فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه یوسفی، زینب حمزه گردشی، محمد آزادبخت، مصطفی معلمی، مینو هامون* صفحات 3834-3851
  مقدمه

   حکیم مومن تنکابنی یکی از مشهورترین پزشکان تاریخ داروشناسی گیاهی ایران است. وی کتاب جامعی از داروهای مفرد و مرکب را با هدف تصحیح کتاب اختیارات بدیعی به رشته تحریر در آورد. این کتاب نمونه ای از داروشناسی عصر صفویه است. ناباروری بحران پیچیده ای در زندگی است که از لحاظ روان شناختی تهدید کننده است. بسیاری از پژوهش ها پیامدهای روان شناختی ناباروری را به واکنش های سوگ عمومی مشابه کرده اند. 

  مواد و روش ها

  روش تحقیق این پژوهش روش کتابخانه ای و بررسی متون، با تمرکز بر کتاب تحفه المومنین است. در این مطالعه، مفردات دارویی موثر بر درمان ناباروری بررسی شده است. 

  یافته ها

  396 مفرده موثر بر ناباروری یافت شد. هرکدام از این مفردات اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر ناباروری داشتند. شیوه مصرف مفردات به صورت های بخور، ضماد، آبزن، طلاکردن، فرزجه، طبیخ، جلوس و تناول بوده است.

  نتیجه گیری

  لیست مفردات دارویی حاصل شده در این پژوهش، می تواند مبنای انجام مطالعات آزمایشگاهی و بالینی قرار گیرد و در صورت اثبات اثرگذاری آن ها در درمان، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حکیم مومن، تحفه المومنین، ناباروری، طب سنتی
 • فاطمه شعبانی، محمد علی زارعیان* صفحات 3852-3867
  مقدمه

   مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر ترکیب بابونه و زنجبیل بر شدت درد دیسمنوره اولیه و علایم همراهش طراحی شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی روی 400 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های اراک است. نمونه ها بعد از کسب رضایت آگاهانه، به صورت تصادفی در چهار گروه 100 نفره قرار گرفتند: زنجبیل با عسل، بابونه با عسل، زنجبیل و بابونه با عسل و مفنامیک اسید. داروها دو سیکل متوالی، از 2 روز قبل قاعدگی تا 3 روز اول آن سه نوبت در روز مصرف شدند. شدت درد، علایم همراه و میزان خون ریزی در سه روز اول قاعدگی هر سیکل (یک ماه قبل از مداخله و دو ماه مداخله) اندازه گیری شد. پس از جمع آوری داده ها، آنالیز آماری آن ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 با تست های آماری کروسکال والیس، کای اسکویر، فیشر، فریدمن، آنووا با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 0/05 انجام گرفت. 

  یافته ها

  شدت درد، تعداد روزهای درد، کمردرد، مصرف مسکن، نمره کل علایم و میزان خون ریزی در هر چهار گروه به صورت معناداری کاهش یافته بود (0/001=P)، که بجز درباره نمره کل علایم و میزان خون ریزی بین گروه ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد. ترکیب زنحبیل و بابونه در کاهش نمره کل علایم بهتر از سایر مداخلات عمل کرده بود (0/02=P). مفنامیک اسید نیز در کاهش خون ریزی نسبت به سایر مداخلات تاثیر بهتری داشت (0/008=P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ترکیب زنجبیل و بابونه در کنترل درد مشابه مفنامیک اسید عمل می کند، اما در کاهش نمره علایم همراه، بهتر از مفنامیک اسید است.

  کلیدواژگان: درد قاعدگی، طب ایرانی، گیاه درمانی، طب سنتی
 • زهرا اسلامی راد، رضا حاجی حسین، هما سلیمانی* صفحات 3868-3877
  مقدمه

   آکانتامبا، آمیبی آزادزی و فرصت طلب است که قابلیت تبدیل این انگل به کیست، درمان بیماری های ناشی از آن را با مشکل روبه رو کرده است. در این مطالعه به بررسی اثر امواج مایکرو بر روی کیست های آکانتامبا در محیط برون تنی پرداختیم. 

