فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی صارمی راد*، سیده مریم سید حسن پور، خداداد مصطفوی، حسین صادقی گیو صفحات 1-9
  با هدف بررسی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های آفتابگردان روغنی و روابط بین صفات و عملکرد دانه، تعداد 12 ژنوتیپ در سال زراعی 1394 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار تحت کشت قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات میان ژنوتیپ ها در سطح احتمال یک درصد برای صفت وزن صد دانه و در سطح احتمال پنج درصد برای صفات قطر طبق و عملکرد دانه تنوع مشاهده شد. نتایج ضرایب همبستگی ساده صفات نشان داد که قطر طبق با صفات ارتفاع بوته و وزن صد دانه بیشترین همبستگی را دارد. نتایج حاصل از تجزیه علیت نشان داد که بیش ترین اثر مستقیم بر روی عملکرد دانه را صفات عرض بذر و ارتفاع بوته داشتند. با استفاده از تجزیه به عامل ها با روش تجزیه به مولفه های اصلی، چهار عامل در مجموع 5/82 درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمودند. عامل اول با توجیه 2/34 درصد از کل واریانس داده ها عملکرد دانه نامگذاری شد ، عامل دوم با 9/21 درصد از واریانس تغییرات عامل طول نام گرفت، عامل سوم با توجیه 5/14 درصد از تغییرات داده ها به عنوان عامل وزن صد دانه و عامل چهارم با توجیه 7/11 درصد از کل واریانس داده ها عامل قطر نامگذاری شدند.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، تجزیه رگرسیون، ضرایب همبستگی، تجزیه به عامل ها و عملکرد دانه
 • علی اکبر نوروزی*، مجتبی صانعی، زهرا رزقی صفحات 11-21
  برنج به عنوان یکی از غلات اصلی جهان و ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. نظارت بر محصولات کشاورزی نقش بسیار مهمی در تامین مواد غذایی مورد نیاز جهانی دارد. به طور کلی به منظور تخمین تولیدات محصول، اطلاعاتی مانند مساحت و میزان تولید در واحد سطح حایز اهمیت است. فناوری سنجش از دور می تواند اطلاعاتی با ارزش و به موقع درباره توزیع محصول، سطح زیر کشت و پتانسیل تولید در اختیار تصمیم گیران در بخش کشاورزی قرار دهد. جداسازی به وسیله اپراتور با انجام عملیات میدانی یا جداسازی چشمی بسیار هزینه بر و همراه با خطاهای انسانی است. افزون بر این با توجه به امکان تغییر کاربری زمین همواره نیاز به کنترل مرز شالیزارها وجود دارد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر جداسازی مزارع برنج با روش خودکار در استان گیلان می باشد. در همین راستا با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat 8 و شاخص رطوبت خاک (LSWI) و شاخص نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) روشی کاملا خودکار برای تشخیص شالیزارها به کار گرفته شد. بر اساس این روش ابتدا با استفاده از ویژگی پرآب بودن شالیزار در دوران ابتدایی نشا این مناطق با استفاده از آستانه های مشخص تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از تصویر دیگری در دوران برداشت، عوارض ناخواسته دیگر مانند تالاب ها و آب های دایم و جنگل های مرطوب حذف گردید. ارزیابی نهایی روش ارایه شده با مرزهای ترسیمی اپراتور حاصل از تصاویر GEOEye صورت گرفت. نتایج ارزیابی نشانگر تطابق 90% روش به کار گرفته شده می باشد.
