری مهارت تعریف واژگانی کودکان کم شنوای دارای کاشت حلزون تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<p). پایین بودن سطح توانایی فرازبانی آزمودنی ها در آزمون های فرازبانی زبان آذری را می توان ناشی از آموزش رسمی زبان فارسی در مدارس دانست.
  نتیجه گیری
  مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق، میانگین امتیازات آزمون گفتار پیوسته نشان داد که عملکرد کودکان دوزبانه ی پایه اول ابتدایی طبیعی در بخش غنای واژگانی و میانگین طول گفتار زبان فارسی از کودکان دوزبانه ی دارای کاشت حلزون بهتر است.
  کلیدواژگان: رشدزبانی، میانگین طول گفته، آگاهی واژگانی، کم شنوا، دوزبانگی
 • رضا شم آبادی، لیلا رنجبری، زهرا سادات خورشید عرب، علی کامرانی* صفحات 52-58
  هدف

  عوامل گوناگونی از جمله سبک زندگی و زیر مجموعه های آن در ایجاد و تداوم کمر درد موثر دانسته شده اند اما ارتباط این عوامل در ایجاد و تداوم کمر درد به درستی روشن نیست . از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه ی مقابله با استرس به عنوان یک عامل پایه ایی و زیر مجموعه ای از عوامل مربوط به سبک زندگی در ایجاد و تداوم کمر درد انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تعداد 68 نفر به صورت در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و فردوسی مشهد انتخاب گردید. سپس پرسشنامه های اختلالات عصبی عضلانی نوردیک برای کمر درد و سبک های حل مسیله ی کسیدی و لانگ برای نحوه ی مقابله با استرس توسط این افراد تکمیل گردید. و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی میان این دو توسط نرم افزار SPSS 21  استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته نشان دهنده ی همبستگی میان سبک های حل مسیله ی کارآمد با سن افراد، سطح تحصیلات و دوام درد ناحیه کمر بود (p<0/05). در مورد سن و سطح تحصیلات رابطه ی مثبت برقرار بود که نشان داد با افزایش سن افراد، نمره ی  سبک های حل مسیله ی کارآمد در آن ها افزایش می یابد. از سوی دیگر میان سبک های حل مسیله ی ناکارآمد و تحصیلات رابطه ی معکوس برقرار بود. همچنین همبستگی مثبت میان غیاب از کار و سبک های حل مسیله ی ناکارآمد وجود داشت (p<0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته، نحوه ی مقابله ی افراد با استرس، در تداوم درد و میزان غیاب از کار موثر بود، اما معرفی نحوه ی مقابله افراد با استرس به عنوان یک عامل زمینه ای در پیدایش کمر درد به خوبی نشان داده نشد و نیازمند مطالعات گسترده تر و  اختصاصی تری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: کمر درد، مقابله با استرس، سبک های حل مسئله، عوامل روانشناختی
 • اقدس حمیدی، جواد هرویان شاندیز*، سمیرا جلالی فر، سمیه بومی قوچان عتیق، اعظم درویشی، حسین لشکردوست صفحات 59-67
  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین شیوع استرابیسم و هتروفوریا در کودکان 3 تا 6 ساله شهرستان بجنورد ایران سال1395می باشد.

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی و مبتنی بر جمعیت، ازتعداد 6600 کودک که برای غربالگری بینایی به پایگاه های مهدکودک شهرستان بجنورد مراجعه نمودند و از بین آن ها 1100 کودک 3 تا 6 ساله مشکوک به مشکلات بینایی ارزیابی شدند. معاینات شامل تعیین حدت بینایی ،تعیین عیوب انکساری با استفاده از قطره سیکلوپلژیک (سیکلوپنتولیت 1%) و کاور تست یکطرفه و آلترنیت (برای بررسی استرابیسم و هتروفوریا) بودند.