  مواد و روش ها

  کیست های انگل در محیط کشت تکثیر شدند و 16 لوله آزمایش حاوی کیست های انگل تهیه و به دو گروه تقسیم شدند. محتویات هشت لوله در بازه زمانی صفر تا 120 ثانیه تحت تابش امواج مایکرو پیوسته و هشت لوله بعدی در بازه زمانی صفر تا 360 ثانیه تحت تابش امواج مایکرو تکرارپذیر قرار گرفتند. مرگ ومیر کیست ها در انتهای تابش ثبت و نتایج دو گروه با هم مقایسه شد.

  یافته ها

  تابش امواج مایکرو به صورت پیوسته و تکرارپذیر به ترتیب در مدت 120 و 360 ثانیه منجر به مرگ 100 درصد کیست های آکانتامبا شد. در تابش پیوسته امواج، میزان مرگ ومیر انگل در همه گروه ها با گروه کنترل اختلاف معنی دار نشان داد (P<0/0001)، ولی در تابش تکرارپذیر، میزان مرگ ومیر انگل فقط در گروه هایی که بیش از 60 ثانیه تحت تابش قرار گرفته بودند با گروه کنترل اختلاف معنی دار نشان داد (P<0/0001). 

  نتیجه گیری

   تغییر در شیوه تابش امواج از نوع پیوسته به تکرارپذیر، اثرات دمایی امواج مایکرو را کاهش می دهد، ولی بر روی میزان مرگ ومیر کیست آکانتامبا تاثیری ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد تاثیر امواج مایکرو فقط ناشی از افزایش حرارت محیط نیست، بلکه خاصیت دیگری از این نوع موج نیز در مرگ انگل آکانتامبا دخالت دارد.

  کلیدواژگان: آکانتامبا، آمیب آزاد زی، امواج مایکرو، امواج الکترومغناطیسی
 • حسن دلروز، احمد عبدی*، علیرضا براری، پروین فرزانگی صفحات 3878-3889
  مقدمه

  کبد چرب غیرالکلی مهم ترین اختلال مزمن کبدی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان MFn1 و MFn2 بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیرالکلی نر بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر به دو گروه بیمار (40=n) و کنترل سالم (8=n) تقسیم شدند. کبد چرب غیرالکلی با رژیم غذایی پرچربی در موش ها القا و سپس این گروه به پنج زیرگروه تجربی تقسیم شد: بیمار، شم، تمرین بیمار، مکمل بیمار و تمرین مکمل بیمار. گروه های تمرینی به مدت هشت هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه های مکمل بیمار و تمرین مکمل بیمار (20 میلی گرم / کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش های صحرایی تشریح شدند؛ بافت قلب آن ها برداشته شد و بلافاصله در محلول نیتروژن مایع منجمد و در دمای منهای 80 درجه برای اندازه گیری MFn1 و MFn2 نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P≤0/05 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد القای کبد چرب باعث کاهش بیان MFn1 و (P=0/001) و MFn2 و (P=0/001)  نسبت به گروه سالم می شود. همچنین در گروه های مکمل بیمار و تمرین مکمل بیمار نسبت به گروه بیمار میزان MFn1 (به ترتیب P=0/002 و P=0/002) و MFn2 (به ترتیب P=0/000 و P=0/000) افزایش معنی داری داشت. 

  نتیجه گیری

   احتمالا ترکیبی از تمرین هوازی و رزوراترول می تواند از طریق تغییر در بیان شاخص های هم جوشی میتوکندری، شاخص های آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو را در بیماران کبد چرب غیرالکلی تعدیل کند.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، گیاه دارویی، پویایی میتوکندریایی و کبد چرب
 • مژگان احمدی، آسیه باسی دلویی*، سمیرا صالحی کیاسری صفحات 3890-3901
  مقدمه

