فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 30 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مریم رهسپار* صفحات 7-38

  به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به طورکلی هراقدامی نیاز به مشارکت بازیگران آن صحنه دارد، پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این قاعده خارج نیست. در این مقاله سعی شده تا به این پرسش، پاسخ داده شود که از بین مجموعه مدل های مشارکت، چه مدل بومی خاصی را می توان طراحی کرد تا بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بتواند مبارزه موثرتری با مشارکت بازیگران اصلی این عرصه داشته باشد؟ بدین منظور مجموعه ای از مدل ها مطالعه و سپس بر اساس آن مدلی موثر که در واقع مدلی بومی است طراحی شد. به کمک پرسشنامه استاندارد شده توسط محقق، پایایی و اعتبار لازم در مدل مذکور سنجیده و ضریب 0/89 را کسب نمود. سنجش متغیرها بر مبنای متغیر وابسته قاچاق کالا و ارز به انجام رسید. جامعه آماری این مطالعه بالغ بر 350 نفر از متخصصان دستگاه های مرتبط و نیز متخصصان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 62 نفر به دست آمد. نتیجه آن که این مدل می تواند هم تبدیل به مدلی هوشمند شود و هم آن که با تغییر مدیریت ها در ستاد، اولا موضوع مشارکت روشن باشد، ثانیا فرآیندها و رویه های موجود تغییری نکند مگر آن که شرایط پیچیده تری رخ نماید که باعث بازبینی و ترمیم این مدل شود.

  کلیدواژگان: مشارکت مردمی، مدل سطوح مشارکت، فرآیند قدرت، مدل بومی، نفوذ
 • عبدالله تعامی، حامد ریاحی* صفحات 39-63

  زنجیره تامین فعلی یک مدل اقتصادی خطی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای عرضه را تامین می کند. اما این مدل دارای برخی از معایب، مانند مشکلات روابط بین اعضای زنجیره تامین و یا عدم شفافیت اطلاعات برای مصرف کننده در مورد منشا محصولات و آثار سوء قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاها نظیر مخاطرات بهداشتی و ضررهای اقتصادی است. از سوی دیگر با وقوع امواج تغییرات جهانی در عرصه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بازاریابی و فناوری، ناگزیر مدیریت زنجیره تامین کالاها نیز مستلزم ارایه مدل هایی مبتنی بر این تغییرات بوده که یکی از مصادیق آن فناوری بلاک چین است. در این مطالعه، برای بررسی آثار امواج تغییرات بر مدیریت زنجیره تامین، از طریق مطالعات کتابخانه ای به بررسی و مرور پژوهش های حایز اهمیت و مدل های جدید ارایه شده زنجیره تامین بر پایه فناوری بلاک چین پرداخته ایم و با تلفیق آن با طرح رهگیری و ردیابی کالاها و رهگیری واحد فراورده به عنوان پیشنهاد مشخص مقاله حاضر در مسیر آینده امواج تغییرات، به مدل جدیدی بر پایه مفهوم اقتصاد مدور[1] و تحلیل نتایج و کاربردهای آن دست یافته ایم که ضمن بهبود مدل های قبلی، عمده معایب زنجیره تامین فعلی را از بین می برد. چارچوب ارایه شده نشان می دهد بهره گیری از بلاک چین و رهگیری و ردیابی کالاها، از طریق شفاف سازی تعاملات شبکه تامین و توزیع می تواند به افزایش قابلیت اعتماد زنجیره تامین، امنیت، سرعت و ارتقاء شفافیت منجر شود. کارکردهایی که می تواند ضمن بهبود نظارت و مدیریت زنجیره تامین کالاها در پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه کالاها مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بلاک چین، مدیریت زنجیره تامین، اقتصاد دورانی، موج چهارم، قاچاق کالا
 • وحید مغربی سینکی*، علی اخوان قنادی صفحات 65-100
  در تبادل کالا و تجارت از گذشته های دور بشر به دنبال تسهیل روند بوده و در جستجوی راهکارهایی برای ،افزایش  سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. اما در این مسیر همواره موانع و مشکلاتی وجود داشته که از آن جمله می توان قاچاق کالا و ارز را نام برد.
  در این امر استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از راهکارهایی بوده است که بسیاری از کشورها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیک آن را پی گرفته اند. لذا این تحقیق به مقایسه پنجره واحد تجاری در کشورهای موفق پرداخته است لذا سوال اصلی این است که پنجره واحد تجارت فرامرزی چه  تاثیری بر تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا در کشورهای منتخب داشته است ؟این تحقیق به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش تحلیلی و کتابخانه ای  است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش بنچ مارکینگ استفاده شده است در این روش داده های کشورهای مورد مطالعه مورد مقایسه قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کشورهای صاحب فناوری الکترونیک تجارت فرامرزی هستند و نمونه آماری نیز کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، آلمان، غنا، چین، سوید، سنگاپور، کلمبیا، آذربایجان، کره جنوبی، ژاپن و ایران بوده که با نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند.
  کشورهای مذکور در سه سطح ارزیابی شده و نتیجه این است که در سطح دوم یا متوسط نزدیک به پایین ارزیابی شده لذا اقدامات فراوانی باید انجام داد که از آن جمله است:  تشکیل کارگروه های حرفه ای و تخصصی، هماهنگی میان سازمان های مرتبط، بازبینی و اصلاح مقررات مربوط به تبادل داده های الکترونیک در میان سازمان ها، آموزش کاربران و بازمهندسی فرایندها.
  کلیدواژگان: تسهیل تجارت، نظام پنجره واحد، فرآیند و رویه های گمرکی، نظام یکپارچه سازی اطلاعات، بنچ مارکینگ
 • علیرضا برازی، علی مویدی خرم آبادی*، مریم ملک صفحات 101-135

