فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 6 (پیاپی 70، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زری رحمت پسند فتیده، سید مجتبی حسینی*، خلیل علی محمدزاده صفحات 270-276
  مقدمه

  بخش اورژانس بیمارستان به دلیل تاثیر چشمگیر آن در نظام سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از منابع انسانی کارامد در این بخش می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارایه ‌شده و رضایت بیماران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در سال 1398 در بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران انجام‌ گردید. بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 9 بیمارستان انتخاب شد و 501 پرستار و پزشک شاغل در بخش اورژانس در تحقیق شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t، ANOVA و همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  دیدگاه پزشکان و پرستاران شرکت‌کننده نسبت به حضور متخصص طب اورژانس بر ایمنی بیمار، شاخص‌های عملکردی اورژانس، کیفیت خدمات درمانی اورژانس و مدیریت بخش اورژانس در حد خیلی خوب برآورد گردید. همچنین، سابقه شغلی، پست سازمانی، جنسیت و سن بر دیدگاه افراد نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد اورژانس تاثیرگذار بود (001/0 = P).

  نتیجه‌گیری

  دیدگاه پزشکان و پرستاران بخش اورژانس نسبت به نقش متخصص طب اورژانس در وضعیت خوب قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش، پزشکان دیدگاه بهتری نسبت به پرستاران در مورد حضور متخصص طب اورژانس دارند.

  کلیدواژگان: خدمات اورژانس پزشکی، بیمارستان ها، طب اورژانس، عملکرد کاری
 • رضیه یزدان نیا، ابراهیم زارع خورمیزی*، محمد رنجبر صفحات 277-284
  مقدمه

  از آن‌جایی که مجلات علمی- پژوهشی جزء خدمات هزینه‌بر و وابسته به دولت محسوب می‌شوند، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین بهای تمام شده انتشار یک مقاله در مجلات منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بود.

  روش بررسی

  در این تحقیق توصیفی، جهت محاسبه بهای تمام شده انتشار یک مقاله در سه مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ابتدا فرایند انتشار یک مقاله ترسیم و تمام فعالیت‌های این فرایند استخراج شد. همچنین، کلیه فعالیت‌های ثانویه مرتبط از طریق بررسی متون، مشاهده و مصاحبه با صاحبان فرایند مشخص گردید. سپس مراکز هزینه‌ای مرتبط با تمامی فعالیت‌های اولیه و ثانویه مشخص و داده‌های هزینه‌ای مرتبط با این مراکز هزینه از اسناد مالی استخراج و بهای تمام شده انتشار یک مقاله مورد محاسبه قرار گرفت.

  یافته‌ها

  بهای تمام شده مجله Food Quality and Hazards Control، 17131509 ریال؛ طلوع بهداشت، 8337468 ریال و ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد، 5343960 ریال برآورد گردید. مراحل ویراستاری و صفحه‌آرایی و بررسی اولیه، بیشترین سهم هزینه را در بین مراحل انتشار یک مقاله به خود اختصاص داد. بیشترین درصد هزینه‌بری در مجموع فعالیت‌های اولیه و ثانویه نیز مربوط به هزینه نیروی انسانی بود.

  نتیجه‌گیری

  مراحل بررسی اولیه، صفحه‌آرایی و ویراستاری از جمله مراحل پرهزینه در فعالیت‌های مجله به شمار می‌رود. با توجه به این که هزینه نیروی انسانی عمده‌ترین هزینه در انتشار یک مقاله می‌باشد، بهبود عملکرد در حوزه مدیریت منابع انسانی، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تمام شده تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: مجلات، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انتشارات، بهای تمام شده
 • عبدالحسین فرج پهلو، فریده عصاره، سید مصطفی فخراحمد، لیلا دهقانی* صفحات 285-293
  مقدمه

  اگرچه مفهوم تحلیل چهریزه‌ای در رده‌بندی‌ و سیستم‌های بازیابی اطلاعات قدمتی طولانی دارد، اما به‌ کارگیری رویکرد تحلیل چهریزه در سیستم‌های بازیابی امروزی با مشکلاتی همراه است که یکی از این مشکلات، عدم توجه مناسب به کاربر به عنوان ذی‌نفع اصلی سیستم می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه روشی برای استخراج چهریزه‌های مناسب در سیستم‌های بازیابی اطلاعات نوین با استفاده از رویکرد کاربرمدار بود.

