فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن ادیب حاج باقری*، شهناز بلندیان بافقی، زهره نبی زاده قره قوزار صفحات 7-14
  زمینه و هدف

  دانش و مهارت فارغ التحصیلان دکتری پرستاری تاثیر زیادی  بر روی حرفه پرستاری  دارد. با توجه به  تاثیر برنامه های درسی در ایفای نقش ها و وظایف،  انجام پژوهش های متعدد  برای شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی ضروری است. لذا در این مطالعه به مقایسه تطبیقی برنامه آموزش  دکتری پرستاری ایران با برنامه اموزش دکتری پرستاری دانشگاه ییل آمریکا پرداختیم.

  روش بررسی

  این پژوهش یک پژوهش توصیفی مقایسه ای است که با استفاده از مدل بردی[1] در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و  مقایسه در سال 2018 انجام شده است. اطلاعات مورد نظر جهت برنامه آموزشی دوره دکتری ایران از  سایت وزارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهت ییل از سایت  nursing.yale.edu   به دست آمد.

  یافته ها

  تفاوت های قابل توجهی بین عناصر اصلی مانند فلسفه، ماموریت، محتوای درسی و نقش فارغ التحصیلان برنامه دکتری پرستاری ایران با ییل وجود دارد. فلسفه دکتری پرستاری در ایران توجه به ارزش های اسلامی با هدف اعتلای سلامتی و برای دانشگاه ییل ارایه عادلانه خدمات سلامت است. رسالت دکتری پرستاری  ایران ارتقای علم و مهارت حرفهای پرستاران  و برای دانشگاه ییل سلامت بهتر برای  افراد است.

  بحث و نتیجه گیری

  بیشتر فارغ التحصیلان دکتری پرستاری در ایران تمایل چندانی به کار کردن در بالین ندارند. علت آن می تواند  عدم هم خوانی فلسفه، رسالت  و اهداف برنامه دکتری پرستاری باشد.   با در نظر گرفتن نقش و وظایف فارغ التحصیلان این دوره بهتر است در اهداف، رسالت و  محتوای برنامه درسی دکتری پرستاری  بازنگری شود.

   

  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، برنامه درسی، مدل بردی، دکتری پرستاری ایران، دکترای پرستاری ییل
 • ندا کارگهی، فروز کشانی*، امیرحسین شاه سیاه صفحات 15-22
  مقدمه
  سرقت علمی ادبی به خود نسبت دادن کار دیگری بدون اجازه آن فرد اطلاق می شود. هدف از این مطالعه تعیین میانگین نمره آگاهی وارزیابی نگرش دستیاران و اعضای هییت علمی رشته های دندانپزشکی اصفهان نسبت به پدیده سرقت علمی ادبی بود.
  روش ها
   این مطالعه ی توصیفی تحلیلی پرسشنامه ای برروی 59 نفر از دستیاران تخصصی و52نفر از اعضای هییت علمی دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان درسال 96انجام شد. سوالات پرسش نامه مشتمل بر سه بخش بود بخش نخست میزان برخورد و آشنایی دستیاران واعضای هییت علمی  با این پدیده ، بخش دوم مربوط به آگاهی و بخش سوم مربوط به نگرش بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS  و با آزمون  های آماری tمستقل و توصیفی ارزیابی شدند.(P value ≤0/001).
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی اساتید 61.5درصد و دستیاران 62.01درصد بوده است که اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد. دربررسی سوالات مرتبط با ارزیابی نگرش هردو گروه مطالعه بالاترین درصد موافقت با علت ارتکاب سرقت علمی -ادبی راعدم دارابودن مهارت کافی در نگارش متون علمی دانستند. تمایل به  اعمال مجازات سخت گیرانه برای مرتکبین در بین اساتید پررنگ تر بود.همچنین اساتید پیامد عمده ی این پدیده را آسیب به جامعه ی علمی دانستند در حالی که دستیاران نادرست بودن این پدیده را بیشتر به علت مغایرت با قوانین ذکر کردند
  نتیجه گیری
   آگاهی و نگرش ارزیابی شده در مطالعه تا رسیدن به حد ایده آل فاصله داشته و برگزاری دوره های نگارش متون علمی با تمرکز بر این پدیده توصیه می شود
  کلیدواژگان: نگرش آگاهی دستیاران واعضای هیئت علمی دندان پزشکی سرقت علمی ادبی
 • آرام تیرگر*، سید حسین موسوی انیجدان، مصطفی پویا کیان، خدا بخش جوانشیر، ایرج علیمحمدی، زهرا آقالری صفحات 23-31
  سابقه و هدف

