فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی علیپور صنوبری، حمید علیزاده*، علی اکبر ارجمند نیا، سعید حسن زاده صفحات 1-13
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی نرم افزار آموزشی خانواده محور بر مهارت های خواندن در دانش آموزان ابتدایی با اختلال خواندن بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تما می دانش آموزان سال سوم ابتدایی مدارس اختلالات یادگیری شهر مشهد، که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش 32 نفر (دو گروه 16 نفره) را تشکیل می داد که با توجه به وجود 10 مرکز ناتوانی یادگیری در سطح مشهد به روش نمونه گیری تصادفی منظم از روی لیست دانش آموزان مراکز اختلال یادگیری پایه های سوم ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق آزمون عملکرد خواندن نما (کر می ومرادی، 1384) به دست آمد. مداخله آموزشی شامل 10 جلسه بود که در خانواده های دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در آغاز هر هفته تمرینات متناسب نرم افزار را از مربی دریافت می کردند و در طول هفته با فرزند خود کار می کردند. نتایج به دست آمده نشان داد آموزش مبتنی بر نرم افزار آموزشی خانواده محور بر مهارت های خواندن دانش آموزان با اختلال خواندن تاثیر معنادار دارد (05/0>P). بنابراین می توان گفت محتوای نرم افزار در کنار آموزش هایی که به خانواده ها برای استفاده آن در خانه داده شده بود توانسته روند بهبود مشکلات و ناتوانی های خواندن دانش آموزان با ناتوانی خواندن را تسریع بخشد.
  کلیدواژگان: آموزش خانواده محور، اختلال خواندن، مهارت های خواندن
 • سعید رضایی*، بهمن بختیاری صفحات 15-31
  پژوهش با هدف تدوین برنامه مداخله حسی- حرکتی و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود نیمرخ اجتماعی و علاقه اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا در شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بودند. تعداد 20 کودک 6 تا 12 سال به صورت نمونه دردسترس از مرکز اتیسم دوم آوریل انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تخصیص شدند. برنامه مداخله حسی حرکتی به مدت دو ماه و هفته ای دو جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه برای گروه آزمایش اجرا شد. از پرسشنامه علاقه اجتماعی (علیزاده، اسماعیلی و سهیلی، 1394) و نیمرخ مهارت اجتماعی (اسکات بلینی، 2006) برای گرداوری اطلاعات استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد که برنامه مداخله ای بر بهبود علاقه اجتماعی و نیمرخ اجتماعی کودکان موثر بود. با توجه به اثربخشی برنامه مداخله ای حسی حرکتی، آموزش این برنامه برای همه سطوح کودکان با اختلال اتیسم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حسی، حرکتی، نیمرخ مهارت اجتماعی، علاقه اجتماعی
 • مسلم اصلی آزاد، غلامرضا منشئی*، امیر قمرانی صفحات 33-53
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه  کنترل و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز دوره متوسطه اول مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و  کنترل گمارده شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه  کنترل). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی سه ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه وسواس هاجسون و راچمن (1980)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گروس و جان (2003) و پرسشنامه تحمل ابهام مک لین (1993) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی تاثیر معناداری داشته است (P<0/05). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی شود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک های گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود تنظیم شناختی هیجان و تحمل ابهام دانش آموزان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مورد استفاده گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری- عملی، تنظیم شناختی هیجان، تحمل ابهام، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • کامبیز پوشنه*، صدف نیکنام صفحات 55-70