  روش بررسی

  برای درک نیاز کاربران و دستیابی به چهریزه‌های حوزه تخصصی زنان و زایمان، از روش تحلیل محتوای قراردادی با رویکرد کیفی استفاده شد. ابتدا با 14 متخصص مامایی و زنان و زایمان مصاحبه صورت گرفت و نیازهای اطلاعاتی گروه کاربری شناسایی گردید. سپس نیازهای اطلاعاتی با کمک متخصصان حوزه موضوعی طبقه‌بندی و چهریزه‌ای به هر طبقه نسبت داده شد. به منظور ارزیابی مفید بودن چهریزه‌های استخراج ‌شده، از یک گروه خبره متشکل از 8 متخصص موضوعی و 8 متخصص کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی استفاده گردید و توافق بر اساس فرمول توافق کل مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته‌ها

  بر اساس کد‌های استخراج ‌شده از مصاحبه‌های مربوط به بخش تعیین نیاز‌های اطلاعاتی ذی‌نفعان حوزه زنان و زایمان، 23 به دست آمد که از میان آن‌ها، 9 چهریزه‌ «گروه سنی، ارگان، روش‌های درمانی، تشخیص، بیماری، علایم و نشانه‌ها، عامل خطر، عارضه و پیش‌آگهی» با دریافت ضریب توافق بالای 80 درصد، به‌ عنوان چهریزه‌های مناسب توسط خبرگان شناسایی شد.

  نتیجه‌گیری

  استخراج چهریزه‌های سیستم‌های بازیابی اطلاعات بر اساس رویکرد کاربرمدار، سبب می‌شود که چهریزه‌ها از حالت عمومی به تخصصی تبدیل گردد. در این صورت، چهریزه‌ها برای کاربران هر حوزه تخصصی در رابط کاربری متفاوت خواهد بود و بدین ترتیب رابط‌های کاربری تخصصی شکل می‌گیرد.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، طبقه بندی
 • معصومه کیانی، عاصفه عاصمی*، مظفر چشمه سهرابی، احمد شعبانی صفحات 294-300
  مقدمه

  عمق و گستردگی اطلاعات موجود در جامعه علمی و تحقیقاتی کنونی، فرصت خوبی را برای بهره‌برداری از این اطلاعات فراهم آورده است. در این میان، حوزه بیوانفورماتیک به عنوان یک زمینه علمی به نسبت جدیدی که نقش مهمی در مطالعات زیستی دارد، توجه زیادی از رشته‌های مختلف مانند فن‌آوری اطلاعات، ریاضیات و علوم زیستی نوین را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین وضعیت مقالات منتشر شده در زمینه‌ بیوانفورماتیک بر اساس پایگاه Clarivate بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی به روش علم‌سنجی انجام ‌شد. جامعه آماری شامل تمامی مقالات حوزه بیوانفورماتیک در پایگاه Clarivate طی سال‌های 1970 تا 2018 بود. داده‌ها با استفاده از فراوانی و درصد توصیف گردید.

  یافته‌ها

  روند رشد مقالات بیوانفورماتیک در پایگاه Clarivate از سال 1970 تا 2018 سیر صعودی داشت. مجموع مقالات مربوط به این سال‌ها، 806/53 عنوان بود. در این مقالات، حوزه‌های موضوعی بیوشیمی مولکولی زیستی، کامپیوتر، بیوتکنولوژی، ژنتیک و زیست‌شناسی محاسباتی به عنوان فعال‌ترین حوزه‌ها شناسایی گردید. ایالات ‌متحده آمریکا، چین، آلمان، انگلستان و کانادا از جمله فعال‌ترین کشورهای تولیدکننده مقالات محسوب شدند. بیشترین مقالات به Zhang Y، Wang Y، Wang J، Li Y و Li J اختصاص داشت. دانشگاه‌های کالیفرنیا، هاروارد و آکادمی علوم چین بیشترین مقالات این حوزه را منتشر کرده بودند. بالاترین تعداد مقاله در مجله PLOS ONE چاپ شده بود.