  عدم برگزاری برخی از کلاس های درسی  در اولین هفته های آغاز رسمی نیمسال تحصیلی از مشکلات نظام آموزشی دانشگاه هاست. بنابراین پژوهش حاضر باهدف تعیین علل بی نظمی در برگزاری کلاس های آغاز هر نیمسال تحصیلی از منظر دانشجویان انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مقطعی در سه دانشگاه علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران، در میان دو گروه از دانشجویان شامل الف) آنانی که در اولین جلسه ترم تحصیلی حضورداشته اند و ب) کسانی که در اولین جلسه پرسش هایی پیرامون وضعیت آشنایی آنان با آیین نامه مربوط به غیبت، و دیدگاه دانشجویان درباره موضوع غیبت و عدم برگزاری نخستین جلسات درسی استفاده شد.

  یافته ها

  پردازش نظرات دو گروه از دانشجویان حاضر و غایب در هفته اول آغاز ترم به ترتیب  218 و 130 نفر، بیانگر آن بود که اصلی ترین دلیل حضور دانشجویان در آغاز ترم، اهمیت دروس تخصصی (0/94 ± 4/16) و در درجه بعد تاکید استادان به حضور در جلسات کلاس(0/96± 4/13) بود. همچنین مهم ترین عوامل غیبت دانشجویان، تجربه آن ها در عدم برگزاری کلاس هفته ی اول در ترم های گذشته (95/0 ± 51/3) و عدم توجه دانشجویان برای حضور به موقع در اولین جلسه ترم بود (1/1 ± 3/22). آزمون آماری تی نشان داد بین سن دانشجویان با حضور به موقع در آغاز ترم تحصیلی ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت (0/035= p).

  نتیجه گیری

  حضور یا عدم حضور دانشجویان در کلاس درس آغاز ترم، تحت تاثیر عوامل مختلف و اقدامات انجام شده از سوی افراد اثرگذار مانند مسیولان آموزشی و اعضاء هیات علمی می باشد.

  کلیدواژگان: بی نظمی آموزشی، غیبت، دانشجویان، دانشگاه های علوم پزشکی
 • فریبا قادری، سکینه گلجاریان* صفحات 32-37
  سابقه و هدف
  درمان اختلالات کف لگن با توجه به آمار افزاینده ابتلا به این بیماریها حایز اهمیت میباشد و از جمله درمانهای چند تخصصی است که لازم است با رعایت نقش هر گروه در درمان صورت گیرد.فیزیوتراپی کف لگن بخشی از این درمانها میباشد که در کوریکولوم کارشناسی فیزیوتراپی گنجانده نشده است. لذا این مطالعه یا هدف آشنایی دانشجویان با فیزیوتراپی کف لگن بعنوان بخشی از واحد کارآموزی در عرصه مستقل طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
    این مطالعه در دو نیمسال (نیمسالهای اول 96 و 97) برای دانشجویان ورودیهای 93 و 94 (22 نفر) طراحی و اجرا شد . نظر سنجی از دانشجویان و اساتید توسط فرمهای خود ساخته توسط محقق صورت گرفت و نقاط ضعف و قوت و پیشنهادات در سوالات باز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  84% از دانشجویان رضایتمندی خود را از گذراندن این دوره اعلام کردند و 100% اساتید برگزاری این دوره را ضروری دانستند و پیشنهاد کردند در کوریکولوم رشته فیزیوتراپی گنجانده شود.
  نتیجه گیری
  طراحی و اجرای این دوره برای داشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی تجربه موفقی بود و پیشنهاد میشود جهت بررسی کارشناسی بیشتر در بورد تخصصی مطرح گردد.
  کلیدواژگان: فیزیوتراپی کف لگن، دوره، کوریکولوم
 • زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی*، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور صفحات 38-44
  مقدمه
   ارتقاء مهارت تفکر انتقادی یکی از چالش های اصلی در حرفه پزشکی می باشد. ارزشیابی اطلاعات و انتخاب راهکار مناسب برای رسیدن به تصمیم درست، نیازمند مهارت تفکر انتقادی است. . ماما به عنوان تصمیم گیرنده در امور بالینی باید جهت ارایه مراقبت موثر، از مهارتهای تفکر انتقادی استفاده نماید.این مطالعه با هدف تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، در نیم سال دوم تحصیلی 95 بر روی 60 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی شهر مشهد انجام گردید. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آموزش به روش نقشه مفهومی و گروه کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر بود. دانشجویان  دو گروه، به مدت دو جلسه سه ساعته طی دو هفته تحت آموزش به روش نقشه مفهومی و روش مرسوم دانشگاه ها (پرسش و پاسخ، سخنرانی) قرار گرفتند. پرسشنامه تفکر انتقادی قبل و یک ماه بعد از آموزش توسط دانشجویان دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16، آزمون های آماری من ویتنی، کای دو و ویلکاکسون استفاده گردید. سطح معنی داری در تمام موارد 0/05>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بعد از مداخله نمره مهارت های تفکر انتقادی در هر دو گروه، قبل و بعد از مطالعه تفاوت آماری ندارد (Pvalue≥0/05).
  نتیجه گیری
                     
