فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه عفتی*، محمدرضا سرمدی صفحات 1-23

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطح بلوغ و میزان آمادگی شهرداری تهران جهت استقرار مدیریت دانش و نیز بررسی وضعیت فرایندهای چرخه دانشی بر اساس مدل بهره وری آسیایی است. روش پژوهش، پیمایشی و نوع آن کاربردی می-باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و نیز سوالات تکمیلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و میزان ضریب آلفای 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از مدیران و کارمندان متخصص فعال در حوزه منابع انسانی سازمان بودند که حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 150 نفر انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود، شهرداری تهران با کسب 99.51 امتیازدر سطح دوم از پنج سطح بلوغ مدیریت دانش قرار دارد. این بدان معنا است که سازمان پس از آگاهی از مزایای مدیریت دانش بر بهبود فرآیندهای کسب و کار و بهره وری، نسبت به آن اطلاعاتی را جمع آوری و نسبت به اهمیت آن احساس نیاز نموده است. همچنین نتایج رتبه بندی گروه های معیار نشان داد که بالاترین و پایین ترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیارهای"فناوری اطلاعات" و "فرایند دانشی" است. تمرکز بر زیر فرایندهای چرخه دانشی، نظیر به کارگیری، نگهداری، تسهیم و خلق دانش حاکی از آن بود که سازمان بایستی برای بهبود وضعیت موجود، نسبت به پیاده سازی راهکارهایی همچون ایجاد یک ساختار مشخص برای راهبری مدیریت دانش (حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت دانش، توسعه فرهنگ به تسهیم و بکارگیری دانش) از طریق تشکیل انجمن های خبرگی، توسعه مدیریت دانش پروژه، جاری سازی ابزارهایی نظیر مستندسازی تجارب خبرگان، کافه-های دانش و... اقدام نماید.

  کلیدواژگان: ارزیابی، بلوغ مدیریت دانش، مدل سازمان بهره وری آسیایی، معیار، شهرداری تهران
 • مریم سلامی، مهناز محسنی طارمسری* صفحات 25-41
  هدف این پژوهش تاثیر اکتساب دانش و جوسازمانی بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان رشت است. پژوهش حاضر، کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل کتابداران مشغول به کار کتابخانه های عمومی شهرستان رشت در سال 1398 بود. آزمودنی های این پژوهش 80 نفر بودند که از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته ی توصیف جوسازمانی، پرسشنامه اکتساب دانش و پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان بود که اعتبار آن ها با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. رابطه بین متغیرها با ضریب همبستگی پیرسون و پیش بینی عملکرد شغلی کتابداران از طریق اکتساب دانش و جوسازمانی با محاسبه رگرسیون اندازه گیری شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین اکتساب دانش با عملکرد شغلی (29/0=r و 01/0>P) و همچنین بین جوسازمانی با عملکرد شغلی (30/0=r و 01/0>P) وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای اکتساب دانش و جوسازمانی 9 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را تبیین می نمایند. با توجه به یافته های به دست آمده، طراحی و برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزش برای آگاه سازی کتابداران در جهت آموزش انواع دانش ها، به وجود آوردن محیط شغلی و کاری مطلوب و تاثیر آن بر عملکرد شغلی بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با ارتقا میزان دانش کتابداران کتابخانه ها، میزان عملکرد شغلی آن ها را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اکتساب دانش، جوسازمانی، عملکرد شغلی، کتابداران کتابخانه
 • عباس دولانی*، سهیلا زند، رویا برادر صفحات 43-69
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان حضور و فعالیت اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و تاثیر آن در پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار بر اساس شاخص های دگرسنجی انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر نوع پیمایشی و از منظر روش شناسی علم سنجی با رویکرد دگرسنجی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا می باشد که عضو شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت هستند. برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین هر یک از شاخص-های اندازه گیری شده در شبکه ریسرچ گیت، پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار بود. از آمار استنباطی(آزمون-های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس و من ویتنی) نیز جهت سنجش روابط و وجود و یا عدم وجود اختلاف بین متغیرهای مورد بررسی استفاده گردید.

   یافته ها: 

  یافته ها نشان دادند بیشترین میزان حضور و فعالیت مربوط به دانشکده فیزیک -شیمی می باشد. دانشکده های هنر و ادبیات با میانگین نمره آر.جی صفر، فعالیت جدی نداشتند. همچنین همبستگی مثبت معنادار میان شاخص های دگرسنجی در ریسرچ گیت با شاخص های استنادی گوگل اسکولار و اسکوپوس وجود دارد. 