  یافته ها

  شیوع استرابیسم (0/51 %-0/21 % با فاصله اطمینان 95%)  0/36 %  تخمین زده شده است. بین استرابیسم با جنسیت و سن ارتباط معناداری وجود نداشت (0/05 <p)،. بیشترین نوع استرابیسم مشاهده شده در افراد تحت مطالعه ایزوتروپیا (با شیوع 0/21 % در دور و 0/24 % در نزدیک) بود. 4/1 % افراد دارای استرابیسم، آستیگماتیسم داشتند.  شیوع هتروفوریا در 1100 کودک معاینه شده 22/9 % که بیشترین نوع آن اگزوفوریا  (19/4 %) بود. 31/5 %  افراد نزدیک بین اگزوفوریا  داشتند در حالی که این میزان در کودکان امتروپ (19/09 %) و دوربین (16/4 %) کمتر بود. 1/3 %  از اختلالات بینایی در این کودکان به علت استرابیسم بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع استرابیسم، تشخیص اولیه و درمان آن در سنین کودکی می تواند از آسیب ها و اختلالات بعدی بینایی در این کودکان جلوگیری کند. استفاده از این یافته ها در طرح ریزی برای غربالگری کودکان می تواند خدمات اپتومتریک را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: کودکان، استرابیسم، هتروفوریا، ایزوتروپیا، اگزوتروپیا
 • فاطمه ضیغمی، سید علیرضا حسینی کاخک*، امیرحسین حقیقی صفحات 68-80
  هدف

  ترتیب تمرینات ترکیبی یکی از اصول اساسی تمرین می باشد که بخصوص در زنان سالمندان و همراه با محدودیت جریان خون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف مطالعه حاضر مطالعه اثر ترتیب تمرینات ترکیبی (هوازی - مقاومتی در مقابل مقاومتی- هوازی) در یک جلسه تمرینی همراه با انسداد عروق بر عوامل آمادگی جسمانی زنان مسن بود.

  روش بررسی

  چهل نفر زن سالمند سن 60 تا 70 سال به طور تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی و یک گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. یکی از گروه های تمرینی ابتدا تمرین مقاومتی و سپس تمرین هوازی  (14 نفر) و گروه تمرینی دیگر ابتدا تمرین هوازی و سپس تمرین مقاومتی (13 نفر) را انجام دادند. هر دو بخش تمرین هوازی و مقاومتی در یک جلسه و همراه با انسداد عروق انجام شد. کل دوره تمرینی، 12 هفته و سه جلسه در هفته بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در مورد شاخص توده بدن، دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (0/001>p)، اما این کاهش در گروه تمرین هوازی- مقاومتی بیشتر بود (0/001>p). قدرت بالاتنه و پایین تنه هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (0/001>p)، اما این افزایش در گروه مقاومتی- هوازی بیشتر بود (0/001>p). استقامت عضلانی دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (0/001>p)، اما بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/248<p). ظرفیت هوازی فقط بین گروه تمرین هوازی- مقاومتی با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>p)، در حالی که بین گروه مقاومتی- هوازی با کنترل (0/081=p) و دو گروه تمرینی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05<p). 

    نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرینات ترکیبی همراه با انسداد عروق صرف نظر از ترتیب آن ها به طور موثری باعث بهبود عناصر آمادگی جسمانی زنان سالمند می شود و تفاوت قابل ملاحظه ای بین ترتیب این دو نوع تمرین در یک جلسه تمرین وجود ندارد. هر چند چنانچه اهداف تمرینی خاصی مد نظر باشد، ترتیب تمرینات می تواند تعیین کننده باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، ترتیب تمرینات، انسداد عروق، زنان مسن
 • حسین ابراهیمی پور، حمید حیدریان میری، الهه عسکرزاده* صفحات 81-90
  هدف
  کاهش سطح اعتماد در نظام سلامت می تواند منجر به پیامدهایی مانند اینکه بیماران به دنبال نظر ثانویه در مورد بیماری خود باشند و یا کاهش سطح قبول درمان توسط بیماران شود. با توجه به اهمیت اعتماد عمومی جامعه به نظام سلامت در پیشبرد مطلوب اهداف آن، مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه اعتماد عمومی به ارایه دهندگانخدمات سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر به بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش میزان اعتماد عمومی پرداخته شد. این مطالعه از نوع تحلیلی و مقطعی در شش ماهه نخست سال 1397 در میان شهروندان شهر مشهد که از بیمارستان های دولتی خدمت دریافت کرده اند انجام شد. روایی این ابزار با مصاحبه با 20 نفر از متخصصان حوزه مدیریت سلامت، آموزش بهداشت، و اخلاق پزشکی با استفاده از دو روش « Lawshe» و « Waltz  و Bausell» انجام شد. برای تعیین پایایی تکمیل پرسشنامه توسط 50 نفر از شهروندان انجام گرفت و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون خوشه ای محاسبه گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 توصیف شاخص های آماری فراوانی و درصد فراوانی توصیف شد.
  یافته ها
  در مرحله روایی براساس نظرات 20 متخصص از بین 36 سوال 3 سوال با  نسبت روایی محتوایی کمتر از 0/42 و ارتباط کمتر از 0/7 حذف شد. در 33 سوال باقیمانده شاخص روایی محتوا قابل قبول بود. سوالاتی که وضوح و سادگی کمی داشتند مورد بازبینی قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون خوشه ای برای کل پرسشنامه به ترتیب 0/83 و 0/81 بدست آمد. فقط 2 بعد سیاست های مراقبت از بیمار در سطح کلان و کیفیت همکاری میان ارایه دهندگان ضریب آلفای کرونباخ کمتر از 0/7 داشتند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش، پرسشنامه اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین سیاست گزاران و برنامه ریزان مراقبت های بهداشتی و درمانی می توانند برای اندازه گیری میزان اعتماد عمومی افراد به ارایه دهندگان مراقبت های سلامت به صورت دوره ای از آن استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اعتماد عمومی، روایی، پایایی، استانداردسازی، پرسشنامه
 • مهرانگیز قربانی، فرشاد غزالیان*، خسرو ابراهیم، حسین عابدنطنزی صفحات 91-99
  هدف

