فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مریم معماریان*، مهران بهرامی، محمدرضا بابایی، محمدجواد خرازی فرد صفحات 1-9
  مقدمه

  ارزیابی کلی GLOBAL RATING روشی سریع و آسان است اما نمره ی دریافتی دانشجو توسط اساتید مختلف در آن متفاوت بوده و نیز در صورت تکرار ارزیابی، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد. پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزاری تحت عنوان چک لیست برای ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان در واحد پروتز پارسیل عملی، و نیز بررسی میزان رضایت مندی اساتید و دانشجویان از چک لیست طراحی شده انجام شد.

  روش کار

  با ارزیابی آیتم‎هایی در یک پنل تخصصی دیدگاه های اساتید اخذ و تغییرات لازم در آن اعمال و روایی محتوای چک لیست با روش Lawshe به تایید رسید. پایایی ابزار در دو سطح پایایی ارزیابان و پایایی ابزار با روش   test-re-test انجام شد. و میزان رضایت مندی اساتید و دانشجویان با استفاده از یک معیار 5 قسمتی بررسی و گزارش گردید.

  نتایج

  میزان رضایت مندی دانشجویان و اساتید از چک لیست بالا بود، بیشترین رضایتمندی اساتید در پاسخ به گزینه‎ی (به نظر شما این روش ارزیابی، تا چه اندازه در عدم تاثیرپذیری از نظر شخصی ارزیابان در نمره دهی موفق می‎باشد؟) با میانگین 6/4 امتیاز و کم‎ترین رضایتمندی هم درباره‎ی گزینه‎ی (به نظر شما سهولت استفاده از این شیوهی ارزیابی برای ارزیابان چه اندازه است؟) با میانگین 0/3 امتیاز به ثبت رسید.

  نتیجه گیری

  با توجه به روایی و پایایی مناسب چک لیست و نیز رضایت مندی دانشجویان و اساتید به نظر می رسد چک لیست طراحی شده بتواند برای ارزشیابی دانشجویان در این واحد درسی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: روایی محتوا، پایایی، رضایت مندی، چک لیست، پروتز پارسیل عمل
 • براتعلی نامدار بادلو، علی شیرازی*، یعقوب مهارتی صفحات 10-19
  مقدمه
  امروزه پرستاری یکی از مشاغل با اهمیت و حیاتی در هر جامعه‎ای است، یکی از چالش‎های پیش روی نظام بهداشت و درمان و مدیران بیمارستان‎ها، روند نگران کننده قصد ترک شغل پرستاران است. از جمله عواملی که می‎تواند در قصد ترک شغل پرستاران نقش مهمی‎داشته باشد، تناسب پرستاران با محیط کاریشان است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در میان پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‎ها توصیفی از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق پرستاران رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در بیمارستان‎های تخصصی دولتی مشهد به تعداد 1467 نفر می‎باشند که از بین آنها 305 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‎ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‎ها از روش پرسشنامه از نوع بسته پاسخ استفاده شد که ضریب پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمده است. داده‎های تحقیق از روش‎های آمار توصیفی آمار استنباطی از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 18 وAMOS  مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  اثرات مستقیم و غیرمستقیم تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- گروه بر قصد ترک شغل پرستاران منفی و معنادار بود و همچنین اثر میانجی تناسب فرد- گروه بین تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل نیز تایید شد.
  نتیجه گیری
  بکارگیری و حفظ پرستارانی که از نظر باورها، اهداف و ارزش‎های فردی، همخوانی و سازگاری مناسبی با چشم انداز، اهداف، اصول و ارزش‎های نظام بهداشت و درمان دارند، باعث حفظ پرستاران و کاهش روند خروج و ترک داوطلبانه آنان و به تبع افزایش رضایت‎مندی بیماران و بهبود کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای سلامت و رفاه کل جامعه می‎شود.
  کلیدواژگان: تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- گروه، قصد ترک شغل
 • مجید خادم رضاییان، زهرا محمدزاده، مجید فیروزی فورگ، کیارش قزوینی، لیدا جراحی، مسعود یوسفی* صفحات 20-31
  مقدمه

  ارزیابی وضعیت آموزش دندانپزشکی در مقاطع مختلف می‎‎تواند نقاط ضعف برنامه پی برد و تغییرات و اصلاحات لازم را در برنامه اعمال کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه می‎‎‎باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر، مقطعی است و در سال 97 بر روی 60 دانشجوی مقطع بالینی (سال چهارم و پنجم) دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پایه، میزان کاربردی بودن دروس علوم پایه در بالین، دید کلی نسبت به دوره علوم پایه و نحوه ارایه‎ی دروس علوم پایه در یک پرسشنامه محقق ساخته چهار قسمتی (با طیف لیکرت از 1 تا 5) که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد، به صورت خود گزارشی تکمیل گردید.