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی برنامه آموزش حس عدد بر بهبود مهارت های عددی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دیرآموز پایه اول دبستان پرداخته است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از میان دو مدرسه ویژه دانش آموزان مرزی منطقه 7 شهر تهران، 20 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پس از همتاسازی به شیوه کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به منظور ارزیابی مهارت های عددی، از فرم معلم آزمون حس عددی جردن (2007)، و برای ارزیابی میزان پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، از یک آزمون محقق ساخته در دو فرم موازی، استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 5 هفته (10جلسه 45 تا 60 دقیقه ای و 2 بار در هفته) تحت آموزش یک برنامه حس عدد قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که برنامه مداخله آموزش حس عدد، بر مهارت های عددی و پیشرفت تحصیلی ریاضی آزمودنی های گروه آزمایش به گونه معنی داری تاثیر داشته و منجر به افزایش آن شده است (05/0p<). نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش حس عدد می تواند به عنوان یک روش موثر برای بهبود مهارت های عددی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز کلاس اول دبستان مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: اموزش حس عدد، پیشرفت ریاضی، دانش آموزان دیرآموز
 • نگین معتمدیگانه*، غلامعلی افروز، محسن شکوهی یکتا، ریچل وبر صفحات 71-100
  اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی از شایع ترین اختلال های عصبی تحولی دوران کودکی است. این کودکان در معرض مشکلات زیادی در حوزه ی کارکردهای اجرایی هستند. موضوع انعطاف پذیری عصبی اهمیت مداخلات عصب روان شناختی را ازآن جهت که اختلال در کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی ممکن است به اختلالات عملکردی بعدی منجر شود، آشکار می سازد. لذا این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای طراحی شده بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر 7 تا 10 ساله شهر تهران تشکیل می دهند. از بین دانش آموزان واجد شرایط با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 40 دانش آموز به همراه مادرانشان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش (20 نفر) تحت آموزش 12 جلسه برنامه مداخله کارکردهای اجرایی فراشناختی قرار گرفتند و گروه گواه (20 نفر) در لیست انتظار باقی ماندند. برای گردآوری داده ها از چک لیست مصاحبه بالینی، هوش آزمای نوین تهران استنفورد بینه و مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر معنادار آموزش مداخلات عصب روان شناختی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (05/0>p) است. این روش درمانی می تواند مداخله ی بالقوه امیدوارکننده ای برای کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی باشد.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، مداخلات خانواده محور، کودک دبستانی
 • محمد آقایی نژاد، مریم چرامی*، احمد غضنفری، طیبه شریفی صفحات 101-125
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والد محور مبتنی بر سالهای باورنکردنی بر رفتار سازشی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 7-5 سال بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود که در سال 1397 در مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند. از بین آن ها به روش تصادفی 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره(آزمایش و کنترل) گمارده شدند. پرسشنامه رفتار سازشی واینلند، به عنوان پیش آزمون بر روی دو گروه اجرا شد.سپس والدین گروه آزمایشی در 12 جلسه تحت برنامه مداخله ای سالهای باورنکردنی قرار گرفتند و والدین گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای را در طی این مدت دریافت نکردند. پس از اتمام دوره مداخله و 3 ماه بعد، آزمون رفتارسازشی واینلند بار دیگر بر روی دو گروه به ترتیب بعنوان پس آزمون و پیگیری اجراشد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با بهره گیری از نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان رفتار سازشی تفاوت معنادار آماری(001/0>p) وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برنامه مداخله سالهای باورنکردنی بر بهبودرفتارسازشی کودکان کم توان ذهنی و خرده مقیاس های مسایل شغلی، اجتماعی شدن، ارتباط و خودیاری در پوشیدن موثر بوده و ماندگاری برنامه مداخله پس از 3 ماه پابرجا مانده است.