  نتیجه‌گیری

  از بین 164 کشور، ایران در رتبه 22 قرار داشت که این وضعیت نسبت به جایگاه جهانی مطلوب است و با توجه بیشتر به انجام مطالعات در این زمینه، می‌توان به وضعیت بهتری رسید.

  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، علم سنجی، پایگاه Clarivate، مقاله
 • فرشید دانش، سمیه قویدل* صفحات 301-307
  مقدمه

  با استفاده از روش تحلیل هم‌واژگانی، ارتباط بین موضوعات علمی کشف، ساختار فکری حاکم شناسایی و جنبه‌های پژوهشی زیرمجموعه آشکار می‏گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، دیداری‌سازی شبکه مفهومی ویروس پاپیلوم انسانی HPV (Human Papillomavirus) در جهان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش تحلیل هم‏واژگانی صورت گرفت. 17278 کلید واژه مستخرج از ‏‌13249 مقاله با موضوع HPV که طی بازه زمانی سال‌های 2014 تا 2018 در پایگاه Web of Science نمایه شده بود، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داد. جهت مشخص کردن کلید واژه‌های اصلی به منظور تعیین راهبرد جستجو، از سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) استفاده گردید.

  یافته‌ها

  126 کلید واژه پرتکرار شناسایی شد و «سرطان دهانه رحم» بیشترین فراوانی را داشت. با استفاده از خوشه‌بندی سلسله مراتبی به روش Ward، 14 خوشه موضوعی به دست آمد. بزرگ‌ترین ‌خوشه‌ با 30 کلید واژه متعلق به «علایم و بیماری‌های ناشی از HPV» بود. جهت کسب بینش جامع‌تر و بهتر پیرامون ساختار موضوعات HPV، از نقشه دو بعدی بهره گرفته شد.

  نتیجه‌گیری

  تحلیل هم‌‏واژگانی به‌ خوبی می‌تواند ساختار علمی و فکری HPV را نمایان سازد و ابزار مناسبی جهت شناسایی موضوعات پرکاربرد HPV می‌باشد. به‌ نظر می‌رسد که پژوهش‌های HPV، رابطه تنگاتنگی با مطالعات قلمروی پزشکی و سلامت همچون پیشگیری و درمان دارد.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلوم انسانی، سرطان دهانه رحم، تحلیل هم واژگانی، علم سنجی، کتاب سنجی
 • مرضیه مروتی، امیرحسین صدیقی* صفحات 308-313
  مقدمه

  وبگاه زمانی کارامد است و می‌تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید..

  روش بررسی

  این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع‌‌آوری و تحلیل داده‌ها با روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه ارزیابی شامل چهار زیرسیستم سازماندهی، برچسب‌گذاری، پیمایش و جستجو صورت گرفت.

  یافته‌ها

  طرح کلی سازماندهی وبگاه بر اساس چارت سازمانی می‌باشد. سیستم پیمایش وبگاه با این که به کاربر می‌گوید در چه وبگاهی قرار دارد، اما به صورت مشخص تمامی سطوح پیمایش شده را نمایش نمی‌دهد. سیستم جستجو، تعداد کل نتایج جستجو را به کاربر نشان می‌دهد و پرسمان ورودی را در محتوای بازیابی شده برجسته می‌سازد، اما بسیاری از قابلیت‌های آن مانند عملگرهای منطقی، پیشنهاد یا تکمیل خودکار پرسمان ورودی و مرتب‌سازی نتایج فعال نیست.