  بحث: 

  با افزایش به اشتراک گذاری دانش و فعالیت پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت، رویت پذیری آثار علمی آنان افزایش می یابد و این به نوبه خود افزایش شاخص های استنادی در پایگاه های اسکوپوس و گوگل اسکولار را نیز به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، دانشگاه الزهرا، شبکه های اجتماعی، ریسرچ گیت، دگرسنجی
 • حسین ادبی فیروزجاه* صفحات 71-89
  هدف

  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر درک کاربر از کتابخانه های دیجیتالی با مطالعه موردی کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی علامه طباطبایی می پردازد.

   روش پژوهش:

   روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند (18000 دانشجو) که از این بین 378 دانشجو با استفاده از جدول کرجسی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری اطلاعات با توجه به نبود پرسشنامه استاندارد در این زمینه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 3 سوال جمعیت شناختی (جنسیت، تجربه استفاده از کتابخانه دیجیتالی و مقطع تحصیلی) و 8 مولفه با 25 سوال بسته عبارت از کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، سودمندی، سهولت استفاده، وابستگی کتابخانه دیجیتالی، رضایت کاربر و وفاداری کاربر می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معناداری 05/0=α استفاده شد. 

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش نشان داد تمامی مولفه های عوامل موثر بر درک دانشجویان از کتابخانه دیجیتالی تفاوت معناداری داشته اند. از لحاظ جنسیت و مقطع تحصیلی بر درک از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین نگرش دانشجویان به درک از کتابخانه دیجیتالی و تجربه استفاده از کتابخانه دیجیتالی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از بررسی نشان دهنده تاثیر کلی خود متغیر درک دانشجویان از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و هر کدام از این مولفه های درک می تواند با توجه به مدل های مختلف در محیط های گوناگون تعریف شوند

  کلیدواژگان: عوامل موثر درک، درک کاربر، کتابخانه دیجیتالی، دانشجویان، دانشگاه علامه طباطبایی
 • فرزانه قنادی نژاد* صفحات 91-112
  هدف

  پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارایه ی الگوی مفهومی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی به ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی شهرستان اهواز از دیدگاه کارکنان این کتابخانه ها بپردازد. 

  روش پژوهش:

  این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی بود. جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان اهواز (91 نفر) بودند. در نهایت 68 پرسشنامه گردآوری و تحلیل شد (نرخ بازگشت 72/74 درصد). 

  یافته ها:

  الگوی مفهومی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی در 7 دسته (فردی- رفتاری؛ اجتماعی- ارتباطی؛ اخلاقی- ارزشی؛ سازمانی- مدیریتی؛ بینشی- ادراکی؛ نوآورانه- کارآفرینانه و تخصصی) شناسایی شد. شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاه های شهرستان اهواز از دیدگاه کارکنان این کتابخانه ها متوسط رو به بالا ارزیابی شده است.

   نتیجه گیری: 

  با توجه به تحولات صورت گرفته ناشی از رشد فناوری های مختلف و حرکت بیش تر این کتابخانه ها به سمت دیجیتالی و الکترونیکی شدن، کتابخانه های دانشگاهی نیازمند مدیرانی هستند که علاوه بر دانش مدیریتی و تخصصی، از آخرین پیشرفت های فناوری آگاهی یابند و مهارت های سواد اطلاعاتی و سایر مهارت های نوآورانه و فناورانه را فراگیرند. 

  اصالت اثر:

  عمده ترین مطالعات صورت گرفته برای مطالعه ی مدیران کتابخانه های دانشگاهی، به بررسی وضعیت عمکرد مدیریت این کتابخانه ها از ابعاد محدودی پرداخته شده است. این در حالی است که در پژوهش حاضر به ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانه های دانشگاهی اهواز از ابعاد مختلف پرداخته شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی ها می تواند زمینه را برای برنامه ریزی در جهت رفع نقاط ضعف مدیران فراهم کند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، شایستگی مدیران، کتابخانه دانشگاهی، اهواز
 • فاطمه حمیدی*، فاطمه نوشین فرد صفحات 113-142
  هدف

  این مقاله با هدف درک عمیق از رفتار اشتراک دانش انجام شده است و سعی دارد با تحلیل نظریه های کاربردی در این حوزه به این موضوع بپردازد.

  روش

  مقاله حاضر مروری نقلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه انواع مقالاتی میپردازدکه در داخل و خارج ازکشور با اتکا به نظریه های مختلف به بررسی عوامل انگیزشی موثر بر رفتار اشتراک دانش پرداخته اند.

