فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نوید مهتاب، فرزاد غفوری*، جلیل سحابی، مظفر یکتایار صفحات 1-23

  این پژوهش با هدف فهم نقش فعالیت های ورزشی و هنری در بهزیستی ادراک شده انجام شد. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد با رویکرد برساختی و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل متخصصان حوزه های تربیت بدنی، هنری و سینمایی بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 22 نفر مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز و متمرکز و مقولات تحلیلی برساخت شده بود و مدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کدها ترسیم و 21 مفهوم تحلیلی شناسایی گردید. در مرحله کدبندی متمرکز در قالب 4 مقوله اصلی هماهنگی شناختی و احساسی، خودپنداره مثبت، تقویت ارتباطات و پیوند اجتماعی و تقویت هویت جمعی تشریح و به صورت مدل مفهومی ترسیم شدند. یافته های پژوهش بیانگر نقش مهم فعالیت های ورزشی، هنری و سینمایی در توسعه عواطف مطلوب، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و به عبارت دیگر بهزیستی ادراک شده می باشند.

  کلیدواژگان: بهزیستی ادراک شده، فعالیت های ورزشی و هنری، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی
 • حمید قاسمی*، نازنین راسخ صفحات 23-40
  هدف پژوهش روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، از نظر هدف توسعه ای و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور (96-95) تشکیل دادند (N=1150).  بر مبنای جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با در نظر گرفتن احتمال ریزش در نهایت تعداد 300 نفر به عنوان نمونه و به صورت غیرتصادفی در دسترس، ابزار تحقیق را تکمیل نموده اند.  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته مهارت های ارتباطی هفتگانه استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوی پرسش نامه، روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مهارت دیدن به عنوان هفتمین مهارت از مجموعه مهارت های ارتباطی از جمله مهارت سخن گفتن، مهارت گوش دادن، مهارت خواندن، مهارت زبان بدن، استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین و مهارت نوشتن شناسایی شد. بر اساس مقادیر شاخص های نیکویی برازش (GFI) معادل 909/0 و شاخص برازش تطبیقی (CFI) 921/0 مدل از برازش کافی برخوردار است. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد مهارت نوشتن با بار عاملی 782/0 با بالاترین اولویت و مهارت گوش دادن با بار عاملی 384/0 دارای کمترین اولویت در بین گویه های مهارت ارتباطی هفتگانه بوده است و در نهایت، پیشنهاد می شود به منظور کاربرد وسیع تر، روایی این پرسش نامه در جوامع دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روان سنجی، ابزار جمع آوری داده، روایی سازه، مهارت های ارتباطی، دانشجویان، تحلیل عامل تاییدی
 • سحر محمدزاده، علیرضا فارسی*، رضا خسروآبادی صفحات 41-56
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خستگی ذهنی بر کارایی عصبی شبکه کنترل اجرایی توجه در افراد ورزشکار است. بدین منظور 22 دانشجوی ورزشکار حرفه ای داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. به منظور سنجش سرعت پردازش و میزان درصد خطای شبکه کنترل اجرایی، آزمون شبکه های توجه را قبل و بعد از خستگی ذهنی انجام دادند. شرکت کنندگان آزمون استروپ را جهت ایجاد خستگی ذهنی به مدت 60 دقیقه انجام دادند و بلافاصله بعد از آن آزمون شبکه های توجه را اجرا کردند. نتایج آزمون تی وابسته افزایش معناداری در میزان درصد خطای شبکه کنترل اجرایی در شرایط خستگی ذهنی نشان داد، اما سرعت پردازش تحت تاثیر خستگی ذهنی قرار نگرفت. به طور کلی، این یافته ها از کاهش کارایی پردازش تکلیف حمایت می کند که تحت تاثیر مبادله سرعت-دقت قرارگرفته است. بنابراین، کاهش دقت پردازش نشان دهنده فعالیت مکانیسم بازداری و بهبود سرعت پردازش ناشی از درگیری مکانیسم تسهیل سیستم تنظیم دوگانه را می توان بیان کرد.