   هدف این پژوهش، مقایسه پاسخ بیان ژن های Bcl-2 و Bax بافت کبد به یک دوره تمرین هوازی همراه با مکمل ال کارنیتین در موش های مسموم شده با بولدنون بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی، 30 سر موش نر ویستار با سن 12 هفته و میانگین وزن 7/94± 195 گرم به طور تصادفی به پنج گروه شش تایی (کنترل، بدون درمان، بولدنون، ال کارنیتین و ال کارنیتین + تمرین هوازی) تقسیم شدند. گروه بولدنون پنج میلی گرم بولدنون را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و گروه ال کارنیتین 100 میلی گرم ال کارنیتین را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. برنامه تمرین استقامتی هفته ای پنج جلسه با شدت متوسط 50 تا 55 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، طی شش هفته اجرا شد. دارو هفته ای یک بار به صورت عمیق در عضلات همسترینگ نمونه ها تزریق شد. پس از بیهوشی، موش ها کالبدشکافی شدند و بافت کبد آن ها برداشته شد و میزان بیان آپوپتوز کبد به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی داری 5 درصد>P تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین بیان ژن Bax و Bcl-2 در بافت کبد موش های نر ویستار در گروه ها با یکدیگر متفاوت بود (P=0/001). بیان ژن Bax بافت کبد در گروه های ال کارنیتین و تمرین + ال کارنیتین نسبت به گروه بولدنون به طور معنی داری کمتر بود (P=0/001). بیان ژن Bcl-2 بافت کبد در گروه های ال کارنیتین و تمرین + ال کارنیتین نسبت به گروه بولدنون به طور معنی داری بیشتر بود (P=0/001).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مکمل ال کارنیتین همراه با تمرینات هوازی منظم، می تواند اثر محافظتی در مقابل آپوپتوز ناشی از استروییدهای آنابولیک آندروژنی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بولدنون، ال کارنیتین، آپوپتوز، موش های ویستار
 • مریم لعلی، مینا جوزی*، مریم مقیمیان صفحات 3902-3913
  مقدمه

   با بستری شدن نوزاد نارس بلافاصله پس از تولد، مادران سطح بالایی از اضطراب را تجربه می کنند. یکی از مهم ترین مداخلات غیردارویی برای کنترل اضطراب، ماساژ است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ بر اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، نمونه گیری به روش آسان و تخصیص نمونه ها در دو گروه آزمایش (ماساژ پشت) و کنترل، به طور تصادفی انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه، از مادران دارای نوزاد نارس، نمونه ها آگاهانه براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه استاندارد اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های مجذور کای، تی مستقل، تی زوج، فیشر و آنالیز کوواریانس) و با کمک نسخه 13 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد قبل و بعد از مطالعه، بین میانگین مولفه های اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری مادران دارای نوزاد نارس، در گروه آزمایش تفاوت معنادار آماری وجود دارد (P<0/05). همچنین بین میانگین اضطراب گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد (P<0/05) .

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد ماساژ پشت، بر کاهش میانگین مولفه های بدنی، شناختی و رفتاری اضطراب موثر است؛ بنابراین می توان از این روش برای کاهش اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، مادر، ماساژ پشت، اضطراب
 • کرامه ثاقبی سعیدی، عباس ابوالقاسمی*، بهمن اکبری صفحات 3914-3929
  مقدمه

   با توجه به کیفیت خواب پایین و شکایت از درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه، هدف این پژوهش اثربخشی آموزش های مهربانی با خود و مثبت نگری بر کیفیت خواب و کاهش شدت درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه بود. 

  مواد و روش ها

  این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی انجام شد. نمونه پژوهش 63 نفر از دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه بودند که از میان دانش آموزان ناحیه یک شهرستان رشت (متوسطه اول و متوسطه دوم) شناسایی و در دو گروه آزمایش (گروه تحت آموزش مثبت نگری و گروه تحت آموزش مهربانی با خود) و یک گروه کنترل (عدم آموزش) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی، پرسش نامه کیفیت خواب پیترزبورگ و پرسش نامه شدت ادراک درد مک گیل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مثبت نگری و آموزش مهربانی با خود بر افزایش کیفیت خواب و کاهش شدت درد در دختران مبتلا به قاعدگی دردناک اولیه موثر بود (P<0/005) و تاثیر آموزش مثبت نگری بر بهبود کیفیت خواب بیشتر از آموزش مهربانی با خود بود (P<0/005) اما مهربانی با خود بر کاهش شدت درد موثر نبود. 

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از تاثیر آموزش مثبت نگری و مهربانی با خود در پیشگیری از پیامدهای عصب روان شناختی این سندرم به منظور ارتقای بهزیستی روان شناختی دختران مبتلا قاعدگی دردناک اولیه است.