  یافته ها

  عوامل انگیزشی مختلف که افراد را برای انجام رفتار اشتراک دانش تحت تاثیر قرار می دهند با تحلیل نظریه هایی از رشته های روانشناسی اجتماعی، اقتصاد، علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت که در مطالعات مربوط به این حوزه به کار رفته اند، مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد نظریه عمل منطقی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه تبادل اجتماعی، نظریه تعادل، نظریه خودمختاری، نظریه سیگنالینگ پرهزینه و نظریه تمرکز نظارتی از رشته روانشناسی اجتماعی، نظریه وابستگی به منابع از رشته اقتصاد، نظریه وضعیت ناهمگون دانش از رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و نظریه جو سازمانی از رشته مدیریت، در حوزه رفتار اشتراک دانش قابلیت کاربرد دارند.

   نتیجه گیری:

  به منظور تفسیر رفتار اشتراک دانش نیاز به تحلیل نظریه های کاربردی و اقتباس شده از سایر رشته ها در این حوزه بود که بتوان بینشی عمیق از قابلیت های روانی، اقتصادی، سازمانی و همچنین فردی که در نیت افراد در به اشتراک گذاری دانش تاثیر گذارند ایجاد نمود. اشتراک دانش می تواند بخش اعظم درک خود را از نظریه های روانشناسی اجتماعی به دست آورد. مفاهیمی مانند نگرش و قصد رفتاری ناشی از این نظریه ها در رفتار اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: دانش، اشتراک دانش، تسهیم دانش، رفتار اشتراک دانش، نظریه ها
|
 • Fatemeh Effati *, MohammadReza Sarmadi Pages 1-23

  The purpose of the study is to assess the level of maturity and the Tehran Municipality’s readiness for the establishment of knowledge management and also to evaluate the status of knowledge cycle processes based on the Asian Productivity Model. This study is an applied research and its methodology is a survey. For data collection, the standard questionnaire of Asian Productivity Organization and supplementary questions were used. Its reliability was confirmed by the Cronbach's alpha questionnaire using SPSS 23 software and with the alpha coefficient of 0.95. The statistical population consisted of 250 expert managers and staff in the field of the human resources organization. The sample size was 150 people using the Cochran formula. The results show that the Tehran Municipality with 99.51 points is in the second of the five-level of knowledge management maturity. After learning about the benefits of KM on improving business processes and productivity, the organization has gathered information and realized its importance. Also, the results of ranking Criteria groups showed that the highest and lowest scores belong to the "Information Technology" and "Knowledge Process" criteria, respectively. Focusing on sub-processes of knowledge cycle such as applying, maintaining, sharing and knowledge creation indicated that the organization should implement strategies such as creating a specific structure for knowledge management leadership (protection and support knowledge management processes and developing culture of sharing and application knowledge) by forming expert associations, developing of project knowledge management, streamlining tools such as documenting the experiences of experts, knowledge cafes, and so on.

  Keywords: Assessing, Knowledge Management Maturity, Model of Asian Productivity Organization, criterion, Tehran municipality
 • Maryam Salami, Mahnaz Mohseni Taromsari * Pages 25-41
  The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge acquisition and organizational behavior on the job performance of public librarians in Rasht. The present study is practical and correlational. The statistical population included librarians of public libraries in Rasht who were working in 1398. Subjects of this study were 80 librarians from libraries who used the available sampling method to select the subjects. The research instrument consisted of researcher-made questionnaires of organizational behavior, knowledge acquisition questionnaire and employees' job performance questionnaire that their validity was confirmed by content validity method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationship between variables and regression method was used to predict the librarians' job performance through knowledge acquisition and organizational behavior. The results of data analysis showed that there is a significant and positive correlation between knowledge acquisition and job performance (r=0.29, P <0.01). There was also a significant and positive correlation between organizational behavior and job performance (r=0.30, P <0.01). The results of multiple regression analysis show that knowledge acquisition and organizational variables account for 9% of job performance changes. Given the findings, designing and holding librarians' training programs and workshops is essential to informing them about the training of all kinds of knowledge, as well as to create a favorable work and work environment and its impact on job performance. In this way, by improving the librarians' knowledge of libraries, they can improve their job performance.
  Keywords: Knowledge Acquisition, Organizational Behavior, Job performance, library librarians
 • Abbas Doulani *, Sohayla Zand, Roya Bradar Pages 43-69
  Aim

  The purpose of the present study was to investigate the presence and activity of Alzahra University faculty members in the ResearchGate social network and its impact on the Scopus citation database and Google Scholar search engine based on altemetrics indexes.

  Method

  This study is from the perspective of applied purpose, from the survey type and from the perspective of scientometrics methodology with Altmetrics approach. The research community of this study included all faculty members of Alzahra University who are members of ResearchGate social network. Both descriptive and inferential statistics were used for statistical analysis. Descriptive statistics included the frequency and mean of each of the indicators measured in the ResearchGate network, the Scopus Citation Database, and the Google Scholar search engine. Inferential statistics (Pearson correlation coefficient, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests) were used to assess the relationships and the presence or absence of differences between the variables studied.