  کلیدواژگان: سیستم تسهیل سیستم بازداری، خستگی ذهنی، کنترل اجرایی
 • مهدی شهبازی*، سیروس چوبینه، ریحانه عزتی صفحات 57-76
  پژوهش حاضر به آسیب شناسی روان شناختی و بررسی مصرف مکمل های ورزشی مجاز و غیرمجاز در ورزشکاران زن باشگاه های بدنسازی پرداخت. این پژوهشازنوعتوصیفی-تحلیلیبودودردستهمطالعات مقطعیقرار می گیرد. تعداد 484 پرسش نامه حاوی اطلاعات زمینه ای، نگرش و آگاهی نسبت به مصرف مکمل ها و فرم کوتاه خودپنداره بدنی با همسانی درونی90/0 و پایایی زمانی 83/0 تکمیل گردید. از آمار توصیفی جهت تعیین شاخص های گرایش مرکزی استفاده شد. حدود 24 % از بانوان ورزشکار مکمل های ورزشی استفاده می کردند. 61 % آنان توجه همیشگی به مجاز و غیرمجاز بودن مکمل ها داشتند و بیش از 20 % صرفا با تایید مربی آن ها را مصرف می کردند. نتایج نشان داد خودپنداره بدنی و مصرف مکمل ها با هم ارتباط معناداری دارند.  همچنین به دلیل پایین بودن سطح شناخت بانوان از عوارض مصرف این مواد می توان با آموزش مناسب از اثرات مخرب این مواد به طور موثرتری پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: مکمل ورزشی، زنان، بدنسازی، دوپینگ، آسیب شناسی روان شناختی
 • ایمان صفائی*، مجتبی قزبانی نژاد صفحات 77-98
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی موسیقی مهیج و آرام بخش بر عملکرد ورزشی تیم ملی جودوی نوجوانان ایران بود. روش انجام به صورت یک پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحلهپیگیری همراه با روش مقایسه ای بود.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهورزشکارانجودوکار تیم ملی نوجوانان بود. بدین منظور تعداد 45 ورزشکار جودوکار به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه موسیقی مهیج (15 نفر)، موسیقی آرام بخش (15 نفر) و گروه بدون موسیقی (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین موسیقی در سه گروه مجزا شامل دو گروه تجربی با موسیقی و گروه کنترل بدون موسیقی انجام شد.برای گردآوری داده ها از پرسش نامه عملکرد ورزشیاستفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد موسیقی مهیج و آرام بخش بر عملکرد ورزشی تیم جودوی نوجوانان ایران تاثیر معناداری دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود به منظور بهبود عملکرد ورزشی تیم ملی جودو نوجوانان از موسیقی مهیج و آرام بخش استفاده گردد.
  کلیدواژگان: موسیقی آرام بخش، موسیقی مهیج، عملکرد ورزشی، تیم ملی جودوی نوجوانان، جمهوری اسلامی ایران
 • حسین صمدی*، فرناز زنگانه، هادی گورکی صفحات 99-112
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی هشت هفته آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر سطح کورتیزول بزاقی ورزشکاران مبتدی دو ومیدانی با پیگیری سه ماهه بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون- پیگیری بود. 20 دونده استقامت مرد نوجوان با دامنه سنی 18- 16 سال، به طور تصادفی در دو گروه آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری و کنترل قرار گرفتند. پروتکل مداخله گروه آزمایش شامل 8 جلسه و تکلیف خانگی روزانه به کمک روانشناس بالینی متخصص انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس مرکب تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری منجر به کاهش غلظت کورتیزول بزاقی مراحل پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش گردید. بر اساس یافته ها پیشنهاد می گردد آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری به عنوان یک روش موثر در کاهش سطح کورتیزول بزاقی ورزشکاران مبتدی دو و میدانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی- رفتاری، کورتیزول بزاقی، ورزشکار، دو و میدانی
 • مهلا روحبخش اجتماعی، مریم آیینی، ناصر صبحی قراملکی* صفحات 113-128
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب شناختی، بدنی و رفتاری ورزشکاران بود. 75 نفر آزمودنی به صورت در دسترس انتخاب و در سه گروه تیمی، انفرادی و کنترل جایگزین شدند. بااستفاده از پرسش نامه، بعد از اجرای مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، اضطراب شناختی، بدنی و رفتاری آزمودنی ها مورد آزمون قرار گرفتند. پس از کنترل تفاوت های اولیه در پیش آزمون در میزان اضطراب شناختی، بدنی و رفتاری، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش با پس آزمون گروه کنترل، وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین اضطراب کلی آزمودنی های رشته های تیمی و انفرادی تفاوت معنادار وجود دارد. بدین ترتیب که میزان اضطراب رشته های انفرادی بیشتر از رشته های تیمی بود. باتوجه به یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند موجب کاهش اضطراب شناختی، بدنی و رفتاری در ورزشکاران می شود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، اضطراب شناختی، اضطراب بدنی، اضطراب رفتاری، ورزشکاران انفرادی و تیمی
 • سوسن قربانی، مرضیه دهقانی، محمد جوادی پور* صفحات 129-142
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرینات یوگا بر امید به زندگی زنان بود.طرح پژوهش این تحقیق شبه آزمایشی و به صورت آزمایشی با گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید.نمونه گیری به صورت در دسترس و انتخاب گروه کنترل با روش همتاسازی به صورت تصادفی انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 50 زن از شهر کرمانشاه بودند که به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینات شامل سه جلسه در هفته و هر جلسه60 دقیقه فعالیت بود و مداخلات به مدت 36 جلسه اعمال گردید. به منظور سنجش میزان امید به زندگی زنان، از پرسش نامه امید به زندگی میلر و پاورز (1988) استفاده شد.پایایی پرسش نامه در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمرینات ورزشی یوگا بر امید به زندگی زنان موثر بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده آموزش یوگا را می توان برای بالا بردن امید به زندگی در زنان به کار برد.