  اهمیت نقش مغز در تنظیم قسمت های مختلف بدن در اجرای فعالیت های ورزشی یکی از مهم ترین مباحث حل نشده تمرین درمانی در افراد بیمار و سالم است. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ عصبی فعالیت قشر مغز و ایجاد پارامترهای فیزیولوژیک ناشی از خستگی مرکزی در طی تمرین با شدت بالا است.

  روش بررسی

  در یک مطالعه آزمایشگاهی، چهارده زن دوچرخه سوار حرفه ای سرعتی کار، یک جلسه تمرین با شدت بالای 60 دقیقه ای را روی یک دوچرخه ارگومتر با شدت بالا تکمیل کردند. به طور متناوب؛ (90-120-60-120-60-90 دور در دقیقه) هر 10 دقیقه کدانس تغییر کرد. به منظور تحلیل تغییرات فعالیت قشر مغز از الکتروانسفالوگرام (Electroencephalogram; EEG) استفاده شد. علاوه براین، ضربان قلب، لاکتات خون و میزان اعمال نیرو ادراک شده (RPE) بعد از تغییر شدت رکابزنی اندازه گیری و ثبت شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضربان قلب، لاکتات خون و میزان نیروی درک شده (Rate of Perceived Exertion; RPE) در 120 دور در دقیقه در مقایسه با 60 دور در دقیقه افزایش بیشتری داشت. توان طیفی EEG به طور معنی داری در دامنه فرکانس آلفا و بتا با تغییر کدانس بین 60 تا 120 دور در دقیقه (تتا: + 251%، آلفا: +167% و بتا: +145%) افزایش یافت. با کاهش کدانس از 120 تا 60 دور در دقیقه، توان طیفی در تمام دامنه های فرکانس EEG تحلیل شده (تتا:- 176%، آلفا:- 145% و بتا: -78%) به طور معنی داری کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  طبق داده های EEG پاسخ عصبی قشر مغز در طول تمرین دوچرخه سواری در شدت بالا، باوجود بروز خستگی در همه دامنه های فرکانسی به ویژه بتا افزایش یافته است. این نتایج نشان می دهد بر خلاف انتظار کارکرد شناختی مغز با بروز خستگی مختل نشد و تحت تاثیر افزایش شدت تمرین افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: خستگی، خستگی مرکزی، ورزش هوازی با شدت بالا، امواج مغزی، سیستم عصبی مرکزی
 • زهره کوهستانی، مریم کوشکی جهرمی*، جواد نعمتی صفحات 100-110
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر شاخص های وضعیت عضلانی مرتبط با عضلات مرکزی و علایم دیسمنوره اولیه در دختران نوجوان بود.
  روش بررسی
  نمونه های آماری این تحقیق شامل 30 دانش آموز 13-15 ساله مبتلا به دیسمنوره اولیه بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تمرین (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها پرسشنامه سنجش علایم قاعدگی را جهت سنجش علایم دیسمنوره تکمیل کردند. استقامت عضلات شکمی، تعادل و انعطاف پذیری به ترتیب به وسیله آزمون دراز و نشست، آزمون تعادل ایستادن تک پا و آزمون ولز  در دو مرجله قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه گیری گردید. گروه تمرین در برنامه تمرینات عضلات مرکزی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه شرکت کردند. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل یافته ها استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه متغیر های بعد و قبل از تمرین نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش معنی دار میانگین علایم دیسمنوره (0/001=p)، افزایش استقامت عضلات شکمی (0/001=p) و افزایش انعطاف پذیری (0/04=p) در گروه تمرین شد، اگرچه بر تعادل تاثیر معنی داری نداشت (0/05<p). نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه تغییرات دیسمنوره و نمره کل آمادگی عضلانی منفی و معنی دار شد (0/55=r، 0/002=p).
  نتیجه گیری
  می توان از تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک روش درمانی برای کاهش شدت علایم دیسمنوره استفاده کرد که با افزایش آمادگی عضلات مرکزی مرتبط می باشد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره اولیه، تمرینات ثبات مرکزی، دختران نوجوان، آمادگی جسمانی
|
 • M Amini *, Gh Ghasemi Pages 7-17
  Purpose