  نتایج

  از نظر دانشجویان، دروس آناتومی ‎‎‎سر و گردن با 0/54 ± 4/62 نمره و زبان تخصصی با 0/68 ± 4/12 امتیاز از پرکاربردترین دروس علوم پایه در مقطع بالینی بودند. دروس بیوشیمی ‎‎‎با 0/1 ± 0/91 امتیاز و فیزیک پزشکی با 0/2 ± 1/1 امتیاز از کم کاربردترین دروس علوم پایه گزارش شدند. نتایج دید کلی نسبت به دوره علوم پایه نشان داد که اکثر دانشجویان (52 نفر، 86/6%) با عبارت دوره علوم پایه لازم است ولی مدت آن طولانی است، موافقند. همچنین در خصوص نحوه ارایه دروس بیشترین موافقت (%35) مربوط به عبارت ‘’دروس عملی برای درک مفاهیم دروس تیوری مفید بودند‘’، بود و بیشترین مخالفت با 57 مورد (%95) ‘مربوط به عبارت" طراحی دروس علوم پایه براساس مهارت حل مسیله بود"بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می‎‎‎رسد سیستم آموزش دندانپزشکی در قسمت علوم پایه در قسمت‎های مختلف کارآیی و توانایی‎های نسبتا مطلوبی دارد، با این حال، نواقص در قسمتی از برنامه‎های آموزشی برای برخی دانشجویان قابل چشم پوشی نیست. سازمان‎های آکادمیک دندانپزشکی می‎‎‎توانند با کمک این یافته‎ها و بسط آن به شرایط آموزشی خود در جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان تلاش کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، دانشجویان دندانپزشکی، علوم پایه
 • ابولقاسم الهیاری، زهرا رضایی یزدی، میترا احدی، علی بهاری، مینا اکبری راد*، آرزو اروجی صفحات 32-38
  مقدمه

  مطالعات متعدد نشان می دهند که کشیک های طولانی مدت باعث کاهش کیفیت استراحت، کاهش کیفیت پاسخگویی، کاهش سرعت عمل و افزایش چشمگیر میزان خطای پزشکی می گردد. هدف از مطالعه حاضر تغییر در ساعات کشیک کارورزان بخش داخلی طی یک دوره ی 3 ماهه و بررسی اثرات آن بر جنبه های متفاوت فردی، رفتاری و آموزشی کارورزان می باشد.

  روش کار

  ‎‎این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 2 گروه از کارورزان بخش داخلی بعنوان گروه مداخله و کنترل  انجام شد. گروه کنترل دوره ی 3 ماهه بخش خود را بطور نرمال طی کردند. گروه تغییر اما دوره ی 3 ماهه ی  بخش خود را با نصف شدن ساعات کاری مداوم (بطور مثال یک کشیک 24 ساعته به 2 کشیک 12 ساعته تقسیم شد) طی کردند. در پایان دوره کارورزان یک فرم شامل سوالات متعددی در خصوص پارامترهای متفاوت آموزشی، رفتاری و... را تکمیل نمودند.

  نتایج

  کل کارورزان داخلی شرکت کننده در ‎‎این پژوهش 83 نفر بودند. نتایج تی مستقل حاکی از آن بود که میزان زیر مقیاس های واکنش فردی، آموزشی و رفتاری  بعد از تغییر ساعات کشیک افزایش می‎یابد و اختلاف معنی داری با میزان آنها قبل از تغییر ساعات کشیک دارد(0/001 >p)، و در مقابل آن میزان رضایتمندی از وضعیت تغییر یافته، بطور معناداری کاهش یافته است (0/001 >p).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان  می دهد که علیرغم اثر مثبت تغییر و اصلاح ساعات کشیک، کارورزان از بروز آن رضایت شخصی ندارند. علت ‎‎این امر را می‎توان در تازه و بالطبع ناقص بودن ‎‎این تغییر، مقاومت در برابر تغییر و همچنین مشکلات رفت و آمدی (هم برای کارورزان مقیم و هم کارورزان خوابگاهی)، دانست.