  کلیدواژگان: یوگا، امیدبه زندگی، زنان
 • مهدی وکیلی تنها*، سیروس احمدی، مجید سلیمانی صفحات 143-160
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تدوین الگوی انگیزه های مشارکت ورزشی جانبازان و معلولین استان همدان انجام شد. پژوهش به روش آمیخته انجام شد. محقق از طریق مصاحبه عمیق با دستاندرکاران، تصمیم گیرندگان و تاثیرگذاران ورزش جانبازان و معلولین استان همدان، به جمع آوری اطلاعات از آنان پرداخت. داده های حاصل از 25 مصاحبه به روش نظریه سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. سپس پرسش نامه ای مطابق با کدهای به دست آمده طراحی شد. روایی پرسش نامه با تکنیک دلفی، توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. با توجه به جامعه گسترده پژوهش و مراجعه به جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، پرسش نامه در میان 384 نفر از جانبازان و معلولین استان توزیع و جمع آوری شد داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و پی. ال. اس تحلیل شد. طبق یافته های پژوهش، انگیزه سلامتی، تندرستی و نشاط، انگیزه کسب پایگاه اجتماعی، عوامل موقعیتی و انگیزه آموزش و کسب مهارت، انگیزه کسب موفقیت و تخلیه انرژی و سرگرمی بر تمایل جانبازان و معلولین به ورزش در استان همدان موثرند.
  کلیدواژگان: استان همدان، انگیزه های ورزشی، مشارکت ورزشی، ورزش جانبازان و معلولین
 • حبیب هنری*، مهدی عمادی، جواد شهلایی، غلامعلی کارگر صفحات 161-173

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. ابزار پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی این پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی کشور در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود و بر حسب انتخاب تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناسایی شده دانش عمومی مهمترین عامل بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که جلب مشارکت های عمومی و اعتقاد راسخ از دیگر عوامل مهم جهت توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است.

  کلیدواژگان: تعهد به نسل آینده، میراث، دانش، اعتقاد، ورزش
 • صادق نصری*، سحر یوسفی صفحات 173-189
  هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش کمال گرایی و امید در پیش بینی انگیزه ورزشی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید رجایی و نمونه آماری 282 نفر (132 زن و 150 مرد) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسش نامه های چند بعدی کمال گرایی تهران، امیدواری و انگیزه مشارکت ورزشیاستفاده شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیری آزمون شدند. نتایج نشان داد بین کمال گرایی و امید با انگیزه ورزشی رابطه مثبت وجود دارد. از بین متغیرهای کمال گرایی و امید، تنها کمال گرایی قادر است 6 درصد از واریانس انگیزه ورزشی را تبیین نماید. از بین مولفه های کمال گرایی، کمال گرایی خویشتن مدار توانسته است 8 درصد واریانس را توضیح دهد. همچنین مولفه تفکر عاملی امید می تواند 3 درصد تغییرات انگیزه ورزشی را تبیین نماید. نتایج می تواند در پیش بینی انگیزه ورزشی در دانشجویان استفاده شود.
