فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (زمستان1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم داودی دهاقانی*، قدیر صفایی صفحات 5-25
  با گسترش رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، حوزه دریای خزر به محیطی تنش زا و بی ثبات تبدیل شده و درنتیجه ساختار گارد ساحلی کشورهای منطقه، توسعه چشمگیری یافته است. در پژوهش حاضر عواملی چون نیروی انسانی، تجهیزات شناوری، آموزش نیروها، ساختار، عوامل ژیوپلیتیک و توان نظامی در کشورهای هدف موردبررسی قرار گرفت. داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شد. جامعه موردمطالعه پژوهش کلیه اسناد، گزارش ها و مقالات موجود در بانک‎های اطلاعات علمی در خصوص دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، آذربایجان و ترکمنستان بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از جداول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت های دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، کشور روسیه در مقایسه با سه کشور دیگر، دارای بهترین گارد ساحلی است و می‎تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت دریابانی و ارتقاء شیوه های کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، دریابانی ایران، گارد ساحلی آذربایجان، گارد ساحلی ترکمنستان، گارد ساحلی روسیه
 • سعید رضا متش، بهنام گلشاهی*، محمدعلی آرتون صفحات 27-46

  پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه ‎گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرایی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سوالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تایید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (0/90) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

  کلیدواژگان: گروه های تروریستی، سازمان برای رزم، طرح ریزی آتش، شناسایی، انتخاب و اشغال موضع
 • جواد کرمی* صفحات 47-66
  امروزه یکی از حساس ترین، مهم ترین و درواقع اجتناب ناپذیرترین امور سازمانی جهت باقی ماندن در عرصه رقابت با رقبا و ارتقاء کارایی، درگرو اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و به دست آوردن بازخورد و پس ازآن تاثیر نتایج بر اصلاح امور مربوطه است. هدف از این پژوهش تبیین و  اولویت بندی ابعاد و مولفه های نظام ارزشیابی عملکرد افسران ارشد ستاد نزاجا است. در این روش محقق به دنبال پاسخ به این سوال است؛ که مولفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد افسران ستاد نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا چیست و از چه اولویتی برخوردار است. این تحقیق به روش توصیفی و با رویکرد زمینه موردی در جامعه ستاد نزاجا انجام گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد، آمادگی جسمانی و سلامت روان اولویت اول و تعرفه های ارزیابی اولویت آخر است.
  کلیدواژگان: مشاغل ستادی، نظام ارزشیابی عملکرد، افسران ارشد، ستاد نزاجا
 • علی شکیباراد، حسین اکبری* صفحات 67-86
  هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آموزش های مهارت محور در هییت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سه شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان ها از سه منظر ساختاری، محیطی و زمینه ای موردبررسی قرار می گیرند. این پژوهش به لحاظ روش شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهای مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است صورت گرفته است. در این روش، نمونه گیری به صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و در تجزیه وتحلیل به روش تحلیل محتوا در سه حوزه محتوایی(رفتاری)، ساختاری(فرایندی) و زمینه ای(محیطی) برای یافتن نتایج تحقیق استفاده شده است. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت که پس از غوطه وری در تحلیل داده ها، کدهای اولیه استخراج گردید. جهت تعیین مفاهیم اصلی، کدهای اولیه در چند مرحله مورد بازبینی، بررسی و طبقه بندی قرار گرفت، درنهایت 297 مفهوم در کدگذاری اولیه، 67 مقوله در کدگذاری باز و 20 طبقه در کدگذاری محوری استخراج گردید. تحلیل یافته های تحقیق گواه این است که عوارض و آسیب های موجود در ابعاد محتوایی (رفتاری)، ساختاری و زمینه ای (محیطی) موجب گردیده تا خروجی های مناسبی به یگان های عملیاتی ارایه نگردد و تمامی تلاش ها نتیجه مطلوب و موردنظر سلسله مراتب آموزشی و عملیاتی را در برنداشته است. در پایان آسیب ها به درستی شناسایی و راهکارهای مناسب ارایه گردیدند.
  کلیدواژگان: آسیب، آموزش، مهارت محور، نهاجا، تجهیزات یکانی، آموزش تجهیزات یکانی، الگوی سه شاخگی
 • غلامرضا نصیرپور، رضا شاملو* صفحات 87-106

  هدف این تحقیق، تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) است. داده های موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف 88% به دست آمده و برای اطمینان از معناداری پاسخ جامعه آماری، از آزمون خی دو در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 0/05 بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افسران ارشد، معاونین و روسای دوایر و فرماندهان گردان های زمین به هوا به تعداد 300 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 158 نفر محاسبه گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین آموزش میدانی، متحرک سازی جنگ افزارهای پدافندی، آماد رسانی و به کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطه ای با سطح معنی داری 0/05 وجود داشته و این عوامل موجب ارتقای توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‎الانبیاء (ص) می گردند.