  کلیدواژگان: سنجش ازدور، مزارع برنج، NDVI، LSWI، LANDSAT 8
 • سید کیوان مرعشی*، الهام لطفی نقش صفحات 23-35
  به منظور ارزیابی تاثیر شوری آب بر ویژگی های رویشی، کمی و بیوشیمیایی ارقام گلرنگ، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. فاکتور های مورد بررسی شامل شوری آب آبیاری به صورت 4/0 (آب معمولی)(شاهد)، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر و ارقام مختلف گلرنگ (اصفهان، گلدشت و صفه) بود. نتایج نشان داد ارقام مورد استفاده از لحاظ ماده خشک ریشه، طول ریشه، کلروفیل  a، b و کل، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت تفاوت معنی دار از لحاظ آماری داشتند. با افزایش میزان شوری، عملکرد دانه و سایر صفات مورد مطالعه به طور معنی داری کاهش یافت. برهمکنش رقم و میزان شوری بر کلیه صفات به جز کلروفیل b معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه با 4/31 گرم در گلدان مربوط به رقم  اصفهان در شوری 4/0 دسی زیمنس برمتر و کمترین مقدار با 10 گرم در سطح شوری 12 دسی زیمنس بر متر در رقم صفه حاصل شد. ضمنا بیشترین عملکرد دانه در شرایط افزایش تنش شوری مربوط به رقم اصفهان و بعد از آن به رقم  گلدشت تعلق داشت. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط استفاده از آب شور به ترتیب ارقام اصفهان و گلدشت به دلیل عملکرد و سایر صفات در جایگاه بهتری بودند و می توانند به زارعین جهت کشت توصیه شوند.
  کلیدواژگان: عملکرد دانه، گلرنگ، ماده خشک ریشه، شاخص برداشت
 • سیده عصمت هاشمی فدکی، براتعلی فاخری، نفیسه مهدی نژاد*، رقیه محمدپور وشوایی صفحات 37-54
  در این مطالعه، به منظور بررسی اثر کودهای نانو و نانو زیستی بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی بر روی شاخص های رشدی گیاه دارویی چای ترش، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال 1394 به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل چهار سطح تنش 30، 50، 70 و 90 درصد رطوبت قابل دسترس گیاه به عنوان عامل اصلی و چهار سطح کود نانو کلات آهن، نانو کلات ترکیبی، نانو بیومیک و شاهد به عنوان عامل فرعی بودند. صفات موردمطالعه شامل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد شاخه جانبی، تعداد کاسه گل، وزن تر و خشک کاسبرگ بود که بر اساسنتایج، اثرات اصلی تنش خشکی، کود و برهم کنش آن ها بر کلیه صفات موردبررسی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. به بیشترین مقدار وزن تر و خشک کاسبرگ (3/37933، 94/5394 کیلوگرم در هکتار)، تعداد کاسه گل (92/79 عدد)، تعداد شاخه جانبی (17/9 عدد)، وزن تر و خشک رویشی (25/956، 33/238 گرم در بوته) با مصرف نانو کلات آهن و 90 درصد رطوبت قابل دسترس حاصل شد. تیمار نانو کلات ترکیبی و 90 درصد رطوبت قابل دسترس بیشترین وزن تر و خشک ریشه (94/34، 02/17 گرم در بوته) را حاصل نمودند. محلول پاشی با کود نانو کلات آهن نسبت به سایر تیمارها موجب تعدیل اثرات تنش خشکی و افزایش کمیت کاسبرگ های چای ترش شد.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، نانو کلات آهن، نانو ZFM، وزن کاسبرگ
 • احمد افکاری* صفحات 55-68
  به منظور بررسی اثر شوری و کاربرد ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و میزان غلظت عناصر گاوزبان (.Borago officinalis L) آزمایشی به صورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار در گلخانه ایستگاه تحقیقاتیدانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال زراعی1394 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش شوری در چهار سطح (عدم اعمال تنش شوری به عنوان تیمار شاهد، چهار، هشت و 12 دسی زیمینس بر متر کلریدسدیم) و تیمار ورمی کمپوست شامل چهارسطح (صفر-شاهد، پنج، 10 و 15 درصد وزنی) بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تاثیر  تیمار کودی بر تمامی صفات مورد بررسی معنی دار بود، هم چنین نتایج حاکی از آن بود که تیمارهای مختلف شوری سبب افزایش معنی دار تمام صفات اندازه گیری شده به جز غلظت فسفر شد. اثر برهمکنش تنش شوری و ورمی کمپوست بر صفات منیزیم، سدیم و کلر در سطح یک درصد، بر عملکرد گل خشک و محتوای کلروفیل در سطح پنج درصد معنی د ار بود. مقایسه میانگین تیمارها مشخص نمود که با افزایش تنش شوری مقادیر کربوهیدرات های محلول، پرولین، فسفر، سدیم و کلر افزایش و ارتفاع بوته، عملکرد اندام هوایی در بوته، عملکرد گل خشک، کلروفیل، پتاسیم و نیتروژن کاهش یافت. در این میان بیش ترین مقادیر صفات فیزیولوژیکی و درصد عناصر غذایی گاوزبان در تیمار 15 درصد وزنی ورمی کمپوست به دست آمد. بنابراین،استفاده از ورمی کمپوست به عنوانیککودآلی،علاوه بر افزایش رشد گیاه، می تواند راهکار مناسبی برای کم کردن اثرهای منفی ناشی از غلظت زیاد سدیم وکلر در خاک ها بر رشد گاوزبان اروپایی باشد.