  یافته ها حاکی از آن است که سطح مهارت های تفکر انتقادی بعد از آموزش در دو گروه تفاوت چندانی نداشت  و باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، مهارت تفکر انتقادی، آموزش مامایی
 • علی سیاه پشت خاچکی*، مارال مظاهری، فاطمه حسین زاده دوگلسر، علی مراد حیدری گرجی، امیرحسین حسامی صفحات 45-51
  مقدمه و هدف

   نظام آموزشی هرکشوردارای سیرتکاملی ویژه ای است که تحت تاثیرعوامل تاریخی ، جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و مسایل خاص فرهنگی آن کشور قراردارد.  به اعتقاد صاحب نظران یکی از بهترین روش ها برای ایجاد و حفظ نظام آموزشی خوب تربیت افراد کارآمد و متخصص است افت تحصیلی زمانی اتفاق می افتد که فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و توان بالفعل افراد در فعالیت های درسی و پیشرفت تحصیلی ایجاد شود. .از این رو افزایش کیفیت نظام آموزشی به عنوان اثرگذارترین عامل درتوسعه کشورها محسوب میشوند. لذا در این مطالعه بر این شدیم تا اثر فاکتورهای اجتماعی ، خانوادگی و آموزشی را بر افت تحصیلی دانشجویان پردیس خودگردان رامسر بررسی نماییم

  روش کار

   این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. در کل حجم نمونه ما بر اساس فرمول کوکران، 306 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تکمیل شده ، جمع آوری و بررسی گردید.  جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان  ورودی 91  الی 94 رشته داروسازی و پزشکی که در پردیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران - رامسر در سال تحصیلی 1395  در حال تحصیل می باشد . که مجموع دانشجویان دارای افت تحصیلی و بدون افت را شامل می شود.

  یافته ها

   در این مطالعه، 61 نفر از دانشجویان پزشکی و داروسازی که افت تحصیلی داشتند ، دارای میانگین سن 1.66±24.14 سال بوده و دلایل افت تحصیلی را  علاقمندی زیاد به رشته، تاهل، درآمد خوب رشته های پزشکی و داروسازی(به  ترتیب  46.3% ، 49.2%، و 32.8%)  دانسته اند.  همچنین  عدم پیگیری والدین ، اختلاف سلایق با والدین،  نوع محل سکونت، طلاق و اختلاف والدین،  فوت والدین، بیماری والدین(به ترتیب  32.8% ، 37.7% ،  31.1% ، 36.1% ، 62.3%،  41%  )  در افت تحصیلی دانشجویان موثر بوده است. از طرفی دیگر  ضعف روحی و جسمی دانشجویان، دوستی با  دوستان بدون برنامه ریزی درسی ، نگرانی از آینده شغلی،  شاغل بودن،  اختلاف سلیقه با همکلاسیها (به ترتیب 57.4%  ، 47.5% ، 57.4% ، 31.1% ،  44.3%)   نیز باعث  سختی و مشکلات تحصیلی دانشجویان گردیده است. عوامل اجتماعی دیگر نظیر ضعف بنیه علمی ، کلاسهای درسی فشرده ، اساتید متعدد برای یک واحد درسی،  ایجاد فاصله بین اخذ مدرک پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه، حجم زیاد مطالب درسی   و عدم برنامه ریزی مناسب (به ترتیب 52.5% ، 44.3% ، 37.7%،  34.4% ، 44.3%  نقش بسزایی در افت تحصیلی دانشجویان داشته اند.  