  کلیدواژگان: مهربانی با خود، مثبت نگری، کیفیت خواب، شدت درد، قاعدگی دردناک اولیه
 • نرجس حشمتی فر، محبوبه محبی، فاطمه برزویی*، محمد حسن رخشانی صفحات 3930-3939
  مقدمه

   اضطراب قبل از عمل با عوارض نامطلوبی مانند خستگی، تهوع، استفراغ، بی قراری، افزایش درخواست ضددردها و افزایش مدت بستری بعد از عمل همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی ترمیم هرنی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی 56 بیمار قبل از عمل جراحی ترمیم هرنی انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی بیماران در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش، یک ساعت قبل از عمل جراحی، تجسم هدایت شده اجرا شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه20 انجام شد .

  یافته ها

  میانگین سنی کل واحدهای پژوهش، 8/2±30/11 اغلب مشارکت کنندگان مرد (73 درصد) بودند. میانگین اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، در گروه تصویرسازی ذهنی به ترتیب 6/75± 41/42 و 22/±32/9 بوده که بعد از مداخله به 31/4± 07/33 و 14/86±28/7 کاهش یافته است. میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله در گروه کنترل، به ترتیب 4/58± 39/71 و 8/79± 29/68 بوده که در پایان مطالعه به 6/44± 44/06 و 42/21±38/7 افزایش یافته است. این اختلاف از نظر آماری معنی دار شد (001/0>P) .

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که تصویرسازی ذهنی، می تواند اضطراب آشکار و پنهان بیماران را قبل از عمل جراحی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی، اضطراب، جراحی، طب مکمل
|
 • Seyedeh Sedighe Yosefi, Zeinab Hamzeh Gardeshi, Mohammad Azadbakhat, Mostafa Moallemee, Minoo Hamoun* Pages 3834-3851
  Objective

   Momen Tonekabani is one of the most famous physicians in the history of Iranian herbal pharmacology. He wrote a comprehensive book of single and compound drugs with the aim of correcting the book Ekhtiarat-e-badiee . This book is an example of the pharmacology books in the Safavide era. Infertility is a complex life crisis and a psychological threat. Many studies have likened the psychological consequences of infertility to public grief reactions.  

  Methods

   This review study, using a library method, focuses on the book Tohfat al-Momenin for collecting data. In this regard, effective materia medica in infertility treatment are investigated. 

  Results

   We found 396 materia medica, each of which had a direct and indirect effect on infertility. They could be consumed in the form of incense, ointment, herbal bath, gilding, vaginal suppository, half-boiled, rectal suppository, and oral.  

  Conclusion

   The list of materia medica presented in this study can be tested in experimental and clinical studies, and If proven to be effective, can be used in infertility treatment.

  Keywords: Infertility, Hakim Momen Tonekabani, Tohfata -al-momenin, Traditional medicine
 • Fatemeh Shabani, Mohammad Ali Zareian* Pages 3852-3867
  Objective

   The purpose of this study was to compare the effect of combined chamomile-ginger on pain of primary dysmenorrhea and its related symptoms.

  Methods

  study is a randomized controlled clinical trial on 400 female students of Arak University. After obtaining informed consent, samples were randomly divided into four groups of 100: ginger with honey, chamomile with honey, ginger and chamomile with honey, and finally mefenamic acid. The drugs were taken two consecutive cycles, three times daily from 2 days before menstruation to the first 3 days. Pain intensity, associated symptoms, and bleeding were measured in the first three days of each cycle (one month before the intervention and two months after the intervention). After data collection, statistical analysis was performed using SPSS V. 19 with Kruskal-Wallis, Chi-square, Fisher, Friedman, ANOVA tests with repeated measures at the significant level of 0.05.

  Results

   In all four groups, pain severity, the number of painful days, low back pain, analgesic consumption, total symptom score, and bleeding loss were significantly decreased (P=0.001). However, there was no significant difference between groups, excluding total symptom score and bleeding loss. Ginger-chamomile combination was better than other interventions in decreasing total symptom score (P=0.02). Mefenamic acid also had a better effect on reducing bleeding loss than other interventions (P=0.008).

  Conclusion

   The results showed that the ginger-chamomile combination acts the same as mefenamic acid in pain control, but it is better in reducing the associated symptom score than mefenamic acid.

  Keywords: Menstrual pain, Persian medicine, Herbal medicine, Traditional medicine
 • Zahra Eslamirad, Reza Haji Hajihossein, Homa Soleimani* Pages 3868-3877
  Objective

   Acanthamoeba is a free-living and opportunistic amoeba that the potential of this parasite to convert to a cyst, making its treatment difficult. In this study, we investigated the effect of microwave radiation on Acanthamoeba cysts in vitro.