  کلیدواژگان: پرولین، عناصر غذایی، کربوهیدرات، کلروفیل، کلرید سدیم
 • بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون
  زهرا ملک محمدی*، حسین صبوری، عباس بیابانی، ابراهیم هزارجریبی، احمدرضا دادرس صفحات 69-73
  یکی از پیشرفت های بزرگ در زمینه ی تشخیص نشانگر ها، شناسایی نشانگر های پیوسته با صفات زراعی مفید، است و همچنین ارزش نشانگر ها در آنالیز وراثت صفات در گیاهان زراعی، مشخص شده است. در این تحقیق ارتباط بین صفات زراعی و نشانگر مولکولیISSR درژنوتیپ های مختلف سویا مورد بررسی قرار گرفت. تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا با استفاده از10آغازگر ISSRنشان داد که ازتعداد 68 قطعه ای که در کل ارقام تولید شد34 قطعه چند شکل بودند. مقدارPIC بین 147/0 تا 058/0 در آغازگرهامتغیر بود. بیشترین میزان شاخص نشانگری مربوط به آغازگر PRl-6با مقدار 39/8 به دست آمد که نشان دهنده قدرت تفکیک بالاتر این آغازگر نسبت به سایر آغازگر ها است. تجزیه ارتباط با استفاده از ماتریس ساختار جمعیت و با مدل های آماریGLM،MLM وبا استفاده از نرم افزارTASSELبرای 21 متغیر انجام شد. مدل MLMدرسطح احتمال 5 درصد 6 نشانگر را مرتبط با صفات ارزیابی شده شناسایی نمود. مطابق نتایج تجزیه ارتباط بالاترین ضریب تبیین به نشانگرISSR9-2با توجیه 21/0 درصد از تغییرات تعداد شاخه اصلی اختصاص داشت. در مجموع با توجه به بالا بودن آماره های تنوع ژنتیکی برای نشانگر هایISSR10-1،ISSR2-3و ISSR2-4می توان از آن ها در برنامه های اصلاحی دیگر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شاخص نشاگری، صریب تبیین، محتوای اطلاعات چند شکلی، قدرت تفکیک بالاتر، برنامه های اصلاحی
 • مجتبی چرخنده، مجید رجایی* صفحات 75-88
  به منظور بررسی محلول‏‏پاشی برگی آهن، منگنز و روی بر عملکرد و پروتیین دانه جو آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در داراب اجرا گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک‏های کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 8 تیمار 1- شاهد بدون محلول‏پاشی، 2- محلول‏پاشی با غلظت 2/0 درصد آهن، 3- محلول‏پاشی با غلظت 2/0 درصد روی، 4- محلول‏پاشی با غلظت 2/0 درصد منگنز، 5- تیمار 2+3، 6- تیمار 2+4، 7- تیمار 3+4 و 8- تیمار 2+3+4 بود. نتایج نشان داد که مصرف کودهای ریزمغذی باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد جو شد. به‏طوری که محلول‏پاشی هم زمان آهن، روی و منگنز توانست عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، کربوهیدرات‏های محلول ساقه و پروتیین دانه را افزایش معنی‏داری دهد. بالاترین میزان غلظت آهن، روی و منگنز دانه و برگ به ترتیب در محلول‏پاشی آهن، محلول‏پاشی روی و محلول‏پاشی منگنز مشاهده شد. هم‏چنین کمترین مقدار آهن، روی و منگنز دانه در ترکیب‏های روی و منگنز، آهن و منگنز و آهن و روی به دست آمد. از بین عناصر به کار رفته اثر مصرف آهن بر عملکرد دانه نسبت به سایر عناصر بیشتر بود. بر اساس نتایج این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که مصرف کودهای ریزمغذی با فراهم کردن مواد غذایی مورد نیاز گیاه علاوه بر غنی‏سازی دانه تا حدودی توانسته است سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد جو شود.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عناصر ریز مغذی، وزن هزاردانه