  نتیجه‌گیری

  وبگاه مورد بررسی از نظر معماری اطلاعات، وضعیت نسبتا ضعیفی دارد. ابعاد جستجو و سازماندهی در سطح ضعیف و ابعاد برچسب‌زنی و پیمایش در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج مطالعه و ارزیابی‌ مستمر در خصوص معماری اطلاعات وبگاه می‌تواند ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و کاستی‌های موجود، در بهینه‌سازی طراحی وبگاه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: معماری اطلاعات، طراحی وبگاه، معماری وبگاه، ایران
 • دیبا نوروزی، شقایق وحدت*، سمیه حسام صفحات 314-320
  مقدمه

  بیمارستان سبز در جهت صرفه‌جویی منابع و انرژی، منجر به افزایش رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای تعیین‌کننده بیمارستان سبز انجام شد.

  روش بررسی

  اساس این تحقیق، دستورالعمل پنج مرحله‌ای دانشگاه York برای انجام مطالعات مرور حوزه‌‌ای (Scoping Review) بود. پایگاه‌های اطلاعات علمی خارج و داخل کشور محدود به دو زبان انگلیسی و فارسی طی سال‌های 2015 تا 2019، با استفاده از کلمات کلیدی «معیارها، ابعاد، مولفه‌ها، رویکردهای بیمارستان سبز یا دوست‌دار محیط زیست» مورد جستجو قرار گرفت. در نهایت، از 10493 مقاله، 25 مقاله جهت بررسی انتخاب گردید.

  یافته‌ها

  با بررسی مقالات، 72 معیار سبز در 15 بعد و 5 طبقه «زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و نوآوری» به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها که طی آن روش جمع‌آوری اطلاعات مشخص می‌شود و تفسیر داده‌ها که به بررسی رویکرد مقالات در رابطه با تحلیل و پردازش داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد.

  نتیجه‌گیری

  در پژوهش حاضر، معیارهای مختلف الگوی استقرار بیمارستان سبز عنوان گردید. معیارهای بیمارستان سبز، الگوی مناسبی در جهت استقرار یک سیستم بهداشت و درمان مناسب و مطابق با اصول محیط زیست است. نتایج به دست آمده می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای محققانی باشد که قصد دارند به این حوزه وارد شوند.

  کلیدواژگان: بیمارستان ها، سبز، معیارها، مقاله مروری
|
 • Zari Rahmatpasand Fatide, Seyed Mojtaba Hosseini*, Khalil Alimohammadzadeh Pages 270-276
  Introduction

  The emergency ward is an important part of a hospital given its central role in the health system. Undoubtedly, the use of efficient human resources in this field can boost the quality of services provided and thus patients' satisfaction. Therefore, this study is carried out aiming to determine the attitudes of physicians and nurses towards the role of the emergency medicine specialists on the performance of the emergency wards.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted in the emergency department of educational hospitals in Tehran in 2019. Based on the cluster sampling method, 9 hospitals were selected and 501 nurses and physicians working in the emergency department participated in this study. A researcher-made questionnaire was employed to gather data and analyses were performed using t-test, analysis of variance (ANOVA), and Pearson correlation coefficient tests.

  Results

  Based on the findings, the attitude of the participants towards the role of the emergency medicine specialists on patient safety, emergency performance indicators, quality of emergency services, and emergency ward management were favorable. In addition, expertise, organizational position, gender, and age were effective on the attitude of the participants towards the role of the emergency medicine specialists in the emergency ward (P = 0.001).

  Conclusion

  The results revealed that the attitude of physicians and nurses of emergency ward towards the role of the emergency medicine specialist was desirable. According to the results, physicians showed more favorable attitude compared to nurses towards the presence of an emergency medicine specialist.

  Keywords: Emergency Medical Services, Hospitals, Emergency Medicine, Work Performance
 • Razieh Yazdannia, Ebrahim Zare Khormizi*, Mohammad Ranjbar Pages 277-284
  Introduction

  Research journals are costly and government-dependent services. Therefore, this study is carried out with the aim to determine the cost of publishing an article in selected journals of Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran, through the activity-based costing (ABC) techniques.