  Low back pain is one of the most common and costly medical problems and the main cause of absenteeism which is a common problem in today's society. The prevalence and cost of treatment is increasing significantly. There are many ways to treat low back pain but a convenient, useful and low cost method is the main need of today's societies. Therefore, the purpose of the present study was to compare the effect of Barreausol and Pilates exercises on quality of life in women with chronic low back pain.

  Methods

  Thirty patients with chronic back pain were selected and randomly allocated into three 10-patients groups Barreausol (average age of 42 ± 7 years, height 160 ± 8 cm, and weight 62 ± 5.5 kg) Pilates (average age of 42.5 ± 5 years, height 159 ± 10 cm, and weight 61 ± 6 kg) control (average age of 42 ± 6 years, height 161 ± 11 cm, and weight 59.5 ± 7 kg).Subjects in the intervention group performed three 60-minute sessions each week for 8 weeks, but the control group did not participate in any of the therapeutic activities during this time and were only engaged in daily activities Subjects' quality of life was assessed using SF36 questionnaire before and after eight weeks. Inferential statistics analysis of variance for repeated data (ANOVA) was used to analyze the groups (p≤0.05).

  Results

  The findings of the present study showed that both of the intervention methods significantly improved the quality of life of women with chronic low back pain (p≤0.05). However, in the control group no significant difference was observed (p>0.05). Overall, there was a significant difference between the experimental and control groups (p≤0.05). The results also showed no significant difference between the two training methods (p>0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study it can be concluded that Barreausol exercises and Pilates exercises can improve the quality of life and adverse effects of women with chronic low back pain so it can be definitely recommended as a suitable medicine for the treatment of chronic low back pain.

  Keywords: Barreausol, Pilates, Quality of life, chronic low back pain
 • M Yalame Ha, A Doostdar *, H Soori, A Asharlous, P Nabovati, A.A Yekta, M Pakbin, M Khabazkhoob Pages 18-31
  Purpose

  To determine the status of rule similarity (isorule vs. anisorule) and symmetry pattern (direct versus mirror) in refractive surgery candidates

  Methods

  This population-based study was conducted on the available data of 2015-2016. The clinical records containing complete eye examinations including the measurement of visual acuity, objective and subjective refraction, biomicroscopy, and topographic images were evaluated. Clinical and demographic data including the amount of refractive error (diopter and cylinder) and astigmatism axis were extracted from the patients’ records. In this study, refraction was recorded as a negative cylinder value, and spherical values of more than 0.5 D for myopia and hyperopia and astigmatism less than 1 D were considered as the exclusion criteria.

  Results

  After applying the exclusion criteria, the data of 2196 astigmatic patients were analyzed. In the study population, 95.9% of the patients had isorule and 4.1% had anisorule astigmatism. The prevalence of isorule and anisorule astigmatism was similar in terms of gender (p=0.204) and age (0.244). An increase in the amount of astigmatism was associated with an increase in the prevalence of isorule and a decrease in the prevalence of anisorule astigmatism (p=0.012). The prevalence of WW, AA, and OO was 75.8%, 19%, and 1.1% and the prevalence of WA, WO, and AO was 0.6%, 2.5%, and 1%, respectively. As for the symmetry of astigmatism axes, the median difference in the axis of astigmatism between the fellow eyes was 5˚ in mirror symmetry and 10˚ in direct symmetry. According to the results, ageing was associated with an increase in the axis difference between the fellow eyes in both direct (p=0.023) and mirror (p<0.001) symmetry, while an increase in the amount of astigmatism increased the axis difference between the of fellow eyes in direct (p=0.002) and mirror (p<0.001) symmetry.