 • منصوره خدادادی*، علی قنبری، رضا قربانی، قربانعلی اسدی، مهدی راستگو صفحات 89-104
  آببه عنوان اصلی ترین مولفه رشد و ادامه حیات برای گیاهان محسوب می شود و تقریبا اصلی ترین عامل رشد برای این موجودات تلقی می شود. مطالعه پاسخ پارامترهای مختلف رشد و عملکرد ذرت و سورگوم به شرایط کم آبی و همچنین کمی سازی رقابت ذرت و سورگوم با علف های هرز مبتنی در شرایط مزرعه ای نقش مهمی در تشریح تاثیر این مولفه ایفا می کند. بدین منظور مطالعه مزرعه ای در سال زراعی 93-1392 به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. سطوح آبیاری  (65، 75، 85 و 100 درصد نیاز آبی) فاکتور اصلی آزمایش دو واریته ذرت و سورگوم و مدیریت وجین و عدم وجین علف های هرز به صورت فاکتوریل و به عنوان فاکتور های فرعی مورد آزمایش قرار گرفت. در این طرح شاخص های رشدی ذرت و سورگوم مورد اندازه گیری قرار گرفته و تاثیر سطوح مختلف آبیاری روی این شاخص ها مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه آزمایش سطح 100 درصد نیاز آبی با داشتن اختلاف معنی دار با سایر تیمارها و همچنین بالاترین مقادیر سطح برگ، وزن خشک، سرعت رشد، سرعت رشد نسبی، دوام سطح برگ، سرعت جذب خالص به ترتیب (58/1، 81/10، 54/8، 92/10، 41/3، 22/1) مطلوب ترین تیمارآبیاری و سطح 65 درصد نیاز آبی با داشتن کمترین مقادیر سطح برگ، وزن خشک (گرم/ متر مربع)،  سرعت رشد (گرم/ روز/متر مربع)، سرعت رشد نسبی (گرم/ متر مربع/ سطح برگ/روز)، سرعت جذب خالص (گرم/ متر مربع/سطح برگ/روز)، دوام سطح برگ به ترتیب (037/0، 05/6، 06/2، 5/3، 52/0، 75/0)  به عنوان سطح آبیاری نامطلوب و سطح تنش آبی برای گیاه ذرت و سورگوم معرفی شد.تمامی تیمار هایی که تحت کنترل مدیریت وجین علف های هرز قرار گرفتند دارای تفاوت معنی دار در شاخص رشدی نسبت به تیمارهای وجین نشده بودند. در این آزمایش مدیریت وجین علف های هرز به عنوان یک راهکار مهار علف های هرز مزرعه و کاهش سطح رقابت علف های هرز با گیاه زراعی مورد استفاده قرار گرفت. در واقع بین تیمارهایی که تحت مدیریت وجین علف های هرز بودند و تیمارهایی که علف های هرز آنها وجین نشده بود، اختلاف معنی دار در شاخص های رشد مشاهده شد و تمامی شاخص های رشد در تیمارهایی که تحت مدیریت وجین علف های هرز بودند در مقایسه با تیمارهایی که وجین نشدند  مقادیر بیشتری را نشان دادندکه سطح 100 درصد نیاز آبی با مدیریت وجین علف های هرز با بیشترین مقادیر شاخص های رشد و مقایسه میانگین در سطح احتمال %5  بهترین سطح آبیاری و مدیریتی برای دستیابی به مطلوب ترین شاخص های رشد معرفی شد.