  کلیدواژگان: سال های باورنکردنی، کم توان ذهنی، رفتارسازشی، مداخله بهنگام، والدمحور
 • محمد رضا عسکری، بهنام مکوندی*، عبدالکاظم نیسی صفحات 127-149
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت و ادراک از جو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 300دانش آموز تیزهوش (140تیزهوش پسر و 160 تیزهوش دختر) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001)، پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران(1998) ، پرسشنامه ادراک از جو مدرسه تریکت و موس (1973) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد بین درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و مولفه های اهداف پیشرفت تبحری و رویکردی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار و بین اهداف اجتنابی از مولفه های اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از میان متغیرهای پیش بین به ترتیب خودکارآمدی تحصیلی، اهداف اجتنابی، اهداف تبحری و رویکردی، بهترین پیش بینی کننده برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش بودند. سطح معنی داری 05/0 P < بود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت خودکارآمدی تحصیلی، اهداف تبحری و رویکردی با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و مهمترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی است.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت، ادراک از جو مدرسه، عملکرد تحصیلی
 • سیدکاظم موسوی ساداتی*، مرجان جیرسرایی بازارگرد صفحات 151-168
  سندرم داون یکی از متداول ترین بیماری های ژنتیکی با کم توان ذهنی خفیف تا متوسط است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین سوپربرین یوگا بر افزایش هوش، ادراک بینایی- فضایی و پیشرفت تحصیلی و تعادل ایستا کودکان سندرم داون پسر بود. این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم داون مقطع دبستان شهر تهران بودند. شرکت کنندگان پژوهش 20 پسر سندرم داون آموزش پذیر مدرسه استثنایی شهید بهشتی با میانگین سنی (89/0 ± 2/8) سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 12 هفته تمرینات سوپربرین یوگا را انجام دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون هوش وکسلر برای کودکان ویرایش پنجم و آزمون تعادل ایستای لک لک بود. برای تجزیه و تحلیل داده های از آزمون شاپیروویلک، لوین و t مستقل نمرات اکتسابی استفاده شد. تمرینات سوپربرین یوگا تاثیر معنادار بر افزایش هوش سیال (t =1. 06, P=0/30)، ادراک بینایی فضایی (t =1/29, P=0/21) و تعادل ایستا (t = /45, P=0/65) نداشت، ولی بر پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیر معنادار داشت (t = 2. 46, P=0/02). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهتر است در کنار سایر آموزش های متداول تحصیلی از تمرینات سوپربرین یوگا در پیشرفت تحصیلی کودکان سندرم داون استفاده شود.
  کلیدواژگان: سوپربرین یوگا، هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، تعادل ایستا، سندرم داون
 • هدی فرامرزی*، مرضیه قانعی صفحات 169-185
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کودکان پسر 8 تا 12 ساله اتیسم مراکز درمانی شهر اراک در سال 1397 تشکیل دادند. در این پژوهش 16 کودک پسر اتیسم با عملکرد بالا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر اساس پرسشنامه سنجش دامنه طیف اتیسم به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. از مقیاس تجدید نظر شده رفتارهای چالشی بودفیش، سیمونز، پارکر و لوییز (2000)، برای ارزیابی رفتارهای چالشی استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای در طول یک ماه بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند. در پایان مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری سبب کاهش رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا می شود. از این رو می توان از بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری به عنوان یک روش مداخله ای موثر در حوزه اختلال طیف اتیسم سود جست.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، بازی درمانی، رفتارهای چالشی، شناختی-رفتاری
|
 • Ali Alipoursanobari, Hamid Alizadeh *, Ali Akbar Arjmandnia, Saeid Hassanzadeh Pages 1-13
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of family-based software on reading skills in elementary students with reading disorder. The statistical population of this study included all 3th grade elementary school students with learning disabilities in Mashhad in the academic year of 2017-2018. The sample of this study consisted of 32 individuals (two groups of 16 people). Due to the existence of 10 learning disabilities centers in Mashhad, they were randomly selected from the list of third grade elementary students with learning disabilities and randomly divided into two groups (experimental and control). The data required for this study were obtained through the Reading Performance Test (Karimi & Nouri, 2005). The educational intervention consisted of 10 sessions in families of students with learning disabilities at the beginning of each week receiving appropriate software exercises from the instructor and working with their child throughout the week. The results showed that family-based softwaretraining had a significant effect on reading skills of students with reading disorder (P <0.05). Thus, it can be said that the content of the software along with the instruction given to families to use it at home has accelerated the process of improving reading problems and disabilities in students with reading disabilities.
  Keywords: Family-based Education, Reading Disorder, reading skills
 • Saeed Rezayi *, Bahman Bakhtyari Pages 15-31
  The aim of this study was to develop a psychosocial intervention program (proximal) and its effectiveness in improving the social profile and social interest of children with high-grade autism disorders. The research method in terms of information gathering is semi-experimental and in terms of its purpose. The statistical population included all children with high-grade autism disorder in Tehran during year of 96-97. Twelve children aged 6 to 12 years were selected from the center of autism center on April 2, and randomly assigned to control and test groups. The sensory motor intervention program was run for two months and a week for two sessions and each session lasted for 60 minutes for the group to perform. Social interest questionnaire and social skill profile were used for information gathering. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance analysis. The results showed that interventional program was effective in improving social interest and social profile of children. Due to the effectiveness of the sensory intervention program, the training of this program is recommended for all levels of children with autism disorder.