  نتیجه گیری

   در مطالعه ما عوامل  اجتماعی ، خانوادگی و آموزشی  از دیدگاه دانشجویان در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی و داروسازی پردیس خودگردان رامسر موثر بوده اند.

  کلیدواژگان: افت تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی، دیدگاه دانشجویان
 • زینب غلام نیا شیروانی، مریم قائمی امیری، علی اکبر خسروی لاریجانی، احسان روح الله پور، زینب حسینی مطلق* صفحات 52-58
  سابقه و هدف

   سلامت معنوی بویژه از دیدگاه اسلام، یکی از مولفه های مهم سلامت در دانشجویان علوم پزشکی به عنوان سردمداران سلامت جامعه است. هدف مطالعه حاضر، تعیین سلامت معنوی از دیدگاه اسلام در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه تحقیق توصیفی- تحلیلی در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی 96 دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی با روش نمونه گیری در دسترس اجرا گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه روا و پایای سلامت معنوی از دیدگاه اسلام بود که بصورت آنلاین در اختیار دانشجویان قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و آمار توصیفی (فراوانی و درصد، شاخص های مرکزی و پراکندگی) و تحلیلی (آزمون من ویتنی و کروسکال والیس) در سطح معناداری کم تر از 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج تحقیق بر روی 96 دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی با میانگین سنی 21.45±0.83 نشان داد که میانگین نمره کل سلامت معنوی 94.92±17.83 و در طبقه "متوسط" قرار دارد. بیش ترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به بعد نظام اعتقادی (25.16±5.43) و سبک زندگی (22.33±0.96) بود. بین سلامت معنوی و متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی در دانشجویان رابطه معناداری مشاهده نشد (P>0.05).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه سطح متوسط سلامت معنوی از دیدگاه اسلام را در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل نشان داد. لازم است برنامه ریزی لازم جهت ارتقای سطح سلامت معنوی دانشجویان بویژه در بعد سبک زندگی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، اسلام، دانشجوی پزشکی، دانشجوی دندانپزشکی
|
 • Moesen Adib, Hajbaghery*, Shanaz Bolandian Bafghi, Zohreh Nabizadeh Gharghozar Pages 7-14
  Background

  The knowledge and skills of nursing PhD graduates have a great impact on the nursing profession. Due to the impact of curriculum on roles and tasks, multiple studies are needed to identify the strengths and weaknesses of the curriculum. Therefore, in this study, we decided to compare nursing doctorate program in Iran with Yale University.
   

  Methods

  This is a descriptive comparative study, which is done by using Bereday’s model in four stages of description, interpretation, juxtaposition and comparison in 2018. The data was obtained from the Ministry of Health and Medical Education and The Yale Nursing PhD program was obtained from “nursing.yale.edu”.
  Findings There are significant differences between key elements such as philosophy, mission, curriculum content, and the role of Iranian Nursing PhD graduates with Yale. The philosophy of PhD in Nursing in Iran is to promote Islamic values with the aim of promoting health and providing a fair health service for Yale University. The mission of the Iranian Nursing PhD is to promote and enhance the skills of nurses and for Yale University is to provide better health for individuals.

   Discussion and Conclusion

  Most nursing PhD graduates in Iran are less likely to work in bed. This may be due to the inconsistency between the philosophy, mission and goals of the nursing PhD program. Considering the role and duties of the graduates of this course, it is advisable to reconsider the goals, mission and content of the nursing PhD curriculum.