  کلیدواژگان: انگیزش ورزشی، باورهای امید، کمال گرایی
 • علی خزائی، بهشته اقبالی، علیرضا دبیر، احمد محمودی* صفحات 190-204
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل روانی-اجتماعی در پیش بینی فعالیت های بدنی دانش آموزان بود. نمونه پژوهش، تمامی دانش آموزان 11 تا 18 ساله مدارس دولتی شهر تهران در نیمسال اول تحصیلی 98-97 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های ورزش در اوقات فراغت گودین و شفرد (1985)، خودکارآمدی فعالیت بدنی و حمایت اجتماعی نورمن و همکاران (2005) و پیامد مورد انتظار ورزش رسنیک و همکاران (2000) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی با فعالیت بدنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین انتظار پیامد و فعالیت بدنی ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج بیانگر این بود که حمایت اجتماعی و خودکارآمدی 5/14 درصد از واریانس کل میزان تغییرات فعالیت بدنی دانش آموزان را تبیین می کنند و حمایت اجتماعی پیش بین قوی تری نسبت به خودکارآمدی است.برای افزایش فعالیت بدنی نوجوانان می توان در هر برنامه مداخله ای از حمایت های اجتماعی،به خصوص حمایت های والدین و دوستان به عنوان یک عامل مهم استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، پیامد مورد انتظار
 • رسول یاعلی*، نسرین تیموری، سارا باقری صفحات 205-220
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر رویکرد آموزش خطی و غیرخطی بر انگیزه مشارکت دانش آموزان در ساعات تربیت بدنی بود. 40 دانش آموز به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آموزش خطی و غیرخطی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسش نامه انگیزه مشارکت ورزشی را تکمیل کردند. تکلیف مورد استفاده، دو با مانع بود که در مسیر 50 متری انجام شد. برای اجرای پروتکل در آموزش خطی از رویکرد سنتی آموزش استفاده شد. در گروه آموزش غیرخطی از دستکاری محدودگرها (تغییر در فاصله و ارتفاع موانع) استفاده شد. پس از پایان مرحله اکتساب پس آزمون به عمل آمد. نتایج نشان داد روش آموزش خطی و غیرخطی تاثیر معناداری بر میزان انگیزه مشارکت دانش آموزان دارد. همچنین مشخص شد گروه آموزش غیرخطی نسبت به گروه آموزش خطی، انگیزش مشارکت بهتری داشت. به معلمان و مربیان تربیت بدنی پیشنهاد می شود به منظور ارتقا انگیزه مشارکت دانش آموزان از رویکرد آموزش غیرخطی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش خطی، آموزش غیرخطی، انگیزه مشارکت، دو با مانع
 • مریم کیان* صفحات 221-238
  با وجودی که مشارکت در فعالیت های ورزشی می تواند آثار مثبتی در نشاط دانشجویان همراه داشته باشد، بسیاری از دانشجویان اغلب انگیزه و مشارکت کمتری در این برنامه ها دارند. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی در دانشگاه یزد بود. از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه یزد بود.از طریق فرمول کوکران تعداد 360 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای مساوی انتخاب شدند. همچنین با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 5 مدرس ورزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شد. به منظور تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی در قالب تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل واریانس رتبه ای استفاده شد. همچنین در بخش پرسش تشریحی، از تحلیل کیفی استفاده شد. یافته ها نشان داد متغیرهای «موانع فردی» (63/0) و «سازمانی و مدیریتی» (47/0) بالاترین تاثیر را در ساخت متغیر موانع مشارکت در فعالیت ورزشی داشتند. همچنین، مشخص شد 40% از تغییرات واریانس متغیر موانع مشارکت در فعالیت ورزشی، از طریق متغیر «موانع فردی» قابل تبیین است و از میان شاخص های آن، «ضعف آگاهی و نگرش» و «ضعف اقتصادی» بالاترین میزان مداخله را به خود اختصاص دادند. پس از آن، «موانع سازمانی و مدیریتی» تبیین کننده 22% تغییرات واریانس متغیر موانع مشارکت بود که از میان شاخص های آن، «ضعف مدیریتی ورزشی»، بالاترین میزان مداخله را به خود اختصاص داد. با توجه به نقش موانع فردی در ضعف مشارکت دانشجویان در ورزش، پژوهش حاضر اجرای طرح های تشویقی، توسعه امکانات ورزشی و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی را به عنوان پیشنهادهای کاربردی مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، برنامه درسی، انگیزه، مشارکت ورزشی، تحلیل عاملی اکتشافی، دانشگاه یزد
 • بهروز قربان زاده*، بهزاد محمدی اورنگی، محمدتقی اقدسی صفحات 239-256

  هدف این مطالعه بررسی رابطه مهارت حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت تحصیلی در کودکان هفت ساله بود. همچنین در یک مدل واسطه رابطه مهارت حرکتی و پیشرفت تحصیلی با میانجی گری هوش هیجانی مورد آزمایش قرار گرفت. شرکت کنندگان 200 نفر کودک (100 دختر و 100 پسر) هفت ساله از شهر تهران بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. مهارت حرکتی ظریف و درشت با استفاده از آزمون برونینکس اوزرتسکی-2، هوش هیجانی با پرسش نامه هوش هیجانی شوت و پیشرفت تحصیلی با آزمون موفقیت فردی وکسلر ارزیابی شد. نتایج نشان داد مهارت حرکتی ظریف و درشت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر رابطه مثبت دارند. تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد مهارت حرکتی از طریق یک مسیر غیرمستقیم و به واسطه هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت دارد. این نتایج حاکی از اهمیت حیاتی تاکید بر مهارت های حرکتی ظریف و درشت برای موفقیت تحصیلی سال های ابتدایی مدرسه است.