  Keywords: Sensory-motor, Social skill profile, social interest
 • Moslem Asli Azad, Gholam Reza Manshaee *, Amir Ghamarani Pages 33-53
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of ACT on the cognitive emotion regulation and intolerance of uncertainty in the students suffering from OCD. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the study included the students with OCD in the city of Isfahan in 2017-18. 30 first high school students with OCD were selected through non-random purposive sampling and replaced into experimental and control groups (15 students with OCD in the experimental group and 15 students with OCD in the control group). The experimental group received ten seventy-five-minute ACT sessions during three months. The applied questionnaires in the study included Maudsley’s obsessiion inventory (Hajson and Rachman, 1980) and Cognitive Emotion Regulation questionnaire(Gross, John) and Intolerance of uncertainty questionnaire (Mcline, 1993). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA by SPSS23 statistical software. the results showed that ACT has significantly influenced the Cognitive Emotion Regulation and Intolerance of uncertainty in the students with OCD (p<0.001) in a way that this therapy was able to lead to the increase of Cognitive Emotion Regulation and Intolerance of uncertainty in the students with OCD. according to the findings of the present study it can be concluded that ACT employing cases such as mental techniques, observing the self as the background, cognitive defusion techniques, stipulating values, and committed action can be used as an efficient therapy to increase the Cognitive Emotion Regulation and Intolerance of uncertainty in the students
  Keywords: OCD, cognitive emotion regulation, Intolerance of uncertainty, ACT
 • Kambiz Poushneh *, Sadaf Niknam Pages 55-70
  The Effectiveness of teaching number sense program on improvement number sense ability and math achievement of first grade slow learner students was studied. The research method is semi-experimental and pre test –posttest with control groups design. Using random stage sampling method,20 girl and boy student were selected from two special schools in Tehran- Iran and devided in two equal experiment and control groups randomly.Jordan number sense test and a researcher maded math achievement test were used as research tools in all experimental conditions. The experimental group received the number sense program for 10 sessions, (each session 60 minutes ,two times for each week). Covariance analysis showe , the number sense program can improve both number sense and math achievement for experiment group(P<0.5). This findings showed that the number sense training program can improve number sense and achievement program and is a useful method for teaching slow learner students as a remedial program. Key words: number sense teaching , math achievement , slow learner students
  Keywords: number sense teaching, Math achievement, slow learner students
 • Negin Motamed Yeganeh *, Gholam Ali Afrooz, Mohsen Shokoohi Yekta, Rachel Weber Pages 71-100
  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder is one of the most common neurodevelopmental disorders in childhood. These children are exposed to a lot of problems in the executive functions areas. The issue of neuroplasticity reveals the importance of neuropsychological interventions, since interruptions in early childhood executive functions may lead to further functional impairment. Therefore, this study was conducted to evaluate the effectiveness of the designed intervention program on the Executive functions of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest-follow up design with the control group. The statistical population of the present study included all the boys and girls students 7-10 years old in Tehran. Among eligible students, 40 individuals along with their mothers were selected using the non-random purposive sampling method and randomly divided into the two groups. The experimental group (N=20) were trained by twelve sessions of Metacognitive Executive Functioning intervention program and the control group (N=20) remained on the waiting list. Data were collected by Clinical interview checklist, the Tehran Stanford-Binet intelligence test and Behavior Rating Inventory of Executive Functions. The results indicated a significant effect of Family-based Neuropsychological program on increasing the Executive Functions of children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (p<0.05). This treatment can be a potentially promising intervention for young children with ADHD.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, Executive functioning, Family-based interventions, Elementary School Child
 • Mohammad Aghayinejad, Maryam Chorami *, Ahmad Gazanfari, Tayebeh Sharifi Pages 101-125
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of a parent-centered intervention based on Incredible years on adaptive behavior of 5-7 years old intellectual disability children. This study was experimental with pretest-posttest design and follow-up with control group. The statistical population included all educable intellectual disability students who were studying in special centers in Lordegan in 2018. Thirty people were randomly selected and assigned to two groups of 15 (experimental and control). The vinland Adaptive Behavior Questionnaire was administered to the two groups as a pre-test. Then the parents of the experimental group were treated to an incredible interventional program for 12 sessions and the control group's parents did not receive any intervention during this period. At the end of the intervention period and 3 months later, the Vineland Behavioral Test was again administered to the two groups as post-test and follow-up respectively. The obtained data were analyzed by repeated measures ANOVA using spss22 software. The results showed that there was a statistically significant difference between the performance of the two experimental and control groups in adjustment behavior (p <0.001). Therefore, it can be concluded that the intervention program of the incredible years was effective in improving the behavioral behavior of intellectual disability children and the subscales of occupational problems, socialization, communication and self-help dress , and the viability of the intervention program remained after 3 months.