  کلیدواژگان: کارورز پزشکی، تغییر ساعت کشیک، معیارهای رفتاری، معیارهای فردی، معیارهای آموزشی
 • امین اظهری* صفحات 39-43
  بیش از 10 سال از زمان تاسیس کمپانی پرزی می گذرد. پرزی نرم افزاری است که برای تولید و ارایه محتواهای آموزشی به کار گرفته می شود. استفاده مناسب از جاذبه های بصری و فضایی، ساختار انیمیشنی و توانایی بالای دسته بندی مطالب از مزیت های بارز این نرم افزار است. عیب عمده نرم افزار در حال حاضر، عدم امکان تایپ مستقیم مطالب به زبان فارسی درون نرم افزار می باشد. برخی شواهد معتبربرتری ارایه با نرم افزار پرزی را بر ارایه متداول با پاورپوینت و همچنین سخنرانی مطرح نموده اند. فراگیران پرزی را موثرترو دارای ساختار بهتر دانسته و معتقد بودند استفاده از جاذبه های بصری توسط این نرم افزار باعث انتقال بهتر مفاهیم میگردد. لذا مطلوب است اساتید بیش از گذشته به استفاده از این نرم افزار جهت بهبود کیفیت تدریس توجه کنند. حرکتی که مدتی است توسط برخی اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد شروع شده و بازخوردهای نشانگر میزان بالاتری از رضایتمندی در فراگیران می باشد. لیکن لازم است ابعاد مختلف استفاده از این نرم افزار با انجام پژوهش های دقیق بررسی گردد.
  کلیدواژگان: پاورپوینت، پرزی، سخنرانی، تدریس، یادگیری
|
 • Maryam Memarian *, Mahran Bahrami, Mohamadreza Babaei, Mohamad Javad Kharazi Fard Pages 1-9
  Introduction

  global rating system system is applicable, faster in time and easily handled.Butthe student may receive different scores by different assessors and it possibly led to different scores if repeated. This study is done to design and compare psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students in removable partial denture course and evaluate the rater’s and student’s satisfaction about it. Materials &

  Methods

   The checklist was analyzed by expert panel while the view points of the scientific member of staff was analyzed and applied in the designed checklist.The content validity of the checklist was measured by lawshe.Then, reliability of the checklist itself and reliability of the assessros was determined by test re test.The satisfaction rate of the scientific member of staff and the students about the checklist was also measured using a 5-scaled instruments.

  Results

   The satisfaction rate of the students and scientific member of staff was also high about the designed checklist; however, member of staff showed higher satisfaction than the students.The staff showed the highst satisfaction on the item (To what degree, the checklist is successful not to be affected of the staff’s personal views in scoring?) with the mean score of 4.6 while they gave the least satisfaction on the item (To what degree, the checklist is applicable to the assessors?) With the mean score of 3.0.

  Conclusion

  Conclusion Due to the validity and reliability of the checklist and the satisfaction of students and professors, it seems that the designed checklist can be used to evaluate students in this course.

  Keywords: Content Validity, Reliability, Satisfaction, Checklist, Removable partial denture
 • Barat Ali Namdar Badloo, Ali Shirazi *, Yaghoob Maharati Pages 10-19
  Background
  Today, nursing is one of the most important and vital jobs in every society, because nursing has a direct and undeniable impact on the well-being and public health of the community. One of the challenges facing the healthcare system and managers is the alarming trend of nurses' turnover intention. One of the factors that can play in the nurses' intention to leave is the fitness of nurses and their work environment. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of person-organization fit on turnover intention, with the mediating role of person-group fit among nurses to public specialty hospitals in Mashhad.
  Methodology
  The research method is applied in terms of purpose and the data collection method is descriptive-correlational. The statistical analysis using SPSS 18 and AMOS Soft wares includes frequency and statistical charts, the inferential statistics, factor analysis and structural equations. The sample selected using stratified random sampling was 1467 nurses working in Mashhad public specialty hospitals. The size of sample using Cochran formula was 305 people. The questionnaire with the reliability coefficient using Cronbach's alpha of 0/89 distributed among nurses to collect data.
  Results
  The results showed that the effect of person-organization fit on person-group fit was positive and significant and the effect of person-organization fit and person-group fit on turnover intention nurses was negative and significant. The findings also showed that person-organization fit by person-group fit has a significant negative effect on the nurses' turnover intention in Mashhad public hospitals.
  Conclusion
  According to the findings of this study, we conclude that employing and retaining nurses who are consistent with their beliefs, goals, and values, and are consistent with the healthcare system's vision, goals, principles, and values, reduce nurses' intention to voluntary leave and increase retention and  has resulted increase patient satisfaction and improve quality of health care delivery to people in public specialty hospitals in Mashhad and has a very important impact on promoting health and well-being in the whole community.
  Keywords: Person - organization fit, Person – group fit, Turnover intention
 • Majid Khadem, Rezaiyan, Zahra Mohammadzadeh, Majid Firoozi, Kiarash Ghazvini, Lida Jarahi, Masoud Youssefi * Pages 20-31
  Background

  By assessing the status of dentistry education at different stages, one can identify the program's weaknesses and make the necessary changes and modifications in the program. The aim of this study was to investigate Attitude of dentistry students at clinical sections of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses.