  کلیدواژگان: آبیاری، شاخص های رشدی، وجین
|
 • Ali Saremi, Rad *, Seyede Maryam Seyed Hassan Pour, Khodadad Mostafavi, Hosein Sadeghi Give Pages 1-9
  The purpose of this study is surveying the genetic diversity between oilseed sunflower genotypes and relationships between traits and grain yield, so 12 genotypes cultivated in a completely randomized block design with three replications. Based on the results of analysis of variance, traits were observed among genotypes at a probability level of 1% for the traits of 100 seeds and at 5% probability for the traits of diameter and grain yield of diversity. The results of simple correlation coefficients of traits showed that the diameter of the plant had the highest correlation with plant height and 100 seed weight. The results of simple correlation coefficients of traits showed that the diameter of the plant had the highest correlation with plant height and 100 seed weight. The results of path analysis showed that the highest direct effect on seed yield was observed on seed width and plant height. Using factor analysis by principal component analysis, four factors justify 82.5% of the data variation. The first factor justified 34.2% of the total variance of the data, that named seed yield, the second factor justifying 21.9% of the variation factor that named length factor ,the third factor, justifying 14.5% of the data changes as the factor of 100-grain weight and the fourth factor justified 11.7% of the total data variance, was named dimeter factor.
  Keywords: Sunflower, Correlation coefficients, Regression Analysis, factor analysis, Seed yield
 • Ali Akbar Noroozi *, Mojtaba Saneie, Zahra Rezghi Pages 11-21
  As one of the world's major grains, rice has always been given special emphasis. Monitoring agricultural products plays a important role in providing global food supplies. In general, inorder to estimate product output, information such as area and production per unit area is important. Remote sensing technology can provide valuable and timely information on distribution, cropping, and production potential to decision makers in the agricultural sector. Detection by operator with field operation or visual detection cost too much, also associated with human errors. In addition, with regard to the possibility of changing land use, there is always the need for border control of rice paddies. So that the purpose of this study was to separate the rice fields with an automatic method in Gilan province. In recent years remote sensing has been raised as a valuable tool in the management and control of resources and agricultural products. By the same token using satellite images Landsat 8 and soil moisture index (LSWI) and leaves (LAI) and normalized differential vegetation index (NDVI) fully automated method is used to detect the rice paddies. According to this method, then, using the characteristics of the high water range in the early rice transplanting, these areas were identified using specific threshold. Then using another image in the harvest period, unwanted complications such as wetlands and permanent water and wet forests were removed. Final evaluation model with graphical borders of operator were taken from GEO Eye images. The results indicate conformity of 90% of the used method.
  Keywords: LANDSAT 8, LSWI, NDVI, paddy field, remote sensing
 • Seyed Keyvan Marashi *, Elham Lotfinagsh Pages 23-35
  In order to evaluate the effect of water salinity on growth, quantitative and biochemical characteristics of safflower cultivars, a pot experiment was carried out with factorial arrangement in a completely randomized design with three replications. The factors included irrigation water salinity in in four levels of 0.4 (normal water as control condition), 4, 8, and 12 dS/m and different cultivars of safflower (Isfahan, Goldasht and Soffeh). The results showed that the difference among cultivars for root dry matter, shoot dry matter, chlorophyll a, b and total, number of heads per plant, number of seeds per head, 1000-grain weight, grain yield, biological yield and harvest index was statistically significant. Also, with the increasing of salinity level, grain yield and other traits significantly decreased. The interaction between cultivar and salinity level was significant for all traits except for chlorophyll b. With increasing salinity levels, the yield of all three cultivars decreased, significantly. The maximum grain yield (31.4 g/pot) was obtained from Isfahan cultivar in 0.4 dS/m and the minimum value was 10 g/pot at 12 dS/m salinity in Soffeh cultivar. In addition, the maximum grain yield was belonged to Isfahan and Goldasht cultivars under increasing salinity stress, respectively. In general, the results showed that under the application of water salinity, Isfahan and Goldasht cultivars were better than other cultivars regarding yield and other traits and recommended to be cultivated by farmers.