  Keywords: ” incredible years”, “intellectual disability”, adaptive behavior”, early intervention”, Parenting
 • Mohammad Reza Askari, Behnam Makvandi *, Abdolkazem Neisi Pages 127-149
  The present study aimed at predicting academic performance based on academic engagement, academic self-efficacy, goals of progress and perception of the school atmosphere in the gifted secondary high school students in Ahwaz city. The research method was descriptive correlational and 300 gifted students (140 male and 160 female) were selected through stratified random sampling. To collect the required data, Zarang Educational Inventory (2011), Mauritius Educational Self-Efficacy Inventory (2001), Midgley et al (1998), Perceptual Questionnaire of the Atmosphere of the Tricet and Mouse School (1973) and Taylor's Educational Performance Questionnaire (1999) were used. To analyze the collected data, statistical methods such as Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis method were used. The findings of the study revealed that there is a significant positive correlation between academic engagement, academic self-efficacy and the components of achievement and approach with academic performance, and there is a negative significant correlation between achievement avoidance components and academic performance. Among the predictor variables, respectively, academic self-efficacy, avoidance goals, mastery goals, and approach were the best predictors of gifted students' academic performance. The level of significance was at P
  Keywords: Academic engagement, Academic Performance, academic self-efficacy, Goals of progress, Perception of school atmosphere
 • Seyed Kazem Mousavi Sadati *, Marjan Jirsaraei Bazargard Pages 151-168
  Down syndrome is one of the most common genetic diseases with mild to moderate intellectual disabilities. The purpose of this study was to investigate the effect of superbrain yoga exercise on fluid intelligence, visual spatial perception, academic achievement and balance in children with down syndrome. This quasi-experimental study was conducted as a pretest-posttest with control group. The statistical population of the study included all students with Down syndrome in Tehran. Participants were 20 educable Down syndrome boys in elementary exceptional school of Shahid Beheshti with mean age (8/2±0/89) which selected by convenience sampling and randomly assigned into two experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental group performed 12 weeks of experimental Yoga exercises. The data collection tools were Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Ed and Static Equilibrium Stack Test. Shapirowilk, Levene and independent t tests of gained scores were used for data analysis. Superbrain yoga exercises did not have a significant effect on fluid intelligence (t =1. 06, P=0/30), Visual Spatial Perception (t =1/29, P=0/21) and static equilibrium (t = /45, P=0/65), but there was a significant effect on academic achievement of children (t = 2. 46, P=0/02). The results of this study showed that it would be advisable to use Superbrain Yoga exercises in educational achievement for Children with Intellectual Disabilities, along with other commonly used educational programs.
  Keywords: Superbrain yoga, fluid intelligence, spatial vision perception, static balance, Down syndrome
 • Hoda Faramarzi *, Marzieh Ghanei Pages 169-185
  The aim of this study was to determine the effectiveness of play therapy based on cognitive-behavioral therapy on challenging behaviors of high-functioning autistic children. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was all children aged 8 to 12 years old with autism spectrum disorder in health care centers of Arak in 2018. In this study, 16 high-functioning autistic children were selected by available sampling method using a questionnaire for measuring the range of autism spectrum disorder. They were randomly assigned to two groups of experimental (8 subjects) and control (8 subjects) groups. The Revised Scale of Challenging Behaviours of Bodfish, Symons, Parker & Lewis (2000), was used to assess challenging behaviors. The experimental group received 10 cognitive-behavioral treatments in a 10-minute session during a one-month period, while the control group did not receive such an intervention. At the end, the two groups were evaluated again. Data were analyzed using covariance analysis. The findings of this study showed that play therapy based on cognitive-behavioral therapy has a significant role in reducing the challenging behaviors of high-functioning autistic children.
  Keywords: autism spectrum disorder, challenging behavior, cognitive-behavioral, play therapy