  کلیدواژگان: مهارت حرکتی ظریف، مهارت حرکتی درشت، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی
 • ابراهیم علی دوست قهفرخی*، علی صفرپور، جمال الدین شریعتی صفحات 257-272
  هدف پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای نیروی کار احساسی بر قصد ترک شغل مربیان ورزشی با میانجی گری متغیر تحلیل رفتگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مربیان ورزشی فعال در سطح استان آذربایجان شرقی بودند که به صورت هدفمند 301 نفر از بین آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات کار احساسی از پرسش نامه های برادریج و لی (2002) و دیفندورف و همکاران (2005) برای متغیر تحلیل رفتگی مربیان از پرسش نامه محقق ساخته و برای ارزیابی قصد ترک شغل مربیان نیز از پرسش نامه میر و همکاران (1993) استفاده شد. همچنین، روایی و پایایی تمامی پرسش نامه ها بررسی و تایید شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بازیگری سطحی به صورت مثبت و مستقیم بر تحلیل رفتگی مربیان و به صورت غیرمستقیم بر قصد ترک شغل مربیان تاثیر معنا دار دارد. بازیگری عمیق نیز به صورت منفی و مستقیم بر تحلیل رفتگی و به صورت غیرمستقیم بر قصد ترک شغل مربیان تاثیرگذار بود اما مولفه بیان واقعی تاثیری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تحلیل رفتگی و قصد ترک شغل مربیان نداشت.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتگی مربیان، قصد ترک شغل، کار احساسی
|
 • Navid Mahtab, Farzad Ghafouri *, Jalil Sahabi, Mozafar Yektayar Pages 1-23

  The purpose of this study was to understanding the role of sports and cinematic activities in subjective well-being. This research carried out with qualitative research method by grounded theory strategy and constructive approach and data collection is done by semi-structured interview method. Participants in the study included experts in the field of sports, and cinematic elites who were interviewed using purposeful sampling and snowball techniques, where the interviews were conducted with 22 experts. In the analysis of data, using open and focused coding, analytic concepts, and categories have been constructed and the conceptual model of the research is based on these codes. Regarding the results, 21 analytical concepts were identified and focused on the four main categories of cognitive and emotional coordination, positive self-concept, strengthening of communication and social bonding, and strengthening of collective identity, and they were drawn in the form of a conceptual model. The findings of the research indicate that sport, Art and cinematic activities play an important role in the development of desirable feelings and emotions, psychological well-being, social well-being or, in other words, subjective well-being.

  Keywords: Subjective well-being, Sports, Art activities, Psychological well-being, Social well-being
 • Hamid Ghasemi *, Nazanin Rasekh Pages 23-40
  The purpose of this study was to Psychometrics of the Qasemi's Seven-Module Communication Skills Questionnaire with the physical education students of Payam-e-Noor University. As a field study aiming at research development, we used the descriptive-survey methodology. The statistical population consisted of the undergraduate physical education students of Payam-e-Noor University of Iran (2016-17) (N=1150). Based on the Krejcie and Morgan's sample size determination table, the required sample size was determined to be 290 individuals, where finally considering the likelihood of dropouts, 300 accessible individuals were non-randomly selected as the sample to complete the research instrument. A researcher-made seven-module communication skills questionnaire was used for data collection. After confirmation of the face and content validity of the questionnaire, the construct validity was assessed through a confirmatory factor analysis. In this study, observation was identified as the seventh skill in a set of communication skills including speaking, listening, reading, body language, use of modern and daily communication tools, and writing skills. Based on the Goodness of Fit Indices (GFI) of 0. 909 and the Comparative Fit Index (CFI) of 0. 921, the model has a good fit. The confirmatory factor analysis showed that the writing skill had the highest priority with 0. 782 and the listening skill had the lowest priority with 0. 384 among the seven communication skills. Finally, it is recommended that the validity of this questionnaire also be examined in other communities to warrant a wider application.