  Methods

  In this descriptive study, in order to calculate the cost of publishing an article in three scientific journals of Yazd University of Medical Sciences, initially, the process of publishing an article was identified and then the primary activities were uncovered. Moreover, the secondary activities were identified through reviewing manuscripts, observation, and interviewing the process owners. The cost centers related to the primary and secondary activities were identified and the cost data related to these cost centers were uncovered from the financial documents; this way, the cost of article publication was calculated.

  Results

  The cost for the Journal of Food Quality and Hazards Control, Journal of Toloo-e-Behdasht, and Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences was calculated to be as 17131509 Rials, 8337468 Rials, and 5343960 Rials, respectively. The editing and layout and initial review steps were the costliest among the steps for publishing an article. Furthermore, the highest percentage of total cost of the primary and secondary activities was related to the cost of human resources.

  Conclusion

  Initial review, editing, and layout steps are costly in the initial activities of the journals. Given that the human resource costs are the major cost of publishing an article, improving human resource (HR) performance can be effective in reducing costs.

  Keywords: Magazines, Activity Based Costing Method, Publications, Cost
 • Abdolhossein Farajpahlou, Farideh Osareh, Seyed Mostafa Fakhrahmad, Leila Dehghani* Pages 285-293
  Introduction

  Although the concept of facet analysis has a long background in the classification and information retrieval systems, the use of facet analysis approach in information retrieval systems has been associated with drawbacks. One of these drawbacks is lack of proper attention to the user as the main stakeholder of the system. In this study, a method is presented for appropriate facet extraction in the modern information retrieval systems.

  Methods

  In order to perceive the need of users and achieve the facets of gynecology and obstetrics, the Contractual Content Analysis method with a qualitative approach was employed. First, the information needs of the user group were identified after having interviews with 14 specialists in the fields of gynecology and obstetrics. Then, the information needs were classified with the help of specialists in the subject area and a facet was attributed to each stage. An expert group consisting of eight subject-area specialists and eight specialists in knowledge and information Science evaluated the efficiency of the extracted facets; this way, the agreement was evaluated based on the total agreement formula.

  Results

  Based on the codes extracted from the interviews related to determining the information needs of stakeholders in the domains of gynecology and obstetrics, 23 facets were identified, 9 of which were identified as proper facets including Age groups, Organ, Therapeutics, diagnosis, Disease, symptoms or Finding, risk factor, Complication, Prognosis by the experts through receiving a coefficient of agreement above 80%.

  Conclusion

  Facet extraction of information retrieval systems based on the user-oriented approach converts the facets from general to specialized states. In this case, the facets are different for the users of each specialized domain in the user interface; thus, the specialized user interfaces would be formed

  Keywords: Information Seeking Behavior, Information Storage, Retrieval, Classification
 • Masoume Kiani, Asefeh Asemi*, Mozafar Cheshmeh Sohrabi, Ahmad Shabani Pages 294-300
  Introduction

  The depth and extent of information available in the current scientific and research community has fostered a rich opportunity to capitalize on the information. In tandem, the bioinformatics is a relatively new field of science, which plays an important role in biological studies and has attracted much attention in various fields such as information technology (IT), mathematics, and modern biological sciences. Accordingly, it seems unavoidable to review studies in this field. This study is carried out aiming to determine the status of articles published in the area of bioinformatics based on the Clarivate database.

  Methods

  This descriptive study was performed by a scientometrics method. The study statistical population included all articles in the bioinformatics field at the Clarivate database from 1970 to 2018. Data collection was conducted through the same database. Excel statistical software was used for data analysis.

  Results

  The trend of growth in bioinformatics articles at Clarivate Database was increasing from 1970 to 2018, with a total articles reaching 53806 records. In these articles, the most active areas were identified as subject areas of biochemistry and molecular biology (BMB), computer sciences, biotechnology, genetics heredity, and mathematical computational biology. The most active countries were the United States, China, Germany, the United Kingdom, and Canada. The highest number of articles was dedicated to Zhang Y, Wang Y, Wang J, Li Y, and Li J. The universities of California and Harvard in the United States and the Chinese Academy of Sciences have published the highest number of articles. A great number of articles has been published in PLOS ONE journal.