  Keywords: Grain yield, Safflower, root dry matter, harvest index
 • Seyedeh Esmat Hashemi Fadaki, Brat Ali Fakheri, Nafiseh Mahdinezhad *, Roghaeh Mohammadpour Pages 37-54
  Water deficit stress is a major environmental limiting factor of plant growth and crop productivity. Therefore, many studies have been done to minimize the stress effects caused by Water deficit in agriculture and plant physiology. In present investigation, to study the effects of nano and nano bio-fertilizers on reducing the damage caused by drought on growth parameters on roselle an experiment was conducted at the experimental farm, University of Zabol, in split plot based on randomized complete block design with three replications, during 2015. Four drought stress levels 30, 50, 70 and 90 percent of available water were considered as main plots and four levels of fertilizers nano-iron, nano-ZFM, nano-biomik and control (lack of fertilizer) were considered as sub plots. The studied traits included plant height, fresh and dry weight of vegetative and roots, number of lateral branches, number of calyx, fresh and dry weight of sepals. Main effects of fertilizer, drought stress and their interaction were significant for all studied traits in 1 percent probability level. Maximum of fresh and dry weight of sepals, number of calyx, number of lateral branches, fresh and dry weight of vegetative and plant height were obtained under treatment of 70 percent of available water and foliar application of nano-iron. The highest amount of fresh and dry weight of roots belonged to 70 percent of available water and foliar application of nano-ZFM. Spraying with nano-iron mitigated the effects of drought stress and increased the quantity of roselle sepals.
  Keywords: Water deficit stress, Nano-iron, nano-ZFM, roselle sepals weight
 • Ahmad Afkari * Pages 55-68
  Inorder to evaluate the effect of salinity and vermicompost application on some morpho- physiological charactristics, yield and concentration of the elements of borago. A pot experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with four replications in the greenhouse of the Research Station of Faculty of Agriculture, Tabriz University in 2015. The study treatments consisted of four vermicompost levels (V1= 0, V2= 5, V3= 10 and V4= 15 wt % potted soil in dry weight) and four salinity levels (S1= 0 (control), S2= 4, S3= 8 and S4= 12 ds/m NaCl). The results also showed that different levels of salinity significantly increased all measured traits except for the phosphorus concentration. The impact of salinity and vermicompost interaction on magnesium, sodium and chloride traits was significant at 1 percent level and the impact of their interaction on dry flower yield and chlorophyll content was significant at 5 percent level. Comparison of treatments mean showed that with any increase in salinity levels, soluble carbohydrates, proline, phosphor, sodium and chlorine will increase, but plant height, yield of the air organs in the plant, dry flower yield, chlorophyll, potassium and nitrogen will decrease. In the meantime, the highest values of physiological traits and nutrients of borage were obtained from the treatment with 15 percent wt. vermicompost. Therefore, the use of vermicompost as an organic fertilizer, not only increases plant growth, but can be a good strategy to reduce the negative impacts of high soil sodium and chlorine concentrations on growth of borage.