  Keywords: Psychometrics, Data Gathering Tools, Structural Validity, Communication Skills, Students, Confirmatory Factor Analysis
 • Sahar Mohammadzadeh, Alireza Farsi *, Reza Khosrowabadi Pages 41-56
  The present study aimed to evaluate the effect of mental fatigue on the neural efficacy of the executive control network in athletes. To this aim, 22 professional athletes’ students participated voluntarily. In order to measure the processing speed and the percentage of error in the control network, attention network test was conducted before and after mental fatigue. The subjects performed the Stroop test for 60 minutes in order to create mental fatigue. Then, they were asked to perform the attention network test. The results of dependent t-test indicated a significant increase in the error rate of the executive control network during mental fatigue. However, processing speed was not affected by mental fatigue. The findings support the reduction in the efficiency of task processing, which is influenced by the speed-accuracy exchange. Therefore, decreasing the effect of processing accuracy indicated the inhibition mechanism and the improvement of processing speed caused by activating the facilitation mechanism in the dual-regulation system.
  Keywords: Facilitation System, Inhibition System, Mental Fatigue, Executive Control
 • MEHDI SHAHBAZI *, Sirous Choobineh, Reihaneh Ezzati Pages 57-76
  The purpose of the study was to investigate the psychological pathology and the use of legal and illegal sports supplements in female athletes. This research was descriptive-analytic and is in the cross sectional study. 485 participants completed questionnaires including background information, attitude and knowledge about the use of supplements, and a short form of self-concept questionnaire with an internal consistency of 0. 90 and time reliability of 0. 83. Descriptive statistics were used to determine the central tendency indicators. About 24% of athlete women used sports supplements, 61% of them have had constant attention to authorized and unauthorized supplements. More than 20% have been used only with their coach confirmation. The results showed a significant relationship between physical self-concept and sport supplement consumption. Also due to the low level of recognition of women, it is possible to prevent the effects of these drugs more effectively through appropriate training on the harmful effects of them.
  Keywords: Sport Supplements, female, bodybuilding, Doping, Psychological Pathology
 • Iman Safaei *, Mojtaba Ghorbaninezhad Pages 77-98
  purpose of the present study is investigating the effect of energizing and relaxing music on performance of the Iranian Youth National Judo Team.The following study was a semi-experimental research that designs the pre-test and post-test procedures using a control group. The statistical population employed in this study includes all Judo athletes of the Iranian Youth National Team, which included 45 athletes, selected using purposive sampling and randomly divided into two experimental groups (i.e. energizing music group and relaxing music group) along with a control group, each having 15 members (n = 15). Sports performance questionnaire, was used to assess performance of the athletes. covariance analysis was utilized in the inferential section to investigate the research hypotheses. As demonstrated in findings section, energizing and relaxing music have significant impacts on performance of Iranian youth judo team. Therefore, it is recommended to employ relaxing music if the purpose of the training session is reviewing techniques, learning, or practicing the skills correctly and improving the performance of the training with mental relaxation. Furthermore, if the purpose of the training is reducing anxiety and improving long-term performance (to prepare for longer competitions and effectiveness), and training intensively and increasing the competitive spirit, it is best to use energetic music.
  Keywords: Energetic Music, Relaxing Music, Sports Performance, National Youth Judo Team, Islamic Republic of Iran
 • Hossein Samadi *, Farnaz Zanganeh, Hadi Georki Pages 99-112
  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of eight weeks of cognitive-behavioural strategies training on salivary cortisol level with follow up 3 months in beginner runner athletes. The present study was semi- experimental and pre-test and post-test- follow up design. 20 endurance runners of male teenagers aged between 16-18 years old were randomly assigned into two groups: cognitive-behavioural strategies training and control group. The intervention protocol consisted of 8 sessions and a daily home assignment performed with the help of a clinical psychologist. Data were analyzed using mixed ANOVA. The results of study showed that cognitive-behavioural strategies training led to reduction of salivary cortisol concentration in post-test and follow up phases in the experimental group. The results suggested that training cognitive-behavioural strategies training can be used as an effective way to reduce levels of salivary cortisol in runners.
  Keywords: Cognitive- Behavioural Strategies, Salivary Cortisol, athlete, Runner
 • Mahla Roohbakhsh Ejtemaie, Maryam Aeini, Naser Sobhi Gharamaleki * Pages 113-128
  The present study aims to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive intervention on reducing athletes' cognitive, physical and behavioral anxiety. 75 available subjects were selected and divided into three groups namely team, individual and control group. Questionnaires were used to examine the cognitive, physical and behavioral anxiety of the subjects after performing mindfulness-based cognitive intervention. The results of the analysis conducted on covariance showed that there was a significant difference between the mean scores of the post-test in the experimental group and the post-test in the control group after controlling for the pre-test differences in the amount of cognitive, physical and behavioral anxiety. The results of independent t-test indicated that there is a significant difference between the overall anxiety of team and individual subjects. Thus, the amount of anxiety in individual fields was higher than that of team fields. Based on the findings of this study, it can be concluded that mindfulness-based cognitive intervention can decrease cognitive, physical and behavioral anxiety in athletes.