  Conclusion

  Isorule astigmatism is a very common pattern in refractive surgery candidates and anisorule astigmatism is a rare condition. Symmetry was also common in this study and there was a higher tendency towards mirror symmetry compared to direct symmetry. Patients with WW astigmatism had the highest symmetry among patients.

  Keywords: Isorole, Anisorole, Astigmatism, Symmetry, Mirror
 • M.A Mohammadian *, H Sadeghi, M Khaleghi Tazeji Pages 32-40
  Purpose

  Stiffness is one of the characteristic of viscoelastic structures in human body that can theoretically affect the risk of injury. The objective of this study was to determine the relationship between the lower limb stiffness and selected biomechanical variables related to the risk of injury in healthy physically active young male adults.

  Methods

  20 male physical education students participated voluntarily in this study. They performed vertical hopping tests in three styles, bilateral, unilateral on dominant leg and unilateral on non-dominant leg, with three strategies, preferred and control (frequency 2.2 Hz) and the maximal to determine the stiffness of the lower limb and performed one-leg landing to determine the peak of vertical ground reaction force, rate of loading and mechanical absorbed energy. The variables were estimated by the force plate and the motion analysis system. The relationship between lower limb stiffness and selected biomechanical variables (peak of vertical ground reaction force, rate of loading and mechanical absorbed energy) in landing was determined by Pearson correlation test (p ≤ 0.05).

  Results

  Among the lower limb stiffness variables during hopping performance with different strategies (control strategy, preferential and maximal), lower limb stiffness during maximal unilateral hopping tests showed significant and positive relationship with peak of vertical ground reaction force (p = 0.01) and rate of loading (p = 0.01). Lower limb stiffness during control hopping tests showed a significant negative relationship with the mechanical absorbed energy (p = 0.02).

  Conclusion

  According to the findings, it can be argued that the high lower limb stiffness increases the risk of bony injuries such as knee osteoarthritis and stress fractures, while low lower limb stiffness increases the risk of soft tissue injuries. Therefore, it seems that very low or very high lower limb stiffness is not an advantage in order to reduce the risk of injury, and there is probably some optimal value for it.

  Keywords: Lower limb stiffness, Biomechanical variables, Risk of injury
 • H Rezaee *, H Ahadi, A Aghamohammadi Pages 41-51
  Purpose
  Regarding the impact of bilingualism and cochlear implantation on the language development and metalinguistic skills, examining these skills in bilingual children in different languages, especially bilingual children with normal and cochlear implantation, can lead us to a greater recognition of the language development in children and the related factors. The present study aims to investigate and compare the mean length of utterance and lexical richness with lexical awareness (content and structural aspect) between the normal and cochlear implantation children in the first grade in Persian and Azeri.
  Methods
    Six bilingual children with cochlear implantation were selected from the first grade of exceptional school in city of Zanjan in year 97-98 and six normal counterparts were selected matched for gender, age, and socio-economic conditions. Then, mean length of utterance and lexical richness were compared with metalinguistic skills tests. For studying mean length of utterance and lexical richness, continuous speech test and for studying metalinguistic skills, lexical awareness test (including content and structural aspect of word definition) were used.
  Results
  Data analysis in Azeri language showed that mean lengthof utterance and lexical richness in thefirst grade of hard of hearing bilingual children with cochlear implantation in Azeri- Persian is delayed (p<0.05). But in Persian language of language development indices, only the mean lengthof utterance is delayed (p<0.05). No significant difference was found in any of content and structural aspects of lexical awareness definition in hard of hearing children with cochlear implantation (p>0.05). The low level of meta-language proficiency of subjects in metalinguistic tests in Azeri language can be attributed to the official teaching of Persian language in schools.
  Conclusions
  Consistent with the results of this study, the mean continuous speech scores showed that the performance of the first grade of normal bilingual children in lexical richness and Mean length of utterance in Persian language is better than bilingual children with cochlear implantation.
  Keywords: Linguistic development, Mean length of utterance, Lexical awareness
 • R Shamabadi, L Ranjbari, Z Khorshidarab, A Kamrani * Pages 52-58
  Purpose

  Many different factors are considered as effective factor that cause and have effect on endurance of low back pain. Life style is one of these factors consisted of subsets that are related to life pattern. The relation between these factors and low back pain is not well studied thus the present study by purpose of studying coping with stress as a basic factor in relation with components of low back pain have been done.