  کلیدواژگان: گردان های زمین به هوا، آماد رسانی، تحرک و جابجایی، به کارگیری نیروی انسانی، آموزش
 • علی پناهی* صفحات 107-133
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگال در نبرد ناهمتراز است.ضرورت تحقیق مذکور بر این است کهتصمیم گیری عملیات جنگال بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری و لحاظ نمودن میزان تاثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر سامانه های الکترونیکی دشمن، کیفیت لازم را نخواهد داشت. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان گروه 402 جنگال نزاجا می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که ارتقاء، بهبود یا اصلاح اقدام جمع آوری اخبار الکترونیکی، پردازش و تجزیه وتحلیل تهدیدات، بررسی میزان تاثیر تهدیدات الکترونیکی خودی(اختلال، فریب، رمزگشایی، ره گیری، شنود و...) بر روی سامانه های (ارتباطی) نیروی دشمن، ایجاد یک فرآیند عملیات پشتیبانی الکترونیکی ، کسب اطلاعات الکترونیکی محیط رزم و بررسی میزان تاثیر تهدیدات الکترونیکی غیر ارتباطی نیروهای خودی (اختلال راداری، فریب راداری، شنود راداری، اطلاعات علمی و فنی مسینت ها، پنهان نگاری و اختلال ماهواره ای، اختلال سایبری) بر فرآیند تصمیم گیری عملیات جنگ الکترونیک گروه 402 جنگال نزاجا در نبرد ناهمتراز تاثیر زیادی خواهد نمود.
  کلیدواژگان: فرآیندتصمیم گیری، عملیات جنگ الکترونیک، تهدید الکترونیکی، جنگ ناهمتراز
 • علی فرهادی*، مصطفی لطفی جلال آبادی صفحات 135-156

  نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تاثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (0/89) مورد تایید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارایه شد.

  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی
|
 • Ebrahim Davoodi Dehaghani *, Ghadir Safaei Pages 5-25
  With the expansion of regional and trans-regional powers competitiveness, the Caspian Basin has become a stressful and unstable environment and as a result, the coast guard structure of the regional countries has developed significantly. The present study examined factors such as manpower, buoyancy equipment, force training, structure, geopolitical factors, and military capability in the target countries. This study is applied in terms of purpose. The research data were collected by documentary method. The study population consists of all documents, reports and articles in scientific databases written about the Islamic Republic of Iran and Russian Coast Guard, Azerbaijan and Turkmenistan. In order to analyze the data, the comparison tables of marine characteristics, differences and similarities between the Islamic Republic of Iran and the Russian Coast Guard, Turkmenistan and Azerbaijan were used. The results of the study show that Russia has the best coast guard in comparison with the other three countries and can be a good model for the Islamic Republic of Iran in order to enhance maritime control and improve the control and monitoring of maritime borders.
  Keywords: comparative study, Iran Coast Guard, Azerbaijan Coast Guard, Turkmenistan Coast Guard, Russia Coast Guard
 • Saied Reza Matesh, Behnam Golshahi *, Mahammad Ali Artoon Pages 27-46

  The present research has been aimed to explain the tactics of field artillery against terrorist groups based on mixed research (qualitative- quantitative). The statistical population has consisted of all artillery battalion commanders and above. The sample size in the interview phase was calculated 12 persons through judgmental sampling method and questionnaire phase were calculated 50 persons with Cochran formula and Stratified Random Sampling. Data were measured using a semi-structured interview for explaining field artillery tactics and using a 27-question questionnaire to test research hypotheses. The validity was confirmed for the questionnaire and interview by experts. Also the reliability was confirmed for interview with retest reliability (91%) and questionnaire with Cronbach's alpha (0.90). The result showed; 1) Organization for fighting should be decentralized and firebombed to combat terrorist groups, 2) Artillery fire planning should be detailed at first and followed should be hasty and detailed, and 3) The identification, selection and occupation of the artillery position should be diffused and hasty across the width and depth of the area.

  Keywords: Terrorist Groups, Organization for fighting, fire planning, identification, selection, occupation of the artillery position
 • Javad Karami * Pages 47-66
  Today, one of the most critical, most important, and in fact inevitable organizational issues to survive, stay competitive and improve performance, is to properly perform employee performance appraisals and gain feedback and then impact the results on reform. It is relevant. The purpose of this research is to explain and prioritize the dimensions and components of the performance appraisal system of senior officers. In this way, the researcher seeks to answer the question of what priority are the components and indicators of the performance evaluation of the infantry officers. This research is a descriptive and case-based approach in the squatter community. The results show that physical fitness and mental health are the first priority and evaluation tariffs are the last priority.Today, one of the most critical, most important, and in fact inevitable organizational issues to survive, stay competitive and improve performance, is to properly perform employee performance appraisals and gain feedback and then impact the results on reform. It is relevant. The purpose of this research is to explain and prioritize the dimensions and components of the performance appraisal system of senior officers. In this way, the researcher seeks to answer the question of what priority are the components and indicators of the performance evaluation of the infantry officers. This research is a descriptive and case-based approach in the squatter community. The results show that physical fitness and mental health are the first priority and evaluation tariffs are the last priority.
  Keywords: Staff Jobs, performance evaluation system, Senior Officers, Staff of Nezaja
 • Ali Shakibarad, Hossain Akbari * Pages 67-86
  The purpose of the present study was to determine the pathology of FTD Air Force training of the Islamic Republic of Iran Army using the Tricycle model. In this model, organizations are considered from three structural, environmental and contextual perspectives. The main question to ask is what are the disadvantages of FTD training there? Methodologically, this research has a qualitative approach that has been made possible through tools such as in-depth interviewing and first-hand documentation. In the analysis, the conventional content analysis method is used to find the research results. The analysis of the findings of the research shows that the effects on the content (behavioral), structural and contextual (environmental) dimensions do not result in proper outputs to the operational units. And all efforts did not achieve the desired and desired outcome of the training and operational hierarchy. At the end of the analysis, the injuries were correctly identified and appropriate solutions were presented.
  Keywords: Injury, Training, Skill-Based, Islamic Republic of Iran Air Force, Uniform Equipment, FTD, Tricycle Pattern
 • Gholamreza Nasirpoor, Reza Shamloo * Pages 87-106