  مفهوم مدیریت دانش را به عنوان رویه ای از بکار یری دانش قبلی برای تصمیم گیری جهت تاثیر در کارایی سازمان فعلی و آینده سازی آن تعریف نموده اند (لی و لان[1]، 2011) با این هدف که سازمان از دانش فردی و جمعی خود، آگاهی یافته به موثرترین شکل، از آن استفاده نماید.
  ضرورت استفاده از این دانش سازمانی را می توان در عواملی همچون افزایش میزان رقابت و نوآوری میان سازمان ها، بازنشستگی و مهاجرت نیروی کار، مقدار زمان قابل دسترس برای آزمایش و بدست آوردن دانش، تغییرات استراتزی ها در سازمان، عدم وجود نظام انگیزشی، عدم باور به این موضوع که دانش قدرت است و قدرت زا،  و... به وضوح مشاهده نمود. با توجه به رسالت مهم و جایگاه ممتاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و با توجه به وظایف و ماموریت های خود از جمله سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل و نطارت در خصوص پیشگیری و مقابله با قاچاق انواع کالا و ارز در کشور، امیتوان چنین استنباط کرد که این ستاد ، دارای حجم بالایی از اطلاعات فرآیندی است که بخش اعظم آن دانش خارج از دسترس و استفاده است.
  از این روی ضرورت استقرار و نهادینه سازی نظام مدیریت اطلاعات و دانش از طریق: خلق، مبادله، حفظ و مستندسازی، ارزیابی و استفاده موثرتر از دانش خویش؛ هم راستا با اهداف و استراتژی دانشی سازمان تبیین میشود . بر این اساس پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ این سوال است که تا چه میزان اسناد بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت پرداختن به مدیریت دانش را تبیین نموده‎اند؟
  در این مقاله، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و بر اساس ماهیت و روش به صورت توصیفی تحلیلی است. برای گرداوری اطلاعات از ابزار کتابخانه ای و تحلیل محتوای اسناد استفاده شده که بر دو دسته تقسیم شده اند؛ اسناد فرا سازمانی(عام) اسناد سازمانی و فرا سازمانی خاص و تخصصی ستاد نتیجه آنکه آموزش، ارزش به سرمایه های انسانی و دانش، تصمیم گیری و فعالیت مشارکتی، زمینه سازی بروز خلاقیت و نوآوری و افزایش دانش به ضوابط و کاهش بروکراسی به عنوان پیشران‎های دانشی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند و مقوله های مهم مدیریت دانش همچون کاربرد و بکارگیری دانش، ایجاد زیرساخت‎های اطلاعاتی، تسهیم دانش، گرداوری اطلاعات وسایر مقوله های مربوط به مدیریت دانش در اسناد بالادستی خاص مورد توجه بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • احمد کلاه مال همدانی، عبداله هندیانی* صفحات 137-167