  Methods

  from Social Welfare and Rehabilitation Sciences University of Tehran and Ferdowsi University of Mashhad of Iran 68 college students have participated in the study. All participants completed two questionnaires of Nordic musculoskeletal and Cassidi and Long problem-solving style. Analysis of data was conducted by SPSS v21 and Spearman correlation tests.

  Results

  The results show that there is a positive correlation between age, education level and duration of low back pain with an efficient problem-solving style. On the other hand there is a negative correlation between inefficient problem-solving style and education level. In addition, results illustrate that there is a positive correlation between work absence and inefficient problem-solving style (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results coping with stress style is an efficient factor in duration of low back pain and work absence. However, the effectiveness of this factor as a basic factor for the appearance of low back pain has not been shown in a proper manner.

  Keywords: Low back pain, coping with stress, problem-solving style, Psychological factors
 • A Hamidi, J Heravian Shandiz *, S Jalalifar, S Boomi Quchan Atigh, A Darvishi, H Lashkardoost Pages 59-67
  Purpose

  Strabismus is one of the serious visual problems in children. Early diagnosis and treatment of strabismus at an early ages results in good treatment outcomes. In this regard, the aim of this study was to determine the prevalence of strabismus and heterophoria in children aged 3 to 6 years in city of Bojnurd, the capital of north Khorasan Province, Iran, in 2016-2017.

  Methods

  In a population-based study, of 6600 children who went to kindergartens in Bojnurd for visual screening, a total of 1100 (three to sixyears of age, the mean age 4.21±1.08 years) children were evaluated who were suspected of having visual problems. Complete eye examinations included visual acuity measurement, cycloplegic refraction (cyclopantolate 1%), subjective refraction and cover test were performed for all participants.

  Results

  The prevalence of strabismus was recorded as 0.36%. There were no associations of strabismus with age and genders (p>0.05). The most type of strabismus was esotropia. A total of 4.1% of children with strabismus had astigmatism. The prevalence of heterophoria in 1100 children was 22.9%   and the most common heterophoria was exophoria (19.4%). A total of 31.5% of children with myopia had exophoria. However, this rate was lower in children with emetropia (19.09%) and hypropia (16.4%). A total of 1.3% of visual impairments in these children were due to strabismus.

  Conclusions

  Given the prevalence of strabismus, early diagnosis and treatment at young ages can prevent future visual impairments in these children. Using these findings in planning for children's screening can improve optometric services.

  Keywords: Children, Strabismus, Heterophoria, Esotropia, Exotropia
 • F Zeighami, A.R Hosseini Kakhak *, A.H Haghighi Pages 68-80
  Purpose

  Order of the concurrent training is one of the essential training principles which has been less investigated specially with respect to restricted blood flow and in elderly women. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of concurrent training order (aerobic- strength vs strength-aerobic) in the same session with vascular occlusion on physical fitness in elderly women.

  Methods

  Fourteen elderly women (age 60-70 yr) randomly divided into 3 groups: strength prior to (SE, n=14) or after (ES, n=13) endurance training and the control group (Con=13). Both aerobic and strength trainings were performed in the same training session under the vascular occlusion (VO). The training duration was 12 weeks, three sessions per week.

  Results

  The results showed that body mass index in both training groups significantly decreased compared with Con (p<0.001), but this reduction was further in ES (p<0.001). Upper and lower body strengths were significantly increased in both training group compared with Con (p<0.001), but this increase was further in SE (p<0.001). Also, muscle endurance significantly increased in both training groups compared with Con (p<0.001), with no difference between groups (p=0.280). There was only significant difference between AS with Con in aerobic capacity (p<0.001), while there was no significant difference between SA with Con (p=0.081), and AS with SA (p>0.05)

  Conclusion

  It seems that concurrent training with vascular occlusion significantly improved physical fitness components in elderly women regardless of their order and there was no obvious difference between the order of the training in one session. However, if specific training goals are to be considered, the order of the training may be determinative.