  Keywords: Mindfulness, Cognitive Anxiety, Physical Anxiety, behavioral anxiety, individual, team athletes
 • Sosan Ghorbani, MARZEEHE Dahghan, Mohammad Javadipour * Pages 129-142
  The purpose of this study was to determine the effect of yoga exercises on women's life expectancy. Research design This research was a quasi-experimental study with a control group with pre-test and post-test. Sampling was done by convenience sampling and the control group was selected randomly. Participants were 50 women from Kermanshah who were randomly divided into experimental and control groups. The training protocol consisted of three sessions per week and 60 minutes of activity and interventions for 36 sessions each. To measure women's life expectancy, Miller and Powers (1988) life expectancy questionnaire was used. The reliability of the questionnaire was 0.89 using Cronbach's Alpha. Data were analyzed using univariate analysis of covariance. The results showed that yoga exercise was effective on women's life expectancy. According to the results, yoga training can be used to increase life expectancy in women.
  Keywords: Yoga, Life expectancy, Women
 • Mahdi Vakili Tanha *, Sirous Ahmadi, Majid Soleimani Pages 143-160
  The purpose of this study was to identify and design a motivations model for sports participation of veterans and disabled people in Hamadan province. In this cross-sectional study, the researcher, by referring to decision-makers and influencers sports of veterans and disabled people in Hamedan province, collected information from them through in-depth interviews and data from 25 interviews by method the database theory was coded and analyzed. then a questionnaire was designed according to the obtained codes. Validity of the questionnaire by Delphi technique and by a number of professors and experts was confirmed and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Regarding the widespread community of research and referring to Morgan's table by proportional stratified random sampling, a questionnaire was distributed among 384 veterans and disabled people in the province and using the software S.P. SS & PLS was analyzed. According to the findings of the study and discussing the motivations for participation in sports for veterans and the disabled, such as health motivations, health and vitality and social base motivation, situational factors and motivation for education and skill acquisition, motivation for success and discharge of energy and entertainment were recognized, that affect the tendency of veterans and the disabled to exercise in Hamadan province.
  Keywords: : Hamedan Province, sport motives, Sports Participation, veterans, disabled sports
 • Habib Honari *, Mehdi Emadi, Javad Shahlaee, Gholamali Kargar Pages 161-173

  In the present study, effective factors in development of ethical commitment to the next generation in professional athletes were evaluated. Method of the research was mixed method. The research tool was a researcher-made interview and questionnaire, validity, and reliability of which were confirmed. Statistical population of this study consisted of all male athletes of national teams of the country in selected sports fields (207 people), among which 132 people were selected as the research sample by random sampling method based on Morgan table. Results of the study showed that, among identified factors, public knowledge was the most important factor influencing development of ethical commitment to the next generation between professional athletes. Results also indicated that attracting public participations and firm belief were other important factors effective in developing ethical commitment to the next generation between professional athletes.

  Keywords: Commitment to the Next Generation, Heritage, Knowledge, Belief, Sport
 • Sadegh Nasri *, Sahar Yosefi Pages 173-189
  The purpose of this study was to identify the role of perfectionism and hope in predicting the sport motivation in students. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the students was Shahid Rajaee University and 282 participants (132 males and 150 males) were selected through stratified random sampling method. To measure the variables, multidimensional questionnaire of Tehran's perfectionism, Hopefulness and Sport Participation Motivation Questionnaire were used. Hypotheses were tested using multivariable regression. The results showed that there was positive relationship between perfectionism and sport-based hope. Among the variables of perfectionism and hope, only perfectionism can explain 6% of the variance of sport motivation. Among the components of perfectionism, self –oriented has been able to explain 8% of variance. Also, agency thinking component of hope can explain 3% of the sport's motivational changes. Results can be used to predict the student's motivation.
  Keywords: : Hope, Perfectionism, Sport motivation
 • Ali Khazaei, Beheshteh Eghbali, Alireza Dabir, Ahmad Mahmoudi * Pages 190-204
  The purpose of this study was to predict the physical activity of students. The research community included all students aged 11 to 18 years old in public schools in Tehran during the first semester of the academic year of 2018-2019 which is selected by the sampling method. In this research, in order to measure the variables of the research, Godin and Shefard athletic exercise questionnaires (1985), Self-efficacy of physical activity and social support of Norman et al. (2005) and the expected outcomes of the exercise of Reconik et al. (2000) were carried out. The research results showed that there was a positive and significant relationship between social supports and social self-efficacy with physical activity, but there was no significant relationship between exogenous outcome and physical activity. Also, the results of multiple regression showed that social support and self-efficacy explain 14.5% of the total variance of students' physical activity changes and social support is a stronger predictor of self-efficacy. In order to increase physical activity adolescents can be used as an important factor in any intervention program of social support, especially parents and friends.