  At the Present Age, Missile And Air Strick With A lot of Acuracy And Full Volume, to Vital And Acute Central, Is Prime and Fix Component of Agression and war.Against, Multi Layer and Composite Airdefence Creation From Collective and Diversity Surface to Air Weapon, Can Decrease Damages in Front of Enemy Air Attacks, speciality, In Vulnerable Points Boundy.As the Matter,IRIB Doctrine and Priority Were Chang From Offensive to Defensive Operation, Surface to Air sytem’s, to be More Important and This System’s to be recked on as Most Important Equipment for Airborns Attack to Turn Upside Down And This Affair without very fine Combat Power not Impossible. This Research Done to Making Clear Qualily of Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter.This Paper to Make Answering to This Quistions that”how must be Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter”. For this Object Determining, Researh Target That They Are Determinig and Identify” Traning, Mobility, Logestics and Human Sourse Employing at Surface to Air Battlion’ will Analysed.This Paper, Is Applide And Descriptive and Mixed Method and Document And Evidence,Clear sightes Interview, Available Articles And Books, Was Also Used Collect Data Resarch and Analysed.This Research Resault, Dtermined That Is Significant Correlation (α%= 5(Between Traning,Defence Weapon Mobility, Logestics, Human Sourse Employing and Enumaret All of the Above Factors causes Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter

  Keywords: Surface to Air Battalion, Combat Power, Logestics, Mobility, Traning
 • Ali Panahi * Pages 107-133
  The use of new technologies has had a tremendous impact on the breadth and variety of weapons and weapons, so that in today's wars, the ultimate winning power is the ability to make more use of information technology and electronic equipment. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic threats on the decision making process of EW operations in asymmetric battle. The present study is a descriptive-analytic and applied purpose study. Documentary and library surveys and field studies are used to gather information and data. In addition to distributing the questionnaire and analyzing it, the effectiveness of electronic threats (communication and non-communication) on the decision-making process of electronic warfare operations has been identified and analyzed. The population under study is the staff members of the 402 EW group . Research findings showed that identifying electronic threats and enemy information gathering systems, improving or modifying electronic information gathering, processing and analyzing threats, assessing the effectiveness of enemy electronic threats (disruption, deception, decryption ,tracking, intercept, etc.) on friendly communications systems, create an electronic support operation process and find ways of dealing, acquiring combat information electronically, technical information on their own electronic warfare systems and target systems. Proper deployment of electronic warfare systems and communication systems Enemy EW actions, Evaluation of the effectiveness of enemy non-communicable electronic threats (radar disturbance, radar deception, radar interception, scientific and technical information, Myths, Cryptography, and Satellite Disorders, Cyber-Disorders) will affect the decision-making process the 402 EW group in the asymmetric battle.
  Keywords: Decision process, electronic warfare, Electronic threats, Asymmetric Warfare
 • Ali Farhadi *, Mostafa Lotfi Jalalabadi Pages 135-156

  Armed Forces is an institution that provides security, stability, peace and protection of the fundamental values ​​and vital interests of the nation and the establishment of public order for the community, accordingly, should be in the best possible operating conditions. One of the influential factors is the manpower that, if it is of high productivity, will increase the combat power. The present study investigates the most important factors affecting the productivity of manpower. This research is applied in terms of purpose and in terms of collecting information, descriptive-survey data and in terms of data type is small. The statistical population of the study consisted of all staff members of one of the defensive units. Using simple random sampling method and sample size, 160 people were selected using Cochran method with limited population. After designing and determining the validity and reliability of the questionnaire (89), a structural equation model was used to analyze the data using the Smirnov and Kolmogorov tests. Based on the findings of the prioritization of the factors affecting the productivity of manpower, there are: 1- Management factors 2- Organizational factors 3- Individual factors and finally, suggestions are presented.

  Keywords: Human Resource Productivity, Organizational Factors, Management Factors, Individual Factors