  Keywords: Concurrent Training, Training order, Blood flow restriction, Elderly Women
 • H Ebrahimipour, H Heidariyan Miri, E Askarzade * Pages 81-90
  Purpose
  Reducing the level of trust in the health system may lead to consequences such as seeking a secondary view of the disease or lowering the level of acceptance of treatment. Considering the importance of public trust in the health system in achieving its goals, the present study aimed to standardize the public trust in health services providers’ questionnaire.
  Methods
  In the present study, the validity and reliability of the instrument for measuring public trust were assessed. This analytical and cross-sectional study was conducted in the first six months of 2018 among citizens of Mashhad, who received services of government hospitals. The validity of this tool was carried out by interviewing 20 specialists using two
  methods
  "Lavashe" and "Walts and Basel". To determine the reliability of the questionnaire completed by 50 citizens, Cronbach's alpha and intra-cluster correlation coefficient were calculated. The results were analyzed using SPSS software version 20.
  Results
  In the validity stage based on the opinions of 20 experts, 36 of the 3 questions were queried with CVR less than 0.42 and the connection was less than 0.7. In the remaining 33 questions, the Content Validity Index was acceptable. Questions that had a low resolution and simplicity were reviewed. Cronbach's alpha coefficient and intra-cluster correlation coefficient for the whole questionnaire were 0.83 and 0.81, respectively. After dimensions of the Cronbach's alpha coefficient questionnaire only 2 were less than 0.7.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, public trust in health care has acceptable validity and reliability. Therefore, policymakers and health care planners can periodically use caregivers to measure public confidence in healthcare providers.
  Keywords: Public Trust, Validity, Reliability
 • M Ghorbani, F Ghazalian *, KH Ebrahim, H Abednatanzi Pages 91-99
  Purpose

  The importance of the brain in regulating the physical performance associated with cardiovascular responses is one of the most important unresolved training treatment in different age groups. The purpose of this study was to evaluate the neurological response of the cerebral cortex and to establish the physiological parameters of central fatigue during high-intensity exercise.

  Methods

  In a laboratory study, fourteen sprint- cyclist women completed a session with a high-intensity interval training 60-minute exercise on an ergometer cycle. Intermittently (90-120-60-120-60-90 rpm) the intensity was changed. Electroencephalogram (EEG) was used to analyze the cortical activity changes. The heart rate, blood lactate and rate of perceived exertion (RPE) were measured and recorded after the change in parity.

  Results

  The results showed that heart rate, blood lactate, and RPE increased by 120 rpm compared with 60 rpm. The spectral power of EEG is significantly increased at the alpha frequency and beta frequency range by varying the coding between 60 and 120 rpm (theta: +251%, alpha: +167%, beta: +145%). By reducing the cadence from 120 to 60 rpm, spectral power is significantly reduced (theta: -176%, alpha: -145%, beta: -78%) in all the analyzed EEG frequency domains. The data also indicated a significant decrease in the spectral EEG across the entire frequency range over time.

  Conclusion

  Analyzed EEG data showed that cerebral cortical neural response increased during high-intensity exercise and fatigue cycles in all frequency domains, especially beta.

  Keywords: Fatigue, Central fatigue, High intensity aerobic exercise, Brain Waves, Central nervous system
 • Z Koohestani, M Koushkie Jahromi *, J Nemati Pages 100-110
  Purpose
  The aim of this study was to determine the effect of core stability exercises on physical fitness of core muscles and primary dysmenorrhea inteenage girls.
  Methods
  Participants of the study included 30 teenage girls with primary dysmenorrhea. Participants were assigned into either the exercise group (n=15) or control (n=15) group randomly. All subjects completed the Menstrual Symptom Questionnaire (MSQ) to measure symptoms of dysmenorrhea. Abdominal muscle endurance, balance and trunk flexibility of participants were measured respectively by sit up, one leg stance and Wels tests. Measurements were performed before and after the exercise period. The exercise group performed core muscle exercises for 8 weeks, 3 days a week. During this period control group did not participate in any kind of exercises. Analysis of variance with repeated measures and Pearson correlation tests were used for data analysis.
  Results
  The result showed that core muscle exercises reduced dysmenorrhea symptoms (p=0.001), increased endurance of abdominal muscles (p=0.001), and flexibility (p=0.04) in exercise group. However, core muscle exercises did not change balance significantly (p>0.05). Dysmenorrhea changes were negatively related to physical fitness changes (r=0.55, p=0.002).
  Conclusion
  Core muscle exercises can be used as a treatment to reduce the severity of dysmenorrhea which may be associated with increasing core muscle fitness indices.
  Keywords: Primary dysmenorrhea, Core muscle exercises, Teenage girls, Physical fitness