  Finding

  The findings showed that the highest attendance and activity belonged to the Faculty of Physics and Chemistry. The arts and literature colleges did not have a serious activity with an average GRG score of zero. There was also a significant positive correlation between Altmetric indexes in ResearchGate and GoogleScolar and Scopus citation indices.

  Conclusion

  As researchers share knowledge and activity on the ResearchGate social network, the visibility of their scientific work increases, which in turn leads to an increase in citation indexes at Scopus and Google Scholar databases.

  Keywords: faculty members, Al-Zahra University, Social networks, Research gate, Altemetrics
 • Pages 71-89
  Purpose

  The present study investigates the effective factors of user understanding of digital libraries with the case study of Digital Library of Allameh Tabataba'i University.

  Method

  The method of research is descriptive – analytic of survey and in terms of target is functional. The statistical population of this study is all students of Allameh Tabataba'i University (18,000 students), of which 378 students were selected by Krejece of Table and simple random sampling method. To collect data, a researcher-made questionnaire was used in order to collect information. The questionnaire included 3 demographic questions (gender, digital library experience and educational level) and 8 components with 25 package questions: system quality, information quality, service quality, usefulness, ease of use, Digital Library Affinity, user satisfaction and user loyalty. For data analysis, t-test, independent t-test and ANOVA were used at a significance level of α = 0.05.

  Results

  The findings of this study showed that all factors affecting students' perceptions of digital library were significantly different. There is no significant difference in understanding of digital library of Allameh Tabataba'i University in terms of gender and educational level. But there is a significant difference between students' attitudes towards understanding the digital library and the experience of using their digital library.

  Conclusion

  The results of the study show the overall effect of the students' perceptions of the digital library of Allameh Tabataba'i University, and each of these components of understanding can be defined according to different models in different environments.

  Keywords: Effective Factors of Understanding, User Understanding, Digital Library, students, allameh tabataba'i university
 • Farzaneh Ghanadinezhad * Pages 91-112
  Purpose

  The purpose of this study was to present a conceptual model of competencies of university libraries managers to evaluate the competencies of university libraries managers in Ahvaz from the perspective of staff of these libraries.

  Methods

  This research which which was a survey, was applied, purposeful, and descriptive and analytical in nature. The study population consisted of all the staffs of the academic libraries of Ahvaz city (n = 91). Finally,

  Findings

  The conceptual model of competencies of university libraries managers was identified in 7 categories (Individual- behavioral; Socio- communication; Moral- value; Organizational- managerial; Insight- Perceptual; Innovative- Entrepreneurial and Specialty). The competencies of university libraries managers of Ahvaz city have been evaluated from the perspective of the staff of these libraries on a medium to high level.

  Conclusion

  The results of this study indicate that due to the evolutions caused by the development of different technologies and the further movement of these libraries towards digitalization and electronicization, academic libraries need managers who in addition to managerial and specialized knowledge, the latest technological advances. Learn and learn information literacy skills and other innovative and technological skills. 

  Innovation:

  Most of the studies that have been undertaken for the study of university libraries managers have examined the performance of these libraries in a limited dimension. However, the present study was conducted to evaluate the competencies of the managers of Ahvaz academic libraries from different dimensions. The results of these evaluations can provide the basis for planning to address the weaknesses of managers.

  Keywords: Evaluation, Manager Competency, Academic library, Ahvaz
 • Fatemeh Hamidi *, Fatemeh Nooshinfard Pages 113-142
  Purpose

  This article aims to have a deep understanding of knowledge sharing behavior and tries to illustrate this by analyzing applied theories in this field .

  Method

  The present article is a narrative review and uses a library method to study a variety of articles that examine the motivational factors affecting knowledge sharing behavior in and out of the country, based on different theories.

  Results

  Various motivational factors that influence individuals to engage in knowledge sharing behavior are examined by analyzing the theories in the fields of social psychology, economics, knowledge and information science and management that have been used in studies of this field. It is found that theory of reasoned action, theory of planned behavior, Social exchange theory, balance theory, self-determination theory, costly signaling theory and regulatory focus theory from social psychology, resource dependency theory in economics, anomalous State of knowledge theory from knowledge and information science and organizational climate theory from management are applicable in the area of knowledge sharing behavior.

  Conclusion

  In order to interpret the knowledge sharing behavior, it was necessary to analyze the theories applied and adopted from other disciplines in this field. that could provide a deep insight into the psychological, economic, organizational, as well as individual capabilities that influence the intentions of individuals to share knowledge. Knowledge sharing can gain much of its understanding of theories of social psychology. Concepts such as the attitude and behavioral intention of these theories affect knowledge sharing behavior.

  Keywords: Knowledge, Knowledge Sharing, knowledge sharing behavior, Theories