  Keywords: Carbohydrate, Chlorophyll, food elements, Proline, Sodium chloride
 • analysis of Association among ISSR Markers and Important Traits in Different Soybean Cultivars by Regression Method
  Zahra Malekmohamadi *, Hosein Sabori, Abas Beyabani, Ebrahim Hezarjaribi, Ahmadreza Dadras Pages 69-73
  .One of the big advances in identifying markers is the identification of continuous markers with agronomic traits, as well as the value of markers in the analysis of heritability of traits in crops is specified. In this study was assessed, the relationship between agronomic traits and molecular marker ISSR in different genotypes of soybean. The genetic diversity different genotypes of soybean by using the 10 ISSR primer showed that Among 68 amplified fragment of cultivars were generated, 34 fragments were ploy morphic. PIC values varied between 0.147 to 0.058 for primers. Maximum level of marker index obtained for primer PRI-6 with value of 8.39 which indicating a higher resolution of this primer than the other. Association analysis was performed using structure matrix and statistical models of GLM and MLM by using TASSEL software for 21 variables. The MLM model in 5 percent probability level identified 6 markers related to evaluated traits. According to the results of Association analysis the highest of coefficient determination was for ISSR9-2 with 0.21 percent explanation of variation of number main branch. A total of, due to the high genetic diversity statistics, the ISSR10-1, ISSR2-3 and ISSR2-4 markers can be used to other breeding programs
  Keywords: . Marker Index, coefficient of determination, Polymorphism information content, higher resolution, breeding programs
 • Mojtaba Charkhandeh, Majid Rajaie * Pages 75-88
  In order to investigate the effect of iron, manganese and zinc foliar spray on the yield and grain protein in barley, an experiment was carried out in a randomized completely block design with 3 replications in Darab, during 2012-2013. The total of 8 treatments were used that consisted of T1- Control test without spraying, T2- Spraying with a concentration of 0.2% iron, T3- 0.2% zinc, T4- 0.2% Mn, T5- T2+T3, T6- T2+T4, T7- T3+T4 and T8- T2+T3+T4. The results showed that application of micronutrient fertilizers increased the yield and yield components of barley. So that the simultaneous application of iron, zinc and manganese could significantly increase the grain yield, number of grains per ear, 1000 seed weight, biological yield, harvest index, stem soluble carbohydrates and grain protein. The highest concentrations of iron, zinc and manganese in grain and leaf were observed when each one of the elements was individually sprayed on plant aerial parts. The lowest concentrations of iron, zinc and manganese in grain were obtained in the combination of zinc+ manganese, iron+ manganese and iron + zinc, respectively. Among the applied, iron had the best effect on the increase of grain yield than the other elements. By increasing the number of elements used in the spraying solutions, their efficiency in supplying the plant requirement was reduced. Based on the results of this study, it can be concluded that in addition to grain enrichment, the micronutrient fertilizers have been able to increase the yield and yield components of the barley
  Keywords: Biological yield, micronutrient elements, harvest index, 1000 seed weight
 • Mansureh Khodadadi *, Ali Ghanbari, Reza Ghorbani, Ghorban Ali Asadi, Mehdi Rastgoo Pages 89-104
  Water is considered to be the main component of growth and survival for plants, and is considered to be the most important growth factor for these creatures. The study of the response of different growth parameters and yield of corn and sorghum to underwater conditions, as well as the quantification of corn and sorghum competition with weed-based weed control in field conditions, plays an important role in explaining the effect of this component. . For this purpose, a field experiment was conducted in a factorial experiment in split plot experiment in 2013-2012 growing season in a randomized complete block design with three replications. Irrigation levels (65, 75, 85 and 100% water requirement), the main factor of the experiment and two varieties of corn and sorghum, weed management and weed management were factorial and as sub factors. In this design, the growth indices of corn and sorghum were measured and the effect of different levels of irrigation on these indices was investigated. . As a result, 100% water requirement was obtained with the highest leaf area, dry weight, growth rate, relative growth rate, leaf area durability (58.1, 10.81, 8.54, 10.92, 41.3 , 22/1), the most suitable irrigation and treatment was 65% water requirement with minimum leaf area values, dry weight, growth rate, relative growth rate, leaf area durability (0.073, 0.056, 0.26, 3.5, 0.52, 0.75), were introduced as treatment close to the drought stress and dehydration treatment. All treatments
  Keywords: Growth indices, Irrigation level sources, weed management