  در این نوشتار تحقیقی پدیده قاچاق کالا و ارز از منظر عامل تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تقاضا بیشترین توجه و رویکرد به مصرف کالاهاست . رویکرد اصلی ما بر مبنای روان شناسی اجتماعی شکل گرفته است و بر این مبنا سه مولفه اصلی یعنی همانندسازی، تقلید و الگوسازی در زمینه مصرف کالاهای قاچاق مد نظر قرار گرفته است. در واقع سوال اصلی این نوشتار آن است که در حوزه روان شناسی اجتماعی تقاضای کالاهای قاچاق با چه مولفه هایی تبیین می شود و سه عنصر همانندسازی، تقلید و الگوسازی در مصرف کالاهای قاچاق چه جایگاهی دارد ؟

  روش تحقیق

  ازمنظر هدف، کاربردی، به لحاظ زمان، مقطعی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است؛ مصاحبه ساختاریافته با افراد موثر در انجام تحقیق، به کارگیری فن دلفی و همچنین استفاده از پرسشنامه استاندارد ازجمله روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش بوده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و مدل سازی بر مبنای داده های پرسشنامه استفاده شد .روایی و پایایی از طریق نرم افزارهای  PLS وspss  محاسبه شده است.

  نتیجه

  در میان عوامل بیرونی سه عامل گرایش های شخصی، قبیله ای و گروه اجتماعی بالاترین سطح را داشته و در عوامل درونی نیز خودشکوفایی و برانگیختگی بالاترین ضریب را داشته اند. با عنایت به آن چه درباره تقلید و انواع آن آمده است تقلید مبتنی بر ویژگی با ضریب 0.82 در صدر این عامل قرار گرفته و نیز در الگوهای خرید، متغیر شبکه های آنلاین با ضریب رگرسیونی 0.86 بالا ترین سطح را داشته است. سطح مصرف کالاها در مولفه های مصرف گرایی نیز با 0.81 ضریب رگرسیونی، درصدر قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کالاهای قاچاق، همانندسازی، تقلید، الگوی مصرف، مطلوبیت کالا
|
 • Maryam Rahsepar * Pages 7-38

  Generally ecery action requires involvement of its actors culturally, socially, politically and economically. The same applies for the fighting against smuggling of goods and currencies. This article seeks to answer the question of what specific indigenous models can be designed from a set of models of participation so that the Iranian Task Force to Combat the Smuggling of Commodities and Currency can more effectively combat the participation of key actors in this field. For this purpose, a series of models were studied and then an effective model was developed, which is a native model. Using standardized questionnaire by the researcher, the reliability and validity of the model were measured and the coefficient of 0.89 was obtained. The variables were measured based on the dependent variable of smuggling of goods and currencies. The statistical population of this study consisted of 350 experts of related agencies as well as specialists of the Iranian Task Force to Combat the Smuggling of Commodities and Currency in which 62 individuals were selected using Cochran formula.
  The result is that this model can be both a smart model and that by changing the managements in the mentioned Task Force, firstly the participation will be clear, secondly, the existing processes and procedures will not change unless more complex conditions occur that requires revise and reform of the model.

  Keywords: people's participation, Participation Levels Model, Power Process, Native Model, Influence
 • Abdollah Taami, Hamed Riahi * Pages 39-63

  The current supply chain is a linear economic model that directly or indirectly meets supply needs. However, this model has some disadvantages such as problems with supply chain relationships or lack of transparency of consumer information about the origin of products. On the other hand, with the advent of global change in the commercial, economic, cultural, social, political, marketing and technology fields, commodity supply chain management requires adopting these changes and provide models based on such changes, one of which is blockchain technology. In this study, in order to investigate the effects of change waves on supply chain management, through library studies and reviewing important researches and new supply chain models based on Blockchain Technology we have finally achieved a new model based on the concept of circular economy, results analysis and its applications that improve the previous models, eliminating many of the disadvantages of the current supply chain. After reviewing the researchs, it was found that the missing link of the proposed models of supply chain management is its integration with the product tracking and tracing scheme based on unit tracking and therefore this subject has been presented as a clear proposal for the present study and the future path of the waves of change. The presented framework shows how blockchain technology and track and trace system can lead to increased reliability of supply chain, security, speed and upgrade of transparency in the process of global chane waves. Functions that can be used, especially in the current situation in Iran, to improve the supervision and management of the supply chain and the prevention of smuggling and out-of-network supply.