  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Bereday’s model, Nursing Ph.D. Of Iran, Nursing Ph.D. Of YAL
 • Neda Kargahi, Forooz Keshani*, Amirhosein Shahsiah Pages 15-22
  Introduction
  Plagiarism refers to the assignment of another work without the permission of that person. The purpose of this study was to determine the mean score of knowledge and assessment of attitude of dental residents and professors of Isfahan Dental School regarding the plagiarism.
  Method & materials: This descriptive-analytic study was carried out in a questionnaire series of dental residents and professors of Isfahan Dental School in 1396. Questions of the questionnaire consist of three parts. The first part assesses the level of encounter and familiarity of dental residents and professors with this phenomenon. The second part is related to knowledge and the third part is related to the attitude. Data was analyzed by SPSS software using t-test and descriptive statistics. (P ≤0.001)
  Results
   the average score of professors' knowledge was 61.5% and resident knowledge was 62.01% which does not show significant difference. In evolution of the questions related to the assessment of attitude of both groups, the highest percentage of agreement to the cause of plagiarism was lack of adequate skills in their scientific writing. The tendency to impose stricter penalties on perpetrators amongst professors was more intense. Also, professor’s cognize the damage to the scientific community was the major consequence, while the assistants are more likely to relate this phenomenon to Contradiction with the rules.
  Conclusion
  It can be said that the knowledge and attitudes assessed in this study are far from ideal, and executing of scientific writing courses focusing on this phenomenon is suggested.
  Keywords: attitude-knowledge-dental residents, professors-plagiarism
 • Aram Tirgar*, Seyd Hossein Mousavie Anijdan, Mostafa Pouyakian, Khodabakhsh Javanshir, Iraj Alimohammadi, Zahra Aghalari Pages 23-31
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Holding the classes in the first weeks of the official semester is one of the main problems for the university education system. This study aimed to determine assessing the causes of students' irregularities in class formation at the beginning of each semester in medical sciences universities.

  METHODS

  This cross-sectional study was conducted at three universities of Babol, Shahid Beheshti and Iran University of Medical Sciences, on two groups of students, those who attended the first classes of semester and those who missed the classes; available sampling method was used to select participants. The researcher-made questionnaires were used to collect data, including students' personal and educational information, students' viewpoints on the reasons for absenteeism during the first classes of the semester, questions about their familiarity with absenteeism codes and regulations, and their viewpoints on canceling classes at the first days of semester.

  FINDINGS

  The viewpoints of two groups of present and absent students (218 and 130 students, respectively) at classes on the first week of the semester, were analyzed using scores 1-5 in the Likert scale, and indicated that the main reason for the students attending at their first classes of the semester was the importance of specialized courses (4.16±0.94) and teachers’ emphasis (4.13±0.96). The most important factors for the students' absence were their experience of canceling first classes of previous semester (3.51±0.95) and students not paying attention to timely attend the first sessions (3.22±1.01). T-test showed that there was a significant direct relationship between students' age and their timely attendance at the beginning of the semester (p=0.035).

  CONCLUSION

  The presence or absence of students at classes on first days of new semester is influenced by various factors and actions taken by influential individuals such as educational staff and faculty members.

  Keywords: Educational irregurality, Absenteeism, Students, Universities of Medical Sciences
 • Fariba Ghaderi, Sakineh Goljaryan* Pages 32-37
  Background
  Treatment of pelvic floor disorders is important due to the increasing number of these diseases and is one of the multidisciplinary therapies that should be performed with respect to the role of each group in the treatment. Physiotherapy not included in bachelor physiotherapy curriculum. Therefore, introducing students to pelvic floor physiotherapy as part of an independent training unit was designed and implemented.