  Keywords: Physical Activity, Social Support, Efficacy, Expected consequences
 • Rasoul Yaali *, Nasrin Teymoori, Sara Bagheri Pages 205-220
  The present study was conducted to compare the effect of linear and nonlinear pedagogy on students̓ participation motivation in physical education class. 40 students were selected by random sampling method and were assigned to two groups of linear and nonlinear pedagogy consisting of 20 subjects per each group. In the pre-test, participants were asked to complete the Participation Motivation Questionnaire (PMQ). Flights of hurdles were used as the task completed in a 50-meter route. Traditional education approach was applied in linear pedagogy group. In nonlinear pedagogy group, constraint changes (distance and height of barriers) were used. The post-test was performed after acquisition phase. Results showed that linear and nonlinear teaching methods had a significant effect on student’s participation motivation. It was also found that, the subjects in non-linear training group had better participation motivation than those in the linear training group. In this regard, physical education teachers and educators are suggested to use a nonlinear approach to enhance student’s participation motivation
  Keywords: nonlinear pedagogy, linear pedagogy, Participation Motivation, flights of hurdles
 • Maryam Kian * Pages 221-238
  Although participation in sports activities can have positive effects on college students’ happiness, many students are often less motivated and less involved in these programs. Therefore, the purpose of this study was to identify the motivational factors and barriers to student participation in sport activities at Yazd University. The research method was descriptive-analytical. The population consisted of all undergraduate students at Yazd University, which 360 students were selected as an equal stratified random sample. Also by purposeful sampling, five professors were chosen. The research instrument was a researcher-made questionnaire which its validity and reliability were confirmed. To analyze the data, descriptive and inferential statistics in form of structural equation rank analysis of variance were used. In addition, a qualitative analysis was used to analyze the explanatory answers. The findings showed that the "personal barriers" (0/63) and the "organizational and management factors" (0/47) have the highest impact on the students’ participation. It was also found that 40% of the variance can be explained by the "individual barriers". Among those indicators, the "poor awareness and attitude" and the "economic weakness" had the highest levels of intervention. Regarding the role of the individual barriers on students’ participation in sport activities, the present study suggests some solutions such as implementing attractive and incentive plans, developing appropriate facilities, and making students more aware regarding the effects of exercise on vitality.
  Keywords: Physical Education, Curriculum, Motivation, Sports Participation, Exploratory Factor Analysis, Yazd University
 • Behrouz Ghorbanzadeh *, Mohammadtaghi Aghdasi Pages 239-256

  The present study was conducted to investigate the relationship between fine and gross motor skills and academic achievement in 7 -year-old children. The relationship between fine and gross motor skills and academic achievement mediated by emotional intelligence was also tested in a mediating model. Participants of the study included 200 children (100 girls and 100 boys) aged 7 years' old who were selected as available study sample from children in Tehran Province, Iran. Fine and gross motor skills were evaluated using the Bruininks-Oseretsky-2 Test; emotional intelligence was assessed using the Schutte Self-Emotional Intelligence Test (SSEIT), and academic achievement was measured by the Wechsler Individual Achievement Test II (WIAT II). Results showed that, fine and gross motor skills, emotional intelligence, and academic achievement were positively correlated with each other. The Structural Equation Modeling (SEM) analysis showed that, fine and gross motor skills had a positive effect on academic achievement through an indirect path via emotional intelligence. These results highlight critical importance of emphasis on fine and gross motor skills for academic achievement in the children studying in the elementary school.

  Keywords: Fine motor skill, Gross Motor Skill, Emotional Intelligence, Academic Achievement
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi *, Ali Safarpoor, Jamalodin Shariati Pages 257-272
  The purpose of this study was to evaluate the Role of emotional Labor Strategies on the Turnover intention of sport coaches with the mediation of the burnout. The statistical population of the study consisted of all active sports coaches in East Azarbaijan province and 301 of them were selected purposefully. The Brotheridge and Lee (2002) and Diefendorff et al (2005) questionnaires, were used to collect emotional Labor information and Researcher made questionnaire was used for coach burnout. The Meyer et al (1993) questionnaire were used to assess coaches' intention to quit. Also, the validity and reliability of the questionnaire were confirmed. The results showed that surface acting has a significant positive effect on the coaches Burnout and has indirect effect on the coach’s turnover intention. Deep acting also had a negative and direct impact on Burnout and indirect effect on the coach’s turnover intention. However, the genuine expression had no direct or indirect effect on burnout and turnover intention.
  Keywords: Coach Burnout, Emotional Labor, Turnover Intention