  Conclusion

  Iran ranks 22 out of 164 countries, which seems favorable to the global status. In view of that, it is possible to reach a better position by paying more attention to studies in this area.

  Keywords: Bioinformatics, Scientometrics, Clarivate Database, Manuscript
 • Farshid Danesh, Somayeh Ghavidel* Pages 301-307
  Introduction

  Co-word analysis is used to identify the intellectual structure governing the research field and uncover the research aspects. The main purpose of this study is to visualize the human papillomavirus (HPV) conceptual network.

  Methods

  The 17278 keywords extracted from the 13249 articles on the HPV indexed in the Web of Science (WoS) database from 2014-2018 constituted the study samples. The Medical Subject Headings (MeSH) was used to identify the keywords to determine the search strategy.

  Results

  126 repeated keywords with high frequency were identified, the most frequent of which was cervical cancer. Hierarchical clustering of findings led the researchers to 14 subject clusters, the biggest of which being HPV symptoms and disease with 30 keywords. In order to gain a more comprehensive insight into the structure of the studied subjects, the twodimensional mapping method was used. The two most common co-word keywords were selected from each cluster.

  Conclusion

  As suitable tool for identifying the most relevant subjects and concepts, co-word occurrence analysis could discover the intellectual structure of the HPV research field. Regarding the frequency of clu

  Keywords: Human Papilloma Virus, Uterine Cervical Neoplasms, Co-word Analysis, Scientometrics, Bibliometrics
 • Marzieh Morovati, Amir Hossein Seddighi* Pages 308-313
  Introduction

  When a website has an appropriate information architecture, it can be efficient and successful in responding to the information needs of users. The present study aims to evaluate website of Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, based on information architecture.

  Methods

  This was a descriptive-survey study performed on Shiraz University of Medical Sciences website. Data collection and analysis were carried out by direct observation method using checklists for four subsystems of information architecture, namely organization, labeling, navigation, and search.

  Results

  The overall organization of the website was based on the organization chart. The site navigation system showed the users which website they were navigating, but it did not explicitly show all the navigated levels. Although the search system displayed the total number of search results to the user and highlighted the input query in the retrieved content, many of its features as logical operators, auto-complete or auto-suggestions, and sorting search results were not active.

  Conclusion

  The website is relatively poor from the information architecture standpoint. The search and organization dimensions were weak, and the labeling and navigation dimensions were mediocre. The results of continuous evaluation and study of the website information architecture can be used to optimize the website design while highlighting the existing weaknesses and shortcomings.

  Keywords: Information Architecture, Website Design, Website Architecture, Iran
 • Diba Norozi, Shaghayegh Vahdat*, Somayeh Hesam Pages 314-320
  Introduction

  A green hospital is established to increase competitiveness, productivity, and cost savings to save resources and energy. This study is performed to identify and classify factors determining a green hospital.

  Methods

  The five-step guideline of the University of York, York, England, for conducting systematic scoping reviews of the field of study was employed in this study. Searching for foreign and domestic scientific databases in both English and Persian, with a time limit from 2015 to 2019 was performed using keywords including criteria, dimensions, components, and approaches to green or eco-friendly hospitals. Finally, this study was carried out by reviewing 25 articles published in Iran and abroad in the field of green hospital which were selected out of 10493 articles.

  Results

  Green criteria were identified in 15 dimensions and five environmental, economic, social, health, and novelty categories. The data collection indicated the method for collecting data and the data interpretation addressed analyzing and processing the data collected.

  Conclusion

  In this study, different criteria for a green hospital deployment pattern in five environmental, economic, social, health, and innovation categories were obtained. Green hospital standards are a good model for establishing an environmentally sound health care

  Keywords: Hospitals, Green, Criteria, Review Article