  Findings
  84% of students expressed their satisfaction with this course and 100% of professors found it necessary and suggested to be included in the physiotherapy curriculum.
  Keywords: Pelvic Floor Physiotherapy, Course, Curriculum
 • Zohreh Mirkazehi Rigi, Mahin Tafazoli*, Hossein Karimi Moonaghi, Taghipour Pages 38-44
  Background and objective
  Enhancing critical thinking is a challenge faced in Medical profession. Evaluation of data and choosing proper intervention to reach a correct decision needs skillful thinking. . Midwife as a clinical decision maker uses critical thinking in providing proficient care. Present studies is aimed at determining the education effect based on concept mapping on critical thinking skills of midwifery students.
  Method
  This quasi-experimental study with two groups design before and after training, was performed on 60 midwifery students in mashhad school of nursing and midwifery in 2016. The samples were selected by the convenience method and were randomly divided into two groups of based on concept mapping and routine group. Content was similarin both groups. Students of based on concept mapping  group were trained concept mapping and  for six hours during two week. Students of routine group were trained by lecture for six hours during two week. They were filled the Watson Glaser critical thinking test in the before and 1 month after study. Data was analyzed by SPSS software version 16 and descriptive statistical test, mann-whitney test, Wilcoxon test, friedman test. P< 0/05 was considered statistically significant.
  Results
    The results indicated that  one month after interventional, critical thinking skills was significantly increased in two groups (P<0/05) but this increased in based on critical thinking groupis It wasn't more than routine group.
   
  Conclusion
  There is not much difference between the two groups after training and further studies should be done.
  Keywords: Midwife training, critical thinking, concept mapping
 • A. Siahposht Kachaki*, M. Mazaheri, F. Hosseinzadeh, A. Moradheydari, A.Hessami Pages 45-51
  Background

  The educational system of each countryman is a special developmental system influenced by the historical, geographical, political, economic, social and cultural factors of that country. Experts believe that one of the best ways to create and maintain a good education system is to train efficient and professional people. Academic failure occurs when there is a significant gap between potential and actual ability of individuals in their academic activities and academic progress. Therefore, increasing the quality of the education system is considered to be the most influential factor in developing countries. Therefore, in this study we aimed to investigate the effect of social, family and educational factors on academic drop of Ramsar campus students.
   

  Findings

  In this study, 61 medical and pharmacy students with a mean age of  24.14±1.6 years had a mean interest in major, marital status, good income in medical and pharmaceutical fields (32.8 % ,46.3%, 49.2%, respectively). Also, lack of parental follow-up, parental differences, type of residence, divorce and parental differences, parental death, parental illness (32.8%, 37 .7 % ,31.1%, 36.1%, 62.3% and 41% respectively) were effective in students' academic decline. On the other hand, students' mental and physical weakness, friendships with unplanned friends, worry about job prospects, being employed, differences with their classmates (57.4%, 47.5%, 57.4%, 31.1%, and 44.3%, respectively) were also difficult. And the student's academic problems have become. Other social factors such as academic weakness, intensive classrooms, multiple professors for one course, gap between pre-university and university entry, high volume of courses and lack of proper planning (52.5%, 44.3%, 37.7%, respectively) % (34.4%, 44.3%, 47.5%) had a significant role in students' academic drop .
   
   

  Conclusion

  In our study, social, family, and educational factors have been effective factors in students' academic decline in Ramsar Campus.

  Keywords: Academic drop, Social, Family, Educational, students
 • Zeinab Gholamnia-Shirvani, Maryam Ghaemi Amiri, Ali Akbar Khosravi-Larijani, Ehsan Rohollah-Pour, Zeinab Hosseini-Motlagh* Pages 52-58
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Spiritual health, especially from the Islamic point of view, is one of the important components of health among medical students as leaders of community health. This study aimed to determine the spiritual health from the Islamic perspective in medical and dental students of Babol University of Medical Sciences.

  METHODS

   This descriptive-analytical study was performed on 96 medical and dental students in Babol University of Medical Sciences in 2019. The available sampling method was used. Data collection tool included the valid and reliable spiritual health questionnaires from the Islamic perspective that Available online to students. Data were analyzed by SPSS 21 software applying descriptive and analytical statistics at the significant level less than 0.05.

  FINDINGS

   Totally 96 medical and dental students with mean age of 21.45 ± 0.83 participated. The mean score of spiritual health was 94.92 ± 17.83 and was in the "moderate" category. The highest mean was related to the dimension of belief system (25.16±5.43) and the lowest (22.33±0.96) was for lifestyle. There was no significant relationship between spiritual health and demographic and academic variables among students (P>0.05).

  CONCLUSION

   The results showed the moderate level of spiritual health among medical and dental students of Babol University of Medical Sciences. There is a need for planning to improve the spiritual health of students, especially in the lifestyle.

  Keywords: Spiritual Health, Islam, Medical Student, Dental Student