  Method

  This cross-sectional study was perfromed on 60 clinical dentistry students (fourth and fifth year) in 2018. The demographic and basic information, the level of applicability of the basic courses in the clinic, the overall view of the basic sciences and the way the basic science courses were presented in a validated questionnaire completed by self-report in five-point likert scale. Data were analyzed by SPSS ver. 18.

  Results

  From the students' point of view, head and neck anatomy courses with a score of 4.62±0.54 and a specialized language with 4.12±0.68 points were the most used basic science courses in clinical practice. Biochemistry courses with 0.91±0.1 points and medical physics with 1.1±0.2 points were reported from the least-used basic science courses. The general outcomes of the basic science study showed that most students (52 cases, 86.6%) agree with the statement 'the basic science course is required, but its length is long'. Concerning the students' view of how the courses were presented, the highest agreement with 21 cases (35%) was related to the statement 'Practical lessons were useful in understanding the concepts of theoretical lessons', and the most disagreement with 57 cases (95%) was related to the statement 'The design of basic science courses was based on problem-solving skills'.

  Conclusion

  It seems that the dental education system has relatively good performance and capabilities, but deficiencies in some of the educational programs for some students cannot be forgotten. Academic Dental Organizations need to change educational requirements to improve the quality of their education.

  Keywords: Education, Dental students, Basic Sciences
 • Abolghasem Allahyari, Zahra Rezaieyazdi, Mitra Ahadi, Ali Bahari, Mina Akbarirad *, Arezoo Orooji Pages 32-38
  Introduction

  Numerous studies have shown that prolonged duty shifts reduces the quality of rest, decreases the quality of responsiveness, decrease the response time and dramatically increases the rate of medical errors. The purpose of this study was to investigate the changes in internal medicine intern duty hours through a 3-month period and to examine its effects on different individual, behavioral, and educational aspects of medical interns.

  Materials & Methods

   This was a Quasi-Experimental Study. Two groups of medical interns were selected as control and intervention groups. The control group will normally run their ward. The case group will pass their period by having the regular working hours but the shifts were separated into 2 (for example, a 24-hour shift split into two 12-hour shifts). At the end of the course, they fill in a questionnaire form containing several questions about different educational, behavioral, and other parameters.

  Results

   The total number of interns participating in this study was 83. Independent t-test results indicated that the subscales of individual, educational, and behavioral response scales increased after shifts (P <0.001), with a significant difference (P<0.001), with satisfaction From the changed status, it was significantly decreased (P <0.001).

  Conclusion

  The results of this study have shown that despite the positive effect of changing and correcting the working hours, interns do not have personal satisfaction with it. The reason for this can be attributed to the freshness and incompleteness of this change, the resistance to the change, as well as the commuting problems (for both resident and dorm interns).

  Keywords: Medical Intern, change duty time, Behavioral criteria, Individual criteria, Educational criteria
 • Amin Azhari * Pages 39-43
  Prezi is a presentation collaboration founded in April 5, 2009. Like modern touchscreens or Google Maps, Prezi is an example of what scholars of computer-human interaction label a zoomable user interface (ZUI). It is believed that by encouraging users to watch and process information spatially, ZUIs such as Prezi may superior to traditional tools such as PowerPoint that do not encourage such visuospatial integration. In 2017, researchers from Harvard medical school found that Prezi could be preferred over other presentation methods such as PowerPoint or oral presentations. In this study, the audience rated Prezi as more effective, engaging, organized, and persuasive than PowerPoint and oral presentations. In judging the visual components of the PowerPoint and Prezi presentations, participants rated Prezi presentations as more distinctive, visually compelling, and dynamic than PowerPoint slides. With regards of above-mentioned, presentation’s medium can affect quality of education and Prezi may hold the key for improving the quality of educational materials and learning process. A couple of faculty members at Mashhad University of Medical Sciences have started to substitute Prezi for PowerPoint and several contents have been created. However, preliminary feedbacks is considerable, but high quality researches is necessary to evaluate different aspects of this type of teaching medium.
  Keywords: PowerPoint, Prezi, Lecture, Teaching, Learning