  Methods

   Acanthamoeba cysts were reproduced in the culture medium. We divided 16 test tubes containing cysts into two groups. The contents of 8 tubes were irradiated with continuous microwave in the time range of 0-120 s, and the next 8 tubes were irradiated with repetitive microwave in the range of 0-360 s. The mortality of cysts at the end of irradiation was recorded and compared with control.

  Results

   Continuous and repetitive irradiation of microwave resulted in mortality of 100 (%) of Acanthamoeba cysts during 120 and 360 seconds, respectively. In continuous mode, parasite mortality in all groups was significantly different from the control group (P<0.0001). But in the repetition pattern only in groups that had been irradiated for more than 60 seconds, parasite mortality was significantly different from the control group (P<0.0001).

  Conclusion

   The change of radiation mode from continuous to repetitive, reduces the thermal effects of the microwaves but does not affect the mortality rate of Acanthamoeba cysts. Therefore, probably the impact of microwaves was not only caused by the increase in ambient heat but also its another property is involved in the death of Acanthamoeba.

  Keywords: Acanthamoeba, Free-living Amoeba, Microwave, Electromagnetic waves
 • Hasan Delroz, Ahmad Abdi*, Alireza Barari, Parvin Farzanegi Pages 3878-3889
  Objective

   Nonalcoholic fatty liver disease is the most common chronic liver disorder. The present study aimed to examine the effect of aerobic training along with Resveratrol on the cardiac expression of Mfn1 and Mfn2 in nonalcoholic fatty liver disease male rats.

  Methods

   In this experimental study, 48 Wistar male rats were classified into two groups NAFLD (n=40) and control-normal (n=8). NAFLD was induced in rats with a high-fat diet and then subdivided into five subgroups NAFLD, SHAM, TRNAF, SUPNAF, and TRSUPNAF. Training groups have performed a running program on a motor-driven treadmill for eight weeks. Resveratrol (20 mg/kg) was injected into the SUPNAF and TRSUPNAF groups. Forty-eight hours after the last training session, the rats were anatomized; hearts were removed and immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C for measuring the Mfn1 and Mfn2. Statistical analysis was performed using a 1-way analysis of variance Tukey post hoc tests, and significance was accepted at P≤0.05.

  Results

   The results showed that the induction of NAFLD reduced expression of Mfn1 (P=0.001) and Mfn2 (P=0.001) compared to control-normal. Also, in SUPNAF and RSUPNAF groups, Mfn1 (P=0.002 and P=0.017 respectively) and Mfn2 (P=0.000 and P=0.000 respectively) increased significantly compared to the NAFLD group.

  Conclusion

   The combination of aerobic exercise and resveratrol may be due to changes in expression of mitochondrial fusion, modifying indexes apoptosis induced by oxidative stress in NAFLD patients.

  Keywords: Exercise, Herbs, Mitochondrial dynamics, Fatty liver
 • Mozhgan Ahmadi, Asieh Abbassi Daloii*, Samira Salehi Kiasari Pages 3890-3901
  Objective

   This study aimed to compare the response of liver tissue BAX and BCL-2 gene expression to aerobic training with L-carnitine supplementation in rats intoxicated by Boldenone.

  Methods

   In this experimental study, 30 male Wistar rats, aged 12 weeks (weight 195±7.94 g) were randomly divided into five groups: Control, no-treatment, boldenone (5 mg/kg), L-carnitine (100 mg/kg) and aerobic training- L-carnitine. The moderate endurance intensity training program (50%-55% of maximal oxygen consumption) performed for 6 weeks and 5 times a week. Injection once a week in the quadriceps and hamstring was conducted in-depth. After anesthesia, an autopsy was performed, and the liver Isolated. The hepatic apoptosis gene expression in the samples was measured by Real-Time PCR. Data were analyzed by 1-way ANOVA and post hoc Scheffe at the significant level P<0.05.

  Results

   Significant difference was observed between the mean expression of BAX and BCL-2 in the liver tissue of male Wistar rats in different groups (P=0.001). The BAX gene expression of the liver tissue in L-carnitine -aerobic training and L-carnitine groups was significantly lower than the Boldenon group (P=0.001). Also, The BCL-2 gene expression in L-carnitine- aerobic exercise and L-carnitine groups was significantly higher than the Boldenon group (P=0.001).