  Keywords: Blockchain, Supply chain management, Circular Economy, Fourth Wave, goods smuggling
 • Vahid Maghrebi Sinaki *, Ali Akhavan Ghanadi Pages 65-100
  The exchange of goods and commerce from the distant past has sought to facilitate the process and has sought ways to increase the speed of trade and commerce. But along the way there have always been obstacles and problems, such as the smuggling of goods and currencies.
  The use of a single cross-border trade window has been one of the solutions that many countries have adopted, both physically and electronically. Therefore, this study compares the window of a single business in successful countries, so the main question is how the cross-border window of a single business has impacted on facilitating trade and preventing trafficking in selected countries. And it's a library. Benchmarking method was used to analyze the data. In this method the data of the studied countries were compared. The statistical population of the study consisted of countries with cross-border e-commerce technology and the sample included Malaysia, Indonesia, Thailand, Germany, Ghana, China, Sweden, Singapore, Colombia, Azerbaijan, South Korea, Japan and Iran, selected by purposeful sampling.
  These countries are evaluated at three levels, and as a result are rated at a low to medium level near the bottom, so a number of actions need to be taken, including: Establishing professional and specialized workgroups, coordinating with relevant agencies, reviewing and amending relevant regulations. To the exchange of electronic data across organizations, user training and process reengineering.
  Keywords: trade facilitation, Single Window system, customs processes, procedures, Information Integration System, Benchmarking
 • Alireza Barazi, Ali Moayedi *, Maryam Malek Pages 101-135

  The concept of knowledge management has been defined as a process of applying prior knowledge to decision making to influence current and future organization performance (Lee & Lan, 2011) with the aim of making the organization more aware of its individual and collective knowledge. , Use it. The necessity to use this organizational knowledge can be factors such as increasing competition and innovation among organizations, retirement and labor migration, the amount of time available to test and acquire knowledge, changes in strategies in the organization, lack of motivational system, lack of confidence. The fact that knowledge is power and power generating, etc. is clearly observed. Considering the important mission and privilege of the Headquarters for the fight against trafficking in goods and currencies, and with regard to its tasks and missions, including policy, planning, coordination and control, and prevention and counteracting trafficking in goods and currencies in The country may infer that the HQ has a high volume of process information that is largely out of reach and use. Therefore, the need to establish and institutionalize the information and knowledge management system through: creating, exchanging, maintaining and documenting, evaluating and using more effectively their knowledge is in line with the organization's knowledge goals and strategy. Accordingly, the present study seeks to answer the question to what extent did the upstream anti-trafficking documents explain the need for knowledge management?        In this paper, the research method is applied-developmental based on descriptive-analytical nature and method. Libraries and document content analysis tools have been used to collect the data, which are divided into two categories: Extra-organizational Documentation (ORG) and Specialized and Extra-Specialist Staff Documentation As a result, education, value to human capital and knowledge, decision-making and participatory action, paving the way for creativity and innovation, and increasing knowledge on standards and reducing bureaucracy have been given special attention and important categories of knowledge management such as application and application. Knowledge, information infrastructure creation, knowledge sharing, information gathering, and other categories of knowledge management have been addressed in specific upstream documents.

  Keywords: Data management, Knowledge Management, Creativity, innovation, Anti-trafficking headquarters
 • Ahmad Kolahmalhamedani, Abdollah Hendiani* Pages 137-167

  In this research paper the phenomenon of commodity and currency trafficking is examined from the perspective of demand factor. In the area of ​​demand, the most attention and approach to the consumption of goods. Our main approach is based on social psychology, and on this basis three main components, namely simulation, imitation and modeling, are considered in the context of the consumption of smuggled goods. In fact, the main question of this paper is, what are the components of the demand for trafficking in social psychology, and what are the three elements of consumption, modeling, imitation and modeling in trafficking? The research method is descriptive-survey in terms of purpose, in terms of time, cross-sectional and in terms of data collection; structured interviewing with the persons involved in the research, application of technology and also the use of standard questionnaire including methods of data collection. have been. Structural equations and modeling based on questionnaire data were used for data analysis. Validity and reliability were calculated through PLS and spss software.  Outcome: Among the external factors, the three factors had the highest level of personal, tribal and social tendencies, and the internal factors had the highest coefficient of self-actualization and arousal. Based on what has been said about imitation and its variants, feature-based imitation topped this factor with a factor of 0.82 and also had the highest level in the online patterns with regression coefficient of 0.86. The level of consumption of goods in the components of consumerism was also regressed with 0.81 regression coefficient.

  Keywords: smuggling goods, Replication, Imitation, Consumption Pattern, product desirability