  Conclusion

   According to the findings of this study, supplementation of L-carnitine with regular aerobic training can have a protective effect against apoptosis induced by anabolic-androgenic steroids.

  Keywords: Aerobic training, Boldenone, L-carnitine, Apoptosis, Wistar rats
 • Maryam Lali, Mina Jouzi*, Maryam Moghimian Pages 3902-3913
  Objective

   Upon hospitalization of a premature infant immediately after giving birth, mothers would experience high levels of anxiety. One of the essential non-pharmacological interventions to control the anxiety is massage. The purpose of this study was to investigate the effect of massage on the anxiety of mothers with preterm infants.

  Methods

   In this experimental research, 140 samples were selected based on inclusion criteria using a convenience sampling method and then put in two groups of back massage and one control group. The tools for collecting the data were demographic questionnaire and Lehrer & Woolfolk's somatic, cognitive, and behavioral anxiety inventory. The data were analyzed using descriptive (Mean±SD) and inferential statistics tests (Chi-square, independent t-test, paired t-test, Fisher, and covariance analysis) by SPSS V. 13.

  Results

   The mean scores of somatic, cognitive, and behavioral anxiety components showed significant differences before and after the intervention in the massage group (P<0.05). There was also a significant difference between the mean anxiety after the intervention (P<0.05). 

  Conclusion

   The obtained results indicate that the back massage method is effective in reducing the components of somatic, cognitive, and behavioral anxiety. Hence, this method may be utilized to reduce the anxiety of mothers with premature infants.

  Keywords: Premature infant, Mothers, Back massage, Anxiety
 • Karameh Saghebi Saeedi, Abbas Abolghasem*, Bahman Akbari Pages 3914-3929
  Objective

   the low sleep quality and pain in girls with primary dysmenorrhea, this study aimed to investigate the effectiveness of self-compassion training and positive attitude to experience sleep quality and decrease of pain intensity in girls with primary dysmenorrhea.

  Methods

   The research was semi-experienced that was conducted as a multi-group, pre-test, and post-test. The sample of the study was girls with primary dysmenorrhea, which were characterized among students in the first district of Rasht City (first and second high school) and were placed in three experimental and control groups. To collect the data and to screen the questionnaire for premenstrual symptoms, Peters Burg’s sleep quality questionnaire, and McGill’s intensity of pain questionnaire were applied. A one-way Analysis Of Covariance (ANCOVA) was used for analyzing data.

  Results

   Positive thinking training and self-compassion training were effective in increasing sleep quality and decreased intensity of pain in girls with primary dysmenorrhea (P<0.001). The effect of positive thinking on quality of life was more than compassion training (P<0.005), but self-compassion does not affect pain severity.

  Conclusion

   Findings indicate the impact of training and self-compassion in preventing the neuropsychological well-being of girls with primary dysmenorrhea.

  Keywords: Self-compassion, Positive thinking, Sleep quality, Intensity of pain, Primary dysmenorrhea
 • Narjes Heshmatifar, Mahbobeh Mohebbi, Fatemeh Borzoee*, Mohammadhasan Rakhhani Pages 3930-3939
  Objective

   Preoperative anxiety is associated with adverse effects such as fatigue, nausea, vomiting, agitation, increased demand for analgesics, and prolonged postoperative hospitalization. This study aimed to investigate the impact of mental imagery on anxiety in patients undergoing hernia repair surgery.

  Methods

   In this randomized clinical study, after obtaining informed written consent, 56 patients for hernia surgery were randomized into two experimental and control groups. In the experimental group, guided imagery was applied. Data was collected using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The collected data was analyzed using SPSS V. 20.

  Results

   The average age of participants was 30.8±11.22 years, and 73% of them were male. The average of STAI level in guided imagery group before intervention were 41.42±6.75 and 32.22±9.87, respectively, which decreased to 33.07±4.31 and 28.14±7/86 after intervention. On the other side, the average of STAI level in the control group were 39.71±4.58 and 29.68±8.49, respectively, which increased to 44.60±6.44 and 38.42±7.21 at the end of the study. Statistically, the paired t-test showed a significant difference between the levels of anxiety before and after study in two groups (P<0.001). 

  Conclusion

   This study cleared that performing preoperative mental imagery can reduce the STAI level in patients before surgery.

  Keywords: Mental imagery, Anxiety, Surgery, Complementary medicine